รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710032 : บ้านหมากมี่ นางสาว  ทิพากร หาญหัก ครู
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710033 : บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) นางสมคิด  ห้องแซง ครู
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710033 : บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) นายราชันย์  หมั่นจิตต์ ครู
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710034 : บ้านเค็ง พัชรินทร์  ดวงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710035 : บ้านโนนบ่อหวายดินดำ จิตญา  จึงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710035 : บ้านโนนบ่อหวายดินดำ นายสุชาติ  จึงเจริญ ครูพัสดุโรงเรียน
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710031 : บ้านนาคำ ทิวา  เหลืองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710029 : บ้านค้อกุดลาด สุกัญญา  ช้างสีสังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710029 : บ้านค้อกุดลาด มุนินทร์  นวลเนตร ธุรการ
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710030 : บ้านปากน้ำ นายนิพนธ์  ผูกพันธ์ ครู
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710037 : บ้านผาแก้ว นางสาวนันทิวา  สมสกุลชัย ครู
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710037 : บ้านผาแก้ว วรวุฒิ  มะยม ครู
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710051 : ประชาสามัคคี นางทองดี   พุทธรักษา ครู
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710022 : บ้านหนองปลาปาก นายนัฐพณ  ศุภสุข ครู
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710016 : บ้านด้ามพร้า กรรณิกา  กวีกรณ์ ครู
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710017 : บ้านนาดูน วรท  เกษเพ็ชร์ ธุรการ
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710018 : บ้านขามใหญ่ จีระพรรณ  ทวีโคตร ครู
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710019 : บ้านหนองหว้า นางกุสุมาลย์  วันดี ครู
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710020 : บ้านหัวคำ ณฐชยพรรณ  จันทมาลา ครู
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710050 : บ้านหนองตอแก้ว นางวาสนา  ถูระวัน ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710046 : บ้านขี้เหล็กคำเจริญ มณีวรรณ  นามเจริญ ธุรการ
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710047 : บ้านสว่างหนองเสือ ถาวร  อบอุ่น ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710048 : บ้านหนองแต้ นางเข็มพร   ผาสุขนิตย์ ครู
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710009 : บ้านท่าบ่อ นางสาวจุรีรัตน์  เพ็ชรรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710010 : บ้านคูเดื่อ wichai  sarawan ครู
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710011 : บ้านทัพไทย วัฒนา  ฉิมประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710012 : บ้านหนองแก มยุรฉัตร  ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710006 : วัดท่าวังหิน นรเศรษฐ์  ปุยอบ ธุรการโรงเรียน
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710015 : เมืองอุบล สุภาภรณ์  ศิริชัยวัฒนกุล ครู
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710001 : อุบลวิทยาคม นางเกศมณี   วงศ์ชนะ ครู
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710002 : มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ ทรงพล  สีหะวงษ์ ครู
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710002 : มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ ประจักษ์  ก้อนแก้ว ครู
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710003 : อนุบาลอุบลราชธานี นางพรรณี  สายบัว นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710004 : ปทุมวิทยากร นางสาวศรีสมร  พละพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710005 : บ้านปากห้วยวังนอง กิตติยา  ลครพล ครู
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710045 : บ้านสร้างหมากแข้ง นางสาวสุวนันท์  กตัญญู เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710042 : บ้านปะอาว นางสาวอนัญญา  ศิริโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710042 : บ้านปะอาว นางนุชนี   ทาตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710043 : บ้านข่าโคม นายประหยัด  ชมผา ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710061 : บ้านนาเมือง ศักดิ์ณรงค์  ป้องกัน เจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710061 : บ้านนาเมือง วีรยา  เลขะวัฒนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710062 : บ้านนามึน ภัทรภร  ประสานศรี ธุรการ
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710059 : บ้านปลาดุก สาวิตรี  สาริบุตร ธุรการ
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710060 : บ้านยางลุ่ม ตติยา  อนุรักษ์ราษฎร์ ครู
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710007 : กองบินอุบลสงเคราะห์ thani  chaiyarak ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710014 : บ้านทุ่งขุนใหญ่ วไลภรณ์  บุญสงค์ ครู
