รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650177 : บ้านกระเบื้องใหญ่ นางสาวชาลิยา  ตะคุณรัมย์ ธุรการโรงเรียน
2 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650177 : บ้านกระเบื้องใหญ่ มนูศักดิ์  คมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650178 : บ้านหนองพิมาน นายชินภัทร  สวัสดีลาภา พนักงานราชการ
4 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650196 : บ้านหัวนาคำ นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทมาตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650196 : บ้านหัวนาคำ นางรัตนา  พิมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650198 : บ้านทิพย์เนตร บรรดิษฐ์  สืบเพ็ง ผู้อำนายการ
7 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650198 : บ้านทิพย์เนตร นางสาวรุ้งนภา  วิรุณละพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650199 : บ้านขุนหาญ นางสำรวย   คุ้มสุวรรณ ครู
9 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650199 : บ้านขุนหาญ นายสมัคร   ศรีคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650150 : อนุบาลชุมพลบุรี นายบุญทำ  สารพัฒน์ ครู
11 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650150 : อนุบาลชุมพลบุรี นางเพ็ชรา  พรมตวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650152 : บ้านตึกชุม ราตรี  สุ่มมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650152 : บ้านตึกชุม ประทักษิณ  เครือผือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650153 : บ้านโคกสูง ณัฏยา  ลือจันดา ครู
15 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650154 : บ้านระหาร นายชนายุทธ  คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650154 : บ้านระหาร นางสาวณัฐกมล  ศิริอ่อน ครู
17 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650155 : บ้านแคนดำ สุวรินทร์  ทับผา ธุรการโรงเรียน
18 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650155 : บ้านแคนดำ สุระชัย  พุฒซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650156 : บ้านสวนหม่อน สุรกิตติ์  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650156 : บ้านสวนหม่อน ขนิษฐา  ศรีงาม ธุรการโรงเรียน
21 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 : โพนทองพิทยาคม ภัทรพล  บุญอิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยาคม
22 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 : โพนทองพิทยาคม พันเทพ  บุไธสง ครูผู้ช่วย
23 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650158 : บ้านดู่นาหนองไผ่ สมชาย  หอมมาลา ครู
24 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650158 : บ้านดู่นาหนองไผ่ วัฒนา  สุดชารี ผู้อำนวยการ
25 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650159 : บ้านกระเบื้อง ชลัญดา  บุญสด ครู
26 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650160 : บ้านขวาวโค้ง ปราณี  นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวโค้ง
27 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650160 : บ้านขวาวโค้ง ขนิษฐา  วิชิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
28 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650161 : บ้านกระสัง นาตญา   คำสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650161 : บ้านกระสัง จันจิรา  จำปีกาง ครู
30 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650162 : บ้านยางบ่อภิรมย์ อดิศร  โพธิ์ขนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650162 : บ้านยางบ่อภิรมย์ สุทธินันท์  นาคแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
32 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 : บ้านทิพย์นวด ไพฑูรย์  สายกระสุน ครู
33 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 : บ้านทิพย์นวด นายสมศักดิ์  ศรีมารักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
34 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 : โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) นายพลวัฒน์  แสนดี ครูผู้ช่วย
35 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650168 : บ้านโพนม่วง นางสาวสุจิตรา  ประเสริฐสังข์ ครูผู้ช่วย
36 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650168 : บ้านโพนม่วง นายวรพจน์  สร้อยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง
37 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650170 : บ้านขามโพนทัน นายประตินันท์  จันทงาม ครู
38 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650180 : ชุมชนบ้านซาด อัญชลี  เอกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650181 : บ้านโนนสัง แสงดาว  มั่นยืน ครูผู้ช่วย
40 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650181 : บ้านโนนสัง สุพจน์  สมทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
41 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650182 : บ้านกะทะ นายจิรศักดิ์  พูนวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650182 : บ้านกะทะ นายอรรถชัย  ใยโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
43 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650183 : บ้านยางบ่ออี นางเปีย  เศษไธสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
44 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650183 : บ้านยางบ่ออี นายอนุชิต  เอกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางบ่ออี
45 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650184 : บ้านบุตาโสม ประสิทธิ์  มูลตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650184 : บ้านบุตาโสม กาญจนา   ลาดโสม ธุรการ
47 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650185 : บ้านเมืองไผ่กระท่ม ปวีณา  ยุนรัมย์ ธุรการ
48 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650185 : บ้านเมืองไผ่กระท่ม ธงชัย  สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650176 : บ้านขี้เหล็กโนนจาน นายชวน  คลองงาม ผู้อำนวยการ
50 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650176 : บ้านขี้เหล็กโนนจาน ศิโรดม  จักรคำ ครู
