รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650177 : บ้านกระเบื้องใหญ่ ปัณณพร  ชีวาจร ครู
2 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650178 : บ้านหนองพิมาน บุญทำ  สารพัฒน์ ครู
3 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650196 : บ้านหัวนาคำ นางศุภัทรา  จ่าพุลี ครู
4 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650196 : บ้านหัวนาคำ นายนรากร  จันทรบุตร ครู
5 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650198 : บ้านทิพย์เนตร Somporn  Saraythong ครู
6 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650199 : บ้านขุนหาญ Sumruay2522  Khumsuwan ครู
7 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650150 : อนุบาลชุมพลบุรี วนิดา  มั่นหมาย ครูชำนาญการพิเศษ
8 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650151 : บ้านชุมพลบุรี หนึ่งฤทัย  สุดชารี ครู
9 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650152 : บ้านตึกชุม อุบลรัตน์  บุญปัน ครู
10 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650152 : บ้านตึกชุม sasanun  prombut ครู
11 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650153 : บ้านโคกสูง วรเชษฐ์  ร่วมคำ ครูผู้ช่วย
12 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650153 : บ้านโคกสูง บังอร  จินดากุล ครู ชำนาญการพิเศษ
13 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650154 : บ้านระหาร จันทรา  ล่อดงบัง ครู
14 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650155 : บ้านแคนดำ นางสาวรัตนภร  เนื่องมี ครู
15 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650155 : บ้านแคนดำ นางกาญจนา  ลอยทะเล ครู
16 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650156 : บ้านสวนหม่อน วิชุดา  แก้วใส ครูผู้ช่วย
17 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 : โพนทองพิทยาคม บุญตา  ใจใหญ่ ครู
18 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 : โพนทองพิทยาคม นางอาภัสสร   ละเหลา ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 : โพนทองพิทยาคม นางสาวอภันตรี   ต้นเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
20 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650158 : บ้านดู่นาหนองไผ่ นายทัตธน  กาญจรัส ครู
21 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650159 : บ้านกระเบื้อง ฐานันดร  บุตรพรม ครู
22 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650159 : บ้านกระเบื้อง นางจันทรัศม์  รัตนโสดากาญจน์ ครู
23 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650160 : บ้านขวาวโค้ง ขนิษฐา  วิชิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650160 : บ้านขวาวโค้ง praewphan  Ruamkid ครูผู้ช่วย
25 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650161 : บ้านกระสัง นายสมเกียรติ  สิริโชคธนานันท์ ครู
26 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650162 : บ้านยางบ่อภิรมย์ นายจารุเดช   ลักษร ครู ชำนาญการ
27 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 : บ้านทิพย์นวด นายประวิทย์  ผิวโชติ ครู
28 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 : บ้านทิพย์นวด ไพฑูรย์  สายกระสุน ครูผู้ช่วย
29 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 : บ้านทิพย์นวด พัณณิตา  เตชากาญจนภัทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 : โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) เดือน  จิิตรแม้น ครู
31 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 : โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) รพีกิจ  ไพรสินธุ์ ครูธุรการโรงเรียน
32 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 : โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) นายสัมฤทธิ์  แก้วขาว ครูชำนาญการ
33 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650168 : บ้านโพนม่วง นายบุญเชิด  แก้วจรัญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
34 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650168 : บ้านโพนม่วง อดิเรก  บินรัมย์ ครู
35 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650170 : บ้านขามโพนทัน นายสุรินทร์  แก้วหอม ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650180 : ชุมชนบ้านซาด นางสาววรรณิการ์  อินทร์ศิลา ครู
37 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650181 : บ้านโนนสัง นางสาวรัชฎาพร  พันพิพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650182 : บ้านกะทะ นางเกษมณี   พลรัตน์ ครู
39 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650183 : บ้านยางบ่ออี นายบุญคง  อุไรรัมย์ ครู
40 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650184 : บ้านบุตาโสม สะอาด  นามภักดิ์ ครู
41 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650185 : บ้านเมืองไผ่กระท่ม นายนิมิตร  กงวงษ์ ครู
42 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 : บ้านโพธิ์ห้วย นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง ครู
43 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 : บ้านโพธิ์ห้วย somkid  sudsang ครู
