รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530346 : บ้านเชือก นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์ ครู
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530347 : บ้านจิก นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล ครู
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530348 : บ้านมะฟัก นางสาวรุ่งวิไล  จันโท ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 : บ้านหนองบ่อ นายสมชาย  ทองอินทร์ ครู
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 : บ้านหนองบ่อ นายอภิสิทธิ์  กิจเกียรติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 : บ้านหนองบ่อ นางกัลยา  สิทธิจักร์ ครู
7 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530345 : บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) บุญเยี่ยม  สิมาฉายา ครู
8 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530343 : บ้านดงแดง นายสนิท  พรหมทา ครู
9 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530349 : บ้านดู่ค้อ ปิยาภรณ์  แสงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530349 : บ้านดู่ค้อ กาญจนา  ปุ้งโพธิ์ ผู้อำนวยการ
11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 : บ้านกระเดาอุ่มแสง นางจิตติมา  นาใจคง ครู
12 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 : บ้านกระเดาอุ่มแสง นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย ครู
13 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 : บ้านกระเดาอุ่มแสง นายประภาส  หารไชย ครู
14 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530351 : บ้านครั่ง นางนัฐกานต์  สมหมาย ครู
15 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530352 : บ้านกอย thonjan  Atcharerk ครู
16 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530353 : บ้านท่าบ่อ นางสาวปัทมาวรรณ   ประฉิมมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530353 : บ้านท่าบ่อ นางรำไพพรรณ   กตะศิลา ครู
18 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530364 : ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) นางประยูร  ลำยงหอม ครู
19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530364 : ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) pisan  srikumpar ครู
20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530366 : บ้านดอนไม้งาม นางสาคร  ลาลี ครู
21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530366 : บ้านดอนไม้งาม กัญญาณัฐ  พลเสน ธุรการ
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530367 : บ้านโก อทิตยา  ดาวเรือง ครู
23 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530367 : บ้านโก ทนาวรรณ  สำเนียงนวล ครู
24 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530368 : บ้านบึงหมอก ระบบ  จันทะแจ่ม ธุรการ
25 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530368 : บ้านบึงหมอก อรนุช  ศรีคำภา ครู
26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530358 : บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ปิยพงษ์  แก่นจักร ครู
27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530358 : บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) นางอาภาธินีย์  บำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530359 : บ้านหนองกก สมพร  เสถียรกุลวงศ์ ครู
29 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530359 : บ้านหนองกก นางสาวรจนา  ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530360 : บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) Kwuanta  Paisan ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
31 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530360 : บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ลลนา  บุญเย็น ครู
32 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530361 : บ้านห้วย วัฒนพงศ์  สิมมาทอง ธุรการ
33 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530361 : บ้านห้วย นางเทวี  จำปี ครู
34 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530361 : บ้านห้วย นายประเสริฐ  สิมมาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย
35 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530362 : บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง นายเกษมศักดิ์  สุมา ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530363 : บ้านโนนตุ่น นางสาวณัฐพร  ลือขจร ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530373 : บ้านไผ่ ปารวี  นครพันธ์ ครู
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530374 : บ้านเมี่ยงแคนดวน นายจรินทร  ศรศรี ธุรการ
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530374 : บ้านเมี่ยงแคนดวน นายมานิต  บุญอินทร์ ครู คศ.๓
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530375 : บ้านคูสระ นายวิทยา  นครพันธ์ ครู
41 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 : เมืองคง(คงคาวิทยา) พงษ์ศักดิ์  สิงหกุล ครู
42 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 : เมืองคง(คงคาวิทยา) สุชิน  พุมมา ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 : เมืองคง(คงคาวิทยา) นางสาวอรทัย  คำนัล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
44 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 : เมืองคง(คงคาวิทยา) สำราญ  บุญธรรม ครู
45 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530329 : อนุบาลราษีไศล จารุวัฒน์  สีทิม ครู
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530332 : บ้านแสงเมืองแคน สุวรรณี  สุนทรธีรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530332 : บ้านแสงเมืองแคน ส่องศรี  ชูลิขิต ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530333 : บ้านยาง นายอุทิศ  โพธิ์งาม ครู
49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530333 : บ้านยาง นายสิทธิศักดิ์  อินทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
50 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530371 : บ้านท่า นายศรีริบูรณ์   บัวหุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530371 : บ้านท่า สุระ  ดงงาม ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530376 : บ้านสร้างปี่ นายชัยรัตน์  พัศดร ครู
53 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530376 : บ้านสร้างปี่ ปุณิกา  ประสานคำ ธุรการ
54 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530377 : บ้านด่านนอกดง วรยุทธ   วังคะฮาต ธุรการ
