รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650081 : บ้านขนาด ณัฐชา  แซ่อึ้ง ครู
2 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650082 : บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) นายอำนาจ  เจริญศิริ ครู คศ.3
3 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650083 : บ้านโคกอารักษ์ นายธีระศักดิ์  อาษาราช ครู
4 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650086 : บ้านขามระกา อนุสนธิ์  สำรวมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650086 : บ้านขามระกา ณุภานาถ  ยืนยาว ครู
6 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650071 : บ้านแกใหญ่ นายสุริยัน  จารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650072 : บ้านแกน้อย นางธนัฏฐา  อยู่สบาย ครู
8 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650072 : บ้านแกน้อย พลา  สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650076 : บ้านนาเกา ณัฐวุฒิ  นพเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650078 : บ้านจักจรูก ประสิทธิ์  สวยรูป ครูชำนาญการ
11 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650078 : บ้านจักจรูก สมชาติ  ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650010 : บ้านคอโค ธนะเมศฐ์  จีระกมลศักดิ์ ครู
13 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650011 : บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) นางเสาวณีย์  โชคชาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
14 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650011 : บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) นางอมรรัตน์  กุชโร ครู
15 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650011 : บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) กัญญาภัทร  พันจิต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
16 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650016 : บ้านดงมัน เกตุพิมล  สหยืนยง ครู
17 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650027 : ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) ธัญญารัตน์  บริสุทธิ์ ครู
18 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650028 : พรหมประสาทราษฎร์นุกูล กมลาภรณ์  เหมือนนึก ครู
19 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650029 : บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) นางนำ้อ้อย  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
20 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650029 : บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สนิท  พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650030 : บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) นายอิทธิฤทธิ์  สูรยาวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650030 : บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) นายเวียงชัย  หลวงกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650031 : บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) น้ำเพชร  แย้มชื่น ธุรการ
24 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650031 : บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) chutimawan  sukdanukul ครู
25 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650032 : บ้านหนองเต่า นางชนิดา  กลีบแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
26 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650017 : อุปัชฌาย์พวนอุทิศ นายบุญเชิด  นิสังรัมย์ ธุรการ
27 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650012 : บ้านใหม่ นายอู่ทอง   ประดาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650013 : บ้านตระแสง นางบุญญาดา  พิสาดรัมย์ ครู
29 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650014 : บ้านโคกเพชร สุรีรัตน์  บุญทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
30 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650014 : บ้านโคกเพชร บุปผกามาศ  ธนูศิลป์ ครู
31 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650015 : รุ่งรัฐวิทยา นางนฤมล  ดำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650103 : บ้านตั้งใจ นางเบญญา  แสนกล้า ครูฃำนาญการพิเศษ
33 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650104 : บ้านระกาสังแก นายมานิต  สุขสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650105 : บ้านปะตาเมาะ ประออน  สายยศ ครูชำนาญ
35 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650106 : บ้านหนองกระดาน นางสาวพรพรรษา  ปรัชญามาศ ครู
36 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650106 : บ้านหนองกระดาน นายประมวลมิตร  ใจดี ครู ค,ศ,2
37 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650107 : บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม ครู
38 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650107 : บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) นางสาววิสาลักษณ์  เกิดกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650045 : บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 วิวัฒน์ชัย  นิลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
40 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650045 : บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 นายประวิทย์   อยู่ยืน ครู
41 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650046 : บ้านขยอง กิตติภรณ์  สิทธิศร ธุรการโรงเรียน
42 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650046 : บ้านขยอง นางสาวมนสิชา   อุสาคู ครูโรงเรียนบ้านขยอง
43 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650047 : เสกวิทยาคม นางสาวเปรมกมล  ศรีโพธิ์ลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650039 : บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) นายสุภาพ  ฉุนแสนดี ครู ชำนาญการพิเศษ
45 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650040 : บ้านตาอ็อง ปัทมา  ทีนะกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650041 : บ้านจันรม ใขสี  สมานสวน ครู
47 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650041 : บ้านจันรม นางมณีรัตน์  ละม้ายวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650041 : บ้านจันรม วรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์ ครู
49 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650042 : บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) สุวรรณี  กริมรัมย์ เจ้าหน้ธุรการ
50 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650042 : บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) นายเกรียงศักดิ์  นวลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650042 : บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) นายกิติศักดิ์  ประดับ ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650043 : บ้านใต้ฆ้องโนนจิก สุภาพ  วิเศษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650043 : บ้านใต้ฆ้องโนนจิก นางสาววาสนา  ทองยิ้ม ธุรการ
54 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650044 : บ้านกาเกาะ ปภาวี  ริ้วลอด ครูอัตราจ้าง
55 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650102 : บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) นิภาพร  กระแสโสม ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650102 : บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) ชัยวิชิต  ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650100 : บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) นางธันยาภรณ์  นิยมตรง ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650101 : บ้านระเภาว์ มนสินี  ภานุทัต ครู
59 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650096 : บ้านกาเกาะระโยง นายดุสิต  ดวงใจดี ครู
60 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650096 : บ้านกาเกาะระโยง นางสาวรชยา   เสียงสนั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650096 : บ้านกาเกาะระโยง prangtip  kerdsiri เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650097 : บ้านสำโรง-โคกเพชร รุ่งรัศมี   ต่อยอด ครู
63 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650097 : บ้านสำโรง-โคกเพชร จุไรพร  สายศรีแก้ว ครู
