รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710032 : บ้านหมากมี่ นางสาว  ทิพากร หาญหัก ครู
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710032 : บ้านหมากมี่ นางรำพรรณ  มิ่งไฃย ครู
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710033 : บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) นางสมคิด  ห้องแซง ครู
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710033 : บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) นายราชันย์  หมั่นจิตต์ ครู
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710034 : บ้านเค็ง นายวีระพัฒน์  กนกหงษ์ ครู
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710035 : บ้านโนนบ่อหวายดินดำ จิตญา  จึงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710035 : บ้านโนนบ่อหวายดินดำ นายสุชาติ  จึงเจริญ ครูพัสดุโรงเรียน
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710031 : บ้านนาคำ นิวัฒน์  ไชยรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710031 : บ้านนาคำ ทิวา  เหลืองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710029 : บ้านค้อกุดลาด นางมะลิสด  บุญจูง ครู
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710030 : บ้านปากน้ำ นายนิพนธ์  ผูกพันธ์ ครู
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710037 : บ้านผาแก้ว khwanjai  Radapan ครู
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710037 : บ้านผาแก้ว นางสาวนันทิวา  สมสกุลชัย ครู
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710051 : ประชาสามัคคี ทิวา  บุญณะ ครู
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710051 : ประชาสามัคคี นางทองดี   พุทธรักษา ครู
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710022 : บ้านหนองปลาปาก นายนัฐพณ  ศุภสุข ครู
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710016 : บ้านด้ามพร้า นางเมทินี  วีระกุล ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710016 : บ้านด้ามพร้า กรรณิกา  กวีกรณ์ ครู
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710016 : บ้านด้ามพร้า นิตยากรณ์  อินอ่อน ครู
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710017 : บ้านนาดูน วรท  เกษเพ็ชร์ ธุรการ
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710017 : บ้านนาดูน วรท  เกษเพ็ชร์ ลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710018 : บ้านขามใหญ่ เสาวลักษณ์  บุญไพโรจน์ ครู
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710018 : บ้านขามใหญ่ นัฐพงศ์  เกษมทะเล เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710018 : บ้านขามใหญ่ จีระพรรณ  ทวีโคตร ครู
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710019 : บ้านหนองหว้า นางกุสุมาลย์  วันดี ครู
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710020 : บ้านหัวคำ ณฐชยพรรณ  จันทมาลา ครู
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710050 : บ้านหนองตอแก้ว สุกัญญา   ช้างสีสังข์ ครู
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710050 : บ้านหนองตอแก้ว นางวาสนา  ถูระวัน ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710046 : บ้านขี้เหล็กคำเจริญ นายพรเลิศ  ภัยพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710046 : บ้านขี้เหล็กคำเจริญ มณีวรรณ  นามเจริญ ธุรการ
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710046 : บ้านขี้เหล็กคำเจริญ เพ็ญศรี  เหมะอนันตะวงศ์ พนักงานราชการ
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710046 : บ้านขี้เหล็กคำเจริญ นายนิคม  บุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710047 : บ้านสว่างหนองเสือ ถาวร  อบอุ่น ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710047 : บ้านสว่างหนองเสือ นางนวลศิริ  กออินทรื ครู
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710048 : บ้านหนองแต้ นางเข็มพร   ผาสุขนิตย์ ครู
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710013 : บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา นางขนิษฐา  แสงงาม ครู
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710013 : บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วรวิทย์  โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710009 : บ้านท่าบ่อ นางสาวจุรีรัตน์  เพ็ชรรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710009 : บ้านท่าบ่อ พรพัชรนันท์  ลีลาศสง่างาม ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710010 : บ้านคูเดื่อ wichai  sarawan ครู
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710011 : บ้านทัพไทย แสงเทียน  กอมณี ธุรการ
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710012 : บ้านหนองแก มยุรฉัตร  ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710012 : บ้านหนองแก นายคนองเดช  พวงจันทร์ ครู
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710006 : วัดท่าวังหิน จันทร์เพ็ญ  รอนใหม่ ครู
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710015 : เมืองอุบล นางคณึงนิตย์  สมสอน หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710015 : เมืองอุบล นางสวลี  บุญเจริญ ครู คศ.๓
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710001 : อุบลวิทยาคม นางเกศมณี   วงศ์ชนะ ครู
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710002 : มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ ประจักษ์  ก้อนแก้ว ครู
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710002 : มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ ทรงพล  สีหะวงษ์ ครู
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710003 : อนุบาลอุบลราชธานี นางสุวรรณี  ทองเรือง ครู
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710003 : อนุบาลอุบลราชธานี นางพรรณี  สายบัว นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710004 : ปทุมวิทยากร นางสาวศรีสมร  พละพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710005 : บ้านปากห้วยวังนอง supavat  namcharoen ครู
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710005 : บ้านปากห้วยวังนอง suchart  hongsa รองผู้อำนวยการ
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710005 : บ้านปากห้วยวังนอง กิตติยา  ลครพล ครู
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710045 : บ้านสร้างหมากแข้ง นางวิไลลักษณ์  ทองสลับ ครู ชำนาญการพิเศษ
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710045 : บ้านสร้างหมากแข้ง Arunee  Plaungthuk ครูธุรการ
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710042 : บ้านปะอาว นางสาวอนัญญา  ศิริโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710042 : บ้านปะอาว นางนุชนี   ทาตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710043 : บ้านข่าโคม เกศรา  พิญญพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710043 : บ้านข่าโคม นายประหยัด  ชมผา ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710061 : บ้านนาเมือง ศักดิ์ณรงค์  ป้องกัน เจ้าหน้าที่พัสดุ
