รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530346 : บ้านเชือก นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์ ครู
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530347 : บ้านจิก นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล ครู
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530348 : บ้านมะฟัก นางสาวรุ่งวิไล  จันโท ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 : บ้านหนองบ่อ นายสมชาย  ทองอินทร์ ครู
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530345 : บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายเกรียงไกร  เกษสร ครู
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530345 : บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) บุญเยี่ยม  สิมาฉายา ครู
7 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530343 : บ้านดงแดง นายสนิท  พรหมทา ครู
8 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530349 : บ้านดู่ค้อ ปิยาภรณ์  แสงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530349 : บ้านดู่ค้อ กาญจนา  ปุ้งโพธิ์ ผู้อำนวยการ
10 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 : บ้านกระเดาอุ่มแสง นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย ครู
11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530351 : บ้านครั่ง นางนัฐกานต์  สมหมาย ครู
12 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530352 : บ้านกอย thonjan  Atcharerk ครู
13 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530352 : บ้านกอย นายบุญล้อม  ทองอาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอย
14 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530353 : บ้านท่าบ่อ นางสาวปัทมาวรรณ   ประฉิมมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530353 : บ้านท่าบ่อ นางรำไพพรรณ   กตะศิลา ครู
16 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530364 : ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) นางประยูร  ลำยงหอม ครู
17 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530366 : บ้านดอนไม้งาม กัญญาณัฐ  พลเสน ธุรการ
18 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530367 : บ้านโก อทิตยา  ดาวเรือง ครู
19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530368 : บ้านบึงหมอก ระบบ  จันทะแจ่ม ธุรการ
20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530358 : บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ปิยพงษ์  แก่นจักร ครู
21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530359 : บ้านหนองกก นางสาวรจนา  ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530360 : บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ราตรี  จุลไธสง ครู
23 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530361 : บ้านห้วย กรรณิการ์  ตุระเพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530362 : บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง นายเกษมศักดิ์  สุมา ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530363 : บ้านโนนตุ่น นางสาวณัฐพร  ลือขจร ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530373 : บ้านไผ่ นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530374 : บ้านเมี่ยงแคนดวน นายจรินทร  ศรศรี ธุรการ
28 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530375 : บ้านคูสระ นายวิทยา  นครพันธ์ ครู
29 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 : เมืองคง(คงคาวิทยา) นางสาวอรทัย  คำนัล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
30 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530329 : อนุบาลราษีไศล จารุวัฒน์  สีทิม ครู
31 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530332 : บ้านแสงเมืองแคน ส่องศรี  ชูลิขิต ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530333 : บ้านยาง นายสิทธิศักดิ์  อินทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
33 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530333 : บ้านยาง นายอุทิศ  โพธิ์งาม ครู
34 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530371 : บ้านท่า สุระ  ดงงาม ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530376 : บ้านสร้างปี่ นายชัยรัตน์  พัศดร ครู
36 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530376 : บ้านสร้างปี่ ปุณิกา  ประสานคำ ธุรการ
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530377 : บ้านด่านนอกดง วรยุทธ   วังคะฮาต ธุรการ
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530378 : จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) วุฒิศักดิ์  ครองยุทธ ครู
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530379 : บ้านหนองสวง(อสพป.2) นายเสน่ห์   แสนคำ ครู
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530379 : บ้านหนองสวง(อสพป.2) วิเชียร  บุญราช ครู
41 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530340 : บ้านปลาขาว เรืองอุไร  สีสดดี ครู
42 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530341 : บ้านมะยาง บรรจง  จำปาพันธ์ ครู
43 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530337 : บ้านหนองแคสวนสวรรค์ ขนิษฐา  ทองปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
44 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530337 : บ้านหนองแคสวนสวรรค์ นายประสิทธิ์   เสมศรี ครู
45 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530338 : บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) นางมณี  ประดับศรี ครู
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530338 : บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) นางศศิธร  หวะสุวรรณ ครู
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530339 : บ้านตัง นายกฤตวิทย์  มีบุญ ครู
48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530370 : บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม นางทองปอน  ภูมิกาล ครู ชำนาญการพิเศษ
49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530370 : บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ธีรพล  บิดาวงเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530369 : บ้านแสนแก้วหนองคูไซ นายอุดม  ลาลี ครู คศ.3
