รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530251 : บ้านกฤษณา นางปิยนุช  ศรีโมรา ครู
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530252 : สวัสดีวิทยา นายประพันธ์  สันโสภา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530253 : บ้านป่าใต้ นางสาวสุกัญญา  ร่วมใจ ครูผู้ช่วย
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530238 : บ้านกันทรารมย์ นางสาววราภรณ์  แหวนวงษ์ ครู
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530239 : บ้านโคกสูง จิโรจน์  โคตรดี ครูผู้ช่วย
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530267 : บ้านระกา นายสุรกานต์  เชื้อคล้ำ ครู
7 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530267 : บ้านระกา นายโกสิทธิ์  กลางมณี ครู
8 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530268 : บ้านโคกเพชร นิยมวัลย์  พรหมประดิษฐ์ ครู
9 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530269 : บ้านเปี่ยมตะลวก นายศิริศักดิ์  มูลดับ ครู
10 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530260 : บ้านภูมิศาลา ยุภาวดี  แก่นจันทร์ ครูธุรการ
11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530260 : บ้านภูมิศาลา นางสาวศิริรัตน์  ใจดี ครู
12 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530262 : บ้านเสลาสุขเกษม นางอ้จฉรกัลย์  สระแก้ว ครูชำนาญการพิิเศษ
13 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530254 : บ้านปะอุง พิมพ์มาดา  พุฒิพงศ์ปกรณ์ ครู
14 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530254 : บ้านปะอุง นางศิริพรรณ  มะนู ครู
15 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530255 : บ้านเค็ง ศุภสินี  ศรีโพนดวน ครู
16 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530255 : บ้านเค็ง นางสาววิจิตรา  รุ่งแสง ครู
17 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530250 : บ้านตาสุด อิสรานุรักษ์  ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย
18 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530249 : จะกงวิทยา นางสาวมะลิสา    ศรีกระหวัน ครู
19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530249 : จะกงวิทยา ชาญวิชญ์  บุตรอุดม ครูผู้ช่วย
20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530256 : บ้านใจดี ภัตราภรณ์  ศรีโกศล ครู
21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530256 : บ้านใจดี นางสาวแสงเดือน  ไชยา ครู
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530256 : บ้านใจดี นางสุพรรณี  กลางมณี ครู
23 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530257 : บ้านทะลอก นางสาวสุขุม  ยอดนางรอง ครู
24 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530258 : บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) นายโกศิษฐ์  พิมพ์จันทร์ ครู
25 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530259 : บ้านอังกุล เดือน  แก้วพวง ครู
26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530259 : บ้านอังกุล นัดดา   ดาวเรือง ครู
27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530265 : บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ นางสาวปริญญา   ใจมนต์ ครู
28 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530266 : บ้านตรางสวาย พัชริยา  ประโลม ครูผู้ช่วย
29 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530263 : บ้านดองกำเม็ด จักรกฤษณ์  จันทวี ครู
30 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530264 : บ้านกันจาน อัจฉรานันท์  สมบัติกำไร ครู
31 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 : บ้านตะเคียนช่างเหล็ก รชกช  ร่วมทรัพย์ ครู
32 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 : บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ธนวรรษธน์  ใจมนต์ ครู
33 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530272 : บ้านกะกำ นายพิบูรณ์   ศรีลาชัย ครู ชำนาญการ
34 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530275 : บ้านบัวบก ธนพล  บุญตา ธุรการ
35 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530290 : บ้านตาอุด นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา ครู คศ.1
36 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530290 : บ้านตาอุด นายมานะ  ชาติเสนา ครู
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530311 : บ้านปราสาทกวางขาว วรลักษณ์  ดวงสิน ครู
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530311 : บ้านปราสาทกวางขาว นายคมธัช  อินวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530282 : นิคม ๑ นางสาวปติกานต์  เกตศิลา ครู
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530283 : นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) นายกิตติพงษ์  พรหมมาดวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530241 : บ้านปราสาท พรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530243 : บ้านหนองสะแกสน สุชาดา  ยิ่งยงยุทธ ครู
43 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530244 : บ้านบ่อทอง นายเฉลียว  หนูมา ครู
44 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530245 : บ้านสกุล เกษร  พิมสาร ครู
45 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530247 : บ้านคลองเพชรสวาย สุดา  จันทรักษา ครู