44 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 : บ้านโพธิ์ห้วย ณวาทินี  ม่วงมนตรี พนักงานราชการ
45 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650176 : บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชัยพัฒน์  อุทาโย ครู
46 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650179 : บ้านงิ้ว ชาลิยา  ตะคุณรัมย์ ครูธุรการ
47 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650179 : บ้านงิ้ว นางสาวน้ำค้าง  วรรณคำ ครู
48 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650173 : บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) นายทองแดง  ฉวีวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
49 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650174 : สามัคคีศึกษา นายศุภชัย  ไค่นุ่นโพธิ์ ครู
50 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650174 : สามัคคีศึกษา นายพรเลิศ  ซื่อสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650175 : บ้านแสนสุข ภัคฐ์พิชา  ผลานาค ครู
52 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650175 : บ้านแสนสุข นางพิชยภา  พลภูเมือง ครู
53 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650192 : บ้านยางชุม wrorapong  Rittiron ครู
54 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650193 : บ้านสำโรง นางสาวอาลี  บุญอิ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ
55 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650194 : สนวนโคกเม็ก เคนวัฒน์  ฤทธิรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650194 : สนวนโคกเม็ก สุนิสา  เพชรศรี ครู
57 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650195 : บ้านเบงท่าลาด อิทธิพล  ขำมณี ครู
58 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 : บ้านศรีณรงค์ ทุเรียน  จ่าพุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 : บ้านศรีณรงค์ แดง  จันทะบุดดา ครู
60 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 : บ้านศรีณรงค์ นายมนตรี  คำรังศรี ครู/ครูชำนาญการ
61 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650190 : บ้านสายสนอง นางสาวพรรณนิภา   โภคา ครู
62 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650191 : บ้านม่วงน้อย usawalee  chantwiset ครู
63 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650187 : สระขุดดงสำราญวิทยา นางลำพูน  ประริเตสังข์ ครู
64 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650188 : บ้านตั้งใจ นายชินภัทร  สวัสดีลาภา พนักงานราชการ
65 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650188 : บ้านตั้งใจ นายอุดมพร  ไตรศรี ครู คศ.2
66 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650189 : บ้านอ้อตลิ่งชัน Amphun  Sophukdee ครู
67 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650189 : บ้านอ้อตลิ่งชัน นางนิ่ม  ศรีละออง ครู
68 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650165 : บ้านตลุงโนนกอก ITSARA  KENYOTHA ครู
69 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650169 : บ้านหนองเรือ สุกัญญา  สมพินิจ ธุรการ
70 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650169 : บ้านหนองเรือ วิไลวรรณ์  แก้วหอม ครู ชำนาญการพิเศษ
71 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650166 : บ้านขุนไชยทอง กรรณิการ์  นิแพง ครู
72 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650167 : บ้านยางขามเฒ่า นายทวีวุฒิ  จงพูนศรี ครู
73 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650167 : บ้านยางขามเฒ่า chatchai  chinno ครู
74 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650167 : บ้านยางขามเฒ่า สุทธินันท์  นาคแสง ผู้อำนวยการ
75 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650247 : บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กมลรัตน์  สุ่มมาตย์ ครู
76 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650248 : บ้านตระมูง santi  taudom ครูผู้ช่วย
77 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650248 : บ้านตระมูง สุรพันธ์  วิจิตรศักดิ์ ครูผู้ช่วย
78 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650249 : บ้านบอน นายสมัย  ชุ่มมาก ครู
79 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650250 : บ้านอาคุณ นางพิสมัย  ตลับทอง ครู
80 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650251 : บ้านโคกกุง พุทธิรักษ์  จิตหาญ ครูอัตราจ้าง
81 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650252 : บ้านศาลา อารีรัตน์  สุขศรี ครู
82 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650253 : บ้านหนองอีดำ นางบุญน้อม  ใจกล้า ครู
83 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 : บ้านภูดิน ถนอมทรัพย์  จิตหาญ ครู
84 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 : บ้านภูดิน นางสาวธัญญาภรณ์  มีพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 : บ้านภูดิน เอกชัย  ใยขันธ์ ครู
86 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650255 : บ้านหนองบึง wisa  prombut ครู
