รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710856 : บ้านแก้งกอก มลฤดี  มนัส ครู
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 : บ้านนาแค สมศักดิ์   นันทรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 : บ้านนาแค กิติยาภรณ์   หนึ่งคำมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 : บ้านสัน นายศุภวุฒิ  พลพวก ครู
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710818 : บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง นิวาส  สิทธิโสม ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710828 : บ้านห้วยหมาก อธิพัชร์  วราโชติธนาสิทธิ์ ครู
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710829 : บ้านคำไหล นางสาววรุณี  จรลี ธุรการโรงเรียน
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710830 : บ้านจุการ นายสุวิทย์  ปิยะราษฎร์ ครู คศ.1
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710831 : บ้านขัวแคน อำนาจ  แก้วมูลสา ครู
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 : บ้านหนองเชือก ธีร์ธนวัจน์  พร้อมพรม ครู
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 : บ้านหนองเชือก จริยาพร  ทัดศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 : บ้านหนองเชือก นาตยา  บุญล้อม ครูผู้ช่วย
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710833 : บ้านดอนน้ำคำ จรียาภรณ์  จิตเงิน ครู
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710834 : บ้านหนองสองห้องดอนตูม จิราวรรณ  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710827 : บ้านโนนหนองบัว นางสาวเต็มพร  พระพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710827 : บ้านโนนหนองบัว นางสุวิสา  หนุกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710825 : ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา นันทนา  ส่องแสง ครู
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710859 : บ้านไร่ สุภาภรณ์  สายศรี ครูชำนาญการ
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710842 : บ้านหินโงม บุญเรือน  ขันวิเศษ ครู
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710842 : บ้านหินโงม นางสาวเขมิกา  ศรีชื่น ธุรการ
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710843 : บ้านตุงลุงเหนือ วุฒิไกร  คำวัน ธุรการโรงเรียน
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710817 : บ้านโนนกุง นุจรี  เรือนเจริญ ครูชำนาญการ
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710819 : บ้านฟ้าห่วน นายเศรษฐวัฒน์  สมภูมิ ธุรการโรงเรียน
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710820 : บ้านคำเตย ธาดารัตน์  กรุณา ครู
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710820 : บ้านคำเตย นัฐพล  กุบแก้ว ครู
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710814 : อนุบาลศรีเมืองใหม่ weena  singpha ครู
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710815 : บ้านนาเอือด นายอนุสิทธิ์  ประดับศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710816 : บ้านหนองห้าง พัชรีภรณ์  แก้วบุตร ธุรการ
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710849 : บ้านนาเลิน นายสามารถ  สิงภา ครู
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 : บ้านคำหมาไนร่องเข พิสุทธิ์  หอมศรี ธุรการ
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 : บ้านคำหมาไนร่องเข รัฐประชา   สาลี ครู
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710851 : บ้านสวาสดิ์ ่นางสาวจินตนา  ศรีงาม ครูผู้ช่วย
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710851 : บ้านสวาสดิ์ อมร  ศรีนิล ครู
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710852 : บ้านนาโป่งโพน นายวีระศักดิ์  ศุภษร ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710845 : บ้านป่ากุงน้อย สุนทรียา  ไชยลาโพธิ์ ครูผู้ช่วย
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 : บ้านป่ากุงใหญ่ นางสาวเพ็ญศรี  อุปถัมภ์ เจ้าหน้าธุรการ
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710847 : บ้านหนองผักแพว เบญจนี  เจียรนัย ครู
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 : บ้านลาดควาย นางสาวชญานัท  ศิริพัฒนทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 : บ้านลาดควาย สุภาพร  กิ่งสกุล ครูชำนาญการ
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 : บ้านลาดควาย นายรอง  เทพบุดดี ครู
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 : บ้านหนองหอย จิราภรณ์  ณ อุบล ธุรการ
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 : บ้านหนองหอย อัญชลี  ทัพเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 : บ้านจันทัย นางจันทรา  วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 : บ้านจันทัย ฉัตรสุดา  มั่นสัตย์ ธุรการ
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710822 : บ้านโนนม่วงโนนจิก พิเชษฐ์  กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710823 : บ้านหนองขุ่น นางสุพรรณิกา  พรมสีใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710823 : บ้านหนองขุ่น นางสาวจิมลอน  คูณทา ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710824 : บ้านดอนโพธิ์ ผมหอม  จิตเฉลียว ครู
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710824 : บ้านดอนโพธิ์ พจนา  ขาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710835 : บ้านภูหล่น อวิรุทธิ์  จัมปะโสม ธุรการโรงเรียน