55 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530378 : จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) วุฒิศักดิ์  ครองยุทธ ครู
56 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530379 : บ้านหนองสวง(อสพป.2) นายเสน่ห์   แสนคำ ครู
57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530379 : บ้านหนองสวง(อสพป.2) วิเชียร  บุญราช ครู
58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530340 : บ้านปลาขาว เรืองอุไร  สีสดดี ครู
59 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530340 : บ้านปลาขาว มาลินี  ไชยงาม ครู
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530341 : บ้านมะยาง บรรจง  จำปาพันธ์ ครู
61 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530337 : บ้านหนองแคสวนสวรรค์ ขนิษฐา  ทองปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530337 : บ้านหนองแคสวนสวรรค์ นายประสิทธิ์   เสมศรี ครู
63 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530338 : บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) นายสุริยงค์  นรสาร ครู
64 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530339 : บ้านตัง นายสุพิษย์  ไชยงาม ครู
65 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530339 : บ้านตัง นายกฤตวิทย์  มีบุญ ครู
66 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530370 : บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สุเนตร  อำนวย ครู
67 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530370 : บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ธีรพล  บิดาวงเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530370 : บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม นางทองปอน  ภูมิกาล ครู ชำนาญการพิเศษ
69 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530369 : บ้านแสนแก้วหนองคูไซ นายอุดม  ลาลี ครู คศ.3
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530365 : บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) ชัยมงคล  สิมมา ครู
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530365 : บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สังวาลย์  ผงกุลา ครู
72 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530354 : บ้านโต่งโต้น นายอาธร  วิมลสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
73 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530357 : บ้านฮ่องข่า นันทชพร  นาห่อม พนักงานราชการ
74 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530357 : บ้านฮ่องข่า นางจันทร์จิรา  คำจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 : บ้านโกทา ธีรวุฒิ  ธรรมวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 : บ้านโกทา ถนอมศรี  สีตะโกเพชร ครู
77 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 : บ้านโกทา นายวิริยะ  อาจสาลี ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530356 : บ้านเปือยขาม นายบัญญัติ  บุญอินทร์ ครู
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530356 : บ้านเปือยขาม นายสมเกียรติ  ทองใจ ครู
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530336 : บ้านหนองโง้งหนองขี้นก กัลยาณี  บุพศิริ ครู
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530334 : บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) ทรงรัตน์  แซ่จึง ครู
82 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530334 : บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) เฉลียว  อาจศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
83 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530335 : บ้านน้ำอ้อมน้อย มลิดา  แหวนหล่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530389 : บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) นายจำเริญ  ศรีธร ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530390 : บ้านขนวนสีแก้ว วิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์ ครู
86 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530390 : บ้านขนวนสีแก้ว แสง  ศรีโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530390 : บ้านขนวนสีแก้ว มนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์ ครู
88 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530391 : บ้านอ้อมแก้ว นายฐิติภัทร์  ประสุ่มพั้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
89 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530391 : บ้านอ้อมแก้ว นายสุรวุฒิ   พิลัย ครู คศ.2
90 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 : บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นายปริญญา  โนนกอง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
91 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 : บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นายสว่าง   ดวงอาจ ครู
92 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 : บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นางสาวสุปราณี  ศรีโพนทอง ธุรการโรงเรียน
93 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530393 : บ้านกงพาน พิชาภพ  นามวงศ์ ครู
94 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530394 : บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) นายอภิวัตร  บุญประสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง
95 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530394 : บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) อดิศักดิ์  เข็มเอก ครูอัตราจ้าง
96 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530394 : บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) มนิวรรณ   ศรีหวาด ครู
97 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530384 : อนุบาลอุทุมพรพิสัย นายเทอดศักดิ์  เพิ่มบุญ ครู
98 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530380 : สระกำแพงวิทยาคม เชาว์   เอี่ยมทอง ครู
99 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530380 : สระกำแพงวิทยาคม นางหนูพิน  ธรรมนิยม ครู ชำนาญการพิเศษ
100 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530401 : บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) นายสุรศักดิ์   แก้วเหลี่ยม ครู
101 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530401 : บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) นายวิษณุ  อุ่นคำ ครู
