รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530251 : บ้านกฤษณา นายบุญจันทร์  นัยพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530251 : บ้านกฤษณา นางปิยนุช  ศรีโมรา ครู
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530252 : สวัสดีวิทยา นายประพันธ์  สันโสภา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530253 : บ้านป่าใต้ นางพรพิมล   พิศงาม ครู
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530253 : บ้านป่าใต้ ศักดิ์สิทธิ์  จนทเขต ครู
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530253 : บ้านป่าใต้ นางภรภัสสรณ์  ผลสุข ครูผู้ช่วย
7 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530238 : บ้านกันทรารมย์ นันทนา  ตุ้มวงษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530238 : บ้านกันทรารมย์ นางสาววราภรณ์  แหวนวงษ์ ครู
9 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530238 : บ้านกันทรารมย์ สมพร  พงษ์เพชร ครูชำนาญการ
10 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530239 : บ้านโคกสูง จิโรจน์  โคตรดี ครูผู้ช่วย
11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530239 : บ้านโคกสูง ภัคพร  วงศ์บุตตะ ครูผู้ช่วย
12 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530239 : บ้านโคกสูง นางสมจิตร  เหมือนวงษ์ธรรม หัวหน้าพัสดุ
13 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530239 : บ้านโคกสูง อนงศิริ  ระหาร ครู
14 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530267 : บ้านระกา นายสุรกานต์  เชื้อคล้ำ ครู
15 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530267 : บ้านระกา นายโกสิทธิ์  กลางมณี ครู
16 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530267 : บ้านระกา นึก  พลคำ ครู
17 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530268 : บ้านโคกเพชร นิยมวัลย์  พรหมประดิษฐ์ ครู
18 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530268 : บ้านโคกเพชร นางกังสดาล  มนต์ฤทธานุภาพ ครู
19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530268 : บ้านโคกเพชร นางนิยมวัลย์  พรหมประดิษฐ์ ครู
20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530269 : บ้านเปี่ยมตะลวก นายศิริศักดิ์  มูลดับ ครู
21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530260 : บ้านภูมิศาลา ยุภาวดี  แก่นจันทร์ ครูธุรการ
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530260 : บ้านภูมิศาลา นางสาวศิริรัตน์  ใจดี ครู
23 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530262 : บ้านเสลาสุขเกษม นางอ้จฉรกัลย์  สระแก้ว ครูชำนาญการพิิเศษ
24 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530262 : บ้านเสลาสุขเกษม นางสาวพิสมัย  จันเทวา ธุรการ
25 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530254 : บ้านปะอุง นางศิริพรรณ  มะนู ครู
26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530254 : บ้านปะอุง นวลจันทร์  นามวงศ์ ครู
27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530254 : บ้านปะอุง พิมพ์มาดา  พุฒิพงศ์ปกรณ์ ครู
28 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530255 : บ้านเค็ง นางสาววิจิตรา  รุ่งแสง ครู
29 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530255 : บ้านเค็ง ศุภสินี  ศรีโพนดวน ครู
30 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530250 : บ้านตาสุด อิสรานุรักษ์  ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย
31 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530250 : บ้านตาสุด ปิยพงษ์  หมื่นไธสง เจ้าหน้าที่พัสดุ
32 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530250 : บ้านตาสุด นายสัจจา  สว่างภพ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
33 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530249 : จะกงวิทยา ชาญวิชญ์  บุตรอุดม ครูผู้ช่วย
34 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530249 : จะกงวิทยา นางสาวเสาวณีย์   สาใจ ครู
35 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530256 : บ้านใจดี นางกนกภัณฑ์  สอนพูด ครู
36 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530256 : บ้านใจดี นางสุพรรณี  กลางมณี ครู
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530256 : บ้านใจดี ภัตราภรณ์  ศรีโกศล ครู
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530257 : บ้านทะลอก นางสาวสุขุม  ยอดนางรอง ครู
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530258 : บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) นายศราวุธ  วามะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530258 : บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) นายโกศิษฐ์  พิมพ์จันทร์ ครู
41 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530259 : บ้านอังกุล นางนัดดา  ดาวเรือง ครู
42 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530259 : บ้านอังกุล นัดดา   ดาวเรือง ครู
43 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530259 : บ้านอังกุล เดือน  แก้วพวง ครู
44 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530265 : บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ นายสมคิด  โคณบาล ครู
45 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530265 : บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ นางสาวปริญญา   ใจมนต์ ครู
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530265 : บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ เมธาวี  ติณานันท์ ครู
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530266 : บ้านตรางสวาย เบญจวรรณ  ไวย์วุฒิ ครู
48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530266 : บ้านตรางสวาย พัชริยา  ประโลม ครูผู้ช่วย
49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530266 : บ้านตรางสวาย นางชฎาพร  บังเอิญ ครู
50 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530263 : บ้านดองกำเม็ด นางหัทยา  กุลัพบุรี ครู
51 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530263 : บ้านดองกำเม็ด จักรกฤษณ์  จันทวี ครู
52 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530264 : บ้านกันจาน นางเบญจลักษณ์  กุลวุฒิ ครู
53 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530264 : บ้านกันจาน อัจฉรานันท์  สมบัติกำไร ครู
54 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 : บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ธนวรรษธน์  ใจมนต์ ครู