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710044 : บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) นายบัวผัน  ปลุกใจ ครู
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710041 : บ้านเชือก(ทวีปัญญา) นายชรินทร์วัชร์  เพิ่มพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710038 : บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สมนึก  มานะพิมพ์ ครู
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710039 : บ้านหนองช้าง อัญชิสา  ผึ่งสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710023 : ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) นางบุปผา  จำปาทอง ครูชำนาญการ
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710024 : บ้านมะเขือ นายดุสิต  ศรไชย ครู ชำนาญการพิเศษ
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710025 : บ้านท่าสนามชัย อดุลย์วิทย์  ศิริวรรณ ครูอัตราจ้าง
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710025 : บ้านท่าสนามชัย นายเลอไทย  ไชยกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710026 : บ้านจานตะโนน นายฤทธิรุทธ  โกมลศรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710027 : บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) นางสาวชนิดาภา  คนยืน ธุรการโรรงเรียน
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710028 : บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) บัณฑิต  จันทน์โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710049 : บ้านหนองก่านคำไผ่ นายพิชัยพร  สายแวว ครู
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710057 : บ้านหนองมุก นางพัชร์ธรา  พาชื่น ครู
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710053 : ชุมชนบ้านหัวเรือ ณรณัฐ  ผิวทอง ครู
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710053 : ชุมชนบ้านหัวเรือ ชัชพล  รัตนพันธ์ ครู
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710054 : บ้านหนองจำนัก ธัญญพัทธ์  อุดทะรัง ครู
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710054 : บ้านหนองจำนัก นายสุตัตวกร  พรมจำปา ครูผู้ช่วย
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710056 : บ้านสำราญ นายณรงค์  ชารีชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710175 : บ้านกลางใหญ่ นางนภาภรณ์  รู้สุข ครูชำนาญการพิเศษ
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710176 : ประชานุเคราะห์วิทยา รจนพร  คูณผล ครู
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710176 : ประชานุเคราะห์วิทยา นางสาวกุลจิรา  ทองห่อ ธุรการโรงเรียน
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710177 : บ้านไผ่ นางสาวสุพัตรา  ชาวไทย ธุรการ
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710165 : บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) นางสาวกุลจิรา   คำภีระ ครูผู้ช่วย
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710166 : บ้านพับ มลิวรรณ  ศรีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710167 : บ้านก่อ นายปรัชญา  ฤาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710168 : บ้านเอ้ นางอัมพร  เหล่าพิชิต ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710169 : บ้านโนนโพธิ์ ธวัชชัย  เหล่าพิชิต ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710170 : บ้านดงยาง ชาคริต  กากแก้ว ครู
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710171 : บ้านท่าลาด อัจฉริยา  วสีสัตย์ พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710172 : บ้านนามน สุเมธ  เจริญเชาว์ ครู
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710164 : บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) นางสาวกุณฑรัตน์  สิมเสมอ ครู
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710183 : เขื่องใน(เจริญราษฎร์) อธิราช  ดำริห์ ครู
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710184 : บ้านกุดกะเสียน สกุล  บุญนิรันดร์ ครู
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710184 : บ้านกุดกะเสียน พัชรดา  นามปัญญา ครู
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710185 : ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) นายพรชัย  สวัสดิวงษ์ ครู
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 : บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) ญาสุมินทร์  รุ่งเรือง ธุรการ
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 : บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) ทิพวรรณ  สืบสิมมา ธุรการ
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710191 : บ้านนาโพธิ์ นางสาวขวัญชนก  ทองแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710191 : บ้านนาโพธิ์ ธัญลักษณ์  จันทร์ผอง ครู
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710192 : บ้านหนองขุ่น กาญจน์  หอมคมขำ ครูผู้ช่วย
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710193 : บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ จริยาพร  โสภากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710194 : ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย คำพัน  ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710196 : บ้านชีทวน นางนิตยา  ธานี ครู