64 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650098 : บ้านท่าสว่าง พรเพชร  จันทะแจ่ม ครู
65 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650098 : บ้านท่าสว่าง pensri  boonrod ครู
66 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650099 : บ้านส้มป่อย นางสาวผ่องใส  ห่อทอง ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650099 : บ้านส้มป่อย นางอรพรรณ  ดวงใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650099 : บ้านส้มป่อย นางลัดดาวัลย์  สกุลวรวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650038 : บ้านตาเพชร นางสาวปิยภรณ์  พุ่มอินทร์ ครูอัตราจ้าง
70 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650038 : บ้านตาเพชร สุภัทรา  บุญงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650036 : บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) นายพิเศษ  พูนดังหวัง ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650036 : บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) วิไล  สมานโสร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
73 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650037 : บ้านโคกปราสาท กานต์สินี  เงาเพชร ธุรการ
74 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650037 : บ้านโคกปราสาท อรุณ  ดวงเนตร ครู
75 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650033 : บ้านคาบ นางสาวณัฐวีร์  ประจุทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
76 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650034 : บ้านเทนมีย์ นางประยงค์   ประดับสุข ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650034 : บ้านเทนมีย์ นางสาววิไล  พนาวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650035 : บ้านระหาร นายรังสิต  ใจเป็นชาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 : บ้านไถงตรง นายวิสิทธิ์  สุขวาสนะ ชำนาญการ
80 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 : บ้านไถงตรง ปรางค์ทิพย์  สัตย์รักษ์ ธุรการโรงเรียน
81 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 : บ้านไถงตรง ณรงค์  ศรกล้า ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 : บ้านไถงตรง นางสาวชนิสรา  เพชรพิเศษศักดิ์ ครูธุรการโรงเรียน
83 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650009 : บ้านตะตึงไถง นายสุกฤษฏิ์  ดียิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650004 : บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) เกล้า  ดำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650005 : บ้านหนองกง นางชญาดา  ศิริโฉม ครู
86 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650005 : บ้านหนองกง ทรงพร  เรืองปรัชญากุล ครู
87 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650006 : บ้านพันธุลี ศาสสรร  ใจนุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650007 : บ้านโคกกระเพอ นางกิตติยา  เสียงสนั่น ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650003 : หนองโตง"สุรวิทยาคม" นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส ครูชำนาญการ
90 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650092 : บ้านโคกพระ นางวิยะดา  สุยคง ครู
91 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650092 : บ้านโคกพระ ปราโมทย์  กรวยทอง ครู
92 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650093 : บ้านประทัดบุอาลอ นางสาวทิพวรรณ  เจือจันทร์ ครู
93 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650094 : บ้านตำปูง นางสาวณัฏฐนิตย์  อุนัยบัน ครู
94 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650095 : บ้านโดนออง นายอุดมศักดิ์   กระแสโสม ครู
95 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650088 : บ้านสำโรงนาดี นายสะหวาน  ป้องเขต ครู
96 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650088 : บ้านสำโรงนาดี ธนภัทร  สุกแสง ครู
97 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650089 : บ้านระไซร์สองชั้น นางคณพยคคพร  พนลษนันหศน ครู
98 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650090 : บ้านโคกวัด ณัฏฐเศรณ์  ท่าดี ครู
99 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650091 : บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) Sirikool  Nam situ พนักงานราชการ
100 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650026 : บ้านนาเสือก นางกัญญาภัค  โฉมงาม ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650026 : บ้านนาเสือก นายพิทักษ์  อุมาธรณ์ ครูธุรการ
102 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650024 : บ้านละหุ่งหนองกก นางวีณา   วารี ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650024 : บ้านละหุ่งหนองกก นางสาวกนิษฐา  จันทร์สิงห์ ธุรการโรงเรียน
104 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650025 : บ้านโดนโอก นางพันธ์ทิพย์  พันธ์พงศ์ ครู คศ.3
105 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650025 : บ้านโดนโอก นายสุริยา  แพงเจริญ ครู
106 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650021 : บ้านนาบัว หทัยรัตน์  กะภูทิน ครู
107 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650021 : บ้านนาบัว สราวุธ  จารัตน์ ธุรการโรงเรียน
108 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650022 : บ้านนาสาม(เกียรติประชา) นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น ครู
109 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650022 : บ้านนาสาม(เกียรติประชา) นางสาวเจนวิไล  อย่างสุข ธุรการ
110 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650023 : บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) นางแก่นจันทร์  คิดสำเร็จ ครู คศ.3
111 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650023 : บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) ประภัสสร  ชมโพธิ์สอน ครู
112 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650002 : เมืองสุรินทร์ นายพิสัย  พวงนาค ครู ชำนาญการพิเศษ
113 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650001 : อนุบาลสุรินทร์ นางสุคนธ์  บุญเสร็จ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
114 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650063 : วัดประสพ นายชาญยุทธ์  ภูชาญ ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650061 : บ้านบุฤๅษี ประภาส  เหิรเมฆ ครู
116 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650070 : บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง เจริญศรี  วงศ์สกุล ครู
117 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650065 : บ้านรัตนะ นายระพีพจน์  หวังวก ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650087 : บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สุภาภรณ์  แจ่มใส ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650084 : บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) จรัสศรี  ศิริบุญ ครู
120 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650085 : บ้านหัวตะพาน สุวิทย์  คงเกตุ ครู
121 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650080 : บ้านเพี้ยราม นายอรรถสิทธิ์   ยืนยง ครู
122 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650080 : บ้านเพี้ยราม นางสาวจรรยารักษ์  บัวภา ครู
123 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650066 : บ้านหนองกัว สมคิด  หมายชนะ ครู
124 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650067 : บ้านตาเปาว์ นางสาวกุสุมา  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650067 : บ้านตาเปาว์ รุ่งทิพย์  สมานรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
126 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650068 : บ้านทะนงชัย เก่ง  ประทุมมาศ ครูชำนาญการพิเศษ
127 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650069 : บ้านบุทม จิรภรณ์  วิยาสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650069 : บ้านบุทม จารุวดี  อิ่มจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650064 : บ้านประปืด นายวิโรจน์  พูนดังหวัง ครูชำนาญการ
130 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650064 : บ้านประปืด ประเสริฐ  สิงคเสลิต ผู้อำนวยการ
131 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650062 : เมืองที นายสุพจน์  อินทร์แป้น ครู
