รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650265 : อนุบาลปราสาทศึกษาคาร เวทิน  หัดไทยทระ ครู
2 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650270 : บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ปรารถนา  สหัสชาติ เจ้าหน้าที่ธุการ
3 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650270 : บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สัจฐากูล  ใจพินิจ ครูอัตราจ้าง
4 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650271 : บ้านตาเสาะ นางสาวจรรยา  มะลิลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650272 : บ้านสีโค นางเพ็ญโพยม  ชมภูพื้น พนักงานราชการ
6 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650273 : ปราสาท สุกัญญา  บุญมี ครู
7 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650281 : กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) นารี  สัชชานนท์ ครู
8 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650281 : กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ประภาศิริ  อยู่สบาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650284 : บ้านทำนบ นางสาวเสาวลักษณ์  สำราญดี ครูผู้ช่วย
10 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650284 : บ้านทำนบ อรุณนี  ผลพูน ครู
11 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650290 : อมรินทราวารี สิริลักษณ์  ลัทธิคุณ ครู
12 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650290 : อมรินทราวารี ปิยะดา   นรสาร ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650291 : บ้านจบก นิพนธ์  เลิศสิทธ์ิ ครู
14 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650291 : บ้านจบก ทรงศักดิ์  มีพรหมดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650292 : บ้านโคกทม ชัชวาล  ใจกล้า ครู
16 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650292 : บ้านโคกทม ฐากร  อินทยุง ธุรการโรงเรียน
17 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650293 : บ้านสวายซอ นายบัญชา  เป็นสมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650293 : บ้านสวายซอ ธนากร  ขำคม ครู
19 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650294 : บ้านกะดาด พิมพ์วดี  หาญศึกษา ครู
20 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650295 : บ้านโคลด นางสาวอัญชลี  ชวนทิศ ธุรการโรงเรียน
21 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650296 : บ้านจรูกแขวะ เสนาะ  ประชุมฉลาด ครู
22 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650334 : บ้านกูน วรรณภา  นพวงศ์ ครู
23 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650335 : บ้านรันเดง นางมยุรีย์  ใจมั่น ครู
24 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650336 : บ้านตายัวะ จักรพันธ์  สหัสชาติ ครู
25 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650337 : บ้านตาวร ธรรมนูญ  จันผกา ครู
26 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650338 : บ้านกาบกระบือ สรรเสริญ  เชี่ยวรอบ ครู
27 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650339 : นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 เมธี  มิฆเนตร ครู
28 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650339 : นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 ศุทธินี  ตลับทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650297 : รัฐประชาสามัคคี นางสาวสุภาวดี  หวังทรัพย์ ครู
30 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650301 : บ้านโพธิ์กอง พันธกานต์  เชื้อจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
31 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650303 : บ้านเชื้อเพลิง สิทธิชัย  ดุมกลาง ครู คศ.3
32 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650320 : บ้านโชคนาสาม นางสาวนัญญา   ชมหมื่น ครู คศ.1
33 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650320 : บ้านโชคนาสาม ภัทราพร  แตงอ่อน ครูผู้ช่วย
34 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650321 : บ้านเจ้าคุณ สุนทรี  แสวงมี ครู
35 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650322 : บ้านมะเมียง นางสาวกนกพร  หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650322 : บ้านมะเมียง นางสมบูรณ์  กำเนิดสิงห์ ครู
37 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650323 : มหาราช ๔ เฉลิมวุฒิ  ประดาสุข ครูผู้ช่วย
38 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650325 : บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) วิลาวัลย์  เวที ครูผู้ช่วย
39 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650325 : บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ชวลิต  พรมทา ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650326 : บ้านจีกแดก นางละเอียด  สายแก้ว ครู