51 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530365 : บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สังวาลย์  ผงกุลา ครู
52 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530354 : บ้านโต่งโต้น นายอาธร  วิมลสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530357 : บ้านฮ่องข่า นางจันทร์จิรา  คำจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 : บ้านโกทา ถนอมศรี  สีตะโกเพชร ครู
55 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530356 : บ้านเปือยขาม นายสมเกียรติ  ทองใจ ครู
56 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530336 : บ้านหนองโง้งหนองขี้นก นางสาวมยุรี  ชาภักดี ครู
57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530334 : บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) ทรงรัตน์  แซ่จึง ครู
58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530335 : บ้านน้ำอ้อมน้อย มลิดา  แหวนหล่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530389 : บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) นายจำเริญ  ศรีธร ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530390 : บ้านขนวนสีแก้ว มนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์ ครู
61 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530391 : บ้านอ้อมแก้ว นายสุรวุฒิ   พิลัย ครู คศ.2
62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530391 : บ้านอ้อมแก้ว ปฎิภาณ  พุทธวงค์ ครู
63 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530391 : บ้านอ้อมแก้ว ปฎิภาร  พุทธวงค์ ครู
64 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530391 : บ้านอ้อมแก้ว นายฐิติภัทร์  ประสุ่มพั้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
65 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 : บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นางสาวสุปราณี  ศรีโพนทอง ธุรการโรงเรียน
66 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530393 : บ้านกงพาน พิชาภพ  นามวงศ์ ครู
67 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530394 : บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) อดิศักดิ์  เข็มเอก ครูอัตราจ้าง
68 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530394 : บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) นายอภิวัตร  บุญประสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง
69 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530384 : อนุบาลอุทุมพรพิสัย นายศักดา  สีหาบุตร ครู
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530380 : สระกำแพงวิทยาคม เชาว์   เอี่ยมทอง ครู
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530401 : บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) นายสุรศักดิ์   แก้วเหลี่ยม ครู
72 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530403 : บ้านหนองยาง สุขรดา  ชนม์ปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530403 : บ้านหนองยาง นางสาวธัญวรัตย์  แสงแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530404 : โรงเรียนบ้านโพนเมือง เพ็ญฤทัย  ภาชู ครูธุรการ
75 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530408 : บ้านแข้ นางสาวอาทิตยาพร  โพธิ์คำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530408 : บ้านแข้ นางวิลาสินี  พรหมศรี ครู
77 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530409 : บ้านโนนกลาง จันทรัสม์  มีลาภ ครูผู้ช่วย
78 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530409 : บ้านโนนกลาง อรุณ  คงนิล ครู
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530410 : บ้านอะลาง นายสำราญ  ดวนสูง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530438 : บ้านโนนสูง ละเอียด  พงษ์สุวรรณ ครู
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530436 : บ้านแขมโพนทอง สมศรี  ผาพันธ์ ครู
82 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530437 : บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว ทิพาวรรณ  คำโสภา ครูผู้ช่วย
83 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530396 : บ้านโคก น้อยมณี  โพธิ์งาม ครู
84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530397 : บ้านโปร่งสามัคคี ติยนา  รินจันทร์ ธุรการโรงเรียน
85 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530430 : บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นางทองนิ่ม  ธรรมแสง ครู
86 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530430 : บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นายภาณุ  พุฒพวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530431 : บ้านโนนน้อย นางไกรษร  หล้าธรรม ครู
88 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530429 : บ้านโคกหล่าม วิรัลพัชร   สุตะพันธ์ ครู
89 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530418 : บ้านหนองลุงตาเกษ นายจาตุรนต์  เพ็งสันต์ ครู
90 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530419 : บ้านหนองเหล็ก นายปัญญา  ประสงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530420 : บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) ต้องใจ  คล่องตา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
92 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530420 : บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) นายสุนันท์  คชพันธ์สมโภชน์ ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530421 : บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) ดาราวรรณ  เสมศรี พนักงานธุรการ
94 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530425 : บ้านแต้(ประชาบำรุง) กันติยา  รัตนวัน ครู
95 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530398 : บ้านกุง นายวิชัย  พุทธวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530398 : บ้านกุง นางสาวพัชราภรณ์  ดวงอาจ ครูธุรการ
97 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530399 : บ้านโนนแดงโนนม่วง กรกวิน  กุลชาติ ครู
98 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530399 : บ้านโนนแดงโนนม่วง นายอรกิต   เพ็งแจ่ม ธุรการ
99 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 : บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) นายวรวิทย์  ธรรมนิยม ครู
100 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530400 : บ้านขวาว จิรศักดิ์  วงศ์จอม ผู้อำนวยการ
