รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710765 : บ้านแฮหนามแท่ง จันทร์อำไพ  ปวะภูโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710766 : บ้านคำขวาง นางพิรุณรัตน์  ศรีคำ ครู
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710757 : บ้านท่าข้องเหล็ก กมลวรรณ  ยวนใจ ครู
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710757 : บ้านท่าข้องเหล็ก ผกาวลี  สุขสะเกษ ครู
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710758 : บ้านคำนางรวย ชยพล  ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนางรวย
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710758 : บ้านคำนางรวย พลากร   ชูหา ธุรการโรงเรียน
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710756 : บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า ชุติกาญจน์  สามทอง ธุรการ
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710756 : บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า อชิรญา  คำแสนราช ครู
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710756 : บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า นางนันทิตา  โสภาพิศ ครู
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710771 : บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) นายปรัชญา  จันทร์เพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710772 : วัดบ้านค้อหวาง นายคมตะวัน  มูลวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710773 : บ้านโนนจิก สุจินดา  ตัณฑะสุวรรณะ ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710773 : บ้านโนนจิก อนุชิต  แก่นนาคำ ครู
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710774 : บ้านดอนผอุง ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์  พิมพ์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710780 : บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สุภาณี  สิงห์ธีร์ ครู
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710795 : บ้านท่าลาด นัฏฐินี  สำเภา ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710795 : บ้านท่าลาด ราตรี  คงมาก ครู
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710798 : บ้านโนนทรายน้อย อินทอง  บำรุงยศ ครู
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710799 : บ้านถ่อน นายสุพรรณ  พันแสนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710804 : บ้านโนนเกษม อุดม  หงษ์อินทร์ ผอ
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710762 : บ้านบัววัด จุฑามาศ  ด้วงติลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710763 : บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) สุริยา  พลหาญ ผู้อำนวยการโรวเรียน
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710763 : บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) อมรรัตน์  ทรจักร์ ธุรการโรงเรียน
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710764 : บ้านหนองสองห้อง นายพุฒิศักดิ์  โมราชาติ ครู
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710760 : บ้านจั่น นางณัฐกานต์   พูลศรี ครู
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710781 : บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) นิพาพร  บุญสู่ ครู
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710782 : บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นางสาวกิริญณภา  หนูอินทร์ ครู
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710783 : บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) เกศมณี  ศิลาเกษ ครู
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710784 : บ้านคอนสาย ประภัสรา  กิตติโกสินท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710784 : บ้านคอนสาย นายสุพิทย์  สุขสิงห์ ครู
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710785 : บ้านนาโหนนน้อย รัชนีกร  แสนทวีสุข ครู
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710785 : บ้านนาโหนนน้อย นายสุรชัย  นนทมา ครู
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710803 : บ้านท่างอย อัครวัฒน์  บุราเลข ธุรการโรงเรียน
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710803 : บ้านท่างอย นางสาวอภิศรา  สัตยากูล พนักงานราชการ
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710801 : บ้านวังยาง สุพรรณี  วงศ์เจริญ ครู
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710801 : บ้านวังยาง นางวิลาวีลย์  ผ่องแผ้ว ครู
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710801 : บ้านวังยาง นายคณิศร  แก้วบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710802 : บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) นางสุวิมล  วงษาเลิศ ครู
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710800 : บ้านบุ่งหวาย AVORN  AUTTRA ครู
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710805 : บ้านดอนชาด นางสาวสุมาลี  กิ้งเงิน ธุรการ
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710805 : บ้านดอนชาด นางสุนันทา  ปริปุรณะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710806 : บ้านห่องชัน Krittayapon  Chanapai ครู
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710769 : บ้านกุดระงุม นายกรพชร  ชาญเฉลิม ครู
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710768 : บ้านยางวังกางฮุง นางพัชรี  สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710777 : บ้านโนนแดง ประสงค์  ศรมณี ครู
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710775 : บ้านโพธิ์ ชัชญาภรณ์  บัวทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 : บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) กฤษฎา  เกษาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 : บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) นายพงศ์พิพัฒน์  พรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710793 : โนนชาดผดุงวิทย์ อมรวดี  สิทธิวงศ์ ครู