102 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530403 : บ้านหนองยาง สมพร  พรรษา ครู
103 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530403 : บ้านหนองยาง สุขรดา  ชนม์ปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530404 : โรงเรียนบ้านโพนเมือง jirachaya  kaewpugdee ครู
105 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530404 : โรงเรียนบ้านโพนเมือง เพ็ญฤทัย  ภาชู ครูธุรการ
106 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530408 : บ้านแข้ นางสาวอาทิตยาพร  โพธิ์คำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530408 : บ้านแข้ นางวิลาสินี  พรหมศรี ครู
108 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530409 : บ้านโนนกลาง อรุณ  คงนิล ครู
109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530410 : บ้านอะลาง กมลมาลย์   นามวงค์ ครู
110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530410 : บ้านอะลาง นายสำราญ  ดวนสูง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530438 : บ้านโนนสูง ละเอียด  พงษ์สุวรรณ ครู
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530438 : บ้านโนนสูง พิเชษ  อินทฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530436 : บ้านแขมโพนทอง สมศรี  ผาพันธ์ ครู
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530437 : บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว ทิพาวรรณ  คำโสภา ครูผู้ช่วย
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530437 : บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว วลัยพรรณ  สอนศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530396 : บ้านโคก น้อยมณี  โพธิ์งาม ครู
117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530396 : บ้านโคก อรัญญา  สูงเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530397 : บ้านโปร่งสามัคคี ติยนา  รินจันทร์ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530430 : บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นายภาณุ  พุฒพวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530430 : บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นายนิรันดร์  แท่นแก้ว ครู
121 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530430 : บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นางทองนิ่ม  ธรรมแสง ครู
122 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530431 : บ้านโนนน้อย นางไกรษร  หล้าธรรม ครู
123 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530429 : บ้านโคกหล่าม วิจารย์  อาจสาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
124 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530429 : บ้านโคกหล่าม วิรัลพัชร   สุตะพันธ์ ครูผู้ช่วย
125 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530418 : บ้านหนองลุงตาเกษ ทัศนีย์  บัวมาศ ครูชำนาญการ
126 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530418 : บ้านหนองลุงตาเกษ นายจาตุรนต์  เพ็งสันต์ ครู
127 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530419 : บ้านหนองเหล็ก นายปัญญา  ประสงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530419 : บ้านหนองเหล็ก สุนทร  ปุณะปรุง ผู้อำนวยการ
129 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530420 : บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) ต้องใจ  คล่องตา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
130 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530420 : บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) นายสุนันท์  คชพันธ์สมโภชน์ ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530421 : บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) ดาราวรรณ  เสมศรี พนักงานธุรการ
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530421 : บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห์ ครู
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530425 : บ้านแต้(ประชาบำรุง) กันติยา  รัตนวัน ครูผู้ช่วย
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530398 : บ้านกุง นายวิชัย  พุทธวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530398 : บ้านกุง นางสาวพัชราภรณ์  ดวงอาจ ครูธุรการ
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530399 : บ้านโนนแดงโนนม่วง กรกวิน  กุลชาติ ครู
137 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 : บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) นายจดการ  อ่อนศรี ครูชำนาญการพิเศษ
138 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 : บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) นายวรวิทย์  ธรรมนิยม ครู
139 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 : บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) วรวิทย์  ธรรมนิยม ครู
140 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530400 : บ้านขวาว จิรศักดิ์  วงศ์จอม ผู้อำนวยการ
141 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530407 : บ้านปะหละ นายกิตติพจน์  อันทะชัย คร
142 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว อุมาพร  คำชะนาม ครู
143 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว นางสาวสุนันทา  ชมชื่น พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
144 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว นายทองคำ   ธรรมดา ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว นางสร้อยเพชร  บัวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
146 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530406 : บ้านพลับฝางผักหม นางสาวชไมพร  คำชาย ครู
147 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530406 : บ้านพลับฝางผักหม นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ เจ้าหน้าที่พัสดุ
148 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530424 : บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ปราโมทย์  พรรณโรจน์ ครู
149 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530422 : บ้านบอนใหญ่ นางวรรษมน   อารีย์ ครู
150 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530422 : บ้านบอนใหญ่ สิทธิพงษ์  สุขเสริม ครู
151 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530423 : บ้านสะเดา นายชาลี  ชาบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530423 : บ้านสะเดา นิยม  เติมใจ ครู