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710061 : บ้านนาเมือง วีรยา  เลขะวัฒนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710062 : บ้านนามึน ภัทรภร  ประสานศรี ธุรการ
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710064 : กิตติญาณอุปถัมภ์ อุโฆษ  อารีรัมย์ ครู
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710059 : บ้านปลาดุก สาวิตรี  สาริบุตร ธุรการ
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710059 : บ้านปลาดุก อรุณี  ศรีสุข ครู
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710060 : บ้านยางลุ่ม สถาพร  ชาประวัง ครู
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710007 : กองบินอุบลสงเคราะห์ thani  chaiyarak ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710014 : บ้านทุ่งขุนใหญ่ วไลภรณ์  บุญสงค์ ครู
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710044 : บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) นายบัวผัน  ปลุกใจ ครู
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710041 : บ้านเชือก(ทวีปัญญา) นายชำนาญศิลป์  กระดาดแดง ผู้อำนวยการ
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710041 : บ้านเชือก(ทวีปัญญา) นางยุพี  คันศร ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710038 : บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สมนึก  มานะพิมพ์ ครู
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710039 : บ้านหนองช้าง สมบูรณ์  ล้อมวงศ์ ครู
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710039 : บ้านหนองช้าง อัญชิสา  ผึ่งสูงเนิน ธุรการ
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710039 : บ้านหนองช้าง อัญชิสา  ผึ่งสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710023 : ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สุภาวดี  ดวงไข ครู
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710024 : บ้านมะเขือ นายดุสิต  ศรไชย ครู ชำนาญการพิเศษ
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710025 : บ้านท่าสนามชัย อดุลย์วิทย์  ศิริวรรณ ครูอัตราจ้าง
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710025 : บ้านท่าสนามชัย นายเลอไทย  ไชยกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710025 : บ้านท่าสนามชัย นายเลอไทย  ไชยกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710026 : บ้านจานตะโนน บัญชา  บังศรี ครู
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710026 : บ้านจานตะโนน เสนอ  ศรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710026 : บ้านจานตะโนน นายฤทธิรุทธ  โกมลศรี ครู
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710027 : บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) นายสุฤทธิ์  โทมุลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710027 : บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) จักรพงษ์  ผาละพรม ครู
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710027 : บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) พิไลลักษณ์  ใจทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710028 : บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สุรเชษฏ์  เวทมาหะ ครู
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710028 : บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) บัณฑิต  จันทน์โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710049 : บ้านหนองก่านคำไผ่ นายพิชัยพร  สายแวว ครู
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710057 : บ้านหนองมุก นางสมร  สายแวว ครู
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710053 : ชุมชนบ้านหัวเรือ ผ่องศรี  คำหว้า ครู
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710053 : ชุมชนบ้านหัวเรือ นางวะรากร  ยางงาม ครู
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710054 : บ้านหนองจำนัก นางวะรีพร  บุญคูณ ครู
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710054 : บ้านหนองจำนัก นางวะรีพร  บุญคูณ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710054 : บ้านหนองจำนัก นายทองธาตุ  นิลภา ครู
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710056 : บ้านสำราญ นายณรงค์  ชารีชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710175 : บ้านกลางใหญ่ นางนภาภรณ์  รู้สุข ครูชำนาญการพิเศษ
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710176 : ประชานุเคราะห์วิทยา รจนพร  คูณผล ครู
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710176 : ประชานุเคราะห์วิทยา นางสาวกุลจิรา  ทองห่อ ธุรการโรงเรียน
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710177 : บ้านไผ่ นางสาวสุพัตรา  ชาวไทย ครูธุรการ
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710165 : บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) นางพัชร์ธรา  พาชื่น ครู
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710165 : บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) นางสาววิชญา  สุวรรณกูฏ ครูอัตราจ้าง
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710166 : บ้านพับ นายไกรศรี  พุทธรักษา ครู
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710167 : บ้านก่อ นางวันเพ็ญ  วินทะไชย ครู
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710168 : บ้านเอ้ นางคำพอง  ศิริบูรณ์ ครู
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710168 : บ้านเอ้ นายประหยัด  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710168 : บ้านเอ้ ศิริรัตน์  ป้องสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710169 : บ้านโนนโพธิ์ วริศรา  แย้มสุข ธุรการโรงเรียน
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710169 : บ้านโนนโพธิ์ นายเด่นชัย  พงษ์คำ ครู
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710170 : บ้านดงยาง นิยม  สุทธิวงศ์ ครู
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710170 : บ้านดงยาง นางสาวณภัทธิรา  ทองไทย ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710170 : บ้านดงยาง นางอรอนงค์  พรหมลาย ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710171 : บ้านท่าลาด อัจฉริยา  วสีสัตย์ พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710172 : บ้านนามน สุเมธ  เจริญเชาว์ ครู
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710172 : บ้านนามน เพ็ญศิริ  แสนศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710172 : บ้านนามน จุไรวรรณ  สุขปัญญา ครู
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710164 : บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) นางสาวกุณฑรัตน์  สิมเสมอ ครู
