รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650081 : บ้านขนาด นางสาวณัฐชา  แซ่อึ้ง ครูชำนาญการ
2 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650082 : บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) นายอำนาจ  เจริญศิริ ครู คศ.3
3 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650083 : บ้านโคกอารักษ์ นายธีระศักดิ์  อาษาราช ครู
4 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650086 : บ้านขามระกา ณุภานาถ  ยืนยาว ครู
5 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650071 : บ้านแกใหญ่ นายสุริยัน  จารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650072 : บ้านแกน้อย นางเอื้ออารี  สมานุหัตถ์ ครู
7 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650072 : บ้านแกน้อย พลา  สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650076 : บ้านนาเกา ณัฐวุฒิ  นพเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650078 : บ้านจักจรูก ประสิทธิ์  สวยรูป ครูชำนาญการ
10 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650078 : บ้านจักจรูก วาสนา  จันภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุธุรการ
11 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650010 : บ้านคอโค ธนะเมศฐ์  จีระกมลศักดิ์ ครู
12 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650011 : บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) นางอมรรัตน์  กุชโร ครู
13 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650011 : บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) กัญญาภัทร  พันจิต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
14 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650016 : บ้านดงมัน เกตุพิมล  สหยืนยง ครู
15 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650027 : ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) ธัญญารัตน์  บริสุทธิ์ ครู
16 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650028 : พรหมประสาทราษฎร์นุกูล จริยาภรณ์  คำเสมอ ครู
17 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650029 : บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) นางนำ้อ้อย  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
18 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650030 : บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) นายเวียงชัย  หลวงกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650030 : บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) นายอิทธิฤทธิ์  สูรยาวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650031 : บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) นาง นพวรรณ  ไชยพลงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650032 : บ้านหนองเต่า นางชนิดา  กลีบแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
22 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650017 : อุปัชฌาย์พวนอุทิศ นายบุญเชิด  นิสังรัมย์ ธุรการ
23 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650012 : บ้านใหม่ นภาพร  รังสรรค์เมธากุล จนท ธุรการ
24 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650013 : บ้านตระแสง ภราดร  บัวทอง ครู
25 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650013 : บ้านตระแสง นางบุญญาดา  พิสาดรัมย์ ครู
26 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650014 : บ้านโคกเพชร บุปผกามาศ  ธนูศิลป์ ครู
27 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650014 : บ้านโคกเพชร สุรีรัตน์  บุญทา ธุรการโรงเรียน
28 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650015 : รุ่งรัฐวิทยา นางนฤมล  ดำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650103 : บ้านตั้งใจ นางสาวกัลยาณี  พิมพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650104 : บ้านระกาสังแก นายมานิต  สุขสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650105 : บ้านปะตาเมาะ กุลวดี  แผ่นทอง ครู
32 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650105 : บ้านปะตาเมาะ ประออน  สายยศ ครูชำนาญ
33 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650106 : บ้านหนองกระดาน นางสาวพรพรรษา  ปรัชญามาศ ครู
34 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650106 : บ้านหนองกระดาน นายประมวลมิตร  ใจดี ครู ค,ศ,2
35 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650107 : บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม ครู
36 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650107 : บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) นางสาววิสาลักษณ์  เกิดกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650045 : บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 นางเพ็ญศรี  ยวงทอง ครู
38 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650046 : บ้านขยอง กิตติภรณ์  สิทธิศร ธุรการโรงเรียน
39 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650047 : เสกวิทยาคม นางสาวเปรมกมล  ศรีโพธิ์ลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650039 : บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) นายสุภาพ  ฉุนแสนดี ครู ชำนาญการพิเศษ
41 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650040 : บ้านตาอ็อง ปัทมา  ทีนะกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650041 : บ้านจันรม วรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์ ครู
43 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650042 : บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) สุวรรณี  กริมรัมย์ เจ้าหน้ธุรการ
44 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650043 : บ้านใต้ฆ้องโนนจิก นางสาววาสนา  ทองยิ้ม ธุรการ
45 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650044 : บ้านกาเกาะ นางสาวปวริศา   อะโรคา ธุรการ
46 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650044 : บ้านกาเกาะ ปภาวี  ริ้วลอด ครูอัตราจ้าง
