รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยโสธร เขต 1 430054 : บ้านเชือกน้อย ชนิสรา  โคตรสมบัติ พนักงานราชการ
2 สพป.ยโสธร เขต 1 430054 : บ้านเชือกน้อย วิเศษ  จันเก ครู
3 สพป.ยโสธร เขต 1 430055 : บ้านหนองบั่ว ขนิษฐา  ดาเชิงเขา ครู
4 สพป.ยโสธร เขต 1 430056 : บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ สมเกียรติ  พันธ์ศรี ครู
5 สพป.ยโสธร เขต 1 430058 : บ้านคำฮี นายดำเนิน  พิลาภ ครู
6 สพป.ยโสธร เขต 1 430061 : บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) เนรมิต   คำทอง ครู
7 สพป.ยโสธร เขต 1 430003 : บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ภัทราภรณ์   ละครวงษ์ ครู
8 สพป.ยโสธร เขต 1 430003 : บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) นายสมจิต  เวชกามา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
9 สพป.ยโสธร เขต 1 430003 : บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) เพ็ญศรี  ไตรจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.ยโสธร เขต 1 430003 : บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) จุติพร  ทุมไมย ครู
11 สพป.ยโสธร เขต 1 430004 : บ้านขุมเงิน นพคุณ  เวชกามา ครู
12 สพป.ยโสธร เขต 1 430004 : บ้านขุมเงิน นายอุเทพ  มีแก้ว ครู
13 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 : บ้านหนองบัว สิริรัตน์  เวชกามา ครู
14 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 : บ้านหนองบัว สิริธร  รมย์ราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 : บ้านหนองบัว จารุพิชญา  เสาวโมกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 : บ้านหนองบัว ตะวัน  โพธาราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ยโสธร เขต 1 430008 : บ้านคุยตับเต่า นายรังสรรค์  ศุภสร ครู
18 สพป.ยโสธร เขต 1 430008 : บ้านคุยตับเต่า นางสาวพัชรี  โปตานนท์ ครู
19 สพป.ยโสธร เขต 1 430007 : บ้านหนองหอย นายสฤษดิ์  บรรลือหาญ ครู
20 สพป.ยโสธร เขต 1 430009 : บ้านกุดกง นายนนทชัย  นิลปะกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.ยโสธร เขต 1 430006 : ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง โสภณ  ธงวิชัย ครู
22 สพป.ยโสธร เขต 1 430006 : ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง นายนนทชัย  นิลปะกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.ยโสธร เขต 1 430006 : ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ฐิติมา  คำแสง ครูผู้ช่วย
24 สพป.ยโสธร เขต 1 430001 : บ้านเขื่องคำ นายกิติชัย  ธานี ครู
25 สพป.ยโสธร เขต 1 430001 : บ้านเขื่องคำ นายนคร  แสนวงษ์ ครู
26 สพป.ยโสธร เขต 1 430002 : บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง krongkaew  yokyong ครู
27 สพป.ยโสธร เขต 1 430071 : บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง สุประวีณ์  สายรัตน์ ครู
28 สพป.ยโสธร เขต 1 430071 : บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง นางสมศรี   รามวงศ์ ครู
29 สพป.ยโสธร เขต 1 430071 : บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง รุ่งแสง  แสงชาติ ครู
30 สพป.ยโสธร เขต 1 430072 : บ้านดอนกลอย นางสาวกุลธิดา  อุปสาร ครูผู้สอน
31 สพป.ยโสธร เขต 1 430072 : บ้านดอนกลอย นายวราวุฒิ  อินทรากอง ครู
32 สพป.ยโสธร เขต 1 430073 : บ้านคำน้ำสร้าง วันชัย  สิงหเลิศ ครู
33 สพป.ยโสธร เขต 1 430073 : บ้านคำน้ำสร้าง สุพจน์  สุระเพิ่ม ครู (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน)
34 สพป.ยโสธร เขต 1 430073 : บ้านคำน้ำสร้าง วันชัย  สิงหเลิศ ครู
35 สพป.ยโสธร เขต 1 430073 : บ้านคำน้ำสร้าง บุญเพ็ง  เศษสุวรรณ ครู
36 สพป.ยโสธร เขต 1 430074 : บ้านดอนยางกล้วยสำโรง นายฉลาด  ชื่นชม ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.ยโสธร เขต 1 430075 : บ้านท่าเยี่ยม นายเมธี  มุสิกสาร ครู
38 สพป.ยโสธร เขต 1 430076 : บ้านแจ้งน้อย นายศุภชัย  นักร้อง ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.ยโสธร เขต 1 430048 : บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ศิริลักษณ์  คำภูษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.ยโสธร เขต 1 430048 : บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา พรทิพย์  จึงเรืองสิทธิ์ ครู