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710164 : บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) นางมนทิตา  กิตติโกสินทร์ ครู
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710183 : เขื่องใน(เจริญราษฎร์) อธิราช  ดำริห์ ครู
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710183 : เขื่องใน(เจริญราษฎร์) กนกกาญจน์  วรจิต ครูผู้ช่วย
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710184 : บ้านกุดกะเสียน นางสาวมลฤดี  รัตนกุล ครู
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710184 : บ้านกุดกะเสียน นางสุภารัก  บุญยืน ครู
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710185 : ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) นายพรชัย  สวัสดิวงษ์ ครู
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 : บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) จันทร์เพ็ญ  บุญเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 : บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) สินทร  แพงบุดดี ครู
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 : บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) chanpen  boonned ครูชำนาญการพิเศษ
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 : บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) นางสาวนิตยา  สมพร ครูอัตราจ้าง
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 : บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) ญาสุมินทร์  รุ่งเรือง ธุรการ
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710191 : บ้านนาโพธิ์ จันท์หทัย  ละม่อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710191 : บ้านนาโพธิ์ นางสาวกัลยา   ลำพันธ์ ครูผู้ช่วย
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710191 : บ้านนาโพธิ์ นายชาตรี  สุทธวี ผู้อำนวยการ
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710192 : บ้านหนองขุ่น ธนธิป  ศิลากุล ครูพี่เลี้ยง
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710192 : บ้านหนองขุ่น นางละมัย  ส่งสุข ครู
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710193 : บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ คนึงนิจ  ศิลากุล ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710193 : บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ จริยาพร  โสภากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710193 : บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ นางสาวนิศานาถ  จารุเศรษฐ ครูผู้ช่วย
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710194 : ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย คำพัน  ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710196 : บ้านชีทวน นางนิตยา  ธานี ครู
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710197 : บ้านหวาง ยุทธนา แก้วคำสอน  แก้วคำสอน ธุรการโรงเรียน
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710197 : บ้านหวาง ปัทมาพร  บุญล้น ครู
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710198 : บ้านหนองฮีหนองแคน นางวานิตย์  ธานี ครู ชำนาญการพิเศษ
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710199 : บ้านหนองโนหนองดูน ประสิทธิ์  วาจาสัตย์ ครู
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710199 : บ้านหนองโนหนองดูน นายณรงค์  ขันชะลี ครู
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710199 : บ้านหนองโนหนองดูน นายณรงค์  ขันชะลี ครู
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710200 : บ้านท่าศาลา นางสาวสุภาพร  ศิริบูรณ์ ครู
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710201 : บ้านแดงหม้อ สำนวน  ภูพวก ครู
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710202 : บ้านทุ่ง ประดิษฐ์  จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710202 : บ้านทุ่ง วีระศักดิ์  ประทาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710203 : บ้านบุตร นายธวุฒิ  สุระวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710203 : บ้านบุตร สุรสีห์  บุญสมัคร ครู
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710189 : บ้านโนนจานหนองแสง ไพรัช   สมบูรณ์ศรี ครู คศ.3
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710189 : บ้านโนนจานหนองแสง นางสมปอง  สวัสดิวงษ์ ครู
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710187 : บ้านท่าค้อ นางสาว ภรณภัทร   กิ่งแก้ว ธุรการ
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710188 : บ้านท่าไห(ไหทอง) ดวงกมล  ชิณบุตร ครู
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710188 : บ้านท่าไห(ไหทอง) นายสุชาติ  กิตติโกสินท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710204 : บ้านทัน นางสาวสุวรรณา  ทุมวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710204 : บ้านทัน นายโสภา  ทองสลับ ครู
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710205 : บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) นางพรรณรัตน์   ชายผา ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710205 : บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) นายอิทธิศักดิ์  ทองดี ครู
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710205 : บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) นางสาวขวัญภิรมย์  ก้อนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710206 : บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) นายสายันต์  เกษมราช ครู
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710207 : บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) นางสาวนันทิยา  กุลแก้ว ครู
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710208 : บ้านแสงน้อย นิลาศ  มาสุข ครู
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710209 : บ้านป่าข่า มยุรา  ภิญญศักดิ์ ครูผู้ช่วย
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710209 : บ้านป่าข่า ทูนพิทักษ์  จำนงค์การ ครูอัตราจ้าง
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710210 : บ้านโนนรัง นายปราโมทย์  ธายี ครู ชำนาญการพิเศษ
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710210 : บ้านโนนรัง สุริยา  บุญแท้ ครู
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710211 : บ้านนาผาย นางสาวอัมรินทร์  แผ่นหิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710211 : บ้านนาผาย อาทิตย์  ศรเกษตริน ครู
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710211 : บ้านนาผาย นางนุจรี  เรืองสุวรรณ ครุผู้ช่วย
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710212 : บ้านแก้งซาว กัมพล  ศิริรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710212 : บ้านแก้งซาว นางปุณยนุช   อุ่นจิตร ครู
