รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710126 : บ้านนาขนัน นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน ครู
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710127 : บ้านแก้งเหนือ ดลหทัย  จำปาโท ครูผู้ช่วย
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710128 : บ้านนาแมด นฐพร  ชูญาติ ศศ.
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710125 : บ้านนาตาลเหนือ นางพิกุล  ผลจันทร์ ครู
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710123 : ชุมชนบ้านขามป้อม นางวิยะดา  สันตพันธ์ ครู
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710124 : บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) มณเฑียร  พิมพไกร ครู
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710124 : บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัตนะชาติ  อุ่นเจริญ ครู
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710100 : บ้านทรายพูล วยุพักตร์  คำกุณา ครู
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710099 : บ้านนาสนามนาหว้าเกษม ผุสดี  ก้อนโคตร ครู
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710097 : บ้านไทรย้อย ชวัลวิทย์  เครือสีดา ธุรการโรงเรียน
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710097 : บ้านไทรย้อย พงษ์ชิตะ  บุญงอก ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710098 : บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง พัชรี  เจริญพงศ์ทวีสิน ครู
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710095 : เขมราฐ นายธนวัฒน์  ศรีบัว ครู
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710096 : อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ นางสมาพร   ทุมมากรณ์ ครู
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710103 : บ้านหนองหลวง นายไสว  อาจหาญ ครู
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710106 : บ้านบุ่งเจริญ ฉัตรภาพร  วงศ์ชินวิทย์ ครูผู้ช่วย
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710117 : ชุมชนบ้านเจียด นายโกวิทย์  วิลามาศ ครูผู้ช่วย
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710118 : บ้านนานวน อมรทิพย์  ดำงาม ธุรการ
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710118 : บ้านนานวน ยุทธพงษ์  บุตรวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710130 : บ้านนาแวง นางสาวจิราพร  โคตรนนท์ ครูผู้ช่วย
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710131 : บ้านบุ่งวิทยา นายสุพร  คุณพาที ครู ชำนาญการพิเศษ
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710132 : บ้านโบกม่วง นางสาวสถาพร  วงษ์ใหญ่ ครูอัตราจ้าง
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710133 : บ้านลาดหญ้าคา พรวิไล  กลมเกลี้ยง พนักงานราชการ
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710134 : บ้านนาเมือง พัทยา  สาสนาม ครู
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710105 : บ้านนายูง วิภารัตน์  ขานเกตุ ครู
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710107 : บ้านโนนสูง ไมตรี  สุขเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710104 : บ้านป่าติ้ว อมรรัตน์  แท่นคำ พนักงานราชการ
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710101 : บ้านหนองนกทา จินตนา  ห้องแซง ครู
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710102 : ตชด.ทองพูนพิทยา พิชามญธุ์  บุญรักษา ครูผู้ช่วย
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710102 : ตชด.ทองพูนพิทยา นางสาวชรินทิพย์  ทานุมา ครู
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 : บ้านหนองผือ ยุภารักษ์  อุทิตสาร พนักงานราชการ
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 : บ้านหนองผือ หนึ่งฤทัย  โมระดา ครูผู้ช่วย
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710110 : บ้านพนมดี ธัญญารัตน์  พูลภาพ ครู
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710110 : บ้านพนมดี มาริสา  อัปกาญน์ ครูอัตรจ้าง
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710113 : บ้านแก้งหลักด่าน เรืองศักดิ์  ไชยะโอชะ ครู
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710114 : บ้านโคกสว่าง อุราวรรณ  ทองลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710114 : บ้านโคกสว่าง คุณภัทร  ขันที ครูผู้ช่วย
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710115 : บ้านบาก นายธนภัทร  เป้าจัตุรัส ครูผู้ช่วย
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 : บ้านบึงหอม อภิสิทธิ์  จันเก ครู
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 : บ้านบึงหอม พจนีย์  พระสว่าง ครู
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 : บ้านบึงหอม นายปฏิพล  ช้างสาร ครู
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710129 : บ้านคำหาด นางสาวภาวิณี  แสงก่ำ ครู
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710129 : บ้านคำหาด ประดิษฐ์  ทองพอก ครู ค.ศ.3
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710109 : บ้านนาหว้าเหนือ โผน  ทองเนตร ครู
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710111 : บ้านป่าข่า พลอยไพลิน  โพธิ์เมือง พนักงานราชการ
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม จุฑาทิพย์   จันทสาร ครูผู้ช่วย