132 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650062 : เมืองที ประหยัด  บุตรด้วง ธุรการโรงเรียน
133 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650052 : บ้านโคกสำโรง จันทภา  พอกพูนดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650052 : บ้านโคกสำโรง จงกล  แก้วหอม ครู
135 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650053 : บ้านราม อิทธิศักดิ์  บุญเกษ เจ้าหน้าที่พัสดุ
136 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650054 : บ้านบรมสุข นายปธานิน  วรรณตรง ครู
137 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650054 : บ้านบรมสุข สุพรรณพิศ  โฉมมณี ครู
138 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650060 : บ้านเล้าข้าว ปัทมกาญจน์   ปัญญาเหลือ ครู
139 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650060 : บ้านเล้าข้าว อรุณ  ไทยากรณ์ หัวหน้าพัสดุโรงเรียน
140 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650060 : บ้านเล้าข้าว นายประยุกต์  บุญสุข ครู
141 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650059 : บ้านกันแสง ปริญญา  สืบเสาะเสมอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650059 : บ้านกันแสง นางยาณี  ทองขวัญ ครู
143 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650055 : บ้านสลักได สุทิศ  ศรีสุข ครู
144 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650056 : บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) นางอัมพร  แผ่นทอง ครู
145 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650057 : บ้านตระแบก วิโรชน์  สมานวัน ครู
146 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650057 : บ้านตระแบก วีรชัย  จองมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650058 : บ้านตะบัล สุเพียร  ประยงค์หอม ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650058 : บ้านตะบัล นางสาววิลาวัณย์  โภคทรัพย์ คีูชำนาญการ
149 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650058 : บ้านตะบัล นาวสาวกัลยารัตน์  ปกรณ์ขจรนาวิน ครูชำนาญการพิเศษ
150 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650020 : บ้านโคกเมือง Potchanard   Hulraluk พนักงานราชการ
151 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650018 : บ้านสวาย นางพันธ์นิภา  มีศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
152 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650018 : บ้านสวาย อัษฐวัฒน์  สุรินทราบูรณ์ ครู
153 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650019 : บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) นายเกษมศักดิ์   เทศแก้ว ครู
154 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650048 : บ้านสำโรง วิภาวี  ศรีตัมภวา ธุรการ
155 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650048 : บ้านสำโรง นางปราณี  วงศ์สุนทร ครู
156 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650049 : บ้านทัพกระบือ นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว ครู
157 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650050 : บ้านแสลงพันธ์ พิชญณิดา  สมหมาย ครู
158 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650051 : บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) นายณัฐ  มุ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650051 : บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) สันติวัฒน์  เหิมหัก ครู
160 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650051 : บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) เฉลียว  สันทัด ครู
161 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650073 : บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) กิตติยา  นาคกระแสร์ ธุรการ
162 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650073 : บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) สงัด  แผ่นทอง ครูชำนาญการ
163 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650074 : บ้านโสน(พิทยศึกษา) วิยะดา  แก้วกอง ครู
164 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650074 : บ้านโสน(พิทยศึกษา) ปภังกร  สุขยานุดิษญ ครูอัตราจ้าง
165 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650075 : บ้านแสลงพันบุณเยิง นายตรีชวา   พลกุล ครู
166 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650075 : บ้านแสลงพันบุณเยิง ไพรินทร์  เพียรดี ครูชำนาญการ
167 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650139 : บ้านกันโจรง ธนวัฒน์  เที่ยงธรรม ครู
168 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650139 : บ้านกันโจรง นภัสนันท์  ทองนำ ครู
169 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650142 : บ้านเวียย นางนงลักษณ์  พันธ์วิไล ครู
170 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650143 : บ้านอันโนง พรนภา  เวียงคำ ครู
171 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650143 : บ้านอันโนง เกศรินทร์  ดาศรี ครู
172 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650143 : บ้านอันโนง นางนารีรัตน์  น้อยหลุบเลา ครู
173 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650114 : อนุบาลจอมพระ ธวัชชัย  เศรษฐนันท์ ครู
174 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650114 : อนุบาลจอมพระ กิตติศักดิ์  สายยศ ครู
175 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650115 : บ้านขามราษฎร์วิทยาคม เกษราภรณ์  เสาะสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง
176 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650115 : บ้านขามราษฎร์วิทยาคม รัญจวน  กรทิพย์ พนักงานราช
177 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650116 : บ้านจอมพระ นางจิตราพัชร์  สุขสงวน ครู
178 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650116 : บ้านจอมพระ นายไพสาร  สูตรตันติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
179 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650118 : ไตรมิตรวิทยาสรรค์ กิตติพงศ์  บุญเติม ครู
180 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650118 : ไตรมิตรวิทยาสรรค์ ปิยมาภรณ์  หวังมั่น พนักงานราชการ
181 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650119 : ทวีคามวิทยา นางทยิดา  เถกิงบุณย์ ครู
182 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650141 : บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา มังกร  พิมพ์พอก ครู
183 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650140 : บ้านชุมแสง นางสุทิน  ทิพย์กลาง ครู
184 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650140 : บ้านชุมแสง นายคุณแทน  บุญรอด ครู
185 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650140 : บ้านชุมแสง นายคุณแทน  บุญรอด ครูชำนาญการ
186 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650144 : บ้านจบก นายพลวัฒน์  ธรรมดา พนักงานราชการ
187 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650145 : บ้านบุอาไร วชิรญาณ์  ทัพพันธ์ชัย ครู
188 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650145 : บ้านบุอาไร มานพ  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650146 : บ้านผือ นางเยาวลักษณ์  ชดกลาง ครู
190 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650147 : บ้านม่วง ชญากานต์  พรหมบุตร ครู
191 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650148 : สามัคคีวิทยา นางอัณณ์ญาดา  โคตรพันธ์ ครู
192 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650120 : บ้านขามศึกษาคาร นายบรรพจน์  ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650120 : บ้านขามศึกษาคาร บุญธรรม  ดาศรี ครูชำนาญการ
194 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650121 : บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) สุภาภรณ์  แสงกระจ่าง ครู
195 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650122 : บ้านว่าน นางสาวบุณฑริกา  กระแสเทพ ครู
196 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650123 : บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ ศักรินทร์   ดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650124 : บ้านอาแวะ ดวงใจสวรรค์  สระบุตรดี ธุรการโรงเรียน
198 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650124 : บ้านอาแวะ นางสาวชญานุช  บุญยงค์ พนักงานราชการ