153 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530432 : บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สุภาพร  สร้อยจิตร ครู
154 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530432 : บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) จุฑามาศ  โพธิจักร์ ครู
155 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530433 : บ้านค้อโนนเพ็ก นิภาพร  ศิลาโชติ ครู
156 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530433 : บ้านค้อโนนเพ็ก โกวิท  เนื้อนวล ครูผู้ช่วย
157 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530434 : บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา นายอำพล  บุญรอง ครู
158 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530381 : บ้านสระภู พิมพร  จันทา ครูผู้ช่วย
159 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530381 : บ้านสระภู นายสุระชัย  วรเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ
160 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530382 : บ้านค้อกำแพง รุ่งศิริรัตน์  โนนสูง ครู
161 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530382 : บ้านค้อกำแพง นายวีรวัฒน์  ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530382 : บ้านค้อกำแพง NUANCHUN  THUMMASANG ครู
163 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530383 : บ้านหนองหัวหมู ณัฐชัย  เชิงหอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
164 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530383 : บ้านหนองหัวหมู นายวิทยา่กร  พรมลา พนักงานราชการ
165 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530411 : บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) นาย  ธีรศักดิ์ พิทักษา ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530411 : บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) นางสาวพรชนก  ทองสาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
167 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530411 : บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สุจิตรา  ใจมนต์ ครู
168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530412 : บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ปิยะ  ไตรยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 : บ้านยางเอือด เนียรนิภา  พวงมะเทศ ครู
170 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 : บ้านยางเอือด เสริมศักดิ์  ปราณีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
171 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 : บ้านยางเอือด ปณัสญา  สุที ธุรการ
172 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 : บ้านหนองห้าง นายอภิสิทธิ์  พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย
173 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 : บ้านหนองห้าง สุจิราพร  สอิ้งทอง ครู
174 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 : บ้านหนองห้าง ปรีชาวุฒิ  รัตรีพันธ์ ธุรการ
175 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 : บ้านหนองห้าง อนุรดี  แสงพยัพ ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530386 : บ้านพงพรต อิงอร  ศุภศร ครูผู้ช่วย
177 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530386 : บ้านพงพรต อารมย์  ทองหลม ครู
178 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530387 : บ้านฟ้าผ่า พรนภา  สวัสดี ธุรการ
179 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530388 : บ้านสำโรงน้อยหนองบัว พรนภา  ไชยแสนทา ธุรการ
180 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530388 : บ้านสำโรงน้อยหนองบัว พรพรรณ  พรมโชติ ธุรการ
181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530415 : บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นาง  สุภาภรณ์ แสงย้อย ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530415 : บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นางภาวินี  อินธิปัญญา ครู
183 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530416 : บ้านนาโนน ดวงฤดี   ทองอาบ ครูพี่เลี้ยง
184 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530416 : บ้านนาโนน Dudsadee  Wattanapanich ครู
185 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530417 : บ้านโนนเค็ง ปิ่นอนงค์  กระแสโสม ครู
186 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530417 : บ้านโนนเค็ง เพชร  ผามณี ครู
187 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530439 : บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) พุธิตา  คำเหลือ ผู้อำนายการสถานศึกษา
188 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530439 : บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) บุญจง  ศรีเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ
189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530439 : บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) นายบุญจง  ศรีเลิศ ครู
190 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530440 : บ้านหนองสำโรงน้อย นายวิชาญ   ชนะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530440 : บ้านหนองสำโรงน้อย นางจิตสุดา   บึงไกร ครู
192 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530441 : บ้านหอย นายชัยวัฒน์  ศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530441 : บ้านหอย สันทัด  พวงมะเทศ ครู
194 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530428 : บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมใจ  กิ่งคำ ครู
195 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 : บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ปิยะณิชย์  โคตมา ธุรการโรงเรียน
196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 : บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) นางประภัสสร   ปัทมคัมภ์ ครู
197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 : บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) พงษ์ศักดิ์  ดาสันทัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา
198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530645 : บ้านม่วง นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี ครู
199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530645 : บ้านม่วง นางมยุรี  บุญเย็น ครู
200 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 : ชุมชนบ้านหนองคู นายวีระพงษ์  พรหมคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 : ชุมชนบ้านหนองคู ชลธิดา   งามศิริ ธุรการ