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710119 : บ้านม่วงเฒ่า ภรสิริ  แรกเรียง ครูโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710120 : บ้านห้วยยาง นางทราทร  สังขะวรรณ์ ครู
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710121 : บ้านอีเติ่ง นายศักดรินทร์  พรมทอง ครู
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710122 : บ้านนาชุมใต้ นายธวัชชัย  เกษียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710122 : บ้านนาชุมใต้ นิภาพร  พูลทวี ครู
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710336 : บ้านกระเดียน กฤษณา  จัมปะโสม ครู
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 : บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) นายณัฐพล  คำมูล ธุรการโรงเรียน
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 : บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วิสาศิลป์  อุยวรรณัง ธุรการโรงเรียน
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 : บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) นายสามารถ  พืชหมอ ครู
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710338 : บ้านนาหว้า มลฤดี  คำผุย ผู้อำนวยกาารสถานศึกษา
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710338 : บ้านนาหว้า นายไพบูลย์  แสนทวีสุข ครู
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710354 : บ้านกุดยาลวน ศันสนีย์   นนท์พละ ครู
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710356 : บ้านคึม นายวีระพล  บุญจวบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710359 : บ้านกาจับ ศิรินญา  คำภู ครูอัตราจ้าง
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710343 : บ้านกุศกร วาสนา   สุดหล้า ครู
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710344 : บ้านลาดสมดี ณรัก  จัมปะโสม ธุรการโรงเรียน
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 : บ้านศรีสุข นางสุภาวดี   ถนอมลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710355 : บ้านหนองเอาะหนองสิม นิธินันท์  โลมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710353 : บ้านคำสมิง วรัญญา  โสภะวงศ์ ข้าราชการครู
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710352 : บ้านเกษม นายปราชญ์ศิลป์  โสมณวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710357 : เกษมบ้านนาคำ โสภิดา  บัวลอย ธุรการโรงเรียน
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710358 : บ้านกึ่งพุทธกาล เพ็ญพักตร์  กาสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710368 : บ้านขามเปี้ย นางสุกาญจนา  ชาติสมร ครู
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710369 : ขามเปี้ยบ้านศรีสุข นางวิสุพัทธ์  นามณีย์ ครู
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710369 : ขามเปี้ยบ้านศรีสุข chavengsak  sainetr ครู
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710370 : บ้านดอนตะมุน นางเพชรศรี  สายเนตร ครู
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710371 : บ้านนาตาหมุด สถิตย์  ดาวัลย์ ครู
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710372 : บ้านบ่อหิน จักริน  เครืองาม ครู
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 : บ้านดอนหมูวิทยา สีดา  บุญอ่อน ครู
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 : บ้านดอนหมูวิทยา ทิพย์อาภา  ทิพย์อาภา เรืองแสน ธุรการโรงเรียน
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710388 : ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง นางสาวปิ่นแก้ว  พรหมลาย ครู
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710388 : ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง นางนิตยา  ละม่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710389 : บ้านนาคิแลน ชัยณรงค์  ใจเดี่ยว ครู
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710366 : บ้านดอนทับช้าง นางพิมพ์ภัทรา  วรรณวัตร ครู
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710366 : บ้านดอนทับช้าง ชยาภัสร์  สืบศรี ธุรการ
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710364 : บ้านดอนใหญ่ จงจิตต์  ตาน้อย ครู
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710375 : บ้านคอนสาย พิชญา  วรรณศรี ครู
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710376 : บ้านสร้างโพน นายสันติชัย  หมดกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710377 : บ้านโป่งน้อย ชลธิชา  ไม้น้อย ธุรการ
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710377 : บ้านโป่งน้อย อภิญญา  ลีลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710379 : บ้านนาคำวิทยา นางคิด  พันธิมาตร ครู
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710380 : บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) นายอนันต์  ทาสา ครู
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710361 : บ้านฮี นายอภิวัฒน์  ชุมจันทร์ ครู
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710362 : บ้านแพง นายปราชญ์ศิลป์  โสมณวัฒน์ ธุรการ
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710362 : บ้านแพง ยุพาวดี  หินนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710367 : บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ฐาปนี  ใจใหญ่ ครูผู้ช่วย
