รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650177 : บ้านกระเบื้องใหญ่ นางสาวชาลิยา  ตะคุณรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650178 : บ้านหนองพิมาน นางสาวละมุล   สมงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
3 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650178 : บ้านหนองพิมาน นางสาวพรญาณี  ดีมาก ธุรการโรงเรียน
4 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650178 : บ้านหนองพิมาน นางสาววิมลทิพย์  แขมคำ ครู
5 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650196 : บ้านหัวนาคำ หนึ่งฤทัย  อินทมาตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650198 : บ้านทิพย์เนตร รุ้งนภา  วิรุณละพันธ์ ธุรการโรงเรียน
7 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650199 : บ้านขุนหาญ Sumruay2522  Khumsuwan ครู
8 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650150 : อนุบาลชุมพลบุรี ธนาลินี  ชมดี ธุรการโรงเรียน
9 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650150 : อนุบาลชุมพลบุรี วนิดา  มั่นหมาย ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650151 : บ้านชุมพลบุรี หนึ่งฤทัย  สุดชารี ครู
11 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650151 : บ้านชุมพลบุรี ฐิยาภรณ์  ฤทธิรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650152 : บ้านตึกชุม sasanun  prombut ครู
13 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650152 : บ้านตึกชุม นางสาวราตรี  สุ่มมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
14 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650152 : บ้านตึกชุม อุบลรัตน์  บุญปัน ครู
15 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650153 : บ้านโคกสูง บังอร  จินดากุล ครู ชำนาญการพิเศษ
16 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650153 : บ้านโคกสูง วิลาวรรณ  ฤทธิรณ ธุรการโรงเรียน
17 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650153 : บ้านโคกสูง วรเชษฐ์  ร่วมคำ ครูผู้ช่วย
18 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650154 : บ้านระหาร ศุภรดา   ณุวงศ์ศรี ธุรการโรงเรียน
19 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650154 : บ้านระหาร จันทรา  ล่อดงบัง ครู
20 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650155 : บ้านแคนดำ นางสาวรัตนภร  เนื่องมี ครู
21 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650155 : บ้านแคนดำ นางสาวสุรีรัตน์  ศาลางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650155 : บ้านแคนดำ นางกาญจนา  ลอยทะเล ครู
23 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650156 : บ้านสวนหม่อน วิชุดา  แก้วใส ครูผู้ช่วย
24 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650156 : บ้านสวนหม่อน ขนิษฐา  ศรีงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
25 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 : โพนทองพิทยาคม นางอาภัสสร   ละเหลา ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 : โพนทองพิทยาคม บุญตา  ใจใหญ่ ครู
27 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 : โพนทองพิทยาคม นางสาวอภันตรี   ต้นเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
28 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650158 : บ้านดู่นาหนองไผ่ รุ่งนภา   ศรีเจิดจ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650158 : บ้านดู่นาหนองไผ่ นายทัตธน  กาญจรัส ครู
30 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650159 : บ้านกระเบื้อง ฐานันดร  บุตรพรม ครู
31 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650159 : บ้านกระเบื้อง นางจันทรัศม์  รัตนโสดากาญจน์ ครู
32 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650160 : บ้านขวาวโค้ง praewphan  Ruamkid ครูผู้ช่วย
33 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650160 : บ้านขวาวโค้ง ขนิษฐา  วิชิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
34 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650161 : บ้านกระสัง นายสมเกียรติ  สิริโชคธนานันท์ ครู
35 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650161 : บ้านกระสัง ปวีณา  แก้วหอม ธุรการโรงเรียน
36 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650162 : บ้านยางบ่อภิรมย์ นายจารุเดช   ลักษร ครู ชำนาญการ
37 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650162 : บ้านยางบ่อภิรมย์ นิรา  บุญครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 : บ้านทิพย์นวด นายประวิทย์  ผิวโชติ ครู
39 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 : บ้านทิพย์นวด พัณณิตา  เตชากาญจนภัทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 : บ้านทิพย์นวด ไพฑูรย์  สายกระสุน ครูผู้ช่วย
41 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 : โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) นายพลวัฒน์   แสนดี ครูผู้ช่วย
42 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 : โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) รพีกิจ  ไพรสินธุ์ ครูธุรการโรงเรียน
43 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 : โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) เดือน  จิิตรแม้น ครู
44 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 : โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) นายสัมฤทธิ์  แก้วขาว ครูชำนาญการ
45 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650168 : บ้านโพนม่วง นายบุญเชิด  แก้วจรัญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
46 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650168 : บ้านโพนม่วง ศันสนีย์  นิเรศรัมย์ ธุรการโรงเรียน
47 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650168 : บ้านโพนม่วง อดิเรก  บินรัมย์ ครู
48 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650170 : บ้านขามโพนทัน ศราวุธ  บุญครอง ธุรการ
49 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650170 : บ้านขามโพนทัน นายสุรินทร์  แก้วหอม ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650180 : ชุมชนบ้านซาด ธนิดา  การรัมย์ ธุรการ
51 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650180 : ชุมชนบ้านซาด อัญชลี  เอกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650180 : ชุมชนบ้านซาด นางสาววรรณิการ์  อินทร์ศิลา ครู
53 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650181 : บ้านโนนสัง นายศักดิ์ดา  พรมราช ธุรการ
54 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650182 : บ้านกะทะ นางเกษมณี   พลรัตน์ ครู
55 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650182 : บ้านกะทะ นายอรรถชัย  ใยโพธิ์ ธุรการโรงเรียน
56 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650183 : บ้านยางบ่ออี นายบุญคง  อุไรรัมย์ ครู
57 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650183 : บ้านยางบ่ออี นางเปีย  เศษไธสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
58 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650184 : บ้านบุตาโสม สะอาด  นามภักดิ์ ครู
59 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650184 : บ้านบุตาโสม ปรียนุช  บุญครอง ครูผู้ช่วย
60 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650184 : บ้านบุตาโสม นางสาวกาญจนา  ลาดโสม ธุรการโรงเรียนบ้านบุตาโสม
61 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650185 : บ้านเมืองไผ่กระท่ม ปวีณา  ยุนรัมย์ ธุรการ
62 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650185 : บ้านเมืองไผ่กระท่ม นายนิมิตร  กงวงษ์ ครู
63 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 : บ้านโพธิ์ห้วย ณวาทินี  ม่วงมนตรี พนักงานราชการ
64 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 : บ้านโพธิ์ห้วย somkid  sudsang ครู
65 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 : บ้านโพธิ์ห้วย นายประสิทธิ์  ปะทะวัง ธุรการโรงเรียน
66 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 : บ้านโพธิ์ห้วย นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง ครู
67 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650176 : บ้านขี้เหล็กโนนจาน ศิโรดม  จักรคำ ครู