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530248 : บ้านกันโทรกประชาสรรค์ สมถวิล  มันทราช ครู
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530277 : บ้านปรือคัน เชี่ยวชาญ  รับรอง ครู
48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530278 : บ้านปรือใหญ่ นายเอกภักดิ์   วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530279 : บ้านมะขาม นางสาวชลันดา  จิตรโสม ครู
50 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530280 : บ้านหลัก นายวัชระพงศ์  พรรณา ครู
51 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530281 : บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) นายสมาน  พุทธวงค์ ครู
52 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530284 : ทับทิมสยาม ๐๖ สันติชัย  เถาว์รินทร์ ครู
53 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530274 : บ้านทุ่งศักดิ์ นายประหยัด  พลพวก ครู
54 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530274 : บ้านทุ่งศักดิ์ นวภรณ์  บุญขาว ครู
55 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530273 : บ้านหนองกาด นางสายใจ   คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองกาด
56 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530271 : บ้านจันลม นพดล  นวลแสง ครู
57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530271 : บ้านจันลม นายพิชิต  พรหมดี ครู
58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530271 : บ้านจันลม สุพจน์  บุญตา ครู
59 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530292 : บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) บรรพจน์  ในทอง ครู
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530293 : บ้านเคาะสนวนสามัคคี นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์ ครูผู้ช่วย
61 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530294 : บ้านละเบิกตาฮีง นางสันติกา   นันทะสิงห์ ครู
62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530246 : บ้านคล้อโคกกว้าง สุริยะ  เชาว์สูงเนิน ครู
63 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530240 : ศรีสะอาดวิทยาคม ชนัดดา  คำอ่อน ครู
64 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530240 : ศรีสะอาดวิทยาคม ชูศักดิ์  ใจนวล ครู
65 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530242 : บ้านตะเคียนบังอีง จงกลณี  อินทร์ดา ครู
66 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530289 : บ้านใหม่ประชาสามัคคี นภัทรศกานต์  บุญเชิญ ครู
67 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530289 : บ้านใหม่ประชาสามัคคี สุพรรษา  ทิพมูล ครู
68 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530285 : บ้านสะเดาใหญ่ นายนพณัฐ  พงษ์วัน ครู
69 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530286 : บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) อดิศักดิ์  คำเสียง ครู
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530287 : บ้านเขวิก มะลิวัลย์  จะริรัมย์ ครู
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530288 : บ้านโพง นางสาววรรธณี  นนทะพันธ์ ธุรการโรงเรียน
72 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530288 : บ้านโพง นายไสว  สะอาด ครู
73 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530310 : บ้านสระบานสามัคคี boonjong  pakadang ครู
74 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530303 : บ้านสำโรงตาเจ็น บุหงา  คงราช ครู
75 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530303 : บ้านสำโรงตาเจ็น บุหงา  คงราช ครู
76 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530306 : บ้านศาลาประปุน กาญจนา  อรเดช ธุรการ
77 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530307 : บ้านโนนดู่ เอกชัย   ประทุมวงษ์ ครูผู้ช่วย
78 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530308 : บ้านเริงรมย์ นางสมพร  จีนรัมย์ ครู
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530295 : บ้านโสน รัชนี  แก่นสิงห์ ครู
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530296 : บ้านอาวอย สมพร  โรหิตาภิรมย์ ครู
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530297 : บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) นางสาวปชาบดี  กลางดวง ครู
82 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530298 : บ้านสวาย ชำนาญ  ศิริผล ครู
83 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530299 : บ้านหนองคล้า นางธัญรดี  พันธเสน ครู
84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530300 : บ้านคำเผือ นกพร  นัยนิตย์ พนักงานราชการ
85 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530300 : บ้านคำเผือ นางเนตรฤดี  มากนวล ครู
86 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530301 : บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 พงษ์เทพ  ประดับศรี ครู
87 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530316 : นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) นิรมล  อาจวิเชียร ครู
88 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 : นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) นางวรัญญา   ทองมนต์ ครู