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710197 : บ้านหวาง อำไพ  บุญจอง ธุรการ
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710198 : บ้านหนองฮีหนองแคน นางวานิตย์  ธานี ครู ชำนาญการพิเศษ
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710199 : บ้านหนองโนหนองดูน กัญณภัทร   บุญเดช ธุรการโรงเรียน
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710199 : บ้านหนองโนหนองดูน ประสิทธิ์  วาจาสัตย์ ครู
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710200 : บ้านท่าศาลา นางสาวสุภาพร  ศิริบูรณ์ ครู
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710201 : บ้านแดงหม้อ นายคุณากร  โงชาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710202 : บ้านทุ่ง วีระศักดิ์  ประทาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710203 : บ้านบุตร นิพนธ์  ประมูลพงษ์ ผู้อำนวยการ
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710203 : บ้านบุตร พิจิตรา  เทียนศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710189 : บ้านโนนจานหนองแสง นางแพรวพรรณ   ผะเดิม ครู
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710187 : บ้านท่าค้อ นางสาว ภรณภัทร   กิ่งแก้ว ธุรการ
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710188 : บ้านท่าไห(ไหทอง) นายสุชาติ  กิตติโกสินท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710188 : บ้านท่าไห(ไหทอง) ดวงกมล  ชิณบุตร ครู
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710204 : บ้านทัน นางสาวสุวรรณา  ทุมวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710204 : บ้านทัน นายโสภา  ทองสลับ ครู
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710206 : บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) นายสายันต์  เกษมราช ครู
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710207 : บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) นางสาวนันทิยา  กุลแก้ว ครู
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710208 : บ้านแสงน้อย นางสาวอภิรดี  พรมโสภา ครูผู้ช่วย
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710208 : บ้านแสงน้อย นางสาวสุนิษา  สีส่วน ครูผู้ช่วย
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710208 : บ้านแสงน้อย นิลาศ  มาสุข ครู
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710209 : บ้านป่าข่า ทูนพิทักษ์  จำนงค์การ ครูอัตราจ้าง
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710209 : บ้านป่าข่า มยุรา  ภิญญศักดิ์ ครูผู้ช่วย
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710210 : บ้านโนนรัง สุริยา  บุญแท้ ครู
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710211 : บ้านนาผาย นางสาวอัมรินทร์  แผ่นหิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710211 : บ้านนาผาย นางสาวศิรประภา  ทองปน ครู
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710212 : บ้านแก้งซาว นางปุณยนุช   อุ่นจิตร ครู
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710173 : บ้านกอก ธนศักดิ์   ไกรสินธุ์ ครู
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710173 : บ้านกอก สุพิศ  จงเรืองศรี ครู
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710174 : บ้านนาแก้วประชาสรรค์ สถิรา  เทือกพุดซา ครู
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710179 : บ้านไทยโพนทราย นายสอ  สุดตาคาร ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710180 : บ้านทุ่งใหญ่ ขวัญชนก  สุทธิอาคาร ครู
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710180 : บ้านทุ่งใหญ่ ภุชงค์  บุญชอบ ครู
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710181 : บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) อรรถสิทธิ์  พรรคพล ครู
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710182 : บ้านโนนดู่ นางสาวกนกวรรณ  ทุมมัย ธุรการ
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710213 : บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี สิรินาถ  กิ่งพิลา ครูผู้ช่วย
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710214 : บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) นางสาวนันทนัช   หาวงษ์ ครู
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710215 : บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) นางจุฑาธรรมภรณ์  ประกอบแสง ครู
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710216 : บ้านยางขี้นก นางนุศรา  ใกล้ฝน ครู
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710217 : บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) นายสรรญพจน์  สายสมบัติ ผู้ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710218 : บ้านศรีสุข นางลำพูล  เถาว์โท ครู ชำนาญการพิเศษ
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710218 : บ้านศรีสุข กานต์ชนก  ศรีวงษ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710220 : บ้านหนองห้างหนองกวาง ศรชัย  สุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710221 : บ้านอีต้อม สมบัติ  บุญกอง ครู