41 สพป.ยโสธร เขต 1 430049 : บ้านสามเพียแสนจำปา ปวีณา  ละครวงษ์ ครู
42 สพป.ยโสธร เขต 1 430053 : บ้านพลับหนองคำ ธีรกุล  พงษ์จงมิตร ครูผู้ช่วย
43 สพป.ยโสธร เขต 1 430047 : บ้านดู่ทุ่งคำบอน กฤตนัย  ไชยดี ครู
44 สพป.ยโสธร เขต 1 430047 : บ้านดู่ทุ่งคำบอน สุรางค์รัตน์  สายพล ครู
45 สพป.ยโสธร เขต 1 430046 : บ้านเชือก นางฉลอม  ไศลบาท ครู
46 สพป.ยโสธร เขต 1 430059 : บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) นายศักรินทร์  สมหวัง ครู
47 สพป.ยโสธร เขต 1 430059 : บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) นางนิตกันยา   ปะวันเณย์ ครู
48 สพป.ยโสธร เขต 1 430060 : ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) นายชนินทร  จันละบุตร ครู
49 สพป.ยโสธร เขต 1 430060 : ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) บังเกษ  แสนจัน ครู
50 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 : บ้านเดิด สุริยันต์  เจริญทัศน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
51 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 : บ้านเดิด โสภิทนภา  ศิริโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 : บ้านเดิด นายสนทนา  โพธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 : บ้านเดิด นางสาวเพ็ญนภา  ยะฮาด ครู
54 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 : บ้านเดิด ศิวาพร  สายศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.ยโสธร เขต 1 430043 : บ้านบาก นางสุธิดา  อารี ครู
56 สพป.ยโสธร เขต 1 430044 : บ้านน้ำโผ่ นางถวิล  ศรีเนตร ครู
57 สพป.ยโสธร เขต 1 430045 : บ้านใหม่ชุมพร นิดาวรรณ  สมสะอาด ครู
58 สพป.ยโสธร เขต 1 430062 : บ้านตาดทอง นวลสะอาด  สิงห์นันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.ยโสธร เขต 1 430062 : บ้านตาดทอง นวลศรี  สารสร ครู
60 สพป.ยโสธร เขต 1 430065 : บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) นางเพ็ญแข  ทองเรือง ครูโรงเรียนบ้านสะเดา
61 สพป.ยโสธร เขต 1 430065 : บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) สุภานี  ไศลบาท ครูโรงเรียนบ้านสะเดา(คุรุประชาวิทยาคาร)
62 สพป.ยโสธร เขต 1 430066 : บ้านหนองแฝก สุภาวดี  คำผา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
63 สพป.ยโสธร เขต 1 430066 : บ้านหนองแฝก อุบล  จักษุกรรฐ์ ครู
64 สพป.ยโสธร เขต 1 430067 : บ้านดอนมะยาง กม.3 จิราภรณ์  วิชัยเนาว์ พนักงานราชการ
65 สพป.ยโสธร เขต 1 430069 : อนุบาลยโสธร บรรลุ  วงษ์โสภา ครู
66 สพป.ยโสธร เขต 1 430069 : อนุบาลยโสธร นายสัมฤทธิ์  วรรณี ครู
67 สพป.ยโสธร เขต 1 430026 : บ้านทุ่งแต้ พงษ์ศักดิ์  สุระขันธ์ ครู
68 สพป.ยโสธร เขต 1 430027 : บ้านคำเม็ก นายสัมฤทธิ์  สมหวัง ครู
69 สพป.ยโสธร เขต 1 430029 : บ้านคำน้ำเกี้ยง สนอง  แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง
70 สพป.ยโสธร เขต 1 430029 : บ้านคำน้ำเกี้ยง พูลสิทธิ์   สืบศรี ครู
71 สพป.ยโสธร เขต 1 430057 : บ้านหนองเป้า นางสุทัศ  มีสิทธิ์ ครู
72 สพป.ยโสธร เขต 1 430010 : บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว นางแสงเดือน  ศรีวะรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.ยโสธร เขต 1 430011 : บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) นางสาวจารุวรรณ   มาตขาว จนท ธุรการ
74 สพป.ยโสธร เขต 1 430028 : บ้านนาดีดอนจาน ทวีรัตน์  รุ่งเรือง ครู ค.ศ.3
75 สพป.ยโสธร เขต 1 430028 : บ้านนาดีดอนจาน ทวีรัตน์  รุ่งเรือง ครู
76 สพป.ยโสธร เขต 1 430030 : บ้านนาสะไมย์ แสงเทียน  สุวรรณเพชร ครูชำนาญการ
77 สพป.ยโสธร เขต 1 430030 : บ้านนาสะไมย์ นงค์สุดา  ไชยรักษ์ ครู
78 สพป.ยโสธร เขต 1 430030 : บ้านนาสะไมย์ ศิริ  ประเสริฐ ครู
79 สพป.ยโสธร เขต 1 430031 : บ้านผือฮีนาลานาจาน ปัทมา  มีชัย ครู
80 สพป.ยโสธร เขต 1 430032 : บ้านชาดศาลา นางสาวมุกดา  เวฬุวนาธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.ยโสธร เขต 1 430032 : บ้านชาดศาลา อารียา  ศรีธรรม ธุรการโรงเรียน
82 สพป.ยโสธร เขต 1 430032 : บ้านชาดศาลา เฉลียว  นามวิเศษ ครู
83 สพป.ยโสธร เขต 1 430017 : บ้านสมสะอาดหนองแวง นางอ้อมเดือน  แพนพา ครู
84 สพป.ยโสธร เขต 1 430015 : บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก นางสาวสลิตตา  ยืนยงค์ ครูผู้ช่วย
85 สพป.ยโสธร เขต 1 430016 : บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) นางเพ็ญศรี  จินดากุล ครูชำนาญการพิเศษ
86 สพป.ยโสธร เขต 1 430012 : บ้านตับเต่า นางจิราภรณ์  ประชุมพันธ์ ครู
87 สพป.ยโสธร เขต 1 430013 : บ้านน้ำคำน้อย ปราณี  ธงไชย เจ้าหน้ที่ธุรการโรงเรียน
88 สพป.ยโสธร เขต 1 430013 : บ้านน้ำคำน้อย ไตรภพ  อุทัยแพน ครู
89 สพป.ยโสธร เขต 1 430014 : บ้านห้องข่าหนองเสือตาย นางคนิดา  ธงชัย ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.ยโสธร เขต 1 430014 : บ้านห้องข่าหนองเสือตาย นางศิริวรรณ  ลันละนา ครู
91 สพป.ยโสธร เขต 1 430050 : บ้านสำราญ ปรียาพร  พรหมอินทร์ พนักงานราชการ
92 สพป.ยโสธร เขต 1 430050 : บ้านสำราญ นางพันธ์ประภา  ศรีวิเศษ ครู
93 สพป.ยโสธร เขต 1 430051 : เมืองยโสธร ชณัญญา  พารุสุข ครู
94 สพป.ยโสธร เขต 1 430051 : เมืองยโสธร ชญานิศ  เศิกศิริ ครู
95 สพป.ยโสธร เขต 1 430052 : บ้านสว่างเชียงหวาง วาณุพร  ทองกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.ยโสธร เขต 1 430052 : บ้านสว่างเชียงหวาง ครุกานต์  โคตรชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.ยโสธร เขต 1 430034 : บ้านกุดระหวี่ อุดร  ผ่องแผ้ว ครู
98 สพป.ยโสธร เขต 1 430034 : บ้านกุดระหวี่ สิทธิพล  ศิริวัฒน์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
99 สพป.ยโสธร เขต 1 430037 : บ้านสิงห์ ศุภมาศ  สุวงศ์ทอง ครู
100 สพป.ยโสธร เขต 1 430038 : บ้านหนองขอนโพนสิม นางสมประสงค์  อุไรรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
101 สพป.ยโสธร เขต 1 430038 : บ้านหนองขอนโพนสิม นายจรูญ  ทองแท่ง ครู
102 สพป.ยโสธร เขต 1 430038 : บ้านหนองขอนโพนสิม กัญยรัตน์  ไศลบาท ธุรการ
103 สพป.ยโสธร เขต 1 430039 : บ้านหนองไร่จันทร์เกษม นายเทวัญ  กสิพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม
104 สพป.ยโสธร เขต 1 430040 : หนองแสง ศศิวิมล   ชูรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.ยโสธร เขต 1 430040 : หนองแสง ธัญพิสิษฐ์  แพไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
106 สพป.ยโสธร เขต 1 430070 : บ้านโนนทรายงาม ทองรื่น  ขยันทำ ครูโรงเรียนบ้านโนนทรายงาม
107 สพป.ยโสธร เขต 1 430063 : ชุมชนบ้านหนองคู นายคำพอง  พลไชย ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.ยโสธร เขต 1 430063 : ชุมชนบ้านหนองคู ภัสสรา  เหรียญทอง ครูผู้ช่วย
109 สพป.ยโสธร เขต 1 430064 : บ้านดงบัง สีดา   ชำนาญค้า ครู
110 สพป.ยโสธร เขต 1 430064 : บ้านดงบัง นางสาวอำพร   บุตรสอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.ยโสธร เขต 1 430064 : บ้านดงบัง จิราภรณ์  พละมาตย์ พนักงานราชการ
112 สพป.ยโสธร เขต 1 430019 : บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ปิยะมาศ  ต้นสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.ยโสธร เขต 1 430019 : บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม นายพุทธพงศ์  ชอบศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.ยโสธร เขต 1 430022 : บ้านโนนค้อ นายสัญญา  ชินมาตย์ ครู
115 สพป.ยโสธร เขต 1 430022 : บ้านโนนค้อ สุธรรมมา  เวฬุวนารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.ยโสธร เขต 1 430023 : บ้านโต่งโต้น มัสริน  จงกลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.ยโสธร เขต 1 430023 : บ้านโต่งโต้น นายสกล  แพงแก้ว ครู
118 สพป.ยโสธร เขต 1 430041 : บ้านนาสีนวลโนนสะอาด อินท์อร  คำสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.ยโสธร เขต 1 430036 : บ้านดอนกลองหนองไฮ ธงชัย  ไชยช่วย ครู
120 สพป.ยโสธร เขต 1 430036 : บ้านดอนกลองหนองไฮ นายธงชัย  ไชยช่วย ครู
121 สพป.ยโสธร เขต 1 430033 : บ้านหนองเรือ ประพันธ์  หางนาค ครู
122 สพป.ยโสธร เขต 1 430033 : บ้านหนองเรือ สรรเพ็ชญ์  บุุญพรลิขิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.ยโสธร เขต 1 430033 : บ้านหนองเรือ ธานาพล  สังฆพรหม ครู
124 สพป.ยโสธร เขต 1 430024 : บ้านหนองทองหลางโนนกุง นภิส  ธนุยุทธกุล ครู
125 สพป.ยโสธร เขต 1 430025 : บ้านหนองบกโนนสวาท นายเมธี  สืบศรี ครู
126 สพป.ยโสธร เขต 1 430018 : บ้านหนองหิน ณรงค์  ศ ครู
127 สพป.ยโสธร เขต 1 430020 : บ้านหนองเป็ด นายสุทัศน์  ไชยมา ครู
128 สพป.ยโสธร เขต 1 430020 : บ้านหนองเป็ด จินต์จุฑา  นางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.ยโสธร เขต 1 430021 : บ้านหนองหงอก นางเรืองวลี  สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.ยโสธร เขต 1 430152 : บ้านกุดกุง นายพิเชษฐ   สำโรง ครู
131 สพป.ยโสธร เขต 1 430153 : บ้านโนนม่วง tawin kootcharo  กุชโร ครู
132 สพป.ยโสธร เขต 1 430154 : บ้านเหล่ามะเขียว เตือนใจ  เอมสมบูรณ์ ครู
133 สพป.ยโสธร เขต 1 430155 : บ้านทรายงาม นายสมพร  พร้อมจิตร ครู
134 สพป.ยโสธร เขต 1 430156 : บ้านนาโพธิ์ นายสถิตย์  ศรีบัวบาล ครู
135 สพป.ยโสธร เขต 1 430156 : บ้านนาโพธิ์ นางจิลดา  ธุระกิจ ธุรการโรงเรียน
136 สพป.ยโสธร เขต 1 430157 : ชุมชนกู่จาน รฐา  แสนสวาสดิ์ ครู
137 สพป.ยโสธร เขต 1 430158 : บ้านนาเวียงคำศิริ นายศักดิ์ศรี  เยาวบุตร ครู
138 สพป.ยโสธร เขต 1 430158 : บ้านนาเวียงคำศิริ นายสมโภชน์  กุหลาบขาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
139 สพป.ยโสธร เขต 1 430162 : บ้านหนองเสียวชัยมงคล นายวุฒิไกร  แสนสวาสดิ์ ครู
140 สพป.ยโสธร เขต 1 430179 : ประชาสงเคราะห์ นางพิมพา  มาลัย ครู
141 สพป.ยโสธร เขต 1 430180 : บ้านแคนน้อยหนองเลิง นายพิชัย  อายุยืน ครูชำนาญการพิเศษ
142 สพป.ยโสธร เขต 1 430180 : บ้านแคนน้อยหนองเลิง นายวัชรพล  ภูอวด ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.ยโสธร เขต 1 430197 : บ้านกลางนา วาสนา  แสงกล้า ครู
144 สพป.ยโสธร เขต 1 430197 : บ้านกลางนา นางสาวธารินี  จันทา ธุรการ
145 สพป.ยโสธร เขต 1 430195 : บ้านนาถ่ม อมรา  กิจเกียรติ์ ธุรการโรงเรียน
146 สพป.ยโสธร เขต 1 430195 : บ้านนาถ่ม นางสาวไพวรรณ   วาจาสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.ยโสธร เขต 1 430195 : บ้านนาถ่ม สุวัจน์  ศิริบุตร ครูผู้ช่วย
148 สพป.ยโสธร เขต 1 430196 : บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน คำสิงห์   ทองอุ่น ครู
149 สพป.ยโสธร เขต 1 430196 : บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน อรรถพล  เทินสะเกษ ครูผู้ช่วย
150 สพป.ยโสธร เขต 1 430193 : ชุมชนดงแคนใหญ่ ชนมน  ทองลุม ครู
151 สพป.ยโสธร เขต 1 430194 : บ้านผักบุ้ง วัชราภรณ์  บุญฟัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
152 สพป.ยโสธร เขต 1 430194 : บ้านผักบุ้ง นางมะลัย  โมฬีชาติ ครู
153 สพป.ยโสธร เขต 1 430182 : บ้านดงเจริญ นางวิฬาวรรณ  เสาวะพาน ครู
154 สพป.ยโสธร เขต 1 430184 : บ้านคำแหลม นางสาวญาตาวี  อบมาพันธ์ ครูผู้ช่วย
155 สพป.ยโสธร เขต 1 430184 : บ้านคำแหลม วราภรณ์  ลำภา ครูอัตราจ้าง
156 สพป.ยโสธร เขต 1 430185 : บ้านแหล่งหนู รชต  สมวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.ยโสธร เขต 1 430168 : บ้านทุ่งมน นิตยาพร  บุญทศ พนักงานราขการ
158 สพป.ยโสธร เขต 1 430169 : โซงเหล่าโป่วิทยา นางสกุลตา  แพงโสม ครู
159 สพป.ยโสธร เขต 1 430169 : โซงเหล่าโป่วิทยา สมชาย  แพงโสม ครู
160 สพป.ยโสธร เขต 1 430169 : โซงเหล่าโป่วิทยา นางฐิตินันท์   สว่างแสง ครู
161 สพป.ยโสธร เขต 1 430163 : บ้านมะพริกดู่โพนสิม ประยูร  ไชยนา ครู
162 สพป.ยโสธร เขต 1 430187 : บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นายตระกูลเพชร  แก้วพิลึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
163 สพป.ยโสธร เขต 1 430187 : บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก อุกฤษฏ์  แสงดี พนักงานราชการทั่วไป
164 สพป.ยโสธร เขต 1 430187 : บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นางบุญเสถียร  สุตคาน ครูชำนาญการพิเศษ
165 สพป.ยโสธร เขต 1 430187 : บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก พิมพ์ใจ  ทองนาค พนักงานราชการทั่วไป
166 สพป.ยโสธร เขต 1 430188 : บ้านนาหลู่เหล่าตอง กิตติชัย  ศิริเกษ ครู
167 สพป.ยโสธร เขต 1 430188 : บ้านนาหลู่เหล่าตอง นายสุพจน์  สมเพ็ง ครู
168 สพป.ยโสธร เขต 1 430189 : บ้านหนองเทา นางโสภิตา  แสนสุด ครูชำนาญการพิเศษ
169 สพป.ยโสธร เขต 1 430189 : บ้านหนองเทา นางโสภิตา  แสนสุด ครูชำนาญการพิเศษ
170 สพป.ยโสธร เขต 1 430189 : บ้านหนองเทา นางกุหลาบ  แวววงศ์ ครูชำนาญการพิเศ๋ษ
171 สพป.ยโสธร เขต 1 430190 : บ้านปลาอีด นายไพบูลย์  วงค์อนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.ยโสธร เขต 1 430190 : บ้านปลาอีด นายอุเทน  กลมเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.ยโสธร เขต 1 430191 : บ้านหัวขัว ใบ  ข่าวกระโทก ครู
174 สพป.ยโสธร เขต 1 430198 : บ้านนาห่อม นายสุริยา  นาเวียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
175 สพป.ยโสธร เขต 1 430199 : บ้านนาคำปักแฮด นายพุทธา  ดลศรี ครู
176 สพป.ยโสธร เขต 1 430199 : บ้านนาคำปักแฮด จิรเดช  ศิริโสม ธุรการ
177 สพป.ยโสธร เขต 1 430186 : บ้านน้ำเกลี้ยง นางสุจิตรา  ทางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.ยโสธร เขต 1 430183 : บ้านสำโรง นายณัฏฐพล  คำแพง เจ้าหน้าธุรการ
179 สพป.ยโสธร เขต 1 430183 : บ้านสำโรง เฉลิมพล  โพธิ์ศรี ครู
180 สพป.ยโสธร เขต 1 430181 : บ้านโพนทัน ประสิทธิ์  สำโรง ครู
181 สพป.ยโสธร เขต 1 430164 : ชุมชนย่อวิทยา ละมุล  หอมหวล ครู
182 สพป.ยโสธร เขต 1 430164 : ชุมชนย่อวิทยา อรรควัฒน์  เวชกามา พนักงานราชการ
183 สพป.ยโสธร เขต 1 430164 : ชุมชนย่อวิทยา นางอาภรณ์  บุญประชุม ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.ยโสธร เขต 1 430164 : ชุมชนย่อวิทยา ทิพสุดา  แก้วศิริ ครู
185 สพป.ยโสธร เขต 1 430165 : บ้านคำม่วง บุญจันทร์  ชำนาญค้า ครู
186 สพป.ยโสธร เขต 1 430166 : บ้านสว่าง บุญเรือน  คุณธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
187 สพป.ยโสธร เขต 1 430166 : บ้านสว่าง นางบลวิภา  อินทรสัตยพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.ยโสธร เขต 1 430167 : บ้านโคกป่าจิก นายณัฐวุฒิ  แก้วพิลึก เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.ยโสธร เขต 1 430170 : อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) นายชลธิศ  รุ่งเรือง ครู
190 สพป.ยโสธร เขต 1 430170 : อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) นงนุช  แก้วคำชาติ ครู
191 สพป.ยโสธร เขต 1 430171 : คำเขื่อนแก้ว ปราโมทย์  ดวงมุลตรี ครู
192 สพป.ยโสธร เขต 1 430171 : คำเขื่อนแก้ว มะลิวัลย์  เชี่ยวชาญ ครูผู้ช่วย
193 สพป.ยโสธร เขต 1 430171 : คำเขื่อนแก้ว นางวาสนา  จรรยา ครู
194 สพป.ยโสธร เขต 1 430173 : วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ นางสาวกันยกร  ณ กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.ยโสธร เขต 1 430174 : บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) นางสาวธนิดา  สมวงษ์ ครู
196 สพป.ยโสธร เขต 1 430174 : บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) นางนุชิราภรณ์  บัวเมือง ครู
197 สพป.ยโสธร เขต 1 430175 : บ้านโนนหนองแฝก นายสมัย  อินทำนุ ครู
198 สพป.ยโสธร เขต 1 430176 : บ้านแหล่งแป้น นางนภาพร  บุญสาร ครู
199 สพป.ยโสธร เขต 1 430176 : บ้านแหล่งแป้น นางราตรี  จำปาแดง ครู
200 สพป.ยโสธร เขต 1 430177 : บ้านเหล่าฝ้าย นายรวี  แก่นอาสา ครู
201 สพป.ยโสธร เขต 1 430151 : บ้านดอนขะยอม ชาตรี  เอนกพร ครู
202 สพป.ยโสธร เขต 1 430148 : บ้านสงเปือย นายสังคม  พรหมศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
203 สพป.ยโสธร เขต 1 430148 : บ้านสงเปือย นายธีระวิทย์  กลมเกลัยว ครู
204 สพป.ยโสธร เขต 1 430149 : บ้านบุ่งหวาย ปรีชา  กล้าหาญ ครู
205 สพป.ยโสธร เขต 1 430149 : บ้านบุ่งหวาย ชนิดา  กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.ยโสธร เขต 1 430150 : บ้านกุดตากล้า คชาภพ  ป้องวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
207 สพป.ยโสธร เขต 1 430161 : บ้านกุดเป่ง นางสาวศิริวรรณ  กุดเป่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
208 สพป.ยโสธร เขต 1 430159 : บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ นายบุญชู  คงดี ครู
209 สพป.ยโสธร เขต 1 430159 : บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ สมศักดิ์  ทองทา ผู้อำนวยการ
210 สพป.ยโสธร เขต 1 430160 : บ้านเหล่าหุ่ง นางปรียานุช  เสียงใส ครู
211 สพป.ยโสธร เขต 1 430160 : บ้านเหล่าหุ่ง พรทิพย์  เสียงใส ครู
212 สพป.ยโสธร เขต 1 430252 : บ้านคุ้ม นายปราโมทย์  คุ้มบุญ ครู
213 สพป.ยโสธร เขต 1 430252 : บ้านคุ้ม วีระยุทธ  ดวงศรี ครู
214 สพป.ยโสธร เขต 1 430252 : บ้านคุ้ม นายเสริม  ศิริบุตร ครู
215 สพป.ยโสธร เขต 1 430253 : บ้านขาม นิภาพร   สีสมสัน ครูอัตราจ้าง
216 สพป.ยโสธร เขต 1 430253 : บ้านขาม นางสุภิญญา  นนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
217 สพป.ยโสธร เขต 1 430253 : บ้านขาม กนกวรรณ   บุญนัน ครูอัตราจ้าง
218 สพป.ยโสธร เขต 1 430254 : บ้านคูเมือง ธัชธัญญา  ดำริวิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
219 สพป.ยโสธร เขต 1 430254 : บ้านคูเมือง นายยสรศักดิ์   วิริยะสุชน ผอ
220 สพป.ยโสธร เขต 1 430254 : บ้านคูเมือง นางวัลลิยา  กัลปดี ครู
221 สพป.ยโสธร เขต 1 430255 : ชุมชนบ้านสำโรง นายวรภัทร   เคนสุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
222 สพป.ยโสธร เขต 1 430256 : บ้านพลไว นายพีระศักดิ์  มหาชนะวงษ์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
223 สพป.ยโสธร เขต 1 430256 : บ้านพลไว นายอำนาจ  ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลไว
224 สพป.ยโสธร เขต 1 430272 : บ้านราชมุนี สมชิด  ศรีคลัง ครู
225 สพป.ยโสธร เขต 1 430272 : บ้านราชมุนี อรอร  คำอาจ ครู
226 สพป.ยโสธร เขต 1 430273 : บ้านเลียบ สุธัญญา  จันทร์สมัคร พนักงานราชการ
227 สพป.ยโสธร เขต 1 430274 : บ้านยางกลาง นายวรการ  แสนสุด ครู
228 สพป.ยโสธร เขต 1 430275 : บ้านแดง นายสุพิศ  ทำทอง ครู
229 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 : บ้านท่าช้าง นายสุทน  สมสาย ครู
230 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 : บ้านท่าช้าง ยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
231 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 : บ้านท่าช้าง นายวิสุทธ  ลูกอินทร์ ครู
232 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 : บ้านท่าช้าง ดนุพล  ปามุทา ธุรการ
233 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 : ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นางสาวนัฐชาพร  บุญพจน์ ครู
234 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 : ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นางสุมาลี  แก้วกลม ครู
235 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 : ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นายอนันต์  สว่างวงศ์ ครู
236 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 : ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นางสุพิศ  ลาภเย็น ครู
237 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 : ชุมชนบ้านดอนผึ้ง ศักดิ์ดา  เนืองศรี ครู
238 สพป.ยโสธร เขต 1 430232 : บ้านปอแดงโคกสะอาด นางถนอมจิต  สายบัวบาน ครู
239 สพป.ยโสธร เขต 1 430232 : บ้านปอแดงโคกสะอาด อรุณโรจน์  เอาหานัด ธุรการ
240 สพป.ยโสธร เขต 1 430232 : บ้านปอแดงโคกสะอาด นางลักษณาวรรณ  กาลาศรี ครูชำนาญการพิเศษ
241 สพป.ยโสธร เขต 1 430233 : บ้านบากเรือ อนุสรณ์  พวงศรี ครู
242 สพป.ยโสธร เขต 1 430234 : บ้านดงยาง นางศันสนีย์  ศรีเสน ครู
243 สพป.ยโสธร เขต 1 430276 : บ้านยางเครือ บรรเจิด  สัสสี ครู
244 สพป.ยโสธร เขต 1 430277 : บ้านดงจงอาง นายจารึก  พวงราช ครู
245 สพป.ยโสธร เขต 1 430277 : บ้านดงจงอาง นางคำแดง  แถลงการณ์ ครู
246 สพป.ยโสธร เขต 1 430278 : บ้านยางน้อย พิทยา  นามบุญลือ ผู้อำนวยการ
247 สพป.ยโสธร เขต 1 430279 : ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา บุญเรืองศิลป์  ชาวดอน ครู
248 สพป.ยโสธร เขต 1 430279 : ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา นางหนูเพียร  ตันหง่าย ครู
249 สพป.ยโสธร เขต 1 430279 : ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา นายอุทาน  สิงห์ครุธ ผู้อำนวยการโรงเรียน
250 สพป.ยโสธร เขต 1 430257 : บ้านผือฮี พงศ์ภัค  จารักษ์ ครู
251 สพป.ยโสธร เขต 1 430257 : บ้านผือฮี จิรนันท์  แวงวรรณ์ ครู
252 สพป.ยโสธร เขต 1 430258 : บ้านหัวดอน อัจฉรา  จำปา ครูชำนาญการพิเศษ
253 สพป.ยโสธร เขต 1 430258 : บ้านหัวดอน นางฐิติมา  แก้วกล้า ครู
254 สพป.ยโสธร เขต 1 430258 : บ้านหัวดอน นายเกรียงไกร  ศรียานนท์ ครู
255 สพป.ยโสธร เขต 1 430259 : บ้านเปือย นันทรัตน์  ทรัพย์สินทวีคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
256 สพป.ยโสธร เขต 1 430259 : บ้านเปือย โสภา  ศรีลาอจา ครู ชำนาญการพิเศษ
257 สพป.ยโสธร เขต 1 430260 : บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) นางลักขณา   บุญแปลง ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.ยโสธร เขต 1 430260 : บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) สมศักดิ์  กิ่งแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
259 สพป.ยโสธร เขต 1 430261 : บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) นายยุทธชัย  ทาราศรี คศ.2
260 สพป.ยโสธร เขต 1 430262 : บ้านแดงประชาสรรค์ วราพร  ใจทน ครู ชำนาญการพิเศษ
261 สพป.ยโสธร เขต 1 430263 : บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) นราธิป  โพธิ์ศรี ครู
262 สพป.ยโสธร เขต 1 430264 : บ้านหัวดง แก้วใจ  แก้วประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
263 สพป.ยโสธร เขต 1 430265 : บ้านโนนยาง วชิราภรณ์  สุภารี ธุรการ
264 สพป.ยโสธร เขต 1 430266 : บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี นางวรรณวิมล   พวงพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
265 สพป.ยโสธร เขต 1 430235 : อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม วัลภา  ชารีนิวัตร ครู
266 สพป.ยโสธร เขต 1 430235 : อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม นางนาถลดา  ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
267 สพป.ยโสธร เขต 1 430236 : มหาชนะชัย นายชโยชิต  พรหมจมร ครู
268 สพป.ยโสธร เขต 1 430236 : มหาชนะชัย นางสาวยุพาพร  สิมสา ครูผู้ช่วย
269 สพป.ยโสธร เขต 1 430236 : มหาชนะชัย อำพร  อุดมพันธ์ ครู
270 สพป.ยโสธร เขต 1 430237 : บ้านเหมือดป่าตอง นางสาวชนันดา  ไพรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
271 สพป.ยโสธร เขต 1 430238 : บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) นายอารีวัฒนา  หงษาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
272 สพป.ยโสธร เขต 1 430238 : บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) นางนุชนารถ  เจริญชัย ครู
273 สพป.ยโสธร เขต 1 430239 : บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) นายศิษฏ์วิภัช  เสริมพงษ์ ครู
274 สพป.ยโสธร เขต 1 430240 : บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ประมวล  ภิริยารมย์ ครู
275 สพป.ยโสธร เขต 1 430241 : บ้านบัวขาว อุทิศ  สว่างวงษ์ ครู
276 สพป.ยโสธร เขต 1 430241 : บ้านบัวขาว วิทูรย์  โยธารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
277 สพป.ยโสธร เขต 1 430242 : บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ นางสาวศิรินภา  มณีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
278 สพป.ยโสธร เขต 1 430242 : บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ วัชรีญาพร  ธิมาชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
279 สพป.ยโสธร เขต 1 430243 : บ้านเหล่าใหญ่ ณิชาภา  กลมเกลี้ยง ครู
280 สพป.ยโสธร เขต 1 430244 : บ้านเหมือดขาว กนกอร  บุญกว้าง ครู
281 สพป.ยโสธร เขต 1 430244 : บ้านเหมือดขาว เมธี  ทวีโชค ครูผู้ช่วย
282 สพป.ยโสธร เขต 1 430244 : บ้านเหมือดขาว นายชำนาญ  โครตรบุตร ครู
283 สพป.ยโสธร เขต 1 430267 : บ้านสร้างแป้น ขนิษฐา  นาคสุข ครู
284 สพป.ยโสธร เขต 1 430267 : บ้านสร้างแป้น พนิดา  จักรวรรดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
285 สพป.ยโสธร เขต 1 430267 : บ้านสร้างแป้น ชัชวาล  ทนินทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
286 สพป.ยโสธร เขต 1 430268 : บ้านสงยาง อารีรัตน์  ใจเย็น ครู
287 สพป.ยโสธร เขต 1 430268 : บ้านสงยาง บังอร  พิลาวัน ครู
288 สพป.ยโสธร เขต 1 430269 : บ้านบ่อบึงโพนจาน ไสว  เกษกัน ครู
289 สพป.ยโสธร เขต 1 430270 : บ้านดงขวาง ทัสวรรณ  ฟล่าโพนทัน พนักงานราชการ
290 สพป.ยโสธร เขต 1 430271 : บ้านซำ จินตหรา  กาละปักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
291 สพป.ยโสธร เขต 1 430271 : บ้านซำ พยัคฆ์พงศ์  ธงชัย ครู
292 สพป.ยโสธร เขต 1 430271 : บ้านซำ นายบุญถิน  แหวนหล่อ ครู
293 สพป.ยโสธร เขต 1 430245 : ชุมชนบ้านหัวเมือง นางสาวจินตนา  พรหมประดิษฐ ครู
294 สพป.ยโสธร เขต 1 430246 : บ้านนาดีนาอุดม นางสาวจิราภรณ์   นุชนาง ครู
295 สพป.ยโสธร เขต 1 430246 : บ้านนาดีนาอุดม จุฑาธร  จูมวงษ์ ครู
296 สพป.ยโสธร เขต 1 430247 : บ้านหนองยาง นายนนทชัย  ศิริผลา ครู
297 สพป.ยโสธร เขต 1 430247 : บ้านหนองยาง ปิยะฉัตร  ผลจันทร์ ครูชำนาญการ
298 สพป.ยโสธร เขต 1 430248 : บ้านหนองตุ นางเจียมจิตต์  แก้วพลงาม ครู
299 สพป.ยโสธร เขต 1 430249 : คูสองชั้น นางสาวสุภาพร  ทองมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
300 สพป.ยโสธร เขต 1 430249 : คูสองชั้น นายพรเทพ  คำหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
301 สพป.ยโสธร เขต 1 430249 : คูสองชั้น นายสุรสิงห์  เหมือนชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
302 สพป.ยโสธร เขต 1 430250 : กุดพันเขียว ดวงฤทัย  พลพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
303 สพป.ยโสธร เขต 1 430135 : บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นิศาชล  นามสาย ครู
304 สพป.ยโสธร เขต 1 430135 : บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สุภาพร  ไชยะนา ครู
305 สพป.ยโสธร เขต 1 430135 : บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางนรินรัตน์  ประจวบสุข ครู
306 สพป.ยโสธร เขต 1 430136 : บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นายธนบดี  มูลเกษ ครู
307 สพป.ยโสธร เขต 1 430138 : บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) นางจินตะนา  ศรีหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
308 สพป.ยโสธร เขต 1 430139 : บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) กัลยาณิน  เชื้อสุข ครู
309 สพป.ยโสธร เขต 1 430139 : บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) มาลี  ทองหลาง ครู
310 สพป.ยโสธร เขต 1 430140 : บ้านแจนแลน นิตยา  สายสิงห์ ครู
311 สพป.ยโสธร เขต 1 430141 : สหประชาสรรค์ ทวี  โขนชัยภูมิ ครู
312 สพป.ยโสธร เขต 1 430141 : สหประชาสรรค์ มลฤดี  ทองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
313 สพป.ยโสธร เขต 1 430134 : บ้านผิผ่วน นายบรรจบ  นันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
314 สพป.ยโสธร เขต 1 430134 : บ้านผิผ่วน นางฐิติยา  อินตะนา ครู
315 สพป.ยโสธร เขต 1 430131 : อนุบาลค้อวัง ศักดิ์สิทธิ์  ราชตาจ้าย ครู
316 สพป.ยโสธร เขต 1 430131 : อนุบาลค้อวัง นางณัฐชยา  ชุมศรี ครู
317 สพป.ยโสธร เขต 1 430133 : บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) นายยงค์  เกลียวทอง ครู
318 สพป.ยโสธร เขต 1 430133 : บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัชราภรณ์  ไพรินทร์ ครู
319 สพป.ยโสธร เขต 1 430133 : บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ณัฐพงศ์  เห็มทอง ครู
320 สพป.ยโสธร เขต 1 430129 : บ้านดงมะหรี่ สุภาภรณ์  แจ่มพันธ์ ครู
321 สพป.ยโสธร เขต 1 430130 : บ้านหมากมาย นายภานรินทร์  แผ่นศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
322 สพป.ยโสธร เขต 1 430142 : บ้านน้ำอ้อม นางจุฬารัตน์  คมไธสง ครู
323 สพป.ยโสธร เขต 1 430142 : บ้านน้ำอ้อม กาญจนา  โยธารส ครู
324 สพป.ยโสธร เขต 1 430142 : บ้านน้ำอ้อม สิริกัญญา  มงคลคำ ครูชำนาญการพิเศษ
325 สพป.ยโสธร เขต 1 430143 : บ้านโพนแบง วราพงษ์  วงศ์ดอกพวง ครู
326 สพป.ยโสธร เขต 1 430132 : วัดบ้านเปาะ นางสาวกฤตวรรณ  เสาหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
327 สพป.ยโสธร เขต 1 430132 : วัดบ้านเปาะ คมขำ  นิลศิริ พนักงานบริการ
328 สพป.ยโสธร เขต 1 430132 : วัดบ้านเปาะ วชิรา  กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียน
329 สพป.ยโสธร เขต 1 430144 : บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ สุรเดช  อินอ่อน ครู
330 สพป.ยโสธร เขต 1 430145 : บ้านศิริพัฒนา อภิญญา  พันธ์งาม พนักงานราชการ
331 สพป.ยโสธร เขต 1 430145 : บ้านศิริพัฒนา นายเชิดชัย  โคตรชมภู ครู
332 สพป.ยโสธร เขต 1 430146 : บ้านดวนบากน้อย ruttanaporn  klangmanee ครู
333 สพป.ยโสธร เขต 1 430146 : บ้านดวนบากน้อย นายอุทัย  เกษกัน ครู
334 สพป.ยโสธร เขต 1 430147 : บ้านจานทุ่ง นายวีระยุทธ  งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียน
335 สพป.ยโสธร เขต 1 430147 : บ้านจานทุ่ง วุมิชัย  ทองบ่อ ครู
336 สพป.ยโสธร เขต 1 430127 : บ้านแข่โพนเมือง ทรงวุฒิ  ทองขำ ครูชำนาญการพิเศษ
337 สพป.ยโสธร เขต 1 430127 : บ้านแข่โพนเมือง สุริยกานต์  รักศิลป์ ครูอัตราจ้าง
338 สพป.ยโสธร เขต 1 430128 : บ้านฟ้าห่วน ธนิดา   ทาฤทธิ์ ครู