รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530051 : บ้านคูซอด นางสาวขวัญชนก  ดวงสมร ครู
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530051 : บ้านคูซอด นางณัฐปภัสร์  ทวีก้องกิจสิริ ธุรการโรงเรียน
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530052 : บ้านเวาะ ปัทมพร  รุ่งแสง ครู
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530052 : บ้านเวาะ ธีระ  เดชกล้า ครู
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530053 : บ้านเปือย ปัทมา  พิมพ์ศรี ครู
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530019 : บ้านจานหนองคู วีรนนท์  โสภาบุตร ครูผู้สอน
7 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530019 : บ้านจานหนองคู เหรียญทอง  ประสาร ครู
8 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530020 : บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายอภิชาติ  หายแถลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530020 : บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายเฉลิมพล  พลศักดิ์ ครู
10 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530020 : บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายวรวุฒิ   รัตนสิทธิ์ ครู
11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530021 : บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ประไพ  พวงแก้ว ครู
12 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530022 : บ้านแดงเหล่ายอด รัชนีกร  เรืองหงษา ธุรการโรงเรียน
13 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530024 : บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ดำเนิน  พรหมมา ครู
14 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530025 : บ้านแทงวิทยา ประสิทธิ์  ศรีเมือง ครู
15 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530028 : บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง รังสรรค์  อุดมศรี ครู
16 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530030 : บ้านซำโพธิ์ นายพรชัย  กานกายันต์ ครู
17 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530032 : ตะดอบวิทยา ทัศนี  เขตสกุล ครู
18 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530034 : บ้านหนองแคนหนองเทา นายสุขวัฒน์  คำนึง ครู
19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530018 : บ้านหนองม่วงหนองแวง watcharapong  mingkhwan ครู
20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530016 : บ้านหางว่าวโนนบัว สมาน  สู่เสน ครู
21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530017 : บ้านฮ่องแข้ดำ นายพัสกร  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530017 : บ้านฮ่องแข้ดำ นางสาวปริณา  พลงาม ธุรการโรงเรียน
23 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530012 : บ้านทุ่ม ชูชาติ  บัวจันทร์ ธุรการ
24 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530013 : บ้านขมิ้น นายสุชาติ   มารยาท ครูอัตราจ้าง
25 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530014 : บ้านเสือบอง วรินท์ณิชา  บุญหนุน ครูอัตราจ้าง
26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530015 : บ้านโนนแกด คมศักดิ์  บุญนำ ธุรการโรงเรียน
27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530015 : บ้านโนนแกด ทิฆัมพร  อุดมศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนแกด
28 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530054 : บ้านน้ำคำ นิพนธ์  ธรรมวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530055 : บ้านหนองโนวิทยา นายเพลินจิต  อาจหาญ ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530055 : บ้านหนองโนวิทยา นางสาวรัชต์วดี  วรกิตต์สกุลชัย ครู
31 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530055 : บ้านหนองโนวิทยา นายทวีศักดิ์  งามแสง ครู
32 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530057 : บ้านหนองคำ สมิธ  ศรีใส ครู
33 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530057 : บ้านหนองคำ วัชญ์วริน  กิรติชินดนัย ธุรการ
34 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530050 : บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม ภัทรานิษฐ์  กองรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ
35 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530050 : บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เจตน์สฤษฎิ์  บุญนำ ธุรการ
36 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530050 : บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม นายพรรษวุฒิ  เที่ยงราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530049 : บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นางวรรณี  พิมพา ครู
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530029 : บ้านบก นางอรพินธ์  แก้วสว่าง ครู
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530029 : บ้านบก เพ็ญจันทร์  เทพวงษ์ ครู
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530026 : บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) สุวรรณา  นิยม ครู
41 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530027 : บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นิตยาภรณ์  สีลวานิช ครู
42 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530027 : บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นางรัชฎาวรรณ  ดรุณศิลป์ พนักงานราชการ
43 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530041 : บ้านหนองแวงโพนเขวา นายณัฐชยุตม์  ลาลุน ครู