55 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 : บ้านตะเคียนช่างเหล็ก รชกช  ร่วมทรัพย์ ครู
56 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 : บ้านตะเคียนช่างเหล็ก นายอานนท์  นามแสง ครู
57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 : บ้านตะเคียนช่างเหล็ก นายอานนท์  นายแสง ครู
58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530272 : บ้านกะกำ จิระศักดิ์  สาระพงษ์ ครู
59 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530272 : บ้านกะกำ นายพิบูรณ์   ศรีลาชัย ครู ชำนาญการ
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530272 : บ้านกะกำ จิระศักดิ์   สาระพงษ์ ครู
61 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530272 : บ้านกะกำ ธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ ครู
62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530275 : บ้านบัวบก ธนพล  บุญตา ธุรการ
63 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530275 : บ้านบัวบก จันทร์เพ็ญ  ไชยมาศ ครู
64 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530275 : บ้านบัวบก นางสาวศุพิชญา  เหลาพะวัง ครู
65 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530290 : บ้านตาอุด โอภาส  กุลัพบุรี ครู
66 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530290 : บ้านตาอุด วิลาวัลย์  สอนซ้าย ครู
67 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530290 : บ้านตาอุด นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา ครู คศ.1
68 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530311 : บ้านปราสาทกวางขาว กฤตยาณี  สายสินธุ์ ครูผู้ช่วย
69 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530311 : บ้านปราสาทกวางขาว นายปรีชา  วัฒนนานนท์ ครู
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530311 : บ้านปราสาทกวางขาว วรลักษณ์  สิ้นภัย ครู
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530282 : นิคม ๑ satit  sratongkeaw ครู
72 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530283 : นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) จุฬาพร  ทองสุข ครู
73 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530283 : นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) นายกิตติพงษ์  พรหมมาดวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530241 : บ้านปราสาท ประจวบ  ประเสริฐโถ ครู
75 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530241 : บ้านปราสาท พรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530243 : บ้านหนองสะแกสน ธารีรัตน์  ยอดสิน ครู
77 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530243 : บ้านหนองสะแกสน สุชาดา  ยิ่งยงยุทธ ครู
78 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530244 : บ้านบ่อทอง นายเฉลียว  หนูมา ครู
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530245 : บ้านสกุล thitimar  taosiri ครู
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530245 : บ้านสกุล เกษร  พิมสาร ครู
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530247 : บ้านคลองเพชรสวาย นายประเสริฐ  ศรีสุวรรณ์ ครู
82 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530247 : บ้านคลองเพชรสวาย สุดา  จันทรักษา ครู
83 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530248 : บ้านกันโทรกประชาสรรค์ นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย ครู
84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530248 : บ้านกันโทรกประชาสรรค์ สมถวิล  มันทราช ครู
85 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530277 : บ้านปรือคัน เชี่ยวชาญ  รับรอง ครู
86 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530277 : บ้านปรือคัน สุภาพรรณ  แพงอก ครู
87 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530278 : บ้านปรือใหญ่ นายจำนงค์   ศรีกะชา ครู
88 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530278 : บ้านปรือใหญ่ ยุวดี  หลาวทอง ครู
89 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530278 : บ้านปรือใหญ่ นายเอกภักดิ์   วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530279 : บ้านมะขาม นางสาวชลันดา  จิตรโสม ครูผู้ช่วย
91 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530279 : บ้านมะขาม นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์ ครู
92 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530280 : บ้านหลัก จริยา  ไชยสอน ครู
93 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530280 : บ้านหลัก นายวัชระพงศ์  พรรณา ครู
94 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530280 : บ้านหลัก นายบุญตา  ศรีไชย ครู
95 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530281 : บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) นายอำพล  ศรีปัญญา ครู
96 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530281 : บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) นายสมาน  พุทธวงค์ ครู
97 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530281 : บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) นายประวิทย์  ปรือปรัก ครู/ชำนาญการ
98 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530284 : ทับทิมสยาม ๐๖ นายกลิ่นศักดิ์  ปรือปรัก ครู
99 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530284 : ทับทิมสยาม ๐๖ สันติชัย  เถาว์รินทร์ ครู
100 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530274 : บ้านทุ่งศักดิ์ นายประหยัด  พลพวก ครู
101 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530273 : บ้านหนองกาด นายสาเยียน  พันธ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกาด
102 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530271 : บ้านจันลม นายสุพจน์  บุญตา ครู
103 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530271 : บ้านจันลม นายพิชิต  พรหมดี ครู
104 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530271 : บ้านจันลม นพดล  นวลแสง ครู
105 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530292 : บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) นายสุจินต์  สมบัติวงศ์ ครูชำนาญการ
106 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530292 : บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) บรรพจน์  ในทอง ครู