199 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650124 : บ้านอาแวะ นายพิทักษ์   คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
200 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650108 : บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) นายโชคอัษฎา  สาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650108 : บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) นายพีระ  เรียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ
202 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650109 : บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ วนิดา  สาแก้ว ธุรการ
203 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650111 : บ้านดินแดง พลทัต  จงสุขกลาง ครู
204 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650111 : บ้านดินแดง อมรรัตน์  โคมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650112 : บ้านระวี ศรีนคร  นัยนิตย์ ครู
206 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650125 : บ้านกรูดหนองซำ พรหมพัฒน์  บุญมาก ครู
207 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650125 : บ้านกรูดหนองซำ นางวันทนา  มะลิซ้อน ครู
208 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650126 : บ้านดงเค็ง มณีรัตน์  คงนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650127 : บ้านทวารไพร ปราณี  แสนมี ครูธุรการ
210 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650127 : บ้านทวารไพร วุฒิชัย  คงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650128 : บ้านทุ่งนาค นางสาวรำไพ  บุตรพรม ครู
212 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650128 : บ้านทุ่งนาค นางดวงตา  มิตรอนุเคราะห์ ครู
213 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650128 : บ้านทุ่งนาค นายอภิชากฤต  อินทหอม ครู คศ.1
214 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650129 : บ้านเมืองลีง กรองแก้ว  บุญเหลือ ครู
215 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650130 : บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ นางสาวพินวดี   ลิ้มวัชรากูล ครู
216 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650117 : บ้านตากวน ชาญชัย  สุขสมาน ครู
217 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650117 : บ้านตากวน อรุณี  ยืนยาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
218 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650131 : ลุ่มระวีวิทยา วราพร  สิมมา ครูธุรการ
219 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650136 : บ้านหนองพลวง จรูญ  แผ่นทอง ครู
220 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650136 : บ้านหนองพลวง กรรณิกา  แผ่นทอง ครู
221 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650136 : บ้านหนองพลวง นฤมล   ทุนนาม ครูผู้ช่วย
222 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650138 : บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา นายสุดใจ  แผ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ
223 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650132 : บ้านโนนงิ้ว นางสมทบ  โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650133 : บ้านวารไพรศรี นายสุริยศักดิ์  ประดับศรี ครู
225 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650134 : บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) นายเกรียงศักดิ์  ราชปันติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ
226 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650135 : บ้านหนองกับ สุทิน  แก้วเกิด ผู้อำนวยการ
227 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650135 : บ้านหนองกับ สุทัศน์  สาระไลย์ ครู
228 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650137 : บ้านหนองสนิท ศักดิ์ชัย  หาสุข พนักงานราชการ
229 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650405 : บ้านกุดหวาย จันทรา  คำงาม ครู
230 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650405 : บ้านกุดหวาย นายวิเชียร  วังจันทร์ ครู
231 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650405 : บ้านกุดหวาย สุจิตรา  มานุสนธ์ ครู
232 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650406 : บ้านโคกสนวน นายณัฐดนัย  ดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
233 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650406 : บ้านโคกสนวน ทิพาพร  แม่นงาม ครู
234 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650407 : บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) จริยา  ปัตตานี ครู
235 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650408 : บ้านดงถาวร นายประชิด  จันทร์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650409 : บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช เนตรชนก  ศิริมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ
237 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650409 : บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช พิชญ์สินี  สิงคเวหน เจ้าหน้าที่ธุรการ
238 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650409 : บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช เอกชัย  เหมือนชอบ ครูพี่เลี้ยง
239 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650410 : บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) นางจิตติพร  จันทสุข ครู
240 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650410 : บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) นางเสาวนีย์  ไชยนิล ครู
241 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650442 : บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) เครือน้อย  ฤกษ์ดี ครู
242 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650442 : บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) เครือน้อย   ฤกษ์ดี ครู
243 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650443 : บ้านขวาวใหญ่ นางสาวพัชนิดา   เจือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
244 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650443 : บ้านขวาวใหญ่ นางสาวมาศฤดี   ศรีวิเศษ ครู คศ.1
245 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650419 : บ้านคาละแมะ มีสง่า  ขาวงาม ครู
246 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650420 : บ้านหนองจอก พัชรี  หวังผล ครู
247 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650421 : บ้านบึงขวาง ประไพพักตร์  คำมาก ครู
248 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650452 : บ้านจารพัต นายนิสิต  แมนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
249 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650453 : บ้านเปรียง กมล  จันทร์สว่าง ครู
250 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650453 : บ้านเปรียง นางสาวปุณยนุช  เจริญศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
251 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650454 : กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี นายรวยเริงฤทธิ์  อยู่ดี ครูชำนาญการ
252 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650454 : กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี นางสาวศิริพรรณ  ไหมทอง ครู
253 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650454 : กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี นางสาวศิริวรรณ  นพพิบูลย์ พนักงานราชการ
254 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650455 : บ้านพม่า นางสมบัติ  แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ
255 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650456 : บ้านพันษี บัญชา  โอษฐงาม ครู
256 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650456 : บ้านพันษี คำปัญญา  สุดาจันทร์ ครู
257 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650444 : บ้านช่างปี่ นายหัด  เนตรอุดมสุก ครูชำนาญการพิเศษ
258 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650444 : บ้านช่างปี่ สุพจน์   งามพร้อม ครู
259 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650445 : บ้านตะคร้อ ปิยฉัตร  แสงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