87 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650255 : บ้านหนองบึง ศิรินทิพย์  สว่างอารมย์ ครูผู้ช่วย
88 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650256 : บ้านโนนโพ นางเกศินี  พุ่มเขียว ครู
89 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650257 : บ้านตาทิตย์ นายอัครเดช  แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650257 : บ้านตาทิตย์ วณิชยา  ศรีใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650258 : บ้านบัว บุญรอด  แกล้วกล้า ครู
92 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650259 : บ้านตากลาง นางสุคนธรัตน์  ชูเชิด ครู
93 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650200 : ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) โสภณ   พิมพ์สังกุล ครูผู้ช่วย
94 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650201 : บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) sirion  songpra ครู
95 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650202 : บ้านปราสาท ทิพวรรณ  รสหอม ครูผู้ช่วย
96 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 : บ้านลุงปุง พรศรี  สิงห์สวัสดิ์ ครู
97 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 : บ้านลุงปุง นายกิติศักดิ์  ชนะมุยา ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650204 : บ้านโพนทา อุบลวรรณ  กะการดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
99 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650205 : บ้านบัลลังก์พงสวาย นางสาวยาใจ  มาลีหวล ครู
100 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650211 : วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ศุภกร  เข็มทอง ครู
101 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650212 : บ้านหมากมี่ อนันตศักดิ์  จงใจรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650206 : บ้านตาฮะ นายชาญชัย  บุญปก ธุรการ
103 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650220 : บ้านปอหมัน น้ำฝน  สิทธิศรี ครู
104 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650220 : บ้านปอหมัน boontherd  hongsoda ครู
105 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650226 : บ้านตานบ สุระชัย  อันมัย ครู
106 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650227 : บ้านโนนระเวียง ทัศลียา  สุนทรภักดี ครู
107 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650227 : บ้านโนนระเวียง นางรัศมีแข  เกตุวงค์ ครู
108 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650229 : บ้านน้ำอ้อม นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว ครูอัตราจ้าง
109 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650245 : บ้านเฉนียง นางกาญจนา   แก้วมณีจันทร์ ครู
110 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650246 : บ้านปรีง นางสุกัญญา   สมรูป ครู
111 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650243 : บ้านบะ ปิยะ  สร้อยจิต ครู
112 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 : บ้านโนนสูง chanhom  chaigla ครู
113 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 : บ้านโนนสูง สุรกิตติ์  บุญมา ครู
114 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 : บ้านบัวโคก หนึ่งฤทัย  พวงผกา ครู
115 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 : บ้านบัวโคก jakkris  chidnok ครู
116 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 : บ้านบัวโคก สุพล  สุขมั่น ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650231 : บ้านธรรมษา สุลักษณา  สิมมา ครู
118 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650232 : บ้านจันทร์งาม ลัดดาวรรณ  พรมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
119 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650232 : บ้านจันทร์งาม นางชาลินี  ยืนยง ครู
120 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650233 : บ้านหนองแสง พาตกร  แทนสมบัติ ครู
121 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650233 : บ้านหนองแสง นางวิไลพร  โลนุช ครู
122 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650234 : บ้านพิงพวย นายพิทยา  อุดมคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
123 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650234 : บ้านพิงพวย นายสมหมาย  สาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650235 : บ้านโสมน นางนงเยาว์  ปลายแก่น ครู
125 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650236 : ไตรคามสามัคคี อ่อนตา  เที่ยงธรรม ครูธุรการ
126 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 : บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สุภาพ  บุญมา จนท.ธุรการ
127 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 : บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ศิรินภา   ทองเงิน ครู
128 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 : บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) นางสาวนิสารัตน์   เศรษฐทัตต์ ครูผู้ช่วย