47 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650102 : บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) นิภาพร  กระแสโสม ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650102 : บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) พันธุ์ธัช  โพธิ์จันทร์ ครูผู้ช่วย
49 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650100 : บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) นางธันยาภรณ์  นิยมตรง ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650101 : บ้านระเภาว์ มนสินี  ภานุทัต ครู
51 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650096 : บ้านกาเกาะระโยง นางสาวรชยา   เสียงสนั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650096 : บ้านกาเกาะระโยง นายดุสิต  ดวงใจดี ครู
53 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650097 : บ้านสำโรง-โคกเพชร กิตติพงศ์  ฉัตรเฉลิมเดช ครู
54 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650098 : บ้านท่าสว่าง พรเพชร  จันทะแจ่ม ครู
55 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650099 : บ้านส้มป่อย นางอรพรรณ  ดวงใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650038 : บ้านตาเพชร สุภัทรา  บุญงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650038 : บ้านตาเพชร นางสาวปิยภรณ์  พุ่มอินทร์ ครูอัตราจ้าง
58 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650036 : บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) วิไล  สมานโสร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650037 : บ้านโคกปราสาท กานต์สินี  เงาเพชร ธุรการ
60 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650033 : บ้านคาบ นางสาวณัฐวีร์  ประจุทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
61 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650034 : บ้านเทนมีย์ นางสาววิไล  พนาวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650035 : บ้านระหาร นายรังสิต  ใจเป็นชาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 : บ้านไถงตรง ณรงค์  ศรกล้า ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650009 : บ้านตะตึงไถง นายเฉลิมพล   ผจญกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650004 : บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) เกล้า  ดำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
66 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650005 : บ้านหนองกง ทรงพร  เรืองปรัชญากุล ครู
67 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650006 : บ้านพันธุลี ศาสสรร  ใจนุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650007 : บ้านโคกกระเพอ มาริษา  วงศ์กัณหา ครู
69 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650007 : บ้านโคกกระเพอ นางกิตติยา  เสียงสนั่น ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650003 : หนองโตง"สุรวิทยาคม" ภาณุวิชญ์  ประดับสุข ครู
71 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650092 : บ้านโคกพระ นางวิยะดา  สุยคง ครู
72 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650093 : บ้านประทัดบุอาลอ นางสาวทิพวรรณ  เจือจันทร์ ครู
73 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650094 : บ้านตำปูง นางสาวณัฏฐนิตย์  อุนัยบัน ครู
74 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650095 : บ้านโดนออง นายรังสรรค์  เหลือสนุก ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650088 : บ้านสำโรงนาดี ธนภัทร  สุกแสง ครู
76 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650089 : บ้านระไซร์สองชั้น พรทิพย์  บุญครัน พนักงานราชการ
77 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650090 : บ้านโคกวัด ณัฏฐเศรณ์  ท่าดี ครู
78 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650091 : บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) Sirikool  Nam situ พนักงานราชการ
79 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650026 : บ้านนาเสือก นางกัญญาภัค  โฉมงาม ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650024 : บ้านละหุ่งหนองกก พลอยไพลิน  วานุนาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650025 : บ้านโดนโอก นายสุริยา  แพงเจริญ ครู
82 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650021 : บ้านนาบัว หทัยรัตน์  กะภูทิน ครู
83 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650022 : บ้านนาสาม(เกียรติประชา) นางสาวเจนวิไล  อย่างสุข ธุรการ
84 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650023 : บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) ประภัสสร  ชมโพธิ์สอน ครู
85 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650023 : บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) ปฐวี  จันทะชาลี ครู
86 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650002 : เมืองสุรินทร์ นายพิสัย  พวงนาค ครู ชำนาญการพิเศษ
87 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650001 : อนุบาลสุรินทร์ นางสุคนธ์  บุญเสร็จ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
88 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650063 : วัดประสพ นายชาญยุทธ์  ภูชาญ ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650061 : บ้านบุฤๅษี ประภาส  เหิรเมฆ ครู
90 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650061 : บ้านบุฤๅษี ศักย์ศรณ์  บุญพูนเลิศ ธุรการ
91 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650070 : บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง เจริญศรี  วงศ์สกุล ครู
92 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650065 : บ้านรัตนะ นายระพีพจน์  หวังวก ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650087 : บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สุภาภรณ์  แจ่มใส ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650084 : บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) จรัสศรี  ศิริบุญ ครู
