รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530147 : บ้านไฮ(วันครู 2503) วิภาพร  โพธิ์ชัย ครู
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530147 : บ้านไฮ(วันครู 2503) ยรรยง  บูชาพันธ์ ครูธุรการ
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530148 : บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) ไพลิน  ทีงาม ครู
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530149 : บ้านโนนสูง นายไพรัตน์  สฤษดิ์ไพศาล ครู
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530150 : บ้านระโยง ชาทินี  สลีอ่อน พนักงานราชการ
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530151 : บ้านจำนรรจ์ วัชรินทร์  ภูพวก ครู
7 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530152 : บ้านโนนจิก นางสาวกมลวรรณ  อัศฤกษ์ ครูผู้ช่วย
8 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530153 : บ้านกระแชงใหญ่ อลงกรณ์  ศิริชนะ ครู
9 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530153 : บ้านกระแชงใหญ่ นางสาวนงลักษ์  จันหงษา ครู
10 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530154 : บ้านชำเบ็ง ณิชย์ชนันท์  มะปราง ครู
11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530155 : บ้านหนองทา นายจิรวัฒน์  กุมพันธ์ พนักงานราชการ
12 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530208 : บ้านกุดเสลาหนองขวาง ดำรงค์  ซาเสน ครู
13 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530209 : บ้านนารังกา นายสมเกียรติ  สีหาจันทา ครูผู้ช่วย
14 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530209 : บ้านนารังกา กวีลักษณ์  คำแพงจีน ครู
15 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530210 : บ้านกันจาน วรรณรัตน์  จันทพรม ครู
16 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530211 : บ้านซะวาซอ พนิดา  อุตส่าห์ ครู
17 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530212 : บ้านโนนคูณ นางสาวกุลิสรา   สาคำภีร์ ครู
18 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530213 : บ้านโนนงาม นางสาวกมลพร  ยอดสิงห์ ครูผู้ช่วย
19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530214 : บ้านสามแยก-หินกอง เฉลิมพล   สระ ครู
20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530217 : บ้านหนองรุงพระทะเล ไพรินทร์  หวังดี ครู
21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530215 : บ้านขนุน นายประจญ  อ่อนพั้ว ครู
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530216 : บ้านตาเครือ นางวาศิณี  เทียนศรี ครู
23 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530218 : บ้านโตนด รวีวรรณ  เหล่าเรือน ครูผู้ช่วย
24 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530219 : บ้านนาขนวน นางสาวสุขสรรค์  หมุ่ยศรี ครู
25 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530220 : บ้านหนองหัวช้าง นางสาวสุจินดา  ชาติเชื้อ ครู
26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530221 : บ้านโนนสมบูรณ์ นายวิชญ์วิสิฐ  เพิ่มเติมจิตร ครู
27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530223 : บ้านจานทองกวาววิทยา นายกฤษดาวุธ  บุญบำเรอ ครู
28 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530224 : บ้านตาลอย-หนองคัน ทองสวย  มงคลแก่นทราย ครู
29 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530225 : บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) วิชชุมา  กะริโส ครู
30 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530225 : บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) นางขวัญพัฒน์  ขันทอง ครู
31 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530227 : มหาราช 2 (ภูคำ) นนท์ทิชา  ลี้ธนะรุ่ง ธุรการ
32 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530228 : บ้านไร่เจริญ นางละออง   คำศรี ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530202 : ชนะใช้กิจการ นายภานุวัฒน์  บุญราช ครู
34 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530203 : บ้านชำม่วง นางอักษรพิมพ์   จันทะวงศ์ ครู
35 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530156 : บ้านตระกาศขอนแก่น ใหม่  สาสังข์ ครู
36 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530156 : บ้านตระกาศขอนแก่น ทนงศักดิ์  โพธิ์พัฒน์ รองผู้อำนวยการ
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530157 : บ้านโคกวิทยา สุชาติ  คู่แก้ว ครู
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530158 : บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ นางสาวพิกุล  พงค์ภา ครู
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530159 : บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11) อำไพ  เคารพ ครู
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530160 : บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ นายกิตติพงษ์  ระวิวรรณ์ ครู
41 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530195 : บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) นางจิรัตน์ติกร  ศรีสุรักษ์ ครู
42 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530188 : บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วรนุช  ศรเพชร ครู