129 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650215 : บ้านยางกระจับ นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
130 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650215 : บ้านยางกระจับ นางจันทร์เพ็ญ  ไพรสินธุ์ ครู
131 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650216 : บ้านเหล่า นภัสกร   เจริญไว ครู
132 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650216 : บ้านเหล่า สุภาพ  บุญมา จนท.ธุรการ
133 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650217 : บ้านชายทุ่ง นายวุฒิชัย  ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทุ่ง
134 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650217 : บ้านชายทุ่ง นางสาวนิติยา  เติมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650217 : บ้านชายทุ่ง นายฉลอง  คุมโสระ ครู
136 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650218 : หัวพี Pijit  Lakkasorn ครู
137 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650218 : หัวพี สายชล  สัจจาธง ธุรการ
138 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช สุธิดา  สุขตาม ครูธุรการ
139 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช บุญเลี้ยง  สมรูป ครู
140 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช คำแหง  วงศ์ฉลาด ผอ
141 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช ศิรินภา  โพธิ์ทอง ครู
142 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช ประกอบ  คงเจริญสุข ครู
143 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650221 : บ้านโพนครก รชต  บุญยืน ธุรการโรงเรียน
144 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650221 : บ้านโพนครก ณหทัย  สุขอุ้ม ครู
145 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650228 : บ้านขี้เหล็ก jarunee  kaewpum ครูธุรการ
146 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650228 : บ้านขี้เหล็ก นางอัญชนางค์  แก้วหินกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650222 : บ้านโพนขวาว นางยุพาภรณ์  เบญจมาศกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 : บ้านสะเอิง นายสมัคร  ผงทวี ครู
149 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 : บ้านสะเอิง นางสาวพณิตา  สุริยะ ครู
150 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650224 : บ้านสำโรง นายณัฐพงษ์  ศรีฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง
151 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650224 : บ้านสำโรง สุวัฒน์  แก้วหนองฮี ครู
152 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650225 : บ้านกุดมะโน เลียบ  จำปายงค์ ครู
153 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 : บ้านท่าศิลา นายกวี  มะลิงาม รองผู้อำนวย
154 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 : บ้านท่าศิลา นางสาวสิริลักษณ์  ใจกล้า ครู
155 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 : บ้านท่าศิลา อังคณา  พรหมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
156 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650238 : บ้านหนองตาด วิภาภรณ์  แสงดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 : บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) นางศิริลักษณ์  เดชทรัพย์ ครู
158 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 : บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ศิริกัญญา  คำผม ครูผู้ช่วย
159 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650240 : บ้านเมืองแก นายศุภฤกษ์   ทองหล่อ ครู
160 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650240 : บ้านเมืองแก นายประสิทธิ์  อุดหนุน ครู
161 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650241 : บ้านหนองคูน้อย นางวราภรณ์  สุขพาสันติ ครู
162 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650241 : บ้านหนองคูน้อย นายสุชาติ   สร้อยสีหา ครู
163 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง สุภาดา  มูลแวง ครูผู้ช่วย
164 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง นายธนากร  คูคำ ครู
165 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง นายศักดิทัต  พานจำนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
166 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง เสาวคนธ์  บุญมั่น ครู
167 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650210 : บ้านโพนงอย วรดิษฐ  โพธิ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650207 : บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 นายธีระยุทธ  วายโศรก ธุรการโรงเรียน
169 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650208 : บ้านม่วงมูล นางกรรณิการ์  ทำดีกุล ครู
170 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650209 : บ้านไกลเสนียด จันทร์จิรา  สาแก้ว ครู
171 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650260 : บ้านหนองไม้ถี่ นางกรณิศ  สัตย์แสง ครู
172 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650260 : บ้านหนองไม้ถี่ นายทองดี  ทีงาม ครู