101 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530407 : บ้านปะหละ ณัฐชนันท์พร  ศรีจังอินทร์ ครู
102 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530407 : บ้านปะหละ นายกิตติพจน์  อันทะชัย คร
103 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว อุมาพร  คำชะนาม ครู
104 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว นางสาวสุนันทา  ชมชื่น พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
105 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว ธิดารัตน์  เทียรคา ธุรการโรงเรียน
106 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530406 : บ้านพลับฝางผักหม นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ เจ้าหน้าที่พัสดุ
107 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530406 : บ้านพลับฝางผักหม นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม
108 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530424 : บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ปราโมทย์  พรรณโรจน์ ครู
109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530422 : บ้านบอนใหญ่ นางวรรษมน   อารีย์ ครู
110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530423 : บ้านสะเดา นิยม  เติมใจ ครู
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530423 : บ้านสะเดา นายชาลี  ชาบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530432 : บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สุภาพร  สร้อยจิตร ครู
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530433 : บ้านค้อโนนเพ็ก โกวิท  เนื้อนวล ครูผู้ช่วย
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530434 : บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา นายอำพล  บุญรอง ครู
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530381 : บ้านสระภู พิมพร  จันทา ครู
116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530382 : บ้านค้อกำแพง รุ่งศิริรัตน์  โนนสูง ครู
117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530383 : บ้านหนองหัวหมู ณัฐชัย  เชิงหอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530411 : บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) นางสาวพรชนก  ทองสาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
119 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530412 : บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ปิยะ  ไตรยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 : บ้านยางเอือด เนียรนิภา  พวงมะเทศ ครู
121 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 : บ้านหนองห้าง ปรีชาวุฒิ  รัตรีพันธ์ ธุรการ
122 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530386 : บ้านพงพรต อิงอร  ศุภศร ครูผู้ช่วย
123 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530387 : บ้านฟ้าผ่า พรนภา  สวัสดี ธุรการ
124 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530388 : บ้านสำโรงน้อยหนองบัว พรพรรณ  พรมโชติ ธุรการ
125 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530388 : บ้านสำโรงน้อยหนองบัว พรนภา  ไชยแสนทา ธุรการ
126 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530415 : บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) อาทิตยา  อโนพันธ์ ครูผู้ช่วย
127 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530415 : บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นางภาวินี  อินธิปัญญา ครู
128 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530415 : บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นางสาวขวัญชนก  กงกัญญา ครูผู้ช่วย
129 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530415 : บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นาง  สุภาภรณ์ แสงย้อย ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530416 : บ้านนาโนน ดวงฤดี   ทองอาบ ครูพี่เลี้ยง
131 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530417 : บ้านโนนเค็ง ปิ่นอนงค์  กระแสโสม ครู
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530439 : บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) บุญจง  ศรีเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530439 : บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) พุธิตา  คำเหลือ ผู้อำนายการสถานศึกษา
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530440 : บ้านหนองสำโรงน้อย นางจิตสุดา   บึงไกร ครู
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530440 : บ้านหนองสำโรงน้อย วลัยพรรณ  สอนศรี ธุรการโรงเรียน
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530441 : บ้านหอย สันทัด  พวงมะเทศ ครู
137 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530441 : บ้านหอย นายชัยวัฒน์  ศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530428 : บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมใจ  กิ่งคำ ครู
139 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 : บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) นางประภัสสร   ปัทมคัมภ์ ครู
140 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530645 : บ้านม่วง นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี ครู
141 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 : ชุมชนบ้านหนองคู ชลธิดา   งามศิริ ธุรการ
142 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 : ชุมชนบ้านหนองคู นายวีระพงษ์  พรหมคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 : ชุมชนบ้านหนองคู ม่านฟ้า  ศาลาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530642 : บ้านหาด(อสพป.13) พิชิต  รัตนะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530642 : บ้านหาด(อสพป.13) นายพิชิต  รัตนะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 : บ้านโนนลาน นางสาวธิดารัตน์  อินทวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 : บ้านโนนลาน นางสาววัชรา   พรหมคุณ ลูกจ้างครู
148 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530639 : อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) นายศักดา  บุญปัญญา ครู
149 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530625 : บ้านกล้วยกว้าง บำรุง  โพธิ์งาม ครู
150 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530626 : บ้านบุยาว อนุวรรตน์  คุณมาศ พนักงานราชการ