43 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530189 : บ้านโคก(อสพป.32) วาสนา   ริตตา ครูชำนาญการ
44 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530190 : บ้านปะทาย ลัดดา  บุษภาค ครู
45 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530145 : บ้านสว่าง กันย์ชนา  อินอักษร ครู
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530138 : อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นางภาณิชา  อัมภรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530140 : บ้านขะยูง นายสมคิด  ปะถะมา ครู
48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530141 : บ้านขนา ประดิษฐ์  มีดี ครู
49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530143 : น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ นางสาวกรณ์ปนัสย์  เงาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530229 : โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายนิติภูมิ   บุญพา ครู ค.ศ.1
51 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530230 : บ้านท่าสว่าง นางนันทิยา   ศรีรวัฒน์ ครู
52 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530231 : บ้านจันทน์หอมตาเสก วิชัย  ทองแกะ ครู
53 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530232 : บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) ปัญญา  ผะเดิม ครู
54 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530174 : บ้านบึงมะลู นางสาวหทัยภัทร  ประวิสุทธิ์ ครู
55 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530174 : บ้านบึงมะลู ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวิมล  ตันสิงห์ ครูผู้ช่วย
56 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530175 : บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) ศรัณยพัชร์  วงศ์กัญจะนาพัน ครู
57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530175 : บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) สุธิดา  โสดาโคตร ธุรการโรงเรียน
58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530176 : บ้านตาแท่น สามารถ  วันศรี ครู
59 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530177 : บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ Pramote Shongprakhon  ทรงประโคน ครู คศ.1
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530178 : บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด นางสาวอภิชญา  จันทร์สอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
61 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530179 : บ้านหนองตลาด-โนนเปือย นางสาวดาว  รัตนะ ครู
62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530161 : บ้านนาไพรงาม สมเพียร  วงษ์ราช ครู
63 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530162 : บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สุธาสินี  กาญจนพัฒน์ ครู
64 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530163 : บ้านหนองกระทิง นางสาวสุปรียาณ์  ยอดศรี ครู
65 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530164 : บ้านหินวิทยา ดวงสมร  เกษรพุด ครู
66 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530165 : บ้านท่าพระตระกาศ ลำดวน  จันทานิตย์ ครู
67 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530166 : บ้านซำผักแว่น-นาซำ นายบัญญัติ  ศรีไทย ครู
68 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530185 : บ้านโศกขามป้อม นายเอก  ศรีละกะบุตร ครูผู้ช่วย
69 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530185 : บ้านโศกขามป้อม นายพุ่มภิราช  จันดวง พนักงานราชการ
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530187 : บ้านด่าน นายสมร  บุญทอง ครู
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530191 : บ้านผือ อนัญญา  หอมคำ ธุรการโรงเรียนบ้านผือ
72 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530191 : บ้านผือ นางพรพรรณ  บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการ
73 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530192 : บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ นางปิยะนุช  วันศรี ครู
74 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530196 : บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) ธายุกร  แผลงฤทธิ์ ครู อัตราจ้าง
75 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530197 : บ้านโนนเปือย นารีรัตน์  พานทอง ครูธุรการ
76 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530198 : บ้านรุงสมบุรณ์ สาทิศ  ศิริวงษ์ ครู
77 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530198 : บ้านรุงสมบุรณ์ ถาวร  ยี่สุ่น ครู
78 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530199 : เกษตรประชาตาทวด นางนวลจันทร์  เดชพิมลพร ครู
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530200 : บ้านโดนอาว สถาบัน  แวววงค์ ครู
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530204 : บ้านโคกเจริญ นายสมจิต  ชาภักดี ครู
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530205 : บ้านละลายมีชัย กิตติยา  เลิศศรี ครู
82 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530206 : บ้านทุ่งยาวคำโปรย นางสาววิยะดา  บุญเฟรือง ครู