44 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530041 : บ้านหนองแวงโพนเขวา นายวิฑูรย์  พิเชฐโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530042 : บ้านหนองเข็งเหล่าแค ชลาลัย  อินทอง ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530043 : บ้านดอนสั้น ศุภรดา  ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530043 : บ้านดอนสั้น นางกฤติยา  สุขกมล ครู
48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530023 : บ้านโพนค้อ nitaya  marayat ครู
49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530023 : บ้านโพนค้อ ดาราวรรณ  นาวงศ์ ครู
50 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530047 : อนุบาลวัดพระโต นางสาวอรทัย  กิ่งสกุล ครู
51 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530047 : อนุบาลวัดพระโต นางสาวสวรส  นนสกุล ครู
52 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530047 : อนุบาลวัดพระโต บัณฑิต  วงษา ครู ชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530058 : บ้านหญ้าปล้อง นางสาวปภัสสร  ทองสุข ครู
54 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530058 : บ้านหญ้าปล้อง นายจีระยุทธ  พากุล ครู
55 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530061 : บ้านโนนแย้ ชุตินันท์  ขุมเงิน ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530061 : บ้านโนนแย้ ชลกนก  แสงจันทร์ ครูธุรการ
57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530062 : บ้านเอกสร้างเรือง นางอุบล  ขาไถล ครู
58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530044 : มหาราช 3 พนิดาพร  สุขศรีดา ครู
59 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530044 : มหาราช 3 สังหาร  บญตระการ ครู
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530044 : มหาราช 3 ศุภากร  สายหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530045 : บ้านโนนอีปังโพนวัว สุปราณี  งามพันธ์ ธุรการ
62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530040 : บ้านหนองหว้าเข้ากรรม นายประมวล   บุญชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530040 : บ้านหนองหว้าเข้ากรรม นางอรัญญา  กิ่งสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530038 : บ้านหนองแก้วสำโรง ศิริรัตน์  บุญเฉลียว ครู
65 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530039 : บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) อุเรียน  สมจิตร ครู
66 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530001 : บ้านหนองครก ลำภู  สะอาด ครู
67 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530001 : บ้านหนองครก เกรียงไกร  สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก
68 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530002 : บ้านหนองโพธิ์ นายวิชิต  กาหลง ครู
69 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530003 : บ้านหนองสาดโนนเจริญ รุ่งรัตน์  สหัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530004 : บ้านหนองสวง เยาวภา  จันทร์ประทักษ์ ครูชำนาญพิเศษ
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530005 : บ้านดอนกลาง นางแววมยุรี  วิเศษสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530007 : อนุบาลศรีสะเกษ นางจุไรรัตน์  กอกหวาน พนักงานราชการ
73 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530063 : บ้านหนองไผ่ นางอุษณีย์  พันธสีมา ครู
74 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530064 : บ้านหอยสะเดาพัฒนา สมฤดี  สังภักดี ครู
75 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530064 : บ้านหอยสะเดาพัฒนา นายสกล  มงคลจิตร ครู
76 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530036 : บ้านก่อโนนหล่อง ฐาปนีย์  เสนีทัย ครู
77 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530037 : บ้านโพนแดง สาคร  รัตนา ครู
78 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530035 : บ้านแกประชาสามัคคี เกศินี  ฝังนิล ครูธุรการ
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530031 : จินดาวิทยาคาร 3 อธิตยา  อารีย์ ครู
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530031 : จินดาวิทยาคาร 3 จินตนา  สุจินพรหม ครู
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530008 : บ้านหมากเขียบ จุฬาภรณ์  คุณาวัฒนนันท์ ครู
82 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530009 : บ้านก้านเหลือง ลักษ์  วงค์ขันธ์ ครู
83 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530010 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 วราภรณ์  มีบุญเปี่ยม ครูธุรการ
84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530011 : บ้านยางกุดนาคำ นายลิขิต  จันทร์มนตรี ครู
85 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530605 : บ้านยางเครือ ลินดา  สุขส่ง พี่เลี้ยงเด็ก
86 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530606 : บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ชนมณ์กานต์  มาสขาว ครู
87 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530606 : บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) รชนีกร  แก้วพวง ครู
88 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530607 : บ้านแก้ง จรรยา  จักรวรรณพร ครู
89 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530607 : บ้านแก้ง วันวิสา  เสาเวียง ธุรการ
90 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530603 : บ้านคอนกาม นางนัฐษิกานต์  มณีวงษ์ ครู
91 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530603 : บ้านคอนกาม นางนัฐษิกานต์  มณีวงษ์ ครู
92 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530604 : บ้านค้อเมืองแสน รังสิยา  นามวงษ์ ครู
93 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530604 : บ้านค้อเมืองแสน อโณทัย  ไชยพิมพ์ ครู