151 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม นายคงศักดิ์   มูลดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม นางศิริรัตน์  แขมคำ ครู
153 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม ณัฐณิชา  โปร่งจิต ครู
154 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530629 : บ้านพอกหนองแข้ นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม ครู
155 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530630 : บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย นายอนุชา  ช่องวารินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร นายวิทยา  วันเพ็ง ครูผู้ช่วย
157 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร วัชระ  ศรีวิพันธุ์ ครู
158 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530628 : บ้านนานวนหนองแคน นายนิรันต์  สาสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530628 : บ้านนานวนหนองแคน ภัทรภร  สุขศิริ ครู
160 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530634 : บ้านพงสิม นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม ครู
161 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530634 : บ้านพงสิม นางอุทัย  ทิพมนต์ ครู
162 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530635 : บ้านจานแสนไชย พัฑฒิดา  คุณมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530617 : บ้านหนองอาคูณ บุญหนา  ศรีชัย ครู
164 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530617 : บ้านหนองอาคูณ นายอโนทัย  ผิวเงิน ครู
165 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 : บ้านขะยุง นายวุฒิพงษ์   คำมะณี ครู
166 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530613 : บ้านหว้า นางสาวศิริพร  เวียงสิมา ครู
167 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530614 : บ้านปะโด๊ะ นายวรวิทย์  ยายีรัมย์ ครู
168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 : บ้านอีสร้อย นายสุหาญ  มั่งมี ครู
169 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530636 : บ้านนาทุ่ง ธนาชัย  การะเกษ ครู
170 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530633 : บ้านตาทอง suthep  mangsachart teacher
171 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530637 : บ้านกระสังข์ ธนิดา  มณีล้ำ ครูอัตราจ้าง
172 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530637 : บ้านกระสังข์ โสภิดา  วงศ์จอม ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530638 : บ้านกระเต็ล ธนบดี  ถาวร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
174 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530620 : บ้านเมืองหลวง เกศรินทร์  มะโนรัตน์ ครูชำนาญการ
175 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530620 : บ้านเมืองหลวง นางวัชราภรณ์  แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530621 : บ้านจังเอิน นางสาวอรพรรณ   พรมพิลา ลูกจ้างชั่วคราว
177 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530622 : บ้านหนองน้ำขุ่น โภคโชติ  ก้านเพชร ครู
178 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530622 : บ้านหนองน้ำขุ่น นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530623 : บ้านโทะ ขนิษฐา  แก้วละมุล ครู
180 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530624 : บ้านหนองสะมอน สุเทพ  ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530631 : บ้านเมืองน้อย เพียงดาว  ชินวงษ์ ครู
182 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530631 : บ้านเมืองน้อย สิริชัย  บุญสิงห์ ครู
183 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 : บ้านสร้างเรือ นิตยา  ไชยหงษ์ ครู
184 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 : บ้านสร้างเรือ นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน ครูอัตราจ้าง
185 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 : บ้านสร้างเรือ ลักขณา  สุขอ้วน ครู
186 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530618 : อนุบาลห้วยทับทัน ยุภาวรรณ   จวงพันธ์ พนักงานราชการ
187 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530788 : บ้านตาโกน สุกาญดา  ผิวงาม ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530792 : บ้านหนองปลาคูณ เกริกชัย   โคตะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530792 : บ้านหนองปลาคูณ รังสรรค์  บัวพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530793 : บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายบุญเสาร์  อุตมี ครู ชำนาญการพิเศษ
191 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530794 : บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ธงชัย  บรรเทิงไพบูลย์ ครู
192 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530795 : บ้านเมืองจันทร์ อัครพล   อัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 : บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) ประยงค์  บุญประถัมภ์ ครู
194 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 : บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) อาคม  คงเก่ง ธุรการ
195 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 : บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์ ครู
196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530797 : บ้านหนองแคน เหรียญ  สะมะลี ครู
197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530798 : บ้านโคก นางสาววีระนุช  สมรัตน์ ธุรการโรงเรียน
198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530799 : บ้านทุ่ม นายสมเกียรติ  มะเดื่อ ครู
199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530789 : อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) เทพพิทักษ์  ทาริยะอินทร์ ครู
200 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530789 : อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) อุทุมพร   ฉิมมาลี ธุรการ
201 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530790 : บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย รื่นฤดี  ขันติวงษ์ ครู
202 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530790 : บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย นายเอกภพ  วันซวง ครู