83 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530207 : บ้านสามเส้า รัตนา  ชูชื่น ครู
84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530167 : บ้านเดียง(พลีศึกษา) เมธาวี  ร่มเย็น ครู
85 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530167 : บ้านเดียง(พลีศึกษา) นางผ่องศรี  วรรณทวี ครู ชำนาญการพิเศษ
86 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530173 : โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก นายวิศิษฐ์  เปานาเรียง ครู ชำนาญการพิเศษ
87 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530173 : โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก น.ส.นารี  คมใส ครู
88 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530233 : บ้านหนองหิน(อสพป.15) บัญชา  ปรากฎมาก ครู
89 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530234 : โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ วิชัย  พุทธวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530234 : โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายณัฐวัฒน์  วรรณจู ครู
91 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530235 : บ้านสวนกล้วย เสถียร  จำเริญ ผอ
92 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530236 : บ้านทุ่งขนวน อภิสิทธิ์   สารภาพ ธุรการโรงเรียน
93 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530237 : บ้านโนนเรือคำบอน นางสาวนิภารัตน์  กล้าใจ ครู
94 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530237 : บ้านโนนเรือคำบอน นายปรีชา  โกศัลวัฒน์ ครู
95 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530172 : บ้านโนนแสนสุข นางศิริลักษณ์   พรมจรรย์ ครู ค.ศ.2
96 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530226 : บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) เกษร  จุลเหลา ครู
97 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530226 : บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) นางชิลาลักษณ์   กาลตา ครู
98 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530168 : บ้านสังเม็ก ถาวร  เสาเวียง ครู
99 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530169 : บ้านไหล่ดุมตาเหมา นิวัฒน์  โคตา ครู
100 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530170 : บ้านทุ่งโพธิ์ ชคัทพล  วงษ์ใหญ่ ครู
101 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530171 : บ้านโนนคำแก้ว นายบุญเพียร  พุทธวงค์ ครู
102 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530180 : บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส เกรียงไกร  ตฤณานนทกุล ครู
103 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530181 : บ้านภูมิซรอล ธรรมนิตย์  พันวิลัย ครู
104 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530181 : บ้านภูมิซรอล กัมปนาท  สุขสงวน ครู
105 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530182 : ไทยรัฐวิทยา 27 นางสาวศรันณ์พร  อุ่นศรี ครู
106 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530182 : ไทยรัฐวิทยา 27 นายนิคม  อินทร์งาม ครู
107 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530186 : บ้านพรทิพย์ ฐิติรัตน์  มหิพันธุ์ ครูผู้ช่วย
108 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530183 : บ้านหนองเม็กพิทยา นางรัตติยา  วรวิเศษ ครู
109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530184 : บ้านเสาธงชัย นายกิตติ  ประชัน ครู
110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530144 : บ้านหนองหญ้าลาด สุทธิ์ธนา  ชื่นตา ครู
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530142 : บ้านแก มานะ  ทวีพันธ์ ครู
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530139 : บ้านกระบี่ สนิท  จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530139 : บ้านกระบี่ นุชรี  แก่นลา ครู
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530139 : บ้านกระบี่ ดวงตะวัน  ศรีหะบุตร ครู คศ 2
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530450 : บ้านจะเนียว ถนอมนวล  พานจันทร์ ครู
116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530451 : บ้านกระหวัน นางเทียนวรรณ  พละไกร ครู
117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530452 : บัานกันจด นางสุพัตรา   ลาคำ ครู
118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530453 : บ้านเดื่อ ทวี  สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530453 : บ้านเดื่อ นางสาวสใบทิพย์  เกษแก้ว ครูผู้ช่วย
120 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530454 : บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา รุ่งนภา  จงใจ ครู
121 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530455 : บ้านระหาร จินตนา  ใจมนต์ ครู
122 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530490 : หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ นารีรัตน์  เลิศศรี ครู
123 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530490 : หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ บันลือศักดิ์  ปลื้มใจ ธุรการโรงเรียน
124 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530491 : บ้านตาเอก นายไพรัช  อุดมพันธ์ ครู