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710212 : บ้านแก้งซาว นายวราวุธ  บุ้งทอง ครู
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710173 : บ้านกอก สุพิศ  จงเรืองศรี ครู
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710173 : บ้านกอก ธนศักดิ์   ไกรสินธุ์ ครู
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710174 : บ้านนาแก้วประชาสรรค์ สถิรา  เทือกพุดซา ครู
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710179 : บ้านไทยโพนทราย ทิพวรรณ  สืบสิมมา ครูอัตราจ้าง
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710179 : บ้านไทยโพนทราย พรสวาสดิ์  ทัดทาน ครูชำนาญการพิเศษ
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710179 : บ้านไทยโพนทราย สิริญาภรณ์  สุรินโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710180 : บ้านทุ่งใหญ่ ขวัญชนก  สุทธิอาคาร ครู
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710181 : บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) ศุภกานต์  กาวัลย์ ครู
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710181 : บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) อุไรพร   สายบุบผา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710182 : บ้านโนนดู่ นางสาวกนกวรรณ  ทุมมัย ธุรการ
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710182 : บ้านโนนดู่ ธนิษฐา   ภิญญศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710182 : บ้านโนนดู่ นางรัชติยา  กากแก้ว ครู
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710213 : บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี นางสาวปียานุช  ชนะพันธ์ ครู
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710214 : บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) นายปัญญา  สีหาคุณ ครู
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710215 : บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) นางเนตรชนก  บรรหาร ครู
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710215 : บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) นางจุฑาธรรมภรณ์  ประกอบแสง ครู
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710216 : บ้านยางขี้นก นางลั่นทม  ดวงเนตร ครู
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710217 : บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) ruengrit  pumkaree ครู
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710218 : บ้านศรีสุข กานต์ชนก  ศรีวงษ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710218 : บ้านศรีสุข นางลำพูล  เถาว์โท ครู ชำนาญการพิเศษ
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710220 : บ้านหนองห้างหนองกวาง พีระศักดิ์  ทะรารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710220 : บ้านหนองห้างหนองกวาง ศรชัย  สุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710221 : บ้านอีต้อม นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์ ครู
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710221 : บ้านอีต้อม สมบัติ  บุญกอง ครู
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710221 : บ้านอีต้อม จิตรา  ลีนาม ครู
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710222 : บ้านเค็งนาดี นางสาวอรพรรณ  นามบุญลือ ครูผู้ช่วย
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710222 : บ้านเค็งนาดี นายประธาน  พลศรี ครู
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710224 : บ้านดู่น้อย นายอุดม  กาละปัตย์ ครู
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710224 : บ้านดู่น้อย นายนพพร  บุญรมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710228 : ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ขวัญใจ  กุลนาดา ครู
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710229 : บ้านปลาฝา เสาวคนธ์  พยัคฆพล พนักงานราชการ
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710229 : บ้านปลาฝา นางสาวพรพรรณ   วรรณทวี ครู
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710230 : ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง กัลยา  ทองอ่อน ครูอัตราจ้าง
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710230 : ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง นายบุญส่ง   บุญจำเนียร ครู
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710231 : บ้านศรีบัว นายพิสิฐ   บุญพร้อม ครู
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710231 : บ้านศรีบัว นายจัตุรพงศ์   บุญพร้อม ธุรการโรงเรียน
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710232 : บ้านหนองเซือม นางปิยะพร  คำเสียง ครู
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710232 : บ้านหนองเซือม ปิยะพร  คำเสียง ครู
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710232 : บ้านหนองเซือม สุนทร   ไชยเสนา ผู้อำนวยการ
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710233 : บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ นายยงยุทธ  พยัคฆพล ครู
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710233 : บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ ณัชชา  ใสแสง ธรุการโรงเรียน
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710234 : บ้านขามป้อม นางสาวปาจรีย์  มารมย์ ครูผู้ช่วย
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710234 : บ้านขามป้อม นางนิภา  ประกอบแสง ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710235 : บ้านกุดตากล้า สโรชา  ถมนาม ธุรการโรงเรียน
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710235 : บ้านกุดตากล้า นายนิพนธ์  มุ่งหมาย ครู
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710235 : บ้านกุดตากล้า บังอร  สิงห์ทอง ครู
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710195 : สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) กนกวรรณ  ส่งสุข ธุรการ
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710195 : สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วิชิต  คำจันทร์ลา ธุรการ
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710227 : บ้านคำหมีหนองข่า นางสาววิไลลักษณ์   สารบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710225 : บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) นางสาวสุกัญญา  คำหยาด ครูผู้ช่วย
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710225 : บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) ประยงค์  สามาอาพัฒน์ ครู
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710225 : บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) ประยงค์  สามาอาพัฒน์ ครู
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710226 : บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) นายสกุล  บุญนิรันดร์ ครู