41 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650319 : บ้านหนองปรือ ศิริลาวัณย์  ประกอบดี ครูชำนาญการ
42 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650324 : บ้านนาครอง เมธิตา  อุไร ครู
43 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650314 : บ้านตานี นางสาวพจนีย์  หลอมประโคน ครู
44 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650317 : บ้านโคกจำเริญ ทัศนีย์  ใจน่าน ครู ชำนาญการพิเศษ
45 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650275 : บ้านตาเตียว นางสาวอุราภรณ์   ศรีแดงฉาย ธุรการโรงเรียน
46 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650276 : บ้านสวาย นายวันวลิต  มีรสล้ำ ครูผู้ช่วย
47 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650277 : บ้านลำพุก นวลจันทร์  สมจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650277 : บ้านลำพุก นางสุนีย์  งามเยี่ยม ครูชำนาญการ
49 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650278 : บ้านโชค นายธัชเดช  มหัทธนเดชวริศ ครู คศ.1
50 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650279 : บ้านตาเบา นายธิติวัฒน์  ปานิธิกุลเศรษฐ์ ธุรการ
51 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650280 : บ้านตะคร้อ นายชาญชัย  พรหนองแสน ครู
52 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650289 : บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ธดาภา  เกษรบัว ครู
53 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650286 : บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ทรงวุฒิ  อยู่คง ครูผู้ช่วย
54 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650287 : บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ทวีศักดิ์  จันทร์น้อย ครู
55 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650287 : บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) จริยาพร  งามชื่น ครู
56 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650288 : บ้านเจริญสุข จตุรวิทย์  ปาโมกข์ ครู
57 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650309 : บ้านหนองหรี่ กัญญาณัฐ  ดวนใหญ่ ครู
58 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650310 : บ้านกำไสจาน สุนันทา  กัญญาศรี ครู
59 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650310 : บ้านกำไสจาน วนิดา  คำฝอย ครู
60 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650311 : บ้านสะพานหัน นางสาวรักชนก  พรหมทา ครู
61 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650305 : บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) กชกร  มีลาภ ครูชำนาญการ
62 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650305 : บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) นายธวัชชัย  ไชยสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650285 : บ้านลำดวนพัฒนา ศาสตรา  เติมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650283 : วันเจริญสามัคคี ปนัดดา  มีรสลำ้ ครู
65 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650282 : บ้านไทร นายเรวัฒ  โสดาพรหม ครูชำนาญการ
66 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650267 : บ้านอำปึลกง อนันทแสง  แผ่นใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650267 : บ้านอำปึลกง นายปภังกร  นิลทัย ครู
68 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650269 : บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประเสริฐ  ใจกล้า ครู
69 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650300 : เจริญราษฎร์วิทยา นายวิรุฬห์  ลุมาตย์ ครู
70 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650304 : บ้านพนม ลัลน์ลีลวดี  วงศ์นิโลบล ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650304 : บ้านพนม อรดี  เหลือถนอม ครูผู้ช่วย
72 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650274 : บ้านบุอันโนง พงษ์ประทีป  มากแสน ครู
73 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650268 : บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุชาดา  มุมทอง ครู
74 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650266 : บ้านปราสาท ฐิฆัมพร  มิ่งขวัญ ครู
75 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650312 : บ้านคลอง นายวีระศักดิ์   ฤทธิ์ศรีบุญ ครู
76 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650318 : นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 นายวีรพัฒน์  งามวงษ์ ครูธุรการ
77 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650313 : นิคมสร้างตนเองปราสาท จินตหรา  พาพิมพ์ ครู
78 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650316 : บ้านละลมระไซ สุรัตยา  ลีละพัฒน์ ครู