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710222 : บ้านเค็งนาดี นางสาวอรพรรณ  นามบุญลือ ครูผู้ช่วย
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710224 : บ้านดู่น้อย นายไวยวิทย์  บุญคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710228 : ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ขวัญใจ  กุลนาดา ครู
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710229 : บ้านปลาฝา นางกนกวรรณ  สีสันต์ ครู
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710230 : ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง กัลยา  ทองอ่อน ครูอัตราจ้าง
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710231 : บ้านศรีบัว นายจัตุรพงศ์   บุญพร้อม ธุรการโรงเรียน
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710231 : บ้านศรีบัว นายพิสิฐ   บุญพร้อม ครู
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710232 : บ้านหนองเซือม นายสุนทร  ไชยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซือม
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710233 : บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ ณัชชา  ใสแสง ธรุการโรงเรียน
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710233 : บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ นายยงยุทธ  พยัคฆพล ครู
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710234 : บ้านขามป้อม นางสาวปาจรีย์  มารมย์ ครูผู้ช่วย
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710235 : บ้านกุดตากล้า นายนิพนธ์  มุ่งหมาย ครู
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710235 : บ้านกุดตากล้า นายกวิน  หาระสาย ครูผู้ช่วย
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710195 : สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) พรรณกร  เคนท้าว เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710227 : บ้านคำหมีหนองข่า นางสาววิไลลักษณ์   สารบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710225 : บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) นางสาวสุกัญญา  คำหยาด ครู
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710226 : บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) นายเอกรัตน์  วงศ์เคน ครู
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710223 : บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) นายณิชพน  ต้นโพธิ์ ครู
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710219 : บ้านป่าก่อ นางสุภาพร  บุญวัน ครู
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710236 : บ้านท่าวารี นางสาวกรรณิกา  มาลัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710236 : บ้านท่าวารี นางสาวศดาภรณ์  บริสุทธิ์ พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710237 : บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) อุบลวรรณ  คำเพราะ ธุรการโรงเรียน
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710237 : บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) เสถียร  กุลนาดา ครู
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710238 : บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) อลีนา  จันทมาตร ครูผู้ช่วย
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710240 : บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) นายจิระเดช  รวมธรรม ธุรการโรงเรียน
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710240 : บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) นายวาที  ดอกดวง ครู
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710241 : ศรีศึกษา นางสุรีรัตน์  ไชยยศ ครูชำนาญการพิเศษ
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710708 : บ้านดุมใหญ่ดงยาง นางนงลักษณ์  อินทร์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710709 : บ้านบัวยาง นางมยุรา  ญวนขันธ์ ครู
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710710 : ชุมชนบ้านหนองแสง ณัฐวุฒิ  วิรุฬหวิทยา ครู
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710711 : บ้านท่าลาด นางอรอุมา  บัวผาง พนักงานราชการ
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710725 : บ้านเตย นายฤทธิศร  เฉลิมศรี ครู
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710701 : บ้านหนองเค็ม นางสาวอนงค์  วงศ์น้อย ธุรการ
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710704 : บ้านโนนขวาวนายูง นายสถิรเกียรติ  สร้อยเพชร ธุรการ
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710697 : ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) วินัย  สุวรรณเพ็ชร ครู
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710698 : บ้านน้ำคำน้อย นายชนาวุฒิ  พรมสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710699 : บ้านคำเกิ่งหนองจิก นางสาวทักษินา   วิจิพงษ์ ธุรการ
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710700 : บ้านผาสุกหนองซองแมว สุนันทา  มุระภา ธุรการโรงเรียน