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710223 : บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) นายณิชพน  ต้นโพธิ์ ครู
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710219 : บ้านป่าก่อ นางสุภาพร  บุญวัน ครู
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710219 : บ้านป่าก่อ นายสุนทร  สมบัติไทย ครู
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710236 : บ้านท่าวารี นายสุวิทย์  ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710236 : บ้านท่าวารี นางสาวศดาภรณ์  บริสุทธิ์ พนักงานราชการ
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710237 : บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) เสถียร  กุลนาดา ครู
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710238 : บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) นายสนกรี  ทองสันต์ ครู
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710238 : บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) นางพรปวีณ์  ศรีบุดดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710240 : บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) นายจิระเดช  รวมธรรม ธุรการโรงเรียน
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710240 : บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) นายวาที  ดอกดวง ครู
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710241 : ศรีศึกษา นางสุรีรัตน์  ไชยยศ ครูชำนาญการพิเศษ
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710241 : ศรีศึกษา วรรณภา  จันทร์หอม ครู
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710241 : ศรีศึกษา นางอนงค์นิตย์  ธรรมกิตติพันธ์ ครู
242 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710708 : บ้านดุมใหญ่ดงยาง สมพงษ์  สมบรูณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
243 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710708 : บ้านดุมใหญ่ดงยาง นางนงลักษณ์  อินทร์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ
244 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710709 : บ้านบัวยาง นายมุณี  สุระเสียง ครู
245 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710710 : ชุมชนบ้านหนองแสง ณัฐวุฒิ  วิรุฬหวิทยา ครู
246 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710710 : ชุมชนบ้านหนองแสง นายชาตรี  ยิ่งยืน ครู
247 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710711 : บ้านท่าลาด นายฮิมทัย  เต็งรัตนประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
248 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710711 : บ้านท่าลาด นายชัชวาล  เทพารักษ์ ครู
249 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710711 : บ้านท่าลาด นางอรอุมา  บัวผาง พนักงานราชการ
250 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710725 : บ้านเตย นายฤทธิศร  เฉลิมศรี ครู
251 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710701 : บ้านหนองเค็ม นายสมร  ไชยชาติ ครู
252 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710704 : บ้านโนนขวาวนายูง นางสาวเบ็ญจรงค์  พันธ์แก้ว ครู
253 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710697 : ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วินัย  สุวรรณเพ็ชร ครู
254 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710697 : ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) นันทพร  ดาวัลย์ ธุรการ
255 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710698 : บ้านน้ำคำน้อย วิจิตรา  สืบสิมมา ธุรการ
256 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710698 : บ้านน้ำคำน้อย นางสรินยา  มณีเขียว ครู
257 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710698 : บ้านน้ำคำน้อย นายชนาวุฒิ  พรมสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
258 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710699 : บ้านคำเกิ่งหนองจิก นายสนิท  โทแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
259 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710699 : บ้านคำเกิ่งหนองจิก นางสาวเพชรรัตน์   กันตะนะ ครูธุรการ
260 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710699 : บ้านคำเกิ่งหนองจิก นางพัชนี  ลีลาศ ครู
261 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710700 : บ้านผาสุกหนองซองแมว อัมพร  ง้าวทอง ครู
262 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710700 : บ้านผาสุกหนองซองแมว สุนันทา  มุระภา ธุรการโรงเรียน
263 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710727 : บ้านหนองคูทรายมูล นายประเสริฐ  จำปาหอม ครู
264 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710727 : บ้านหนองคูทรายมูล นายสำอาง  มุจรินทร์ ครู
265 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710728 : บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) นางยุพาพร  โพธิ์พรหม ครู
266 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710728 : บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ศิริพร  มาตดี ครูธุรการ
267 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710728 : บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) นางสุภาพร  เสมอภาค ครู
268 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710731 : บ้านนาเลิง ระวีวรรณ  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
269 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710732 : บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย ศศิกานต์  สาสงวน พนักงานราชการ
270 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710732 : บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย นายกิ่มชัย  นนทสิน ครูชำนาญการพิเศษ
271 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710751 : บ้านผือ นางสาวเรณู  เข็มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
272 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710752 : บ้านโนนรังใหญ่ นางสาววาสนา  เป็นมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ
273 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710749 : ประชาสามัคคี นายธีระพงษ์   แสงสว่าง พนักงานราชการ
274 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710750 : บ้านหนองมะทอ นายชัยวัฒน์  ปะจะเนย์ ครู
275 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710746 : บ้านไผ่ใหญ่ นายถาวร   บุญกระจาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
276 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710746 : บ้านไผ่ใหญ่ อรพิณ  อ่อนจงไกร ครู
277 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710747 : บ้านแสงไผ่ นางสาวรุจิรา  สายขุน ธุรการโรงเรียน