89 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 : นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) อัจฉรา  จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530291 : บ้านตรอย วรัญญู  เจริญศรี ครู
91 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530314 : บ้านตาดม เขียน  แก่นเกษ ครู
92 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530314 : บ้านตาดม อัจฉราวดี  ศรีลาชัย ครู
93 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530314 : บ้านตาดม ภารดา   อินทร์ทา ธุรการโรงเรียน
94 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530315 : บ้านสมบูรณ์ นายอาคม  พูลเพิ่ม ครู
95 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530312 : บ้านกันแตสระรุน เยาวดี  ศรีวงศ์วัฒน ครู
96 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530312 : บ้านกันแตสระรุน นายอาทิตย์  สมพงษ์ ครู
97 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530313 : บ้านแขว วรรณา  มนทอง ครู
98 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530313 : บ้านแขว สมนึก  แก้วแย้ม ครู
99 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530326 : บ้านคะนาสามัคคี นางลมุน  นิลวรรณ ครู
100 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530327 : บ้านยางชุมภูมิตำรวจ อาทิตย์  บุญศรี ครู
101 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530321 : บ้านแทรง นิชานันท์  มากนวล ครู
102 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530321 : บ้านแทรง ชม   จุดาบุตร ครู
103 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530325 : บ้านนาก๊อก นางกาญจนา  ศิริวัฒน์ ครู
104 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530325 : บ้านนาก๊อก Suwanna  Saenthaweesuk ครูผู้ช่วย
105 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530318 : อนุบาลศรีประชานุกูล ธนรัตน์  สวัสดิกุล ครู
106 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530319 : ขุขันธ์วิทยา นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ ครู
107 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530319 : ขุขันธ์วิทยา นางเสาวนิตย์  สมบัติหอม ครู
108 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530320 : บ้านชำแระกลาง นางสาววิภารัตน์   นันทะสิงห์ ธุรการ
109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530323 : บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) นางจินตนา   งามวงษ์ ครู
110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530323 : บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) นางสาวพรพิมล  พลคำ ครู
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530324 : วัดเขียน นางสาวจันดา  ดวงสินทร์ ครู
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530324 : วัดเขียน เกษร  พลภักดี ครูอัตราจ้าง
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530276 : บ้านเรียม นางวรวรรณ  มิถุนดี ครู
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530276 : บ้านเรียม สุนิษา  พันธเสน ครู
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530309 : บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) นางน้ำอ้อย  จันครา ครู
116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530302 : ชุมชนบ้านหัวเสือ พรพิมล  รัตนศิลป์ ครู
117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530304 : สวงษ์พัฒนศึกษา กนกวรรณ   บุญทัน ครูผู้ช่วย
118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530305 : บ้านห้วยสระภูมิ จุไรรัฐ   จันทร์เพ็ง ครู
119 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530586 : บ้านดองดึง บุญล้อม  โยธี ครู
120 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530587 : บ้านดินแดง นายอภิชาติ  หอมหุน ครู
121 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530588 : บ้านสร้างใหญ่ สุดฤทัย  ปิตะศก ครู
122 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530589 : หนองอารีพิทยา นายปัจจุปกร   ไตรพิพัฒน์ ครู
123 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530590 : บ้านกันตรวจ SUREE  SORNBOONTHONG ครู ค.ศ.2
124 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530591 : บ้านหนองระเยียว นางประยงค์  สายดวง ครู
125 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530592 : บ้านตาเจา นายสุชาติ  สายแก้ว ครู
126 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530593 : บ้านแดง อภิญญา  บุญเพ็ง ครูผู้ช่วย
127 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530593 : บ้านแดง เบิกฟ้า  แพ่งพนม ครู
128 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530579 : บ้านคูสี่แจ สายทอง  วันอุบล พนักงานราชการ
129 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530579 : บ้านคูสี่แจ สายรุ้ง  ประอาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
130 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530579 : บ้านคูสี่แจ อภินันท์  ทองมนต์ ผู้อำนวยการ
131 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530578 : บ้านปราสาทเยอ นางเพ็ชรี  อุระดา ครู
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530574 : บ้านหนองพัง มีนา  ชูชื่น ครู