68 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650176 : บ้านขี้เหล็กโนนจาน นางเขมิกา  พินิจ ธุรการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน
69 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650176 : บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชัยพัฒน์  อุทาโย ครู
70 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650179 : บ้านงิ้ว นางสาวน้ำค้าง  วรรณคำ ครู
71 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650179 : บ้านงิ้ว ระพีพรรณ  ประนมศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
72 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650179 : บ้านงิ้ว วิโรจน์   ลอดทอง ูผู้อำนวยการสถานศึกษา
73 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650173 : บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวคันธิมา  มะลิลา ครู ชำนาญการพิเศษ
74 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650173 : บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวคันธิมา  มะลิลา ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650174 : สามัคคีศึกษา นายศุภชัย  ไค่นุ่นโพธิ์ ครู
76 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650174 : สามัคคีศึกษา นายพรเลิศ  ซื่อสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650174 : สามัคคีศึกษา นางสาวสุรดา  ซื่อสัตย์ ธุรการ
78 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650175 : บ้านแสนสุข นางพิชยภา  พลภูเมือง ครู
79 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650175 : บ้านแสนสุข นางสาวนาฐฉัตรีย์  นาคกระแสร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแสนสุข
80 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650175 : บ้านแสนสุข พิชยภา  พลภูเมือง ครู
81 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650192 : บ้านยางชุม wrorapong  Rittiron ครู
82 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650192 : บ้านยางชุม นางสาวมณีรัตน์  ตองติดรัมย์ ธุรการโรงเรียน
83 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650193 : บ้านสำโรง นางสาวยศสรัล  บุญครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650193 : บ้านสำโรง กิติยาภรณ์  สุปะทัง ครู
85 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650193 : บ้านสำโรง นางสาวอาลี  บุญอิ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ
86 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650194 : สนวนโคกเม็ก ศรีนวล  ยางงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
87 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650194 : สนวนโคกเม็ก เคนวัฒน์  ฤทธิรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650194 : สนวนโคกเม็ก สุนิสา  เพชรศรี ครู
89 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650195 : บ้านเบงท่าลาด อัจฉริยา  อัจฉริยา สุ่มมาตย์ ธุรการโรงเรียน
90 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650195 : บ้านเบงท่าลาด อิทธิพล  ขำมณี ครู
91 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 : บ้านศรีณรงค์ เพ็ญนภา  บุญสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
92 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 : บ้านศรีณรงค์ นายมนตรี  คำรังศรี ครู/ครูชำนาญการ
93 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 : บ้านศรีณรงค์ แดง  จันทะบุดดา ครู
94 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 : บ้านศรีณรงค์ ทุเรียน  จ่าพุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650190 : บ้านสายสนอง เพ็ญพิกุล  พันธ์แสนซา เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650190 : บ้านสายสนอง นางสาวพรรณนิภา   โภคา ครู
97 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650191 : บ้านม่วงน้อย usawalee  chantwiset ครู
98 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650191 : บ้านม่วงน้อย นางสาววิภา  วิเศษสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650187 : สระขุดดงสำราญวิทยา นางลำพูน  ประริเตสังข์ ครู
100 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650188 : บ้านตั้งใจ นายอุดมพร  ไตรศรี ครู คศ.2
101 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650188 : บ้านตั้งใจ นายชินภัทร  สวัสดีลาภา พนักงานราชการ
102 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650189 : บ้านอ้อตลิ่งชัน นางนิ่ม  ศรีละออง ครู
103 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650189 : บ้านอ้อตลิ่งชัน นางอมรรัตน์  เพียรชอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
104 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650189 : บ้านอ้อตลิ่งชัน Amphun  Sophukdee ครู
105 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650165 : บ้านตลุงโนนกอก ชมัยพร  ปานเพชร ธุรการโรงเรียน
106 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650165 : บ้านตลุงโนนกอก ITSARA  KENYOTHA ครู
107 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650169 : บ้านหนองเรือ วิไลวรรณ์  แก้วหอม ครู ชำนาญการพิเศษ
108 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650169 : บ้านหนองเรือ สุกัญญา  สมพินิจ ธุรการ
109 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650166 : บ้านขุนไชยทอง นางสาวนันทิมา   ปรีดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650166 : บ้านขุนไชยทอง กรรณิการ์  นิแพง ครู
111 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650166 : บ้านขุนไชยทอง สุทธิดา  สติพลัน ธุรการโรงเรียน
112 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650167 : บ้านยางขามเฒ่า สุทธินันท์  นาคแสง ผู้อำนวยการ
113 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650167 : บ้านยางขามเฒ่า นายทวีวุฒิ  จงพูนศรี ครู
114 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650167 : บ้านยางขามเฒ่า ชานนท์  พวงมาลี ธุรการโรงเรียน
115 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650167 : บ้านยางขามเฒ่า chatchai  chinno ครู
116 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650247 : บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กมลรัตน์  สุ่มมาตย์ ครู
117 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650247 : บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) นายภูมินทร์  วรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
118 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650248 : บ้านตระมูง สุรพันธ์  วิจิตรศักดิ์ ครูผู้ช่วย
119 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650248 : บ้านตระมูง santi  taudom ครูผู้ช่วย
120 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650249 : บ้านบอน นายสมัย  ชุ่มมาก ครู
121 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650250 : บ้านอาคุณ นางพิสมัย  ตลับทอง ครู
122 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650250 : บ้านอาคุณ นางสาวกนกวรรณ  แบบอย่าง ธุรการโรงเรียน
123 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650251 : บ้านโคกกุง นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วผนึก ธุรการโรงเรียน
124 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650251 : บ้านโคกกุง พุทธิรักษ์  จิตหาญ ครูอัตราจ้าง
125 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650252 : บ้านศาลา อารีรัตน์  สุขศรี ครู
126 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650252 : บ้านศาลา จักรพล  หอมหวล ธุรการ
127 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650253 : บ้านหนองอีดำ จินตนา  สาสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
128 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650253 : บ้านหนองอีดำ นางบุญน้อม  ใจกล้า ครู
129 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 : บ้านภูดิน ถนอมทรัพย์  จิตหาญ ครู
130 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 : บ้านภูดิน นางสาวธัญญาภรณ์  มีพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 : บ้านภูดิน เอกชัย  ใยขันธ์ ครู
132 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650255 : บ้านหนองบึง ศิรินทิพย์  สว่างอารมย์ ครูผู้ช่วย
133 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650255 : บ้านหนองบึง wisa  prombut ครู
