รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยโสธร เขต 1 430054 : บ้านเชือกน้อย ชนิสรา  โคตรสมบัติ พนักงานราชการ
2 สพป.ยโสธร เขต 1 430054 : บ้านเชือกน้อย วิเศษ  จันเก ครู
3 สพป.ยโสธร เขต 1 430055 : บ้านหนองบั่ว ขนิษฐา  ดาเชิงเขา ครู
4 สพป.ยโสธร เขต 1 430056 : บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ สมเกียรติ  พันธ์ศรี ครู
5 สพป.ยโสธร เขต 1 430056 : บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ อรทัย  บัวประเสริฐ ธุรการ
6 สพป.ยโสธร เขต 1 430058 : บ้านคำฮี นายดำเนิน  พิลาภ ครู
7 สพป.ยโสธร เขต 1 430058 : บ้านคำฮี ณรงค์  องอาจ ครู
8 สพป.ยโสธร เขต 1 430061 : บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) เนรมิต   คำทอง ครู
9 สพป.ยโสธร เขต 1 430003 : บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) จุติพร  ทุมไมย ครู
10 สพป.ยโสธร เขต 1 430004 : บ้านขุมเงิน พรธิวา  วอทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.ยโสธร เขต 1 430004 : บ้านขุมเงิน นพคุณ  เวชกามา ครู
12 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 : บ้านหนองบัว สิริรัตน์  เวชกามา ครู
13 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 : บ้านหนองบัว สิริธร  รมย์ราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 : บ้านหนองบัว ตะวัน  โพธาราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 : บ้านหนองบัว จารุพิชญา  เสาวโมกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.ยโสธร เขต 1 430008 : บ้านคุยตับเต่า นางสาวพัชรี  โปตานนท์ ครู
17 สพป.ยโสธร เขต 1 430009 : บ้านกุดกง นายอภิชาติ  ฤทธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.ยโสธร เขต 1 430006 : ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง นายนนทชัย  นิลปะกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.ยโสธร เขต 1 430001 : บ้านเขื่องคำ นายนคร  แสนวงษ์ ครู
20 สพป.ยโสธร เขต 1 430002 : บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง krongkaew  yokyong ครู
21 สพป.ยโสธร เขต 1 430071 : บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง รุ่งแสง  แสงชาติ ครู
22 สพป.ยโสธร เขต 1 430072 : บ้านดอนกลอย นายวราวุฒิ  อินทรากอง ครู
23 สพป.ยโสธร เขต 1 430072 : บ้านดอนกลอย ประเสริฐ  มาคำผุย ครู
24 สพป.ยโสธร เขต 1 430073 : บ้านคำน้ำสร้าง สุพจน์  สุระเพิ่ม ครู (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน)
25 สพป.ยโสธร เขต 1 430074 : บ้านดอนยางกล้วยสำโรง นายฉลาด  ชื่นชม ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.ยโสธร เขต 1 430075 : บ้านท่าเยี่ยม นายเมธี  มุสิกสาร ครู
27 สพป.ยโสธร เขต 1 430076 : บ้านแจ้งน้อย นางสาวศรีประภา   แก้วเกาะ ธุรการโรงเรียน
28 สพป.ยโสธร เขต 1 430048 : บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา เพ็ญบุญญา  สุวพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.ยโสธร เขต 1 430048 : บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ศิริลักษณ์  คำภูษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.ยโสธร เขต 1 430049 : บ้านสามเพียแสนจำปา ปวีณา  ละครวงษ์ ครู
31 สพป.ยโสธร เขต 1 430053 : บ้านพลับหนองคำ ธีรกุล  พงษ์จงมิตร ครูผู้ช่วย