202 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 : ชุมชนบ้านหนองคู นายวีระพงษ์  พรหมคุณ ครู
203 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530642 : บ้านหาด(อสพป.13) นายพิชิต  รัตนะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
204 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530642 : บ้านหาด(อสพป.13) พิชิต  รัตนะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 : บ้านโนนลาน นางสาวธิดารัตน์  อินทวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 : บ้านโนนลาน นางสาววัชรา   พรหมคุณ ลูกจ้างครู
207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 : บ้านโนนลาน นางระดาวรรณ  วิเศษ ครู
208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 : บ้านโนนลาน อัญจิดา  พรหมคุณ ครู
209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530639 : อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) นายศักดา  บุญปัญญา ครู
210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530625 : บ้านกล้วยกว้าง รวิกานต์  วรรณแก้ว ครู
211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530625 : บ้านกล้วยกว้าง บำรุง  โพธิ์งาม ครู
212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530626 : บ้านบุยาว อนุวรรตน์  คุณมาศ พนักงานราชการ
213 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม นายคงศักดิ์   มูลดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
214 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม มยุรา  มณีสาย ครู
215 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม ณัฐณิชา  โปร่งจิต ครู
216 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม นางจินฎาภรณ์   แถวนาชุม ครูอัตราจ้าง
217 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530629 : บ้านพอกหนองแข้ นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม ครู
218 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530630 : บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย ธีรวัฒน์  แก้วอุดม ครู
219 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530630 : บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย กุมาริกา  วรรณวงษ์ ครูชำนาญการ
220 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530630 : บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย นายอนุชา  ช่องวารินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร นายธนกร  พันวัน ครู
222 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร นายวิทยา  วันเพ็ง ครูผู้ช่วย
223 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร วัชระ  ศรีวิพันธุ์ ครู
224 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร วัฒนา  โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร
225 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530628 : บ้านนานวนหนองแคน ทานตะวัน  ภูตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
226 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530628 : บ้านนานวนหนองแคน นายนิรันต์  สาสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
227 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530628 : บ้านนานวนหนองแคน ภัทรภร  สุขศิริ ครู
228 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530634 : บ้านพงสิม นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม ครู
229 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530634 : บ้านพงสิม นางอุทัย  ทิพมนต์ ครู
230 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530635 : บ้านจานแสนไชย พัฑฒิดา  คุณมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
231 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530617 : บ้านหนองอาคูณ บุญหนา  ศรีชัย ครู
232 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530617 : บ้านหนองอาคูณ ทัศยา  สิมาจารย์ ครูอัตราจ้าง
233 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 : บ้านขะยุง เสรี  อุตสาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง
234 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 : บ้านขะยุง นางสาวสุกัญญา  ชูจันทึก ธุรการ
235 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 : บ้านขะยุง จิราภา  ชมภู ครู
236 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530613 : บ้านหว้า นางสาวศิริพร  เวียงสิมา ครู
237 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530614 : บ้านปะโด๊ะ นายวรวิทย์  ยายีรัมย์ ครู
238 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 : บ้านอีสร้อย นางสาวศิริกุล  บุญฑล ครู
239 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 : บ้านอีสร้อย ปฏิวัติ  ขนวน ครู
240 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 : บ้านอีสร้อย นายสุหาญ  มั่งมี ครู
241 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530636 : บ้านนาทุ่ง ธนาชัย  การะเกษ ครู
242 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530633 : บ้านตาทอง suthep  mangsachart teacher
243 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530633 : บ้านตาทอง ประสิทธิ์  วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
244 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530637 : บ้านกระสังข์ ธนิดา  มณีล้ำ ครูอัตราจ้าง
245 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530637 : บ้านกระสังข์ โสภิดา  วงศ์จอม ครูชำนาญการพิเศษ
246 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530638 : บ้านกระเต็ล ธนบดี  ถาวร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
247 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530620 : บ้านเมืองหลวง วัชราภรณ์  แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ
248 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530621 : บ้านจังเอิน นางสาวอรพรรณ   พรมพิลา ลูกจ้างชั่วคราว
249 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530622 : บ้านหนองน้ำขุ่น โภคโชติ  ก้านเพชร ครู
250 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530622 : บ้านหนองน้ำขุ่น นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
251 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530623 : บ้านโทะ นางอินทุอร  กัญญาชาติ ครู
252 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530623 : บ้านโทะ ขนิษฐา  แก้วละมุล ครู