278 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710734 : บ้านโพนแพง นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน ครู
279 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710735 : บ้านเป็ดฟากทุ่ง ศิรินทร์ญา  แดงสด ครู
280 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710738 : บ้านผึ้ง(สามัคคี) yuphin  junrasri ครู
281 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710738 : บ้านผึ้ง(สามัคคี) นายนิวัติ  วีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
282 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710695 : บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) Paijit  Kiewcham ครู
283 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710695 : บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) บุญปอง  ก้อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
284 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710695 : บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) นางสาวกัญญานัฐ  ชมาฤกษ์ ธุรการ
285 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710684 : ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) นางสุวิมล  แสงบุญ ครู
286 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710685 : บ้านเทพา นางยุพา  ประธาน ครู
287 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710685 : บ้านเทพา นายนิรันดร์  นวลอินทร์ ครู
288 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710686 : บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ นางดรุณี  ธรรมเจริญ ครู
289 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710687 : บ้านหนองขอนดอนยูง นางบุญเพ็ง  ศิริขันธ์ ครู
290 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710688 : บ้านตำแย นางมาลินี  สมสกุลชัย ครู
291 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710745 : บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ประวัติ  กาฬเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
292 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710745 : บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง พัสกร  มูลสุวรรณ ครู
293 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710748 : บ้านโนนรังน้อย ปริยานุช  โชคนัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710748 : บ้านโนนรังน้อย นางสาวมณีวรรณ   วริทุม ครู
295 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710712 : ชุมชนบ้านหนองขุ่น นางสาวอัญญาพัชร  ใจชื่น ครู
296 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710713 : บ้านยางโยภาพ พิศิษฐ์  เจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
297 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710714 : บ้านน้ำอ้อมผักระย่า นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง ครู
298 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710714 : บ้านน้ำอ้อมผักระย่า วิริญญา  ยาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
299 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710718 : บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายสมชาย  ยิ่งยืน ครู
300 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710718 : บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายสมชาย  ยิ่งยืน ครู
301 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710739 : บ้านหนองแฝกยางเครือ ณัฐพล  ทองโรจน์ ธุรการ
302 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710739 : บ้านหนองแฝกยางเครือ แสงมณี  โอรสไตรรัตน์ ครู
303 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710691 : บ้านยางสักกระโพหลุ่ม นางทัศนี  ศิริมา ครู
304 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710691 : บ้านยางสักกระโพหลุ่ม นายทศพล  บุดดาซุย ครู
305 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710692 : บ้านยางเทิง นางสาวธนาภรณ์  รัตนบวร ครูอัตรจ้าง
306 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710692 : บ้านยางเทิง ศศิธรณ์  โชติจิรธนาศักดิ์ ธุรการ
307 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710692 : บ้านยางเทิง สุพงษ์  โอวาท ผู้อำนวยการโรงเรียน
308 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710692 : บ้านยางเทิง ปณพณธ์  โนนน้อย ครู
309 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710696 : บ้านนาดีทุ่งเจริญ นางจิราภรณ์  ศิริพัฒน์ ครู
310 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710696 : บ้านนาดีทุ่งเจริญ นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์ ครู
311 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710693 : บ้านแคน(ประชาสามัคคี) วินับ  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
312 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710693 : บ้านแคน(ประชาสามัคคี) สัมฤทธิ์  แก้วโรจน์ ครู
313 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710693 : บ้านแคน(ประชาสามัคคี) นายพาลณรงค์  จิตรณรงค์ ครูธุรการ
314 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710694 : บ้านหนองบัวแดง สุรีย์ภรณ์  ชารีชุม ครู
315 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710694 : บ้านหนองบัวแดง นางสาวนิตยา  บุญสุข ครู
316 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710737 : บ้านก่อบึง นางนันทภรณ์  ศรีสังข์ ครู
317 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710736 : บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) นางวิรัตน์  สายแวว ครู คศ.3
318 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710736 : บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) ไพลิน  เกษทอง ครู
319 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710733 : บ้านหนองไข่นก กฤษติญพัฒน์  ธรรมานุวงศ์ ครูอัตราจ้าง
320 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710733 : บ้านหนองไข่นก พิทยา  จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
321 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710733 : บ้านหนองไข่นก ศกุลตลา  กันหาบุตร ครูผู้ช่วย
322 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710723 : บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) นายเมทนี  แก้วอาษา ครู
323 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710723 : บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) นายวิรัช  กานานนท์ ครู
324 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710724 : บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) นายพัฒนพงษ์  สาระ ครู
325 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710724 : บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) นายปัญญา  สรรพสาร ครู