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710727 : บ้านหนองคูทรายมูล นันทิดา  ชะนะมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710727 : บ้านหนองคูทรายมูล นายประเสริฐ  จำปาหอม ครู
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710728 : บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) เอกราช  คุณมี ครู
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710728 : บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) ยุทธนา   ไชยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710731 : บ้านนาเลิง ระวีวรรณ  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710732 : บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย นายกิ่มชัย  นนทสิน ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710732 : บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย นงเยาว์  ศรีธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710751 : บ้านผือ นายอำพล   ธรรมสัตย์ ครู
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710752 : บ้านโนนรังใหญ่ ฐิติศักดิ์  บ่อแก้ว ครูผู้ช่วย
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710749 : ประชาสามัคคี นายธีระพงษ์   แสงสว่าง พนักงานราชการ
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710750 : บ้านหนองมะทอ นายชัยวัฒน์  ปะจะเนย์ ครู
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710746 : บ้านไผ่ใหญ่ นายถาวร   บุญกระจาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710746 : บ้านไผ่ใหญ่ นายสมชาย  ศรีนิล ครู
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710747 : บ้านแสงไผ่ ปาริฉัตร  เถาว์ทอง ครู
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710734 : บ้านโพนแพง นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน ครู
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710735 : บ้านเป็ดฟากทุ่ง นางสาวทิพวัลย์  สุขดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710738 : บ้านผึ้ง(สามัคคี) นายนิวัติ  วีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710695 : บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) วรรณิษา  ตาแก้ว ธุรการโรงเรียน
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710684 : ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ดุษฎี  พูลทรัพย์ ครู
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710685 : บ้านเทพา นายนิรันดร์  นวลอินทร์ ครู
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710686 : บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ นางดรุณี  ธรรมเจริญ ครู
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710687 : บ้านหนองขอนดอนยูง ธีราวุธ  พรมเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710688 : บ้านตำแย นางวงเดือน  สุภาคาร ครู
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710745 : บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง พัสกร  มูลสุวรรณ ครู
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710748 : บ้านโนนรังน้อย นางสาวมณีวรรณ   วริทุม ครู
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710712 : ชุมชนบ้านหนองขุ่น นางสาวอัญญาพัชร  ใจชื่น ครู
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710713 : บ้านยางโยภาพ พิศิษฐ์  เจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710714 : บ้านน้ำอ้อมผักระย่า นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง ครู
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710714 : บ้านน้ำอ้อมผักระย่า วิริญญา  ยาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710718 : บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายสมชาย  ยิ่งยืน ครู
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710739 : บ้านหนองแฝกยางเครือ ณัฐพล  ทองโรจน์ ธุรการ
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710691 : บ้านยางสักกระโพหลุ่ม นายทศพล  บุดดาซุย ครู
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710692 : บ้านยางเทิง นางสาวปัทมาพร  บุญสะอาด ธุรการโรงเรียน
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710696 : บ้านนาดีทุ่งเจริญ นุชรัตน์  ศุภลักษณ์ ครู
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710696 : บ้านนาดีทุ่งเจริญ นางจิราภรณ์  ศิริพัฒน์ ครู
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710694 : บ้านหนองบัวแดง นางสาวนิตยา  บุญสุข ครู
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710694 : บ้านหนองบัวแดง นางสุรีย์ภรณ์  ชารีชุม ครูชำนาญการพิเศษ
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710737 : บ้านก่อบึง นางนันทภรณ์  ศรีสังข์ ครู
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710737 : บ้านก่อบึง นายปวีณ์กร  สาโยธา ธุรการ
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710733 : บ้านหนองไข่นก ณัฐกิตติ์  ประเสริฐ ธุรการ
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710733 : บ้านหนองไข่นก ศกุลตลา  กันหาบุตร ครู