134 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650255 : บ้านหนองบึง นางสาวรัชฎาพร  พันพิพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
135 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650256 : บ้านโนนโพ ปารวี  สำราญสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650256 : บ้านโนนโพ นางเกศินี  พุ่มเขียว ครู
137 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650256 : บ้านโนนโพ วัชระพงศ์  ชาญศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
138 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650257 : บ้านตาทิตย์ วณิชยา  ศรีใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650257 : บ้านตาทิตย์ นายอัครเดช  แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650257 : บ้านตาทิตย์ นางสาวศศิกานต์  บรรเทิงใจ ธุรการ
141 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650258 : บ้านบัว บุญรอด  แกล้วกล้า ครู
142 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650258 : บ้านบัว อุไรวรรณ   ชินรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650259 : บ้านตากลาง นางสุคนธรัตน์  ชูเชิด ครู
144 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650259 : บ้านตากลาง นางสาวสุษิตตา  สุขศรี ธุรการโรงเรียน
145 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650200 : ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) โสภณ   พิมพ์สังกุล ครูผู้ช่วย
146 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650201 : บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) นางสาวพรรณี  สิมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650201 : บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) sirion  songpra ครู
148 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650202 : บ้านปราสาท ทิพวรรณ  รสหอม ครูผู้ช่วย
149 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 : บ้านลุงปุง มาลัยรัตน์  เพ็งประสิทธิพงศ์ ครู
150 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 : บ้านลุงปุง พรศรี  สิงห์สวัสดิ์ ครู
151 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 : บ้านลุงปุง นายกิติศักดิ์  ชนะมุยา ครูชำนาญการพิเศษ
152 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 : บ้านลุงปุง พราวรินท์  กำจร เจ้าหน้าที่ธุรการ
153 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650204 : บ้านโพนทา นางสาวพรฤดี  ภาเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
154 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650205 : บ้านบัลลังก์พงสวาย นางสาวจีราวดี  สิมมา ธุรการ
155 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650205 : บ้านบัลลังก์พงสวาย นางสาวยาใจ  มาลีหวล ครู
156 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650211 : วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ศุภกร  เข็มทอง ครู
157 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650211 : วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) นางอัญชนางค์  แก้วหินกอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
158 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650212 : บ้านหมากมี่ อุบลวรรณ  กะการดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
159 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650212 : บ้านหมากมี่ อนันตศักดิ์  จงใจรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
160 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650206 : บ้านตาฮะ นายชาญชัย  บุญปก ธุรการ
161 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650206 : บ้านตาฮะ นางสาวเอมวิกา  บุญยืน ธุรการโรงเรียน
162 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650220 : บ้านปอหมัน สุพัฒน์  อุดหนุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
163 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650220 : บ้านปอหมัน boontherd  hongsoda ครู
164 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650220 : บ้านปอหมัน น้ำฝน  สิทธิศรี ครู
165 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650226 : บ้านตานบ สุระชัย  อันมัย ครู
166 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650226 : บ้านตานบ นางสาวคำมูล  สุขแสง ธุรการโรงเรียน
167 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650227 : บ้านโนนระเวียง เศรษฐพันธุ์  เศรษฐพันธุ์ แข่งขัน ครูธุรการ
168 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650227 : บ้านโนนระเวียง นางรัศมีแข  เกตุวงค์ ครู
169 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650227 : บ้านโนนระเวียง ทัศลียา  สุนทรภักดี ครู
170 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650229 : บ้านน้ำอ้อม นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว ครูอัตราจ้าง
171 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650229 : บ้านน้ำอ้อม นางสาวจุฑารัตน์   วงค์วาท ธุรการโรงเรียน
172 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650245 : บ้านเฉนียง นางกาญจนา   แก้วมณีจันทร์ ครู
173 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650245 : บ้านเฉนียง พัชรินทร์  ซ่อนกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650246 : บ้านปรีง นางสุกัญญา   สมรูป ครู
175 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650246 : บ้านปรีง นางศราวรรณ  ลาดโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650243 : บ้านบะ วัชระ   พรมทา ครู
177 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650243 : บ้านบะ ปิยะ  สร้อยจิต ครู
178 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650243 : บ้านบะ สุกัญญา  สุขอุ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
179 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 : บ้านโนนสูง นางสาวกนกวรรณ  ใจกล้า ครูผู้ช่วย
180 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 : บ้านโนนสูง สุรกิตติ์  บุญมา ครู
181 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 : บ้านโนนสูง ขนิษฐา  ตลับทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 : บ้านโนนสูง chanhom  chaigla ครู
183 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 : บ้านบัวโคก jakkris  chidnok ครู
184 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 : บ้านบัวโคก สุพล  สุขมั่น ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 : บ้านบัวโคก หนึ่งฤทัย  พวงผกา ครู
186 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 : บ้านบัวโคก ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร  สดับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650231 : บ้านธรรมษา สุลักษณา  สิมมา ครู
188 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650231 : บ้านธรรมษา จตุพร   ทองมาก ธุรการ
189 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650232 : บ้านจันทร์งาม ลัดดาวรรณ  พรมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
190 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650232 : บ้านจันทร์งาม นางชาลินี  ยืนยง ครู
191 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650233 : บ้านหนองแสง พาตกร  แทนสมบัติ ครู
192 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650233 : บ้านหนองแสง นางวิไลพร  โลนุช ครู
193 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650234 : บ้านพิงพวย นายพิทยา  อุดมคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650234 : บ้านพิงพวย นายสมหมาย  สาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650235 : บ้านโสมน นางนงเยาว์  ปลายแก่น ครู
196 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650235 : บ้านโสมน นายสังคม  โอชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
197 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650236 : ไตรคามสามัคคี อ่อนตา  เที่ยงธรรม ครูธุรการ
198 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 : บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) นางสาวนิสารัตน์   เศรษฐทัตต์ ครูผู้ช่วย
199 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 : บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ศิรินภา   ทองเงิน ครู