260 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650446 : บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) นางกณกภรณ์  คำมา ครูชำนาญการ
261 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650446 : บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) นางสาวปราณี   สมฤทธิ์ ครู
262 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650447 : บ้านหัวแรตนาโพธิ์ นางสาวอุษณี  ชมบุญ ครู
263 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650448 : บ้านโคกลาวหนองเหล็ก นพดล   แก้วใส ครู
264 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650448 : บ้านโคกลาวหนองเหล็ก นางศรีอำพร  มุมทอง ครู
265 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650449 : บ้านโคกอาโพน นางอำพร  ระย้างาม ครู
266 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650450 : บ้านหนองผือโนนแคน ณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ
267 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650450 : บ้านหนองผือโนนแคน ลลิตา  จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
268 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650451 : บ้านข่า ฐิติมา   แซ่จึง เจ้าหน้าที่ธุรการ
269 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650464 : บ้านตรมไพร ยุทธภูมิ  อุสาคู ครูอัตราจ้าง
270 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650464 : บ้านตรมไพร CHALAO  SAOVAYONG ครู
271 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650465 : จตุรมิตรวิทยา จำเนียร  เพาะเจริญ ครู
272 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650465 : จตุรมิตรวิทยา เรืองโรจน์  โอษฐงาม ครู
273 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650465 : จตุรมิตรวิทยา นางสาวธิดารัตน์  อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
274 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650465 : จตุรมิตรวิทยา มยุรา  คำดี ครูพี่เลี้ยง
275 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650466 : บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์ พนักงานราชการ
276 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650466 : บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) ชินวงศ์  ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
277 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650467 : บ้านตะเคียนสามัคคี วันชัย  มนต์ทอง พนักงานราชการ
278 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650468 : บึงวิทยาคาร พันทิพา  ฤกษ์ศรี ครู
279 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650417 : บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ นางสาวจิราพร  สีประดู่ ครูผู้ช่วย
280 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650417 : บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ แคทรียา  วันบุญมา ครูผู้ช่วย
281 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650417 : บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ นางมนเทียร  แก้วงาม ครู
282 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 : บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) นางสาวดารุณี  พันธ์ชา ครู
283 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 : บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ณัชริญา  ลักขษร ครผู้ช่วย
284 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 : บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) นางสาวสิตา  ดัชถุยาวัตร ครูชำนาญการ
285 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650413 : บ้านหนองหิน นางสาววิภารัตน์  นิสัยกล้า ครูผู้ช่วย
286 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650415 : บ้านบ่อน้ำใส นายทองสืบ  บุตรดีขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
287 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650415 : บ้านบ่อน้ำใส พีรวิชญ์  วังนุราช ครู
288 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650429 : บ้านแตล นายชาลี  ทองแม้น ครู
289 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650429 : บ้านแตล ละมัย  จันทร์โท ครู
290 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650430 : บ้านประทุนอายอง นางอุสาห์   ศรีพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
291 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650430 : บ้านประทุนอายอง นายปัจภาณย์   คงดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
292 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650431 : บ้านสวายไตรภูมิ ริเริ่ม  เจือจันทร์ ครูชำนาญการ
293 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650431 : บ้านสวายไตรภูมิ นางสาวนิธินันท์  อัครเลิศภิญโญ ครู
294 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650431 : บ้านสวายไตรภูมิ นิพนธ์  พิมพ์จันทร์ ครู
295 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650432 : บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง นางปทุมรัตน์  ชาวนา ครู
296 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650433 : บ้านหนองท่ม กรรณิกา วงเวียน  วงเวียน เจ้าหน้าที่ธุรการ
297 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650433 : บ้านหนองท่ม นายสาคร  พละพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
298 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650434 : บ้านโนนถ่อน นางนภาพร  โพธิ์ผา ครูชำนาญการ
299 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650435 : บ้านสังแกหนองคู อานุศรา  พิมพ์จันทร์ ครู
300 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650435 : บ้านสังแกหนองคู เอกลักษณ์  เจือจันทร์ ครู
301 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650435 : บ้านสังแกหนองคู wiwat  choana ครู
302 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650436 : บ้านอาวุธ ธนวรรณ  คงนาค ครู
303 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650436 : บ้านอาวุธ นางสมนา  เอี่ยมสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ
304 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650414 : บ้านดู่อาราง นางสาววารุณี  สินสร้าง ครู
305 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650412 : บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) นางพัชนี  ผมพันธ์ ครู
306 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650399 : บ้านผักไหม นางสาวเขมวดี  คงดี ครูผู้ช่วย
307 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650400 : บ้านก้านเหลือง นางปาริชาติ  ทองล้ำ ครู
308 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650469 : บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) จีรวรรณ  วังสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
309 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650469 : บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) ศศิธร  วงลาษี ครูผู้ช่วย
310 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650470 : บ้านทุ่งรูง กิตติกร  มณีคำ ครูผู้ช่วย
311 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650470 : บ้านทุ่งรูง เอี่ยม  นวลจันทร์ ครู
312 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650404 : บ้านสว่างโนนแดง สุรเดช  แม่นงาม ครู
313 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650402 : บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย ครู
314 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650403 : บ้านกะลัน นางไขแสง  กลิ่นสุคนธ์ ครู
315 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650403 : บ้านกะลัน นาส่งสุข  เสาศิริ ครู
316 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650401 : บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) อภิรดี  มีสติ ครูชำนาญการ
317 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650401 : บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) รุ้งมงคล  จันทร์ลมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
318 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650398 : บ้านกางของ รัชนีกร  แก่นดี ครู
319 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650398 : บ้านกางของ สุมาลี  แยบดี ครูคศ.3
320 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650396 : บ้านระเวียง นรเสฏฐ์  ผาสุก รอง.ผอ.