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710723 : บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) นายเมทนี  แก้วอาษา ครู
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710724 : บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) นายพัฒนพงษ์  สาระ ครู
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710703 : บ้านหนองแสงหนองเม็ก นายประพันธ์  ชลกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710702 : บ้านไพบูลย์ เอื้อมพร  สายป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710689 : บ้านสร้างมิ่ง ปทิตตา  นะรา ครู
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710689 : บ้านสร้างมิ่ง ปฐมพงศ์  ศุภสุข ครู
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710721 : บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) นางรัชนี  เค้าแคน ครู
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710722 : บ้านหนองเมืองน้อย ดวงกมน   อยู่สุข ครู
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710719 : ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) นางสมคิด  บุญชู ครู
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710720 : บ้านนาขามดอนติ้ว นายศิวกานต์  มุสิกสาร ครู
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710740 : บ้านหนองหล่มหนองเหล่า จันทกานต์   ศรีปาน ครู
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710740 : บ้านหนองหล่มหนองเหล่า นายอนันต์  แก้วกอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710741 : บ้านโพนเมืองมะทัน พิสมัย  ยอดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710741 : บ้านโพนเมืองมะทัน pakpoom  sittipol ครู
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710742 : บ้านวังมนเดือยไก่ นายวิทยา  ทองจุล ครูชำนาญการพิเศษ
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710743 : บ้านดอนแดง นางสาวรุ่งอรุณ  อรสิน ครู
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710744 : บ้านทุ่งใต้ นายนรินทร์  วุฒิพรหม ครู
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710729 : บ้านเหล่าบาก นายเจษฎา  นามมุงคุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710730 : บ้านนาไร่ใหญ่ นางกฤติยา  สีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710726 : บ้านหนองฮาง พินิจ  โคตรจันทร์ ครู
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710690 : บ้านดอนประทาย ณัทพงศ์  แก้วลี ครู
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710690 : บ้านดอนประทาย สุวิภา  พินิจพล ธุรการโรงเรียน
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710707 : บ้านเศรษฐี นางสาวสาเกต  ทองดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710705 : บ้านหนองหลัก พรนัชชา  บรรเทิง ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710706 : บ้านสงยางดอนไม้คูณ นางอมรรัตน์  แวงสุข ครู
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710717 : บ้านโนนชาติยูง ศักรินทร์  มหิศยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710716 : บ้านขมิ้น บุญเพ็ง  เสสแสงศรี ครู
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710954 : บ้านคำไฮใหญ่ สุณิสา  แพทย์พิพัฒน์ ครู
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710955 : บ้านหนองแล้ง นางสุภาพร  นามแดง ครู ชำนาญการพิเศษ
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710956 : บ้านหนองหิน นายสมหมาย  วงศ์ด้วง ครู
242 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710961 : ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) นายบุรินทร์  จันทวี ครูผู้ช่วย
243 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710961 : ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) นายเอกพันธ์  จินดาเนตร ครูผู้ช่วย
244 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710961 : ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สำเริง  แสงวิเชียร ครู
245 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710962 : บ้านกุดกั่ว นวล  สิมารักษ์ ครู
246 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710962 : บ้านกุดกั่ว ธีรวรรณ  สุนทร ครู
247 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710962 : บ้านกุดกั่ว นางสาวนวล  สิมารักษ์ ครู
248 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710963 : บ้านยาง นางจักรรัตน์  เส้นทอง ครูชำนาญการพิเศษ
249 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710963 : บ้านยาง นางสาวลลิตา  บุญทรง ครูผู้ช่วย
250 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710964 : บ้านวังพระวังไฮ นางสาวดวงแข  ผิวทอง ครู
251 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710964 : บ้านวังพระวังไฮ นุชรี  จันทรเกษม ธุรการ
252 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710965 : บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) นางสาวมลฤดี  รัตนกุล ครู
253 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710965 : บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) นางธนัญญา  แสนทวีสุข ครูชำนาญการพิเศษ