51 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650179 : บ้านงิ้ว นายพิพัฒน์   อัครเดชธนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650179 : บ้านงิ้ว นายสันติสุข  พงษ์ชนะ ครู
53 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650173 : บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) คันธิมา  มะลิลา ครู
54 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650174 : สามัคคีศึกษา นายวิชชาวุธ  ลอดสุโข ผู้อำนวยการสถานศึกษา
55 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650174 : สามัคคีศึกษา นายศุภชัย   ไค่นุ่นโพธิ์ ครู
56 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650175 : บ้านแสนสุข นางวิภาวรรณ  ไกรสุข ครู
57 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650175 : บ้านแสนสุข นายถาวร  สมรูป ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650192 : บ้านยางชุม นายเคนวัฒน์  ฤทธิรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650192 : บ้านยางชุม มณีรัตน์  ตองติดรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650193 : บ้านสำโรง นางสาวนฤภรกมล  มะลาพิมพ์ ครูผู้ช่วย
61 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650193 : บ้านสำโรง นายขจรพัฒน์  พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650194 : สนวนโคกเม็ก นางกุลยา  ลอดสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650194 : สนวนโคกเม็ก นางศรีนวล  ยางงาม ธุรการโรงเรียน
64 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650195 : บ้านเบงท่าลาด นางจันจิรา  นาคเสวก ครู
65 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650195 : บ้านเบงท่าลาด นายสรศักดิ์  บุญบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 : บ้านศรีณรงค์ แดง  จันทะบุดดา ครู
67 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 : บ้านศรีณรงค์ นายพชรพล  จ่าพูลี ผอ
68 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650190 : บ้านสายสนอง เจษฎา   บุญธรรม รักษาการฯผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650190 : บ้านสายสนอง เพ็ญพิกุล  พันธ์แสนซา ธุรการ
70 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650187 : สระขุดดงสำราญวิทยา นางสาวกมลลักษณ์  ใยดี ครู
71 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650187 : สระขุดดงสำราญวิทยา นางสุธิรา  เภาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
72 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650188 : บ้านตั้งใจ อุดมพร  ไตรศรี ครู
73 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650188 : บ้านตั้งใจ เอกนรินทร์  หาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650189 : บ้านอ้อตลิ่งชัน นางสาวบรรจบ  เทตะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน
75 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650189 : บ้านอ้อตลิ่งชัน นางอมรรัตน์  เพียรชอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
76 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650165 : บ้านตลุงโนนกอก นางมุณี  เหลาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงเรียน
77 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650165 : บ้านตลุงโนนกอก นางสาวทัศนีย์  ระดมสุข ครู
78 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650169 : บ้านหนองเรือ นายจักรกฤษ  พันหินกอง ครู
79 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650169 : บ้านหนองเรือ นายสมเกียรติ  ประทีปรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650166 : บ้านขุนไชยทอง นายอนาวินทร์  โสมาเกตุ ผู้อำนวยการ
81 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650166 : บ้านขุนไชยทอง นางกรรณิการ์  นิแพง ครู
82 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650247 : บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) นายมาโนชย์  พุ่มเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
83 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650247 : บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) นายภูมินทร์   วรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650248 : บ้านตระมูง นายภัทรพงศ์   น้อยถนอม ครู
85 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650249 : บ้านบอน บุญชู  พูนดังหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอน
86 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650249 : บ้านบอน วรุณศิริ  แสงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
87 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650250 : บ้านอาคุณ ศิริรรณ   แบบอย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาคุณ
88 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650250 : บ้านอาคุณ กนกวรรณ   แบบอย่าง ธุรการ
89 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650251 : บ้านโคกกุง นางสาวเสาร์วิภา  ทวีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650251 : บ้านโคกกุง นางสาวจันทร์เพ็ญ   แก้วผนึก เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650252 : บ้านศาลา นางสาวอารีรัตน์  สุขศรี ครู
92 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650253 : บ้านหนองอีดำ วิรุจ  ก่อแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองอีดำ
93 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650253 : บ้านหนองอีดำ จินตนา  สาสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
94 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 : บ้านภูดิน นายเอกชัย  ใยขันธ์ ครู
95 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 : บ้านภูดิน นายวุฒิชัย  มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650255 : บ้านหนองบึง ลดาวัลย์  วรรณคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650255 : บ้านหนองบึง รัชฎาพร  พันพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650256 : บ้านโนนโพ ชาญชัย  วลัยศรี ครูชำนาญการ
99 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650256 : บ้านโนนโพ ประสพศักดิ์  ทีหัวช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650257 : บ้านตาทิตย์ นายสินชัย  ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650257 : บ้านตาทิตย์ นายอัครเดช  แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650259 : บ้านตากลาง นางสาวสุษิตตา  สุขศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