32 สพป.ยโสธร เขต 1 430047 : บ้านดู่ทุ่งคำบอน กฤตนัย  ไชยดี ครู
33 สพป.ยโสธร เขต 1 430046 : บ้านเชือก นางฉลอม  ไศลบาท ครู
34 สพป.ยโสธร เขต 1 430059 : บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) นางนิตกันยา   ปะวันเณย์ ครู
35 สพป.ยโสธร เขต 1 430060 : ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ชาลิสา  องอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.ยโสธร เขต 1 430060 : ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ชาลิสา  องอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 : บ้านเดิด นางสาวเพ็ญนภา  ยะฮาด ครู
38 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 : บ้านเดิด ศิวาพร  สายศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.ยโสธร เขต 1 430043 : บ้านบาก นางสุธิดา  อารี ครู
40 สพป.ยโสธร เขต 1 430044 : บ้านน้ำโผ่ นางถวิล  ศรีเนตร ครู
41 สพป.ยโสธร เขต 1 430045 : บ้านใหม่ชุมพร นิดาวรรณ  สมสะอาด ครู
42 สพป.ยโสธร เขต 1 430062 : บ้านตาดทอง นวลสะอาด  สิงห์นันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพป.ยโสธร เขต 1 430065 : บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) สุภานี  ไศลบาท ครูโรงเรียนบ้านสะเดา(คุรุประชาวิทยาคาร)
44 สพป.ยโสธร เขต 1 430066 : บ้านหนองแฝก อุบล  จักษุกรรฐ์ ครู
45 สพป.ยโสธร เขต 1 430067 : บ้านดอนมะยาง กม.3 จิราภรณ์  วิชัยเนาว์ พนักงานราชการ
46 สพป.ยโสธร เขต 1 430069 : อนุบาลยโสธร บรรลุ  วงษ์โสภา ครู
47 สพป.ยโสธร เขต 1 430026 : บ้านทุ่งแต้ พงษ์ศักดิ์  สุระขันธ์ ครู
48 สพป.ยโสธร เขต 1 430027 : บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า นายสัมฤทธิ์  สมหวัง ครู
49 สพป.ยโสธร เขต 1 430029 : บ้านคำน้ำเกี้ยง สนอง  แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง
50 สพป.ยโสธร เขต 1 430057 : บ้านหนองเป้า นางสุทัศ  มีสิทธิ์ ครู
51 สพป.ยโสธร เขต 1 430010 : บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว นางสาวขันทอง  ศุภผลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.ยโสธร เขต 1 430010 : บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว นางแสงเดือน  ศรีวะรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ยโสธร เขต 1 430011 : บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) นางสาวจารุวรรณ   มาตขาว จนท ธุรการ
54 สพป.ยโสธร เขต 1 430028 : บ้านนาดีดอนจาน วีราพร  มีพรม ธุรการ
55 สพป.ยโสธร เขต 1 430028 : บ้านนาดีดอนจาน ทวีรัตน์  รุ่งเรือง ครู
56 สพป.ยโสธร เขต 1 430030 : บ้านนาสะไมย์ ศิริ  ประเสริฐ ครู
57 สพป.ยโสธร เขต 1 430031 : บ้านผือฮีนาลานาจาน ปัทมา  มีชัย ครู
58 สพป.ยโสธร เขต 1 430032 : บ้านชาดศาลา นางสาวมุกดา  เวฬุวนาธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.ยโสธร เขต 1 430032 : บ้านชาดศาลา อารียา  ศรีธรรม ธุรการโรงเรียน
60 สพป.ยโสธร เขต 1 430017 : บ้านสมสะอาดหนองแวง นางอ้อมเดือน  แพนพา ครู
61 สพป.ยโสธร เขต 1 430015 : บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง ครูชำนาญการ
62 สพป.ยโสธร เขต 1 430012 : บ้านตับเต่า นางจิราภรณ์  ประชุมพันธ์ ครู
63 สพป.ยโสธร เขต 1 430013 : บ้านน้ำคำน้อย ไตรภพ  อุทัยแพน ครู