173 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650261 : บ้านทุ่งโก wilaikul  samarnmit ครู
174 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650262 : บ้านบุผาง บุญนำ  ลักขษร ครู
175 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650263 : บ้านหนองคูใหญ่ นางพัชรินทร์  ไตรโสม ครู
176 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650264 : บ้านนานวล ชโลทร  ปราบวงษา ครูอัตราจ้าง
177 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650352 : บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) นางถาวร  กนกแก้ว ครู
178 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650353 : บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) นายวิรัตน์  สอนคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650354 : บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) นายไกรสีห์  วรรณสอน ครู
180 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650355 : บ้านดงเค็ง ประดับ  ทองมาก ครู
181 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650349 : บ้านแก Narongchai  puangphaga ครู
182 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650350 : บ้านหนองบัวน้อย อัปสร  ป้องเขตต์ ครู
183 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650350 : บ้านหนองบัวน้อย วลัยพร  ศรีหะชัย ครู
184 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650351 : บ้านม่วงบุญมี สายยันต์   แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ
185 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650351 : บ้านม่วงบุญมี ภัทรา  กว้างขวาง ครูชำนาญการพิเศษ
186 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650380 : บ้านหาญฮี นางวิจิตรา  สายสมบัติ ครู
187 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650381 : บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ บ้านบึง-ยางประชาสรรค์  ปรเมธ โอษะคลัง ครู
188 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650382 : บ้านหนองหิน ณัฐชยา  ประสมศรี ครู
189 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 : บ้านหนองตอ-บัวเสียว นายเสถียร  กล้าเกิด ครู
190 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 : บ้านหนองตอ-บัวเสียว มลิวัลย์  บุญราช ธุรการโรงเรียน
191 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 : บ้านหนองตอ-บัวเสียว นางรุ่งทิวา  หงษ์อินทร์ ครู
192 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650384 : บ้านโนนทราย วิชัย  ธรรมาวชิรานนท์ ครู
193 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650379 : บ้านดอนแรด Sutida  Deesa พนักงานราชการ
194 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650358 : บ้านจาน นายบรรจง  ผลดี ครู
195 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650359 : บ้านทับน้อย นันท์ปภัทร์  พรเดชวิวัฒน์ ครู
196 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650360 : บ้านทับโพธิ์วิทยา สุริยา  ย่องหาญ ครู
197 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650378 : บ้านแต้-หนองบก นายสุพิศ  จุปะมัตตัง ครู
198 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650376 : บ้านม่วงหมาก คณาธร  ธาตุระหัน ครู
199 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650377 : บ้านน้ำคำ nitchakant  visessilp ครู
200 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650372 : บ้านเหล่าม่วงโนนตาล พีระพจน์  สุโข ครู
201 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650375 : บ้านโนนจำปา นายสมภาร  ใยวัน ครู
202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650369 : บ้านธาตุ พิชิตชัย  พิกุลสด ครู
203 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650370 : บ้านน้ำสร้าง-นางเภา วัชรี  รัฐสมุทร ครู
204 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650370 : บ้านน้ำสร้าง-นางเภา เดชศักดิ์  พิกุลสด ครู
205 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 : บ้านอาจญา สมพงษ์  บุญสิทธิ์ ครู
206 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 : บ้านอาจญา สมพงษ์  บุญสิทธิ์ ครู
207 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 : บ้านอาจญา นายพรรณศักดิ์  นามพรม ครู
208 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650345 : บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) อทิติ  เลิศล้ำ ครูชำนาญการพิเศษ
209 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650345 : บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) ไพบูลย์  บุญทัพไทย ครู
210 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650346 : บ้านหนองคู นางสาวดารณี  กลิ่นหอม ครู
211 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650347 : ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม ประภัสสร  กอนไธสง ครู
212 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650385 : บ้านเบิด นายประสิทธิ์  เพ็งพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ
213 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650385 : บ้านเบิด นางสาวพูนพิศ   สมสุไทย ครู
214 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650385 : บ้านเบิด นางสาวจิตณภา  ศรีโพนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650386 : ไตรคามวิทยา จักรกฤษณ์  อินธรรมมา ครู คศ.3
216 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650387 : บ้านหนองกระทุงตากแดด นายจำนงค์  ชมชื่น ครูชำนาญการพิเศษ
217 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650387 : บ้านหนองกระทุงตากแดด นางสาวจารุณี  แก่นจักร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
218 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650388 : บ้านแข้ด่อน-หนองบัว ธงชัย  สอปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650389 : บ้านหนองผือ ประไพรินทร์  นธีนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650368 : บ้านนาวอง วีระชัย  ทวีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
221 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650364 : บ้านช่องยางชุม pongpan  sukprasert ครู
222 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650365 : บ้านคอนสวรรค์ นายวิโรจน์  ลอดทอง ครู
223 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650366 : บ้านสี่เหลี่ยม อาคม  มั่นยืน ครู
224 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650367 : บ้านนาอุดม นางชุติมันต์  น้อยดำเนิน ครู
225 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650363 : บ้านไผ่ (วันครู 2503) Boonlom  Mondee ครู
226 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650363 : บ้านไผ่ (วันครู 2503) นางโกสม  โลนะลุ ครู
227 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 : บ้านยาง ชัยมงคล  อนันทะศิลป์ ครู
228 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 : บ้านยาง นิตยา  พัดไธสง ครู
229 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 : บ้านยาง anuwat  baothong ครู
230 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650374 : บ้านนางเข็ม nongkran  kunarak ครู
231 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650373 : บ้านขะยูง wilavan  witurangkool ครู
232 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650344 : บ้านผือน้อย นส.อรุณฤทัย  ฉลาดเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650340 : รัตนวิทยาคม ประจวบ  ชินด์ซีลอร์ส พนักงานราชการ
234 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 : อนุบาลรัตนบุรี นายสุธี  ทีทอง ครู
235 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 : อนุบาลรัตนบุรี ธมนวรรณ  ศรีโยยา ครู
236 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650342 : บ้านผือ(ประชาพัฒนา) นางพรนิภา  ชูทรงเดช ครู
237 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650342 : บ้านผือ(ประชาพัฒนา) นายถนอม  เพิ่มทอง ครูชำนาญการพิเศษ
238 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650343 : บ้านหนองกา ประสิทธิ์  เหมันตา ครู
239 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650343 : บ้านหนองกา พิรดา  สุดดี ครูชำนาญการพิเศษ
240 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650343 : บ้านหนองกา นางสาวดุจดาว  มาลีหวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
241 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650361 : บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) วรรณศิริ  วงศ์โสภา ครู
242 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650356 : บ้านหนองบัวทอง นางสาวบุญจิรา  บำรุง ครู
243 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650356 : บ้านหนองบัวทอง อุทุมพร  ชิณโพคัง ครูผู้ช่วย
244 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650357 : ปทุมมาศวิทยา นายสุนทร  เพ็ญจันทร์ ครู
245 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 : บ้านหนองบัวบาน ชญานนท์  เสพสุข ครู
246 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 : บ้านหนองบัวบาน พลกฤต  เสพสุข ครู
247 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 : บ้านหนองบัวบาน สมรักษา  เพ็งงาม ครู
248 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650391 : บ้านขาม ณรงค์  สุทาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม
249 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650391 : บ้านขาม ศิริชัย  สระแก้ว ครู ชำนาญการ
250 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650394 : บ้านสร้างบก นางดวงกมล  จำลอง ครู
251 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650392 : บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) ปรียาภรณ์  มีเดชา ธุรการโรงเรียน
252 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650392 : บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) บุญจันทร์  เบ้าทอง รองผู้อำนวยการ
253 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650393 : บ้านดู่ ฤทัยวรรณ   จันทร์งาม ครู
254 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650393 : บ้านดู่ ทวีศักดิ์  อินทร์ทอง ครู