253 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530624 : บ้านหนองสะมอน สุเทพ  ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
254 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530631 : บ้านเมืองน้อย สิริชัย  บุญสิงห์ ครู
255 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 : บ้านสร้างเรือ นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน ครูอัตราจ้าง
256 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 : บ้านสร้างเรือ นิตยา  ไชยหงษ์ ครู
257 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 : บ้านสร้างเรือ ลักขณา  สุขอ้วน ครู
258 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530618 : อนุบาลห้วยทับทัน ยุภาวรรณ   จวงพันธ์ พนักงานราชการ
259 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530788 : บ้านตาโกน สุกาญดา  ผิวงาม ครูชำนาญการพิเศษ
260 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530792 : บ้านหนองปลาคูณ เกริกชัย   โคตะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
261 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530792 : บ้านหนองปลาคูณ รังสรรค์  บัวพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
262 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530793 : บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นางอัฉรา  ณะตะวัน ครู
263 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530793 : บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายบุญเสาร์  อุตมี ครู ชำนาญการพิเศษ
264 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530794 : บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ทิวา  ทรายทวีป ครู
265 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530794 : บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ธงชัย  บรรเทิงไพบูลย์ ครู
266 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530795 : บ้านเมืองจันทร์ อนัญญา  พรมพุ้ย พนักงานราชการ
267 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530795 : บ้านเมืองจันทร์ นายสมยศ  สมนึก ครูชำนาญการพิเศษ
268 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 : บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์ ครู
269 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 : บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) อาคม  คงเก่ง ธุรการ
270 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 : บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) นายอัครพล  อัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
271 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 : บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) ประยงค์  บุญประถัมภ์ ครู
272 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530797 : บ้านหนองแคน เหรียญ  สะมะลี ครู
273 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530798 : บ้านโคก นายสมควร  อนุพันธ์ ครู
274 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530798 : บ้านโคก นางสาววีระนุช  สมรัตน์ ธุรการโรงเรียน
275 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530799 : บ้านทุ่ม นายสุพจน์  หล้าธรรม ครู
276 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530799 : บ้านทุ่ม นายสมเกียรติ  มะเดื่อ ครู
277 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530789 : อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) เทพพิทักษ์  ทาริยะอินทร์ ครู
278 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530789 : อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) อุทุมพร   ฉิมมาลี ธุรการ
279 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530789 : อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) กาญจนา  สาสาย ครู
280 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530790 : บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย รื่นฤดี  ขันติวงษ์ ครู
281 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530790 : บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย เอกภพ  วันซวง ครู
282 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530791 : บ้านเขวา นายชวน  อินทศรี ครู
283 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530791 : บ้านเขวา ภัทราภรณ์  อินทศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
284 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530852 : บ้านโดด นางสายหยุด  อุตมี ครู
285 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530852 : บ้านโดด นางสาวสุดารัตน์  ทุมมี ครูอัตราจ้างชั่วคราว
286 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530853 : อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอนันต์  พิมพ์สังกุล ครู
287 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530853 : อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ วรรณภา  พรหมคุณ ครู
288 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530854 : บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สำลี   ใบเขียว ครู
289 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530854 : บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า พรสวรรค์  ขอสุข พนักงานราชการ
290 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530854 : บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า นางลีนมน  วันศรี ครู
291 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530855 : บ้านหนองหว้า นายนิรุต  โสพัฒน์ ครู
292 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530856 : บ้านหนองหงอก นางมะลิ   ไชยโคตร ครู
293 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530856 : บ้านหนองหงอก พานิช  คนขยัน ครู
294 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530857 : บ้านผือ นางพุธกานต์   ถาวร เจ้าหน้าพัสดุ
295 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 : บ้านหนองแปน นายธีรพัฒน์  พวงท้าว ตรู
296 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 : บ้านหนองแปน กำธร  ฤทธิเดช ครู
297 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 : บ้านหนองแปน นายกำธร  ฤทธิเดช ครู
298 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 : บ้านหนองแปน นายกำธร  ฤทธิเดช ครู
299 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ วัชรา  ดวงไชย ครู
300 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ ประสพโชค  ภาคคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ ศิริวรรณ   ศรชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ นางสาวพัชรี  ยั่งยืน ครู