321 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650396 : บ้านระเวียง สุพจน์  ใสแจ่ม ครู
322 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650396 : บ้านระเวียง มงคล  บรรเทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
323 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650397 : บ้านยางเตี้ย นางคำเพียร  ชัยโย ครู
324 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650397 : บ้านยางเตี้ย นายทนงศักดิ์  จันทร์แจ่ม ครู
325 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650397 : บ้านยางเตี้ย นางสาวสกลรัตน์  ลาหนองแคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเรียน
326 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650397 : บ้านยางเตี้ย สุชาติ  เอี่ยมสะอาด ครู
327 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650395 : อนุบาลศีขรภูมิ นายสุรพล  มณีไสย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
328 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650395 : อนุบาลศีขรภูมิ บุญสุข  บุญช่วย ครูชำนาญการพิเศษ
329 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650437 : บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) สมหมาย  ฉิมมาลี ครู
330 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650438 : บ้านขะเนก นางสาวกานต์พิศชา   รัตนาวิวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
331 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650439 : บ้านแกสระใหญ่ สันติ   บุญเหมาะ ครู
332 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650440 : บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) นายจรุง  วารี ผอ.
333 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650440 : บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) น.ส.นภัสนันท์  นารี ครูธุรการ
334 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650441 : บ้านหนองขามวิทยาคม นางสาวขวัญธิดา  ศรีวิเศษ ธุรการ
335 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650441 : บ้านหนองขามวิทยาคม อัมพร  มาลาอุ่น ครู
336 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650428 : บ้านสะโน ปราการ  สนทอง ครู
337 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650423 : บ้านหนองบัว บุญญรัตน์  ดีพร้อม ครู
338 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650424 : บ้านหนองจิก นายนรินทร์  ทองขอน ครู
339 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650425 : บ้านหนองกุง นางนวลจันทร์  พิมพ์วรรณวงศ์ ครู
340 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650425 : บ้านหนองกุง นางธัญลักษณ์  ศรีพรหมทอง ครู
341 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650426 : บ้านหนองขนาด นายสุบิน  บุตรดี ครู ชำนาญการพิเศษ
342 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650427 : บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) ประหยัด  อบอ่น ครู
343 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650427 : บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) จิรวัฒน์  โองอินทร์ ครู
344 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650461 : บ้านลุมพุกหนองกุง นายประกอบ   สิงคเสลิต ครูชำนาญการ
345 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650461 : บ้านลุมพุกหนองกุง วิภา  ชมเชย ธุรการ
346 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650461 : บ้านลุมพุกหนองกุง นายบุญถิน  เหลาคำ ครู
347 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650461 : บ้านลุมพุกหนองกุง ดิเรก  กระแสเทพ ผอ.รร.
348 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650462 : บ้านโคกลำดวน นายวิเชียร  แจ่มใส ครู
349 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650463 : บ้านห้วยโนนเจริญ นางสาวแสงเดือน  ชอบดี ครู
350 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650463 : บ้านห้วยโนนเจริญ กริษฐา  ธรรมรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
351 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650463 : บ้านห้วยโนนเจริญ warangkhana  dathong ครู
352 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650457 : บ้านปะนอยไถง นายเสถียน  พรมเวียง ครู
353 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650457 : บ้านปะนอยไถง นายคำวัง  แก้วคำไสย์ ครู
354 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650458 : บ้านหนองเหล็ก นายก่อเกียรติ  จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
355 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650458 : บ้านหนองเหล็ก เสน่ห์  ธิราชรัมย์ ครู
356 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650458 : บ้านหนองเหล็ก นางปราณี   แป้นแก้ว ครู คศ.1
357 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650459 : บ้านจารย์ พูนสวัสดิ์  ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
358 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650460 : บ้านกระดาน วิยะดา  อินจนา ครู
359 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650460 : บ้านกระดาน นายวิโรจน์  เสียงสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน
360 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650631 : บ้านภูมิสตึง นางวันเพ็ญ  ทวีอินทร์ ครู
361 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650632 : บ้านโชกเหนือ นายสุนทร  ขำเสน่ห์ ครู
362 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650633 : บ้านตระเปียงเตีย นายโกมล  จันทร์ศิริ คร
363 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650634 : บ้านหนองคู เสริม  พิลาศรี ครู
364 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650635 : อมรินทร์ราษฎร์วิทยา นุชรี  จันทร์เทศ ครู
365 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650636 : ดรุณวิทยากร นายนิพนธ์  อัมหธร ครู
366 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650637 : บ้านตรำดม นายพรหมพิริยะ  บุตรงาม ครูชำนาญการ
367 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650638 : บ้านระไซร์ วิรชัช  บุญรับ ครู
368 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650638 : บ้านระไซร์ จิตรลดา  จารัตน์ ครู
369 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650638 : บ้านระไซร์ วีระ  รักษ์คิด ครู
370 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650639 : บ้านหนองยาง นางปิยมิตร  จันทราช ครู
371 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650639 : บ้านหนองยาง กัญญภา  วงแหวน ครู
372 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650630 : ศิริราษฎร์วิทยา สมบูรณ์  ศรีมาลา ครู
373 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650630 : ศิริราษฎร์วิทยา rampan  supisa เจ้าหน้าที่ธุรการ
374 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650630 : ศิริราษฎร์วิทยา พิพัตณ์  สินมาก ครู
375 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650628 : บ้านตาเมาะ ศรินนาถ  ชำนาญพนา ครูผู้ช่วย