94 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530608 : บ้านโนนคูณ นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์ ครู
95 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530608 : บ้านโนนคูณ อมรา  นามวงษ์ ครู
96 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530609 : บ้านหอย-โนนดู่ เสาวณี  งามพร้อม ครูธุรการ
97 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530610 : บ้านโนนติ้ว นางรุชณี  มณู ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530595 : บ้านบอนวิทยา จำเนียร  ทองแสง ครู
99 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530596 : บ้านจอมวิทยา โชติรส  กะริโส ธุรการโรงเรียน
100 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530596 : บ้านจอมวิทยา นายนัฐพงษ์  วราพุฒ ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530597 : บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ประกวด   สีหะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530594 : อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ธนิน  เจริญราษฎร์ ครูผู้ช่วย
103 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530598 : บ้านยางชุมใหญ่ อรทัย   เชาว์ชอบ ธุรการโรงเรียน
104 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530599 : บ้านลิ้นฟ้า นางสาวปราณี   ชูชม ครูผู้ช่วย
105 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530600 : บ้านดินดำ อนงค์วรรณ  สมปาน ครู
106 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530601 : บ้านผักขะ เกษร  สมใจ ครู
107 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530601 : บ้านผักขะ สำเนียง  แก้วพวง ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530067 : บ้านหนองอีกว่าง โชติกา  อุ่นจิตร ครู
109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530069 : บ้านอีต้อม วิสุทธิ์   สุราวุธ ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530069 : บ้านอีต้อม ปิยวดี  กองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530070 : บ้านมะกรูด นางวันทนา  แพ่งสวัสดิ์ ครู
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530071 : บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ณัฐฐ์ธวาฐ์   แสงเขียว ครู
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530072 : บ้านหนองทามใหญ่ ภัทรชัย  ครองยุติ ครู
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530101 : บ้านจาน วิสุทธิ์  เบ้าสองสี ครูผู้ช่วย
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530102 : บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) อรชร  สุนีพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530102 : บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) นายบรรจง  สาลีพวง ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530102 : บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) พุทธลักษณ์  โคตรพรม ครู
118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530103 : บ้านอาลัย ประดิษฐ์   สังวาลย์ ครู
119 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530103 : บ้านอาลัย วรภัทร  นันทา ครู
120 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530104 : บ้านบูรพา นางสาวสุทธิวรรณ  อภินันท์ ครู
121 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 : บ้านพะแนงวิทยา คำพอง  อยูศรี ครู
122 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 : บ้านพะแนงวิทยา มลินี  เสาเวียง ครู
123 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530111 : บ้านผักบุ้ง จงกลมาศ  สมโสภา ครู
124 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530111 : บ้านผักบุ้ง มณเทียร  โมรา ครู
125 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530086 : บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 สุวรรณสาขา  อุทัยกรณ์ ครู
126 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530086 : บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ไพวัลย์  พิทักษ์เมธากุล ครู
127 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530086 : บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ราตรี  บัวจูม เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530087 : บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ศรีสะอาด  ภาษี ครูชำนาญการพิเศษ
129 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530087 : บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวสุภัตรา  กัณหา ธุรการโรงเรียน
130 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530088 : บ้านดู่ ปิยะ  ทาระ ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530068 : บ้านดูนสิม(อสพป.8) ขจรศักดิ์  ขันบุญ ครูอัตราจ้าง
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530066 : บ้านหนองมะแซว พรรณาราย   เอมโอษฐ์ ครูธุรการ
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530065 : อนุบาลกันทรารมย์ พรประภา  รัชตะธนิตกุล ครู
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530065 : อนุบาลกันทรารมย์ สมสกุล  พรหมดี ครู
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530127 : บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) พิชญ์ชญาภา  พงษ์ทอง ครู
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530128 : บ้านทาม อุทัยวรรณ   จันเทพา ครู
137 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530130 : บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) สุมิตรา  ลิ้มสุวัฒน์ ครู
138 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530137 : บ้านเจี่ย ศิริพรรณ  มุขขันธ์ ครู
139 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530073 : บ้านโนนผึ้ง radchanee  sainate ครู
140 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530074 : บ้านหนองหวาย นายเดชา  พรรษา ครูธุรการ
141 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530075 : บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) นางนุศราภรณ์  นนทศิลา ครู
142 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530076 : บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) ละออง  บุญจีม ครู
143 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530077 : บ้านหนองบัวไชยวาน นายสุดใจ  ตระการไทย ครู
144 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530078 : บ้านหนองโอง นฤพล  เชื้อทอง ครู
145 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530112 : บ้านพันลำ นางละม้าย  แก้วแดง ครู
146 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530113 : บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง นางสาวพูนสุข   ศรีภาค์ ครู
147 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530113 : บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง จันทร์ภรณ์  แก้วพวง ธุรการโรงเรียน
148 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530114 : บ้านเทิน นางสุภาภรณ์  สีหะวงษ์ ครู
149 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530115 : บ้านบัวน้อยโนนปอ บัณฑิตา   พวงจำปา ธุรการ
150 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530116 : บ้านขาม รัฐมนูญ  ศรีสุธรรม ครู
151 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530109 : บ้านจิกกะลา อุไร  คงมิยา ครู
152 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530094 : บ้านเกาะ รังสรรค์  บุญยืด ครู
153 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530106 : บ้านนาดี หนึ่งฤทัย  กองแก้ว พนักงงานราชการ
154 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530106 : บ้านนาดี เนตรชนก  อินธิเดช ครูอัตราจ้าง
155 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530107 : บ้านโนนสะอาดอีตู้ ราตรี  หงษ์ทอง ครูอัตราจ้าง
156 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530108 : บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) นายวัฒนานคร   ผิวดี ครู
157 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530125 : บ้านเมืองน้อยหนองมุข นายนิพนธ์   บุญศักดิ์ ครู
158 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530126 : บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ปภาวรินท์  กันนิดา ครู
159 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530120 : บ้านหนองเทา นายอริย์ธัช   ทองจันทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
160 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530100 : บ้านโคก พรชนก  บุญเฟรือง ธุรการโรงเรียน
161 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530100 : บ้านโคก คงกะพัน  ภูมิวงศ์ ครู
162 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530096 : บ้านยาง นายวิทวัส  จันทะเสน ครู
163 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530097 : บ้านหนองกี่ นายภวัต  อนุวรรณ์ ครู
164 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530098 : บ้านกล้วย ติณณภพ  พรมดี ครู
165 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530098 : บ้านกล้วย นางนงค์เยาว์  พิพัฒน์กุล ครู
166 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530098 : บ้านกล้วย นางสาวจันทราพร  สุมา ครูผู้ช่วย
167 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530099 : บ้านสร้างเหล่าโนนแดง ขวัญเรือน   เงาศรี ครู
168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530095 : บ้านหนองกก อำนาจ  ศรีจำปา ครู
169 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530093 : บ้านโพธิ์ลังกา ปุณยาพร  คำวงศ์ ธุรการโรงเรียน
170 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530121 : บ้านละทาย นายสมบูรณ์  วงศ์เจริญ ครู
171 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530122 : บ้านกอก นายสุวรรณ  นนทวัน ครู
172 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530122 : บ้านกอก พนมวัลย์  ประกอบศรี ครู
173 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530123 : บ้านเขวา นายสมัย  บาอินทร์ ครู
174 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530124 : บ้านเหม้าหนองเรือ วนิดา  เบ้าทอง ครู
175 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530129 : บ้านยางน้อยสามัคคี พิบูล  ประกอบศรี ครู
176 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530134 : บ้านกอกหัวนา มัชฌิมา  เหล็กกล้า ครู
177 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530135 : บ้านเปือย สุภารัตน์  คำเพราะ ครู
178 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530135 : บ้านเปือย นายวิเชียร  วงษ์ทองดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
179 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530136 : บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ดุสิต  เครือไชย ธุรการ
180 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530136 : บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) นายจรูญ  เครือไชย ครู
181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530092 : บ้านหนองบัวท่าช้าง นางสาวธีราทร  นามเกษ ธุรการ
182 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530089 : บ้านโพนทรายโนนเรือ พิราภรณ์  สิมมา ธุรการ
183 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530089 : บ้านโพนทรายโนนเรือ อาภร  ทนธรรม ครู
184 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530090 : บ้านสีถาน นายชัยยงค์  สีทิม ครู
185 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530090 : บ้านสีถาน นางทองจันทร์  ศิรันัย ครู
186 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530091 : บ้านขามป้อม นางสาวจริยา  อารีย์ ครูผู้ช่วย
187 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530133 : บ้านหนามแท่ง นางสาวจิตสิริ  ชินฮาด ครูผู้ช่วย
188 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530131 : บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) บพิตร  บุญเฉลียว ผู้อำนวยการ
189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530131 : บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ภาสธร  ยาวโนภาส ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530132 : บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) จิราภรณ์  เขียวอ่อน ครูผู้สอน
191 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530079 : บ้านหนองดุมหนองม่วง นางชุติกาญจน์  วงษ์ภักดี ครู
192 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530079 : บ้านหนองดุมหนองม่วง ทองใส  ปะสีระวิเส ธุรการโรงเรียน
193 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530084 : บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ เพชรลดา  เนตรเนติกุล ครู
194 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530085 : บ้านทุ่งพาย จตุพงษ์  ทองเครือมา ครู
195 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530080 : บ้านหนองถ่ม ณัฏฐญาณี  เพชรผา ครู
196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530081 : บ้านหนองหัวช้าง นางอารีวัฒน์  คำรอด ครู
197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530082 : บ้านบกขี้ยาง กันทรา  เขียวอ่อน ผอ
198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530082 : บ้านบกขี้ยาง เฉลิมลาภ   ตะเกียงพล ครู
199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530083 : บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา บุษกร  วงค์คำชาญ ครูธุรการ
200 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530083 : บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กำพล  นะที ครู
201 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530119 : บ้านทุ่งมั่ง อร่าม  วราพุฒ ครู
202 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530117 : บ้านหนองไฮ นายเสงี่ยม  พลนำ ครู
203 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530117 : บ้านหนองไฮ จรัสศรี  สิงห์สาย ครู
204 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530117 : บ้านหนองไฮ นิตฐากานต์  พาชื่น ธุรการ
205 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530118 : บ้านอีปาด นายวีระ   เกษรัตน์ ครูคศ.3
206 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530665 : อนุบาลโนนคูณ นางปิมยภา   มุมทอง ครู
207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530666 : บ้านโนนคูณ สุธารัตน์  ลาสองชั้น ครู
208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530667 : บ้านหนองจิกเหล่าเชือก นางแจ่มจันทร์  พิมพ์ไชย ครู
209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530668 : บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว นริศร  วงศ์ใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ
210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530670 : บ้านเท่อเล่อ วรีย์รัตน์  คำหอม ครู
211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530670 : บ้านเท่อเล่อ ดนัย  สิลาวรรณ ธุรการ
212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530671 : บ้านร่องเก้า นางวิลันดร  พร้อมสุข ครู
213 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530672 : บ้านบกแดงผักขะย่า นายมนวรรธน์  สีดาฐิติวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
214 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530672 : บ้านบกแดงผักขะย่า ภัทราวดี  ไวยวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
215 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530673 : บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วรวลัญช์  สิงห์วงศ์ ครู
216 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530673 : บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นางชัญญานุช  พลชัย ครู
217 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530674 : บ้านโปร่ง ผ่องศรี  บุตรวัง ครุู
218 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530675 : บ้านหัวเหล่า นางรัตนาภรณ์  สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
219 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530675 : บ้านหัวเหล่า ส.อ.สำรวย  พร้อมสุข ครู
220 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530676 : บ้านโนนสว่าง วัณนิพา  แพงศรี พนักงานราชการ
221 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530677 : บ้านโพนงาม นางสาวเทพพร  สายธนู ครู
222 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530677 : บ้านโพนงาม ชวรรญรัตน์  กลางประพันธ์ ครูผู้ช่วย
223 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530659 : บ้านผักขย่าใหญ่ นิภาพร  ชัยชาญ ครู
224 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530659 : บ้านผักขย่าใหญ่ นายศุภณัฐชัย  ใสเนตร ครู คศ.3
225 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530657 : บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ นายประดิษฐ์   เครือบุตร พนักงานราชการ
226 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530658 : บ้านปลาข่อ นายสมดร  วรรณทวี ครู
227 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530655 : บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ศักดิ์ดา  กิ่งมณี ครู