200 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 : บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สุภาพ  บุญมา จนท.ธุรการ
201 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 : บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) นางสาวจำเริญ  อังสนุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650215 : บ้านยางกระจับ นิติยา  เติมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
203 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650215 : บ้านยางกระจับ นางจันทร์เพ็ญ  ไพรสินธุ์ ครู
204 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650216 : บ้านเหล่า สุภาพ  บุญมา จนท.ธุรการ
205 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650216 : บ้านเหล่า จริยา  บุญยัง ธุรการโรงเรียน
206 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650216 : บ้านเหล่า นภัสกร   เจริญไว ครู
207 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650217 : บ้านชายทุ่ง นายวุฒิชัย  ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทุ่ง
208 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650217 : บ้านชายทุ่ง กนกวรรณ  ศรีขาว ธุรการโรงเรียน
209 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650217 : บ้านชายทุ่ง นายฉลอง  คุมโสระ ครู
210 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650218 : บ้านหัวพี อรนุช  วงศ์นาจ ธุรการโรงเรียน
211 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650218 : บ้านหัวพี Pijit  Lakkasorn ครู
212 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช ศิรินภา  โพธิ์ทอง ครู
213 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช คำแหง  วงศ์ฉลาด ผอ
214 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช สุธิดา  สุขตาม ครูธุรการ
215 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช บุญเลี้ยง  สมรูป ครู
216 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช ประกอบ  คงเจริญสุข ครู
217 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650221 : บ้านโพนครก ณหทัย  สุขอุ้ม ครู
218 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650221 : บ้านโพนครก รชต  บุญยืน ธุรการโรงเรียน
219 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650228 : บ้านขี้เหล็ก jarunee  kaewpum ครูธุรการ
220 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650228 : บ้านขี้เหล็ก นางนภกมลวรรษ์  ศรชัยเลิศสกุล ครูธุรการ
221 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650222 : บ้านโพนขวาว นางยุพาภรณ์  เบญจมาศกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
222 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 : บ้านสะเอิง เพชรรัตน์  คำเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 : บ้านสะเอิง นางสาวพณิตา  สุริยะ ครู
224 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 : บ้านสะเอิง นายสมัคร  ผงทวี ครู
225 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 : บ้านสะเอิง นางสาวจิราวรรณ   แก้วตอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
226 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650224 : บ้านสำโรง นภัสสร  อสิพงษ์ ธุรการ
227 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650224 : บ้านสำโรง สุวัฒน์  แก้วหนองฮี ครู
228 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650224 : บ้านสำโรง นายณัฐพงษ์  ศรีฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง
229 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650225 : บ้านกุดมะโน เลียบ  จำปายงค์ ครู
230 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 : บ้านท่าศิลา อังคณา  พรหมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
231 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 : บ้านท่าศิลา นายกวี  มะลิงาม รองผู้อำนวย
232 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 : บ้านท่าศิลา นางสาวสิริลักษณ์  ใจกล้า ครู
233 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650238 : บ้านหนองตาด วิภาภรณ์  แสงดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 : บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ศิริกัญญา  คำผม ครูผู้ช่วย
235 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 : บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) นางศิริลักษณ์  เดชทรัพย์ ครู
236 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 : บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) นางสาวธัญญารัตน์  เสาว์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
237 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650240 : บ้านเมืองแก เกื้อกูล  พิศเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
238 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650240 : บ้านเมืองแก เกื้อกูล  พิศเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650240 : บ้านเมืองแก นายศุภฤกษ์   ทองหล่อ ครู
240 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650241 : บ้านหนองคูน้อย เกศเกสร  กำจร เจ้าหน้าที่ธุรการ
241 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650241 : บ้านหนองคูน้อย นายสุชาติ   สร้อยสีหา ครู
242 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650241 : บ้านหนองคูน้อย นางวราภรณ์  สุขพาสันติ ครู
243 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง นายศักดิทัต  พานจำนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
244 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง นายธนากร  คูคำ ครู
245 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง สุภาดา  มูลแวง ครูผู้ช่วย
246 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง เสาวคนธ์  บุญมั่น ครู
247 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650210 : บ้านโพนงอย วรดิษฐ  โพธิ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
248 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650207 : บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 นายธีระยุทธ  วายโศรก ธุรการโรงเรียน
249 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650208 : บ้านม่วงมูล ปิยภัทร  กุลพิลา ธุรการโรงเรียน
250 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650208 : บ้านม่วงมูล นางกรรณิการ์  ทำดีกุล ครู
251 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650209 : บ้านไกลเสนียด จันทร์จิรา  สาแก้ว ครู
252 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650209 : บ้านไกลเสนียด ณัชพล  แป้นโสม ธุรการโรงเรียน
253 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650260 : บ้านหนองไม้ถี่ นางกรณิศ  สัตย์แสง ครู
254 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650260 : บ้านหนองไม้ถี่ รุ่งมงคล   ดาศรี ธุรการโรงเรียน
255 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650260 : บ้านหนองไม้ถี่ นายทองดี  ทีงาม ครู
256 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650261 : บ้านทุ่งโก นายจักรพันธ์  วรรณศิริ ธุรการ
257 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650261 : บ้านทุ่งโก wilaikul  samarnmit ครู
258 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650262 : บ้านบุผาง เบญจวรรณ  ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
259 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650262 : บ้านบุผาง บุญนำ  ลักขษร ครู
260 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650263 : บ้านหนองคูใหญ่ สายชล  สัจจาธง เจ้าหน้าที่ธุรการ
261 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650263 : บ้านหนองคูใหญ่ นางพัชรินทร์  ไตรโสม ครู
262 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650264 : บ้านนานวล บงกช  อินทร์สอน ธุรการ
263 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650264 : บ้านนานวล โอภาส  เสาทอง ครูอัตราจ้าง
264 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650352 : บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) ชนนิกานต์  ชนนิกานต์ ราชบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