107 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530293 : บ้านเคาะสนวนสามัคคี นายศิโรโรตน์  เถาปรัก ครู
108 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530293 : บ้านเคาะสนวนสามัคคี นายวรรณนุล  จันทะสนธ์ ครู
109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530293 : บ้านเคาะสนวนสามัคคี นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์ ครูผู้ช่วย
110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530293 : บ้านเคาะสนวนสามัคคี นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย ครู
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530294 : บ้านละเบิกตาฮีง นางสันติกา   นันทะสิงห์ ครู
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530294 : บ้านละเบิกตาฮีง สมนึก  รังศรี ครู
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530246 : บ้านคล้อโคกกว้าง พิกุลแก้ว  ไชยชาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530246 : บ้านคล้อโคกกว้าง จิราพร  สำรวย ครูผู้ช่วย
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530246 : บ้านคล้อโคกกว้าง สุริยะ  เชาว์สูงเนิน ครู
116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530240 : ศรีสะอาดวิทยาคม ชนัดดา  คำอ่อน ครู
117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530240 : ศรีสะอาดวิทยาคม ชูศักดิ์  ใจนวล ครู
118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530242 : บ้านตะเคียนบังอีง จงกลณี  อินทร์ดา ครู
119 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530289 : บ้านใหม่ประชาสามัคคี นายอภิสิทธิ์  อินทร์ชัย ครู
120 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530289 : บ้านใหม่ประชาสามัคคี สุพรรษา  ทิพมูล ครู
121 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530285 : บ้านสะเดาใหญ่ นายประดิษฐ   เหลี่ยมทอง ครู
122 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530285 : บ้านสะเดาใหญ่ นายนพณัฐ  พงษ์วัน ครู
123 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530286 : บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) อดิศักดิ์  คำเสียง ครู
124 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530287 : บ้านเขวิก นายกฤษฎา   เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530287 : บ้านเขวิก มะลิวัลย์  จะริรัมย์ ครู
126 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530288 : บ้านโพง นายไสว  สะอาด ครู
127 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530310 : บ้านสระบานสามัคคี boonjong  pakadang ครู
128 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530303 : บ้านสำโรงตาเจ็น ลักษ์  วงค์ขันธ์ ครู
129 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530306 : บ้านศาลาประปุน กาญจนา  อรเดช ธุรการ
130 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530306 : บ้านศาลาประปุน ปรารถนา  วิเศษสังข์ ครู
131 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530307 : บ้านโนนดู่ ประกิต  บูระภา ครู
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530308 : บ้านเริงรมย์ นางสมพร  จีนรัมย์ ครู
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530295 : บ้านโสน รัชนี  แก่นสิงห์ ครู
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530295 : บ้านโสน ชลาลัย  เมืองกลาง ครูผู้ช่วย
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530295 : บ้านโสน กรรณิกา  กอธวัช ครู
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530295 : บ้านโสน ดิษฐ   ทรงศรี พนักงานราชการ
137 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530296 : บ้านอาวอย นางประภา  บุตรวงษ์ ครู
138 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530296 : บ้านอาวอย สมพร  โรหิตาภิรมย์ ครู
139 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530297 : บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) นางสาวปชาบดี  กลางดวง ครู
140 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530297 : บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) อุทัย   ศรีเลิศ ครู
141 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530298 : บ้านสวาย ชำนาญ  ศิริผล ครู
142 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530298 : บ้านสวาย นางสาวอุลัยวรรณ  ไชยโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
143 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530299 : บ้านหนองคล้า นางธัญรดี  พันธเสน ครู
144 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530300 : บ้านคำเผือ นางเนตรฤดี  มากนวล ครู
145 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530301 : บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ไพรวัลย์  จันทเสน ครู
146 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530316 : นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) นิรมล  อาจวิเชียร ครู
147 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 : นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) อัจฉรา  จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 : นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) นายสำเริง  ขุขันธิน ครู
149 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 : นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) นางวรัญญา   ทองมนต์ ครู
150 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 : นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) นางแตงอ่อน  จันทร ครู
151 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530291 : บ้านตรอย วรัญญู  เจริญศรี ครู
152 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530314 : บ้านตาดม เขียน  แก่นเกษ ครู
153 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530314 : บ้านตาดม ภารดา   อินทร์ทา ธุรการโรงเรียน
154 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530315 : บ้านสมบูรณ์ นายอาคม  พูลเพิ่ม ครู
155 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530315 : บ้านสมบูรณ์ นางสาวศศิธร   ราชวงศ์ ครู
156 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530312 : บ้านกันแตสระรุน นายอาทิตย์  สมพงษ์ ครู
157 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530312 : บ้านกันแตสระรุน เยาวดี  ศรีวงศ์วัฒน ครู
158 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530312 : บ้านกันแตสระรุน สมหมาย  ศรวิมล ครู
