รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711095 : เบ็ญจะมะมหาราช นายสิทธิโชติ  สิทธิพงษ์พร ครู
2 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711110 : เขื่องในพิทยาคาร นายนิติกร   นำพา ครู
3 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711096 : นารีนุกูล นายสิทธิศักดิ์  พสุมาตร์ ครู
4 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711097 : ปทุมพิทยาคม ชวิศ  ศรีลาเคน พนักงานราชการ
5 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711097 : ปทุมพิทยาคม วิบูลย์   สารสิทธิธรรม ครู
6 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711114 : บ้านไทยวิทยาคม นางสาวรจนา  ไชยชนะ ครู
7 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711116 : เก่าขามวิทยา ยุทธนา  ปานนท์ ครู
8 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711102 : นารีนุกูล 2 มหิศธร  ชุมแสง ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711141 : ศรีน้ำคำศึกษา นางพิมลรัตน์  คำมา ครูผู้ช่วย
10 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711142 : ไผ่ใหญ่ศึกษา อุราภรณ์  วันดี ครูผู้ช่วย
11 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711143 : ดงยางวิทยาคม นายกอปรวิทย์  เพชราเวช ครู
12 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711132 : มัธยมตระการพืชผล ลัทธิชัย  หลายสุทธิสาร ครู
13 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711132 : มัธยมตระการพืชผล กิตินันท์  อยู่คง พนักงานราชการ
14 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711117 : เขมราฐพิทยาคม นางสาวสุภาวดี   ขจัดมลทิน ครู
15 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711133 : สะพือวิทยาคาร พิสมัย  ตาละคุณ ครู
16 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711138 : โนนสวางประชาสรรค์ ปิยะพงษ์  โกศัลวิตร พนักงานราชการ
17 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711137 : กุดข้าวปุ้นวิทยา พชร  ริ้วพันกุล ครู
18 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711155 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร แสงทอง  เหล่าสิงห์ พนักงานราช
19 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711155 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร เกรียงไกร  ธรรมเที่ยง ครู
20 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711165 : พังเคนพิทยา นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่ ครู
21 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711166 : พะลานวิทยาคม พิทยา   สุโภภาค ครู
22 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711109 : โขงเจียมวิทยาคม สุรศักดิ์  ดวงธนู ครู
23 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711107 : เอือดใหญ่พิทยา นายสฤษฏ์  วิลามาศ ครู
24 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711153 : ตาลสุมพัฒนา นางวิลัยพร  กิ่งทอง ครู
25 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711164 : นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขวัญแก้ว  ครองยุติ ครู
26 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711144 : ลือคำหาญวารินชำราบ เชษฐา  เสาเวียง ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711145 : ห้วยขะยุงวิทยา อนุรีย์  ฤทธิแผลง เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711125 : นาจะหลวย ศุภชัย  โสภาจันทร์ ครู
29 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711125 : นาจะหลวย ทศพล  โสภากันต์ ครู
30 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711120 : นาส่วงวิทยา นางพิสมัย  ขันทำ ครู
31 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711126 : ดงสว่างวิทยา นายเอกชัย  ไกยะราช ครู
32 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นายเกรียงไกร  สายป้อง ครู
33 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711128 : โดมประดิษฐ์วิทยา นายธีรวัตร  สืบเสน ครู
34 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711163 : ทุ่งศรีอุดม กนกวรรณ  เหล่าจำปา ครู
35 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 711163 : ทุ่งศรีอุดม นางประไพจิตร  เมืองสันเทียะ ครู
36 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750262 : อำนาจเจริญ นายยงยุทธ  ไชยชนะ ครู
37 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750262 : อำนาจเจริญ นางสาวอัยย์ญาดา  ธนาโภคทรัพย์ ครู
38 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750272 : ชานุมานวิทยาคม สิริยาพร  บุญสงค์ ครู
39 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750274 : ปทุมราชวงศา สุรเชษฐ์  อโลภะตานนท์ ครู
40 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750274 : ปทุมราชวงศา เกรียงศักดิ์  บัวถา ครู
41 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750263 : คึมใหญ่วิทยา นายธนธรณ์  โกมลวรรค พนักงานราชการ(ครู)
42 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750273 : คำเขื่อนแก้ววิทยาคม นายสถาน  ภูมิแสง ครู
43 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750265 : น้ำปลีกศึกษา นายไกรสร   คำชีลอง ครู
44 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750266 : นาวังวิทยา ธีรยุทธ  ขันธุรา ครู
45 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750268 : นายมวิทยาคาร พรไพลิน  เฉิดละออ เจ้าหน้าที่
46 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750269 : สร้างนกทาวิทยาคม เจษฎา  จันทสิงห์ ครู
47 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750276 : พนาศึกษา กัสมา  อัศภูมิ ครู
48 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750279 : นาเวียงจุลดิศวิทยา นางสาวอรนัน  หินอ่อน ครู
49 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750281 : ศรีเจริญศึกษา นางสาวพรินพร   ทองจัตุ ครู
50 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 750284 : มัธยมแมด นางสาวสรัญญา  ปาวรีย์ ครู