265 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650352 : บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) นางถาวร  กนกแก้ว ครู
266 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650353 : บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) เพชรัตน์  สีมันลาภ ธุรการ
267 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650353 : บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) นายวิรัตน์  สอนคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
268 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650354 : บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) อรรณพ  วงศ์คำมา พนง
269 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650354 : บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) กรรณิการ์  ชุ่มดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
270 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650354 : บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) นายไกรสีห์  วรรณสอน ครู
271 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650355 : บ้านดงเค็ง พิทยาธร  ทองมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ
272 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650355 : บ้านดงเค็ง ประดับ  ทองมาก ครู
273 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650355 : บ้านดงเค็ง สัตยา  จันทพันธ์ ธุรการโรงเรียน
274 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650349 : บ้านแก Narongchai  puangphaga ครู
275 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650349 : บ้านแก ภาพิมล  ลาลุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
276 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650350 : บ้านหนองบัวน้อย นายสิทธิชัย   พาพันธ์ ครูธุรการโรงเรียน
277 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650350 : บ้านหนองบัวน้อย วลัยพร  ศรีหะชัย ครู
278 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650350 : บ้านหนองบัวน้อย อัปสร  ป้องเขตต์ ครู
279 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650380 : บ้านหาญฮี นางวิจิตรา  สายสมบัติ ครู
280 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650381 : บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ บ้านบึง-ยางประชาสรรค์  ปรเมธ โอษะคลัง ครู
281 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650381 : บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สุพัฒตรา  เกษรนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
282 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650382 : บ้านหนองหิน อัครเดช  บุดดี ธุรการโรงเรียน
283 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650382 : บ้านหนองหิน ณัฐชยา  ประสมศรี ครู
284 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 : บ้านหนองตอ-บัวเสียว นางรุ่งทิวา  หงษ์อินทร์ ครู
285 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 : บ้านหนองตอ-บัวเสียว ขวัญชญา  เหมือนชาติ ธุรการโรงเรียน
286 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 : บ้านหนองตอ-บัวเสียว มลิวัลย์  บุญราช ธุรการโรงเรียน
287 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 : บ้านหนองตอ-บัวเสียว นายเสถียร  กล้าเกิด ครู
288 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650384 : บ้านโนนทราย ศศิธร  โทคำเวช ครูธุรการ
289 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650384 : บ้านโนนทราย วิชัย  ธรรมาวชิรานนท์ ครู
290 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650379 : บ้านดอนแรด Sutida  Deesa พนักงานราชการ
291 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650358 : บ้านจาน สุรวิทย์  สาลีงาม ธุรการโรงเรียน
292 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650358 : บ้านจาน ปัญญดา  ล้อดงบัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
293 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650358 : บ้านจาน นางสาว  ชินานาง แก้วพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650359 : บ้านทับน้อย มนัสนันท์  เครือนาค ธุรการโรงเรียน
295 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650359 : บ้านทับน้อย นันท์ปภัทร์  พรเดชวิวัฒน์ ครู
296 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650360 : บ้านทับโพธิ์วิทยา นางสาวรัชนีกร   นันโท ธุรการ
297 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650360 : บ้านทับโพธิ์วิทยา สุริยา  ย่องหาญ ครู
298 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650378 : บ้านแต้-หนองบก อรอุษา  หอมคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
299 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650378 : บ้านแต้-หนองบก นายสุพิศ  จุปะมัตตัง ครู
300 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650376 : บ้านม่วงหมาก กุลธิดา  บุญยืน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
301 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650376 : บ้านม่วงหมาก คณาธร  ธาตุระหัน ครู
302 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650377 : บ้านน้ำคำ วรางภรณ์  เครือเนียม ธุรการ
303 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650377 : บ้านน้ำคำ nitchakant  visessilp ครู
304 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650372 : บ้านเหล่าม่วงโนนตาล พีระพจน์  สุโข ครู
305 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650372 : บ้านเหล่าม่วงโนนตาล นางสาวอนิตยา  บุษบา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
306 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650375 : บ้านโนนจำปา นายสมภาร  ใยวัน ครู
307 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650375 : บ้านโนนจำปา นางรัตดา  คงนุรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุการโรงเรียน
308 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650369 : บ้านธาตุ บุษยากร  เกิดชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
309 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650369 : บ้านธาตุ พิชิตชัย  พิกุลสด ครู
310 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650370 : บ้านน้ำสร้าง-นางเภา ภาณุวัฒน์   มีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
311 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650370 : บ้านน้ำสร้าง-นางเภา วัชรี  รัฐสมุทร ครู
312 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650370 : บ้านน้ำสร้าง-นางเภา เดชศักดิ์  พิกุลสด ครู
313 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 : บ้านอาจญา สมพงษ์  บุญสิทธิ์ ครู
314 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 : บ้านอาจญา นายพรรณศักดิ์  นามพรม ครู
315 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 : บ้านอาจญา สมพงษ์  บุญสิทธิ์ ครู
316 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 : บ้านอาจญา กัลยา  สระแก้ว ครูธุรการ
317 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650345 : บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) อทิติ  เลิศล้ำ ครูชำนาญการพิเศษ
318 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650345 : บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) นางสาวรัตนาภรณ์  ระดมสุข ธุรการ
319 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650345 : บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) ไพบูลย์  บุญทัพไทย ครู
320 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650346 : บ้านหนองคู พิมพ์วดี  ร่วมกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
321 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650346 : บ้านหนองคู นางสาวดารณี  กลิ่นหอม ครู
322 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650347 : ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม ประภัสสร  กอนไธสง ครู
323 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650347 : ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม กนกอร บุญมั่น  บุญมั่น ธุรการ
324 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650385 : บ้านเบิด นางสาวจิตณภา  ศรีโพนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