228 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530652 : บ้านหนองแวง komsan  pasanga ครู
229 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530652 : บ้านหนองแวง กนกอร  ตรีรัตน์ ครูผู้ช่วย
230 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530653 : บ้านโนนดู่ นายสุวรรณ  การะเกษ ครู
231 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530653 : บ้านโนนดู่ ทัศณีย์  โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
232 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530648 : บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ กัญญาภัค  ปาเบ้า ธุรการ
233 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530649 : บ้านโคกสะอาด มณูญ  โสสว่าง ครูผู้ช่วย
234 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530650 : บ้านหนองหิน ณัฐธพงษ์  รัตนะ ธุรการโรงเรียน
235 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530650 : บ้านหนองหิน นายศุภณัฏฐ์  ผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
236 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530651 : บ้านโนนสมบูรณ์ นายเจษฎา   จิตธรรม ครู
237 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530651 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางสาวรัตติญา  แบบอย่าง ครู
238 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530646 : บ้านหนองกุงสนามชัย นิภา  แก่นอาสา ครู
239 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530647 : บ้านก้อนเส้า สุนันทา  โททอง ธุรการ
240 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530647 : บ้านก้อนเส้า อัจฉรา  บัวแย้ม ธุรการโรงเรียน
241 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530656 : บ้านหนองสนม นางธัญนันท์   ปราณบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
242 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530656 : บ้านหนองสนม นางจำปา  สมรัตน์ ผู้อนวยการโรงเรียน
243 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530660 : บ้านเวาะวิทยาคม นายนิรุจน์   มะลิ พนักงานราชการ
244 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530661 : บ้านหยอด สุธีวรรณ  บุญมั่งมี ครู
245 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530662 : บ้านนาม่องนาเมือง ทวี  ไชยโคตร ครูวิกฤต
246 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530663 : บ้านหนองตลาด นางสุกัญญา  เพ่งพิศ ครู
247 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530664 : บ้านเหล่าฝ้าย ปฐมาภรณ์  ภักดี ครู
248 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530664 : บ้านเหล่าฝ้าย นางชินวงค์พงษ์  สีดาว ครู
249 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530716 : บ้านโนนหนองสิม สมชาย  นนทะศรี ครู
250 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530716 : บ้านโนนหนองสิม เกษชรินทร์  คนึงเพียร ครู
251 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530718 : อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) นางสาวศิริวิภากร  รัฐนพลสิริ ครู
252 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530720 : บ้านโนนสว่าง ศิลินนา  ศรีนวล ครู
253 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530720 : บ้านโนนสว่าง นันทนา  สายทอง ธุรการ
254 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530723 : บ้านหนองแวง ยุทธพันธ์  ศิริบูรณ์ ครูผู้ช่วย
255 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530723 : บ้านหนองแวง นิภาพร  คำเพราะ ครู
256 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530723 : บ้านหนองแวง บุญเสริม  นิลสุข ครู คศ.2
257 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530724 : บ้านสะพุง ชัยพล  พลชัย ครู
258 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530726 : บ้านคูบ นางเนตรนภา   ชินกฤติ ครู
259 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530726 : บ้านคูบ คนึงนิต  ไทยปิยะ ครู
260 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530727 : บ้านสะเต็ง นางสาว  อรอนงค์ ทองเถาว์ ครูผู้ช่วย
261 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530714 : บ้านสวนกล้วย นายนิยม  เข็มทอง ครู คศ.3
262 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530710 : บ้านยางน้อยตองปิด นางสาวรัตติกร  แซ่ตัง ครู
263 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530711 : บ้านกะวัน วัชรี  ศรีคราม ครู
264 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530712 : บ้านลุมพุกคูวงศ์ อัญชลี  ทันที ครู
265 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530712 : บ้านลุมพุกคูวงศ์ มนูศักดิ์  พรหมคุณ ธุรการโรงเรียน
266 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530713 : บ้านบัวระรมย์ นายสมชาย  ไชยสิงห์ ครู
267 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530713 : บ้านบัวระรมย์ ญาณวุฒิ  สวัสดี ครู
268 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530725 : บ้านลุมภู นางวาสนา  วงค์พิลา ครู
269 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530725 : บ้านลุมภู ธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์ ครู
270 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530728 : บ้านหนองนาเวียง ประจวบ   แสงงาม ครู
271 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530728 : บ้านหนองนาเวียง นายประจวบ  แสงงาม ครู
272 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530717 : บ้านหนองบาง วัลลภา  พวงเงิน ครูธุรการ
273 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 : บ้านน้ำเกลี้ยง อรรถพล  สุรวิทย์ ครู
274 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 : บ้านน้ำเกลี้ยง ธันวา  จำปาทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
