รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710126 : บ้านนาขนัน นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน ครู
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710127 : บ้านแก้งเหนือ ดลหทัย  จำปาโท ครูผู้ช่วย
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710128 : บ้านนาแมด นายบุญศรี  โพธิ์ตาด ครู
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710128 : บ้านนาแมด ภูชิชย์  ไชยะนา ครู คศ.1
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710125 : บ้านนาตาลเหนือ นายสำราญ  ใบยพฤกษ์ ครู
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710125 : บ้านนาตาลเหนือ นางพิกุล  ผลจันทร์ ครู
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710123 : ชุมชนบ้านขามป้อม นางวิยะดา  สันตพันธ์ ครู
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710124 : บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัตนะชาติ  อุ่นเจริญ ครู
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710124 : บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) มณเฑียร  พิมพไกร ครู
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710100 : บ้านทรายพูล วยุพักตร์  คำกุณา ครู
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710099 : บ้านนาสนามนาหว้าเกษม ผุสดี  ก้อนโคตร ครู
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710099 : บ้านนาสนามนาหว้าเกษม วรัญญา   วงศ์จันทร์ ครูผู้ช่วย
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710099 : บ้านนาสนามนาหว้าเกษม นางสุมาลี  สีพิมพ์ ครูอัตราจ้าง
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710097 : บ้านไทรย้อย ชวัลวิทย์  เครือสีดา ธุรการโรงเรียน
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710097 : บ้านไทรย้อย นางพิกุล  ฤทธิสุทธิ์ ครู
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710098 : บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง พัชรี  เจริญพงศ์ทวีสิน ครู
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710095 : เขมราฐ นายธนวัฒน์  ศรีบัว ครู
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710095 : เขมราฐ สัมฤทธิ์  ทองทับ ผู้อำนวยการ
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710096 : อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ นางสมาพร   ทุมมากรณ์ ครู
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710103 : บ้านหนองหลวง นายไสว  อาจหาญ ครู
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710106 : บ้านบุ่งเจริญ ฉัตรภาพร  วงศ์ชินวิทย์ ครูผู้ช่วย
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710117 : ชุมชนบ้านเจียด นายโกวิทย์  วิลามาศ ครูผู้ช่วย
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710118 : บ้านนานวน ยุทธพงษ์  บุตรวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710130 : บ้านนาแวง นางสาวจิราพร  โคตรนนท์ ครูผู้ช่วย
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710131 : บ้านบุ่งวิทยา นายสุพร  คุณพาที ครู ชำนาญการพิเศษ
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710132 : บ้านโบกม่วง นางสาวสถาพร  วงษ์ใหญ่ ครูอัตราจ้าง
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710132 : บ้านโบกม่วง อมรรัตน์  ทองสุทธิ์ ครู
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710133 : บ้านลาดหญ้าคา พรวิไล  กลมเกลี้ยง พนักงานราชการ
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710134 : บ้านนาเมือง พัทยา  สาสนาม ครู
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710105 : บ้านนายูง นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง ครู
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710105 : บ้านนายูง นางสุนิรัตน์   แก้วกลึงกลม ครู ค.ศ.2
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710107 : บ้านโนนสูง ไมตรี  สุขเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710104 : บ้านป่าติ้ว อมรรัตน์  แท่นคำ พนักงานราชการ
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710101 : บ้านหนองนกทา นายพิเรนทร์  โคตรสา ครู
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710101 : บ้านหนองนกทา อนุชา  ศรีลาศักดิ์ ครูผู้ช่วย
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710102 : ตชด.ทองพูนพิทยา พิชามญธุ์  บุญรักษา ครูผู้ช่วย
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710102 : ตชด.ทองพูนพิทยา นางสาวชรินทิพย์  ทานุมา ครู
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 : บ้านหนองผือ หนึ่งฤทัย  โมระดา ครูผู้ช่วย
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 : บ้านหนองผือ ยุภารักษ์  อุทิตสาร พนักงานราชการ
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 : บ้านหนองผือ เย็นจิตร  ชิงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 : บ้านหนองผือ สุอัญชนา  ศรีลาชัย ครู
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710110 : บ้านพนมดี มาริสา  อัปกาญน์ ครูอัตรจ้าง
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710110 : บ้านพนมดี ธัญญารัตน์  พูลภาพ ครู
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710113 : บ้านแก้งหลักด่าน เรืองศักดิ์  ไชยะโอชะ ครู
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710113 : บ้านแก้งหลักด่าน พยอม  เสนาใหญ่ ครู คศ.3
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710114 : บ้านโคกสว่าง อุราวรรณ  ทองลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710114 : บ้านโคกสว่าง คุณภัทร  ขันที ครูผู้ช่วย
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710115 : บ้านบาก นายธนภัทร  เป้าจัตุรัส ครูผู้ช่วย
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710115 : บ้านบาก พิมพร  วังคะฮาต ครู
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 : บ้านบึงหอม นายปฏิพล  ช้างสาร ครู
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 : บ้านบึงหอม พจนีย์  พระสว่าง ครู
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710129 : บ้านคำหาด ประดิษฐ์  ทองพอก ครู ค.ศ.3
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710129 : บ้านคำหาด นางสาวภาวิณี  แสงก่ำ ครูผู้ช่วย