255 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650482 : บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) จุไรรัตน์  คำสวัสดิ์ ครู
256 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650482 : บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สุภา  ประดับทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
257 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650483 : บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) ปราณี  ระดมสุข ครู
258 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650484 : บ้านแคนน้อย สุชิน  เจริญสุข ครู
259 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650484 : บ้านแคนน้อย นายสัญญา  สมศักดิ์ ครู ชำนาญการ
260 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 : บ้านโนนจาน บุตรดี  หาญดี ครู
261 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 : บ้านโนนจาน ปรีชา  แสงทอง ครู
262 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 : บ้านโนนจาน นายไมตรี  บุญสงค์ ครู
263 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650486 : บ้านหนองขุนศรี วิชิต  ทองเกษม ครู
264 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650487 : บ้านสร้างแก้ว ศุภณัฐ  วรางกูร ครูผู้ช่วย
265 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650487 : บ้านสร้างแก้ว ท้ศนะ  เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย
266 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650488 : บ้านนานวน สุธี  อินทร์แก้ว ครู
267 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650488 : บ้านนานวน ประชารัฐ  ศรีไศล ครู
268 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650490 : บ้านหัวนา นายอดิเทพ  ชื่นงาม ครู
269 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650491 : บ้านตาเพชร อาทร  สวัสดี ครู
270 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650491 : บ้านตาเพชร อนุชา  ทองสุข ครู ผูช่วย
271 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650480 : บ้านหนองบัวแดง สยมภู  เหล่าจูม ครู
272 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650480 : บ้านหนองบัวแดง นายสยมภู   เหล่าจูม ครู
273 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650481 : บ้านโนนเปือย Yodying  Sutam ผู้อำนวยการโรงเรียน
274 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650481 : บ้านโนนเปือย ศิริพงษ์   ตรองจิตร ครู
275 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650477 : บ้านโพนโก นางสาวกัณยา  นวลนาค เจ้าหน้าทีธุรการ
276 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 : บ้านเป้า นฤมล  ทรงพระ พนักงานราชการ
277 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 : บ้านเป้า นายฤทธิชัย  บุญมา ครูผู้ช่วย
278 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 : บ้านเป้า นฤมล  ทรงพระ พนักงานราชการ
279 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650479 : บ้านโพนดวน ปรีชา  ภูเฉลิม ครู
280 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650476 : บ้านทัพไทย นางสาวประจงรัตน์  เพิ่มทอง ครู
281 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650476 : บ้านทัพไทย นางสาวสุทธิวรรณ  สีสันงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
282 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650471 : สนมศึกษาคาร SATHIT  SERMKEAW ครู
283 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650471 : สนมศึกษาคาร พรประภา  กระชอนสุข ครู
284 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650472 : บ้านนาศรีสุข นายบุญมี  ตระกูลดี ครู
285 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 : วัดบึงบ้านสนม นายเฉลิม  มงคุณ ครู
286 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 : วัดบึงบ้านสนม ทรงพล  เพิ่มผล ครู
287 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650474 : บ้านโสกแดง อักษราภัค  ชนะชัย ครู
288 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650475 : บ้านสำโรง สุมาลี  มีสอาด
289 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650475 : บ้านสำโรง มะยุรีย์  แก้วไธสง ครู
290 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650495 : บ้านหนองระฆัง darunee  sadubsarn ครู
291 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650495 : บ้านหนองระฆัง นายสาทิตย์  บุตรสวน ครู
292 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650496 : บ้านนาดี KITTTPONG  MITTARAWONG ครู
293 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650496 : บ้านนาดี มรกตวงค์  เสียงเพราะ ครู
294 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650500 : บ้านสะทืด นายสิทธิพร  บุญล้อม ครูธุรการ
295 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650500 : บ้านสะทืด นิติกร  สุขสานต์ ครูชำนาญการ
296 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650497 : บ้านหนองอียอ นฤดม  สีบาง ครูธุรการ
297 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650498 : บ้านอาเลา Kittipong  Mongkun พนักงานราชการ
298 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650499 : บ้านโนนเซียง ประนอม  ศรีจันทร์ ครู
299 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650494 : ผาแดงวิทยา นางธัญญา  แอบศรีหาด ครู
300 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650492 : บ้านกาพระ ลินจง  สุนทรชัย ครู
301 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650493 : บ้านหนองครก เพลินพิศ  บุญลาภ ครู
302 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650489 : บ้านหัวงัว จิราพร   พรหมลิ ครูผู้ช่วย
303 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650489 : บ้านหัวงัว Suphachai  Saiviset ครู ชำนาญการพิเศษ
304 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650736 : บ้านคำผง นายประมวล  ชัยพร ครู
305 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650738 : บ้านเซียงซิน - โนนดู่ นภัสกร  อินทรศรี ธุรการ
306 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650738 : บ้านเซียงซิน - โนนดู่ นายบุลากร  สระแก้ว ครู
307 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650739 : บ้านม่วงหนองตาด นางพิชญา  ศรีทะโร ครู
308 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 : บ้านอาพืด บุญจันทร์  แก้วดี ครู
309 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 : บ้านอาพืด นายปัญญา  กรอบไธสง ครู
310 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 : บ้านอาพืด นายศราวุฒิ  แก้วดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
311 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650747 : บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) surapon  chandarak ครู
312 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650748 : บ้านขี้เหล็ก radda  patthawan ครู
313 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650748 : บ้านขี้เหล็ก นายทิฆัมพร  กรรณ์สนธ์ ครูธุรการ
314 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650749 : บ้านหนองบัวงาม somchit  boonthara ครู
315 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650750 : บ้านผักไหม นภัสกร  อินทรศรี ธุรการ
316 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650750 : บ้านผักไหม นภัสกร  อินทรศรี ธุรการ
317 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650751 : บ้านหนองไม้งาม เกียรติบัณฑิต  นามโคตร ครู
318 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650746 : บ้านม่วงหวาน ประสิทธิ์  หนุนชู ครู
319 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650744 : บ้านค้อ นายสมบูรณ์  พุทธานุ พนักงานราชการ
320 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650744 : บ้านค้อ นางสาวปาริฉัตร  ศรีสอาด ธุรการ
321 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650745 : บ้านก้านเหลือง นางสาวสุนันทา  ศิลปวิเศษ ครู
322 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650745 : บ้านก้านเหลือง สุเพียร  เสริมแก้ว ครู
323 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 : บ้านระเวียง นายพจนารถ  สกุลรักษ์ ครู
324 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 : บ้านระเวียง กานต์ฐิมา  หนุนชู ครู
325 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 : บ้านระเวียง ชาตรี  พบบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
326 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650742 : บ้านซาต(มงคลวิทยา) panida  muenmon ครู
327 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650743 : บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" ชูชาติ  พฤตินอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
328 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650752 : บ้านหนองเทพ นายวิทยา   การสนธิ์ ครู
329 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650752 : บ้านหนองเทพ นางธิดารัตน์  โสภา ครู
330 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650753 : บ้านอีโสดหนองผาง ประสิทธิื  สิงจานุสงค์ ครู
331 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650753 : บ้านอีโสดหนองผาง นางสาวเพ็ญนิภา  พุจารย์ ครูผู้ช่วย
332 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650754 : บ้านผำ นางสาวสุภลักษณ์   บุตรพรม ครู
333 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650755 : บ้านสำโรง นายยงยุทธ  บุญเต็ม ครู
334 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650756 : บ้านหนองแวง สุวิมล  คำทอง ครู ค.ศ.3
335 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650737 : บ้านขุมดิน รณชัย  ศรีสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
336 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650737 : บ้านขุมดิน นายสุริยัน  จันทร์ส่องแสง ครู
337 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650734 : บ้านหนองหลวง อมรรัตน์  ทีทอง ครู
338 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650735 : โนนนารายณ์วิทยา นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี ครู