125 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530492 : บ้านตานวน กชพร   วงษ์ขันธ์ ครู
126 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530493 : บ้านกันทรอม ผจญ  พึ่งปาน ครู
127 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530494 : บ้านกันทรอมน้อย ฐิมญกรรน  พิมพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
128 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530495 : บ้านจองกอ นายโฆสิต  บุญน้อย ครู
129 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530458 : บ้านขุนหาญ นางดวงหทัย  บวรกิจดำรงเลิศ ครู
130 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530458 : บ้านขุนหาญ เข็มมาลา  บุตรดาวงศ์ ครู
131 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530459 : บ้านดู่ ปฐมพงศ์   บุญน้อย ธุรการ
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530459 : บ้านดู่ ดวงเดือน  ไชยสุวรรณ ครู
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530459 : บ้านดู่ อภิศักดิ์  ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530457 : บ้านโคกระเวียง วนิดา  กุลเกษ ครู
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530447 : บ้านดาน จีระพา  อุ่นแก้ว ครู
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530447 : บ้านดาน นางสิริกาญจน์   มณีสาร ครูโรงเรียนบ้านดาน
137 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530447 : บ้านดาน นางภัทรียา  สุดสังข์ ครู
138 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530449 : บ้านโนนสูง นายวรวุฒิ   ดวงแก้ว ครู
139 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530471 : บ้านกระเจา จักรวรรดิ  ไชยชนะ ครู
140 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530472 : บ้านหนองบัว วาสินี  สอดห่วง ครู
141 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530487 : บ้านกระเบา ดาวนภา  บุญทอง ครู
142 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530487 : บ้านกระเบา อดุลย์สิริ  นรภาร ครู
143 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530465 : บ้านบักดอง อะเด็น   สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530465 : บ้านบักดอง นายธีรวัฒน์  แถวประโคน ครู
145 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530466 : บ้านสำโรงเกียรติ นายชัยศักดิ์  นรเนตร ครู
146 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530467 : บ้านหนองบัวเรณ สุติมา  บุญเฟรือง ครู
147 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530468 : บ้านตาเส็ด นายเชี่ยวชาญ  พรมวิหาร ครู
148 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530469 : บ้านตาปรก นางสาวณัฐฐินันท์   บุญเฟรือง ธุรการโรงเรียน
149 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530470 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กัญญา  พิทยานันท์ ครู
150 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530473 : บ้านภูดินพัฒนา นางสุชานันท์  แซ่เตียว ครู
151 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530473 : บ้านภูดินพัฒนา นางทัตชญา   บุญวัง ครู
152 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530474 : หมู่บ้านทับทิมสยาม07 วรวิทย์  วงศ์บุญ ครู
153 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530505 : บ้านซำตาโตง นางสาวสุพัฒตรา  กงล้อม ครูผู้ช่วย
154 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530503 : บ้านหนองเก่า ดาวิณี  อิงไทย ครูอัตราจ้าง
155 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530504 : บ้านโนนแฝก รัชนีกร  วรรณทะเสน ครู
156 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530499 : บ้านม่วงแยก นางพะเยาว์  อินวันนา ครู
157 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530500 : บ้านทุ่งเลน นางจินตนา  บุญทองเพชร ครู
158 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530501 : บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) นายฐานะ  แก้วแสง ครู
159 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530502 : บ้านซำขี้เหล็ก ณัฐฐิมา  พรหมจันทร์ ธุรการโรงเรียน
160 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530502 : บ้านซำขี้เหล็ก นายเดวิทย์  ไผ่แก้ว ครู
161 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530502 : บ้านซำขี้เหล็ก นายลำปาง  ค่ำคูณ ครู
162 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530497 : บ้านโนนสะอาด อนุธิดา  ชูคำ ธุรการโรงเรียน
163 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530498 : บ้านดอนข่า เรวดี  ลาภบุญ ธุรการ
164 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530456 : บ้านพยอม คมสันต์  สีทะ ครูอัตราจ้าง
165 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530461 : บ้านซำ สุนันทนา  สุทธิประภา ครู
166 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530462 : บ้านสดำ สุภัทราภรณ์  ปัญญาเพียร ครู
167 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530463 : บ้านหนองคู กวินพงษ์  บุญอินทร์ ครู
168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530464 : บ้านหนองขนาน นางสาวมาริษา  พานจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530460 : บ้านโพธิ์กระสังข์ นายคมกฤช  เกษศิริโยธิน ครู
170 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530476 : บ้านโพธิ์กระมัล สุนันทา  พรมเกษ ธุรการโรงเรียน
171 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530477 : บ้านกระมัลพัฒนา นายพัฒนา  แสงสุวรรณ ครู
172 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530478 : บ้านตาหมื่น นางสาวอัญนา  ศรีรังศิลป์ ครู
173 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530481 : บ้านหนองใหญ่ ประยุทธ วันทา  วันทา ครู
174 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530481 : บ้านหนองใหญ่ นางสาวสุวพัชร  บุญทำ ครู
175 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530483 : บ้านชำเขียน ว่าที่ร้อยตรีเมธี  บุญปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
176 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530483 : บ้านชำเขียน นายชนินทร์  จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530484 : บ้านกราม นายบัญญัติ  ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกราม
178 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530485 : บ้านพอกบำรุงวิทยา สมหมาย  ติงสะ ครู
179 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530486 : บ้านปุนวิทยา นางพิชญารัฐ  มูลสาร ครู
180 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530479 : บ้านหนองจิก ไพรินทร์  สายจันทร์ ครู
181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530480 : บ้านกุดนาแก้ว ธรรมนูญ  สุขหมั่น ครู
182 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530482 : บ้านภูทอง พลายงาม  เภาพาด ครู
183 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530446 : บ้านโนนอ้อ นางสาวชไมพร  ผิวหอม ครูผู้ช่วย
184 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530444 : บ้านกระทิง นริศรา  จิตตโคตร ครู
185 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530445 : บ้านศิวาลัย นายวัฒนา  จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
186 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530443 : อนุบาลขุนหาญ (สิ) บรรลือ  บุญตระการ ครู
187 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530443 : อนุบาลขุนหาญ (สิ) สมจิตร  บุญจันทร์ ครู
188 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530488 : บ้านกันตรวจห้วย ปวีณา  ธรรมรส ครู
189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530489 : บ้านหนองผือ สาริณี  คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530489 : บ้านหนองผือ พิชญาพร  ศรีสุภาพ ครูผู้ช่วย
191 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530678 : บ้านตูม ฉัตรวิรุณ  บุญช่วย ครู
192 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530704 : บ้านหนองสังข์ ภัทรวดี  อุทัยกรณ์ ครู
193 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530700 : บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ืิทิวา   มะลิลำ ครู
194 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530700 : บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วรรณภา  บุญแสน ครู
195 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530701 : บ้านศิลาทอง ปกรณ์  โสพัฒน์ ครู
196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530702 : บ้านบกห้วยโนน นางสาวเมธาวี  ขจรเกียรติเมธี ครู
197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530703 : บ้านตระกวน สมสนิท  อบอุ่น ครู
198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530686 : บ้านศรีแก้ว ปราโมช  ไพรบึง ครู
199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530687 : อนุบาลศรีรัตนะ นางสาวกันตินันท์   เวียงจันทร์ ครู
200 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530691 : บ้านตระกาจ เกษกนก  ห่มเมือง ครู
201 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530694 : บ้านตาแบน สายสิน  เพชรดา ครู
202 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530690 : โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี นางสาวนฤมล   เขียวดี ครู
203 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530690 : โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี บุญล้อม  บุญจันทร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
204 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530688 : บ้านหนองรุง นางสาวทิวาพร  เผ่าภูรี ครู
205 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530689 : บ้านโนนแก นายชัยณรงค์  งอมสงัด ครู ชำนาญการพิเศษ
206 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530695 : บ้านปุน นายประเวช  สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน
207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530695 : บ้านปุน นายบุญส่ง   สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530696 : บ้านสลับ ณัฐธิดา  สุทธิสัย ครู
209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530697 : บ้านขนาด นางทองอินทร์  สาริก ครู
210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530697 : บ้านขนาด นายศรายุทธ  เมฆกัลจาย ครูผู้ช่วย
211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530698 : บ้านตายู(อสพป.32) นายไสว  วงศ์บา ครู
212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530699 : บ้านหนองบัวทอง นายประกาศิต  ชูเสน ครูผู้ช่วย
