รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530051 : บ้านคูซอด นายชูชีพ  สีนอเนตร ครู
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530052 : บ้านเวาะ ธีระ  เดชกล้า ครู
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530053 : บ้านเปือย ปัทมา  พิมพ์ศรี ครู
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530019 : บ้านจานหนองคู วีรนนท์  โสภาบุตร ครูผู้สอน
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530019 : บ้านจานหนองคู สุพรรษา  ใจเมือง ครู
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530019 : บ้านจานหนองคู เหรียญทอง  ประสาร ครู
7 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530020 : บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายวรวุฒิ   รัตนสิทธิ์ ครู
8 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530020 : บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายอภิชาติ  หายแถลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530021 : บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ประไพ  พวงแก้ว ครู
10 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530022 : บ้านแดงเหล่ายอด ชายยะวุฒิ  สุดชารี ครู
11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530022 : บ้านแดงเหล่ายอด นางหนูพิน  คำหล้า ครู
12 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530024 : บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ดำเนิน  พรหมมา ครู
13 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530025 : บ้านแทงวิทยา ประสิทธิ์  ศรีเมือง ครู
14 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530028 : บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง รังสรรค์  อุดมศรี ครู
15 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530030 : บ้านซำโพธิ์ นายพรชัย  กานกายันต์ ครู
16 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530032 : ตะดอบวิทยา ทัศนี  เขตสกุล ครู
17 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530032 : ตะดอบวิทยา นางสุพิศ  เจตินัย ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530034 : บ้านหนองแคนหนองเทา นายสุขวัฒน์  คำนึง ครู
19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530018 : บ้านหนองม่วงหนองแวง watcharapong  mingkhwan ครู
20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530018 : บ้านหนองม่วงหนองแวง นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530016 : บ้านหางว่าวโนนบัว hangwav  noonburw ครู
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530016 : บ้านหางว่าวโนนบัว สมาน  สู่เสน ครู
23 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530017 : บ้านฮ่องแข้ดำ วิจัย  เจือจันทร์ ครู
24 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530017 : บ้านฮ่องแข้ดำ นางสาวปริณา  พลงาม ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530012 : บ้านทุ่ม นายธณัท  บุญชูวิสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530012 : บ้านทุ่ม ชูชาติ  บัวจันทร์ ธุรการ
27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530013 : บ้านขมิ้น นายสุชาติ   มารยาท ครูอัตราจ้าง
28 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530013 : บ้านขมิ้น ทองคำ  มารยาท ครู
29 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530014 : บ้านเสือบอง วรินท์ณิชา  บุญหนุน ครูอัตราจ้าง
30 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530015 : บ้านโนนแกด ทิฆัมพร  อุดมศรี ครู
31 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530015 : บ้านโนนแกด คมศักดิ์  บุญนำ ธุรการโรงเรียน
32 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530054 : บ้านน้ำคำ นิพนธ์  ธรรมวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530055 : บ้านหนองโนวิทยา นายทวีศักดิ์  งามแสง ครู
34 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530055 : บ้านหนองโนวิทยา นางสาวรัชต์วดี  วรกิตต์สกุลชัย ครู
35 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530057 : บ้านหนองคำ สมิธ  ศรีใส ครู
36 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530050 : บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม ภัทรานิษฐ์  กองรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530050 : บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เจตน์สฤษฎิ์  บุญนำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530050 : บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม นายพรรษวุฒิ  เที่ยงราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530049 : บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นางวรรณี  พิมพา ครู
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530029 : บ้านบก นางอรพินธ์  แก้วสว่าง ครู
41 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530029 : บ้านบก เพ็ญจันทร์  เทพวงษ์ ครู
42 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530026 : บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) สุวรรณา  นิยม ครู
43 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530027 : บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นิตยาภรณ์  สีลวานิช ครู
44 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530027 : บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นางรัชฎาวรรณ  ดรุณศิลป์ พนักงานราชการ
45 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530027 : บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นางสุรพิน  หงษ์พงษ์ ครู
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530041 : บ้านหนองแวงโพนเขวา นางประไพ  บุรกรณ์ ครู
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530042 : บ้านหนองเข็งเหล่าแค ชลาลัย  อินทอง ครู
48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530043 : บ้านดอนสั้น นางกฤติยา  สุขกมล ครู
49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530023 : บ้านโพนค้อ nitaya  marayat ครู
50 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530047 : อนุบาลวัดพระโต สวรส  นนสกุล ครู
51 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530047 : อนุบาลวัดพระโต นางสาวสวรส  นนสกุล ครู
52 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530047 : อนุบาลวัดพระโต บัณฑิต  วงษา ครู ชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530058 : บ้านหญ้าปล้อง นางสาวปภัสสร  ทองสุข ครู
54 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530058 : บ้านหญ้าปล้อง ดาว  ณัฐนันท์ ทองทิพย์รุจิภาส ธุรการ
55 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530058 : บ้านหญ้าปล้อง นายจีระยุทธ  พากุล ครู
56 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530061 : บ้านโนนแย้ ชุตินันท์  ขุมเงิน ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530061 : บ้านโนนแย้ ชลกนก  แสงจันทร์ ครูธุรการ
58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530062 : บ้านเอกสร้างเรือง นางอุบล  ขาไถล ครู
59 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530044 : มหาราช 3 พนิดาพร  สุขศรีดา ครู
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530044 : มหาราช 3 ปริศนา  พลงาม ครู
61 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530044 : มหาราช 3 สังหาร  บญตระการ ครู
62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530045 : บ้านโนนอีปังโพนวัว สุปราณี  งามพันธ์ ธุรการ
63 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530040 : บ้านหนองหว้าเข้ากรรม นายสุพจน์  สมหมาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530040 : บ้านหนองหว้าเข้ากรรม นางสาวอ้อมใจ  คำศรี ครูธุรการ
65 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530038 : บ้านหนองแก้วสำโรง ศิริรัตน์  บุญเฉลียว ครู
66 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530039 : บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) อุเรียน  สมจิตร ครู
67 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530001 : บ้านหนองครก ลำภู  สะอาด ครู
68 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530001 : บ้านหนองครก เกรียงไกร  สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก
69 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530002 : บ้านหนองโพธิ์ นายวิชิต  กาหลง ครู
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530003 : บ้านหนองสาดโนนเจริญ นายสุครีพ   โคตรพันธ์ ครู
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530004 : บ้านหนองสวง เยาวภา  จันทร์ประทักษ์ ครูชำนาญพิเศษ
72 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530004 : บ้านหนองสวง ศุภวัลย์  ชินอนุรักษ์ ครู
73 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530005 : บ้านดอนกลาง นางแววมยุรี  วิเศษสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530007 : อนุบาลศรีสะเกษ นางจุไรรัตน์  กอกหวาน พนักงานราชการ
75 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530007 : อนุบาลศรีสะเกษ นางอรอุมา   ธรรมวันนา ครู
76 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530063 : บ้านหนองไผ่ นางอุษณีย์  พันธสีมา ครู
77 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530064 : บ้านหอยสะเดาพัฒนา นายสกล  มงคลจิตร ครู
78 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530036 : บ้านก่อโนนหล่อง ฐาปนีย์  เสนีทัย ครู
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530037 : บ้านโพนแดง สาคร  รัตนา ครู
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530035 : บ้านแกประชาสามัคคี เกศินี  ฝังนิล ครูธุรการ
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530035 : บ้านแกประชาสามัคคี เพ็ญฉวี  นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530031 : จินดาวิทยาคาร 3 อธิตยา  อารีย์ ครู
83 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530008 : บ้านหมากเขียบ นายเสถียร  ลำภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530008 : บ้านหมากเขียบ จุฬาภรณ์  คุณาวัฒนนันท์ ครู
85 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530009 : บ้านก้านเหลือง สุริยา  บูรณะ ครู
86 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530010 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 วราภรณ์  มีบุญเปี่ยม ครูธุรการ
87 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530011 : บ้านยางกุดนาคำ นายลิขิต  จันทร์มนตรี ครู
88 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530605 : บ้านยางเครือ ลินดา  สุขส่ง พี่เลี้ยงเด็ก
89 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530605 : บ้านยางเครือ สกุลเนตร  เชื้อเหิม ครูชำนาญการ
90 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530606 : บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ชนมณ์กานต์  มาสขาว ครู
91 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530606 : บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) รชนีกร  แก้วพวง ครู
92 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530607 : บ้านแก้ง จรรยา  จักรวรรณพร ครู
93 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530607 : บ้านแก้ง จรรยา  จักรวรรณพร ครู
94 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530603 : บ้านคอนกาม นางนัฐษิกานต์  มณีวงษ์ ครู
95 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530603 : บ้านคอนกาม นางนัฐษิกานต์  มณีวงษ์ ครู
96 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530604 : บ้านค้อเมืองแสน อโณทัย  ไชยพิมพ์ ครู
97 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530608 : บ้านโนนคูณ อมรา  นามวงษ์ ครู
98 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530608 : บ้านโนนคูณ นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์ ครู
99 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530609 : บ้านหอย-โนนดู่ เสาวณี  งามพร้อม ครูธุรการ
100 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530610 : บ้านโนนติ้ว นางรุชณี  มณู ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530595 : บ้านบอนวิทยา จำเนียร  ทองแสง ครู
102 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530595 : บ้านบอนวิทยา นายไพบูลย์  มาสอน ครู
103 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530596 : บ้านจอมวิทยา นายนัฐพงษ์  วราพุฒ ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530597 : บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) นายประกวด  สีหะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530594 : อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ธนิน  เจริญราษฎร์ ครูผู้ช่วย
106 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530594 : อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ราศรี  โชติขันธ์ ครู
107 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530598 : บ้านยางชุมใหญ่ อรทัย   เชาว์ชอบ ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530598 : บ้านยางชุมใหญ่ นางบันชิน  ด้วงโพนทัน ครู
109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530599 : บ้านลิ้นฟ้า นางสาวปราณี   ชูชม ครูผู้ช่วย
110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530600 : บ้านดินดำ อนงค์วรรณ  สมปาน ครู
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530601 : บ้านผักขะ เกษร  สมใจ ครู
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530601 : บ้านผักขะ สำเนียง  แก้วพวง ธุรการโรงเรียน
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530067 : บ้านหนองอีกว่าง โชติกา  อุ่นจิตร ครู
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530067 : บ้านหนองอีกว่าง ยุพาภรณ์  ไกรษี ครู
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530069 : บ้านอีต้อม วิสุทธิ์   สุราวุธ ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530069 : บ้านอีต้อม ุอุไรวรรณ  สู่สุข เจ้าหน้าที่
117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530070 : บ้านมะกรูด นางวันทนา  แพ่งสวัสดิ์ ครู
118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530071 : บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ณัฐฐ์ธวาฐ์   แสงเขียว ครู
119 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530071 : บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ณัฐฐ์ธวาฐ์  แสงเขียว ครู
120 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530071 : บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นางบัณฑิตา  โสรเนตร ครู
121 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530072 : บ้านหนองทามใหญ่ ภัทรชัย  ครองยุติ ครู
122 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530072 : บ้านหนองทามใหญ่ คมศักดิ์  บุญนำ ธุรการโรงเรียน
123 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530101 : บ้านจาน ปิยวรรณ  แสงดี ครูผู้ช่วย
124 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530101 : บ้านจาน กีรติกานต์  คำอุดม ครู
125 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530101 : บ้านจาน นัฐติกา  สีแสด ครู
126 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530102 : บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) นายบรรจง  สาลีพวง ครูชำนาญการพิเศษ
127 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530102 : บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) อรชร  สุนีพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530102 : บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) พุทธลักษณ์  โคตรพรม ครู
129 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530103 : บ้านอาลัย ทวีศักดิ์  สมปาน ครู
130 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530103 : บ้านอาลัย ประดิษฐ์   สังวาลย์ ครู
131 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530104 : บ้านบูรพา นางสาวสุทธิวรรณ  อภินันท์ ครู
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530104 : บ้านบูรพา นางสาวปิยะนุช   สุขสาร ครู
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 : บ้านพะแนงวิทยา มลินี  เสาเวียง ครู
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 : บ้านพะแนงวิทยา จิราวรรณ  ผ่องราษี ธุรการ
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 : บ้านพะแนงวิทยา ทวีภรณ์  โคตรพันธ์ ครู
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 : บ้านพะแนงวิทยา คำพอง  อยูศรี ครู
137 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530111 : บ้านผักบุ้ง จงกลมาศ  สมโสภา ครู
138 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530111 : บ้านผักบุ้ง มณเทียร  โมรา ครู
139 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530086 : บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ไพวัลย์  พิทักษ์เมธากุล ครู
140 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530086 : บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 สุวรรณสาขา   อุทัยกรณ์ ครู
141 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530087 : บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวสุภัตรา  กัณหา ธุรการโรงเรียน
142 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530087 : บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ศรีสะอาด  ภาษี ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530088 : บ้านดู่ ณัฐชานันท์  ณัฏฐ์วริน ครู
144 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530088 : บ้านดู่ ปิยะ  ทาระ ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530068 : บ้านดูนสิม(อสพป.8) ขจรศักดิ์  ขันบุญ ครูอัตราจ้าง
146 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530066 : บ้านหนองมะแซว รักษ์  วงศ์ประเทศ ครู คศ.2
147 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530066 : บ้านหนองมะแซว ประสิทธิ์  สุราวุธ ครู
148 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530065 : อนุบาลกันทรารมย์ สมสกุล  พรหมดี ครู
149 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530065 : อนุบาลกันทรารมย์ พรประภา  รัชตะธนิตกุล ครู
150 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530127 : บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) พิชญ์ชญาภา  พงษ์ทอง ครู
151 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530128 : บ้านทาม อุทัยวรรณ   จันเทพา ครู
152 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530130 : บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) สุมิตรา  ลิ้มสุวัฒน์ ครู
153 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530130 : บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) นิพนธ์  เงาศรี ครู
154 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530137 : บ้านเจี่ย นางขวัญเรือน   กระแสโสม ครู
155 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530137 : บ้านเจี่ย นางขวัญเรือน   กระแสโสม ครู คศ.3
156 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530137 : บ้านเจี่ย ศิริพรรณ  มุขขันธ์ ครู
157 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530137 : บ้านเจี่ย นายเจริญ  ทาระลัย ครู
158 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530073 : บ้านโนนผึ้ง radchanee  sainate ครู
159 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530074 : บ้านหนองหวาย นายอดิศร  กรายทอง ครู
160 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530075 : บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) นางสุนิสา  โพธิ์นคร ครู คศ. 3
161 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530075 : บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) นางนุศราภรณ์  นนทศิลา ครู
162 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530076 : บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) นายเดชา  พรรษา ธุรการ
163 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530076 : บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) ละออง  บุญจีม ครู
164 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530077 : บ้านหนองบัวไชยวาน สุวคนธ์  ตระการไทย ครู
165 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530077 : บ้านหนองบัวไชยวาน นายสุดใจ  ตระการไทย ครู
166 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530078 : บ้านหนองโอง นฤพล  เชื้อทอง ครู
167 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530112 : บ้านพันลำ นางละม้าย  แก้วแดง ครู
168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530113 : บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง จันทร์ภรณ์  แก้วพวง ธุรการโรงเรียน
169 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530113 : บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง นางสาวพูนสุข   ศรีภาค์ ครู
170 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530114 : บ้านเทิน นางสุภาภรณ์  สีหะวงษ์ ครู
171 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530115 : บ้านบัวน้อยโนนปอ บุญเริ่ม  ก้านเรือง ครู
172 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530115 : บ้านบัวน้อยโนนปอ สุภาภรณ์  แก้วพวง อัตราจ้าง
173 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530116 : บ้านขาม รัฐมนูญ  ศรีสุธรรม ครู
174 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530116 : บ้านขาม สุวิชา  เวียงคำ ครู
175 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530116 : บ้านขาม นายมนัส  แนวจำปา ครู
176 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530109 : บ้านจิกกะลา อุไร  คงมิยา ครู
177 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530094 : บ้านเกาะ รังสรรค์  บุญยืด ครู
178 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530106 : บ้านนาดี พณิตกาญจน์  ทุมพร ครู
179 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530106 : บ้านนาดี เนตรชนก  อินธิเดช ครูอัตราจ้าง
180 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530106 : บ้านนาดี หนึ่งฤทัย  กองแก้ว พนักงงานราชการ
181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530106 : บ้านนาดี ชาลี  ดรุณศรี ครู
182 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530107 : บ้านโนนสะอาดอีตู้ ราตรี  หงษ์ทอง ครูอัตราจ้าง
183 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530107 : บ้านโนนสะอาดอีตู้ รัชฎา  ส่งเสริม ครูคศ.3
184 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530108 : บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ศรสวรรค์  เครือสินธ์ ครู
185 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530108 : บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) นายวัฒนานคร   ผิวดี ครู
186 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530125 : บ้านเมืองน้อยหนองมุข นายนิพนธ์   บุญศักดิ์ ครู
187 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530126 : บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ปภาวรินท์  กันนิดา ครู
188 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530120 : บ้านหนองเทา อัมพร  ชราศรี ครู
189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530120 : บ้านหนองเทา นายอริย์ธัช   ทองจันทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
190 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530100 : บ้านโคก คงกะพัน  ภูมิวงศ์ ครู
191 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530100 : บ้านโคก พรชนก  บุญเฟรือง ธุรการโรงเรียน
192 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530096 : บ้านยาง นายวิทวัส  จันทะเสน ครู
193 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530096 : บ้านยาง นายณัฐศิษฐ์  จวงพันธ์ ผู้อำนวยการ
194 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530097 : บ้านหนองกี่ นายภวัต  อนุวรรณ์ ครู
195 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530098 : บ้านกล้วย นางนงค์เยาว์  พิพัฒน์กุล ครู
196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530098 : บ้านกล้วย ติณณภพ  พรมดี ครู
197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530098 : บ้านกล้วย นางสาวจันทราพร  สุมา ครูผู้ช่วย
198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530099 : บ้านสร้างเหล่าโนนแดง วุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว ครู
199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530099 : บ้านสร้างเหล่าโนนแดง นันท์ลภัส  เลิศสกุลรุ่งเรือง ธุรการ
200 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530095 : บ้านหนองกก อำนาจ  ศรีจำปา ครู
201 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530093 : บ้านโพธิ์ลังกา ปุณยาพร  คำวงศ์ ธุรการโรงเรียน
202 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530093 : บ้านโพธิ์ลังกา นายระวี  เจริญสุข ครู
203 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530121 : บ้านละทาย นางสาวอุดมพร  พลศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530121 : บ้านละทาย นายสมบูรณ์  วงศ์เจริญ ครู
205 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530122 : บ้านกอก นายสุวรรณ  นนทวัน ครู
206 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530122 : บ้านกอก พนมวัลย์  ประกอบศรี ครู
207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530123 : บ้านเขวา นายสมัย  บาอินทร์ ครู
208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530124 : บ้านเหม้าหนองเรือ วนิดา  เบ้าทอง ครู
209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530124 : บ้านเหม้าหนองเรือ นายวรายุทธ  พันธุ์ดี ครู
210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530129 : บ้านยางน้อยสามัคคี พิบูล  ประกอบศรี ครู
211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530134 : บ้านกอกหัวนา มัชฌิมา  เหล็กกล้า ครู
212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530135 : บ้านเปือย สุภารัตน์  คำเพราะ ครู
213 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530136 : บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) นายจรูญ  เครือไชย ครู
214 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530136 : บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ดุสิต  เครือไชย ธุรการ
215 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530092 : บ้านหนองบัวท่าช้าง นายวิเชียร  จันทร์อ่อน ครู
216 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530089 : บ้านโพนทรายโนนเรือ อาภร  ทนธรรม ครู
217 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530090 : บ้านสีถาน นางทองจันทร์  ศิรันัย ครู
218 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530091 : บ้านขามป้อม นางสาวจริยา  อารีย์ ครูผู้ช่วย
219 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530133 : บ้านหนามแท่ง นายสุรพล  เจริญศรี ครูชำนาญการพิเศษ
220 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530131 : บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) บพิตร  บุญเฉลียว ผู้อำนวยการ
221 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530131 : บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ภาสธร  ยาวโนภาส ครูชำนาญการพิเศษ
222 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530131 : บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) มานิตย์  เงาศรี ครู
223 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530132 : บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) นางครองขวัญ  คูณทวี ครู
224 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530132 : บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) จิราภรณ์  เขียวอ่อน ครูผู้สอน
225 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530079 : บ้านหนองดุมหนองม่วง นางชุติกาญจน์  วงษ์ภักดี ครู
226 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530079 : บ้านหนองดุมหนองม่วง ทองใส  ปะสีระวิเส ธุรการโรงเรียน
227 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530084 : บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ วิภาสินี  บุญสร้อย ครู
228 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530084 : บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ เพชรลดา  เพี้ยบุญมาก ครู
229 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530085 : บ้านทุ่งพาย จตุพงษ์  ทองเครือมา ครู
230 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530080 : บ้านหนองถ่ม ณัฏฐญาณี  เพชรผา ครู
231 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530081 : บ้านหนองหัวช้าง นางอารีวัฒน์  คำรอด ครู
232 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530082 : บ้านบกขี้ยาง กฤษดา  คำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
233 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530082 : บ้านบกขี้ยาง นายพงษ์พยุทธ   สาลี ครู
234 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530083 : บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กำพล  นะที ครู
235 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530083 : บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา บุษกร  วงค์คำชาญ ครูธุรการ
236 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530119 : บ้านทุ่งมั่ง อร่าม  วราพุฒ ครู
237 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530117 : บ้านหนองไฮ ศุภชัย  แสนโสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
238 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530117 : บ้านหนองไฮ นายเสงี่ยม  พลนำ ครู
239 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530118 : บ้านอีปาด นายวีระ   เกษรัตน์ ครูคศ.3
240 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530665 : อนุบาลโนนคูณ นางปิมยภา   มุมทอง ครู
241 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530666 : บ้านโนนคูณ สุธารัตน์  ลาสองชั้น ครู
242 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530666 : บ้านโนนคูณ อาภารัตน์  บัวงาม ครู
243 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530667 : บ้านหนองจิกเหล่าเชือก นางแจ่มจันทร์  พิมพ์ไชย ครู
244 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530668 : บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บุญจิราธรณ์  คุ้มบุญ ธุรการโรงเรียน
245 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530670 : บ้านเท่อเล่อ ดนัย  สิลาวรรณ ธุรการ
246 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530670 : บ้านเท่อเล่อ วรีย์รัตน์  คำหอม ครู
247 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530670 : บ้านเท่อเล่อ นางอรวรรณ   สายสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
248 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530671 : บ้านร่องเก้า นางวิลันดร  พร้อมสุข ครู
249 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530672 : บ้านบกแดงผักขะย่า ภัทราวดี  ไวยวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
250 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530673 : บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นางชัญญานุช  พลชัย ครู
251 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530673 : บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วรวลัญช์  สิงห์วงศ์ ครู
252 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530674 : บ้านโปร่ง ผ่องศรี  บุตรวัง ครุู
253 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530675 : บ้านหัวเหล่า นางรัตนาภรณ์  สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
254 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530675 : บ้านหัวเหล่า ส.อ.สำรวย  พร้อมสุข ครู
255 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530676 : บ้านโนนสว่าง วัณนิพา  แพงศรี พนักงานราชการ
256 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530677 : บ้านโพนงาม ชวรรญรัตน์  กลางประพันธ์ ครูผู้ช่วย
257 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530677 : บ้านโพนงาม นางสาวเทพพร  สายธนู ครู
258 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530677 : บ้านโพนงาม นายคมกริช  บุญชาลี ครู คศ.3
259 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530659 : บ้านผักขย่าใหญ่ นายศุภณัฐชัย  ใสเนตร ครู คศ.3
260 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530659 : บ้านผักขย่าใหญ่ นิภาพร  ชัยชาญ ครู
261 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530657 : บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ นายประดิษฐ์   เครือบุตร พนักงานราชการ
262 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530657 : บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ poomchai  mamanee ครู
263 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530658 : บ้านปลาข่อ นายสมดร  วรรณทวี ครู
264 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530658 : บ้านปลาข่อ นางสาวนงนุช   ขวัญจา ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
265 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530655 : บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ศักดิ์ดา  กิ่งมณี ครู
266 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530652 : บ้านหนองแวง komsan  pasanga ครู
267 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530652 : บ้านหนองแวง นิรัตน์  ศรีพันธ์ ครู
268 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530652 : บ้านหนองแวง นางสาววิไลวรรณ  ชิดชม ครูผู้ช่วย
269 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530653 : บ้านโนนดู่ ทัศณีย์  โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530653 : บ้านโนนดู่ นายสุวรรณ  การะเกษ ครู
271 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530648 : บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ นางสาวธิชาพร  ศิริผล ครู
272 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530648 : บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ กัญญาภัค  ปาเบ้า ธุรการ
273 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530649 : บ้านโคกสะอาด มณูญ  โสสว่าง ครูผู้ช่วย
274 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530649 : บ้านโคกสะอาด รุจน์  คูณทวี ครู
275 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530650 : บ้านหนองหิน ณัฐธพงษ์  รัตนะ ธุรการโรงเรียน
276 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530650 : บ้านหนองหิน นายวิชัย  จุมพล ครูชำานญการพิเศษ
277 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530650 : บ้านหนองหิน วิไลลักษณ์  ทองดวง ครู
278 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530651 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางสาวรัตติญา  แบบอย่าง ครู
279 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530651 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางเสาวลักษณ์  เพี้ยบุญมาก ครูชำนาญการพิเศษ
280 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530651 : บ้านโนนสมบูรณ์ นายเจษฎา   จิตธรรม ครู
281 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530646 : บ้านหนองกุงสนามชัย นิภา  แก่นอาสา ครู
282 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530646 : บ้านหนองกุงสนามชัย นายสมัย  ผ่าโผน ครู
283 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530647 : บ้านก้อนเส้า อำไพพรรณ  ทองแย้ม ครู
284 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530647 : บ้านก้อนเส้า สุนันทา  โททอง ธุรการ
285 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530647 : บ้านก้อนเส้า สมาน  อินทะสอน ครู
286 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530656 : บ้านหนองสนม นางธัญนันท์   ปราณบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
287 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530660 : บ้านเวาะวิทยาคม นายนิรุจน์   มะลิ พนักงานราชการ
288 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530661 : บ้านหยอด สุธีวรรณ  บุญมั่งมี ครู
289 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530662 : บ้านนาม่องนาเมือง ทวี  ไชยโคตร ครูวิกฤต
290 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530663 : บ้านหนองตลาด นายศิวณัฐ  กันหา ธุรการ
291 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530663 : บ้านหนองตลาด นางสุกัญญา  เพ่งพิศ ครู
292 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530664 : บ้านเหล่าฝ้าย ปฐมาภรณ์  ภักดี ครู
293 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530664 : บ้านเหล่าฝ้าย นางชินวงค์พงษ์  สีดาว พนักงานราชการ
294 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530716 : บ้านโนนหนองสิม สมชาย  นนทะศรี ครู
295 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530716 : บ้านโนนหนองสิม เกษชรินทร์  คนึงเพียร ครู
296 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530716 : บ้านโนนหนองสิม วลัยนุช  อุ้มบุญ ธุรการโรงเรียน
297 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530718 : อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) นายวิชาญศักดิ์  กิ่งสกุล ครู
298 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530718 : อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) นางสาวศิริวิภากร  รัฐนพลสิริ ครู
299 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530720 : บ้านโนนสว่าง ศิลินนา  ศรีนวล ครู
300 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530720 : บ้านโนนสว่าง นันทนา  สายทอง ธุรการ
301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530723 : บ้านหนองแวง บุญเสริม  นิลสุข ครู คศ.2
302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530723 : บ้านหนองแวง นิภาพร  คำเพราะ ครู
303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530724 : บ้านสะพุง ชัยพล  พลชัย ครู
304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530726 : บ้านคูบ คนึงนิต  ไทยปิยะ ครู
305 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530727 : บ้านสะเต็ง นางสาว  อรอนงค์ ทองเถาว์ ครูผู้ช่วย
306 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530714 : บ้านสวนกล้วย นายนิยม  เข็มทอง ครู คศ.3
307 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530710 : บ้านยางน้อยตองปิด นางสาวรัตติกร  แซ่ตัง ครู
308 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530710 : บ้านยางน้อยตองปิด มยุรี  ศรีสุวรรณ ครูธุรการ
309 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530711 : บ้านกะวัน วัชรี  ศรีคราม ครู
310 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530712 : บ้านลุมพุกคูวงศ์ บุญเรือง  พาวัน ครู
311 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530713 : บ้านบัวระรมย์ ญาณวุฒิ  สวัสดี ครู
312 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530713 : บ้านบัวระรมย์ นายสมชาย  ไชยสิงห์ ครู
313 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530725 : บ้านลุมภู ธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์ ครู
314 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530725 : บ้านลุมภู นางวาสนา  วงค์พิลา ครู
315 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530728 : บ้านหนองนาเวียง นายประจวบ  แสงงาม ครู
316 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530728 : บ้านหนองนาเวียง ประจวบ   แสงงาม ครู
317 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530717 : บ้านหนองบาง วัลลภา  พวงเงิน ครูธุรการ
318 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530717 : บ้านหนองบาง เจริญ  บุญรินทร์ ครูชำนาญการ
319 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530717 : บ้านหนองบาง สายรุ้ง  จันทะศิลา ครู
320 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 : บ้านน้ำเกลี้ยง นางสุใจ   ศรีไชย ครู
321 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 : บ้านน้ำเกลี้ยง นายธันวา   จำปาทอง ครู
322 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 : บ้านน้ำเกลี้ยง นุชนารถ  มะโนชาติ ครู
323 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 : บ้านน้ำเกลี้ยง anusorn  อาจสาลี ครูชำนาญการพิเศษ
324 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530706 : บ้านรุ่ง นางสาวอรนุช  ศิริกุล ครู
325 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530706 : บ้านรุ่ง วิยะดา  ไชยโชติ ครู
326 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530709 : บ้านหนองพะแนง นายธนวันต์  สังขะพงษ์ ครู
327 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530709 : บ้านหนองพะแนง Wannee  Sangkhapong Teacher
328 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530715 : บ้านสบาย เอกชัย  สุชัยราช ครู
329 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530715 : บ้านสบาย รักษวิชช์  ปรัสพันธ์ ครูผู้ช่วย
330 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530715 : บ้านสบาย นางสาวสายทอง  วรรณทวี ครู
331 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530721 : บ้านโนนงาม ดวงฤดี  จำปาขีด ครูอัตราจ้าง
332 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530722 : บ้านหนองแลงระไง จารึก  เข็มทอง ครู
333 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530722 : บ้านหนองแลงระไง อนุภาพ  ศรีอินทร์ อัตราจ้าง
334 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530729 : บ้านทุ่งสว่าง อภิชาติ  เอี่ยมสะอาด ครู
335 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530729 : บ้านทุ่งสว่าง ทิพวรรณ  สุกแสก ครู
336 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530705 : บ้านขี้เหล็ก นางพรพิมล  อินธิเดช ครู
337 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530705 : บ้านขี้เหล็ก จินตนา   ตอนศรี ครูผู้ช่วย
338 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530707 : บ้านละเอาะ นายกฤษกร  บุญญาพฤกเศรษฐ ครูผู้ช่วย
339 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530707 : บ้านละเอาะ นายประยงค์  ศรีโนนลาน ครู
340 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530708 : บ้านแวด นางสาวกฤษฎาภรณ์  แถลงศรี ครู
341 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530756 : บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สุชาดา  สวัสดิกุล ครู
342 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530756 : บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) มาลัยวรรณ  สงคราม ครู
343 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530757 : บ้านโนนดู่ บุษบา   ตังตา ครู
344 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530760 : บ้านหนองนาโพธิ์ สุรชัย  ตามสีวัน ครู
345 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530760 : บ้านหนองนาโพธิ์ นายสุริยา  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์
346 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530735 : บ้านสว่าง นายสมบัติ  ชารีวัน เจ้าหน้าที่พัสดุ
347 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530735 : บ้านสว่าง นางสุนทรี  สีหะวงษ์ ครู ค.ศ.3
348 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530739 : บ้านเจ้าทุ่ง พัทธนันท์  วรโพด ผู้อำนวยการ
349 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530740 : บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว นายณิชพน  โพธิ์มี ครู
350 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530741 : บ้านลิงไอ โฉมยงค์  ศรีนนท์ ครู
351 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530741 : บ้านลิงไอ นลินรัตน์  เกษร ครู
352 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530738 : บ้านหนองกันจอ นายภาณุวัชร  แก้วพวง ครู
353 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530736 : บ้านดงยาง กรรณิกา  สังสิงหา ครู
354 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530736 : บ้านดงยาง ปัญญา  พลสมบัติ ครู
355 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530737 : บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า บุณยดา  ศรีบุญเรือง ครู
356 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530734 : บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สุพรรณี  สารพล ครู
357 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530734 : บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) นายคำพอง  กาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
358 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530732 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 ว่าที่ พ.ต.มานพ   บุญช่วย ครู
359 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530732 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 รุ่งนภา  แหวนวงษ์ ครู
360 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530732 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 เสกสรรค์  สีหะวงษ์ ครู
361 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530733 : นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 นายพิทักษ์  บุญมา ครู
362 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530730 : บ้านหนองบัว ฉวีวรรณ  มากูล ครูชำนาญการพิเศษ
363 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530730 : บ้านหนองบัว เจตนรินทร์  พรมเสนา พนักงานราชการ
364 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530731 : บ้านสร้างสะแบง วิชนาท  พรหมจันทร์ ครู
365 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530742 : อนุบาลวังหิน ทรงเกียรติ  แฝงพงศ์ ครู
366 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530743 : บ้านกะเอิน วรางค์ศิริ  หงษาโชติพาณิช ครูคศ.1
367 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530744 : บ้านโพนดวน พนิดา  นาเมือง ครู
368 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530744 : บ้านโพนดวน เรวดี  เสาเวียง ครู
369 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530745 : บ้านหัววัวหนองนารี นางสุกานดา  สมพงษ์ ครู
370 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530745 : บ้านหัววัวหนองนารี ณภาภัช (มณีรัตน์ )  ดวนใหญ่ ครู
371 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530746 : ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) นางสาวปัณณ์พร  สมร ครู
372 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530746 : ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) คม  สุธรรมมา ครู
373 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530747 : บ้านโนนสายหนองหว้า สุชาดา  โพธิ์ชัย ครูอัตราจ้างวิกฤติิ
374 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530748 : บ้านไทยบวกแต้บวกเตย อวยพร  มังษา ครูธุรการ
375 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530748 : บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วินัย  สีส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน
376 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530748 : บ้านไทยบวกแต้บวกเตย นาย ไมตรี  ปานปิ่น ครู
377 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530749 : บ้านโพนยาง เกษ  จิตตะวงษ์ พนักงานราชการ
378 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530749 : บ้านโพนยาง นางสาวกชพรรณ  พงษ์วิเศษ ธุรการ
379 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530749 : บ้านโพนยาง อุทัย  บุตรกูล ครู
380 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530750 : บ้านทุ่งน้อย นางสาวนพรัตน์  อรทัย ครู
381 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530752 : บ้านเห็นอ้ม พิฐชญาณ์  เพิ่มบุญธนวัฒน์ ครุ
382 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530755 : บ้านหนองตาเชียง นางสุพิศ  เพิ่มทรัพย์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
383 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530758 : บ้านทุ่ง สำราญ  พันธ์รัมย์ ครู
384 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530759 : บ้านสร้างบาก นายทวีสิทธิ์  ทูลภิรมย์ ครู
385 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530761 : บ้านสะมัด สุดาภรณ์  ถาวิกุล ครู
386 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530761 : บ้านสะมัด ธวัชชัย  บุญตระการ ครู
387 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530762 : บ้านหนองคู สถิตย์  ศรีพุทธา ครู
388 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530754 : ชุมชนหนองสังข์ ฐิติชญาน์  สุปัตติ ครู
389 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530754 : ชุมชนหนองสังข์ ืจุฬารัตน์  จันทะโคตร อัตราจ้างคณิตศาสตร์
390 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530754 : ชุมชนหนองสังข์ นายสุรศักดิ์   สมาน ครู
391 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530753 : บ้านตีกา นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
392 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530753 : บ้านตีกา ศักดิ์วรินทร์  ระยับศรี ธุรการ
393 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530751 : บ้านหนองทุ่ม พัชรา  ชลกาญจน์ ครู
394 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530826 : บ้านตำแยหนองเม็ก ศศิธร  เค้างิ้ว ครู
395 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530827 : กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) นายบรรพต  บุญทวี ครู
396 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530828 : บ้านกระถุน นางสาวภัสรานันท์  วสุพิมพ์สกุล ธุรการโรงเรียน
397 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530828 : บ้านกระถุน นางรัตน์ฐาภัทร  ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
398 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530828 : บ้านกระถุน วันชัย  ธรรมรส ครู
399 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530829 : บ้านขนวนจานสามัคคี สุวิชญาณ  พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
400 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530829 : บ้านขนวนจานสามัคคี นายประเสริฐ  ปัดถา ครู
401 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530829 : บ้านขนวนจานสามัคคี นายพุฒ  อภัยศิลา ครู
402 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530830 : บ้านอะลางหัวขัว นายสุขเกษม  ทวีชัย ครู
403 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530831 : บ้านโนนเพ็ก นายวิชัย  มะโนมัย ครู
404 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530831 : บ้านโนนเพ็ก ชื่น  มะโนมัย ครูชำนาญการพิเศษ
405 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530833 : บ้านสร้างหว้า สายฝน  ขนันไทย ผู้อำนวยการ
406 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530833 : บ้านสร้างหว้า นายเสถียร  เทวา ครู
407 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530834 : บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) จงรักษ์  ประถมภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน
408 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530835 : บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) นายหาญณรงค์  หารไชย ครูชำนาญการพิเศษ
409 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530837 : บ้านโคกเพ็ก ไตรวิชญ์  เนียมมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
410 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530838 : อนุบาลพยุห์ เบญจวรรณ  จันท์ศรีสมหมาย ครู
411 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530838 : อนุบาลพยุห์ มณี  ศรีีคราม ครู
412 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530839 : บ้านคูเมือง นายอิศร  ศิรินัย ครู
413 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530839 : บ้านคูเมือง อนัญญา  นนทะวงษ์ ครู
414 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530840 : บ้านหนองรัง ทินกร  วิลาวัลย์ ครู
415 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530840 : บ้านหนองรัง นางพิชชา  สุวรรณ์ไชยรบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
416 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530841 : บ้านหนองหว้าทับทัย ภัทรานิษฐ์  โพธิยา ครู
417 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530841 : บ้านหนองหว้าทับทัย สุพจน์  กันหา ครู
418 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530843 : บ้านหนองม่วงหนองแต้ พิรญาณ์  พิมสอน ครู
419 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530844 : บ้านเปือยประชาสามัคคี จิตนภา  บุญศรี ครู
420 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530844 : บ้านเปือยประชาสามัคคี นางสาวจันทิมา  ธนวาที ครูชำนาญการ
421 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530845 : บ้านสำโรงโคเฒ่า พวงผกา  วิลา ครู
422 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530846 : บ้านกระหวันโนนเจริญ กันยารัตน์  ภูมิภักดี ครู
423 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530846 : บ้านกระหวันโนนเจริญ สุกัญญา  มันตะ ครู
424 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530846 : บ้านกระหวันโนนเจริญ พรศิริรัตน์  ปัญญาวิชัย นักการภารโรง
425 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530847 : บ้านร่องสะอาด นายพิศิษฐ  ชื่นจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ
426 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530847 : บ้านร่องสะอาด นวรัตน์   ฉิวรัมย์ ครู
427 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530848 : บ้านป่าไร่ นางสาวยุวรี  ผ่องราศรี ธุรการโรงเรียน
428 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530849 : บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) กาญจนา  จันทร์โสภา ครู
429 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530850 : บ้านหนองเตย นายดำรง  ไชยวรรณ ครู
430 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530850 : บ้านหนองเตย นางรัตนา  ทวีศรี ครู
431 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530850 : บ้านหนองเตย ฐาปนี  พุ่มไม้ ธุรการ
432 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530851 : บ้านเสมอใจหนองสลาม อรพรรณ  วิเศษแก้ว ครูชำนาญการ
433 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530851 : บ้านเสมอใจหนองสลาม สงัด  ทองงาม ครู
434 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530851 : บ้านเสมอใจหนองสลาม ปัทมา  เจริญศรี ธุรการโรงเรียน
435 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530836 : บ้านหนองค้า โกวิท  ศรภักดี ครู
436 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530832 : บ้านหนองออ สำราญ  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