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710836 : บ้านหนองไผ่ นายศักกรินทร์  สินธุวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710836 : บ้านหนองไผ่ อินทุอร  สุรินราช ครูอัตราจ้าง
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710836 : บ้านหนองไผ่ พิชาติ   พิลาวัลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง บุญหลาย   ขันธิวัตร ครูผู้ช่วย
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง นางสาวสุนิสา  หมอนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710837 : บ้านสระคำ อดิศร  ศรีทา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710837 : บ้านสระคำ สุริยัน  จันทร์ผาย ครู
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710838 : บ้านสงยาง กชพรรณ  แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 : บ้านโนน นางสาวอุลัยพร  คำจันดี ครูผู้ช่วย
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710848 : บ้านสิม นางสาวสุกัลยา   รอดย้อย ครูผู้ช่วย
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710860 : บ้านหนามแท่ง วาสนา  ดงอุทิศ ครู
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710861 : บ้านชาด นงคราญ  บัวใหญ่ ครู
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย นางสาวนุชจรินทร์  ใจแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย รัตติยากร  อาจปรุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย กัลยาณี  ปรือทอง ครูอัตราจ้าง
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 : บ้านนาคอ นางสาวรัตน์ติกาล  สมพิพงษ์ ธุรการ
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710864 : บ้านสร้างถ่อ พุทธกร  กุลวงศ์ ธุรการโรงเรียน
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710865 : บ้านหุ่งหลวงพะเนียด นภาพร  ป้องกัน ครูผู้ช่วย
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710865 : บ้านหุ่งหลวงพะเนียด วริศรา  สอแสง ธุรการ
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710866 : บ้านโหง่นขาม ธิติมา  บัญติราช ธุรการ
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710867 : บ้านดงนา กิตติศักดิ์   ขันธิวัตร ครูธุรการ
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710855 : บ้านงิ้ว นางสาวอรวรรณ   คำเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 : บ้านเอือดใหญ่ ทิชาดา  แสงสว่าง ธุรการ
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 : บ้านกุดก่วยโนนเจริญ หทัยชนก  แก้วประไพ ครู คศ.1
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 : บ้านกุดก่วยโนนเจริญ วรณัน   พันธ์ผูก พนักงานธุรการโรงเรียน
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710135 : บ้านด่าน นางสาวเรณุกา  โพธิ์อ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710135 : บ้านด่าน สุรีรัตน์  บุญมั่น ครูวิทยฐานะชำนาญการ
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710135 : บ้านด่าน นางสาวสกาวรัตน์  รักษา ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710135 : บ้านด่าน นางสาววิณี  ถวิลบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710136 : บ้านห้วยหมากใต้ วินัย  สุทธิกุล ครู
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710136 : บ้านห้วยหมากใต้ นายภัทรพงษ์  กอมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710137 : บ้านเวินบึก วิจิตรา  บุญเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710138 : บ้านห้วยสะคาม วิชชุดา  บัวใหญ่ ธุรการโรงเรียน
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710145 : บ้านตุงลุง สุนิดา  บุญหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 : บ้านหัวเห่ว นายปรินทร์  ถวิลบุญ ครู
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710161 : บ้านคันท่าเกวียน นาย นนท์ธนา  อ่อนพุทธา ครูผู้ช่วย
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710162 : บ้านซะซอม ไมตรี  ศรัทธาพันธ์ ครู
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710157 : บ้านนาโพธิ์กลาง นายอุทัย  ขันขมภู ครูผู้ช่วย
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 : บ้านนาโพธิ์ใต้ นายพิเชษฐ์  แก้วพิลา ครู
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 : บ้านนาโพธิ์ใต้ สิทธิพร  นารัตน์ ครู
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710159 : บ้านทุ่งนาเมือง จีระศักดิ์  สงยาง ครู
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 : บ้านหนองผือ สมพร  อุทโท ครู
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710154 : บ้านหนองแสง-วังอ่าง นางวิไลลักษณ์  บุญส่ง ครู
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710155 : บ้านกุดเรือคำ Prasan   Phimphakan ครู คศ.3
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710147 : บ้านดงมะไฟ นางสาวพัชรีพร   บุญลิตร ธุรการ
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710146 : บ้านหนองแสงใหญ่ สุธิดา  ฉัตรสุวรรณ ครูผู้ช่วย
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710146 : บ้านหนองแสงใหญ่ นายสมถิ่น  แสนทวีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710146 : บ้านหนองแสงใหญ่ นางอรวรรณ  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710144 : ชุมชนบ้านวังสะแบง อนุสรา  มาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 : บ้านตามุย พัชรวดี  หลงชิน ครูผู้ช่วย
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 : บ้านตามุย นายธีรวัตร   ขุมทอง ครูผู้ช่วย
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710142 : บ้านกุ่ม อนุลักษณ์  ขันขวา ครู
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710139 : ชุมชนห้วยไผ่ ปราชญ์  พรมปัญญา ครู