79 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650315 : บ้านบักดอก กิตติวินท์   ทรงกลด ครู ค.ศ.3
80 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650302 : บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) จรัล  พรหมนิมิตร์ ครู
81 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650302 : บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) เรืองศักดิ์  เปรียบนาน ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650299 : บ้านสองสะโกม ประมวน  นามโสม ครู
83 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650299 : บ้านสองสะโกม ชลกานต์  นามสว่าง ครูผู้ช่วย
84 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650298 : ไพลศึกษาคาร นางสาวอัจฉรา  สาคเรศ ครู
85 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650306 : สุวรรณาคารสงเคราะห์ พิราพร   ดวงฉ่ำ ครู
86 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650307 : บ้านสมุด นายสุริเยน  บุติมาลย์ ครู
87 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650308 : บ้านหนองยาว สุภาดา  สุรสอน ครู
88 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650327 : บ้านหนองใหญ่ อุทัย  ประไวย์ ครู
89 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650328 : บ้านปลัด นายสุรวัฒน์  เมืองไทย พนักงานราชการ
90 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650328 : บ้านปลัด นางสาวจินตนา  สมหงษ์ ครู
91 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650329 : บ้านสำโรง(บางมด 2514) ชาลินี  วิบูลย์อรรถ ครูผู้ช่วย
92 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650330 : บ้านก็วล ภักดิ์ควัฒน์  ทองรัตนวรรณ ครู
93 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650330 : บ้านก็วล นางไฉทยา   เสาร์ทอย ครู
94 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650331 : บ้านเสกกอง นายกณวรรธน์  พลสิม ครู
95 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650332 : บ้านลังโกม จิรัฐยา  สังข์โกมล ครู
96 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650333 : บ้านกระวัน สรัญญา  นนตะสีห์ ครูผู้ช่วย
97 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650598 : อนุบาลกาบเชิง วรายุทธ  สมนึก ครูผู้ช่วย
98 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650599 : บ้านปราสาทเบง เอมอร  จันทร์เสถียร ครู
99 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650602 : บ้านบักจรัง นายกรวิท  นิลกิจ ครู
100 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650603 : เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ THEPPART SRRTTKRA  SRRTTKRA ทดสอบโรงเรียน
101 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650603 : เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ นางรัตนภา  สนศรี ครู
102 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650619 : หวลถวิลวิทยา นายอัครพล  สนศรี ครู
103 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650613 : บ้านคูตัน เสนอศักดิื  อยู่ดี ครู
104 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650615 : บ้านโคกสะอาด สังวาลย์  หวลระลึก ครู
105 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650616 : บ้านหนองโยโคกปืด นภัทร์  สำราญใจ ครู
106 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650618 : บ้านราวนคร คำอ่อน  วงใหญ่ ครู
107 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650600 : บ้านโคกตะเคียน นางสาวรัตนาพร  โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
108 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650607 : บ้านจารย์ ศศิธร  จันทร์โสม ครู
109 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650612 : เกษตรอีสานสามัคคี นางสาวศิญาณี   สืบมี ครู
110 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650601 : บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) นางพักตร์พิมล  สุจินดา ครู
111 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650601 : บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) บุญญาพร  หนองหว้า ครู
112 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650604 : บ้านถนนชัย นิตยา  เสพสุข ครูผู้ช่วย
113 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650605 : บ้านโนนทอง ศุวสิน  สินมาก ครู
114 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650606 : บ้านกู่ วรรณิศา  สร้อยจิตร ครู
115 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650625 : บ้านโพนทอง สุชาติ  เติมทอง ครู
116 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650623 : แสงทองสมบูรณ์วิทยา นายวัชรินทร์  สายแสงจันทร์ ครู คศ.1
117 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650624 : บ้านโจรก สมจินต์  คิดดีจริง ครู
118 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650620 : บ้านด่าน นายอดุลวิทย์  มีรี ครูผู้ช่วย
119 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650620 : บ้านด่าน นฤพนธ์  พิเนตรบูรณะ ครู คศ.3
120 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650621 : บ้านเกษตรถาวร รัชนี  ใจหาญ ครู
121 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650622 : เรืองเจริญพัฒนา นายวิชชา  ร่วมโพธิ์รี ครู
122 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650617 : บ้านสกล นางสาววรางคณา  เงื่อนตะคุ ครูผู้ช่วย
123 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650614 : บ้านตะเคียน กมลรัตน์  สวันทอง ครู
124 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650611 : นิคมสร้างตนเองปราสาท2 จุฑามาศ  ทุนมี ครู
125 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650609 : บ้านสระทอง สาธิต  อ่อนสลวย ครู
126 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650610 : ประชาสามัคคี เมธาพร  รัตนา ครูชำนาญการ
127 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650608 : บ้านแนงมุด ชารวี  ห่อทรัพย์ ครู
128 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650523 : บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) ชนิกานต์  แหวนวงษ์ ครู
129 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650524 : บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 อรวรรณ  จันทร์แท่น ครู
130 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650525 : บ้านโนนสบาย นายอภิเชษฐ  แก้วใส ตรู
131 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650526 : บ้านถนน นายนิเวช  ตุ้มทอง ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650527 : บ้านโคกรัมย์ นางสาวสุรีรัตน์  บุญจริง ครูผู้ช่วย
133 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650528 : สหราษฎร์วิทยา นายกันตภณ  รัตนวรรณ์ ครู
134 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650552 : บ้านขอนแตก นางสาวศิริลักษณ์   ศรทอง ครู
135 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650553 : บ้านอาวอก นางรัชนีกร  พูนทรัพย์ ครู
136 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650554 : บ้านโตงน้อย นายนฤสรณ์  แหวนวงษ์ พนักงานราชการ
137 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650555 : บ้านตอกตรา Mongkol  Keawpatcha ครู
138 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650556 : หนองโสนวิทยา สุภาพ  ยืนยง ครู
139 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650557 : สุขพรหมมีศรัทธาญาติ สายน้ำ  เนื้อแก้ว พนักงานราชการ
140 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650521 : บ้านศรีมงคล ยุทธนา  แม่นผล ครู
141 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650515 : ดมวิทยาคาร พินิจ  โยธินรัตนกำธร ครู
142 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650516 : บ้านสนบ ชญาณิศา  แม่นผล ครู
143 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650558 : บ้านเถกิง ฐิติพงษ์  กุลไธสง ครูผู้ช่วย
144 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650558 : บ้านเถกิง กนกวรรณ  จันทร์เพ็ง ครู
145 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650559 : บ้านกะปู ภัทรมาส  ไชยชาญ ครู
146 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650560 : บ้านตาคง รัตนา  ไชยภา ครู
147 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650562 : จตุคามวิทยา วิศวะ  มะโนเครื่อง ครู
148 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650563 : บ้านห้วยปูน ชาณัชา  ไชยชาญ ครู
149 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650564 : บ้านสนวน วลัยพร  ใหญ่เลิศ ครู
150 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650530 : บ้านขนาดมอญ จันที  ไชยแสง ครู
151 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650531 : บ้านตาแตรวทัพดัด สายรุ้ง  แสนกล้า ครู
152 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650533 : บ้านห้วยสิงห์ สุเพียร  ทันวัน ครู
153 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650533 : บ้านห้วยสิงห์ นางสาวณัฐณิชา  มีแก้ว ธุรการ
154 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650534 : บ้านภูมินิยมพัฒนา ประชุม  อุดหนุน ครู
155 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650534 : บ้านภูมินิยมพัฒนา นายสงคราม  รื่นรมย์ ครู
156 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650536 : สตรีวิทยาสมาคม นายเจษฎา  สามใจ พนักงานราชการ
157 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650537 : บ้านคะนา นางสาวนันทินี  มุลทุลี ครูผู้ช่วย
158 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650545 : บ้านทัพทัน เบญจมาภรณ์  สังข์โกมล ครู
