รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530885 : ศรีสะเกษวิทยาลัย ทดสอบ  ทดสอบ ทดสอบ
2 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530887 : คูซอดประชาสรรค์ ภูริตา  เศรษฐบุตร ครู
3 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530888 : ไกรภักดีวิทยาคม สาวิตรี  นามวงศ์ ครู
4 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530893 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางอละสา  เถาว์รินทร์ ครู
5 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530896 : ลิ้นฟ้าพิทยาคม นายเชน  เพ็งมาตร ครู
6 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530898 : ละทายวิทยา สุกรี  ศรีวงษา ครู
7 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530898 : ละทายวิทยา วนิดา  จันตะ ครู
8 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530899 : บัวน้อยวิทยา นางสาวอัจฉรา   อิ่มอ้วน ครู
9 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530903 : ประสานมิตรวิทยา ประไพศรี  พุฒพวง ครู
10 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530971 : โนนเพ็กวิทยาคม นายอารักษ์  ภูลสวัสดิ พนักงานราชการ
11 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530938 : ส้มป่อยพิทยาคม เบญจมาพร  บานชื่น ครู
12 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530940 : ไผ่งามพิทยาคม นางนงค์นุช  พาหา ครู
13 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530951 : บึงบูรพ์ นายนำพล  สุวรรณศรี ครูผู้ช่วย
14 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530914 : ขุขันธ์ วิลาวัลย์  จันทมั่น ครู
15 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530925 : โนนกระสังวิทยาคม กมลรัตน์  ปุณประวัติ ครูผู้ช่วย
16 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530926 : ตูมพิทยานุสรณ์ ศิวาภรณ์   บุญเสริม ครู
17 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530918 : สวงษ์วิทยาคม กาญจนา   สันทาสุนัย ครู
18 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530919 : สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขนิษฐา  ปัญญา ครู
19 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530924 : พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันเฉลิม  มลิพันธ์ ครู
20 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530965 : ละลมวิทยา นางบานเย็น  ภูรักษา ครู
21 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530907 : บึงมะลูวิทยา ปฎิญญา  รอดคำทุย ครู
22 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530934 : มัธยมบักดองวิทยา น้ำค้าง  อุ่นแก้ว ครู
23 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530957 : ศรีรัตนวิทยา เวียงคำ  วิจิตร ครู
24 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 530969 : เบญจลักษ์พิทยา นางสาวอัมพร  โกศล ครู
25 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 430407 : สมเด็จพระญาณสังวร นายศราวุธ  โชติสุวรรณ ครู
26 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 430397 : สิงห์สามัคคีวิทยา วุฒิศักดิ์  วราห์สิน ครู
27 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 430399 : ทรายมูลวิทยา นางสาวกตัญญ์ชนกญ์   วงษ์ศรีแก้ว ครู
28 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 430403 : โพนงามพิทยาคาร นางสาวทิพย์กมล   ตามบุญ ครู
29 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 430419 : ศรีแก้วประชาสรรค์ สมเกียรติ  แก้วหาญ ครู
30 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 430405 : เมืองกลางประชานุกูล อภิญญา  ปาสาเน ครูผู้ช่วย