103 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650200 : ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) โสภณ  พิมพ์สังกุล ครู
104 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650200 : ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ทวีศักดิ์  สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650201 : บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) นายมงคล  ชมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650201 : บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) นางสิริอร  ทรงพระ ครู
107 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650202 : บ้านปราสาท สุบรรณ์  ใจเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 : บ้านลุงปุง นางสาวศิริกาญจนา  เหมือนชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 : บ้านลุงปุง นายสมเกียรติ   สิริโชคธนานันท์ ครู
110 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650204 : บ้านโพนทา นางสาวพรฤดี  ภาเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
111 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650205 : บ้านบัลลังก์พงสวาย นายสมพงษ์   บุญสิทธิ์ ครู
112 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650205 : บ้านบัลลังก์พงสวาย นายกิตติพงษ์  มานะภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650211 : วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) นางอัญชนางค์  แก้วหินกอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
114 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650212 : บ้านหมากมี่ นายกิตติศักดิ์  พริ้งศิรินันทกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650212 : บ้านหมากมี่ อุบลวรรณ   กะการดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
116 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650206 : บ้านตาฮะ เอมวิกา  บุญยืน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
117 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650206 : บ้านตาฮะ อาทิตย์  อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
118 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650220 : บ้านปอหมัน นางสาวสุพัฒน์  อุดหนุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
119 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650226 : บ้านตานบ นางสาวคำมูล   สุขแสง ธุรการโรงเรียน
120 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650226 : บ้านตานบ นายจริญ   อังสนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานบ
121 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650227 : บ้านโนนระเวียง สาวิตรี  จันทะเมธิ ครู
122 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650227 : บ้านโนนระเวียง นายจำลอง  แหลมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนระเวียง
123 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650229 : บ้านน้ำอ้อม จุฑารัตน์  วงค์วาท ธุรการ
124 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650229 : บ้านน้ำอ้อม ศราวุธ   สุนทรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650245 : บ้านเฉนียง กาญจนา  แก้วมณีจันทร์ ครู
126 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650245 : บ้านเฉนียง นายชัยนิด  กะการดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650246 : บ้านปรีง ศราวรรณ  ลาดโพธิ์ เจ้าไน้าที่ธุรการ
128 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650246 : บ้านปรีง นายกฤตภพ   ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรีง
129 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650243 : บ้านบะ นางสาวกุลลดา  สีหาวงศ์ ครูผู้ช่วย
130 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 : บ้านโนนสูง ชุติญา  ศิริธาฎาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 : บ้านโนนสูง ณัฐพล  สังเกตุกิจ ครูผู้ช่วย
132 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 : บ้านบัวโคก ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร  สดับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650231 : บ้านธรรมษา นางสาวผกามาศ   หมื่นเจริญ ครู
134 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650231 : บ้านธรรมษา นายยุทธนา  พิมพ์สาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650232 : บ้านจันทร์งาม กนกวรรณ  อะทะรัมย์ ครู
136 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650232 : บ้านจันทร์งาม นายอนุภาพ  หอมเนียม ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านจันทร์งาม
137 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650233 : บ้านหนองแสง วิไลพร  โลนุช ครูโรงเรียนบ้านหนองแสง
138 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650233 : บ้านหนองแสง อรรถพล  ขันถม ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650234 : บ้านพิงพวย นายพิทยา  อุดมคำ ธุรการ
140 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650234 : บ้านพิงพวย นางกาญจนา  พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650235 : บ้านโสมน นายสังคม  โอชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650235 : บ้านโสมน นายเทพวิมล  นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสมน
143 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650236 : ไตรคามสามัคคี ดนิตา  เที่ยงธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650236 : ไตรคามสามัคคี อาทิตย์   พรมตวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
145 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650215 : บ้านยางกระจับ นิติยา  เติมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650215 : บ้านยางกระจับ วุฒิชัย  ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกระจับ
147 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650216 : บ้านเหล่า สันติ  ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650216 : บ้านเหล่า นภัสกร  เจริญไว ครู