325 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650385 : บ้านเบิด นางสาวยุวดี  แสงล้ำ ธุรการ
326 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650386 : ไตรคามวิทยา ประชาพร  สิทธินาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
327 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650386 : ไตรคามวิทยา สิริกาญจน์  ยิ่งใหญ่ ธุรการโรงเรียน
328 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650386 : ไตรคามวิทยา จักรกฤษณ์  อินธรรมมา ครู คศ.3
329 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650387 : บ้านหนองกระทุงตากแดด นายจำนงค์  ชมชื่น ครูชำนาญการพิเศษ
330 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650387 : บ้านหนองกระทุงตากแดด บุษวรรณ  สุ่มมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
331 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650388 : บ้านแข้ด่อน-หนองบัว ธงชัย  สอปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
332 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650388 : บ้านแข้ด่อน-หนองบัว สุพจน์  จันทร์นอก ธุรการโรงเรียน
333 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650389 : บ้านหนองผือ ประไพรินทร์  นธีนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
334 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650389 : บ้านหนองผือ อัครเดช  ต้นงาม ธุรการ
335 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650368 : บ้านนาวอง วีระชัย  ทวีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
336 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650364 : บ้านช่องยางชุม pongpan  sukprasert ครู
337 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650364 : บ้านช่องยางชุม นายพิทักษ์พงศ์  ทรายเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
338 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650365 : บ้านคอนสวรรค์ วัชราภรณ์  แฝงสีดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
339 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650365 : บ้านคอนสวรรค์ นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา ครู
340 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650366 : บ้านสี่เหลี่ยม อาคม  มั่นยืน ครู
341 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650366 : บ้านสี่เหลี่ยม สกุลรัตน์  ดีวงศ์ ธุรการโรงเรียน
342 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650367 : บ้านนาอุดม นางชุติมันต์  น้อยดำเนิน ครู
343 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650367 : บ้านนาอุดม นางสาวณิชาวีร์  โททอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
344 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650363 : บ้านไผ่ (วันครู 2503) อัจฉริยะ  บุญเต็ม ธุรการโรงเรียน
345 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650363 : บ้านไผ่ (วันครู 2503) Boonlom  Mondee ครู
346 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650363 : บ้านไผ่ (วันครู 2503) นางโกสม  โลนะลุ ครู
347 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 : บ้านยาง anuwat  baothong ครู
348 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 : บ้านยาง ชัยมงคล  อนันทะศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
349 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 : บ้านยาง นิตยา  พัดไธสง ครู
350 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650374 : บ้านนางเข็ม nongkran  kunarak ครู
351 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650373 : บ้านขะยูง นางสาวรุ่งทิวา  โถทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
352 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650373 : บ้านขะยูง wilavan  witurangkool ครู
353 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650344 : บ้านผือน้อย สิรียาวรรธ์  ศิริสุนทรานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
354 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650340 : รัตนวิทยาคม ประจวบ  ชินด์ซีลอร์ส พนักงานราชการ
355 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650340 : รัตนวิทยาคม นันทิรัตน์  เหมันตา ครูธุรการ
356 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 : อนุบาลรัตนบุรี นายสุธี  ทีทอง ครู
357 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 : อนุบาลรัตนบุรี จุติพร  หงษ์ศรีจันทร์ ธุรการ
358 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 : อนุบาลรัตนบุรี สถิตย์  ต้นงาม ครู
359 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 : อนุบาลรัตนบุรี ธมนวรรณ  ศรีโยยา ครู
360 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650342 : บ้านผือ(ประชาพัฒนา) นางสาวทักษพร  ระดมงาม ธุรการ
361 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650342 : บ้านผือ(ประชาพัฒนา) นางพรนิภา  ชูทรงเดช ครู
362 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650343 : บ้านหนองกา ประสิทธิ์  เหมันตา ครู
363 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650343 : บ้านหนองกา พิรดา  สุดดี ครูชำนาญการพิเศษ
364 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650343 : บ้านหนองกา นางสาวดุจดาว  มาลีหวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
365 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650361 : บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) วรรณศิริ  วงศ์โสภา ครู
366 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650361 : บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) ศศิธร  ศิริ ธุรการโรงเรียน
367 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650356 : บ้านหนองบัวทอง ภัทราภรณ์  รักไทย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
368 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650356 : บ้านหนองบัวทอง อุทุมพร  ชิณโพคัง ครูผู้ช่วย
369 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650356 : บ้านหนองบัวทอง นางสาวบุญจิรา  บำรุง ครู
370 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650357 : ปทุมมาศวิทยา พัตราภรณ์  ไชยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
371 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650357 : ปทุมมาศวิทยา นายสุนทร  เพ็ญจันทร์ ครู
372 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 : บ้านหนองบัวบาน สมรักษา  เพ็งงาม ครู
373 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 : บ้านหนองบัวบาน ชญานนท์  เสพสุข ครู
374 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 : บ้านหนองบัวบาน พลกฤต  เสพสุข ครู
375 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 : บ้านหนองบัวบาน พัชรีภรณ์  โนรินทร์ยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
376 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650391 : บ้านขาม นางพิสมัย  นามโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
377 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650391 : บ้านขาม ณรงค์  สุทาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม
378 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650391 : บ้านขาม ศิริชัย  สระแก้ว ครู ชำนาญการ
379 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650394 : บ้านสร้างบก นางดวงกมล  จำลอง ครู
380 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650392 : บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) นายสุนทร  แสงลา ครู
381 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650392 : บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) ปริชมณ  มากมี ธุรการ
382 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650392 : บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) บุญจันทร์  เบ้าทอง รองผู้อำนวยการ
383 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650393 : บ้านดู่ ปรียาภรณ์  มีเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
384 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650393 : บ้านดู่ ฤทัยวรรณ   จันทร์งาม ครู
385 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650393 : บ้านดู่ ทวีศักดิ์  อินทร์ทอง ครู