376 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650628 : บ้านตาเมาะ สุรีพร  สุระการ ครูผู้ช่วย
377 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650628 : บ้านตาเมาะ พัทชยา  สันทาลุนัย ครูผู้ช่วย
378 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650629 : บ้านจรวย นายจำเริญ  หวังสม ครู
379 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650626 : อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) จักรพงษ์  ประดับสุข ครู คศ.2
380 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650626 : อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) นายณรงค์  คำชาย ครู
381 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650627 : วัดทักษิณวารี ลัดดารัตน์  คำชาย ครู
382 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650627 : วัดทักษิณวารี นางนิทรา  หวังสม ครูชำนาญการพิเศษ
383 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650644 : บ้านอู่โลก นิศากร  ฉุนกล้า ครู
384 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650640 : บ้านตะเคียน นางปิยะพร  ศรีวิเศษ ครู
385 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650641 : บ้านโชกใต้ นายดิเรก  รักสนิท ครูผู้ช่วย
386 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650641 : บ้านโชกใต้ อัญชลี  บุญขันธ์ ครู
387 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650642 : บ้านโคกเกาะ ชัยพล  ศรีวิเศษ ครูชำนาญการ
388 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650642 : บ้านโคกเกาะ นางนุจรี  มาลีหวล ธุรการโรงเรียน
389 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650642 : บ้านโคกเกาะ นางจรินทร์  รุจิยาปนนท์ ครู
390 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650643 : บ้านมะลูจรุงหนองปรีง สมหวัง  พระงาม ครูชำนาญการ
391 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650643 : บ้านมะลูจรุงหนองปรีง นางพัชรลดา   กุลรัตน์ ครู
392 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650565 : บ้านกระออม นางพิมเพ็ญ  บุญเต็ม ครู
393 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650565 : บ้านกระออม นายวิรัตน์   จิตเจริญดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
394 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650566 : หนองเหล็กเบญจวิทยา วัตน์ชัย  เติมกล้า ครู
395 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650567 : บ้านหนองอีเลิง สุประกิจ  สิงจานุสงค์ ครู
396 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650569 : บ้านเกาะแก้ว ประมุข   อาจภักดี ครูชำนาญการ
397 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650569 : บ้านเกาะแก้ว นายกำพล  เจริญสวัสดิ์ ครู
398 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650570 : บ้านโนนสวรรค์ วิเชียร  วาพัดไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
399 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650570 : บ้านโนนสวรรค์ สุวิมล   พุฒซ้อน ครู ชำนาญการพิเศษ
400 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650571 : บ้านตะมะหนองกระจาน นายเสรี  จำปาดี ครูชำนาญการพิเศษ
401 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650571 : บ้านตะมะหนองกระจาน ปิยะรัตน์  ตระการจันทร์ ครูผู้ช่วย
402 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650572 : บ้านตางมาง ภัคภูมิ  ดวงรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
403 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650572 : บ้านตางมาง ประกาย  ศรีกันยา ครู
404 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650586 : บ้านขนวน ชญามนัส  ใสกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
405 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650586 : บ้านขนวน ทินกร  กลิ่นสุคนธ์ ครู
406 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650586 : บ้านขนวน รัตนาพร  สมัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
407 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650587 : บ้านดู่ จเร  ศรีโกตะเพชร ครูชำนาญการ
408 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650589 : บ้านหนองพญา นายฏวัตต์  สันทาลุนัย ครูชำนาญการ
409 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650590 : บ้านศรีราชา ณภัทร  บุติมาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
410 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650590 : บ้านศรีราชา น้ำฝน  บุญตลาด เจ้าหน้าที่ ธุรการ
411 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650588 : บ้านหนองดุม นางสุภาพร  สุมาลุย์ ครู
412 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650568 : สะโนวิทยา สุมาลี  สุมาลุย์ ครู
413 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650568 : สะโนวิทยา ณัฐฐาพร  ทองคำ ครู
414 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650568 : สะโนวิทยา นางสาวทิพย์ประภา   เหลาคม ครู
415 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650568 : สะโนวิทยา nichawan  supimpop ครู
416 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650591 : บ้านกุง นางสาวอังคณา   งามแสง ครูผู้ช่วย
417 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650591 : บ้านกุง วิโรจน์  สุริเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ
418 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650591 : บ้านกุง ธนภัทร  ทะเกิงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน
419 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650592 : บ้านตะเคียนกูยวิทยา นายจารึก  สิงจานุสงค์ ครู
420 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650593 : อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) นางวัชรีย์  บุราคร งานพัสดุ
421 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650593 : อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) sirikan  burakhon ครูธุรการ
422 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650584 : การุญวิทยา panuwit  pradubsook ครู
423 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650585 : บ้านสังแก Thitiwat  Pawong ครู
424 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650573 : บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) PITUK  Prompinij ครู
425 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650574 : บ้านจังเอิดหนองแมว นายพัทธนันท์  เจริญจรูญรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
426 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650575 : บ้านหนองคูสะแบะ นายสมบูรณ์  นิลทัย ครู
427 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650575 : บ้านหนองคูสะแบะ สุมาลา  วิยาสิงห์ ครูชำนาญการ
428 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650576 : บ้านหนองแคน นฤดี  หงษ์ยนต์ ครูธุระการ
429 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650576 : บ้านหนองแคน วิศัลย์ศยา   บุญพร้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