159 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650545 : บ้านทัพทัน พัสตราภรณ์  หอมขจร ครู
160 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650546 : บ้านเลิศอรุณ คนิตถา  บุญรับ ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650547 : บ้านเสรียง สุขสมอาจ  สมงาม ครู
162 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650548 : บ้านร่มเย็น บุญเรือง  ทาจันทร์ ครู
163 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650549 : บ้านลำหาด สุจิตรา  เพิ่มพูน ครู
164 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650550 : บ้านโนนเจริญ นางสาวสุนันทา  รองสาลี ครู
165 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650551 : บ้านวังปลัด พิกุล  นวลพุดซา ครู คศ.2
166 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650517 : บ้านตาพราม ปริญญา  จงหาญ ครู
167 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650517 : บ้านตาพราม นัยนา  อนงค์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650518 : บ้านศาลา นางสาวทิพวรรณ   สิมมาวัน ครูผู้ช่วย
169 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650519 : บ้านชำเบง สุกัญญา  ว่องไว ครู
170 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650520 : บ้านลันแต้ นายไชยวัฒน์  อุดมทวี ครู
171 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650520 : บ้านลันแต้ ฐานิฏฐ์ ศิลางาม  ศิลางาม ครู
172 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650522 : บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม นางสาวกานดา  สินทรัพย์ ครูคศ.3
173 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650544 : บ้านโคกไทร tharnan  suramart พนักงานราชการ
174 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650529 : บ้านโพธิ์ นายไพรัตน์  สอสูงเนิน ครู
175 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650529 : บ้านโพธิ์ ภานุชนารถ  ชัยลม ครู
176 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650529 : บ้านโพธิ์ กนกวรรณ  โพธิ์สังข์ ครู
177 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650535 : บ้านอังกอล สุวรรณี   วงษา ครูผู้ช่วย
178 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650543 : บ้านจารย์ จามรี  จุดพิมาย ครูชำนาญการ
179 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650508 : บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) ทวีป  อยู่คง ครู
180 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650504 : บ้านโพนชาย ณัฏฐนันท์  นามสวัสดิ์ ครู
181 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650505 : บ้านชำสมิง นางรัตติยา  ชายทอง ครู
182 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650506 : บ้านศาลาสามัคคี ืทวีวงค์  เหล่าหว้าน ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650506 : บ้านศาลาสามัคคี วงเดือน  ทองดี ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650561 : บ้านพรหมสะอาด สรวุฒิ  วุฑฒิชัยพันธุ์ ครูผู้ช่วย
185 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650513 : ราษฎร์พัฒนา นางจินตนา  ชินพันธ์ ครู
186 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650514 : บ้านหนองขี้เหล็ก นางบัวราญ  โองอินทร์ ครู
187 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650510 : บ้านพระแก้ว วรการ   หงษ์แก้ว พนักงานราชการ
188 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650511 : บ้านกระสัง อนรรฆวี  ตรงเที่ยง พนักงานราชการ
189 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650512 : บ้านแสนกาง บัวลภา  หงษ์ยนต์ ครู
190 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650542 : สหมิตรวิทยา วัชระ  วันทุมมา พนักงานราชการ
191 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650538 : บ้านสะกาด จิดาภา  วัฒนสังขโสภณ พนักงานราชการ
192 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650539 : บ้านตาโมม นางสาวอรชยา  อุ่นศิลป์ ครู
193 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650540 : บ้านจังเอิล อรวรรณ  ฤกษ์ดี ครู
194 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650541 : บ้านหลัก เพ็ญศิริ  ถือฉลาด ครู
195 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650509 : จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ วิไล  ทองก่ำ ครู
196 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650501 : สังขะวิทยาคม นางสาวกฤติยาณี  ยอดรักษ์ ครูผู้ช่วย
197 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650501 : สังขะวิทยาคม ธนทัต  นามวัฒน์ ครู
198 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650502 : บ้านสังขะ นางละเมียด  ม่วงอ่อน ครู
199 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650502 : บ้านสังขะ นางจริยา  ทาหาญ ครู