149 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650218 : บ้านหัวพี นางสาวอรนุช  วงศ์นาจ ธุรการโรงเรียน
150 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650218 : บ้านหัวพี นางสุพจน์  ลักขษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช สุธิดา  สุขตาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 : บ้านสาโรช นายคำแหง  วงศ์ฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650221 : บ้านโพนครก ศุภณัฐ   อินทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650221 : บ้านโพนครก รชต  บุญยืน ธุรการโรงเรียน
155 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650228 : บ้านขี้เหล็ก นายอุทัย  ชัยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650228 : บ้านขี้เหล็ก นางนภกมลวรรษ์  ศรชัยเลิศสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
157 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650222 : บ้านโพนขวาว ยุพาภรณ์  เบญจมาศกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 : บ้านสะเอิง นางสาวจิราวรรณ  แก้วตอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
159 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 : บ้านสะเอิง นายเทอดศักดิ์  ชื่นสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
160 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650224 : บ้านสำโรง นภัสสร  อสิพงษ์ ธุรการ
161 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650224 : บ้านสำโรง ศักดิ์สิทธิ์  เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650225 : บ้านกุดมะโน นายสุวัฒน์   แก้วหนองฮี ผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650225 : บ้านกุดมะโน ชาญชัย  บุญปก เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 : บ้านท่าศิลา นายสุเทพ  สุขชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 : บ้านท่าศิลา นางสาวอังคณา  พรหมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650238 : บ้านหนองตาด นางวิภาภรณ์  แสงดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650238 : บ้านหนองตาด นางรัชนี  สมพันธ์ ผู้อำนวยการ
168 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 : บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) นายสมพงษ์   สิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 : บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ศิริกัญญา  คำผม ครูผู้ช่วย
170 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 : บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) นายรัชภูมิ  ไชยรงศรี ครูผู้ช่วย
171 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650240 : บ้านเมืองแก สมหมาย  สาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650240 : บ้านเมืองแก เกื้อกูล   พิศเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
173 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650241 : บ้านหนองคูน้อย นางสาวเกศเกสร  กำจร ครูผู้รับผิดชอบ
174 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650241 : บ้านหนองคูน้อย นายเฉลิมพล  สนวิจิตร รักษาการผู้อำนวยการ
175 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง ศักดิทัต  พานจำนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 : บ้านหนองแวง ปรีชา  แสงทอง ผู้อำนวยการ
177 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650210 : บ้านโพนงอย นายธำรงศักดิ์  เชื้อเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงอย
178 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650210 : บ้านโพนงอย นางสาวพวงเพ็ชร  สายจีน ครู
179 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650207 : บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 นายธีระยุทธ  วายโศรก ธุรการโรงเรียน
180 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650207 : บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 นายเทิดภูมิ  ยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน
181 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650208 : บ้านม่วงมูล ศิริน  อังศุวัฒนา ครูผู้ช่วย
182 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650208 : บ้านม่วงมูล จันที  กุลพิลา รักษาการผู้อำนวยการ
183 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650209 : บ้านไกลเสนียด นางสาววัชรีวรรณ  บุญยืม พนักงานราชการ
184 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650260 : บ้านหนองไม้ถี่ เดือนเพ็ญ  ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650260 : บ้านหนองไม้ถี่ รุ่งมงคล  ดาศรี ธุรการโรงเรียน
186 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650261 : บ้านทุ่งโก นายจักรกฤษณ์   ชิดนอก ผู้อำนวยการ
187 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650261 : บ้านทุ่งโก ศศิภา  ยิ่งเรงเริง ครูผู้ช่วย
188 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650262 : บ้านบุผาง วิจิตรา  กำจร เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650262 : บ้านบุผาง ประพันธ์  กำเนิดพรม ผู้อำนายการโรงเรียน
190 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650263 : บ้านหนองคูใหญ่ ทักษิณ  วงศ์ฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650263 : บ้านหนองคูใหญ่ สายชล  สัจจาธง เจ้าหน้าที่ธุรการ
192 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650264 : บ้านนานวล นายโอภาส  เสาทอง ครูอัตราจ้าง
193 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650264 : บ้านนานวล นายเกียรติณรงค์  วันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650352 : บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) นางสาวสุดาพร  ปัตถวัลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
195 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650352 : บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) นางปริญดา  วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
196 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650353 : บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) เพชรัตน์  สีมันลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650353 : บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) นวพล  สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