95 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650085 : บ้านหัวตะพาน สุวิทย์  คงเกตุ ครู
96 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650080 : บ้านเพี้ยราม นางสาวจรรยารักษ์  บัวภา ครู
97 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650066 : บ้านหนองกัว นางศรัณย์ภรณ์   พึ่งชาติ ครูชำนาญการ
98 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650067 : บ้านตาเปาว์ รุ่งทิพย์  สมานรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
99 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650067 : บ้านตาเปาว์ นางสาวกุสุมา  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650068 : บ้านทะนงชัย นารีนารถ  สุขสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650069 : บ้านบุทม นางสาวมาลินี  ดวงพร ครูผู้ช่วย
102 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650064 : บ้านประปืด ประเสริฐ  สิงคเสลิต ผู้อำนวยการ
103 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650062 : เมืองที นายวิศวพงษ์  โสรถาวร ครู
104 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650052 : บ้านโคกสำโรง จันทภา  พอกพูนดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650052 : บ้านโคกสำโรง จงกล  แก้วหอม ครู
106 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650053 : บ้านราม ธนศักดิ์  เรืองเจริญ ครูธุรการโรงเรียน
107 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650053 : บ้านราม อิทธิศักดิ์  บุญเกษ เจ้าหน้าที่พัสดุ
108 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650054 : บ้านบรมสุข สุพรรณพิศ  โฉมมณี ครูชำนาญการพิเศษ
109 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650060 : บ้านเล้าข้าว ปัทมกาญจน์   ปัญญาเหลือ ครู
110 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650059 : บ้านกันแสง นางยาณี  ทองขวัญ ครู
111 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650055 : บ้านสลักได สินากรณ์  เครือสูงธนสิน ครูธุรการโรงเรียน
112 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650055 : บ้านสลักได สุทิศ  ศรีสุข ครู
113 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650056 : บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) นางอัมพร  แผ่นทอง ครู
114 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650057 : บ้านตระแบก วิโรชน์  สมานวัน ครู
115 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650058 : บ้านตะบัล วิลาวัณย์  โภคทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650020 : บ้านโคกเมือง Potchanard   Hulraluk พนักงานราชการ
117 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650018 : บ้านสวาย นางพันธ์นิภา  มีศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650019 : บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) นายเกษมศักดิ์   เทศแก้ว ครู
119 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650048 : บ้านสำโรง นายพิเชษฐ์  ชมหอม ผู้อำนวยการ
120 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650049 : บ้านทัพกระบือ นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว ครู
121 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650050 : บ้านแสลงพันธ์ พิชญณิดา  สมหมาย ครู
122 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650051 : บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) สันติวัฒน์  เหิมหัก ครู
123 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650073 : บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) สงัด  แผ่นทอง ครูชำนาญการ
124 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650074 : บ้านโสน(พิทยศึกษา) ปภังกร  สุขยานุดิษญ ครูอัตราจ้าง
125 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650075 : บ้านแสลงพันบุณเยิง ไพรินทร์  เพียรดี ครูชำนาญการ
126 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650139 : บ้านกันโจรง นภัสนันท์  ทองนำ ครู
127 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650142 : บ้านเวียย นางนงลักษณ์  พันธ์วิไล ครู
128 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650143 : บ้านอันโนง พรนภา  เวียงคำ ครู
129 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650143 : บ้านอันโนง เกศรินทร์  ดาศรี ครู
130 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650114 : อนุบาลจอมพระ กิตติศักดิ์  สายยศ ครู
131 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650114 : อนุบาลจอมพระ ฉัตรกาญจน์  ธานีพูน ครู
132 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650115 : บ้านขามราษฎร์วิทยาคม เกษราภรณ์  เสาะสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง
133 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650115 : บ้านขามราษฎร์วิทยาคม รัญจวน  กรทิพย์ พนักงานราช
134 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650116 : บ้านจอมพระ นางจิตราพัชร์  สุขสงวน ครู
135 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650118 : ไตรมิตรวิทยาสรรค์ ปิยมาภรณ์  หวังมั่น พนักงานราชการ
136 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650119 : ทวีคามวิทยา นางทยิดา  เถกิงบุณย์ ครู
137 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650141 : บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา มังกร  พิมพ์พอก ครู
138 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650140 : บ้านชุมแสง นางสุทิน  ทิพย์กลาง ครู
139 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650140 : บ้านชุมแสง นายคุณแทน  บุญรอด เจ้าหน้าที่พัสดุ
140 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650144 : บ้านจบก นายพลวัฒน์  ธรรมดา พนักงานราชการ
141 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650145 : บ้านบุอาไร มานพ  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650145 : บ้านบุอาไร จันทรา  บุญมาก ครู