275 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 : บ้านน้ำเกลี้ยง นางสุใจ   ศรีไชย ครู
276 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530706 : บ้านรุ่ง วิยะดา  ไชยโชติ ครู
277 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530709 : บ้านหนองพะแนง Wannee  Sangkhapong Teacher
278 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530709 : บ้านหนองพะแนง นายธนวันต์  สังขะพงษ์ ครู
279 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530715 : บ้านสบาย รักษวิชช์  ปรัสพันธ์ ครูผู้ช่วย
280 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530721 : บ้านโนนงาม ดวงฤดี  จำปาขีด ครูอัตราจ้าง
281 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530721 : บ้านโนนงาม ณัฐธิดา  ศรีบุญเรือง ครู
282 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530722 : บ้านหนองแลงระไง อนุภาพ  ศรีอินทร์ อัตราจ้าง
283 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530729 : บ้านทุ่งสว่าง ทิพวรรณ  สุกแสก ครู
284 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530729 : บ้านทุ่งสว่าง อภิชาติ  เอี่ยมสะอาด ครู
285 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530705 : บ้านขี้เหล็ก นางพรพิมล  อินธิเดช ครู
286 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530705 : บ้านขี้เหล็ก จินตนา   ตอนศรี ครูผู้ช่วย
287 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530707 : บ้านละเอาะ นายประยงค์  ศรีโนนลาน ครู
288 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530708 : บ้านแวด นางสาวกฤษฎาภรณ์  แถลงศรี ครู
289 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530756 : บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สุชาดา  สวัสดิกุล ครู
290 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530757 : บ้านโนนดู่ บุษบา   ตังตา ครู
291 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530760 : บ้านหนองนาโพธิ์ สุรชัย  ตามสีวัน ครู
292 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530735 : บ้านสว่าง นางสุนทรี  สีหะวงษ์ ครู ค.ศ.3
293 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530739 : บ้านเจ้าทุ่ง สุเทศ  บุญเย็น ผู้อำนวยการโงเรียน
294 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530739 : บ้านเจ้าทุ่ง สุเทศ  บุญเย็น ผู้อำนวยการ
295 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530740 : บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว นายณิชพน  โพธิ์มี ครู
296 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530741 : บ้านลิงไอ นางธิชาพร   ใจมนต์ ครู
297 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530738 : บ้านหนองกันจอ นายภาณุวัชร  แก้วพวง ครู
298 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530736 : บ้านดงยาง กรรณิกา  สังสิงหา ครู
299 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530737 : บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า บุณยดา  ศรีบุญเรือง ครู
300 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530734 : บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สุพรรณี  สารพล ครู
301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530732 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 รุ่งนภา  แหวนวงษ์ ครู
302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530732 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 ว่าที่ พ.ต.มานพ   บุญช่วย ครู
303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530732 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 เสกสรรค์  สีหะวงษ์ ครู
304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530733 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 นายพิทักษ์  บุญมา ครู
305 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530730 : บ้านหนองบัว เจตนรินทร์  พรมเสนา พนักงานราชการ
306 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530731 : บ้านสร้างสะแบง อารียา  ใจดี ธุรการ
307 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530731 : บ้านสร้างสะแบง วิชนาท  พรหมจันทร์ ครู
308 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530742 : อนุบาลวังหิน ทรงเกียรติ  แฝงพงศ์ ครู
309 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530742 : อนุบาลวังหิน วุฒิไกร  เก็จโกวิท ครู
310 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530743 : บ้านกะเอิน วรางค์ศิริ  หงษาโชติพาณิช ครูคศ.1
311 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530744 : บ้านโพนดวน เรวดี  เสาเวียง ครู
312 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530745 : บ้านหัววัวหนองนารี ณภาภัช (มณีรัตน์ )  ดวนใหญ่ ครู
313 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530745 : บ้านหัววัวหนองนารี นางสุกานดา  สมพงษ์ ครู
314 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530746 : ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) คม  สุธรรมมา ครู
315 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530746 : ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) นางสาวปัณณ์พร  สมร ครู
316 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530747 : บ้านโนนสายหนองหว้า สุชาดา  โพธิ์ชัย ครูอัตราจ้างวิกฤติิ
317 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530748 : บ้านไทยบวกแต้บวกเตย อวยพร  มังษา ครูธุรการ
318 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530749 : บ้านโพนยาง อุทัย  บุตรกูล ครู
319 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530750 : บ้านทุ่งน้อย นางสาวนพรัตน์  อรทัย ครู
320 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530752 : บ้านเห็นอ้ม พิฐชญาณ์  เพิ่มบุญธนวัฒน์ ครุ
321 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530755 : บ้านหนองตาเชียง นางสาววิภานันท์  จันทะเสน ครู คศ.1
322 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530758 : บ้านทุ่ง สำราญ  พันธ์รัมย์ ครู
323 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530759 : บ้านสร้างบาก นายทวีสิทธิ์  ทูลภิรมย์ ครู
324 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530761 : บ้านสะมัด ธวัชชัย  บุญตระการ ครู
325 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530762 : บ้านหนองคู สถิตย์  ศรีพุทธา ครู
326 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530762 : บ้านหนองคู ชญาน์ทิพย์  คำลา ธุรการโรงเรียน
327 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530754 : ชุมชนหนองสังข์ ฐิติชญาน์  สุปัตติ ครู
328 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530753 : บ้านตีกา ศักดิ์วรินทร์  ระยับศรี ธุรการ
329 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530753 : บ้านตีกา สุพรรณี  ทองคำ ครู
330 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530751 : บ้านหนองทุ่ม พัชรา  ชลกาญจน์ ครู
331 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530826 : บ้านตำแยหนองเม็ก ณัฐวุฒิ  กรไกร ครูผู้ช่วย
332 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530827 : กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) นายบรรพต  บุญทวี ครู
333 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530828 : บ้านกระถุน นางรัตน์ฐาภัทร  ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
334 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530829 : บ้านขนวนจานสามัคคี นายพุฒ  อภัยศิลา ครู
335 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530830 : บ้านอะลางหัวขัว นายสุขเกษม  ทวีชัย ครู
336 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530831 : บ้านโนนเพ็ก นางสาวสริตา  ดำดิน ธุรการโรงเรียน
337 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530833 : บ้านสร้างหว้า สายฝน  ขนันไทย ผู้อำนวยการ
338 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530834 : บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) จงรักษ์  ประถมภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน
339 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530835 : บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) นายหาญณรงค์  หารไชย ครูชำนาญการพิเศษ
340 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530837 : บ้านโคกเพ็ก ไตรวิชญ์  เนียมมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
341 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530838 : อนุบาลพยุห์ เบญจวรรณ  จันท์ศรีสมหมาย ครู
342 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530839 : บ้านคูเมือง อนัญญา  นนทะวงษ์ ครู
343 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530839 : บ้านคูเมือง นายสิริชัย   วงค์พุฒ ครูผู้ช่วย
344 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530840 : บ้านหนองรัง นางพิชชา  สุวรรณ์ไชยรบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
345 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530841 : บ้านหนองหว้าทับทัย สุพจน์  กันหา ครู
346 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530843 : บ้านหนองม่วงหนองแต้ พิรญาณ์  พิมสอน ครู
347 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530843 : บ้านหนองม่วงหนองแต้ นางสาวจุฑามาส   จันทร์แจ้ง ครู
348 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530844 : บ้านเปือยประชาสามัคคี นางสาวจันทิมา  ธนวาที ครูชำนาญการ
349 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530844 : บ้านเปือยประชาสามัคคี จิตนภา  บุญศรี ครู
350 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530845 : บ้านสำโรงโคเฒ่า พวงผกา  วิลา ครู
351 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530846 : บ้านกระหวันโนนเจริญ นางสาวสมบูรณ์  จันคณา ธุรการ
352 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530846 : บ้านกระหวันโนนเจริญ สุกัญญา  มันตะ ครู
353 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530847 : บ้านร่องสะอาด นวรัตน์   ฉิวรัมย์ ครู
354 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530847 : บ้านร่องสะอาด นายพิศิษฐ  ชื่นจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ
355 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530848 : บ้านป่าไร่ นางสาวยุวรี  ผ่องราศรี ธุรการโรงเรียน
356 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530849 : บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) กาญจนา  จันทร์โสภา ครู
357 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530850 : บ้านหนองเตย นางรัตนา  ทวีศรี ครู
358 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530850 : บ้านหนองเตย ฐาปนี  พุ่มไม้ ธุรการ
359 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530850 : บ้านหนองเตย สิปางพร  ทวีศรี อัตราจ้าง
360 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530851 : บ้านเสมอใจหนองสลาม สงัด  ทองงาม ครู
361 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530851 : บ้านเสมอใจหนองสลาม อรพรรณ  วิเศษแก้ว ครูชำนาญการ
362 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530836 : บ้านหนองค้า โกวิท  ศรภักดี ครู
363 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530832 : บ้านหนองออ สำราญ  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