198 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650354 : บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) นายชวาล  น้อยดำเนิน ครู
199 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650354 : บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) นายสายยันต์  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650355 : บ้านดงเค็ง สัตยา  จันทพันธ์ ธุรการ
201 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650355 : บ้านดงเค็ง เข็มชาติ  พนัส ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650349 : บ้านแก นายสุภัทร   วงษาสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
203 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650349 : บ้านแก นายทักเศียร   ทองทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
204 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650350 : บ้านหนองบัวน้อย นางสาวอัปสร  ป้องเขตต์ ครู
205 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650350 : บ้านหนองบัวน้อย นายเทียนชัย  เทียมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650380 : บ้านหาญฮี นางสาววิจิตรา   สายสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
207 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650380 : บ้านหาญฮี นายเสถียร  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650381 : บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ นายเสริมพงษ์  ดาศรี ครูผู้ช่วย
209 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650382 : บ้านหนองหิน อัครเดช  บุดดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650382 : บ้านหนองหิน พงค์ศักดิ์  นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 : บ้านหนองตอ-บัวเสียว ชัชวาล  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ บัวเสียว
212 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 : บ้านหนองตอ-บัวเสียว ขวัญชญา  เหมือนชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
213 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650384 : บ้านโนนทราย นางนฤมล  กะการดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
214 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650384 : บ้านโนนทราย นางสาวศศิธร   โทคำเวช ธุรการ
215 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650379 : บ้านดอนแรด นายสมศรี  หลงชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
216 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650379 : บ้านดอนแรด นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์ ครู
217 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650358 : บ้านจาน รัตนชัย  นายรัตนชัย หริคำภา ครูผู้ช่วย
218 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650359 : บ้านทับน้อย ฐิติพงษ์  โคตรทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
219 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650359 : บ้านทับน้อย มนัสนันท์  เครือนาค ธุรการ
220 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650360 : บ้านทับโพธิ์วิทยา นางสาวกรณิการ์  สำเภาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650360 : บ้านทับโพธิ์วิทยา นายวีระพล  ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
222 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650378 : บ้านแต้-หนองบก นายภูมินทร์  ถิ่นทัพไทย ครู
223 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650378 : บ้านแต้-หนองบก สุเทพ  ชินวงค์ ผู้อำนวยการ
224 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650376 : บ้านม่วงหมาก นางสาวกุลธิดา   บุญยืน ธุรการโรงเรียน
225 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650376 : บ้านม่วงหมาก นายสิทธิกร   ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
226 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650377 : บ้านน้ำคำ นางณิชกานต์  วิเศษศิลป์ ครูผู้สอน
227 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650377 : บ้านน้ำคำ นายทัศน์พล   กุ่มพรม ผู้บริหาร
228 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650372 : บ้านเหล่าม่วงโนนตาล จิดาภา  โถทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
229 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650372 : บ้านเหล่าม่วงโนนตาล ภูธร  พวงสี ผู้อำนวยการโรงเรียน
230 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650375 : บ้านโนนจำปา นายสมภาร  ใยวัน ครู
231 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650375 : บ้านโนนจำปา นางสาวเพ็ญพร   เจนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
232 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650369 : บ้านธาตุ นางบุษยากร  สืบสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650369 : บ้านธาตุ นายบัญชา  สุริยะสุขประเสริฐ ผู้อำวยการโรงเรียน
234 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650370 : บ้านน้ำสร้าง-นางเภา ธีรศักดิ์  เพิ่มพร ธุรการ
235 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650345 : บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) สายใหม  พรมเก่า ครู
236 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650345 : บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) ประศาสตร์  ร่วมกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
237 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650346 : บ้านหนองคู เพชรดา  สีบาง ครู
238 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650346 : บ้านหนองคู บุญมา  ปัญญาดี ผู้อำนวยการ
239 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650347 : ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม ประภัสสร  กอนไธสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
240 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650347 : ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม สุภาพร  ยันบัวบาน ผู้อำนวยการ
241 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650385 : บ้านเบิด นางสาวยุวดี  แสงล้ำ ธุรการ