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710129 : บ้านคำหาด เอกรัตน์  วงศ์เคน ครู
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710109 : บ้านนาหว้าเหนือ นางสุธิดา  ธรรมสัตย์ ครู
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710109 : บ้านนาหว้าเหนือ โผน  ทองเนตร ครู
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710111 : บ้านป่าข่า วิทยา  ทองเหลือง ครู
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710111 : บ้านป่าข่า พะนีวัลย์  ภูธา ครู
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710111 : บ้านป่าข่า พลอยไพลิน  โพธิ์เมือง พนักงานราชการ
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม จุฑาทิพย์   จันทสาร ครูผู้ช่วย
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม นายวัชรพล  ขันธุแสง ครู
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม นายสุรชัย   อัปกาญจน์ เจ้าที่พัสดุ
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม เถาว์มณี  เถาว์คูณ ครูผู้ช่วย
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม ชุติมาพร  พันธ์คำภา ครู
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710119 : บ้านม่วงเฒ่า ภรสิริ  แรกเรียง ครูโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710119 : บ้านม่วงเฒ่า วันนา  ตุนา ครู
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710120 : บ้านห้วยยาง นางทราทร  สังขะวรรณ์ ครู
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710121 : บ้านอีเติ่ง นายศักดรินทร์  พรมทอง ครู
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710122 : บ้านนาชุมใต้ นิภาพร  พูลทวี ครู
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710122 : บ้านนาชุมใต้ นายธวัชชัย  เกษียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710336 : บ้านกระเดียน นางพิชยา  พรหมจันทร์ ครู
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710336 : บ้านกระเดียน กฤษณา  จัมปะโสม ครู
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 : บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) นางธาริกา  เจียมประเสริฐบุญ ครู
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 : บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) นายสามารถ  พืชหมอ ครู
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 : บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) นายณัฐพล  คำมูล ธุรการโรงเรียน
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 : บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วิสาศิลป์  อุยวรรณัง ธุรการโรงเรียน
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710338 : บ้านนาหว้า มลฤดี  คำผุย ผู้อำนวยกาารสถานศึกษา
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710338 : บ้านนาหว้า นายไพบูลย์  แสนทวีสุข ครู
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710354 : บ้านกุดยาลวน ศันสนีย์   นนท์พละ ครู
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710356 : บ้านคึม นายวีระพล  บุญจวบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710356 : บ้านคึม kampa  boonyung ครู
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710356 : บ้านคึม พรธิดา   พัชราศิริกุล ธุรการ
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710359 : บ้านกาจับ Chutiyakan  Boontho ครู
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710359 : บ้านกาจับ ศิรินญา  คำภู ครูอัตราจ้าง
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710343 : บ้านกุศกร วาสนา   สุดหล้า ครู
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710344 : บ้านลาดสมดี นายจรัส  ถนอมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 : บ้านศรีสุข ลักษุณา  ทวยมาตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 : บ้านศรีสุข นางจินตนาพร  ศรีชัย ครู
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 : บ้านศรีสุข สายันต์  สิงห์สิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710355 : บ้านหนองเอาะหนองสิม นิธินันท์  โลมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710355 : บ้านหนองเอาะหนองสิม มงคลสิริ  ธรรมสัตย์ ครู
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710353 : บ้านคำสมิง วรัญญา  โสภะวงศ์ ข้าราชการครู
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710352 : บ้านเกษม พัชราพร  แสงฉาย ครู
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710352 : บ้านเกษม นายปราชญ์ศิลป์  โสมณวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710357 : เกษมบ้านนาคำ นางสุดจิตร  โพธิตาด ครู
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710357 : เกษมบ้านนาคำ โสภิดา  บัวลอย ธุรการโรงเรียน
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710358 : บ้านกึ่งพุทธกาล นายประดิษฐ์  อุทุม ครู
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710368 : บ้านขามเปี้ย มาลัย  จินดาศรี ครู
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710368 : บ้านขามเปี้ย นางสุกาญจนา  ชาติสมร ครู
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710369 : ขามเปี้ยบ้านศรีสุข นางวิสุพัทธ์  นามณีย์ ครู
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710369 : ขามเปี้ยบ้านศรีสุข chavengsak  sainetr ครู
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710370 : บ้านดอนตะมุน จรูญ  ดาผา ครู
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710370 : บ้านดอนตะมุน นางเพชรศรี  สายเนตร ครู
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710371 : บ้านนาตาหมุด นายสถิตย์  ดาวัลย์
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710372 : บ้านบ่อหิน วรวิทย์  มาลาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710372 : บ้านบ่อหิน จักริน  เครืองาม ครู
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 : บ้านดอนหมูวิทยา seeda  boonon ครู
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 : บ้านดอนหมูวิทยา ทิพย์อาภา  ทิพย์อาภา เรืองแสน ธุรการโรงเรียน
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 : บ้านดอนหมูวิทยา อัครชัย  สุยังกุล ครู
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 : บ้านดอนหมูวิทยา สีดา  บุญอ่อน ครู
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710388 : ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง นางสาวปิ่นแก้ว  พรหมลาย ครู
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710388 : ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง นางนิตยา  ละม่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710389 : บ้านนาคิแลน ชัยณรงค์  ใจเดี่ยว ครู
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710366 : บ้านดอนทับช้าง นางพิมพ์ภัทรา  วรรณวัตร ครู
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710364 : บ้านดอนใหญ่ จงจิตต์  ตาน้อย ครู
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710375 : บ้านคอนสาย พิชญา  วรรณศรี ครู
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710376 : บ้านสร้างโพน วิไลรัตน์  ดับพิษ ครู
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710376 : บ้านสร้างโพน นายทรงวุฒิ  ศรีพงษ์ชัย ครู
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710377 : บ้านโป่งน้อย ชลธิชา  ไม้น้อย ธุรการ
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710377 : บ้านโป่งน้อย รณรงค์  พรมสอน ครู
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710379 : บ้านนาคำวิทยา perayut  boonyen ครู
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710379 : บ้านนาคำวิทยา นางคิด  พันธิมาตร ครู
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710380 : บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) นายอนันต์  ทาสา ครู
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710361 : บ้านฮี นายไชยา  ฉ่ำเมืองปักษ์ ครู
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710361 : บ้านฮี นายอภิวัฒน์  ชุมจันทร์ ครู
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710362 : บ้านแพง นายปราชญ์ศิลป์  โสมณวัฒน์ ธุรการ
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710362 : บ้านแพง ยุพาวดี  หินนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710367 : บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ฐาปนี  ใจใหญ่ ครูผู้ช่วย
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710367 : บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นายธนพูน  นามบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710402 : บ้านคำไหล กรภาณศฤจ  ขันตี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710351 : บ้านแอมเจริญ ไมตรี  ชุลีกร ครู
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710349 : บ้านโคกน้อย ประภาส  แก้วกลึงกลม ครู
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710350 : บ้านโคกใหญ่ จิตรา  พลศักดิ์ ครู
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710350 : บ้านโคกใหญ่ มัสยา  สุวรรณกูฏ ครูธุรการ
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710348 : บ้านโคกจาน กีรตินัย  สุขประเสริฐ ครู
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710385 : บ้านเสาธงใหญ่ นายชาญณรงค์  เหง้าเกษ ครู
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710386 : บ้านนาเดื่อ รณิดา  แห่งธรรม ครู
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710384 : ชุมชนบ้านเซเป็ด นางสมสมัย  สุขอนันต์ ครู
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710365 : ตระการพืชผล นาย  สมถวิล ยืนยิ่ง ครู
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710365 : ตระการพืชผล ณรงค์  ตุ้มสังข์ทอง ครู
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710418 : บ้านตระการ นางวิชุนีย์  ทวีท้าว ครู
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710418 : บ้านตระการ นางวิชุนีย์  ทวีท้าว ครู
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710418 : บ้านตระการ sarunyar  krootsan ครู
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710419 : บ้านโพนเมือง อุบล  พลสวัสดิ์ ครู
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710420 : บ้านเอ็นอ้า นางลำไพร  บุญประสาน ครู
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710420 : บ้านเอ็นอ้า นางจุทามณี  วิลัยเลิศ ธุรการโรงเรียน
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710421 : บ้านดอนหมู นายบุญเดช  โสมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนหมู
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710391 : บ้านตากแดด สิทธิโชค  ประสาน ครู
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710391 : บ้านตากแดด นันทยาพร  ควรชม ครู
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710396 : บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น นายธีร์วรา  ดาวัลย์ ธุรการ
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710396 : บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น pratueng  tongpen ครู
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710396 : บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น กัลยานี   ุภูงาม พนักงานราชการ
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710383 : บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) เอมอร  โคตรพันธ์ ธุรการ
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710383 : บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ศรีประไพร  ประทุมทอง ครู
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710383 : บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) อริษา  ทีรวม ธุรการ
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710381 : บ้านถ้ำแข้ นางสาวกัญญาณี  พรหมจรรย์ ครู
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710381 : บ้านถ้ำแข้ นงคราญ  วงเวียน ครู
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710382 : บ้านคำแคน นางนิตยา  วงศ์งาม ครูโรงเรียนบ้านคำแคน
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710378 : บ้านห้วยที Khanittha  Banpracha ครู
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710378 : บ้านห้วยที จีรศักดิ์  ภาระเวช ครู
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710378 : บ้านห้วยที มนตรี  ติดตาสี ครู