143 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650145 : บ้านบุอาไร วชิรญาณ์  ทัพพันธ์ชัย ครู
144 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650146 : บ้านผือ นางเยาวลักษณ์  ชดกลาง ครู
145 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650147 : บ้านม่วง ชญากานต์  พรหมบุตร ครู
146 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650148 : สามัคคีวิทยา นางอัณณ์ญาดา  โคตรพันธ์ ครู
147 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650120 : บ้านขามศึกษาคาร บุญธรรม  ดาศรี ครูชำนาญการ
148 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650121 : บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) สุภาภรณ์  แสงกระจ่าง ครู
149 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650121 : บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) นางสาวเสนีย์  กิ่งแก้ว ครู
150 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650122 : บ้านว่าน บุณฑริกา  กระแสเทพ ครู
151 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650123 : บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ ศักรินทร์   ดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650124 : บ้านอาแวะ ดวงใจสวรรค์  สระบุตรดี ธุรการโรงเรียน
153 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650108 : บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) นายโชคอัษฎา  สาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
154 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650109 : บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ เกศศิณี  สิมมา ครู
155 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650111 : บ้านดินแดง พลทัต  จงสุขกลาง ครู
156 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650112 : บ้านระวี ศรีนคร  นัยนิตย์ ครู
157 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650125 : บ้านกรูดหนองซำ พรหมพัฒน์  บุญมาก ครู
158 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650126 : บ้านดงเค็ง มณีรัตน์  คงนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650127 : บ้านทวารไพร ปราณี  แสนมี ครูธุรการ
160 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650128 : บ้านทุ่งนาค นายอภิชากฤต  อินทหอม ครู คศ.1
161 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650129 : บ้านเมืองลีง กรองแก้ว  บุญเหลือ ครู
162 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650130 : บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ นางสาวพินวดี   ลิ้มวัชรากูล ครู
163 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650117 : บ้านตากวน ศักดิ์ดา  เงางาม ครู
164 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650131 : ลุ่มระวีวิทยา ภิญญาพัชญ์  สำรวมจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650136 : บ้านหนองพลวง นฤมล   ทุนนาม ครูผู้ช่วย
166 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650136 : บ้านหนองพลวง จรูญ  แผ่นทอง ครู
167 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650138 : บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา นายสุดใจ  แผ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650132 : บ้านโนนงิ้ว นางสมทบ  โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650133 : บ้านวารไพรศรี นายสุริยศักดิ์  ประดับศรี ครู
170 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650134 : บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) นายเกรียงศักดิ์  ราชปันติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650135 : บ้านหนองกับ สุทิน  แก้วเกิด ผู้อำนวยการ
172 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650135 : บ้านหนองกับ สุทัศน์  สาระไลย์ ครู
173 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650137 : บ้านหนองสนิท ศักดิ์ชัย  หาสุข พนักงานราชการ
174 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650405 : บ้านกุดหวาย สุจิตรา  มานุสนธ์ ครู
175 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650405 : บ้านกุดหวาย นายวิเชียร  วังจันทร์ ครู
176 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650405 : บ้านกุดหวาย จันทรา  คำงาม ครู
177 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650406 : บ้านโคกสนวน ทิพาพร  แม่นงาม ครู
178 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650406 : บ้านโคกสนวน นายณัฐดนัย  ดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650407 : บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) จริยา  ปัตตานี ครู
180 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650408 : บ้านดงถาวร นายประชิด  จันทร์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
181 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650409 : บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช พิชญ์สินี  สิงคเวหน เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650410 : บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) นางเสาวนีย์  ไชยนิล ครู
183 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650442 : บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) สรรเพชร  คำเลิศ ครูผู้สอน
184 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650442 : บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) เครือน้อย   ฤกษ์ดี ครู
185 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650443 : บ้านขวาวใหญ่ นางสาวพัชนิดา   เจือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
186 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650419 : บ้านคาละแมะ มีสง่า  ขาวงาม ครู
187 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650420 : บ้านหนองจอก พัชรี  หวังผล ครู
188 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650421 : บ้านบึงขวาง ประไพพักตร์  คำมาก ครู