386 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650482 : บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) อัจฉรา  สีพิมพ์ ครู
387 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650482 : บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) จุไรรัตน์  คำสวัสดิ์ ครู
388 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650482 : บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สุภา  ประดับทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
389 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650483 : บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) ปราณี  ระดมสุข ครู
390 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650483 : บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) นายก้องภูมิ  เจริญราช ผู้อำนวยการ
391 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650483 : บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) อภิญญา  แสนรวยเงิน ธุรการโรงเรียน
392 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650484 : บ้านแคนน้อย สุชิน  เจริญสุข ครู
393 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650484 : บ้านแคนน้อย นายสัญญา  สมศักดิ์ ครู ชำนาญการ
394 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650484 : บ้านแคนน้อย ปณิธาน  กิ่งมาลา ธุรการโรงเรียน
395 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 : บ้านโนนจาน บุตรดี  หาญดี ครู
396 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 : บ้านโนนจาน ปรีชา  แสงทอง ครู
397 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 : บ้านโนนจาน นายไมตรี  บุญสงค์ ครู
398 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 : บ้านโนนจาน ทวีวุฒิ  ศรีตะแกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
399 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650486 : บ้านหนองขุนศรี วิชิต  ทองเกษม ครู
400 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650486 : บ้านหนองขุนศรี มะลิ  จันทร์พรหม เจ้าหน้าที่ธุรการ
401 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650487 : บ้านสร้างแก้ว ท้ศนะ  เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย
402 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650487 : บ้านสร้างแก้ว ศุภณัฐ  วรางกูร ครูผู้ช่วย
403 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650487 : บ้านสร้างแก้ว รัตนวรรณ  สืบโสดา ธุรการโรงเรียน
404 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650488 : บ้านนานวน สุธี  อินทร์แก้ว ครู
405 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650488 : บ้านนานวน ประชารัฐ  ศรีไศล ครู
406 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650488 : บ้านนานวน พัชรินทร์  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
407 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650490 : บ้านหัวนา ภาสกร  นามทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
408 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650491 : บ้านตาเพชร อนุชา  ทองสุข ครู ผูช่วย
409 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650491 : บ้านตาเพชร ศศิธร  แก้วกรวย ธุรการโรงเรียน
410 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650491 : บ้านตาเพชร อาทร  สวัสดี ครู
411 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650480 : บ้านหนองบัวแดง สยมภู  เหล่าจูม ครู
412 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650480 : บ้านหนองบัวแดง วนิดา  กอสาลี ครู
413 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650481 : บ้านโนนเปือย ศิริพงษ์   ตรองจิตร ครู
414 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650481 : บ้านโนนเปือย Yodying  Sutam ผู้อำนวยการโรงเรียน
415 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650477 : บ้านโพนโก ยศพัฒน์  สัตย์ใสย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
416 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 : บ้านเป้า พนม  สายวิเศษ ธุรการ
417 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 : บ้านเป้า นฤมล  ทรงพระ พนักงานราชการ
418 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 : บ้านเป้า นฤมล  ทรงพระ พนักงานราชการ
419 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 : บ้านเป้า นายฤทธิชัย  บุญมา ครูผู้ช่วย
420 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650479 : บ้านโพนดวน ปรีชา  ภูเฉลิม ครู
421 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650479 : บ้านโพนดวน กัณยา  นวลนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
422 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650476 : บ้านทัพไทย สุพรรษา  ชาติเจริญ ธุรการ
423 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650476 : บ้านทัพไทย นางสาวประจงรัตน์  เพิ่มทอง ครู
424 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650471 : สนมศึกษาคาร พรประภา  กระชอนสุข ครู
425 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650471 : สนมศึกษาคาร นายพีราวิชญ์  มุมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
426 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650472 : บ้านนาศรีสุข สุทธิวรรณ  สีสันงาม เจ้าหน้าที่ธูรการ
427 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650472 : บ้านนาศรีสุข นายบุญมี  ตระกูลดี ครู
428 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 : วัดบึงบ้านสนม ธัญญาเรศ  ชัยโย ครูผู้ช่วย
429 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 : วัดบึงบ้านสนม จินดาพร  ถังนอก ธุรการ
430 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 : วัดบึงบ้านสนม นายเฉลิม  มงคุณ ครู
431 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 : วัดบึงบ้านสนม ทรงพล  เพิ่มผล ครู
432 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650474 : บ้านโสกแดง อักษราภัค  ชนะชัย ครู
433 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650474 : บ้านโสกแดง จิราภา  ย่างสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
434 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650475 : บ้านสำโรงประชารัฐ มะยุรีย์  แก้วไธสง ครู
435 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650475 : บ้านสำโรงประชารัฐ สิริวดี   เสริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
436 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650475 : บ้านสำโรงประชารัฐ สุมาลี  มีสอาด
437 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650495 : บ้านหนองระฆัง นายสาทิตย์  บุตรสวน ครู
438 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650495 : บ้านหนองระฆัง darunee  sadubsarn ครู
439 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650495 : บ้านหนองระฆัง นางสาวนิตยา  ฤาชัย ธุรการ
440 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650496 : บ้านนาดี สุฑามาศ  สายแวว ธุรการ
441 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650496 : บ้านนาดี KITTTPONG  MITTARAWONG ครู
442 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650496 : บ้านนาดี มรกตวงค์  เสียงเพราะ ครู
443 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650500 : บ้านสะทืด ฐานิดา  โพธิ์เงิน ปฏิบัติการธุรการโรงเรียน
444 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650500 : บ้านสะทืด นายสิทธิพร  บุญล้อม ครูธุรการ
445 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650500 : บ้านสะทืด นิติกร  สุขสานต์ ครูชำนาญการ
446 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650497 : บ้านหนองอียอ นฤดม  สีบาง ครูธุรการ
447 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650498 : บ้านอาเลา วิชาญ  กองทอง ธุรการ
448 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650498 : บ้านอาเลา Kittipong  Mongkun พนักงานราชการ
449 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650499 : บ้านโนนเซียง นางสาวกมลวรรณ  แสนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
450 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650499 : บ้านโนนเซียง ประนอม  ศรีจันทร์ ครู