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710140 : เพียงหลวง 12 วรรณศิริ  สารกาญจน์ ครูธุรการโรงเรียน
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710140 : เพียงหลวง 12 กฤตภาส  อินทสิงห์ ครู
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710149 : บ้านห้วยยาง นางปิยะดา  อักษรดี ครู
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710150 : บ้านดงดิบ นางสาวกุลวิพัชร  สุทธิประภา ธุรการ
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 : บ้านนาบัว นายอรุณ  จันสอน ครู คศ.2
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 : บ้านนาบัว นายปราโมทย์  ขจรกลิ่น พนักงานธุรการ
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 : บ้านนาบัว นางโศรญา   พันธ์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 : บ้านโพนแพง ธนาพงศ์  ปราณีบุตร ครู
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 : บ้านโพนแพง ภาคิไนย  พลดงนอก ครู
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710153 : บ้านดงแถบ ดนุพล  ไชยลาโพธิ์ ครู
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710163 : บ้านบะไห วิสันต์  ทองล้วน ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710574 : บ้านกุดชมภู ณฑัต  บุญสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710575 : บ้านแก่งเจริญ บ้านแก่งเจริญ  เวโรจน์ โมกข์ศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710576 : บ้านคำเม็กห้วยไผ่ นายอภิสิทธิ์  ประชุมพันธ์ ครูธุรการ
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710576 : บ้านคำเม็กห้วยไผ่ ชีวิน  ศรีแสง ครู
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710577 : บ้านโชคอำนวย นายอนุสรณ์  ประทุมมาศ ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710578 : บ้านโนนม่วง นายพุฒิพงษ์  พุฒพิมพ์ ครู คศ.2
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710579 : บ้านยอดดอนชี บ้านยอดดอนชี  เกษสุดา สมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710580 : บ้านหินลาดแสนตอ ธีรพงษ์  ไชยพันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710580 : บ้านหินลาดแสนตอ บุญประภัทร์  ปราเวช ครูผู้ช่วย
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 : ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) นฤดล  สองสี ครู
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710582 : บ้านแก่งยาง นายวิศวกร  ภารการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710582 : บ้านแก่งยาง วิศวกร  ภารการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม ไพลิน  โด่งวิริยะกุล ครูผู้ช่วย
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม นางสาวสุจิตรา  ชมภูแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710584 : บ้านนาดี นางเครือจิตร  สีหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710585 : บ้านม่วงฮี เจียมจิต  เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710586 : บ้านนาเจริญ พรภิรมย์  แก้วมหา ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710587 : บ้านบุ่งคำ ประคอง  สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 : บ้านภูมะหรี่ มงคล  สายดี ธุรการโรงเรียน
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710589 : บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ บริสุทธิ์  จันทร์ตา ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710589 : บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ นางสาววราภรณ์  ทองมี ครูอัตราจ้าง
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710616 : บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข พรผกา  นางาม ครูผู้ช่วย
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710616 : บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข เอกพันธ์  คามะทิตย์ ครู
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710619 : บ้านห้วยแดง บรรจง   พูลทอง ครูช่วยสอน
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710632 : บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) ปัญจา  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710633 : บ้านท่าเสียวคันลึม จักรกฤษณ์  ศรีวิเศษ ครู
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710634 : บ้านชาด วันวิสา  สมสุข ครู
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710640 : บ้านนาโพธิ์ วิลาวัลย์  โยริพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 : บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) พิไลวรรณ  นาจาน ครูผู้ช่วย
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710613 : บ้านเลิงบาก มโนทัย  จำศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710615 : บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) นายกิตติศักดิ์  พรหมพิทักษ์ ครู
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710615 : บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) นายวีระวัฒน์  แก้วสนิท เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 : บ้านโนนจันทน์ สุนทร  วงษาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 : บ้านโนนจันทน์ สกุลศักดิ์   วงศ์คำ ครู
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710618 : บ้านโดมประดิษฐ์ นางสาวศรวณีย์  สำราญ ครู
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710618 : บ้านโดมประดิษฐ์ นายสมปอง  พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710618 : บ้านโดมประดิษฐ์ สมาธิ  พลหงษ์ ครู
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 : บ้านนกเต็น นางปรัศนียาภรณ์  พรทิพย์ ครู
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 : บ้านนกเต็น สุรณี  ทองสุด ครูผู้ช่วย
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 : บ้านนกเต็น นางสาวพรรณทิพย์  พรมชน ครู
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710621 : บ้านราษฎร์เจริญ นางสาวรุ่งนภา  อุทาวงศ์ ครูผู้ช่วย
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 : บ้านโนนกาหลง นายประภาส  ลาสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710625 : บ้านแก่งดูกใส จันทิมา  บุญโชติ ครู
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710626 : บ้านดอนโด่โคกเลียบ นางสาวศิิริพร  กาเผือก เจ้าหน้าที่ธุราร
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710627 : บ้านโนนคูณ สุชารัตน์  วงษาไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710623 : บ้านนาชุม นายเลิศฤทธิ์   ถึงปัดชา ครู
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710622 : บ้านหนองคูณ ชนม์นิภา  สุวรรณชัยรบ ครู
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710643 : บ้านแขมเหนือ นางสาวอาภัสรา  อุทัยกรณ์ ครูผู้ช่วย
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710646 : บ้านแขมใต้ กรรณิการ์  หาญพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710591 : บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) นางสาวจุไลวรรณ  ยางงาม ธุรการ
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710592 : บ้านวังแคน นายเฟื่องวิชา  ผาเจริญ ธุรการ
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710593 : บ้านท่าช้าง พัสตราภรณ์  วงศ์คำ ครู
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 : บ้านถิ่นสำราญ นางสาวกฤษณา   ทองเทพ ผู้อำนวยการ
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 : บ้านถิ่นสำราญ นางสาวกัตติมาศ  ผาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 : บ้านถิ่นสำราญ นางสาวภัทรากรณ์  จันทเขต พนักงานราชการ
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710596 : บ้านสร้างแก้ว ลิขิต  สุโภภาค ธุรการ
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710597 : นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) นางสาวอรพร   เสาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710597 : นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) นายประสพโชค  ไชยกาล ครูธุรการ
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710598 : บ้านเดื่อสะพานโดม จิณณภา  ไชยกำบัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710598 : บ้านเดื่อสะพานโดม สันติสุข  ยอดจันดา ครูผู้ช่วย
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710599 : บ้านโพธิ์ศรี ธิดารัตน์   ทรัพย์ศิริ ครู
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710599 : บ้านโพธิ์ศรี นิคม   ดวงไข ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710599 : บ้านโพธิ์ศรี khemthong  chumpathong ครู
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710600 : บ้านนาหว้า คุณัญญา  บุ้งทอง ครู
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710601 : บ้านโนนข่าโนนยาง นายประเสริฐ  จันทร์น้อย ครู
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710602 : บ้านหนองโพธิ์ พัชรีพร   ศรีแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710602 : บ้านหนองโพธิ์ ลัดดาวัลย์  สายแวว ครู ชำนาญการพิเศษ
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710603 : บ้านสะพือท่าค้อ รัชรินทร์  มิ่งคำ ครู
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710604 : บ้านสะพือใต้ นางพวงผกา  ไต่วัลย์ ครู
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710604 : บ้านสะพือใต้ รุ่งนภา  ศรียะนัย ครูผู้ช่วย
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710604 : บ้านสะพือใต้ นายศรนิรันด์   ชมพันธ์ ครู
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710605 : บ้านวังพอก มงคล  วงษ์สุนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710605 : บ้านวังพอก นางขวัญนภา   คำล้าน ครู คศ.3
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710631 : บ้านนาแก ปกรณ์  รัตนา ครู
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710629 : บ้านนาจาน ภัทรพร  มากดี ครูผู้ช่วย
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710630 : บ้านคำผ่าน นายมงคล  ทวีศักดิ์ พนักงานราชการ
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 : ชุมชนบ้านระเว จุรีรัตน์  ทองรอง ครูชำนาญการ
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710635 : บ้านไร่ใต้ นายสมพร  ทองแจ่ม ครู
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710635 : บ้านไร่ใต้ นายพัชรณัฏฐ์  สิริวรรณะกูล ครูผู้ช่วย
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710636 : บ้านผักหย่า กิรณา  รสจันทร์ ธุรการโรงเรียน
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710639 : บ้านแก่งกอก สุวิภา  สุวิภา แย้มยิ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710639 : บ้านแก่งกอก นิตยา  สาระปัญญา ธุรการ
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710637 : บ้านโนนค้อลุคุ นางสาวมัลลิกา  เจริญรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710637 : บ้านโนนค้อลุคุ นายวิสันต์  ธรรมสาร ครู
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710638 : บ้านโนนสุข ทรงศักดิ์  หอมกลิ่น ธุรการ
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710614 : บ้านหนองสองห้อง สุพรรณี  ประเสริฐสิน พนักงานราชการ
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710606 : บ้านหนองบัวฮี ธัญดา  บัวใหญ่ ครูธุรการ
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710607 : บ้านโนนยานาง นางสาวธีระมนต์  ว่องไว เจ้าหน้าที่ธุรการ
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 : บ้านดอนงัว ภาวิไล   สงโสด ครูผู้ช่วย
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710609 : บ้านบัวทอง นิตยา  เทพบุญตา ครู
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710610 : บ้านหนองกอก เนตรนภิสย์  บุญอินทร์ ครูวิกฤต
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710611 : บ้านบัวแดง ชญาภัส  วงค์ขันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710612 : บ้านดูกอึ่ง นางสาวจุไลรักษ์  ทินโนรส ครู
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710590 : อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ไวยวิทย์  พรหมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710647 : บ้านเม็ก Thanaisavan  phangkumhuk ครู
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710645 : บ้านอ่างหินน้อย นายอรรถยา  พิบูลรัตนธาดา ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 : บ้านโนนสว่าง นายอิทธิพล  ไชยโกฎิ ครู
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710644 : บ้านดอนก่อ พลฯไพโรจน์  มิ่งขวัญ ครู
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710642 : บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) นางสาวน้ำทิพย์  นามวา เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710435 : บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) ชัยชัฏ  บุญสิทธิ์ ครู
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710436 : บ้านนาทม วชิราพร  กุลบุตร ธุรการ
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710436 : บ้านนาทม บุญส่ง  พินธุรักษ์ ครู
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710437 : บ้านไฮหย่อง สุรศักดิ์  กุลบุตร ธุรการ
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710447 : บ้านห้วยดู่ ฐิติศักดิ์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710445 : ชุมชนบ้านเชียงแก้ว นันทวัฒน์  ขยันหา ธุรการโรงเรียน
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 : บ้านจิกลุ่ม นางสาวสายฝน  สาธรเวช ครู
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710444 : บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) นายพยัพ  พรเพชร ครู
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 : บ้านนาห้วยแคน ทรงภูมิ  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 : บ้านนาห้วยแคน นางสาวเพียงขวัญ  เงยวิจิตร ครูผู้ช่วย
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 : บ้านนาห้วยแคน กีรติ  อินทรบุตร ครูผู้ช่วย
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน นางสาวลัดดาวัลย์  สรพิมพ์ ครู
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน นางหนึ่งหทัย  แสงย้อย ครู
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน ศลิลทิพย์  แสงวงษ์ ธุรการ
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 : บ้านแก่งกบ นางสาวกมลวรรณ   คำพุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 : บ้านดอนพันชาด สุพัฒตา  ประไพชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 : บ้านดอนพันชาด นคเรศ  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 : บ้านดอนพันชาด ศกลวัฒน์  กองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 : บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) ผกามาศ  พันธ์จันทร์ ครู
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 : บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) ภราดร  คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710446 : บ้านนาคาย นางดวงมณี  หวานใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710448 : บ้านดอนขวาง นางสาวนิราพร  สมสุข ชำนาญการ
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710449 : ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน นวนิตย์  แก้วดี ครู
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710449 : ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน ศุภรัตน์  สวัสดีมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710450 : บ้านคำหนามแท่ง ภาคิน  เคียงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710441 : บ้านหนองโน นางสาวจินตนา  ทองเต็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710442 : บ้านสำโรง นางอนัญชนา  ปลุกใจ ครูชำนาญการพิเศษ
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710438 : บ้านหนองกุง สาคร   พุ่มแก้ว ครู
242 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710438 : บ้านหนองกุง อุกกฤษฏ์  จรลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710439 : บ้านหนองกุงน้อย ลลิตา  อุ่นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
244 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710439 : บ้านหนองกุงน้อย นายเชิดชัย  แสงวงษ์ ครู
245 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710440 : บ้านคำเตย นายกษิติ  แก้วทน เจ้าหน้าที่ธุรการ
246 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710922 : บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) นายวิเชียร  แก้วนิยม ครูพี่เลี้ยง
247 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710922 : บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) นางสาวนงคราญ   วงค์พันธ์ ครูผู้ช่วย
248 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710923 : บ้านโคกเที่ยง วิทยา  พุ่มแก้ว ครู
249 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710924 : บ้านดอนชี นางสาวกัลยรัตน์  สัตยากุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
250 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710925 : บ้านปากบุ่ง นางสาวชิดชนก  มาธงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
251 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 : บ้านห้วยน้ำใส ศิริลักษณ์  หล้าเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 : บ้านคำเขื่อนแก้ว ปรีดา  ศรีเสริม ธุรการโรงเรียน
253 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710928 : นิคมสร้างตนเอง 5 อาทิตญา  ทิมา ครู
254 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710929 : นิคมสร้างตนเอง 6 นิตยา  ดวงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
255 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710930 : บ้านหนองชาด wenuka  pratumchat ครูผู้ช่วย
256 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710930 : บ้านหนองชาด กาญจนภณ  แพงทรัพย์ ครูชำนาญการ
257 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710931 : หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) นรเศรษฐ์  คูณภาค ธุรการโรงเรียน
258 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710931 : หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) นรเศรษฐ์  คูณภาค ครูธุรการ
259 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710932 : บ้านห้วยไฮ นางประภัสสร  นามวงศ์ ครู
260 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 : บ้านคันเปือย นางอมรรัตน์  เงินยวด ครู
261 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710942 : บ้านลาดวารี ฐิตินันท์  จันดากุล ครู
262 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710942 : บ้านลาดวารี นางสาวฐิตินันท์   จันดากุล ครูผู้ช่วย
263 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 : บ้านสุวรรณวารี นิภาพร  บุญแท้ ครู คศ.1
264 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710937 : บ้านเหล่าอินทร์แปลง นายมีชัย  บุญสนอง ครู ชำนาญการพิเศษ
265 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710937 : บ้านเหล่าอินทร์แปลง นายยุทธพล  โทจันทร์ ครู
266 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710938 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 ศุภลักษณ์  ฤทธิ์น้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710938 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อารียา นามโคตร  นามโคตร ธุรการโรงเรียน
268 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710938 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อภิเดช  สาคุณ ครู
269 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710933 : บ้านทุ่งหนองบัว เจษฎาพร  มูลหล้า ธุรการโรงเรียน
270 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710936 : บ้านหินสูง รุ่งอรุณ  คูณแก้ว ครู คศ.2
271 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710940 : นิคมสร้างตนเอง 2 นางเมตตา  แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
272 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710941 : นิคมสร้างตนเอง 3 นางสาวชินสุมน  บุญชู ครู
273 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710941 : นิคมสร้างตนเอง 3 นางสาว  ทิตติญา ทองผาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
274 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710951 : ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) นางสาวสกุลตลา  วงศ์อำมาตย์ ธุรการ
275 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710949 : บ้านแหลมทอง พันธ์ทิพย์  บุญด้วง ครู
276 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710949 : บ้านแหลมทอง นายปณิธาน  ทองบ่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
277 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710944 : บ้านโนนก่อ ก่อเกียรติ  สืบเพ็ง ครู
278 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710945 : บ้านป่าเลา ส.อ.เอกลักษณ์  ป้องกัน ครู
279 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 : บ้านพลาญชัย เย็นจิตร  ทิพมาตร ครู
280 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710947 : บ้านห้วยเดื่อ ปรัชญาพร  คำเมืองคุณ ครูผู้ช่วย
281 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710947 : บ้านห้วยเดื่อ วิรุฒ  วงค์ศรี ครู
282 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 : บ้านเหล่าคำ yupaporn  sairat ครู
283 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710934 : บ้านบากชุม หัถยา  นิยมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
284 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710950 : บ้านคำก้อม นางสาวมลฑกาล  เชื้อโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
285 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710952 : บ้านโนนจิก สุลาวรรณ  สุวรรณภา ครู
286 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 : บ้านฝางคำสามัคคี จิราธิวัฒน์  วงษ์พราม ครูผู้ช่วย
287 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 : บ้านฝางคำสามัคคี นางสาวสิริรัตน์  ธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