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710342 : บ้านโนนสูงโนนสำราญ นายสารทูล   ศรีถม ครู
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710398 : บ้านนาส้มมอ pitak  charoenchai ครู
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710413 : บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) นายบุญจันทร์  ไพอุปรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710413 : บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ศราวุธ  วะสุขันธ์ พนักงานราชการ
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710413 : บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) มุกขรินทร์  ประจำถิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัตองานในสถานศึกษา
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710414 : บ้านแก้งอะฮวน วรรณนา  วรรณศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710411 : บ้านท่าหลวง สรวิชญ์  รางเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710411 : บ้านท่าหลวง มานะ  แดนดี ครู
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710390 : บ้านดอนจิก ไพรัตน์  บุญธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710390 : บ้านดอนจิก นางณิพินฐา  อุคะ ครูผู้ช่วย
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710347 : บ้านโหมน ราเชนทร์   โกมลวิชญ์ ครู
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710347 : บ้านโหมน นางสาวรุ่งนภา  กุลสิงห์ ครูผู้ช่วย
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710346 : บ้านนาพิน ศรีเมือง  ดาเหลา ครู
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710403 : บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ชัชวาล  บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710403 : บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ชวีรยุทธ  สาระ ครู ชำนาญการพิเศษ
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710404 : บ้านหนองแดง นายธนิสศักดิ์  โพธิปัตย์ ครู
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710426 : บ้านสมบูรณ์ นายพิทักษ์  ฉลูศรี ครู
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710426 : บ้านสมบูรณ์ ภาวดี  ช่วยสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 : บ้านน้ำคำ วิชัย  บุตรโท ผู้อำนวยการโรงเรียน
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 : บ้านน้ำคำ ณัฐพงศ์  คุณพาที ครู
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 : บ้านน้ำคำ นางสาวพุทธรักษา  ดาโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710412 : น้ำคำพิทยา ลลิตา  รันคำภา ครูผู้ช่วย
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710412 : น้ำคำพิทยา ณัฐิดา  สมไชย ครูอัตราจ้าง
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710409 : บ้านนาห้วยแดง สมบัติ  วงศ์บุรัชการ ครู
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710410 : บ้านร่องข่า นายนฤทธิ์  บัวทอง ครู
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710408 : บ้านโนนกุง นายอุทิศ  บุญเติม เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710408 : บ้านโนนกุง นายไชยเชษฐ์  สิงห์โต เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710408 : บ้านโนนกุง ภัทรวดี  ศรีทะโน ูธุรการโรงเรียน
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710408 : บ้านโนนกุง ทรงวุฒิ  ชนะพาห์ ครู
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710341 : บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) นายสมใจ  ขันที ครู
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710341 : บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) นายสมหมาย  สิริบรรยง ครู
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710341 : บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) ศิริขวัญ  ยุตวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710339 : บ้านเล้า นางสุทธิวรรณ  สีสำรวม ครูอัตราจ้าง
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710339 : บ้านเล้า นางสาวอุไร  พรมสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710340 : บ้านทม นางสมจิตถวิล  สว่างสุรีย์ ครู
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710407 : บ้านโนนสำราญ จิรานันท์   ยมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710407 : บ้านโนนสำราญ สุภาวดี  อุตส่าห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710405 : บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) นางสาวจารุวรรณ  พื้นปูม ครูผู้ช่วย
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710405 : บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) ภารดา  นพแก้ว ครูอัตราจ้าง
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710422 : บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) นายสุรวุฒิ   พันธุ์พาห์ ครู ชำนาญการพิเศษ
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710422 : บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) นางสุดารัตน์  ยุตะวัน ธุรการ
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710423 : บ้านพอก ขวัญฤดี  โทบุตร ครู
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710415 : ชุมชนบ้านสะพือ นางลัดดาวรรณ์  พ่วงทอง ครุโรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710415 : ชุมชนบ้านสะพือ นางชวนพิศ  เพ็งอารีย์ ครู
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710416 : บ้านนางิ้ว เริงฤทธิ์  สมสอน ธุรการโรงเรียน
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710416 : บ้านนางิ้ว อรวรรณ  พึ่งภพ ครู
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710416 : บ้านนางิ้ว นางสาวสุชาดา  สามี ธุรการ
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710417 : บ้านสงยาง นายเทวินทร์  สุขศรี ครู
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710424 : บ้านเขือง ทองใส  แขกวันวงค์ ครู
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710424 : บ้านเขือง ธนัช  พรสี่ ครู
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710428 : บ้านแหลไหล่ นายชูเกียรติ  อ่อนตาม ครู