451 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650494 : ผาแดงวิทยา เอกรินทร์   บุญครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
452 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650494 : ผาแดงวิทยา นางธัญญา  แอบศรีหาด ครู
453 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650492 : บ้านกาพระ เสถียร   คำสุมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
454 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650492 : บ้านกาพระ ลินจง  สุนทรชัย ครู
455 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650493 : บ้านหนองครก อมรศรี  โพธิ์ภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
456 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650493 : บ้านหนองครก เพลินพิศ  บุญลาภ ครู
457 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650489 : บ้านหัวงัว อัญชลี  ก่อศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
458 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650489 : บ้านหัวงัว Suphachai  Saiviset ครู ชำนาญการพิเศษ
459 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650489 : บ้านหัวงัว จิราพร   พรหมลิ ครูผู้ช่วย
460 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650736 : บ้านคำผง นิติพงษ์  แสนบุญ ธุรการ
461 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650736 : บ้านคำผง นายประมวล  ชัยพร ครู
462 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650738 : บ้านเซียงซิน - โนนดู่ นภัสกร  อินทรศรี ธุรการ
463 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650738 : บ้านเซียงซิน - โนนดู่ จินตนา  จินตนา สาระติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
464 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650738 : บ้านเซียงซิน - โนนดู่ นายบุลากร  สระแก้ว ครู
465 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650739 : บ้านม่วงหนองตาด นางพิชญา  ศรีทะโร ครู
466 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650739 : บ้านม่วงหนองตาด สงกรานต์  แสนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
467 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 : บ้านอาพืด นายปัญญา  กรอบไธสง ครู
468 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 : บ้านอาพืด บุญจันทร์  แก้วดี ครู
469 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 : บ้านอาพืด นายศราวุฒิ  แก้วดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
470 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650747 : บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) surapon  chandarak ครู
471 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650747 : บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) นันทนา  พร้อมเพรียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
472 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650748 : บ้านขี้เหล็ก นายทิฆัมพร  กรรณ์สนธ์ ครูธุรการ
473 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650748 : บ้านขี้เหล็ก radda  patthawan ครู
474 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650749 : บ้านหนองบัวงาม somchit  boonthara ครู
475 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650749 : บ้านหนองบัวงาม กัญญา  จำปาหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
476 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650750 : บ้านผักไหม นภัสกร  อินทรศรี ธุรการ
477 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650750 : บ้านผักไหม นภัสกร  อินทรศรี ธุรการ
478 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650750 : บ้านผักไหม นภัสกร  เหลือล้น ธุรการโรงเรียน
479 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650750 : บ้านผักไหม คุณัญญา  โพธิ์ศรี ครูชำนาญหการพิเศษ
480 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650751 : บ้านหนองไม้งาม นันทิญา  นามโคตร ครู อัตราจ้างชั่วคราว
481 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650751 : บ้านหนองไม้งาม เกียรติบัณฑิต  นามโคตร ครู
482 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650746 : บ้านม่วงหวาน นายพัฒนเกียรติ  กลั่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
483 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650744 : บ้านค้อ โรงเรียนบ้านค้อ  คมธนิตต์ เหลาคำ ธุรการ
484 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650744 : บ้านค้อ นายสมบูรณ์  พุทธานุ พนักงานราชการ
485 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650745 : บ้านก้านเหลือง ศุชาวดี  ทองมาก ธุรการ
486 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650745 : บ้านก้านเหลือง นางสาวสุนันทา  ศิลปวิเศษ ครู
487 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 : บ้านระเวียง นายพจนารถ  สกุลรักษ์ ครู
488 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 : บ้านระเวียง กานต์ฐิมา  หนุนชู ครู
489 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 : บ้านระเวียง ชาตรี  พบบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
490 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 : บ้านระเวียง กวิสรา  ศรีสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
491 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650742 : บ้านซาต(มงคลวิทยา) อรุชิดา  เจริญธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
492 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650742 : บ้านซาต(มงคลวิทยา) panida  muenmon ครู
493 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650743 : บ้านหนองหว้า ชูชาติ  พฤตินอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
494 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650752 : บ้านหนองเทพ นางธิดารัตน์  โสภา ครู
495 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650752 : บ้านหนองเทพ นายวิทยา   การสนธิ์ ครู
496 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650753 : บ้านอีโสดหนองผาง ประสิทธิื  สิงจานุสงค์ ครู
497 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650753 : บ้านอีโสดหนองผาง นางสาวเพ็ญนิภา  พุจารย์ ครูผู้ช่วย
498 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650753 : บ้านอีโสดหนองผาง นายเอกชัย  งามตรง ครู
499 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650754 : บ้านผำ นางสาวสุภลักษณ์   บุตรพรม ครู
500 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650754 : บ้านผำ นางสาวศันสนีย์  พรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
501 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650755 : บ้านสำโรง นายยงยุทธ  บุญเต็ม ครู
502 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650755 : บ้านสำโรง นางสาวเบญจมาภรณ์  แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
503 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650755 : บ้านสำโรง ประภาพร  ศรีสัจจา ครู
504 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650755 : บ้านสำโรง กำพล  บุญลาภ ครูชำนาญการพิเศษ
505 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650756 : บ้านหนองแวง สุวิมล  คำทอง ครู ค.ศ.3
506 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650756 : บ้านหนองแวง เอื้องฟ้า  พากเพียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
507 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650737 : บ้านขุมดิน รณชัย  ศรีสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
508 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650737 : บ้านขุมดิน อุมาพร  พุทธลา ครู
509 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650737 : บ้านขุมดิน นายสุริยัน  จันทร์ส่องแสง ครู
510 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650734 : บ้านหนองหลวง นางสาวพจนีย์  ศรีบุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
511 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650734 : บ้านหนองหลวง อมรรัตน์  ทีทอง ครู
512 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650735 : โนนนารายณ์วิทยา นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี ครู