159 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530313 : บ้านแขว สมนึก  แก้วแย้ม ครู
160 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530313 : บ้านแขว นางอัจฉราวดี   ศรีลาชัย ครู
161 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530313 : บ้านแขว นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี ครู
162 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530326 : บ้านคะนาสามัคคี นายสุรงค์  โพชนิกร ผู้อำนวยการ
163 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530326 : บ้านคะนาสามัคคี นางลมุน  นิลวรรณ ครู
164 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530327 : บ้านยางชุมภูมิตำรวจ ขนิษฐา  เทศเพ็ญ ครู
165 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530327 : บ้านยางชุมภูมิตำรวจ อาทิตย์  บุญศรี ครู
166 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530321 : บ้านแทรง ฐานิกา  ศุขแจ้ง ครู
167 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530321 : บ้านแทรง นิชานันท์  มากนวล ครู
168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530325 : บ้านนาก๊อก Suwanna  Saenthaweesuk ครูผู้ช่วย
169 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530325 : บ้านนาก๊อก วิภา  ชวดพงษ์ ครู
170 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530325 : บ้านนาก๊อก นางสุลาวัลย์  จันทวี ครู
171 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530318 : อนุบาลศรีประชานุกูล นายพงษ์สุวัฒน์   นามโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530318 : อนุบาลศรีประชานุกูล ธนรัตน์  สวัสดิกุล ครู
173 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530319 : ขุขันธ์วิทยา นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ ครู
174 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530319 : ขุขันธ์วิทยา นางเสาวนิตย์  สมบัติหอม ครู
175 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530320 : บ้านชำแระกลาง นายอภิวัฒน์  ทองมนต์ ครู
176 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530320 : บ้านชำแระกลาง นางสาววิภารัตน์   นันทะสิงห์ ธุรการ
177 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530320 : บ้านชำแระกลาง จิตร์วริน  นพมิตร ครู
178 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530323 : บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) อนงค์ลักษณ์  รอดสำอางค์ ครู
179 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530323 : บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) นางจินตนา   งามวงษ์ ครู
180 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530324 : วัดเขียน นางสาวจันดา  ดวงสินทร์ ครู
181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530324 : วัดเขียน เกษร  พลภักดี ครูอัตราจ้าง
182 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530276 : บ้านเรียม สุนิษา  พันธเสน ครู
183 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530276 : บ้านเรียม นางวรวรรณ  มิถุนดี ครู
184 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530309 : บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) นางน้ำอ้อย  จันครา ครู
185 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530302 : ชุมชนบ้านหัวเสือ นางนัทธมน  รัตนสว่างภพ ครู
186 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530302 : ชุมชนบ้านหัวเสือ สมศักดิ์  อุดร ธุรการโรงเรียน
187 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530302 : ชุมชนบ้านหัวเสือ พรพิมล  รัตนศิลป์ ครู
188 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530304 : สวงษ์พัฒนศึกษา กนกวรรณ   บุญทัน ครูผู้ช่วย
189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530304 : สวงษ์พัฒนศึกษา ปัทมา  สาลี ครู
190 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530305 : บ้านห้วยสระภูมิ สุภาพร  พันธเสน ครู
191 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530305 : บ้านห้วยสระภูมิ นวลฉวี  ใจตรง ครูผู้ช่วย
192 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530305 : บ้านห้วยสระภูมิ จุไรรัฐ   จันทร์เพ็ง ครู
193 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530305 : บ้านห้วยสระภูมิ สาวิตา  สุนสาย ธุรการโรงเรียน
194 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530586 : บ้านดองดึง บุญล้อม  โยธี ครู
195 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530587 : บ้านดินแดง นายอภิชาติ  หอมหุน ครู
196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530588 : บ้านสร้างใหญ่ สุดฤทัย  ปิตะศก ครู
197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530589 : หนองอารีพิทยา นายปัจจุปกร   ไตรพิพัฒน์ ครู
198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530590 : บ้านกันตรวจ สุทธิชัย  พานิช ครู
199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530590 : บ้านกันตรวจ SUREE  SORNBOONTHONG ครู ค.ศ.2
200 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530591 : บ้านหนองระเยียว สุพิชญา  เทพกิจ ครูผู้ช่วย
201 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530591 : บ้านหนองระเยียว นางประยงค์  สายดวง ครู
202 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530592 : บ้านตาเจา อนุสรณ์  จัตตุเรศ ครู
203 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530592 : บ้านตาเจา สุชาติ  สายแก้ว ครู
204 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530593 : บ้านแดง อภิญญา  บุญเพ็ง ครูผู้ช่วย
205 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530593 : บ้านแดง เบิกฟ้า  แพ่งพนม ครูผู้ช่วย
206 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530593 : บ้านแดง ชัยฤทธิ์  ชมเมือง ครู
207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530579 : บ้านคูสี่แจ สายรุ้ง  ประอาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530579 : บ้านคูสี่แจ อภินันท์  ทองมนต์ ผู้อำนวยการ
209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530578 : บ้านปราสาทเยอ นางเพ็ชรี  อุระดา ครู
210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530578 : บ้านปราสาทเยอ นางดรุณี  จันทะสอน ครู
211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530574 : บ้านหนองพัง มีนา  ชูชื่น ครู
212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530575 : โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) อำภา  สุดสังข์ ครูผู้ช่วย
213 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530575 : โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ชนกพร  โสรเนตร ครูผู้ช่วย
214 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530575 : โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ธนู  อ๊อดพันธ์ ครู
215 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530575 : โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) วราพร  บัวภา ครู
216 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530575 : โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) Thanu  aodphan ครู
217 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530559 : บ้านติ้ว นายอุดม  คำหล่า ผู้บริหารสถานศึกษา
218 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530559 : บ้านติ้ว นางสาวธนกร  รามภักดี ครู คศ.3
219 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 : บ้านมะขามภูมิ นางสาวสุวรรณี  สิงห์ทอง ครูผู้ช่วย
220 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 : บ้านมะขามภูมิ สาวิตรี  มะปราง ครู
221 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 : บ้านมะขามภูมิ นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์ ครู
222 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 : บ้านมะขามภูมิ วิจิตรา  แก้วกัณหา ครูชำนาญการ
223 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530561 : บ้านทุ่ม(อสพป.3) อภิชาติ  แก้ววงศ์ พนักงานราชการ
224 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530561 : บ้านทุ่ม(อสพป.3) ภัทรพล  จันตะ ธุรการ
225 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530561 : บ้านทุ่ม(อสพป.3) ฉัตรชาย   จันตะ ครู
226 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530562 : บ้านกระแมด นฤมล  แสงจันทร์ ครู
227 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530562 : บ้านกระแมด นางอัชฌา  สุภารัตน์ ธุรการ
228 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530563 : บ้านโพงกอก นางภิรัญญา  วงศ์พินิจ ครู
229 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530563 : บ้านโพงกอก นายบรรจง  สระทอง ครู
230 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530563 : บ้านโพงกอก พรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล ครู
231 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530553 : อนุบาลไพรบึง นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์
232 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530553 : อนุบาลไพรบึง นายระนอง  เชื้อทอง ครูผู้ช่วย
233 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530554 : บ้านสวาย-สนวน นางสาวธัญญลักษณ์  ทองบาง ครู
234 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530554 : บ้านสวาย-สนวน นายคำรณ  พิจารย์ ครู
235 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530555 : บ้านคอกหนองไพร นายเกรียงไกร  นามทองใบ ครูผู้ช่วย
236 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530555 : บ้านคอกหนองไพร นายพนมกร  อธิภัทรานันต์ ครู
237 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530555 : บ้านคอกหนองไพร นางพวงพยอม  เฉลิม ครู
238 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530555 : บ้านคอกหนองไพร สุพล  แซ่เตียว ครู
239 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530556 : บ้านตราด นางสาวสาลินี  ศิลาวรรณ ครู
240 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530556 : บ้านตราด นางชฎาวรรณ  ศรีแสงเมือง ครู
241 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530557 : บ้านพราน นายทักษิณ  อายุวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
242 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530557 : บ้านพราน นางสาววิภาวรรณ  สาระบุตร ครูผู้ช่วย
243 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530558 : บ้านผือ แก่นแก้ว  บัวทอง ธุรการโรงเรียน
244 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530558 : บ้านผือ มานะ  ไชยโชติ ผอ.
245 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 : บ้านสำโรงพลัน พรทิพย์  อินตา ครู
246 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 : บ้านสำโรงพลัน พวงผกา  พันมะลี ธุรการโรงเรียน
247 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 : บ้านสำโรงพลัน นายสถานพงษ์  ไชยโชติ ครู
248 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 : บ้านสำโรงพลัน สถานพงษ์  ไชยโชติ ครู
249 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 : บ้านสำโรงพลัน นาง  นางพรรณิวา เตารัตน์
250 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530565 : บ้านไม้แก่น กัลยา  พิลัย ครู
251 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530566 : บ้านปุดเนียม ชนะ  อาจศิริ ครู ค.ศ.๓ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุดเนียม
252 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530566 : บ้านปุดเนียม วานิช  โนนกลาง ครูอัตราจ้าง
253 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530567 : บ้านหัวช้าง นางสาวเดือนเพ็ญ  มะปราง เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530567 : บ้านหัวช้าง นายรองรัตน์  วาจนสุนทร ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
255 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530567 : บ้านหัวช้าง นายรองรัตน์  วาจนสุนทร ครู
256 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530569 : บ้านชำแระ นางกุหลาบ   ทิพย์รักษ์ ครู
257 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530569 : บ้านชำแระ นางสาวมนชนก  สิทธิโสม ครู
258 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530570 : บ้านตาจวน นางสาวจรรยา ชินทอง  ชินทอง ครู
259 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530571 : บ้านไทร นางฉวีวรรณ  ดวงมณี ครู
260 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530571 : บ้านไทร นายสุรวิทย์   พละศักดิ์ ครู / ครูชำนาญการ
261 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530572 : บ้านสะเดาน้อย ขวัญเรือน  นันทร ครู
262 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530572 : บ้านสะเดาน้อย คมธัช  อินวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
263 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530572 : บ้านสะเดาน้อย นางนพมาศ   นวลสิริ ครู
264 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530573 : บ้านโป่ง นางอัญชิสา  แก้วกันหา ครู
265 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530580 : บ้านสลักได นางศิริพร  ศรีสะอาด ครู
266 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530582 : บ้านหนองอิไทย โกเมศ  พรมประดิษฐ์ ครู
267 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530583 : บ้านอาลัย ขวัญฤดี  คุ้มครอง ธุรการโรงเรียน
268 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530583 : บ้านอาลัย จิระนันท์  โสพันธ์ ครู
269 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530584 : บ้านโพนปลัด นายสังวาลย์  ศรีทากุล ครู
270 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530584 : บ้านโพนปลัด นางสาวพลอยตะวัน  อุรดา ธุรการโรงเรียน
271 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530585 : บ้านเขวา ปิ่นชัย  โยธี ครูธุรการ
272 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530521 : บ้านกู่ ศิรินันทร์  พรมลา ธุรการ
273 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530521 : บ้านกู่ สัม  รุ่งเรือง ครู
274 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530526 : บ้านไฮน้อย นายประเสริฐ  นุศรีจันทร์ ครู
275 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530527 : บ้านกะดึ มาลัย  นันทรักษ์ ครู
276 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530527 : บ้านกะดึ สุวรรณี  คำเสียง ธุรการ
277 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530527 : บ้านกะดึ นันทวิทย์   ประมวล ธุรการ
278 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530528 : บ้านพอก นายมานะ  นนทวงษ์ ครู
279 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530529 : บ้านเกาะกระโพธิ์ รัชนี  อุ่นยะนาม ครู
280 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530530 : บ้านหนองบัวตาคง นายสมบูรณ์  ศิลาชัย ครู
281 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530531 : บ้านสามขา ชนาพร  สิงขรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
282 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530531 : บ้านสามขา วรวิทย์  ศิลาชัย ครู
283 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530531 : บ้านสามขา อภิยศ  ปัทมคัมภ์ ครูผู้ช่วย
284 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530531 : บ้านสามขา อภิรักษ์  บุราคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
285 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530532 : บ้านหว้า ประยูร  ศรีทนต์ พนักงานราชการ
286 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530532 : บ้านหว้า ประยูร  ศรีทนต์ พนักงานราชการ
287 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530525 : บ้านขามหนองครอง อำนาจ  บุตรดี 8I6
288 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530522 : บ้านหนองคูอาวอย นายสตางค์  พรมลิ ครู
289 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530522 : บ้านหนองคูอาวอย นายอธิชาติ   ตันทอง ครู/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
290 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530523 : บ้านดู่ นเรศ  คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
291 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530523 : บ้านดู่ นายประชัญ  สีทา ครู
292 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530523 : บ้านดู่ สหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์ ครู
293 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530524 : บ้านหนองแวง ปิยาพร  โนนสูง ครู
294 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530524 : บ้านหนองแวง ประพิศ  ครอบเพชร ครู
295 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530524 : บ้านหนองแวง ธัญชนก  สนับหนุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
296 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530520 : บ้านตะเภา นายวิรัตน์  หาดคำ ครู
297 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530520 : บ้านตะเภา ศุภากร   สายหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
298 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530514 : บ้านตูม นิรมล  แหวนวงษ์ ครู
299 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530515 : บ้านขี้นาค นางสาวบัวสอน  สายทอง ครู
300 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530517 : บ้านบึงกระโพธิ์ ศศิภาดา  เก็จโกวิท ครู
301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530506 : อนุบาลปรางค์กู่ กาญจนา  ดัชถุยาวัตร ครู
302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530506 : อนุบาลปรางค์กู่ สิทธิพร  นนท์ศิริ ครู
303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530507 : บ้านสนาย นายระพีพร   ทวีชาติ ครู
304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530507 : บ้านสนาย นายโรจนพงศ์  นิลแก้ว ครู
305 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530508 : บ้านโนนดั่ง นางนิภาพรรณ  หาทนต์ ครู
306 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530508 : บ้านโนนดั่ง นางสาวอรพรรณ  พงษ์สุวรรณ ธุรการ
307 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530509 : บ้านขามฆ้อง นางจุฑามาศ   แหวนวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
308 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530510 : บ้านโป่ง กวิตา  โสมา ธุรการ
309 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530510 : บ้านโป่ง นายนเรศ  แหวนวงษ์ ครู
310 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530510 : บ้านโป่ง บุญอยู่  เงางาม ครู
311 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530511 : บ้านไฮ นายธนพงศ์  อสิพงษ์ ครู
312 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530511 : บ้านไฮ นายทวีชัย  วิเศษชาติ ครู
313 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530512 : บ้านโพธิ์สามัคคี นายณัฏฐวัฒน์  คำมา ครูผู้ช่วย
314 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530512 : บ้านโพธิ์สามัคคี นายประวิทย์  เหล่าเลิศ ครูผู้ช่วย
315 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530513 : บ้านเหล็ก วรินภร   สีสัน ครู
316 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530513 : บ้านเหล็ก นราธิป  สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
317 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530533 : บ้านนาวา สุวรรณี  ภิญโญภาพ ครู
318 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530534 : บ้านกอกหวาน นางสาวจินตนา  ไชยศรีษะ ครู
319 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530534 : บ้านกอกหวาน สุพรรณี  ศรีเลิศ ธุรการ
320 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530535 : บ้านบัลลังก์ นายวีระชาติ   ไชยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
321 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530535 : บ้านบัลลังก์ คำพอง  สีทา ครู
322 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530535 : บ้านบัลลังก์ นายชุมพล  เสนาะ ครู
323 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530535 : บ้านบัลลังก์ นางสาวคำพอง  สีทา ครู
324 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530536 : บ้านสมอ นางชัชฎาวรรณ  ปิ่นหอม ครู
325 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 : บ้านหนองเพดาน นางคำนึง   เวชกามา ครู
326 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 : บ้านหนองเพดาน อัษกร  ตัณฑกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพดาน
327 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 : บ้านหนองเพดาน นายรวีเกตุ  ธรรมวงศ์ ครู
328 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 : บ้านหนองเพดาน นางสาวสิริยากร   แจ่มศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
329 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530538 : กระต่ายด่อนวิทยา นายศรีรัตน์  ประมวล ครู
330 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530538 : กระต่ายด่อนวิทยา นิตยา  จำปาจีน ครูเจ้าหน้าที่พัสดุ
331 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530539 : บ้านดอนหลี่ นายณัฐพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหลี่
332 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530539 : บ้านดอนหลี่ ปิยะภรณ์  อ่อนผา ครู
333 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530540 : บ้านกุดปราสาท อรทัย  สิงหร ครู
334 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530540 : บ้านกุดปราสาท อิทธิพล  ศรีเลิศ ธุรการ
335 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530516 : บ้านสวายสนิท วราภรณ์  ใยเมือง ครูผู้ช่วย
336 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530516 : บ้านสวายสนิท อัจฉราพร  แถมวัน ครูผู้ช่วย
337 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530518 : บ้านขามทับขอน นายเจษฎากร   ศรแผลง ครูผู้ช่วย
338 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530518 : บ้านขามทับขอน นางสาวปวีชยา  แหวนเงิน พนักงานราชการ
339 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530518 : บ้านขามทับขอน ประจักษ์  วุทธิยา ครู
340 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530519 : บ้านท่าคอยนาง นางมณฑิตา  ทองก่ำ ครูธุรการ
341 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530519 : บ้านท่าคอยนาง นายโสภณ  ใจคุ้มเก่า ครู
342 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530552 : บ้านสำโรง นายโสภณ  รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ
343 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530552 : บ้านสำโรง เพ็ญพิชญา   ทวีพิพัฒนไชย ครู
344 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530548 : โรงเรียนบ้านตาเปียง นายศิภกาญจน์  เสมอ ครูผู้ช่วย
345 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530548 : โรงเรียนบ้านตาเปียง นายสุทธิ  สิทธิจันทร์ ครู
346 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530549 : บ้านไฮเลิง พิศมัย  นครชัย ครูชำนาญการพิเศษ
347 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530549 : บ้านไฮเลิง เอกสิทธิ์  พวงคำ ครู
348 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530550 : บ้านหว้าน วราภรณ์  ศรีกุล ครู
349 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530551 : บ้านขอนแต้ Chutima  Sawangpop ครู
350 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530551 : บ้านขอนแต้ นางสาวอัจฉรา  ขันธวิทย์ ครู
351 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530541 : บ้านหนองเชียงทูน สงวน  ชุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
352 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530542 : บ้านกำแมด นายวันชัย  พันธุ์เปรม ครู
353 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530542 : บ้านกำแมด พรศักดิ์  รัตนมะโน ครู
354 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530543 : บ้านศาลา นายกิตติ  เรียงทอง ครู ค.ศ.3
355 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530543 : บ้านศาลา นายปรีชา  ยอดทอง ครู
356 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530544 : บ้านหนองระนาม เดช  พงษ์สุระ ผู้อนวยการโรงเรียน
357 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530545 : บ้านมัดกานกทาขุมปูน ขวัญภิรมย์  สมบัติ ครู
358 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530545 : บ้านมัดกานกทาขุมปูน มนตรี  ปิ่นหอม ธุรการโรงเรียน
359 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530545 : บ้านมัดกานกทาขุมปูน ฐิติพันธ์  สอนพูด ครู
360 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530546 : บ้านหนองคูขาม อภิชาติ  นาคนวม ครู
361 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530546 : บ้านหนองคูขาม ระเบียบ  บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
362 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530547 : บ้านบ่อ นางเพียรทอง  บุญจอม ครู
363 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530764 : บ้านโคกตาล ธนารัตน์  สำเภาดี ครู
364 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530764 : บ้านโคกตาล อุดรศักดิ์  รัตนพันธ์ ครู
365 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530765 : บ้านลุมพุกคลองแก้ว นายเลิศหล้า  หลาวทอง ครู
366 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530765 : บ้านลุมพุกคลองแก้ว นฤมล  จับใจสุข ครู
367 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530766 : บ้านศาลา นายเชิดศักดิ์  สายกำพร้า ครู
368 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530766 : บ้านศาลา ชาตรี  ทองมาตา ครู คศ.1
369 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530767 : บ้านเรือทองคลองคำ นายนำพล  กิ่งมะณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
370 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530767 : บ้านเรือทองคลองคำ นายอภิสิทธิ์  สีสัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
371 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530767 : บ้านเรือทองคลองคำ บุญไทย  ศิริสำราญ ครู
372 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530767 : บ้านเรือทองคลองคำ ศิธาชนันท์   ศรีศิริ ครู
373 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530769 : บ้านนาตราว นางพิมพ์ลภัสส์   กรสันเทียะ ครู
374 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530769 : บ้านนาตราว หรรษา  สมอุดร ครู
375 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530769 : บ้านนาตราว นภาพร  เงินดี ครู
376 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530770 : บ้านจำปานวง จินตนา  วามะลุน ครูผู้ช่วย
377 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530770 : บ้านจำปานวง นายสิทธิกร  รัตนพันธ์ ครู
378 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530770 : บ้านจำปานวง มีชัย  ผิวหอม ครู
379 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530771 : บ้านแซรสะโบว พรพหัส  ถิ่นรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
380 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530771 : บ้านแซรสะโบว นายพัทยา  พิมพันธ์ ครู
381 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530771 : บ้านแซรสะโบว นายพัทยา  พิมพันธ์ ครู
382 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530768 : บ้านตาโสม นางสลิสา  ไชยพัฒน์ ครู
383 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530768 : บ้านตาโสม นางศรีอัมพร  โสดาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
384 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530763 : บ้านตะเคียนราม นายสุริยะ  สมพร ครู ชำนาญการพิเสษ
385 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530772 : วนาสวรรค์ ธีรพล  บุญสรรค์ ครู
386 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530772 : วนาสวรรค์ ธีรพล  บุญสรรค์ ครู
387 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530773 : บ้านไพรพัฒนา มลฤดี  ธิวรรณคร ครู
388 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530773 : บ้านไพรพัฒนา นายวุฒิพงษ์  บุญขาว ครู
389 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530774 : บ้านแซรไปร นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ ครู
390 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530775 : บ้านละลม นายฐาปนวัฒน์  ชินบุตร ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
391 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530775 : บ้านละลม นายฐาปนวัฒน์  ชินบุตร ครู
392 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530775 : บ้านละลม นางสาวปภัชวรินทร์   ประจำ ธุรการโรงเรียน
393 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530776 : บ้านธาตุพิทยาคม นางสาวธัญญภัทร   ตั้งสุระกุลชัย ครู
394 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530777 : บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) อรทัย  แหวนเงิน ธุรการโรงเรียน
395 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530777 : บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) จิตนา  มะโนเครื่อง ครู
396 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530785 : บ้านพรหมเจริญ นายณัฐพล  พันธะ ครูผู้ช่วย
397 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530785 : บ้านพรหมเจริญ ธวัชชัย  ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
398 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530781 : เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางภัทราพร   อนุพันธ์ ครู
399 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530781 : เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายไพศาล  บุญขาว ครู
400 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530781 : เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางรุ่งนภา   โพธิศร พนักงานราชการ
401 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530778 : บ้านทำนบ ปุญญิกา  พลพวก เจ้าหน้าที่พัสดุ
402 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530778 : บ้านทำนบ อรทัย  สมยิ่ง ครู
403 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 : บ้านห้วยตามอญ น้ำทิพย์  โตมร ครู
404 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 : บ้านห้วยตามอญ ศุภกฤต   แก้วใสย์ ครู
405 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 : บ้านห้วยตามอญ ประยงค์  เนมังสัง ครูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
406 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 : บ้านห้วยตามอญ วิระวัฒน์  คำอุต ครู
407 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 : บ้านห้วยตามอญ สิริมา  ไชยโชติ ครู
408 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530884 : บ้านพนมชัย นายแสงจันทร์  ปางสุข ครู
409 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530782 : อนุบาลภูสิงห์ จันทรี  ศรีชนะ ครูผู้ช่วย
410 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530783 : บ้านโคกใหญ่ สุธาทิพย์  ผาหอม ครูผู้ช่ว
411 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530783 : บ้านโคกใหญ่ นางสาวอัญชลี   จิตรเเม้น ครู
412 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530783 : บ้านโคกใหญ่ มาลีวรรณ์  พราวศรี ครูผู้ช่วย
413 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530784 : บ้านตาเม็ง(อสพป.9) อัจฉราภรณ์  ฉิมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
414 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530784 : บ้านตาเม็ง(อสพป.9) พีรพัฒน์  สวัสดี ครู
415 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530784 : บ้านตาเม็ง(อสพป.9) ศราวุธ   น้อยผา ครู
416 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530786 : บ้านนกยูง(อสพป.30) นายสมพงษ์  จันเทศ ครู
417 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530787 : บ้านทุ่งหลวง นางสาวนวลจันทร์  ทยานสิงห์ ครูผู้ช่วย
418 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530780 : เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง นางลัดดา  หอมจิตร ครู คศ.3