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710425 : บ้านหนองเต่า สนั่น  สมศรี ครู
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710397 : บ้านนาดอกไม้ นางจิราวัลย์  มุลทา ครู ชนาญการพิเศษ
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710397 : บ้านนาดอกไม้ รักชาติ  วันหลัง ครู
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710392 : บ้านดอน ศราวุฒิ   ไชยพันธ์ ธุรการ
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710392 : บ้านดอน yupa  singjium ครู
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710392 : บ้านดอน ศราวุฒิ  ไชยพันธ์ ครูธุรการ
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 : บ้านห้วยฝ้าย นายพลชิต  ยิ่งยืน ครู
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 : บ้านห้วยฝ้าย วิเศษ  กงใจ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 : บ้านห้วยฝ้าย นางมาลัยทิพย์  ลาสา ครู
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710393 : บ้านดอนก่อ นายสมสุข  สามทอง ครู
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710393 : บ้านดอนก่อ สุดารัตน์  สุขสาร ธุรการ
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710393 : บ้านดอนก่อ นางสาวเบญญาภา  ชื่นใจ พนักงานราชการ
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710394 : บ้านนาจ่าย นายปราบศึก  สิงห์ศร ครูชำนาญการพิเศษ
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 : บ้านไหล่ทุ่ง นางสายทอง  มะโนชาติ ครู
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 : บ้านไหล่ทุ่ง นางสายทอง  มะโนชาติ ครู
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 : บ้านไหล่ทุ่ง นางภัททิรา  พงษ์เสือ ครู
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710400 : บ้านไหล่สูง อัญมณี  พงษ์สุระ ธุรการ
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710400 : บ้านไหล่สูง รักษ์นหทัย  บุญขจร ครู
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710401 : บ้านดอนงัว ศิวาภรณ์  พรมสีใหม่ ครู
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710374 : บ้านดงไม้งาม นายเศวตชาติ  โมราชาติ ครู
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710374 : บ้านดงไม้งาม นางพัชณี  บุษบิล ลูกจ้างชั่วคราว
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710387 : บ้านคำข่า นางฉวี  พันธ์ตา ครู
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710387 : บ้านคำข่า นางฉวี   พันธุ์ตา ครูโรงเรียนบ้านคำข่า
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710072 : บ้านกาบิน นายเฉลิมพัฒน์  พรมจันทร์ ครู
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710072 : บ้านกาบิน นางสาวปรีญาพัชญ์  วีระโชตินิธิกุล พนักงานราชการ
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 : บ้านตุ นางอรทัย  วีระคุณ ธุรการโรงเรียน
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 : บ้านตุ นายวิโรจน์  ฝ่ายคำตา ครู
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 : บ้านตุ นางสาวศิรินุช   โสมรักษ์ ครู
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 : บ้านตุ ฉวีวรรณ  อินนา ครูผู้สอน
242 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710074 : บ้านป่าข่า บุญช้วน  แก้วโวหาร ครู
243 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710074 : บ้านป่าข่า ปรัญญ์ณภัทร  วันดี ครูผู้สอน
244 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710093 : บ้านฟ้าห่วน ประสงค์ศักดิ์  แสงก่ำ ครู
245 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710093 : บ้านฟ้าห่วน พิมพ์พา  กันทะมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
246 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710094 : บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี ชลดา  สิงสีทา พนักงานราชการ
247 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710094 : บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี นายปฏิภพ  เงินราง เจ้าหน้าที่ธุรการ
248 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710089 : บ้านแก่งเค็ง นายฉัตรชัย  คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
249 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710090 : บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ กิ่งแก้ว  พูลทอง ครู
250 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710090 : บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ เทพรังสรรค์  อันโน ครูธุรการ
251 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710091 : บ้านขุมคำดงตาหวาน ปิยะวัฒน์  จำปาหอม ครู
252 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710091 : บ้านขุมคำดงตาหวาน นางสำเนียง  โคระรัตน์ ธุรการ
253 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710092 : บ้านหนองบั่ว นายยุทธศักดิ์   จัมปะโสม ครู
254 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710071 : บ้านน้ำเกลี้ยง นางสาวประนอม  อัปกาญจน์ ครู
255 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710069 : บ้านตาดแต้ นายสันติชัย  ยาตรา ครู
256 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710070 : บ้านโนนหอม สมบูรณ์  บุตรโท ครู
257 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710070 : บ้านโนนหอม นางสาวมริสา  อัปกาญจน์ ครู
258 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710066 : ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) นางสาวประภาพร   ขุนชัย ครู
259 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710066 : ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) บุญเพ็ง  สกุลจาป ครู
260 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710067 : บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) นางจิราณี  ใจดี ครู
261 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710067 : บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) นางมณีรัตน์  พิมโสม ครู
262 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710067 : บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) แสงจันทร์  กอบเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