303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530859 : บ้านเสียว ศิริชัย  สงผัด ครู
304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530860 : หนองผือ นางทองสี  เมืองแสน ครู
305 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530860 : หนองผือ ชัยสิทธิ์  หล้าธรรม ผู้อำนวยการ
306 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530861 : บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายนพพล   ตังอังคนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
307 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530864 : บ้านจาน นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
308 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530864 : บ้านจาน ประจักร  พันธ์งาม ครูผู้ช่วย
309 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530864 : บ้านจาน ยุทธนา  นิตยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
310 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530865 : บ้านหนองม้า นางสาวเมทินี  โพธิวัฒน์ ครู
311 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530866 : บ้านโซงเลง นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์ ครู
312 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530863 : บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ฐิติกานต์  เศรษศรี ครู
313 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530863 : บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ภิรมย์  พรหมทา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
314 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530863 : บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ฐิติกานต์  เศรษศรี ครู
315 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530867 : เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ นายชินเทพ  ปรือปรัก ครูชำนาญการ
316 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530868 : อนุบาลศิลาลาด พิณยา  ทองขอน ครู
317 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530868 : อนุบาลศิลาลาด รจจินิจ  สีเสน ครู
318 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530868 : อนุบาลศิลาลาด นายสมพงษ์   สังข์วัง ครู
319 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530869 : บ้านแต้มะหลี่นาดี ประภาพร  บุญตะนัย ครู
320 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530869 : บ้านแต้มะหลี่นาดี นายเอกรัฐ  เหลื่อมนอก ครู
321 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530871 : บ้านกุงขาม ธรรมรัตน์  ทองสุทธิ์ ธุรการ
322 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530871 : บ้านกุงขาม วรันธร  ทองสุทธิ์ ครู
323 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530871 : บ้านกุงขาม ณรงค์เกียรติศักดิ์   พลศักดิ์ ครู
324 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530874 : บ้านเกิ้ง(อสพป.37) นางบานชื่น   อินอุเทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
325 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530874 : บ้านเกิ้ง(อสพป.37) รำพัน  ขาววิเศษ ครู
326 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530872 : บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ณัฐพงษ์  แหวนหล่อ ธุรการ
327 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530870 : บ้านโจดม่วง สุกัญญารัตน์  ไชยงาม ครู
328 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530873 : บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นางสาวเกษมณี   เกษสุพะ ธุรการโรงเรียน
329 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530873 : บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นายปัญญา  ขวัญสง ครู
330 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530873 : บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นายอรกิต  เพ็งแจ่ม ธุรการ
331 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530875 : บ้านคลีกลิ้ง นางสาวสกาวเดือน  ดวงดาว ูธุรการ
332 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530876 : บ้านโพธิ์แคน โคจร  หลาวทอง ธุรการโรงเรียน
333 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530876 : บ้านโพธิ์แคน นายสุฤทธิ์  คิดวันนา ครู
334 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530876 : บ้านโพธิ์แคน นายบุญช่วย  งามแสง ครู
335 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ อภิชาติ  นาห่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
336 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ วิชัย   บัวทอง ครู
337 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ วิชัย   บัวทอง ครู
338 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ นายภูวนารถ  ภูมิวรพงษ์ ผู้อำนวยการ
339 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ ไอลัดดา  มูลลิสาร ครู
340 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530878 : บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ยอดขวัญ  สุทาวัน ครูวิกฤต
341 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530878 : บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ขวัญฤดี  ผาริโน ครู
342 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530880 : บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) คำไชย  ไชยปัญญา ครู
343 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 : บ้านหลักด่านหนองจอก นายประสิทธิ์  ปิตะสิงห์ ผู้อำนวยการ
344 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 : บ้านหลักด่านหนองจอก วีรพงษ์  มงคล ครู
345 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 : บ้านหลักด่านหนองจอก ปารณี  บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการ
346 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530882 : บ้านดงเค็งตู้ นายประเสริฐ  สิงห์เขาภู ผู้อำนวยการ
347 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530882 : บ้านดงเค็งตู้ นายนวล  โสดถานา ครู
348 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530883 : บ้านทัพส่วยหนองพอก ประภัสสร   พื้นพันธ์ ครู
349 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530883 : บ้านทัพส่วยหนองพอก จารุวรรณ  โพธิ์ศรี ธุรการ
350 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530883 : บ้านทัพส่วยหนองพอก นัฏฐ์ญานันท์  ชันษา ครูธุรการ