242 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650386 : ไตรคามวิทยา กิตติคุณ   แสนพิมล ครูผู้ช่วย
243 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650388 : บ้านแข้ด่อน-หนองบัว นายสุริยา  ธิราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
244 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650388 : บ้านแข้ด่อน-หนองบัว นางสาวอัญชลี   ศรีใหญ่ ครู
245 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650389 : บ้านหนองผือ สมพงษ์  เกลี้ยงพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน
246 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650389 : บ้านหนองผือ อัครเดช  ต้นงาม ธุรการโรงเรียน
247 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650368 : บ้านนาวอง สุกัญญา   จำนงรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
248 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650368 : บ้านนาวอง ชนัญญา  ผลไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
249 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650364 : บ้านช่องยางชุม กิตติศักดิ์  แซ่ภู ผู้อำนวยการโรงเรียน
250 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650364 : บ้านช่องยางชุม นันฑิกานต์  ขยิ่ม ครูผู้ช่วย
251 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650365 : บ้านคอนสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรี วีระชัย   ทวีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
252 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650365 : บ้านคอนสวรรค์ นายธรรมรัตน์  มีโสภา ครู
253 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650366 : บ้านสี่เหลี่ยม นางสาวธัญชนก  อำนาจกล้า ครู
254 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650366 : บ้านสี่เหลี่ยม นายสฤษดิ์   ไชยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
255 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650367 : บ้านนาอุดม วาสนา  เกตุโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียน
256 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650367 : บ้านนาอุดม เสาวนีย์   สระแก้ว ครู
257 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650363 : บ้านไผ่ (วันครู 2503) jarunee anjar  จารุณี แก่นจักร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
258 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650363 : บ้านไผ่ (วันครู 2503) นางอมรรัตน์  ทีทอง ครู
259 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 : บ้านยาง ทองคูณ  นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
260 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 : บ้านยาง นัฐวุฒิ  กมล ครู
261 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650374 : บ้านนางเข็ม นางสาวเจียงศักดิ์  พรหมเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน
262 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650374 : บ้านนางเข็ม นางสาวปนินดา   ไขยจางวาง ธุรการโรงเรียน
263 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650373 : บ้านขะยูง รุ่งทิวา  โถทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
264 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650373 : บ้านขะยูง อรวรรณ   ดีอ้อม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง
265 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650344 : บ้านผือน้อย สิรีบาวรรธ์  ศิริสุนทรานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
266 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650344 : บ้านผือน้อย สุทธิพงษ์  คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการ
267 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650340 : รัตนวิทยาคม ประจวบ  ชินด์ซีลอร์ส ครูผู้สอน
268 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650340 : รัตนวิทยาคม อนันท์  พัชรินทร์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
269 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 : อนุบาลรัตนบุรี สุพิศ  อาจเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
270 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 : อนุบาลรัตนบุรี สถิตย์  ต้นงาม ครู
271 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650343 : บ้านหนองกา ถิรวัฒน์  ชื่นงาม ครู
272 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650356 : บ้านหนองบัวทอง ภัทราภรณ์   รักไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ
273 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650357 : ปทุมมาศวิทยา นายสุวรรณ  สาขะจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
274 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650357 : ปทุมมาศวิทยา นางปาลียา  ย่องหาญ ครู
275 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 : บ้านหนองบัวบาน พลกฤต  เสพสุข ครู
276 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 : บ้านหนองบัวบาน จีรพัฒน์  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
277 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650391 : บ้านขาม นายณรงค์   สุทาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
278 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650391 : บ้านขาม นางพิสมัย  นามโคตร ครูธุรการ
279 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650394 : บ้านสร้างบก อรุณฤทัย  ฉลาดเลิศ ธุรการ
280 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650394 : บ้านสร้างบก ธนานุวัฒน์  แหวนวงษ์ ผู้อำนวยโรงเรียน
281 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650392 : บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) สังคม  วงศ์พินิจ ผู้อำนวยการ
282 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650392 : บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) อรรถพล  มีสัตย์ ครู
283 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650393 : บ้านดู่ ปรียาภรณ์  มีเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
284 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650482 : บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) นายชวลิต   โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