263 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 : บ้านโคกก่องวังนอง พีระพล  ผิวอ่อน ธุรการ
264 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 : บ้านโคกก่องวังนอง พิน  เจริญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
265 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 : บ้านโคกก่องวังนอง ไพศาล  ใจเดี่ยว ครู
266 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 : บ้านโคกก่องวังนอง นางสุมาลี  ไหลหลั่ง ครู
267 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710075 : ชุมชนบ้านโนนสวาง ชายณรงค์  วิลามาศ ครู
268 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710075 : ชุมชนบ้านโนนสวาง ชายณรงค์  วิลามาศ ครู
269 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710076 : บ้านหนองหว้า วนิดา  สุธรรมมา ธุรการ
270 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710076 : บ้านหนองหว้า นางธัญนภัส  บุบผา ครู
271 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710076 : บ้านหนองหว้า นายปฏิภาณภิณ  ไหว้พรม ธุรการโรงเรียน
272 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710077 : บ้านดงบัง นางกมลชนก  สุดภา ครู
273 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710077 : บ้านดงบัง ทิพวัลย์  วามะขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
274 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710078 : บ้านคำแม่มุ่ย Danai  Siriboon ครู
275 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710079 : บ้านกุดกลอย พิมพิชยา  ศรีสุวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
276 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710079 : บ้านกุดกลอย Auyporn  Karnkla ครู
277 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710079 : บ้านกุดกลอย ชุตินันท์  ช่วงโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
278 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710080 : บ้านแก้งลิง ดุรงค์ฤทธิ์  เสนาชัย ครูชำนาญการพิเศษ
279 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710081 : บ้านไชยชนะ นางสุนทรา  ทาสีงาม ครู
280 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710082 : บ้านแข็งขยัน นายกัณหา  สายพฤกษ์ ครู
281 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710083 : บ้านบกหนองทันน้ำ นายสมาทร์   ใจดี ครู
282 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710083 : บ้านบกหนองทันน้ำ คำสอน  แก้วคำศรี ครู
283 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710084 : บ้านโนนหินแร่ ทิพย์ธิญากร   วงศ์คำ เจ้าหนัาที่พัสดุ
284 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 : บ้านแสนอุดม ดอกไม้  ยาตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
285 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 : บ้านแสนอุดม นางปิยฉัตร  อุทธา ครู
286 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 : บ้านแสนอุดม wongwalee  yangyuen ครู
287 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710086 : บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง orraphan  klayklueng พนักงานราชการ
288 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710087 : บ้านหนองลุมพุก จุฑามาศ  ปักแก้ว ครู
289 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710087 : บ้านหนองลุมพุก นายสิทธิรัตน์  กองทอง ครู
290 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710088 : บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน นุชจรี  พบลาภ ธุรการโรงเรียน
291 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710088 : บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน บุษบา  บุษผล ครู
292 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710649 : บ้านพะไล นางสาวจุฑามาศ  ศรีธรรมรงค์ ครู
293 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710649 : บ้านพะไล นางสาวคำใหม่  วงศ์บา ครู
294 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710650 : บ้านเลาะ นายมานิตย์   ทองชิต ครู
295 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710650 : บ้านเลาะ ชนกพร  สาระภี เจ้าหน้าที่ธุรการ
296 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710650 : บ้านเลาะ นางสาวนวลหงษ์  เรืองเนตร ธุระการโรงเรียน
297 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710651 : บ้านดอนเย็นใต้ พายุ ดอนแก้ว  ดอนแก้ว ครู
298 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710651 : บ้านดอนเย็นใต้ นายทนงศักดิ์   แก้วศรีทอง ครู
299 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710655 : เสาวนิต(บ้านวังแฮ) อดุลย์  แสงโชติ ครูอัตราจ้าง
300 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710671 : บ้านโพธิ์ไทร อมิตา  พลมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ
301 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710672 : บ้านคำมณี นายนิติกร  แก้วเนตร ครูผู้ช่วย
302 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710672 : บ้านคำมณี นางสาวสำราญ  รัตนมูล ครู
303 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710662 : บ้านแก้งใต้ นางสาวจรูญลักษณ์  พรสี่ ครู
304 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710662 : บ้านแก้งใต้ นายทรงวุฒิ  วงศ์คำ ครู
305 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710663 : บ้านดอนกะทอด Burinthorn  Suriyasri ครูชำนาญการ
306 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710663 : บ้านดอนกะทอด นางสาวลาวัลย์  ศุภนานัย ครูชำนาญการ
307 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710657 : บ้านม่วงใหญ่ จิระเดช  พุฒโสม ครู
308 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710658 : บ้านนานางวาน นรารมย์  ลือนาม ครูผู้ช่วย
309 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710659 : บ้านโปร่งเจริญ ดวงดาว  คำประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
310 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710659 : บ้านโปร่งเจริญ chalermpon  suthikun ครู