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530575 : โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ชนกพร  โสรเนตร ครูผู้ช่วย
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530559 : บ้านติ้ว นางสาวธนกร  รามภักดี ครู คศ.3
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 : บ้านมะขามภูมิ สาวิตรี  มะปราง ครู
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 : บ้านมะขามภูมิ นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์ ครู
137 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530561 : บ้านทุ่ม(อสพป.3) ภัทรพล  จันตะ ธุรการ
138 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530562 : บ้านกระแมด นฤมล  แสงจันทร์ ครู
139 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530563 : บ้านโพงกอก นายบรรจง  สระทอง ครู
140 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530563 : บ้านโพงกอก นางภิรัญญา  วงศ์พินิจ ครู
141 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530553 : อนุบาลไพรบึง นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
142 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530553 : อนุบาลไพรบึง นายระนอง  เชื้อทอง ครูผู้ช่วย
143 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530554 : บ้านสวาย-สนวน กัณฑ์อเนก  บุรมย์ ครู
144 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530554 : บ้านสวาย-สนวน นางสาวธัญญลักษณ์  ทองบาง ครู
145 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530555 : บ้านคอกหนองไพร นายอาทิตย์  จันดี ครู
146 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530556 : บ้านตราด นางสาวภิญญดา   พิมมาศ ครูผู้ช่วย
147 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530556 : บ้านตราด นางสาวสาลินี  ศิลาวรรณ ครู
148 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530557 : บ้านพราน นางสาววิภาวรรณ  สาระบุตร ครูผู้ช่วย
149 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530557 : บ้านพราน นายทักษิณ  อายุวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530558 : บ้านผือ มานะ  ไชยโชติ ผอ.
151 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 : บ้านสำโรงพลัน สถานพงษ์  ไชยโชติ ครู
152 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 : บ้านสำโรงพลัน นาง  นางพรรณิวา เตารัตน์
153 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530565 : บ้านไม้แก่น กัลยา  พิลัย ครู
154 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530566 : บ้านปุดเนียม วานิช  โนนกลาง ครูอัตราจ้าง
155 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530567 : บ้านหัวช้าง นางสาวเดือนเพ็ญ  มะปราง เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530569 : บ้านชำแระ นางสาวมนชนก  สิทธิโสม ครู
157 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530570 : บ้านตาจวน นางสาวจรรยา ชินทอง  ชินทอง ครู
158 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530571 : บ้านไทร นางฉวีวรรณ  ดวงมณี ครู
159 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530572 : บ้านสะเดาน้อย สนิท  ศรีทะเสน ครูผู้ช่วย
160 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530573 : บ้านโป่ง นางอัญชิสา  แก้วกันหา ครู
161 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530580 : บ้านสลักได นางศิริพร  ศรีสะอาด ครู
162 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530582 : บ้านหนองอิไทย โกเมศ  พรมประดิษฐ์ ครู
163 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530583 : บ้านอาลัย จิระนันท์  โสพันธ์ ครู
164 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530583 : บ้านอาลัย ขวัญฤดี  คุ้มครอง ธุรการโรงเรียน
165 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530584 : บ้านโพนปลัด นายสังวาลย์  ศรีทากุล ครู
166 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530585 : บ้านเขวา ปิ่นชัย  โยธี ครูธุรการ
167 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530521 : บ้านกู่ ศิรินันทร์  พรมลา ธุรการ
168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530521 : บ้านกู่ สัม  รุ่งเรือง ครู
169 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530526 : บ้านไฮน้อย นายประเสริฐ  นุศรีจันทร์ ครู
170 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530527 : บ้านกะดึ มาลัย  นันทรักษ์ ครู
171 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530528 : บ้านพอก รณิดา  ศรีสมุทร ครูผู้ช่วย
172 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530528 : บ้านพอก นางสาวรณิดา  ศรีสมุทร ครูผู้ช่วย
173 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530529 : บ้านเกาะกระโพธิ์ รัชนี  อุ่นยะนาม ครู
174 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530530 : บ้านหนองบัวตาคง นางสาวปัทมาพร  ศรีวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
175 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530530 : บ้านหนองบัวตาคง นายสมบูรณ์  ศิลาชัย ครู
176 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530531 : บ้านสามขา อภิยศ  ปัทมคัมภ์ ครูผู้ช่วย
177 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530531 : บ้านสามขา ชนาพร  สิงขรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530532 : บ้านหว้า ประยูร  ศรีทนต์ พนักงานราชการ
179 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530525 : บ้านขามหนองครอง อำนาจ  บุตรดี 8I6
180 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530522 : บ้านหนองคูอาวอย นายสตางค์  พรมลิ ครู
181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530523 : บ้านดู่ นเรศ  คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
182 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530524 : บ้านหนองแวง ปิยาพร  โนนสูง ครู
183 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530520 : บ้านตะเภา นายวิรัตน์  หาดคำ ครู
184 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530514 : บ้านตูม นิรมล  แหวนวงษ์ ครู
185 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530515 : บ้านขี้นาค นางสาวบัวสอน  สายทอง ครู
186 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530517 : บ้านบึงกระโพธิ์ พัทยา  ทองแสน ครู
187 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530506 : อนุบาลปรางค์กู่ วชิราภรณ์  แหวนวงษ์ ธุรการโรงเรียน
188 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530506 : อนุบาลปรางค์กู่ สิทธิพร  นนท์ศิริ ครู
189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530507 : บ้านสนาย นายระพีพร   ทวีชาติ ครู
190 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530507 : บ้านสนาย ขจรศักดิ์  มีทอง ครู
191 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530507 : บ้านสนาย นายโรจนพงศ์  นิลแก้ว ครู
192 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530508 : บ้านโนนดั่ง นางสาวอรพรรณ  พงษ์สุวรรณ ธุรการ
193 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530509 : บ้านขามฆ้อง บริหาร  ลวดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530510 : บ้านโป่ง กวิตา  โสมา ธุรการ
195 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530511 : บ้านไฮ นายทวีชัย  วิเศษชาติ ครู
196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530512 : บ้านโพธิ์สามัคคี นายประวิทย์  เหล่าเลิศ ครูผู้ช่วย
197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530513 : บ้านเหล็ก วรินภร   สีสัน ครู
198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530533 : บ้านนาวา สุพรรณี  พงษ์สุวรรณ์ ครู
199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530534 : บ้านกอกหวาน นางสาวจินตนา  ไชยศรีษะ ครู
200 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530535 : บ้านบัลลังก์ นางสาวจิราพร  ประมวล ธุรการ
201 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530536 : บ้านสมอ นางชัชฎาวรรณ  ปิ่นหอม ครู
202 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 : บ้านหนองเพดาน เยาวมาลย์  วิเศษชาติ ครู
203 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 : บ้านหนองเพดาน อัษกร  ตัณฑกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพดาน
204 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 : บ้านหนองเพดาน นางสาวสิริยากร   แจ่มศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530538 : กระต่ายด่อนวิทยา นายศรีรัตน์  ประมวล ครู
206 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530539 : บ้านดอนหลี่ นางสาวศรีสุปรางค์  นามบุตร ธุรการ
207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530539 : บ้านดอนหลี่ นายณัฐพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหลี่
208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530540 : บ้านกุดปราสาท อรทัย  สิงหร ครู
209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530516 : บ้านสวายสนิท คุณากร  ธนที ครู
210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530518 : บ้านขามทับขอน นายเจษฎากร   ศรแผลง ครูผู้ช่วย
211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530519 : บ้านท่าคอยนาง นางมณฑิตา  ทองก่ำ ครูธุรการ
212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530519 : บ้านท่าคอยนาง นายโสภณ  ใจคุ้มเก่า ครู
213 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530552 : บ้านสำโรง เพ็ญพิชญา   เงางาม ครู
214 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530548 : โรงเรียนบ้านตาเปียง นายศิภกาญจน์  เสมอ ครูผู้ช่วย
215 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530549 : บ้านไฮเลิง เอกสิทธิ์  พวงคำ ครู
216 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530550 : บ้านหว้าน วราภรณ์  ศรีกุล ครู
217 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530551 : บ้านขอนแต้ นางสาวอัจฉรา  ขันธวิทย์ ครู
218 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530551 : บ้านขอนแต้ เฉลิมศักดิ์  คุณมาศ ธุรการโรงเรียน
219 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530551 : บ้านขอนแต้ นางดวงฤดี  ศรีปัตเนตร ครู
220 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530541 : บ้านหนองเชียงทูน สงวน  ชุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
221 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530542 : บ้านกำแมด พรศักดิ์  รัตนมะโน ครู
222 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530543 : บ้านศาลา นายปรีชา  ยอดทอง ครู
223 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530544 : บ้านหนองระนาม ชณิกานต์  ศรีกำพล รักษาการในตำแหน่งผู้อนวยการโรงเรียน
224 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530545 : บ้านมัดกานกทาขุมปูน ฐิติพันธ์  สอนพูด ครู
225 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530546 : บ้านหนองคูขาม ระเบียบ  บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
226 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530547 : บ้านบ่อ นางเพียรทอง  บุญจอม ครู
227 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530764 : บ้านโคกตาล แพรรัตน์   พรหมวาที เจ้าหน้าที่ธุรการ
228 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530764 : บ้านโคกตาล อุดรศักดิ์  รัตนพันธ์ ครู
229 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530765 : บ้านลุมพุกคลองแก้ว นายเลิศหล้า  หลาวทอง ครู
230 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530766 : บ้านศาลา ชาตรี  ทองมาตา ครู คศ.1
231 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530766 : บ้านศาลา นายเชิดศักดิ์  สายกำพร้า ครู
232 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530766 : บ้านศาลา พิพัฒน์  ชุมแสง ครู
233 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530767 : บ้านเรือทองคลองคำ นางสาวอรอนงค์  วงษ์ขันธ์ ครูผู้ช่วย
234 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530769 : บ้านนาตราว นภาพร  เงินดี ครู
235 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530770 : บ้านจำปานวง มีชัย  ผิวหอม ครู
236 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530770 : บ้านจำปานวง นายสิทธิกร  รัตนพันธ์ ครู
237 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530771 : บ้านแซรสะโบว นายพัทยา  พิมพันธ์ ครู
238 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530768 : บ้านตาโสม นางศรีอัมพร  โสดาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530768 : บ้านตาโสม สุวิมล   บุตรราช ครู
240 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530763 : บ้านตะเคียนราม นายสุริยะ  สมพร ครู ชำนาญการพิเสษ
241 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530772 : วนาสวรรค์ ธีรพล  บุญสรรค์ ครู
242 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530773 : บ้านไพรพัฒนา นายวุฒิพงษ์  บุญขาว ครู
243 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530774 : บ้านแซรไปร นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ ครู
244 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530775 : บ้านละลม นางสาวปภัชวรินทร์   ประจำ ธุรการโรงเรียน
245 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530776 : บ้านธาตุพิทยาคม นางสาวธัญญภัทร   ตั้งสุระกุลชัย ครู
246 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530777 : บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) จิตนา  มะโนเครื่อง ครู
247 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530777 : บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) อรทัย  แหวนเงิน ธุรการโรงเรียน
248 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530777 : บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) นพสิทธิ์  เจริญศิลป์ ธุรการโรงเรียน
249 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530785 : บ้านพรหมเจริญ นายณัฐพล  พันธะ ครูผู้ช่วย
250 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530785 : บ้านพรหมเจริญ ธวัชชัย  ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
251 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530781 : เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายไพศาล  บุญขาว ครู
252 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530781 : เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางภัทราพร   อนุพันธ์ ครู
253 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530778 : บ้านทำนบ ปุญญิกา  พลพวก เจ้าหน้าที่พัสดุ
254 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 : บ้านห้วยตามอญ ประยงค์  เนมังสัง ครูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
255 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530884 : บ้านพนมชัย นายแสงจันทร์  ปางสุข ครู
256 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530782 : อนุบาลภูสิงห์ จันทรี  ศรีชนะ ครูผู้ช่วย
257 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530783 : บ้านโคกใหญ่ มาลีวรรณ์  พราวศรี ครูผู้ช่วย
258 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530784 : บ้านตาเม็ง(อสพป.9) พีรพัฒน์  สวัสดี ครู
259 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530784 : บ้านตาเม็ง(อสพป.9) ศราวุธ   น้อยผา ครู
260 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530786 : บ้านนกยูง(อสพป.30) นายสมพงษ์  จันเทศ ครู
261 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530787 : บ้านทุ่งหลวง นางสาวนวลจันทร์  ทยานสิงห์ ครูผู้ช่วย
262 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530787 : บ้านทุ่งหลวง ดวงใจ  ตะเคียนเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
263 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530780 : เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง นายมนตรี  สอนไชยญาติ ครูผู้ช่วย