285 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650482 : บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) มนัสนันท์  ทองมี ครู
286 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650483 : บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) อภิญญา   แสนรวยเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650483 : บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) วรรณกิจ  ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
288 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650484 : บ้านแคนน้อย ปณิธาน  กิ่งมาลา ธุรการโรงเรียน
289 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650484 : บ้านแคนน้อย สุโขทัย  เครื่อศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
290 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 : บ้านโนนจาน นางสาววราภรณ์  ติ๊บใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
291 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 : บ้านโนนจาน นายบุตรดี  หาญดี เจ้าหน้าที่
292 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650486 : บ้านหนองขุนศรี นายวิชิต  ทองเกษม ครู
293 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650487 : บ้านสร้างแก้ว นายสิริวัฒน์   ช่อทองหลาง ครู
294 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650487 : บ้านสร้างแก้ว สุภาพร  สุมาลุย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเเก้ว
295 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650488 : บ้านนานวน สวัสดิ์   สดับสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
296 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650488 : บ้านนานวน สุรพร   สามพันธ์ ครูผู้ช่วย
297 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650490 : บ้านหัวนา พัชรินทร์  ยอดรัก ครู
298 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650490 : บ้านหัวนา สมานชัย  ผิวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
299 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650491 : บ้านตาเพชร นางวนิศรา  ทองคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
300 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650491 : บ้านตาเพชร นางสาวศศิธร  แก้วกรวย ธุรการโรงเรียน
301 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650480 : บ้านหนองบัวแดง นางศุจิตราภรณ์   สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
302 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650480 : บ้านหนองบัวแดง นายสยมภู   เหล่าจูม ครู
303 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650481 : บ้านโนนเปือย ศิริพงษ์  ตรองจิตร ครู
304 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650477 : บ้านโพนโก นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยมงคล ธุรการ
305 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650477 : บ้านโพนโก ชัญญ์ศมน เพิ่มพนิชคำสกุล  นางสาวชัญญ์ศมน เพิ่มพนิชคำสกุล ผู้อำนวยการ
306 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 : บ้านเป้า ธนานุวัฒน์  รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
307 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 : บ้านเป้า อิศราณีย์  ลุล่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ
308 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650479 : บ้านโพนดวน นายประครอง  วงศ์ฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
309 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650479 : บ้านโพนดวน นางสาวกัณยา  นวลนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
310 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650476 : บ้านทัพไทย ปุริมปรัชญ์  ใจนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
311 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650476 : บ้านทัพไทย สุพล  ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
312 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650471 : สนมศึกษาคาร นางสาวจริยาพร  ชัยงาม ครู
313 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650472 : บ้านนาศรีสุข สุทธิวรรณ   สีสันงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
314 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650472 : บ้านนาศรีสุข ภัทรานิษฐ์  เลื่อนเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีสุข
315 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 : วัดบึงบ้านสนม นางสาวธัญญาเรศ  ชัยโย ครูผู้ช่วย
316 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 : วัดบึงบ้านสนม นายเสริม  เพชรอำไพ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
317 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650474 : บ้านโสกแดง ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  ย่างสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
318 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650474 : บ้านโสกแดง นายสมจิต  เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแดง
319 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650475 : บ้านสำโรงประชารัฐ นางสุมาลี  มีสสอาด ครู
320 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650475 : บ้านสำโรงประชารัฐ นายกิตติพงศ์   ทองสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ
321 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650495 : บ้านหนองระฆัง นางวารุณี  หมายสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา
322 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650495 : บ้านหนองระฆัง นิตยา  ฤาชัย ธุรการ
323 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650500 : บ้านสะทืด นางสาวฐานิดา   โพธิ์เงิน ธุรการโรงเรียน
324 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650500 : บ้านสะทืด นายสมพร   สรายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
325 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650498 : บ้านอาเลา สุเทพ  กะการดี ครูชำนาญการ