200 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650507 : บ้านศรีนวล สุพล   อนันมา ครู
201 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650503 : บ้านโดง อโนชา  สุขสาม ครู
202 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650661 : บ้านโชค นางมาลี  คุมสุข ครู
203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650663 : บ้านจรัส บรรยาย  สาทิพจันทร์ ชำนาญการพิเศษ
204 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650664 : กลาโหมราชเสนา 2 วันชัย  พลหาญ ครู
205 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650664 : กลาโหมราชเสนา 2 ณัฐกมล   สุกล้วน ครู
206 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650666 : บ้านโอทะลัน นางหนึ่งฤทัย  แสนอ้วน ครู
207 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650666 : บ้านโอทะลัน นางสาววรินทร์ยุพา  จันทร์ดี ครู
208 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650657 : บ้านตาวัง ศิวพล  กมลนัย ครู
209 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650658 : บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) กัญญาณัฐ  บานเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650658 : บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์ ครู
211 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650659 : บ้านนา นางสาวดาริกา  เพชรชื่นสกุล ครู
212 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650655 : บ้านจบก วรางคณา  จันทำ ครู
213 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650656 : บ้านหนองโจงโลง โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง  นางสาวทัศนีย์ จันทร์งาม ครู
214 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650648 : บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นางปวันรัตน์  รัตนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650649 : บ้านออดราษฎร์สามัคคี ณัฐพงษ์  แสวงทรัพย์ ครู
216 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650649 : บ้านออดราษฎร์สามัคคี วัชรินทร์  แก้วดี ุครู
217 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650645 : บ้านบัวเชด นายศราวุธ  สุขตาม ครูผู้ช่วย
218 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650645 : บ้านบัวเชด นายพงษ์ปกรณ์  หวังทรัพย์ ครู คศ.1
219 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650646 : อนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ) วัลลภา  เตื่อยสีชัง ครู
220 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650647 : บ้านโนนสังข์ สังเวียน  แก้วดี ครู
221 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650652 : บ้านสะเดา เพ็ญประภา รุ่งแก้ว  กุมวิจิตร ครู
222 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650652 : บ้านสะเดา ปรีชา  เรืองราม ครู
223 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650665 : บ้านสน นางศิรินทร์  จันทมล เจ้าหน้าที่พัสดุ
224 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650653 : บ้านสำเภาลูน อนุศักดิ์  ไชยอุปละ ครู
225 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650653 : บ้านสำเภาลูน นางสาวฉัตราภร์  พลเยี่ยม ครูผู้ช่วย
226 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650654 : บ้านไทยเดิม นายไพรนรินทร์  ดีด่านค้อ ครู
227 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650654 : บ้านไทยเดิม นางสาวธัญญารัตน์  จิตรภักดี ครู
228 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650650 : บ้านสวาท นายมิ  อุราฤทธิ์ ครู
229 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650660 : บ้านอาโพน พัชรี  มีบุญ ครู
230 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650662 : บ้านสะแร นางสาวอรทัย  จงหาญ ครู
231 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650705 : บ้านโคกกลาง อภิสิทธิ์  สิงหนาท รองผู้อำนวยการโรงเรียน
232 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650705 : บ้านโคกกลาง ฉันทนา  จามิกรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
233 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650707 : บ้านสระแก้ว อาทิตย์  อินทไทร ครู
234 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650709 : บ้านโคกโบสถ์ ศิริภาพ  ชวนเปล่งสกุล ธุรการ
235 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650708 : บ้านโคกกรม บุญญฤทธิ์  ประทุมทอง ครู
236 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650710 : บ้านตาลวก นางสาวปฏิญย์ญา   บุญมาก ครู
237 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650711 : บ้านศรีสวาย นางทัศนีย์  พรหมทอง ครู
238 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650706 : บ้านจีกแดก กรวิทย์  นามสมบูรณ์ ครู
239 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650704 : บ้านละเอาะ นายอุดม  ทรงศรี ครู
