รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710282 : บ้านกลาง วัฒนา  ท่าหาญ ครู
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710283 : บ้านหมากมาย สุทธิพงศ์   แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710284 : บ้านเม็กใหญ่ กิตติยาพร  จิตหนักแน่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710285 : ดำรงสินสงเคราะห์ นางสาวฐิติภา  วรรณดัด เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710287 : บ้านบัวเทียม พิชัย  บุญสุข ธุรการโรงเรียน
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710288 : บ้านโนนสวรรค์ กัลยา  โฮมหุ้มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710290 : บ้านสุขสมบูรณ์ วลัยลักษณ์   อินทร์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710290 : บ้านสุขสมบูรณ์ เกษร  สุพร ครู
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710292 : บ้านนาทุ่ง ธัญญาลักษณ์  ยืนยาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710293 : บ้านอุดมสุข ทิติยภัทร  มุ่งหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710294 : บ้านดอนม่วย สิทธิศักดิ์  พุ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710294 : บ้านดอนม่วย ภิรมย์ญา  บาคำ ครู
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710296 : บ้านกุดประทาย อุไรวรรณ  รูปแก้ว ครู
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710298 : บ้านโนนกอย รัชดาพร  เวทนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710299 : บ้านโนนขาม สุรวิทยา  ละดาดก ครู
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710300 : บ้านแสนสุข นางสาวอุษณีย์  อุสาพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710301 : บ้านหนองคู ศิริพร  แสวงวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710303 : บ้านนาอุดม มณิดา  แจ่มสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710304 : บ้านคำนาแซง วัชระ  ถาวร ครู ชำนาญการพิเศษ
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710316 : บ้านแก้ง นางสาววิมล   ลายรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710317 : บ้านไฮตาก ปิ่นธนา  คำแสงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710318 : บ้านประหูต ปิยาพร  แสงเนตร ครู
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710319 : บ้านห้วยสำราญ อรวรรณ  ประทุมเวียง ธุรการ
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710321 : บ้านยาง จักรนริน  ป้องปิด ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710321 : บ้านยาง เจนยุทธ  อุกาพรม ครู
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710321 : บ้านยาง ืืืืณัฏฐนันท์  วงศ์ชื่น ครูผู้ช่วย
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710302 : บ้านนาประดู่ นางบุษบงค์  บุญศรี ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710302 : บ้านนาประดู่ นางสาวจันทร์ธิรา  การะเกษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710295 : บ้านนานวล นุชนาตย์  โพธิ์สุวรรณ ครูธุรการ
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710291 : บ้านนาสมบูรณ์ นางสาวอรัญญา   บุญพูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710289 : บ้านคำครั่ง สุวิท  พะคะเวช ครู
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710286 : บ้านป่าตาว อังสุดา  หวังดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710325 : บ้านโนนแคน นางศิริพร  ทองมนต์ ธุรการ
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710326 : บ้านโนนกาเร็น นายสนธยา   แสงกล้า พนักงานราชการ
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710327 : บ้านโพธิ์ไทร สมวรรณชนก  มณเฑียร ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710328 : บ้านคำสำราญ นางสำนวน  วรวัฒน์ ครู
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710328 : บ้านคำสำราญ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวรรณ  สระแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710329 : บ้านโนนแก้ง อัญยพร  สังวาลย์ ธุรการ โรงเรียน
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710330 : บ้านสองคอน นางอุษา  งามแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710331 : บ้านโพนดวน นางสาวสายตะวัน  พิมพ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710266 : บ้านท่าโพธิ์ศรี นายเชิดศักดิ์  ทาสมบูรณ์ ผอ รร
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710266 : บ้านท่าโพธิ์ศรี นายธนกฤต  นุสาตรสังข์ เจ้าหน้าที่ธุการ
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710267 : บ้านวารีอุดม รุ่งทิวา  คำผุย เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710268 : บ้านโพธิ์สง่า นางสาว สุปราณี  สิมพันธ์ ธุรการ
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710269 : บ้านโนนหลี่ ปนัดดา  แก้วน้ำคำ ครูธุรการ
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710270 : บ้านม่วงนาดี นางสาวรัติยา  เพ็งดี เจ้าหน้าที่ ธุรการ
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710332 : บ้านทุ่งเทิง อาทิตย์  สิงห์แสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710335 : บ้านสว่างโนนทอง นางสาวนันทนา  นาคำมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710333 : บ้านโนน ฐปกานต์  วาปี เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710334 : บ้านบัวเจริญ เกษร  เกษร คำมะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710265 : บ้านหม้อทอง ทิพย์ประภา  ทิพย์ประภา ช่วงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710261 : บ้านเตย วนิดา  คุ้มไพร่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710262 : บ้านดอนกลาง ศักดา  พยารัตน์ ครู
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710263 : บ้านหนองไฮ บุษบา  แก้วศรี ธุรการ
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710264 : บ้านหนองแต้ นายสมชาย  นามเจริญ ครู
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710252 : บ้านนากระแซง รัศมี  พรมสะอาด ครูชำนาญการ
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710253 : พิชัยศึกษา นงคราญ  สายแวว เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710259 : บ้านโนนสวาง นางสาวศิริกมล  ปานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710260 : บ้านหนองเงินฮ้อย อนุศิษฎ์  คุ้มไพร่ ครู
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710257 : บ้านห่องเตย จรรจิรา  กุสุมาลย์ ครูผู้ช่วย
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710258 : บ้านห่องคำ รุ่งทิวา   พาพะหม เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710254 : บ้านโชคชัย สายฝน  สวัสดิ์วร ครู
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710255 : บ้านหนองบัวแดง นางสาวนิตยา  ทวีสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710256 : บ้านโนนจิก ทองพัน  เครือทอง ครู
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710251 : บ้านนาเจริญ นางสาวปุณญานารท  จุลทา ธุรการ
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710245 : บ้านกระเบื้อง นางสาวเพ็ญศิริ  บุญเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710246 : บ้านม่วงโนนกระแต นายสวัสดิ์   หยาดทอง ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710247 : บ้านนาห้วยแคน กานต์พิชชา  พรมดี ธุรการโรงเรียน
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710242 : บ้านนาส่วง นางประภา  ศรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710243 : บ้านเสาเล้า นางสาวศรีอำภา  ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710244 : บ้านหนองบัว ชนาพร  อันทปัญญา ธุรการ
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710322 : บ้านโนนสมบูรณ์ ศิริพร  วิสาน ครูธุรการ
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710323 : บ้านสวนสวรรค์ ธีระทัศน์  สุยังกุล ครูธุรการ
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710324 : อุดมสามัคคี นางสาวสุดาพร  วามนตรี ธุรการโรงเรียน
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710324 : อุดมสามัคคี นายวิเชียร  สนัย ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710320 : บ้านนาแก อุไรวรรณ   บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710275 : บ้านบัวงาม นางดวงใจ  นันตะเสน ครู
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710276 : บ้านหนองสนม วิไลวรรณ  ศรีกุล ครู
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710276 : บ้านหนองสนม สัญทาน  นิลสนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710281 : บ้านโนนแฝก นางสาวกาญจนา  จอมขวัญ ธุรการโรงเรียน
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710277 : ประชานุเคราะห์ศึกษา สุภาพร  สิงห์กัน ธุรการโรงเรียน
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710278 : บ้านนาเลิง นางสาวเบญจภรณ์  พาเเพง เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710279 : บ้านบัวทอง นายประวิทย์  บัวเครือ ครู
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710280 : บ้านราษฎร์สามัคคี พัฒนา  บุญจรัส ครูผู้ช่วย
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710248 : บ้านโนนค้อ นางสาวศุภจิรา  ศรีโสภา เจ้าหน้าที่่ธุรการ
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710249 : บ้านป่าหวาย ลัดดาวัลย์  เรียนไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710250 : บ้านป่าโมง ดวงฤทัย  อินทะรังษี พนักงานราชการ
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710311 : นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ นางสาวปรารถนา  สมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710312 : ชุมชนบ้านหนองยาว พรพิมล  ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710297 : บ้านโนนสว่าง วิภาดา  โคตรพงษ์ ธุรการ
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710305 : บ้านหนองแสง นายเทวัญ  ประทุมมา ครู
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710306 : เมืองเดช สิทธิกร  กสินธุรัมย์ ครู
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710307 : เวตวันวิทยา นายรักศักดิ์  ปริหา ครู
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710308 : อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นายอำนาจ  สอนลัทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710309 : บ้านแขมเจริญ นางสาวกัญญาวรรณ  สาหมาน ครูธุรการ
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710310 : ประชาสามัคคี นายกิรกร  จันทรุกขา ครูธุรการ
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710315 : บ้านสมสะอาด นายจิรัฐติศักดิ์  แตรบรรเลง ธุรการ
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710313 : ดำรงสินอุทิศ สุกัญญา   แพนสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710313 : ดำรงสินอุทิศ นายสฤษดิ์  เจริญรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710314 : บ้านหนองสำราญ กมลชนก  สิงห์ผง ธุรการ
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710273 : สมสะอาดสวนฝ้าย นายรัตนพงษ์  แก้วลี ครู
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710273 : สมสะอาดสวนฝ้าย นางสาวนพวรรณ  มุธุสิทธิ์ ครู
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710274 : บ้านหนองบัวหลวง นายบัวศรี  เพ็งดี รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710271 : บ้านโนนสนาม ณัฐรดา  จันทะศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710272 : บ้านท่าหลวงนาคำ นางสาวปัทมา  ทองวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710451 : นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) สมภาร  นิยม ครู
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710452 : บ้านแก้งขี้เหล็ก นายนราธิป  เกษสุพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710454 : บ้านโคกใหญ่ ภัทราพร  สูงเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710456 : ผอบ ณ นคร 2 หนูลำพลอย  ศรีพนา ครู
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710457 : สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) นางสาววาสนา  ริปันโน ครู
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710460 : บ้านดงขวางคำโทน กุสุมาลย์  โมขทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710462 : บ้านท่าก่อ ระพีพรรณ   สังคะรินทร์ พนักงานราชการ
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710462 : บ้านท่าก่อ อารียา  วงค์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710462 : บ้านท่าก่อ ปรียานุช  กงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710464 : บ้านป่าพอก นายจักรกรี  ชาติแพงตา ครู
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710473 : บ้านกวางดีด สุพัทธนา  ไข่หิน เจ้าหน้าที่ธุรก่ร
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710474 : บ้านโคกเทียม จิตติมา  ทองพิทักษ์ ธุรการ
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710476 : บ้านโนนคูณแสนสุข พชรมน  สอนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710477 : บ้านโนนบก นายอิสราช   จำปาแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710478 : บ้านป่าก้าว จันทิมา  พูลเพิ่ม ครู
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710478 : บ้านป่าก้าว นางสาววราภรณ์  เข็มมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710475 : บ้านตบหู นางสาวพิริยาพร  สาระพันธ์ ครู
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710470 : บ้านโนนว่าน นางสาวนพิษฐา   ละออง เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710468 : บ้านคำอุดม กฤษณา  สายแวว เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710461 : บ้านดอนยาว วัฒนา  เลื่อมใส เจ้าหน้าที่ธุระการ
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710459 : บ้านคำบอน วยุรี  สีทอนชิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710458 : ชุมชนบ้านโนนแดง ภันทิลา  อุฐบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710455 : บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ นายพัฒศกร  ใยยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710453 : บ้านโคกน้อย ปัฒฑิตา  ปัญญาใส ครูผู้ช่วย
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710469 : บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) ธวัชชัย  บุญทวี ครุ
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710471 : บ้านม่วง นางสาวอลิสรา  มุสิกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710471 : บ้านม่วง ภูวะไนย์  แก้วก่า ครู
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710472 : บ้านฝั่งเพ จริยาภรณ์  ภูธร ครูผู้ช่วย
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710472 : บ้านฝั่งเพ ศิริณณา  มาระเนตร ธุรการ
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710467 : บ้านคุ้มแสนชะนี นายสุทิน  วรรณสาร ธุรการ
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710465 : บ้านบุ่งคำ จงกลณี  บุญต่อ ครู
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710466 : บ้านแก้งขอ ชาลินี  ทองสุวรรณ ธุรการ
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710463 : บ้านทุ่งเพียง นิภาพร  แก้วสนิท เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710479 : บ้านโสกแสง ประวีณา  สุภีร์ เจ้าหน้่าที่ธุรการ
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710480 : บ้านคำม่วง นางสาวลัดดาวัลย์  ผดาวัลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710481 : บ้านดอนชัยชนะ นิติธร  ภารพุทธา เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710482 : บ้านทับไฮ ก้องนภา  ปัตทุมมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710483 : บ้านโนนสว่าง นายทองดี  ทองดี ผ่ายเผย ครูอัตรจ้าง
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710483 : บ้านโนนสว่าง รัชฎาพร  คำกระสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710484 : บ้านป่าไร่ สุมาลี  ชนะภัย ครู
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710485 : บ้านโพนแอวขัน จันทิมา  หวังชื่น ธุรการ
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710488 : โนนสูงโนนโฮมวิทยา มณีนุช  เวระนะ ครูผู้ช่วย
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710489 : บ้านคำกลาง ชลกร  ศรีชมภู ธุรการโรงเรียน
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710490 : บ้านเก่าขาม พิชชานันท์  ทองล้ำ ครูธุรการ
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710492 : บ้านหนองทัพ พัทธนันท์  สุวรรณสิงห์ ธุรการ
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710517 : บ้านโซง ภูมรินทร์  ศรไชย ครู
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710518 : บ้านดวน ธนเดช  นันโท ครู
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710519 : บ้านค้อ สมาน  บุญชาติ ครู
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710519 : บ้านค้อ มุกดา โกนันต์  โกนันต์ ครู
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710520 : บ้านตาโม นิตยา  จันทร์สิงห์ ครู
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710521 : บ้านหนองเทา นางกาญจนา  แคนศิลา ธุรการ
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710494 : บ้านหนองขอน ณัฐฉิมา  ผาสุข ธุรการโรงเรียน
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710495 : บ้านแข้ด่อน นางสุมิตรา  มาทอง ธุรการ
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710496 : ตชด.บ้านค้อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  บุญตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710497 : บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) ภัทรานิษฐ์  คาดสนิท เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710498 : บ้านกุดเชียงมุน นางลดาวัลย์  เกษมสุข ครู
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710498 : บ้านกุดเชียงมุน ยุพาพร  บุญกัณฑ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710499 : บ้านจันลา วลััยพร  สิทธิ ธุรการ
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710500 : บ้านแปดอุ้ม นางสาวนลิตา  ใบสะเหล็ม ครู
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710505 : บ้านตายอย นายวีรชัย  บุสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710506 : บ้านโพนทอง ยุทธนา  สระแสง ธุรการ
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710515 : หนองโพดวิทยา นายอนุชา  โสมโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710509 : บ้านแก้งโตน สมจิตร  สายคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710510 : ชุมชนบ้านบุเปือย แก้วลัดดา  ยอดคำมี ครูอัตราจ้าง
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710510 : ชุมชนบ้านบุเปือย ปรางทิพย์  วงศ์ทองนิล ครูผู้ช่วย
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710511 : บ้านเปือย นายกันติพัส  ศิริบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710508 : ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ ถวัลย์  สองสี ครูอัตราจ้าง
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710493 : รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา วรารัตน์  มนตรี ครูผู้ช่วย
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710491 : บ้านยางกลาง ณัฏฐนันท์  นามณีย์ จ้าหน้าที่ธุรการ
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710487 : บ้านหนองคู สุภาพร  วิลามาศ ครู
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710486 : ชุมชนบ้านปลาขาว ทินนกร   ผิวก่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710512 : บ้านยางใหญ่ วิราศิณี  โสดากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710513 : บ้านโนนสวาง วรรณธณา  ทีเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710514 : บ้านดงกระชู วิชาญ  หลาทอง ธุรการ
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710507 : บ้านห้วยแก้ว นางสาวรดจรินทร์  ผลาผล ครู
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710501 : น้ำยืน ราชภพ  ชาญทุม ครู
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710502 : บ้านนาสามัคคี ปุณณภา  พินพยอม ครูผู้ช่วย
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710503 : บ้านซำหวาย ธาตรี  ชินาภาษ ครู
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710504 : เจริญศึกษา วัฒนา  พิมพ์แก้ว ธุรการ
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710540 : บ้านดงเมย นางสาวชฎาพรรณ  หัตกิจ ครู
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710542 : บ้านคอแลน นายปวีณ์กร  นิตใธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710543 : บ้านขอนแป้น รัชฎาภรณ์  พูนพิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710544 : บ้านหนองกบ นางสาวปิลันยา  อัจฉฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710545 : บ้านป่าแขมหนองเรือ วิภารัตน์  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่่ธุรการโรงเรียน
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710546 : บ้านห้วยทราย สิริยากร  ไชยเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710547 : บ้านแก้งยาง ธัญชนก  แสนทวีสุข ธุรการ
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710565 : บ้านโนนสำราญ นางสาวนิภาดา  ลาภมูล ธุรการโรงเรียน
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710565 : บ้านโนนสำราญ นางสาวพุทธชาติ  หาญธงชัย ธุรการโรงเรียน
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710566 : บ้านหนองบัว อังสุมาลี  อร่ามศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710563 : บ้านโนนเขืองจงเจริญ วีระชัย  โคตรสมบัติ ครูธุรการ
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710529 : ชุมชนบ้านนาโพธิ์ ปิยนุช  สาภิราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710557 : บ้านโนนหมากเดือย ชวัลนุช  จันดี ครู
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710558 : บ้านหนองยู วารี  คำคูณ ครู
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710558 : บ้านหนองยู นางสาวอัญชิษฐา   สารปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710555 : บ้านโนนค้อ นางสาวประภัสสร  สิงห์บุราณ ครู
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710556 : บ้านโนนสว่าง ศิริอร  เคหารมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710553 : บ้านโนนสวรรค์ นางสาวทวีกิต  ทองใบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710549 : บ้านหัวแข้ อังคณา  พลมนตรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710550 : บ้านห้วยปอ กัญชลิกา   คำเครือ ธุรการโรงเรียน
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710548 : อนุบาลบุณฑริก นายสืบศักดิ์  ล้อมวงศ์ ครู
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710535 : บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 นางกันทิมา  บุปผา ครูชำนาญการ
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710535 : บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 ศราวุฒิ  โชคเหมาะ ครู
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710533 : บ้านดอนโจด นางสุพรรณิการ์  ณรงค์พันธ์ ครู
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710534 : บ้านนาแคน ปิมประภาพร  สิงหา เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710530 : บ้านหาดทรายคูณ สุชีรา   เถาว์โท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710531 : บ้านโนนกาหลงน้อย นายสุริยงค์   ศิริพัฒน์ ครู
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710564 : บ้านแมด วารี  บุปผา ครู
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710551 : บ้านป่าสน ยุทธนา  ต้นพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710567 : บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา นางสาวพิมพ์ชนก  ดอนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710569 : บ้านโนนน้อย นันทิดา  สาเลศ ธุรการ
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710570 : บ้านโนนสูง นางสาวอุไรพร  สีหานาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710571 : บ้านป่าเตี้ย นางกัญญา  วงศ์เพม ครู
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710571 : บ้านป่าเตี้ย นายวรรณชัย   ไชยนาท ครูธุการ
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710572 : บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ นางรุ้งราวรรณ   ทิมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710539 : บ้านโนนหุ่ง นางสาวสมาพร  สมสุข ธุรการโรงเรียน
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710537 : บ้านนาโดม วรุณยุพา  นางสาววรุณยุพา คำหลอม เจ้าหน้าธุรการ
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710538 : บ้านอุดมชาติ นางบุญรอง  ทาสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710536 : บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ นางสาวยิ่งลักษณ์  ผลาผล ครู
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710554 : บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว มาลี  แสงทอง ครู
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710554 : บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว นิตยา  สุนทรา ครู
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710561 : บ้านโนนจิก อานุสรา  ดาวเรือง ครู
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710561 : บ้านโนนจิก ไชยณรงค์  อุโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710562 : ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ นางสาวชนิดาภา  พงษ์โภชน์ ครู
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710559 : บ้านหนองม่วง ปริวัชน์  ลาภคล้อยมา ครู
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710560 : บ้านสมพรรัตน์ เอกสิทธิ์  สรสิทธิ์ ครู
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710552 : บ้านแก้งสว่าง นางสาวรุ่งนภา  สายสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710568 : บ้านบก ปรางทิพย์  สีชา ธุรการ
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710573 : บ้านเก่ากลาง นางสาววารุณี  บุญกว้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710525 : บ้านหนองแปน นางสาวไพรศรี  ศรีรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710526 : บ้านสร้างหอม ณัชนันทน์   ยานุ ครูผู้ช่วย
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710527 : บ้านคำบาก ศุภาวดี  กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710527 : บ้านคำบาก ณัฏฐ์ฎาพร  ประเสริฐ ครู
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710528 : บ้านแก้งสมบูรณ์ นางสาว สุวนันท์  บุญกว้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710522 : บ้านห้วยข่า นายมรุต  สาธิสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710523 : บ้านหนองเม็ก นายนันทวัฒน์  ผลกอง ครูผู้ช่วย
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710524 : บ้านหนองแปก ศิรินภรณ์   สีส่วน ครู
242 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710993 : บ้านซำงู นางสาวศิริพร  ทาราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710994 : บ้านกุดเรือ จักรีพร  ศรีเสมอ ครู
244 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710994 : บ้านกุดเรือ นายทนง   ไพรบึง ครูผู้ช่วย
245 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710995 : บ้านทุ่งช้าง นางสาวเสาวลักษณ์  แสนสุข เจ้่าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
246 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710999 : บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว นางสาวกิตติยา   โชติพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
247 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710986 : บ้านโคกชำแระ ไกรสร  สายเพ็ชร ครู
248 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710987 : บ้านหนองสนมพะลาน นโลบล  คำเก่ง ธุรการโรงเรียน
249 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710988 : บ้านคำกลางวังม่วง นายสาธิต  ทรงกรด เจ้าหน้าที่ธุรการ
250 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710996 : นาเกษมเจริญวิทยา นางสุบรรณ์  แก้วชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
251 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710997 : บ้านโนนใหญ่ จิตติญา  โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710998 : บ้านหนองถาวร นางสาวนิภาพร  บุตรโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
253 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710989 : บ้านนาห่อม นางสาวอรอนงค์  อ่อนโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710990 : บ้านโนนจานหนองสีขา ลักขณาวรรณ  วอทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
255 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710991 : บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สมพงษ์  วรรณเวช พนักงานราชการ
256 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710992 : บ้านหนองบัวอารี วิลาวัลย์  อินทร์แก้ว ธุรการ
257 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711000 : บ้านหนองอ้ม จิราภรณ์  แก้วสง่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
258 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711001 : บ้านทองสวัสดิ์ นางสาวจุฑามาศ  บุตรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
259 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711002 : บ้านโนนรังหนองบัวดง ธิดา  คำกระจาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
260 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711003 : บ้านเบญจ์โนนดู่ ปิยะณัฐ  สวัสดี ครูผู้ช่วย
261 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711004 : บ้านห่องปอ นางสาวเกศรา   คำเลี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
262 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711004 : บ้านห่องปอ ดรุณวรรณ  พรมศร ครูผู้ช่วย
263 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711005 : บ้านหนองขี้เห็น นางสาววิดา  วิลัยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
264 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711078 : บ้านตาโอง ศิิริพร  ศรีกุลา ครู
265 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711079 : บ้านโนนสวรรค์ กนกวรรณ  คร่ำครวญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
266 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711083 : บ้านหนองดินดำ บุษบา  โสภารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711086 : บ้านขี้เหล็ก รัชนี  ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
268 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711090 : บ้านห้วยเสลา สุกัญญา  นางสาวสุกัญญา มีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
269 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711093 : บ้านหนองหัวลิงหนองขอน ปทุมมา  ไชยช่วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
270 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711085 : บ้านโนนยาง นางสาวไพลิน  สายศร ครู
271 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711082 : บ้านห้วยยาง เกียรติศักดิ์  สุทาคง ธุรการโรงเรียน
272 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711080 : ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) ธีราพัทธ์  นะที ครู คศ.
273 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711077 : บ้านตาเกาตาโกย นางสาวปนัสยา  ตลับทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
274 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711084 : บ้านหมากแหน่ง นางสาวพนิตตา  สุดาชม เจ้าหน้าที่ธุรการ
275 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711075 : อนุบาลน้ำขุ่น ขวัญฤดี  เชียรรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
276 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711076 : บ้านซำสะกวยน้อย วนิดา  สายบัว ธุรการ
277 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711081 : บ้านแสนถาวร วิชุดา  แสงตะวัน ธุรการโรงเรียน
278 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711087 : บ้านดอนโมกข์ กฤตภัค  ผกาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
279 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711088 : บ้านโนนสว่างวังเสือ นางสาวปรมาภรณ์   พรมลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
280 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711088 : บ้านโนนสว่างวังเสือ กฤษดา  ไถวฤทธิ์ ครู
281 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711089 : บ้านไพบูลย์ นางสาวยุภาพร  มะโนชาติ ธุรการโรงเรียน
282 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711091 : บ้านหนองดุม วิชุดา  ทัดเทียม เจ้าหน้าที่ธุรการ
283 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711091 : บ้านหนองดุม วิชุดา  ทัดเทียม เจ้าหน้าที่ธุรการ
284 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711092 : บ้านหนองโด ประธานพล  พลเรือง ครู
285 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711094 : บ้านอิสานเศรษฐกิจ นางสาวลัดดาวรรณ  แก่นลา เจ้าหน้าที่ธุรการ