326 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650494 : ผาแดงวิทยา นางสาวภัทรวรรณ  โถนทา ครู
327 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650492 : บ้านกาพระ นายเสถียร  คำสุมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
328 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650492 : บ้านกาพระ นายบุญยงค์  มีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
329 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650493 : บ้านหนองครก นายประหยัด  บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
330 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650493 : บ้านหนองครก นางอมรศรี  โพธิ์ภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการที่รับผิดชอบ
331 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650489 : บ้านหัวงัว นางสาวจิราพร  พรหมลิ ครู
332 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650489 : บ้านหัวงัว นายปณิธาร  ห้าวหาญ ผู้อำนวยการ
333 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650736 : บ้านคำผง นายประมวล  ชัยพร ครู
334 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650738 : บ้านเซียงซิน - โนนดู่ นายสมชัย  เกษละคร ผู้อำนวยการโรงเรียน
335 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650738 : บ้านเซียงซิน - โนนดู่ นายบุลากร  สระแก้ว ครู
336 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650739 : บ้านม่วงหนองตาด ดารารัตน์  ป้อมบ้านต้า ครูผู้ช่วย
337 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650739 : บ้านม่วงหนองตาด วรภา  ดนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
338 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 : บ้านอาพืด นายอมร  กิ่งมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาพืด
339 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 : บ้านอาพืด นายศราวุฒิ  แก้วดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
340 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650747 : บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) ชิราพร  บุญสิทธิ์ ครู
341 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650747 : บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) ว่าที่ร้อยตรีบุญเกตุ   อัสโย ครู
342 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650748 : บ้านขี้เหล็ก นายวิรัตน์   เหลาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
343 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650748 : บ้านขี้เหล็ก นายทิฆัมพร  กรรณ์สนธ์ ธุรการโรงเรียน
344 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650749 : บ้านหนองบัวงาม ประสิทธิ์  สิงจานุสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
345 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650749 : บ้านหนองบัวงาม ธนิภา  จำปาหอม ธุรการโรงเรียน
346 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650751 : บ้านหนองไม้งาม นายเจนวิทย์   เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
347 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650751 : บ้านหนองไม้งาม นันทิญา  นามโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
348 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650746 : บ้านม่วงหวาน สายฝน  กิ่งมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
349 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650744 : บ้านค้อ คมธนิตต์  เหลาคำ ครูธุรการ
350 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650744 : บ้านค้อ นายสมนึก  วงษ์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
351 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650745 : บ้านก้านเหลือง ศุขาวดี  ทองมาก ธุรการ
352 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650745 : บ้านก้านเหลือง สมคิด  คำพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
353 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 : บ้านระเวียง นายชาตรี  พบบุญ ผู้อำนวยการ
354 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 : บ้านระเวียง กวิสรา  ศรีสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
355 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650742 : บ้านซาต(มงคลวิทยา) มณเฑียร  นาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
356 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650742 : บ้านซาต(มงคลวิทยา) นายประสิทธิ์  วงพินิจ ครู
357 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650743 : บ้านหนองหว้า นางนภาพร  พฤตินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
358 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650743 : บ้านหนองหว้า นายชูชาติ  พฤตินอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
359 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650752 : บ้านหนองเทพ บุญเรือง  พวงเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
360 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650752 : บ้านหนองเทพ วิทยา  การสนธิ์ ครู
361 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650753 : บ้านอีโสดหนองผาง บุญรอด  วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง
362 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650753 : บ้านอีโสดหนองผาง วิชุดา  อินทร์หอม ครูผู้ช่วย
363 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650754 : บ้านผำ นางสาวศันสนีย์   พรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
364 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650755 : บ้านสำโรง เบญจมาภรณ์  แสงทอง ธุรการ
365 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650737 : บ้านขุมดิน อุมาพร  พุทธลา ครู
366 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650734 : บ้านหนองหลวง นายสุพิชัย   สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
367 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650734 : บ้านหนองหลวง นายณรงศักดิ์   สมปาน ครู
368 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650734 : บ้านหนองหลวง นายณรงศักดิ์  สมปาน ครู