189 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650452 : บ้านจารพัต นายนิสิต  แมนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650453 : บ้านเปรียง กมล  จันทร์สว่าง ครู
191 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650454 : กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี นางสาวศิริพรรณ  ไหมทอง ครู
192 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650455 : บ้านพม่า นางสมบัติ  แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650456 : บ้านพันษี คำปัญญา  สุดาจันทร์ ครู
194 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650444 : บ้านช่างปี่ สุพจน์   งามพร้อม ครู
195 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650444 : บ้านช่างปี่ นายหัด  เนตรอุดมสุก ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650445 : บ้านตะคร้อ ปิยฉัตร  แสงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650446 : บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) นางกณกภรณ์  คำมา ครูชำนาญการ
198 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650446 : บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) นางสาวปราณี   สมฤทธิ์ ครู
199 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650447 : บ้านหัวแรตนาโพธิ์ นางสาวอุษณี  ชมบุญ ครู
200 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650448 : บ้านโคกลาวหนองเหล็ก นพดล   แก้วใส ครู
201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650449 : บ้านโคกอาโพน นางอำพร  ระย้างาม ครู
202 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650449 : บ้านโคกอาโพน สามารถ  หงษ์สูง ผู้อำนวยการโรงเรียน
203 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650450 : บ้านหนองผือโนนแคน ลลิตา  จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
204 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650450 : บ้านหนองผือโนนแคน ณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ
205 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650451 : บ้านข่า ฐิติมา   แซ่จึง เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650464 : บ้านตรมไพร ศิริวัฒน์  ขาวเหน็บ ครูผู้ช่วย
207 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650465 : จตุรมิตรวิทยา เรืองโรจน์  โอษฐงาม ครู
208 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650465 : จตุรมิตรวิทยา มยุรา  คำดี ครูพี่เลี้ยง
209 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650466 : บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์ พนักงานราชการ
210 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650466 : บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) ชินวงศ์  ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650467 : บ้านตะเคียนสามัคคี วันชัย  มนต์ทอง พนักงานราชการ
212 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650468 : บึงวิทยาคาร นายศุภชัย  ไม้เลิศหล้า ครูชำนาญการ
213 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650418 : กาเจาะกุดทองหนองไผ่ นางสาวเยาวภา  สมร่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650416 : บ้านหัวแรต สุภาภรณ์  บุญเยี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650417 : บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ แคทรียา  วันบุญมา ครูผู้ช่วย
216 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650417 : บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ นางสาวจิราพร  สีประดู่ ครูผู้ช่วย
217 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 : บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) นางสาวดารุณี  พันธ์ชา ครู
218 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 : บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ศักรินทร์  สินสะโน ครู
219 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650413 : บ้านหนองหิน นางสาววิภารัตน์  นิสัยกล้า ครูผู้ช่วย
220 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650415 : บ้านบ่อน้ำใส พีรวิชญ์  วังนุราช ครู
221 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650429 : บ้านแตล ละมัย  จันทร์โท ครู
222 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650430 : บ้านประทุนอายอง นางอุสาห์   ศรีพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
223 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650430 : บ้านประทุนอายอง นางลักขณา  หนักไหล่ ครูชำนาญพิเศษ
224 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650431 : บ้านสวายไตรภูมิ นางสาวนิธินันท์  อัครเลิศภิญโญ ครู
225 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650431 : บ้านสวายไตรภูมิ นิพนธ์  พิมพ์จันทร์ ครู
226 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650432 : บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง ปทุมรัตน์  ชาวนา ครู
227 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650433 : บ้านหนองท่ม กรรณิกา วงเวียน  วงเวียน เจ้าหน้าที่ธุรการ
228 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650433 : บ้านหนองท่ม นายสาคร  พละพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
229 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650434 : บ้านโนนถ่อน นางนภาพร  โพธิ์ผา ครูชำนาญการ
230 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650435 : บ้านสังแกหนองคู อานุศรา  พิมพ์จันทร์ ครู
231 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650435 : บ้านสังแกหนองคู เอกลักษณ์  เจือจันทร์ ครู
232 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650436 : บ้านอาวุธ ธนวรรณ  คงนาค ครู
233 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650414 : บ้านดู่อาราง นางสาวดุษฎี  วงษ์เนตร ครู
234 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650412 : บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) เบญจวรรณ   บุญยง ครู