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710770 : ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) นางสาวปวีณา  ภูมิทา ครูผู้ช่วย
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710759 : บ้านหาดสวนยา ส่งศรี  คุณรักษ์ ครู
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710753 : ชุมชนบ้านกุดเป่ง เพชรมณี  ใจเอื้อ ครู
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710754 : บ้านกุดปลาขาว ดุสิต  ส่งเสริม ครู
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710754 : บ้านกุดปลาขาว นางสาวพัชรินทร์  สิมาวัน ธุรการโรงเรียน
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710794 : บ้านหนองตาปู่ อนุศักดิ์  บุญปรุง ครู
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710789 : บ้านหนองบัวแดนเกษม นางสาวสุดใจ  พิมพ์พัฒน์ ธุรการโรงเรียน
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710789 : บ้านหนองบัวแดนเกษม นายสุกัน  ภูริธร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710790 : บ้านบาก วัชรี  บุญปรุง ครู
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710791 : บ้านสระสมิง นางสาวรุ่งนภา  บุญช่วย ครู
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710791 : บ้านสระสมิง นายสมพงษ์  จำปาจันทร์ ครู
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710792 : บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) นายแสงทิพย์  ส่งเสริม ครู
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710787 : ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) อลงกรณ์  เคี่ยนบุ้น ครู
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710787 : ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) ฌันหา  ทิวะพล ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710788 : บ้านโนนยาง นางสาววรรณิศา   ดุจดา ธุรการโรงเรียน
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710786 : บ้านคำเจริญ นพรัตน์  มีธรรม ครู
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710779 : อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) วนิดา  ดุจการณ์ ครู
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710779 : อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ระวีวรรณ  ทาคำรอด ครู
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710761 : บ้านธาตุ ทรงวุฒิ  พันธ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710807 : บ้านปากกุดหวาย นางสาวสตรีรัตน์  พิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710808 : บ้านทางสาย ปิยะวัฒน์  อุทัยกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710808 : บ้านทางสาย นางเฉลาศรี  ลอยหา ครู
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710809 : บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) นายสมศักดิ์  ก้อนด้วง ครู คศ.3
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710810 : บ้านคูสว่าง นางยุวดี  แสนโสม ครู
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710811 : บ้านกุดชุม นายชัยยุทธ  สืบเสนาะ ครู
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710811 : บ้านกุดชุม นางสาวจิราพร  แก้วลี ธุรการ
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710812 : บ้านนาสะแบง นันทรีญา   บัวงาม ธุรการโรงเรียน
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710813 : บ้านหนองกินเพล saengarun  sudachom ครู
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710796 : บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) ดวงใจ  กาสา ครู
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710796 : บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) เพ็ญศิริ  สันธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710797 : บ้านน้ำเที่ยง ทองพูน  มณีวงศ์ ครู
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710797 : บ้านน้ำเที่ยง กนกวิภา  มุ่งดี เจ้าหน้าที่ธุรกการ
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710890 : บ้านนางาม นายโชคชัย  วิวิตรกุล ครู
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710891 : บ้านโนนแคน นางสาวจุรีพร  ทองไสล ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710893 : บ้านขามป้อม สิบเอกสรุศักดิ์  มาลี ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710921 : บ้านสร้างแก้ว กนกอร  บุญพามา ครู
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710921 : บ้านสร้างแก้ว นายขวัญชัย   สุพะนานัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710917 : บ้านทรายทอง อภิญญา  มนเทียรอาสน์ ครู
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710918 : บ้านหินแห่ นายทารณรง  จันทิมา ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710919 : บ้านกระแอกน้อย นางสาววาสนา  สร้อยมาลุน ครูชำนาญการ
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710920 : บ้านสำโรงน้อย นฤมล  พรมดี ธุรการ
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710920 : บ้านสำโรงน้อย สถิตย์  วรุณธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710902 : บ้านคำสว่าง สุปราณี  พลชัย ครู
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710915 : บ้านค้อน้อย เทวิน  บรรบุบผา ครูชำนาญการ
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710916 : บ้านอาเลา นิตยา  หงษ์คำ ครูธุรการ
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710888 : บ้านผำ นางสาวสุมณฑา  ปาคำดี ครู
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710875 : บ้านโคกก่อง มณฑิดา  ลาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710876 : บ้านแกนาคำ จักรภัทร  พรมเภา ธุรการโรงเรียน
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710876 : บ้านแกนาคำ ปานทิพย์  แก้วเคนมา ธุรการโรงเรียน
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710877 : บ้านโนนสมบูรณ์ เพียงใจ  ทาวะรมย์ ครู