213 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530681 : บ้านทุ่งสว่าง ครองสิริ  นามสุวรรณ ครูผู้ช่วย
214 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530683 : บ้านจอก(ประชาสามัคคี) นางสาวบานเย็น  พาวัน ครูผู้ช่วย
215 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530683 : บ้านจอก(ประชาสามัคคี) thitiphon  ketrut ครู
216 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530679 : บ้านสะพุง ณัฐภูมิ  แก้วพูล ครู
217 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530682 : บ้านหนองปิงโปง ไพโรจน์  ภูติยา ครู
218 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530680 : บ้านจานบัว นายบุญมี  ข้างน้อย ครู
219 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530680 : บ้านจานบัว นางสาวบุญโฮม  ดอกดวง ครู
220 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530684 : บ้านเสื่องข้าว อภิชาติ  พิมสุข ครูผู้ช่วย
221 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530685 : บ้านกระหวัน นางสมสตรี  วงค์แสง ครู
222 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530814 : บ้านท่าคล้อ จันจิรา  พรมสิงห์ ครู
223 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530814 : บ้านท่าคล้อ อัศวิน  เกษสร ผู้อำนวยการ
224 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530815 : บ้านหนองบักโทน สุกัญญา  พาลี ครู
225 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530815 : บ้านหนองบักโทน นิตยา  ทองแปลง ครู
226 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530816 : บ้านหนองคับคา ศิริลักษณ์  สุขศิริ ครู
227 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530816 : บ้านหนองคับคา นางสาวกมลลักษณ์   สำนัก ครูผู้ช่วย
228 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530816 : บ้านหนองคับคา นายพัฒนชัย  ชิณวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา
229 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530817 : บ้านโนนสำโรง ปาริษา  สมบัติ ครูผู้ช่วย
230 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530818 : บ้านหนองยาว นางสาวบังอร  ศรีผ่องใส ครู
231 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530819 : บ้านคำสะอาด นายถาวร  แพงสกล ครู คศ.3
232 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530820 : บ้านคำกลาง นิธิกานต์  กิ่งแก้ว ครู
233 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530812 : บ้านดอนเขียว นายบัวลอน  คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530800 : อนุบาลเบญจลักษ์ นายทัศนพงศ์   โคพะนา ครู
235 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530802 : บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) วารุณี  ไชยขันตรี ครูพี่เลี้ยง
236 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530803 : บ้านโนนไหล่-หนองเลิง นางสาวชระริน  พันธ์สวัสดิ์ ครู
237 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530801 : บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) นางกานต์ติมา  เวชกามา ครู
238 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530804 : บ้านหนองนกเขียน นายประนอม  ชาวนา ครู
239 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530805 : บ้านเขวาธะนัง นิพิฐพนธ์  หอมศรี พนักงานราชการ
240 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530806 : บ้านโนนจักจั่น วสันต์  สืบมา ธุรการ
241 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530806 : บ้านโนนจักจั่น จิราพร  จันทร์จิตร ครู
242 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530807 : บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว ธัญญารัตน์   พลฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
243 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530808 : บ้านหนองหว้า เจนอนันต์  คำศรี ครูผู้ช่วย
244 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530809 : โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) ประกาย  ชาลี ครู
245 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530810 : บ้านเพ็ก วิทวัส  พันธ์งาม ธุรการ
246 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530810 : บ้านเพ็ก จุฑารัตน์  อินทรโสม ครู
247 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530811 : บ้านหนองบัวใหญ่ ไกรวิทย์  ปะกิริโย ครู
248 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530821 : บ้านหนองฮาง สมถวิล  บุญชิต ครู
249 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530821 : บ้านหนองฮาง ปัญญดา  ดวงสา ครู
250 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530822 : บ้านไผ่หนองแคน นายทองใบ  ไชยภักดี ครูอัตราจ้าง
251 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530823 : บ้านสร้างเม็ก ประกายทิพย์  อนันเทภา ครูธุรการโรงเรียน
252 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530823 : บ้านสร้างเม็ก นางสาวลำใย  ลุนพันธ์ ครู
253 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530824 : บ้านกุดผักหนามคำน้อย กฤติยา  เวียนวงศ์ พนักงานราชการ
254 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530825 : บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ นางสุวรรณี  สุนสาย ครู