235 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650399 : บ้านผักไหม นางสาวเขมวดี  คงดี ครูผู้ช่วย
236 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650400 : บ้านก้านเหลือง นางปาริชาติ  ทองล้ำ ครู
237 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650400 : บ้านก้านเหลือง เอกพล  เบิกบาน ครูชำนาญการ
238 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650469 : บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) ศศิธร  วงลาษี ครู
239 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650469 : บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) จีรวรรณ  วังสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
240 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650470 : บ้านทุ่งรูง กิตติกร  มณีคำ ครูผู้ช่วย
241 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650470 : บ้านทุ่งรูง เอี่ยม  นวลจันทร์ ครู
242 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650404 : บ้านสว่างโนนแดง ณัฐกฤต  จันทิมา ครูผู้ช่วย
243 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650402 : บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย ครู
244 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650403 : บ้านกะลัน นางไขแสง  กลิ่นสุคนธ์ ครู
245 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650401 : บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) อภิรดี  มีสติ ครูชำนาญการ
246 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650401 : บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) รุ้งมงคล  จันทร์ลมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
247 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650398 : บ้านกางของ อาริยา  นางอาริยา ใจคำ ธุรการ
248 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650398 : บ้านกางของ รัชนีกร  แก่นดี ครู
249 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650396 : บ้านระเวียง สุพจน์  ใสแจ่ม ครู
250 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650397 : บ้านยางเตี้ย สุชาติ  เอี่ยมสะอาด ครู
251 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650397 : บ้านยางเตี้ย นางสาวสกลรัตน์  ลาหนองแคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเรียน
252 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650395 : อนุบาลศีขรภูมิ นายสุรพล  มณีไสย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
253 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650395 : อนุบาลศีขรภูมิ บุญสุข  บุญช่วย ครูชำนาญการพิเศษ
254 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650437 : บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) รัชนี  บุญมา ครู
255 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650438 : บ้านขะเนก นางสาวกานต์พิศชา   รัตนาวิวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
256 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650439 : บ้านแกสระใหญ่ นางสาวเพชรรัตน์  กรวยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
257 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650440 : บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) น.ส.นภัสนันท์  นารี ครูธุรการ
258 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650441 : บ้านหนองขามวิทยาคม อัมพร  มาลาอุ่น ครู
259 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650441 : บ้านหนองขามวิทยาคม นางสาวขวัญธิดา  ศรีวิเศษ ธุรการ
260 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650428 : บ้านสะโน สุดารัตน์  ศาลาฤทธิ์ ธุรการ
261 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650428 : บ้านสะโน ปราการ  สนทอง ครู
262 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650423 : บ้านหนองบัว บุญญรัตน์  ดีพร้อม ครู
263 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650424 : บ้านหนองจิก นางระบอบ  เชื้ออินทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองจิก
264 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650425 : บ้านหนองกุง ชลลดา  ชาญวิทยากร พนักงานราชการ
265 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650426 : บ้านหนองขนาด นายสุบิน  บุตรดี ครู ชำนาญการพิเศษ
266 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650427 : บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) จิรวัฒน์  โองอินทร์ ครู
267 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650461 : บ้านลุมพุกหนองกุง นายบุญถิน  เหลาคำ ครู
268 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650462 : บ้านโคกลำดวน นายวิเชียร  แจ่มใส ครู
269 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650463 : บ้านห้วยโนนเจริญ กริษฐา  ธรรมรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650463 : บ้านห้วยโนนเจริญ ช่อทิพย์  พูนศรีธนากูล ครูผู้ช่วย
271 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650463 : บ้านห้วยโนนเจริญ warangkhana  dathong ครู
272 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650457 : บ้านปะนอยไถง นางนิตยา  บุญเลิศ ครู
273 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650458 : บ้านหนองเหล็ก นางปราณี   แป้นแก้ว ครู คศ.1
274 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650459 : บ้านจารย์ อำภา  รอบรู้เจน ธุรการ
275 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650460 : บ้านกระดาน นายพิชิต  บุญตั้ง ครูชำนาญการ
276 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650631 : บ้านภูมิสตึง นางวันเพ็ญ  ทวีอินทร์ ครู
277 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650632 : บ้านโชกเหนือ นายสุนทร  ขำเสน่ห์ ครู
278 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650633 : บ้านตระเปียงเตีย นิตยา  เทียนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
279 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650634 : บ้านหนองคู เสริม  พิลาศรี ครู
280 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650635 : อมรินทร์ราษฎร์วิทยา นุชรี  จันทร์เทศ ครู
281 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650636 : ดรุณวิทยากร นายนิพนธ์  อัมหธร ครู
282 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650637 : บ้านตรำดม นายพรหมพิริยะ  บุตรงาม ครูชำนาญการ
283 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650638 : บ้านระไซร์ จิตรลดา  จารัตน์ ครู
284 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650639 : บ้านหนองยาง กัญญภา  วงแหวน ครู
285 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650630 : ศิริราษฎร์วิทยา พิพัตณ์  สินมาก ครู
286 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650628 : บ้านตาเมาะ สุรีพร  สุระการ ครูผู้ช่วย
287 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650629 : บ้านจรวย จิดาภา  ผจงดี ครูผู้ช่วย
288 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650626 : อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) จักรพงษ์  ประดับสุข ครู คศ.2
289 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650626 : อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สามารถ  ชื่นใจ ครู
290 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650627 : วัดทักษิณวารี ลัดดารัตน์  คำชาย ครูชำนาญการพิเศษ
291 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650627 : วัดทักษิณวารี นางนิทรา  หวังสม ครูชำนาญการพิเศษ
292 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650644 : บ้านอู่โลก นายพงษ์ศักดิ์  จันทเขต ครู
293 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650644 : บ้านอู่โลก นิศากร  ฉุนกล้า ครู
294 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650640 : บ้านตะเคียน นางปิยะพร  ศรีวิเศษ ครู
295 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650641 : บ้านโชกใต้ นายดิเรก  รักสนิท ครูผู้ช่วย
296 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650642 : บ้านโคกเกาะ ชัยพล  ศรีวิเศษ ครูชำนาญการ
297 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650642 : บ้านโคกเกาะ นางจรินทร์  รุจิยาปนนท์ ครู
298 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650642 : บ้านโคกเกาะ นายนววิธ  นิลแก้ว ครู
299 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650643 : บ้านมะลูจรุงหนองปรีง นางพัชรลดา   กุลรัตน์ ครู
300 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650565 : บ้านกระออม นางพิมเพ็ญ  บุญเต็ม ครู
301 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650566 : หนองเหล็กเบญจวิทยา วัตน์ชัย  เติมกล้า ครู
302 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650567 : บ้านหนองอีเลิง สุประกิจ  สิงจานุสงค์ ครู
303 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650569 : บ้านเกาะแก้ว ประมุข   อาจภักดี ครูชำนาญการ
304 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650570 : บ้านโนนสวรรค์ รุ่งนภา  โป๊ป หัวหน้าเจ้าหน้าที่
305 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650571 : บ้านตะมะหนองกระจาน นายเสรี  จำปาดี ครูชำนาญการพิเศษ
306 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650571 : บ้านตะมะหนองกระจาน ปิยะรัตน์  ตระการจันทร์ ครูผู้ช่วย
307 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650572 : บ้านตางมาง ภัคภูมิ  ดวงรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
308 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650572 : บ้านตางมาง ประกาย  ศรีกันยา ครู
309 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650586 : บ้านขนวน รัตนาพร  สมัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
310 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650586 : บ้านขนวน ทินกร  กลิ่นสุคนธ์ ครู
311 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650587 : บ้านดู่ จเร  ศรีโกตะเพชร ครูชำนาญการ
312 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650589 : บ้านหนองพญา นายฏวัตต์  สันทาลุนัย ครูชำนาญการ
313 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650590 : บ้านศรีราชา น้ำฝน  บุญตลาด เจ้าหน้าที่ ธุรการ
314 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650568 : สะโนวิทยา ณัฐฐาพร  ทองคำ ครู
315 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650591 : บ้านกุง นางสาวอังคณา   งามแสง ครู
316 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650591 : บ้านกุง วิโรจน์  สุริเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ
317 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650592 : บ้านตะเคียนกูยวิทยา นายจารึก  สิงจานุสงค์ ครู
318 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650593 : อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) นางวัชรีย์  บุราคร งานพัสดุ
319 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650593 : อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) นางสาวปัทมา   โคตพันธ์ ครู
320 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650584 : การุญวิทยา นางสาวกรรณิกา   สายรัตทอง ครู
321 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650585 : บ้านสังแก Thitiwat  Pawong ครู
322 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650573 : บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) PITUK  Prompinij ครู
323 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650574 : บ้านจังเอิดหนองแมว นายพัทธนันท์  เจริญจรูญรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
324 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650574 : บ้านจังเอิดหนองแมว โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว  กชพร นิลจันทร๋์ ธุรการ
325 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650575 : บ้านหนองคูสะแบะ สุมาลา  วิยาสิงห์ ครูชำนาญการ
326 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650576 : บ้านหนองแคน รจนา  บุญประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
327 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650577 : บ้านหนองแล้ง นายสุชาติ  วิวาสุข ครู คศ.3
328 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650578 : บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร นางสาวชุดาณัฎฐ์  ห้าวหาญ ครู
329 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650579 : บ้านโนนลี นางศรีสุดา  เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
330 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650579 : บ้านโนนลี นายชยานุกรณ์  กะมุติรา ครู
331 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650580 : บ้านขอนแก่น ชาติชาย  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
332 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650580 : บ้านขอนแก่น นางสาวกรรณิกาณ์   บุญยง ครู
333 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650581 : บ้านค้อ วสันต์  บุญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
334 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650581 : บ้านค้อ Thongwan  Jampee ครู
335 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650582 : บ้านดู่โศกโคกสะอาด ศสุธร   ยืนยิ่ง ครู
336 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650582 : บ้านดู่โศกโคกสะอาด นรีรัตน์  ภาคพรม ธุรการโรงเรียน
337 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650583 : บ้านหนองฮะ นายบัญชา  นามขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
338 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650594 : บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา วัฒนพงษ์  โพธิ์งาม พนักงานราชการครู
339 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650596 : หมื่นศรีประชาสรรค์ อนุสรา  บุราคร พนักงานราชการ
340 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650597 : บ้านหมื่นศรีน้อย นายสันติ  กรวยทอง ครู
341 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650712 : อนุบาลเขวาสินรินทร์ นางโสภา  คันชั่งทอง ครูชำนาญการพิเศษ
342 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650713 : บ้านนาโพธิ์ นายสุรนาท  สุขจิตร์ ครู
343 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650713 : บ้านนาโพธิ์ นายจรัส  สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
344 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650714 : บ้านสดอ เจษฎางค์  ทองรินทร์ ธุรการ
345 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650715 : บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) นายนุกูล  เตียนสิงห์ ครู
346 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650715 : บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) นางสาวบุษราภรณ์  บุญอุดม ครู คศ.1
347 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650721 : บ้านตากูก จิรกิตติ์  โสมะมี ครู
348 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650722 : บ้านโชค พงษ์ศักดิ์  รุ่งเรือง ครู
349 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650722 : บ้านโชค นายสมชิต  พันตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
350 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650723 : บ้านอำปึลสนวน ประดิษฐ์  เจือจันทร์ ครู
351 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650725 : บ้านตากแดด นางสาวนาถอนงค์   โสวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
352 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650718 : บ้านภูดินหนองตะครอง ไพโรจน์  ชาติเหิม ครู
353 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650719 : บ้านบึง-เบาะอุ่น พุฒินาท  สุขเสริม ครูอัตราจ้าง
354 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650716 : บ้านกันเตรียง พัชนี  จันทร์พร ครูผู้ช่วย
355 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650717 : บ้านพระปืด เอกชัย  ประดับทอง ครู/ชำนาญการพิเศษ
356 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650732 : บ้านตลาดตาโหมก ประดับ  ทองนำ ครูชำนาญการ
357 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650732 : บ้านตลาดตาโหมก ศุภชัย  ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
358 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650732 : บ้านตลาดตาโหมก พิทยา  สงวนชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก
359 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650733 : บ้านโคกกรวด สุพจน์  เกวียนทอง ครู
360 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650733 : บ้านโคกกรวด อณัญญา  คำสิน ผู้อำนวยการ
361 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650729 : บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) นายบัญญัติ  สายยศ ครู ค.ศ.1
362 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650730 : บ้านกันตรง อนุวัฒน์  หาสุข ธุรการ
363 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650730 : บ้านกันตรง พิณี  หาสุข ผอ.ร.ร.
364 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650731 : บ้านสนวนนางแก้ว นายกิตติชัย  คำวิไชย ครู
365 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650728 : บ้านบุญโลก นางสาวสันธินี   เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
366 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650720 : บ้านแสรออ พรจันทร์  อินทร์เทพ ครู
367 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650724 : บ้านสามโค อุราวรรณ   ชื่นจันทร์ ครูอัตราจ้าง
368 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650726 : บ้านฉันเพล กานต์พิชชา  จำนงกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
369 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650727 : บ้านพะเนา itsara  sokaew ครู