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710879 : บ้านหนองจิกนาเรือง นางสาวจารุณี  ใจภักดี ครู
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710880 : บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) กรรณิกา  เพ็งศรี ครู
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710898 : บ้านวังคกอูบมุง ปาริชาติ  บุญกาญจน์ ครูผู้ช่วย
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710899 : บ้านโคกสว่าง นางสาวกมลวรรณ  ปฏิบูรณ์ พนักงานราชการ
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710900 : บ้านคุ้ม นางสาวพัฑรา   ปัตชาพรหม ครู
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710900 : บ้านคุ้ม นายวุฒิพงศ์  วิมลพัชร ครู
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710900 : บ้านคุ้ม โรงเรียนบ้านคุ้ม  อุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710900 : บ้านคุ้ม นายบ้านคุ้ม  จังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710901 : บ้านกะแอก นางสมสกุล   มุทุสิทธิ์ ครู
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710903 : บ้านนาดี นางสาวปภัสสร  ทะวงษา ธุรการโรงเรียน
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710904 : บ้านสระดอกเกษ ขวัญจิตรา  สุวรรณา ครูผู้ช่วย
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710904 : บ้านสระดอกเกษ บุญเติม  ไชยราช ครู
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710905 : บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) ปรารถนา  แก้วอุดร ธุรการ
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710905 : บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) นางกฤษณา  สุวรรณรินทร์ ครู
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710906 : บ้านหนองหิน นายสัมพันธ์  สีเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710907 : หนองมังโนนกลางห่องแดง นายสมร  แก้วมาเกิด ครู
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710907 : หนองมังโนนกลางห่องแดง เยาวรัตน์  เต็มดวง ครู
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710913 : บ้านโนนสัง นรา  สุวรรณพงศ์ ครู
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710911 : บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) สุพจน์  ไชยมาตย์ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710911 : บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) นายเกียรติศักดิ์  รัฐิรมย์ ครู
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710912 : บ้านดอนม่วง วาสนา  ใยรัก ธุรการโรงเรียน
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710873 : โพนเมืองโนนกาเล็น (ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) นายชัยวัธน์  สุนิพันธ์ ครู
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710874 : บ้านเปือย ศรศิริ  ศรีพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710870 : บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) นายสุพจน์  ศรีบุตร ครู
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710871 : บ้านโพนงาม ประจักษ์  บุตรแก้ว ครู
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710871 : บ้านโพนงาม นางพัทธ์ธีรา  ทาระศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710872 : บ้านหนองผือโปร่งคำ นางสาวพัชนี  สีทน ครู
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710868 : บ้านบุ่ง พายุ  สุขเจริญ ธุรการโรงเรียน
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710869 : บ้านห่องขอน ศรรัก  ใจภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710869 : บ้านห่องขอน นางสาวสุภาภรณ์  ศรีชื่น ครู
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710882 : บ้านบอน กมลวรรณ  จอมทรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710883 : บ้านค้อบอน นางธนาพร  แก้วพรหม ครู
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710883 : บ้านค้อบอน อุไรวรรณ  บุญมาวัด ธุรการโรงเรียน
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710885 : บ้านหนองหัวงัว นายสุรพล   จิตจักร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710885 : บ้านหนองหัวงัว นายเศรษฐพงษ์  แก่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710886 : บ้านหนองเทา วราภรณ์  เดชอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710886 : บ้านหนองเทา สุภัค  จันทาโทอ่อน พนักงานราชการ
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710892 : บ้านหนองสองห้อง ธนวัฒน์  โชติพันธ์ ธุรการ
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710892 : บ้านหนองสองห้อง นางบัวลา  ทมถา ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710889 : บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) กฤติพงศ์  ไหลหลั่ง ธุรการโรงเรียน
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710889 : บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สมพาน  ควรนาม ครู
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710889 : บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วิชชุดา  วรัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710895 : บ้านผับแล้ง สุทัศน์  ทองไสล ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710884 : บ้านหว้านแกเจริญ นายสมนึก  สายเวช ครู
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710896 : บ้านน้ำเกลี้ยง อัมรินทร์  คำทวี ผู้อำนวยการ
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710896 : บ้านน้ำเกลี้ยง นายไชยยันต์  ดวงแก้ว ครูอัตราจ้าง
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710909 : บ้านนาแก นายสุรชาติ  ศรีซองเชษฐ์ ครู
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710910 : บ้านนานวล นางเอมพิการ์  โชติพันธ์ ครู
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710914 : บ้านสร้างโหง่น นางสาวต้องใจ  นาคำนวน ธุรการโรงเรียน
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710908 : บ้านหนองบัว นายประนม  บุตรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710908 : บ้านหนองบัว นางสาวนภาวรรณ   ดันประเทศ ครู
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710908 : บ้านหนองบัว นางสุพรรณี   นาคแนวดี ครู ชำนาญการพิเศษ
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710972 : บ้านขี้เหล็ก นายวินันท์  อุทธา ครู
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710973 : บ้านดอนยู นายพีรพงษ์  บรรณกิจ ครู
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710974 : บ้านนาดี ทวี  ละพิมพ์ ครู
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710974 : บ้านนาดี ปรีชา  กรีเมฆ ครู
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710975 : บ้านนาดู่ นายเสถียร   ศรีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710975 : บ้านนาดู่ นางสาวดารณี  มนตรี ธุรการ
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710976 : บ้านหนองแปน อุปถัมภ์  วงศ์ตรี ครู
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710978 : บ้านนาจาน อธิศ  นวพันธ์ ครู
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710978 : บ้านนาจาน ปัญญา  กาละปัตย์ ผู้อำนวยการ
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710979 : บ้านนาประชุม สุจิตรา  มังคลาไชยศรี ครูธุรการโรงเรียน
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710980 : ชุมชนบ้านนาเยีย นายราชบัญชา  ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710977 : บ้านแก้งยาง พิศสุดา  ราชโยธี ธุรการ
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710977 : บ้านแก้งยาง นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว ครู
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710981 : บ้านนาเรือง ไพศาล  พรมภักดี ครู
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710982 : บ้านโนนงาม สุพรพรรณ  สุ่มมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710982 : บ้านโนนงาม นิภาภรณ์  คตะวงค์ ครู
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710983 : บ้านหนองกระบือ วัชราภรณ์  แก่นศรี ครู
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710983 : บ้านหนองกระบือ ทักษิณา  ทักษิณา ธุรการ
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710984 : บ้านม่วงคำ สิริภัทรชา  กลิ่นหอม ครู
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710985 : บ้านหินลาด นายเกียรติกวินทร์  ศรีชญาภา ครูธุรการ
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711055 : บ้านโคกสมบูรณ์ ปฏิภาณ  พยอมหอม ธุรการโรงเรียน
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711055 : บ้านโคกสมบูรณ์ นายณัฐพัฒน์  คำถาวร ครู
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711061 : บ้านผึ้งโดม นางณิชากรณ์   ศรีขาว ครู
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711063 : บ้านแก่งโดม นางสาวสุพรรณา  คูณคง ครู
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711066 : บ้านคำหมากอ่อน นางสุจินดา  จำศรี ครู
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711066 : บ้านคำหมากอ่อน นางสาวจุรีภรณ์  ทำทอง ครู
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711066 : บ้านคำหมากอ่อน นายสิทธิชัย  จำศรี ครู
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711067 : อนุบาลสว่างวีระวงศ์ นางยุภาพร  พรหมประเสริฐ ครู
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711071 : บ้านสะพานโดม นางธันยพร  เหลืองสอาด ครู
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711056 : บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) นายธนกฤษ   คงเหล็กดี ผู้อำนวยการ
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711056 : บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) นายอนุชา  ทองทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711054 : บ้านคำโพธิ์โคกก่อง นายพิชญ์ชานนท์  โสมา ครู
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711057 : บ้านบัวท่า นางยลรวี  พิพัฒน์พร ครู
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711057 : บ้านบัวท่า สุจรรย์จิรา  วงศ์ชาลี ครู
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711058 : บ้านบัวเทิง นางสาวอาริยา  ช่องทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711058 : บ้านบัวเทิง นางเดือนฉาย  ขยันหา ครู
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711059 : บ้านบุ่งมะแลง พิเชฏฐ์  ยืนยง ครู
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711060 : บ้านป่าข่า นุชจรี  กันภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711073 : บ้านสุขสมบูรณ์ จิระภา  ไชยพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711073 : บ้านสุขสมบูรณ์ นายณัฏฐพล  มากบุตรดี ครู
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711062 : บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) ชูทัย  บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711064 : บ้านคำข่า วราสินี  ต้นประเสริฐ ครู
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711068 : บ้านทุ่งเพียง ณพัชญา   ภิสิทธิ์ไพโรจน์ ครูชำนาญการ
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711065 : บ้านคำสมิง นายสุรศักดิ์   วงศ์มั่น ครู
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711074 : บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขาบ้านหนองแวง) นายพิชัย  บุญขจร ครู
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711072 : บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา มธุรดา  นามนนท์ ครูผู้ช่วย
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711069 : บ้านแพง นายอมเรศ  ชัยแสง ครู
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711070 : บ้านสว่าง เพ็ญวดี  บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