326 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710703 : บ้านหนองแสงหนองเม็ก นายประพันธ์  ชลกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
327 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710702 : บ้านไพบูลย์ เอื้อมพร  สายป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
328 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710702 : บ้านไพบูลย์ นายสมพร  เทศาราช ครู
329 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710689 : บ้านสร้างมิ่ง นางสาวกัลยา  แถมพันธ์ ครู
330 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710689 : บ้านสร้างมิ่ง สมศักดิ์  สังวิบุตร ครู
331 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710721 : บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) นางรัชนี  เค้าแคน ครู
332 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710722 : บ้านหนองเมืองน้อย ดรุณี  แซ่โง้ว ธุรการโรงเรียน
333 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710722 : บ้านหนองเมืองน้อย นางสาวเบญจพร  แก่นมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
334 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710722 : บ้านหนองเมืองน้อย ดวงกมน   อยู่สุข ครู
335 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710719 : ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) นางสมคิด  บุญชู ครู
336 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710720 : บ้านนาขามดอนติ้ว นายศิวกานต์  มุสิกสาร ครู
337 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710740 : บ้านหนองหล่มหนองเหล่า นายอนันต์  แก้วกอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
338 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710740 : บ้านหนองหล่มหนองเหล่า จันทกานต์   ศรีปาน ครู
339 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710741 : บ้านโพนเมืองมะทัน pakpoom  sittipol ครู
340 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710741 : บ้านโพนเมืองมะทัน พิสมัย  ยอดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
341 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710742 : บ้านวังมนเดือยไก่ witaya  Tongjul ครู
342 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710743 : บ้านดอนแดง นางสาวรุ่งอรุณ  อรสิน ครูผู้ช่วย
343 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710743 : บ้านดอนแดง อริศรา  ทองเหลือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
344 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710744 : บ้านทุ่งใต้ นายนรินทร์  วุฒิพรหม ครู
345 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710729 : บ้านเหล่าบาก นายเจษฎา  นามมุงคุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
346 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710729 : บ้านเหล่าบาก นายยุทธนา   ไชยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
347 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710730 : บ้านนาไร่ใหญ่ นางกฤติยา  สีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่
348 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710730 : บ้านนาไร่ใหญ่ นางสำราญ  เทพารักษ์ ครู
349 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710726 : บ้านหนองฮาง นราธิป  ชาตรี ครู
350 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710690 : บ้านดอนประทาย สุวิภา  พินิจพล ธุรการโรงเรียน
351 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710690 : บ้านดอนประทาย ณัทพงศ์  แก้วลี ครู
352 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710707 : บ้านเศรษฐี นายพิทักษ์  ทองดี ครู
353 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710707 : บ้านเศรษฐี นายทองคำ  สุขไชย ครู
354 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710705 : บ้านหนองหลัก พรนัชชา  บรรเทิง ครูชำนาญการพิเศษ
355 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710706 : บ้านสงยางดอนไม้คูณ มัทวัน  สายมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
356 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710706 : บ้านสงยางดอนไม้คูณ นางอมรรัตน์  แวงสุข ครู
357 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710717 : บ้านโนนชาติยูง ศักรินทร์  มหิศยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
358 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710717 : บ้านโนนชาติยูง นางวิภาวรรณ  ชายแก้ว ครู คศ.3
359 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710716 : บ้านขมิ้น เกตุมณี  เรือนเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
360 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710716 : บ้านขมิ้น บุญเพ็ง  เสสแสงศรี ครู
361 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710954 : บ้านคำไฮใหญ่ วรีลักษณ์  ไชยโย ครู
362 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710955 : บ้านหนองแล้ง นางสุภาพร  นามแดง ครู ชำนาญการพิเศษ
363 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710956 : บ้านหนองหิน นางขนิษฐา  อาทิเวช ครู
364 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710956 : บ้านหนองหิน นายสมหมาย  วงศ์ด้วง ครู
365 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710961 : ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สำเริง  แสงวิเชียร ครู
366 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710962 : บ้านกุดกั่ว นวล  สิมารักษ์ ครู
367 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710962 : บ้านกุดกั่ว นางสาวนวล  สิมารักษ์ ครู
368 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710963 : บ้านยาง นางจักรรัตน์  เส้นทอง ครูชำนาญการพิเศษ
369 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710963 : บ้านยาง นางสาวลลิตา  บุญทรง ครูผู้ช่วย
370 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710964 : บ้านวังพระวังไฮ นิรมล  ชุมพล ครู
371 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710965 : บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) พิสมัย  สรรพสาร ครู คศ. 3
372 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710966 : บ้านท่าเมือง นายวัชรินทร์  สาระไทย ครู
373 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710967 : บ้านยางกะเดา นางพัชรินทร์  กิ่งจันทร์ ครู
374 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710967 : บ้านยางกะเดา อาภรณ์  คำชุมภู ครู
375 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710968 : บ้านสว่างโนนสวาง นางเพชรา  พิชญ์ประเสริฐ ครู
376 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710968 : บ้านสว่างโนนสวาง สิทธิพล  ครองยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ
377 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710969 : บ้านโอดนาดี สุพิศ   แสนทวีสุข ครูชำนาญการ
378 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710969 : บ้านโอดนาดี ไพรินทร์  สูนานนท์ ครูชำนาญการพิเศ
379 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710970 : บ้านกระบูน นางศิริรัตน์  สินโพธิ์ ครู
380 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710957 : บ้านท่าศิลา kulab2506  นางกุหลาบ ทังนะที ครูชำนาญการพิเศษ
381 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710958 : บ้านเหล่าแดง ยงยุทธ  เหิรเมฆ ครู
382 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710958 : บ้านเหล่าแดง นางสมคิด  พิมพานิช ครู
383 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710958 : บ้านเหล่าแดง นางเพชรา   ไม้ด่าน ครูชำนาญการพิเศษ
384 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710959 : บ้านค้อ นายอนุพงศ์  พิชญ์ประเสริฐ ครู
385 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710959 : บ้านค้อ นายสุรพล  ภาคสอง เจ้าหน้าทีี่ธุรการโรงเรียน
386 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710960 : บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ ณัฐวุฒิ  ต้นจันทร์ ครู
387 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710960 : บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ นางสำราญ  สมหวัง ครู
388 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711011 : บ้านแพง ปํญญาสิริย์  ฑีฆะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
389 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711011 : บ้านแพง สุกัญญา  ทวีพันธ์ ธุรการ
390 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711011 : บ้านแพง ศักดิ์  สินปรุ ครู
391 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711011 : บ้านแพง ไพศาล  พิลาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพง
392 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711012 : บ้านจิก พิเชษฐ์  สมชัย ครูชำนาญการพิเศษ
393 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711013 : บ้านแสง สันทัด  บุญอ่อน ครู
394 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711013 : บ้านแสง จันทร์เพ็ญ  กำลังงาม ครู
395 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711014 : บ้านหนองเป็ด สุวิทย์  ทองงอก ครู
396 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711014 : บ้านหนองเป็ด สุภัทริยา  ทองน้อย ครู
397 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711015 : ชุมชนโพนเมืองวิทยา นางสุภาพร  น้อยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
398 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711015 : ชุมชนโพนเมืองวิทยา นายธีรวัฒน์  บรรเทิงสุข ครู
399 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711016 : บ้านขามน้อย อภินันท์  งามศรี ครู
400 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711016 : บ้านขามน้อย ธนรัตน์  คำควร ครูผู้ช่วย
401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711017 : บ้านคำไหล วัชรี  โชคชัย ครู
402 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711018 : บ้านหาด นายพงษ์ศักดิ์  ตรีรัตน์ ครู
403 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711018 : บ้านหาด นางศศิธร   โนนสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
404 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711019 : บ้านหนองมะแซว นายอิศรา  บุญสกุล ครู
405 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711020 : บ้านสร้างถ่อ พักตรวิภา  บรรเทิงสุข ครู
406 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711021 : บ้านธรรมละ นายวีรวัฒน์  กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
407 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711022 : บ้านรังแร้ง นางสาวรวินท์พร   สายมา ครูพนักงานราชการ
408 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711022 : บ้านรังแร้ง นายเฉลิมกิติ์  แจ่มกระจะ ครู
409 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711023 : บ้านดอนกลอยนากลาง นางอัจฉริยา  พรมสาร ครูชำนาญการพิเศษ
410 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711024 : บ้านหนองบก นางวันเพ็ญ  ไขลายหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
411 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711024 : บ้านหนองบก นายประยุทธ  เกณทวี ครู
412 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711025 : บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัชรินทร์  ใจแก้ว ธุรการ
413 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711026 : บ้านแต้เก่า มนัส  ทาจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
414 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711027 : บ้านคำไฮน้อย สุชัญญา  บริสาร ครู
415 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711028 : บ้านนาขมิ้น นายอนุชิต  แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
416 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711028 : บ้านนาขมิ้น นายสุรพล  สุตัญตั้งใจ ครูชำนาญการพิเศษ
417 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711029 : บ้านดูน นางพรทิพย์  สมสอน ครู
418 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711030 : บ้านแต้ใหม่ นันทิยา  สร้อยนาค ครู
419 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711009 : บ้านเหล่าคำ ปกรณ์  หลักทอง ครู
420 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711009 : บ้านเหล่าคำ นางสาววิภาดา  สายประเสริฐ ครู
421 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711010 : บ้านนาไผ่ นายธวัช  พรมลุน ช่างไม้
422 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711010 : บ้านนาไผ่ นางปพิชญา  สิงห์สุทธิ์ ครู
423 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711006 : บ้านเหล่าเสือโก้ก นายชาติชาย  สุปันนุช ครู
424 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711006 : บ้านเหล่าเสือโก้ก จิราวรรณ  สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง
425 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711007 : บ้านเป้า นายกฤษฎา  เดชคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
426 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711007 : บ้านเป้า นางจิราวรรณ  ทำสะอาด ครู
427 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711008 : บ้านเหล่าแค นายภานุวัฒน์  พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแค
428 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711008 : บ้านเหล่าแค นางวันวิสาข์   รื่นนุสาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
429 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711008 : บ้านเหล่าแค นางยุพิน  ประเสริฐโส ครู