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710402 : บ้านคำไหล กรภาณศฤจ  ขันตี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710351 : บ้านแอมเจริญ ไมตรี  ชุลีกร ครู
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710349 : บ้านโคกน้อย ประภาส  แก้วกลึงกลม ครู
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710348 : บ้านโคกจาน ณรงค์  ละครพรม ครู
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710385 : บ้านเสาธงใหญ่ นายชาญณรงค์  เหง้าเกษ ครู
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710386 : บ้านนาเดื่อ รณิดา  แห่งธรรม ครู
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710384 : ชุมชนบ้านเซเป็ด นางสมสมัย  สุขอนันต์ ครู
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710365 : ตระการพืชผล นาย  สมถวิล ยืนยิ่ง ครู
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710418 : บ้านตระการ นางวิชุนีย์  ทวีท้าว ครู
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710419 : บ้านโพนเมือง อุบล  พลสวัสดิ์ ครู
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710420 : บ้านเอ็นอ้า นางลำไพร  บุญประสาน ครู
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710420 : บ้านเอ็นอ้า นางจุทามณี  วิลัยเลิศ ธุรการโรงเรียน
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710421 : บ้านดอนหมู นายบุญเดช  โสมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนหมู
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710391 : บ้านตากแดด สิทธิโชค  ประสาน ครู
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710396 : บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น นายชาตรี  แก้วญวน ธุรการโรงเรียน
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710383 : บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ศรีประไพร  ประทุมทอง ครู
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710381 : บ้านถ้ำแข้ นงคราญ  วงเวียน ครู
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710382 : บ้านคำแคน นางนิตยา  วงศ์งาม ครูโรงเรียนบ้านคำแคน
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710378 : บ้านห้วยที มนตรี  ติดตาสี ครู
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710342 : บ้านโนนสูงโนนสำราญ นายสารทูล   ศรีถม ครู
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710398 : บ้านนาส้มมอ pitak  charoenchai ครู
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710413 : บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) มุกขรินทร์  ประจำถิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัตองานในสถานศึกษา
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710414 : บ้านแก้งอะฮวน วรรณนา  วรรณศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710411 : บ้านท่าหลวง สรวิชญ์  รางเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710390 : บ้านดอนจิก นางณิพินฐา  อุคะ ครูผู้ช่วย
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710347 : บ้านโหมน นางสาวรุ่งนภา  กุลสิงห์ ครูผู้ช่วย
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710346 : บ้านนาพิน ศรีเมือง  ดาเหลา ครู
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710346 : บ้านนาพิน ไพรัตน์  บุญธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710346 : บ้านนาพิน จรัส  ถนอมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพิน
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710403 : บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ชัชวาล  บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710403 : บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ชวีรยุทธ  สาระ ครู ชำนาญการพิเศษ
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710403 : บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) นริศรา  อินทรเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710404 : บ้านหนองแดง นายธนิสศักดิ์  โพธิปัตย์ ครู
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710426 : บ้านสมบูรณ์ นายพิทักษ์  ฉลูศรี ครู
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 : บ้านน้ำคำ ณัฐพงศ์  คุณพาที ครู
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710412 : น้ำคำพิทยา ลลิตา  รันคำภา ครูผู้ช่วย
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710409 : บ้านนาห้วยแดง สมบัติ  วงศ์บุรัชการ ครู
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710410 : บ้านร่องข่า นายนฤทธิ์  บัวทอง ครู
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710408 : บ้านโนนกุง นายอุทิศ  บุญเติม เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710341 : บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) ศิริขวัญ  ยุตวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710339 : บ้านเล้า นางสุทธิวรรณ  สีสำรวม ครูอัตราจ้าง
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710339 : บ้านเล้า นางสาวอุไร  พรมสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710340 : บ้านทม นางสมจิตถวิล  สว่างสุรีย์ ครู
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710407 : บ้านโนนสำราญ สุภาวดี  อุตส่าห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710407 : บ้านโนนสำราญ จิรานันท์   ยมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710405 : บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) ปัณณธร   ทิณพัฒน์ ธุรการ