254 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710966 : บ้านท่าเมือง นายสว่าง  หาระสาย นักการภารโรง
255 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710966 : บ้านท่าเมือง นายวัชรินทร์  สาระไทย ครู
256 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710967 : บ้านยางกะเดา นางกานต์ธีรา  ม่วงอ่อน ครู
257 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710967 : บ้านยางกะเดา อาภรณ์  คำชุมภู ครู
258 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710968 : บ้านสว่างโนนสวาง นางเพชรา  พิชญ์ประเสริฐ ครู
259 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710970 : บ้านกระบูน นางสาวมลฤดี  ธรรมจักร์ ครู
260 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710970 : บ้านกระบูน นางเสาวลักษณ์   ดวงแก้ว ครู
261 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710957 : บ้านท่าศิลา kulab2506  นางกุหลาบ ทังนะที ครูชำนาญการพิเศษ
262 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710958 : บ้านเหล่าแดง ยงยุทธ  เหิรเมฆ ครู
263 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710959 : บ้านค้อ นายอนุพงศ์  พิชญ์ประเสริฐ ครู
264 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710959 : บ้านค้อ นายสุรพล  ภาคสอง เจ้าหน้าทีี่ธุรการโรงเรียน
265 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710960 : บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ เมธาวี  พันธ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
266 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711011 : บ้านแพง สุกัญญา  ทวีพันธ์ ธุรการ
267 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711011 : บ้านแพง ปํญญาสิริย์  ฑีฆะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
268 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711012 : บ้านจิก วนิดา  มุสิกา ครูชำนาญการพิเศษ
269 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711013 : บ้านแสง จันทร์เพ็ญ  กำลังงาม ครู
270 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711014 : บ้านหนองเป็ด สุภัทริยา  ทองน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
271 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711015 : ชุมชนโพนเมืองวิทยา นายธีรวัฒน์  บรรเทิงสุข ครู
272 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711016 : บ้านขามน้อย อภินันท์  งามศรี ครู ชำนาญการ
273 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711017 : บ้านคำไหล วัชรี  โชคชัย ครู
274 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711018 : บ้านหาด พงษ์ศักดิ์   ตรีรัตน์ ครู
275 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711019 : บ้านหนองมะแซว นายอิศรา  บุญสกุล ครู
276 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711020 : บ้านสร้างถ่อ พักตรวิภา  บรรเทิงสุข ครู
277 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711021 : บ้านธรรมละ นายวีรวัฒน์  กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
278 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711022 : บ้านรังแร้ง นางสาวรวินท์พร   สายมา ครูพนักงานราชการ
279 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711023 : บ้านดอนกลอยนากลาง นางอัจฉริยา  พรมสาร ครูชำนาญการพิเศษ
280 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711024 : บ้านหนองบก นางวันเพ็ญ  ไขลายหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
281 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711025 : บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัชรินทร์  ใจแก้ว ธุรการ
282 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711026 : บ้านแต้เก่า นัฐลินี  ฝั่งสิริ ธุรการ
283 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711027 : บ้านคำไฮน้อย นางสาวสุนารี   วันนา ครู
284 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711028 : บ้านนาขมิ้น นายอนุชิต  แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
285 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711028 : บ้านนาขมิ้น นายสุรพล  สุตัญตั้งใจ ครูชำนาญการพิเศษ
286 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711029 : บ้านดูน นางพรทิพย์  สมสอน ครู
287 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711030 : บ้านแต้ใหม่ นันทิยา  สร้อยนาค ครู
288 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711009 : บ้านเหล่าคำ ปกรณ์  หลักทอง ครู
289 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711010 : บ้านนาไผ่ นางปพิชญา  สิงห์สุทธิ์ ครู
290 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711010 : บ้านนาไผ่ นายธวัช  พรมลุน ช่างไม้
291 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711006 : บ้านเหล่าเสือโก้ก นายชาติชาย  สุปันนุช ครู
292 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711007 : บ้านเป้า นางจิราวรรณ  ทำสะอาด ครู
293 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711008 : บ้านเหล่าแค นางวาสนา  ฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียน