รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710765 : บ้านแฮหนามแท่ง จันทร์อำไพ  ปวะภูโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710766 : บ้านคำขวาง นางพิรุณรัตน์  ศรีคำ ครู
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710757 : บ้านท่าข้องเหล็ก กมลวรรณ  ยวนใจ ครู
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710758 : บ้านคำนางรวย นางเมตตา  สมใจเพ็ง ครู
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710758 : บ้านคำนางรวย พลากร   ชูหา ธุรการโรงเรียน
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710758 : บ้านคำนางรวย พิศมัย  เวชพูล ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนางรวย
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710756 : บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า นางนันทิตา  โสภาพิศ ครู
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710771 : บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) นายปรัชญา  จันทร์เพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710771 : บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วิไล  จินามณี ครู
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710772 : วัดบ้านค้อหวาง นายคมตะวัน  มูลวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710773 : บ้านโนนจิก สุจินดา  ตัณฑะสุวรรณะ ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710774 : บ้านดอนผอุง prawet  Duangsin ครู
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710774 : บ้านดอนผอุง ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์  พิมพ์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710780 : บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) นางนัยรัตน์   สิงห์คง ครู คศ.3
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710780 : บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สุภาณี  สิงห์ธีร์ ครู
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710795 : บ้านท่าลาด นัฏฐินี  สำเภา ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710795 : บ้านท่าลาด ราตรี  คงมาก ครู
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710795 : บ้านท่าลาด นางจุรีย์พร  สุทธิพรชัย ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710798 : บ้านโนนทรายน้อย อินทอง  บำรุงยศ ครู
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710799 : บ้านถ่อน นางอนุรักษ์  ใสจูง ครู คศ.1
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710799 : บ้านถ่อน วิไล  เวฬุวนารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710799 : บ้านถ่อน นายไมตรี  สอนอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710804 : บ้านโนนเกษม อุดม  หงษ์อินทร์ ผอ
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710804 : บ้านโนนเกษม สุริยัน  คำแสงดี ธุรการโรงเรียน
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710762 : บ้านบัววัด นางรุจิรา  สุขผล ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710762 : บ้านบัววัด ศศิวิมล  ผาดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710762 : บ้านบัววัด จุฑามาศ  ด้วงติลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710763 : บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) นายสุริยา  พลหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710763 : บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) อมรรัตน์  ทรจักร์ ธุรการโรงเรียน
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710764 : บ้านหนองสองห้อง ประสิทธิ์  นิธิยานันท์ ครู
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710760 : บ้านจั่น นางณัฐกานต์   พูลศรี ครู
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710781 : บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) นิพาพร  บุญสู่ ครู
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710782 : บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นันทะนา  ศรไชย ครู
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710782 : บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นางสาวนุชนาฏ  คำวงษ์ ครู
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710782 : บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นางสาวสุนทรี  คำเลิศ ครู
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710783 : บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) เกศมณี  ศิลาเกษ ครู
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710783 : บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) กษิภณ  สมคะเน ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710784 : บ้านคอนสาย นางไพพรรณี  จันทะวงค์ ครู
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710784 : บ้านคอนสาย ประภัสรา  กิตติโกสินท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710784 : บ้านคอนสาย นายสุพิทย์  สุขสิงห์ ครู
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710785 : บ้านนาโหนนน้อย รัชนีกร  แสนทวีสุข ครู
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710803 : บ้านท่างอย นางสาวอภิศรา  สัตยากูล พนักงานราชการ
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710803 : บ้านท่างอย อัครวัฒน์  บุราเลข ธุรการโรงเรียน
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710801 : บ้านวังยาง สุพรรณี  วงศ์เจริญ ครู
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710801 : บ้านวังยาง นางวิลาวีลย์  ผ่องแผ้ว ครู
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710802 : บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) นางสุวิมล  วงษาเลิศ ครู
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710800 : บ้านบุ่งหวาย AVORN  AUTTRA ครู
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710805 : บ้านดอนชาด นางสาวสุมาลี  กิ้งเงิน ธุรการ
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710805 : บ้านดอนชาด นางสุนันทา  ปริปุรณะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710805 : บ้านดอนชาด นายเดชา   พันธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710806 : บ้านห่องชัน Krittayapon  Chanapai ครู
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710769 : บ้านกุดระงุม นายกรพชร  ชาญเฉลิม ครู
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710768 : บ้านยางวังกางฮุง นางพัชรี  สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710777 : บ้านโนนแดง นายประสงค์  ศรมณี ครู ชำนาญการพิเศษ
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710777 : บ้านโนนแดง อธิปัตย์  สายสุด ครู
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710777 : บ้านโนนแดง นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์ ครู
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710777 : บ้านโนนแดง Kamchat  Radabut ครู
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710775 : บ้านโพธิ์ นายมีศักดิ์  ธนาคุณ รองผู้อำนวยการ
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710775 : บ้านโพธิ์ กฤษฎา  เกษาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 : บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) กฤษฎา  เกษาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 : บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) นายเกษอมร  มิ่งขวัญ ครูอัตราจ้าง
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 : บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) นายพงศ์พิพัฒน์  พรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 : บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) นายอารมย์   บุตรแสน ึครู
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 : บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) นายสุขุม  รักษาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710793 : โนนชาดผดุงวิทย์ อมรวดี  สิทธิวงศ์ ครู
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710770 : ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) วิรัตน์  บุญญเติม ครู
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710759 : บ้านหาดสวนยา ส่งศรี  คุณรักษ์ ครู
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710759 : บ้านหาดสวนยา นายพลชัย  คำแสนหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสวนยา
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710755 : บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) นันทศักดิ์  พุฒศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710753 : ชุมชนบ้านกุดเป่ง นายอนันต์   ผิวพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710753 : ชุมชนบ้านกุดเป่ง เพชรมณี  ใจเอื้อ ครู
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710753 : ชุมชนบ้านกุดเป่ง นายชัยโย  หน่อสุวรรณ ผู้อำนวยการ
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710754 : บ้านกุดปลาขาว ดุสิต  ส่งเสริม ครู
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710794 : บ้านหนองตาปู่ นายนรินทร์   มากดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710794 : บ้านหนองตาปู่ อนุศักดิ์  บุญปรุง ครู
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710789 : บ้านหนองบัวแดนเกษม ประภาพรรณ  ธรรมวัตร พนักงานราชการ
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710789 : บ้านหนองบัวแดนเกษม วิภาดา  ทองปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710789 : บ้านหนองบัวแดนเกษม นายศิลปธาน   ไกรยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710790 : บ้านบาก วัชรี  บุญปรุง ครู
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710791 : บ้านสระสมิง นายสมพงษ์  จำปาจันทร์ ครู
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710792 : บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) นายแสงทิพย์  ส่งเสริม ครู
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710787 : ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) อลงกรณ์  เคี่ยนบุ้น ครู
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710787 : ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) ฌันหา  ทิวะพล ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710788 : บ้านโนนยาง ธนาพร  ณ อุบล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710788 : บ้านโนนยาง นางสาววรรณิศา   ดุจดา ธุรการโรงเรียน
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710786 : บ้านคำเจริญ นพรัตน์  มีธรรม ครู
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710779 : อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) วนิดา  ดุจการณ์ ครู
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710779 : อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ระวีวรรณ  ทาคำรอด ครู
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710779 : อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ธำรง  สุภาการ ผู้อำนวยการ
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710779 : อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ลักขณา  อักษรศรี ครู
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710761 : บ้านธาตุ อุราลักษณ์  แก้วใส ครู
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710761 : บ้านธาตุ ทรงวุฒิ  พันธ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710807 : บ้านปากกุดหวาย จุไรภรณ์  สุภาการ ครู
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710807 : บ้านปากกุดหวาย นายสถาพร  ชาญเฉลิม ครู
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710808 : บ้านทางสาย นางเฉลาศรี  ลอยหา ครู
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710808 : บ้านทางสาย ปิยะวัฒน์  อุทัยกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710809 : บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) นายสมศักดิ์  ก้อนด้วง ครู คศ.3
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710810 : บ้านคูสว่าง นางยุวดี  แสนโสม ครู
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710811 : บ้านกุดชุม ชัยยุทธ  สืบเสนาะ ครู
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710812 : บ้านนาสะแบง ภาณิยา  ภูธา ครู
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710813 : บ้านหนองกินเพล saengarun  sudachom ครู
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710796 : บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) เพ็ญศิริ  สันธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710797 : บ้านน้ำเที่ยง ทองพูน  มณีวงศ์ ครู
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710890 : บ้านนางาม นายโชคชัย  วิวิตรกุล ครูผู้ช่วย
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710891 : บ้านโนนแคน นางสาวจุรีพร  ทองไสล ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710891 : บ้านโนนแคน นางสุนิษา  สิมาวัน ครู ค.ศ. 1
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710893 : บ้านขามป้อม ส.อ.สุรศักดิ์  มาลี ครู
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710921 : บ้านสร้างแก้ว นายขวัญชัย   สุพะนานัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710917 : บ้านทรายทอง อภิญญา  มนเทียรอาสน์ ครู
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710917 : บ้านทรายทอง ไพรินทร์  ผุดผ่อง ครู
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710918 : บ้านหินแห่ อังคณาวรรณ  ยิ่งยืน ครูค.ศ.1
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710919 : บ้านกระแอกน้อย นางสาววาสนา  สร้อยมาลุน ครูชำนาญการ
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710919 : บ้านกระแอกน้อย กนิษฐภัทร์  สาเวช ครูธุรการโรงเรียน
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710920 : บ้านสำโรงน้อย สถิตย์  วรุณธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710902 : บ้านคำสว่าง สุปราณี  สิงห์แก้ว ครู
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710915 : บ้านค้อน้อย เทวิน  บรรบุบผา ครูชำนาญการ
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710916 : บ้านอาเลา นิตยา  หงษ์คำ ครูธุรการ
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710888 : บ้านผำ นางสาวสุมณฑา  ปาคำดี ครู
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710888 : บ้านผำ นางสาวแสงเดือน  คงทน ครูอัตราจ้าง
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710875 : บ้านโคกก่อง มณฑิดา  ลาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710876 : บ้านแกนาคำ ปานทิพย์  แก้วเคนมา ธุรการโรงเรียน
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710877 : บ้านโนนสมบูรณ์ เพียงใจ  ทาวะรมย์ ครูผู้ช่วย
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710879 : บ้านหนองจิกนาเรือง นางสาวจารุณี  ใจภักดี ครู
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710880 : บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) กรรณิกา  เพ็งศรี ครู
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710898 : บ้านวังคกอูบมุง ปาริชาติ  บุญกาญจน์ ครูผู้ช่วย
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710899 : บ้านโคกสว่าง สายทอง  กัญญาพันธ์ ครู
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710899 : บ้านโคกสว่าง นางสาวกมลวรรณ  ปฏิบูรณ์ พนักงานราชการ
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710900 : บ้านคุ้ม นางสาวพัฑรา   ปัตชาพรหม ครู
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710900 : บ้านคุ้ม โรงเรียนบ้านคุ้ม  อุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710901 : บ้านกะแอก นายบุญสี  แก้ววงษา ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710901 : บ้านกะแอก นางสมสกุล   มุทุสิทธิ์ ครู
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710903 : บ้านนาดี นายทนงศักดิ์  หล้าสิงห์ ครู
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710904 : บ้านสระดอกเกษ บุญเติม  ไชยราช ครู
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710905 : บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) นางสาวสุจิรัตน์   ตะริวงษ์ ครู
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710905 : บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) ปรารถนา  แก้วอุดร ธุรการ
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710906 : บ้านหนองหิน อะริเดช  ผินโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710907 : หนองมังโนนกลางห่องแดง นายสมร  แก้วมาเกิด ครู
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710913 : บ้านโนนสัง นรา  สุวรรณพงศ์ ครู
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710911 : บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) สุพจน์  ไชยมาตย์ ธุรการโรงเรียน
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710911 : บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) นายเกียรติศักดิ์  รัฐิรมย์ ครู
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710912 : บ้านดอนม่วง วาสนา  ใยรัก ธุรการโรงเรียน
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710873 : โพนเมืองโนนกาเล็น (ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) นายชัยวัธน์  สุนิพันธ์ ครู
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710874 : บ้านเปือย ศรศิริ  ศรีพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710870 : บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) นายสุพจน์  ศรีบุตร ครู
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710871 : บ้านโพนงาม นางพัทธ์ธีรา  ทาระศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710872 : บ้านหนองผือโปร่งคำ นางสาวพัชนี  สีทน ครู
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710868 : บ้านบุ่ง นายชูทัย  บุญช่วย ธุรการ
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710868 : บ้านบุ่ง พายุ  สุขเจริญ ธุรการโรงเรียน
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710869 : บ้านห่องขอน ศรรัก  ใจภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710882 : บ้านบอน กมลวรรณ  จอมทรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710882 : บ้านบอน นางสมาพร  นิพขันธุ์ ครู
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710883 : บ้านค้อบอน อุไรวรรณ  บุญมาวัด ธุรการโรงเรียน
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710883 : บ้านค้อบอน ศุภิสรา  ชาจันทึก ครู
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710885 : บ้านหนองหัวงัว นางสาวนพรดา  ขันอัสวะ ครู
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710885 : บ้านหนองหัวงัว นายสมศักดิ์  ศรีพนากุล ครู
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710886 : บ้านหนองเทา นายพินิจ  ชาลีพรหม ครู
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710886 : บ้านหนองเทา สุภัค  จันทาโทอ่อน พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710886 : บ้านหนองเทา วราภรณ์  เดชอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710892 : บ้านหนองสองห้อง นางอำนวย  ทองรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710892 : บ้านหนองสองห้อง นางบัวลา  ทมถา ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710889 : บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) กฤติพงศ์  ไหลหลั่ง ธุรการโรงเรียน
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710889 : บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วิชชุดา  วรัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710889 : บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สมพาน  ควรนาม ครู
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710895 : บ้านผับแล้ง นายสุทัศน์  ทองไสล ครู
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710884 : บ้านหว้านแกเจริญ นายสมนึก  สายเวช ครู
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710896 : บ้านน้ำเกลี้ยง นายไชยยันต์  ดวงแก้ว ครูอัตราจ้าง
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710896 : บ้านน้ำเกลี้ยง อัมรินทร์  คำทวี ผู้อำนวยการ
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710909 : บ้านนาแก นายสุรชาติ  ศรีซองเชษฐ์ ครู
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710909 : บ้านนาแก ไพศาล  ศรีระวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710910 : บ้านนานวล นางเอมพิการ์  โชติพันธ์ ครู
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710914 : บ้านสร้างโหง่น นางสาวจุฬาลักษณ์  อรศรี ครูผู้ช่วย
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710914 : บ้านสร้างโหง่น สมหวัง  เจริญศรี ครู
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710914 : บ้านสร้างโหง่น อภิรดา  โขมะวัฒน์ ครู
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710914 : บ้านสร้างโหง่น นางสาวต้องใจ  นาคำนวน ธุรการโรงเรียน
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710908 : บ้านหนองบัว นายประนม  บุตรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710908 : บ้านหนองบัว นางสุพรรณี   นาคแนวดี ครู ชำนาญการพิเศษ
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710972 : บ้านขี้เหล็ก นายวินันท์  อุทธา ครู
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710972 : บ้านขี้เหล็ก อภิชาติ  ฝางคำ ธุรการโรงเรียน
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710973 : บ้านดอนยู นายพีรพงษ์  บรรณกิจ ครู
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710973 : บ้านดอนยู นางปานทิพย์   สร้อยผาบ ครู
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710974 : บ้านนาดี ทวี  ละพิมพ์ ครู
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710974 : บ้านนาดี นางสาวบังอร  จันทร์ถอด ครู
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710975 : บ้านนาดู่ นางสาวดารณี  มนตรี ธุรการ
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710976 : บ้านหนองแปน อุปถัมภ์  วงศ์ตรี ครู
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710978 : บ้านนาจาน จริยาภรณ์  บุญเฉลียว ครู
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710978 : บ้านนาจาน อธิศ  นวพันธ์ ครู
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710978 : บ้านนาจาน ปัญญา  กาละปัตย์ ผู้อำนวยการ
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710979 : บ้านนาประชุม สุจิตรา  มังคลาไชยศรี ครูธุรการโรงเรียน
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710980 : ชุมชนบ้านนาเยีย นายราชบัญชา  ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710977 : บ้านแก้งยาง พิศสุดา  ราชโยธี ธุรการ
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710977 : บ้านแก้งยาง นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว ครู
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710981 : บ้านนาเรือง ไพศาล  พรมภักดี ครู
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710982 : บ้านโนนงาม สุพรพรรณ  สุ่มมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710982 : บ้านโนนงาม พิมลรัตน์  บังศรี ครู
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710983 : บ้านหนองกระบือ วัชราภรณ์  แก่นศรี ครู
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710983 : บ้านหนองกระบือ ปัณณิกา  ประจญยุทธ ครูผู้ช่วย
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710983 : บ้านหนองกระบือ นายฉัตรชัย   ทองด้วง ครู อัตราจ้าง
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710983 : บ้านหนองกระบือ ทักษิณา  ทักษิณา ธุรการ
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710984 : บ้านม่วงคำ สิริภัทรชา  กลิ่นหอม ครู
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710985 : บ้านหินลาด นายเกียรติกวินทร์  ศรีชญาภา ครูธุรการ
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710985 : บ้านหินลาด ชัยมงคล  สุเพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710985 : บ้านหินลาด สมคิด  สุเพ็ญ ครู
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711055 : บ้านโคกสมบูรณ์ ปฏิภาณ  พยอมหอม ธุรการโรงเรียน
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711055 : บ้านโคกสมบูรณ์ นายณัฐพัฒน์  คำถาวร ครูผู้ช่วย
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711061 : บ้านผึ้งโดม นางณิชากรณ์   ศรีขาว ครู
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711061 : บ้านผึ้งโดม นายอัครพล  ศรีพารา ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711063 : บ้านแก่งโดม นางสาวสุพรรณา  คูณคง ครู
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711066 : บ้านคำหมากอ่อน นายสิทธิชัย  จำศรี ครู
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711067 : อนุบาลสว่างวีระวงศ์ ชวลิดา  ประจันทร์ศรี ธุรการโรงเรียน
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711067 : อนุบาลสว่างวีระวงศ์ นายธีรวุฒิ  ขันทวี ธุรการโรงเรียน
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711067 : อนุบาลสว่างวีระวงศ์ นางยุภาพร  พรหมประเสริฐ ครู
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711071 : บ้านสะพานโดม นางนงลักษณ์  คงรอด ครู
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711071 : บ้านสะพานโดม ภรินธร  พรมขอนยาง ครู
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711056 : บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) นายธนกฤษ   คงเหล็กดี ผู้อำนวยการ
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711056 : บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) ระพีวรรณ  ประสงค์สิน ครู
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711056 : บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) นายอนุชา  ทองทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711054 : บ้านคำโพธิ์โคกก่อง นายพิชญ์ชานนท์  โสมา ครู
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711054 : บ้านคำโพธิ์โคกก่อง นายสุดใจ  สุรำไพ ครู
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711057 : บ้านบัวท่า นางยลรวี  พิพัฒน์พร ครู
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711058 : บ้านบัวเทิง นางสาวอาริยา  ช่องทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711058 : บ้านบัวเทิง นางเดือนฉาย  ขยันหา ครู
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711059 : บ้านบุ่งมะแลง พิเชฏฐ์  ยืนยง ครู
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711060 : บ้านป่าข่า สำราญ  ทองทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711060 : บ้านป่าข่า นุชจรี  กันภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711073 : บ้านสุขสมบูรณ์ นายณัฏฐพล  มากบุตรดี ครู
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711073 : บ้านสุขสมบูรณ์ สุทัศน์  จันทรักษ์ ธุรการ
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711073 : บ้านสุขสมบูรณ์ จิระภา  ไชยพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711062 : บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) ชูทัย  บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711062 : บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวสาวิตรี  ดวงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711064 : บ้านคำข่า วราสินี  ต้นประเสริฐ ครู
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711068 : บ้านทุ่งเพียง ณพัชญา   ภิสิทธิ์ไพโรจน์ ครูชำนาญการ
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711065 : บ้านคำสมิง นายนุชิต  เถาว์โท ผู้อำนวยการโรงเรียน
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711065 : บ้านคำสมิง นายสุรศักดิ์   วงศ์มั่น ครู
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711074 : บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขาบ้านหนองแวง) นายพิชัย  บุญขจร ครู
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711072 : บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา มธุรดา  นามนนท์ ครูผู้ช่วย
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711072 : บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา นายศรีศักดิ์  แสงใส ครู
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711072 : บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา ปรีดา  ชิดดี ครู
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711069 : บ้านแพง นางจิตร์หัสยา  พัชรกมลวงศ์ ครู
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711069 : บ้านแพง นายอมเรศ  ชัยแสง ครู
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711070 : บ้านสว่าง เพ็ญวดี  บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711070 : บ้านสว่าง นาง  มยุรีุ มากบุตรดี