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710405 : บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) นางสาวจารุวรรณ  พื้นปูม ครูผู้ช่วย
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710405 : บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) ภารดา  นพแก้ว ครูอัตราจ้าง
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710422 : บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) นางสุดารัตน์  ยุตะวัน ธุรการ
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710423 : บ้านพอก เอมอร  โคตรพันธ์ ธุรการโรงเรียน
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710423 : บ้านพอก ขวัญฤดี  โทบุตร ครู
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710415 : ชุมชนบ้านสะพือ นางลัดดาวรรณ์  พ่วงทอง ครุโรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710416 : บ้านนางิ้ว นางสาวสุชาดา  สามี ธุรการ
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710417 : บ้านสงยาง กัญญมล  สุวรรณกูฏ ครู
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710417 : บ้านสงยาง กัญญมล   สุวรรณกูฏ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710424 : บ้านเขือง พรธิดา  พัชราศิริกุล ธุรการ
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710428 : บ้านแหลไหล่ นายชูเกียรติ  อ่อนตาม ครู
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710425 : บ้านหนองเต่า สนั่น  สมศรี ครู
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710397 : บ้านนาดอกไม้ นางสาวพรธิดา  วรรณคำ ครูผู้ช่วย
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710392 : บ้านดอน ศราวุฒิ   ไชยพันธ์ ธุรการ
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710392 : บ้านดอน ศราวุฒิ  ไชยพันธ์ ครูธุรการ
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 : บ้านห้วยฝ้าย วิเศษ  กงใจ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 : บ้านห้วยฝ้าย นายพลชิต  ยิ่งยืน ครู
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 : บ้านห้วยฝ้าย นางมาลัยทิพย์  ลาสา ครู
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710393 : บ้านดอนก่อ สุดารัตน์  สุขสาร ธุรการ
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710394 : บ้านนาจ่าย นายปราบศึก  สิงห์ศร ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 : บ้านไหล่ทุ่ง นางปวริศา  หวังกูล พนักงานราชการ
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710400 : บ้านไหล่สูง รักษ์นหทัย  บุญขจร ครู
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710400 : บ้านไหล่สูง อัญมณี  พงษ์สุระ ธุรการ
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710401 : บ้านดอนงัว ศิวาภรณ์  พรมสีใหม่ ครู
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710374 : บ้านดงไม้งาม นางพัชณี  บุษบิล ลูกจ้างชั่วคราว
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710374 : บ้านดงไม้งาม จุฬาลักษณ์  อัมพร ครูผู้ช่วย
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710387 : บ้านคำข่า นางฉวี  พันธ์ตา ครู
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710072 : บ้านกาบิน นางสาวปรีญาพัชญ์  วีระโชตินิธิกุล พนักงานราชการ
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 : บ้านตุ ฉวีวรรณ  อินนา ครูผู้สอน
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 : บ้านตุ นางสาวอรทัย  อินจำปา ธุรการโรงเรียน
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710074 : บ้านป่าข่า บุญช้วน  แก้วโวหาร ครู
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710093 : บ้านฟ้าห่วน พิมพ์พา  กันทะมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710094 : บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี นางสาวชลดา   สิงสีทา พนักงานราชการ
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710094 : บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี ชลดา  สิงสีทา พนักงานราชการ
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710089 : บ้านแก่งเค็ง นายฉัตรชัย  คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710091 : บ้านขุมคำดงตาหวาน นางสำเนียง  โคระรัตน์ ธุรการ
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710092 : บ้านหนองบั่ว นายวิชชุวุฒิ  ทัดแก้ว ครู
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710071 : บ้านน้ำเกลี้ยง นางสาวประนอม  อัปกาญจน์ ครู
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710069 : บ้านตาดแต้ นายสันติชัย  ยาตรา ครู
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710070 : บ้านโนนหอม นางสาวมริสา  อัปกาญจน์ ครู
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710070 : บ้านโนนหอม จิรวัฒน์  มัฐผา เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710066 : ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) นางสาวประภาพร   ขุนชัย ครู
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710067 : บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) นางมณีรัตน์  พิมโสม ครู
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710067 : บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) นางจิราณี  ใจดี ครู
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 : บ้านโคกก่องวังนอง พีระพล  ผิวอ่อน ธุรการ
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710075 : ชุมชนบ้านโนนสวาง ชายณรงค์  วิลามาศ ครู
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710076 : บ้านหนองหว้า วนิดา  สุธรรมมา ธุรการ
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710077 : บ้านดงบัง ทิพวัลย์  วามะขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710077 : บ้านดงบัง นางกมลชนก  สุดภา ครู
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710078 : บ้านคำแม่มุ่ย Danai  Siriboon ครู
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710079 : บ้านกุดกลอย ชุตินันท์  ช่วงโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710080 : บ้านแก้งลิง ดุรงค์ฤทธิ์  เสนาชัย ครูชำนาญการพิเศษ
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710081 : บ้านไชยชนะ นางสุนทรา  ทาสีงาม ครู
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710082 : บ้านแข็งขยัน ลลิตา  พริ้งกระโทก ธุรการโรงเรียน
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710083 : บ้านบกหนองทันน้ำ คำสอน  แก้วคำศรี ครู
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710084 : บ้านโนนหินแร่ นางสาวพชรกมล  พงศ์พิชญานนท์ ครู
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710084 : บ้านโนนหินแร่ ทิพย์ธิญากร   วงศ์คำ เจ้าหนัาที่พัสดุ
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 : บ้านแสนอุดม wongwalee  yangyuen ครู
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710086 : บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง orraphan  klayklueng พนักงานราชการ
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710087 : บ้านหนองลุมพุก นายสิทธิรัตน์  กองทอง ครู
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710087 : บ้านหนองลุมพุก จุฑามาศ  ปักแก้ว ครู
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710088 : บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน นุชจรี  พบลาภ ธุรการโรงเรียน
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710649 : บ้านพะไล นางสาวจุฑามาศ  ศรีธรรมรงค์ ครู
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710649 : บ้านพะไล นางสาวคำใหม่  วงศ์บา ครู
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710650 : บ้านเลาะ ชนกพร  สาระภี เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710650 : บ้านเลาะ นางสาวนวลหงษ์  เรืองเนตร ธุระการโรงเรียน
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710651 : บ้านดอนเย็นใต้ พายุ ดอนแก้ว  ดอนแก้ว ครู
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710655 : เสาวนิต(บ้านวังแฮ) อดุลย์  แสงโชติ ครูอัตราจ้าง
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710655 : เสาวนิต(บ้านวังแฮ) ณัฏฐ์ชญา  แก้วกนก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710671 : บ้านโพธิ์ไทร ทิพวรรณ  ภาระศรี ครู
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710671 : บ้านโพธิ์ไทร อมิตา  พลมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710672 : บ้านคำมณี นางสาวสำราญ  รัตนมูล ครู
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710672 : บ้านคำมณี นายนิติกร  แก้วเนตร ครูผู้ช่วย
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710662 : บ้านแก้งใต้ นางสาวขัตติยา  หงษ์ประสิทธิ์ ครู
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710663 : บ้านดอนกะทอด Burinthorn  Suriyasri ครูชำนาญการ
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710657 : บ้านม่วงใหญ่ จิระเดช  พุฒโสม ครู
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710658 : บ้านนานางวาน ฤทธิชัย  แก้วชิณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710659 : บ้านโปร่งเจริญ chalermpon  suthikun ครู
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710660 : บ้านดอนชาด นางวิภารัตน์  กาติวงศ์ ครู
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710660 : บ้านดอนชาด สิทธิพงษ์  อัครศรีวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710661 : บ้านนาพะเนียงออ นางสาวลัดดาวัลย์  ขันทอง ครูผู้ช่วย
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710682 : บ้านกะเตียด สิริภา  ทองอ่อน ธุรการโรงเรียน
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710677 : บ้านสองคอน อรทัย  กันทะมา ครูผู้ช่วย
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 : บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง นายประจักษ์  คนฉลาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710673 : บ้านกะลึง สิทธิเดช  อุทธิโท ครู
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710674 : บ้านโสกชัน ว่าที่ ร้อยตรีทศพล  หวังดี ครู
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710674 : บ้านโสกชัน อรอนงค์  กองทำ ครูผู้ช่วย
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 : บ้านไพรสวรรค์ นางจงศิลป์  จรหอมเฮ้า ครู
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 : บ้านไพรสวรรค์ การดา  อ้วนท้วน ครู