430 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650576 : บ้านหนองแคน รจนา  บุญประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
431 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650577 : บ้านหนองแล้ง นายสุชาติ  วิวาสุข ครู คศ.3
432 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650578 : บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สังวาล  สีสูงเนิน ครู
433 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650579 : บ้านโนนลี นางศรีสุดา  เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
434 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650579 : บ้านโนนลี นายชยานุกรณ์  กะมุติรา ครู
435 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650580 : บ้านขอนแก่น ชาติชาย  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
436 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650580 : บ้านขอนแก่น นางสาวกรรณิกาณ์  บุญยง ครู
437 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650581 : บ้านค้อ Thongwan  Jampee ครู
438 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650581 : บ้านค้อ สายพิณ  มังษะชาติ พนักงานราชการ
439 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650582 : บ้านดู่โศกโคกสะอาด ศสุธร   ยืนยิ่ง ครู
440 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650582 : บ้านดู่โศกโคกสะอาด มานะ  จันทราคา ครู
441 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650583 : บ้านหนองฮะ นายบัญชา  นามขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
442 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650583 : บ้านหนองฮะ นายถนอมศักดิ์  กนกวรรณากร ครู
443 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650594 : บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา วัฒนพงษ์  โพธิ์งาม พนักงานราชการครู
444 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650596 : หมื่นศรีประชาสรรค์ ชานนท์  ผมงาม ครู
445 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650596 : หมื่นศรีประชาสรรค์ อนุสรา  บุราคร พนักงานราชการ
446 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650597 : บ้านหมื่นศรีน้อย นายสันติ  กรวยทอง ครู
447 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650712 : อนุบาลเขวาสินรินทร์ สุพิน  ประดับทอง ครูชำนาญการ
448 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650712 : อนุบาลเขวาสินรินทร์ เกศรินทร์  แยบดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
449 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650713 : บ้านนาโพธิ์ ทนงศักดิ์  แท่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
450 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650713 : บ้านนาโพธิ์ นายสุรนาท  สุขจิตร์ ครูผู้ช่วย
451 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650713 : บ้านนาโพธิ์ นายจรัส  สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
452 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650714 : บ้านสดอ เจษฎางค์  ทองรินทร์ ธุรการ
453 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650714 : บ้านสดอ นางสาวอรทัย   มูลศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
454 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650715 : บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) นางสาวบุษราภรณ์  บุญอุดม ครู คศ.1
455 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650721 : บ้านตากูก จิรกิตติ์  โสมะมี ครู
456 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650722 : บ้านโชค เศรษฐา  พลคำมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
457 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650722 : บ้านโชค นายสมชิต  พันตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
458 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650722 : บ้านโชค พงษ์ศักดิ์  รุ่งเรือง ครู
459 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650723 : บ้านอำปึลสนวน ประดิษฐ์  เจือจันทร์ ครู
460 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650725 : บ้านตากแดด เกษา  ขาวงาม ครูชำนาญการพิเศษ
461 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650718 : บ้านภูดินหนองตะครอง ไพโรจน์  ชาติเหิม ครู
462 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650719 : บ้านบึง-เบาะอุ่น พุฒินาท  สุขเสริม ครูอัตราจ้าง
463 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650716 : บ้านกันเตรียง พัชนี  จันทร์พร ครูผู้ช่วย
464 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650717 : บ้านพระปืด เอกชัย  ประดับทอง ครู/ชำนาญการพิเศษ
465 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650732 : บ้านตลาดตาโหมก ประดับ  ทองนำ ครูชำนาญการ
466 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650732 : บ้านตลาดตาโหมก ศุภชัย  ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
467 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650733 : บ้านโคกกรวด อณัญญา  คำสิน ผู้อำนวยการ
468 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650733 : บ้านโคกกรวด สุพจน์  เกวียนทอง ครู
469 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650729 : บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) นันทิดา  สายยศ ครูธุรการ
470 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650729 : บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) นายบัญญัติ  สายยศ ครู ค.ศ.1
471 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650730 : บ้านกันตรง พิณี  หาสุข ผอ.ร.ร.
472 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650731 : บ้านสนวนนางแก้ว นายกิตติชัย  คำวิไชย ครู
473 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650728 : บ้านบุญโลก สันธินี   เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
474 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650728 : บ้านบุญโลก มงคล  จันทเขต ครู
475 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650720 : บ้านแสรออ พรจันทร์  อินทร์เทพ ครู
476 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650720 : บ้านแสรออ จตุรานนท์  ถือชาติ รองผู้อำนวยการ
477 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650724 : บ้านสามโค เกศินี  ชมเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
478 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650724 : บ้านสามโค นายประวิทย์  จุฑาจันทร์ ครู
479 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650724 : บ้านสามโค นางสาวสันธินี  เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
480 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650726 : บ้านฉันเพล ประแสง  วงษ์ศรี ครู
481 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650726 : บ้านฉันเพล วันเพ็ญ    พอกพูน ครู
482 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650727 : บ้านพะเนา itsara  sokaew ครู