311 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710660 : บ้านดอนชาด สิทธิพงษ์  อัครศรีวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
312 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710660 : บ้านดอนชาด นางวิภารัตน์  กาติวงศ์ ครู
313 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710661 : บ้านนาพะเนียงออ นางสาวลัดดาวัลย์  ขันทอง ครูผู้ช่วย
314 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710682 : บ้านกะเตียด สิริภา  ทองอ่อน ธุรการโรงเรียน
315 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710677 : บ้านสองคอน อรทัย  กันทะมา ครูผู้ช่วย
316 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710677 : บ้านสองคอน ศิริวรรณ  พรมบุญเรือง ครูผู้ช่วย
317 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710677 : บ้านสองคอน อัมพร  แก้วชิณ ครู
318 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 : บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง นายพุฒิพงษ์  พรหมราช ครู
319 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 : บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง เกตน์สิริ  ดาเหลา ครูผู้ช่วย
320 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 : บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง นายประจักษ์  คนฉลาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
321 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710673 : บ้านกะลึง สิทธิเดช  อุทธิโท ครู
322 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710673 : บ้านกะลึง นายประกอบกิจ  จอมหงษ์ ครู
323 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710674 : บ้านโสกชัน นงเยาว์  ทองทับ ครู
324 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710674 : บ้านโสกชัน อรอนงค์  กองทำ ครูผู้ช่วย
325 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710674 : บ้านโสกชัน ว่าที่ ร้อยตรีทศพล  หวังดี ครู
326 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 : บ้านไพรสวรรค์ นางจงศิลป์  จรหอมเฮ้า ครู
327 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 : บ้านไพรสวรรค์ นางพิมพิกา   อ่างสินธุ์ ชำนาญการพิเศษ
328 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 : บ้านไพรสวรรค์ การดา  อ้วนท้วน ครู
329 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 : บ้านไพรสวรรค์ นายประวัติ  แก้วเนตร ชำนาญการ
330 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710676 : บ้านหินห่อม ปัณณวัณณ์  ทานให้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
331 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710676 : บ้านหินห่อม อนุชธิดา  เหล่ามา เจ้าหน้าที่ธุรการ
332 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710656 : บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วรรณวิภา   ใจแก้ว ครู
333 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710656 : บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) นายอาทิป  สายใจ ครู
334 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710653 : บ้านคำกลาง นายยุทธยา  มาลาหอม ครู
335 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710654 : บ้านสารภี ธีราพร  สมบรรณ์ ครูผู้ช่วย
336 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710654 : บ้านสารภี นางสาวยุภารักษ์  อะเนกา ครู คศ.1
337 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710652 : บ้านพะลอง อดุลย์  วรรณคำ พนักงานราชการ
338 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710652 : บ้านพะลอง ณัฐพล  แวงสุข ครู
339 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710669 : สมาคมจักรยานสมัครเล่น นางสาวนฤมล  จันทร์เรือง ครู
340 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710669 : สมาคมจักรยานสมัครเล่น นฤมล  จันทร์เรือง ครู
341 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710669 : สมาคมจักรยานสมัครเล่น นางสาวจุฑารัตน์  อินสุวรรณ์ ครู
342 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710670 : บุญจิราธร นางอัญนิดา  อ่อนลา ครู
343 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710664 : บ้านสำโรง ประภาพร  จิกราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
344 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710664 : บ้านสำโรง นางนันทนา   คำสุข ครู
345 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710664 : บ้านสำโรง นางสาวราณี   คุณพาที เจ้าหน้าที่ธุรการ
346 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710665 : บ้านนาหว้าใต้ จารุนันท์  สีดำ ธุรการ
347 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710665 : บ้านนาหว้าใต้ นางสาวมนัญชยา   ลีฮวด ครู
348 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710666 : บ้านนาขาม พิสิฐ  พวงศรี ครู
349 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710666 : บ้านนาขาม รุจิเรข  แวงวรรณ์ ครู
350 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710668 : ผอบ ณ นคร 1 swagrit  srangseree ครู
351 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710668 : ผอบ ณ นคร 1 วิเชียร  สอนภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ
352 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710668 : ผอบ ณ นคร 1 นางสาวสาวิตรี  บุญสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
353 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710667 : บ้านปากห้วยม่วง นางสาววิภาวี  อุทคำกอง ครู
354 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710679 : บ้านดงตาหวัง อุทิศ  สร้อยคำ พนักงานราชการ
355 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710679 : บ้านดงตาหวัง นายชูศักดิ์  กิตติราช พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
356 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710680 : บ้านหนองฟานยืน นายสมบัติ  บุญยงค์ พนักงานราชการ
357 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710681 : บ้านโป่งเป้า ศรายุทธ  ศาลาสุข ครูผู้ช่วย
358 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710683 : บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว สงค์  รังสน ครู
359 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710683 : บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว วัฒนพงษ์  สุธรรมวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
360 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710683 : บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว นางสาวนภาพร  ทองโสภา เจ้าหน้ารที่ธุรการ
361 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711036 : บ้านค้อ นายเจริญชัย  มณีวัน ครู
362 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711037 : บ้านนาชุม นางทรงจิต   ภาระเวช ครู
363 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711039 : บ้านไทรงาม สุวรรณ  ดวงพิลา ครู
364 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711039 : บ้านไทรงาม นายเสรี  ศรีทองเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน
365 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711039 : บ้านไทรงาม วิภารัตน์  ธนู ครู
366 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711046 : บ้านกองโพน อริสรา  อ่อนตาม ครู
367 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711046 : บ้านกองโพน ยุพิน  ทานนท์ ครู
368 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711052 : บ้านไหล่ธาตุ ธีระยุทธ  ครองยุติ ครู
369 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711051 : บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นายวงศกร  สุธรรมวงศ์ พนักงานราชการ
370 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711051 : บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ รวินทร์  บุดดาแพน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
371 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711049 : บ้านคันพะลาน นายสถิตย์  อำนาจวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
372 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711050 : บ้านลุมพุก นายชูศักดิ์   สุภราชัยกุล ครู
373 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711050 : บ้านลุมพุก นพดล  สมพงษ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
374 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711050 : บ้านลุมพุก นพดล  สมพงษ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
375 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711047 : บ้านนาตาลใต้ นางสาวสุกัญญา  อิติวุตตา ครูผู้ช่วย
376 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711047 : บ้านนาตาลใต้ วรรณภา  บุญกล้า ครู
377 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711048 : บ้านนากลาง นายสมพงษ์ชัย  กุมารสิทธิ์ ครู
378 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711048 : บ้านนากลาง นางสาวศิริญากรณ์  สุวรรณรมย์ ธุรการ
379 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711048 : บ้านนากลาง นายณฐกร  สายวรณ์ ครูผู้ช่วย
380 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711053 : บ้านนาม่วง jeerasak  anusiri ครู
381 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711053 : บ้านนาม่วง สุระพา  บุตรหา ครู
382 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711038 : บ้านนาทราย นายสนธิวัฒก์  เชื้อช้าง ครู
383 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711038 : บ้านนาทราย สนธิวัฒก์  เชื้อช้าง ครูอัตราจ้าง
384 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711035 : บ้านปากแซง วิทยา   คุณพาที ครู
385 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711035 : บ้านปากแซง นุจรี  ทองเกิด ครู
386 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 : บ้านโพนแพง เศาวลักษณ์  แก้วชิณ ครู
387 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 : บ้านโพนแพง surachai  phechpunt ครู
388 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 : บ้านโพนแพง นายปฏิธาน  บัวทอง ครู
389 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711034 : บ้านนาหินโหง่นนาดง นางสาวประภาพร   ทองพอก ครู
390 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711034 : บ้านนาหินโหง่นนาดง ศิรัญญา  ศรีปราชญ์ ธุรการโรงเรียน
391 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711031 : บ้านพะลาน นางคณิตตา  ภูลายเรียบ ครูค.ศ.3
392 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711032 : บ้านบก นวพร  ป้องกัน ครู ชำนาญการพิเศษ
393 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711032 : บ้านบก นางคิวนิตย์  ประเปรียว ครูค.ศ.3
394 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711040 : บ้านพังเคน อาณาจักร  เคลือศิริ ครู
395 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711040 : บ้านพังเคน กีรติ  พงษ์ลุน ครู
396 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711041 : บ้านโนนตูม โรงเรียนบ้านโนนตูม  นายอภิเดช ประชุมแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
397 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711041 : บ้านโนนตูม กาญจะณา  กองแก้ว ครูผู้ช่วย
398 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711041 : บ้านโนนตูม นงค์เยาว์  มีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
399 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711042 : บ้านโนนขุมคำ ชาติชาย  มั่นยืน ครู
400 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711042 : บ้านโนนขุมคำ นายชาติชาย   มั่นยืน ครู
401 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711042 : บ้านโนนขุมคำ นายณัฏฐ์ณภัทรดลย์  ขันขวา เจ้าหน้าที่ธุรการ
402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711042 : บ้านโนนขุมคำ นายสมเพียร  คำชมภู ครู
403 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711043 : บ้านด่านหม่วน จุรีรัตน์  ลุหาเกตุ ครู
404 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711044 : บ้านด่านฮัง ภิรมย์รัตน์  ดาเหลา ครู
405 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711044 : บ้านด่านฮัง นฤมล  คำบุญ ครูผู้ช่วย
406 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711045 : บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ นัฐพงษ์  ศรศรี พนักงานราชการ ครูผู้สอน