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710676 : บ้านหินห่อม อนุชธิดา  เหล่ามา เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710676 : บ้านหินห่อม ปัณณวัณณ์  ทานให้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710656 : บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) นายอาทิป  สายใจ ครูชำนาญการ
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710653 : บ้านคำกลาง นายยุทธยา  มาลาหอม ครู
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710654 : บ้านสารภี ธีราพร  สมบรรณ์ ครูผู้ช่วย
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710652 : บ้านพะลอง อดุลย์  วรรณคำ พนักงานราชการ
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710669 : สมาคมจักรยานสมัครเล่น นางสาวลัดดาวัลย์  จันทชารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710670 : บุญจิราธร นางอัญนิดา  อ่อนลา ครู
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710664 : บ้านสำโรง ประภาพร  จิกราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710666 : บ้านนาขาม รุจิเรข  แวงวรรณ์ ครู
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710668 : ผอบ ณ นคร 1 นางสาวสาวิตรี  บุญสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710667 : บ้านปากห้วยม่วง นางสาวราณี  คุณพาที เจ้าหน้าที่ธุรการ
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710679 : บ้านดงตาหวัง นายชูศักดิ์  กิตติราช พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710679 : บ้านดงตาหวัง อุทิศ  สร้อยคำ พนักงานราชการ
242 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710680 : บ้านหนองฟานยืน นายสมบัติ  บุญยงค์ พนักงานราชการ
243 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710681 : บ้านโป่งเป้า ศรายุทธ  ศาลาสุข ครูผู้ช่วย
244 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710683 : บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว วัฒนพงษ์  สุธรรมวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
245 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710683 : บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว ธนัญญา  เสาว์ศรี ครู
246 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711036 : บ้านค้อ นางสาวลลิตา  สารี ครู
247 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711037 : บ้านนาชุม นางทรงจิต   ภาระเวช ครู
248 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711039 : บ้านไทรงาม วิภารัตน์  ธนู ครู
249 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711046 : บ้านกองโพน สิทธิชัย  สมคำ ครู
250 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711052 : บ้านไหล่ธาตุ ธีระยุทธ  ครองยุติ ครู
251 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711051 : บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ กัณมณี  สุภะโคตร ธุรการ
252 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711049 : บ้านคันพะลาน นายสถิตย์  อำนาจวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
253 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711050 : บ้านลุมพุก นพดล  สมพงษ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
254 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711047 : บ้านนาตาลใต้ นางสาวสุกัญญา  อิติวุตตา ครู
255 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711047 : บ้านนาตาลใต้ วรรณภา  บุญกล้า ครู
256 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711048 : บ้านนากลาง นายณฐกร  สายวรณ์ ครูผู้ช่วย
257 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711053 : บ้านนาม่วง นางศิริญากรณ์  จันพวง ธุรการโรงเรียน
258 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711038 : บ้านนาทราย นายสนธิวัฒก์  เชื้อช้าง ครู
259 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711035 : บ้านปากแซง นุจรี  ทองเกิด ครู
260 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 : บ้านโพนแพง surachai  phechpunt ครู
261 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711034 : บ้านนาหินโหง่นนาดง ศิรัญญา  ศรีปราชญ์ ธุรการโรงเรียน
262 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711034 : บ้านนาหินโหง่นนาดง นางสาวประภาพร   ทองพอก ครู
263 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711031 : บ้านพะลาน นางคณิตตา  ภูลายเรียบ ครูค.ศ.3
264 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711032 : บ้านบก นวพร  ป้องกัน ครู ชำนาญการพิเศษ
265 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711040 : บ้านพังเคน กีรติ  พงษ์ลุน ครู
266 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711041 : บ้านโนนตูม โรงเรียนบ้านโนนตูม  นายอภิเดช ประชุมแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711041 : บ้านโนนตูม กาญจะณา  กองแก้ว ครูผู้ช่วย
268 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711042 : บ้านโนนขุมคำ นายเอกสรัญ  ประจง ครูผู้ช่วย
269 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711042 : บ้านโนนขุมคำ ชาติชาย  มั่นยืน ครู
270 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711043 : บ้านด่านหม่วน จุรีรัตน์  ลุหาเกตุ ครู
271 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711044 : บ้านด่านฮัง นฤมล  คำบุญ ครูผู้ช่วย
272 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711045 : บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ นัฐพงษ์  ศรศรี พนักงานราชการ