203 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530791 : บ้านเขวา นางสาวกาญจนา  เหลาคำ ธุรการ
204 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530791 : บ้านเขวา ภัทราภรณ์  อินทศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
205 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530852 : บ้านโดด นางสาวสุดารัตน์  ทุมมี ครูอัตราจ้างชั่วคราว
206 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530853 : อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอนันต์  พิมพ์สังกุล ครู
207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530853 : อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ วรรณภา  พรหมคุณ ครู
208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530854 : บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า นางลีนมน  วันศรี ครู
209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530854 : บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า นางดำเนิน  ใยโท ครู
210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530855 : บ้านหนองหว้า นายนิรุต  โสพัฒน์ ครู
211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530856 : บ้านหนองหงอก นางมะลิ   ไชยโคตร ครู
212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530857 : บ้านผือ นางพุธกานต์   ถาวร เจ้าหน้าพัสดุ
213 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 : บ้านหนองแปน กำธร  ฤทธิเดช ครู
214 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ นางศิริวรรณ  ศรชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ นางสาวพัชรี  ยั่งยืน ครู
216 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530859 : บ้านเสียว ศิริชัย  สงผัด ครู
217 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530860 : หนองผือ นายสมศักดิ์  บัวทอง ครูผู้ช่วย
218 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530861 : บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) อภิวัฒน์  นามปัญญา ครู
219 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530861 : บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายนพพล   ตังอังคนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
220 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530864 : บ้านจาน ประจักร  พันธ์งาม ครูผู้ช่วย
221 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530864 : บ้านจาน นายรลพล  ใยอาจ ธุรการโรงเรียน
222 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530864 : บ้านจาน นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
223 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530865 : บ้านหนองม้า นางสาวเมทินี  โพธิวัฒน์ ครู
224 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530866 : บ้านโซงเลง นายวุฒิไกร  หนองข่า ครู
225 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530863 : บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ฐิติกานต์  เศรษศรี ครู
226 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530863 : บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ภิรมย์  พรหมทา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
227 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530867 : เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ นายชินเทพ  ปรือปรัก ครูชำนาญการ
228 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530868 : อนุบาลศิลาลาด รจจินิจ  สีเสน ครู
229 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530869 : บ้านแต้มะหลี่นาดี ประภาพร  บุญตะนัย ครู
230 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530871 : บ้านกุงขาม ธรรมรัตน์  ทองสุทธิ์ ธุรการ
231 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530871 : บ้านกุงขาม ณรงค์เกียรติศักดิ์   พลศักดิ์ ครู
232 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530874 : บ้านเกิ้ง(อสพป.37) รำพัน  ขาววิเศษ ครู
233 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530874 : บ้านเกิ้ง(อสพป.37) นางบานชื่น   อินอุเทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530872 : บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) จุฬาลักษณ์  ทิพวัน ครู
235 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530870 : บ้านโจดม่วง สุกัญญารัตน์  ไชยงาม ครู
236 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530873 : บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นางสาวเกษมณี   เกษสุพะ ธุรการโรงเรียน
237 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530875 : บ้านคลีกลิ้ง นางสาวสกาวเดือน  ดวงดาว ูธุรการ
238 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530876 : บ้านโพธิ์แคน โคจร  หลาวทอง ธุรการโรงเรียน
239 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ นายภูวนารถ  ภูมิวรพงษ์ ผู้อำนวยการ
240 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ ไอลัดดา  มูลลิสาร ครู
241 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ วิชัย   บัวทอง ครู
242 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ วิชัย   บัวทอง ครู
243 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ อภิชาติ  นาห่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
244 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530878 : บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ขวัญฤดี  ผาริโน ครู
245 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530878 : บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ยอดขวัญ  สุทาวัน ครูวิกฤต
246 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530880 : บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) คำไชย  ไชยปัญญา ครู
247 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 : บ้านหลักด่านหนองจอก ปารณี  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ
248 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 : บ้านหลักด่านหนองจอก วีรพงษ์  มงคล ครู
249 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 : บ้านหลักด่านหนองจอก จารุวรรณ  โพธิ์ศรี ธุรการ
250 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530882 : บ้านดงเค็งตู้ นายนวล  โสดถานา ครู
251 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530883 : บ้านทัพส่วยหนองพอก นัฏฐ์ญานันท์  ชันษา ครูธุรการ