240 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650696 : บ้านพนมดิน ปรีชา  สังข์ศรี ครู
241 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650697 : บ้านตาเมียง สรศักดิ์  เจตนาดี ครู
242 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650698 : บ้านหนองคันนา พัทธกฤษฏิ์  สมจิตพันธโชติ ครู
243 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650698 : บ้านหนองคันนา นางสาวนุชนาถ  ลับสูงเนิน ครูผู้ช่วย
244 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650700 : บ้านหนองจูบ พัชรี  วงค์กนก ครู
245 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650694 : บ้านอำปึล นางสาวเข็มเพชร   สร้อยทอง ครู
246 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650695 : บ้านรุน เมธวัฒน์  อ่อนเรือง ครู
247 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650695 : บ้านรุน จินตหรา  ตินานพ ครูผู้ช่วย
248 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650699 : นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 นางสาวอรพิน  ยินธนานนท์ ครูผู้ช่วย
249 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650701 : บ้านไทยสันติสุข วราภรณ์  จันร่องคำ ครู
250 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650703 : บ้านอุโลก นางสาวระวีวรรณ  สายจันทร์ ครู
251 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650691 : บ้านเกาะแจนแวน นายธนภัทร  ถ้ำแก้ว พนักงานราชการ
252 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650685 : บ้านแดง นิศาชล  สิงห์ศิลป์ ครูผู้ช่วย
253 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650686 : บ้านตะโนน ขวัญข้าว  รุ่งโรจน์ ครู
254 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650687 : บ้านสำโรง วิมลฉัตร  ปุยะติ ครู
255 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650688 : บ้านพะเนาว์ นางสาวผกาวดี  ชื่อมี พนักงานราชการ
256 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650668 : อนุบาลศรีณรงค์ หนึ่ง  สุภิษะ ครู
257 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650669 : บ้านละมงค์ เยาวพร  คำฝอย ครู
258 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650670 : รัฐราษฎร์พัฒนา ก่อเกียติ  ศรีระเริญ ครู
259 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650671 : บ้านมหาชัย จิตรา  บุญยงศ์ ครู
260 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650684 : บ้านโสน วิจิตรา  ม่วงอ่อน ครูผู้ช่วย
261 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650667 : บ้านณรงค์ นางหทัยภัทร  โสภาวนัส ครู
262 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650667 : บ้านณรงค์ นางสาวจรัสศรี   มีบุญ ครูผู้ช่วย
263 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650676 : บ้านตรวจ นางประภัสสร  เพชรอินทร์ ครูชำนาญการ
264 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650677 : บ้านฉลีกหนองมะแซว ทศพร  สิมณี ธุรการ
265 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650677 : บ้านฉลีกหนองมะแซว รุ่งนภา  มีศรี ครู
266 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650678 : บ้านเตาแดก Thanawit  Dathong ครู
267 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650679 : บ้านโนนทอง เกษริน  โพนชัด ครู
268 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650680 : บ้านเกาะตรวจ นายเสริมสิทธิ์  สนุกแสน ครู
269 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650681 : บ้านหนองหว้า อัจฉราภรณ์  ม่านทอง ครู
270 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650682 : บ้านน้อย จุฑารัตน์  ก่ำเกลี้ยง ครู คศ.
271 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650672 : ไพลอำนวยวิทย์ สมโภชน์  ขันธาฤทธิ์ พนักงานราชการ
272 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650673 : บ้านกล้วย นายพัฒนา  ทองคำ ครู
273 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650674 : พระจันทร์ศรีสุข นายประสบ  จันทร์ทอง หัวหน้าพัสดุ
274 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650675 : บ้านขยูงทองยางภิรมย์ ชนิสา  จันทา ครู
275 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650683 : วิทยาราษฎร์นุกูล ดาวิกา  เห็นงาม ครูชำนาญการ
276 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650689 : บ้านหนองแวง อัจฉรา  สมร ครูผู้ช่วย
277 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650690 : บ้านกุง สุริยัน  นามบุตร ครูคศ.3
278 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650690 : บ้านกุง นายสุทธิภูมิ  ทองแท้ ครู
279 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650692 : บ้านคูขาด นายสมปอง  นวลจันทร์ ครู
280 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650693 : บ้านตราด ปิยะนุช  อุดมทวี ครู