64 สพป.ยโสธร เขต 1 430013 : บ้านน้ำคำน้อย สะคราญ  บุญทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.ยโสธร เขต 1 430014 : บ้านห้องข่าหนองเสือตาย นางศิริวรรณ  ลันละนา ครู
66 สพป.ยโสธร เขต 1 430050 : บ้านสำราญ ปรียาพร  พรหมอินทร์ พนักงานราชการ
67 สพป.ยโสธร เขต 1 430051 : เมืองยโสธร ชญานิศ  เศิกศิริ ครู
68 สพป.ยโสธร เขต 1 430052 : บ้านสว่างเชียงหวาง วาณุพร  ทองกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.ยโสธร เขต 1 430034 : บ้านกุดระหวี่ สิทธิพล  ศิริวัฒน์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
70 สพป.ยโสธร เขต 1 430037 : บ้านสิงห์ ศุภมาศ  สุวงศ์ทอง ครู
71 สพป.ยโสธร เขต 1 430038 : บ้านหนองขอนโพนสิม นายจรูญ  ทองแท่ง ครู
72 สพป.ยโสธร เขต 1 430039 : บ้านหนองไร่จันทร์เกษม นายเทวัญ  กสิพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม
73 สพป.ยโสธร เขต 1 430040 : หนองแสง ธัญพิสิษฐ์  แพไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
74 สพป.ยโสธร เขต 1 430063 : ชุมชนบ้านหนองคู ภัสสรา  เหรียญทอง ครูผู้ช่วย
75 สพป.ยโสธร เขต 1 430064 : บ้านดงบัง สีดา   ชำนาญค้า ครู
76 สพป.ยโสธร เขต 1 430064 : บ้านดงบัง นางสาวอำพร   บุตรสอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.ยโสธร เขต 1 430019 : บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม นายพุทธพงศ์  ชอบศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.ยโสธร เขต 1 430019 : บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ปิยะมาศ  ต้นสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.ยโสธร เขต 1 430022 : บ้านโนนค้อ นายสัญญา  ชินมาตย์ ครู
80 สพป.ยโสธร เขต 1 430023 : บ้านโต่งโต้น นายสกล  แพงแก้ว ครู
81 สพป.ยโสธร เขต 1 430041 : บ้านนาสีนวลโนนสะอาด อินท์อร  คำสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.ยโสธร เขต 1 430036 : บ้านดอนกลองหนองไฮ นายธงชัย  ไชยช่วย ครู
83 สพป.ยโสธร เขต 1 430033 : บ้านหนองเรือ สรรเพ็ชญ์  บุุญพรลิขิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.ยโสธร เขต 1 430024 : บ้านหนองทองหลางโนนกุง นภิส  ธนุยุทธกุล ครู
85 สพป.ยโสธร เขต 1 430025 : บ้านหนองบกโนนสวาท นายเมธี  สืบศรี ครู
86 สพป.ยโสธร เขต 1 430025 : บ้านหนองบกโนนสวาท นางสาวกัญญาเนรมิตร  ธิบูรณ์บุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.ยโสธร เขต 1 430018 : บ้านหนองหิน ณรงค์  ศ ครู
88 สพป.ยโสธร เขต 1 430018 : บ้านหนองหิน นางสาวจริยา  วงษ์แสน ครูผู้ช่วย
89 สพป.ยโสธร เขต 1 430020 : บ้านหนองเป็ด นายสุทัศน์  ไชยมา ครู
90 สพป.ยโสธร เขต 1 430020 : บ้านหนองเป็ด จินต์จุฑา  นางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.ยโสธร เขต 1 430021 : บ้านหนองหงอก นางเรืองวลี  สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.ยโสธร เขต 1 430021 : บ้านหนองหงอก สิทธิชัย  เพชรไพร ครูผู้ช่วย
93 สพป.ยโสธร เขต 1 430152 : บ้านกุดกุง นางสาวมิรันตี  ธรรมสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
94 สพป.ยโสธร เขต 1 430152 : บ้านกุดกุง นายพิเชษฐ   สำโรง ครู
95 สพป.ยโสธร เขต 1 430153 : บ้านโนนม่วง tawin kootcharo  กุชโร ครู
96 สพป.ยโสธร เขต 1 430154 : บ้านเหล่ามะเขียว เตือนใจ  เอมสมบูรณ์ ครู
97 สพป.ยโสธร เขต 1 430154 : บ้านเหล่ามะเขียว วิระพล  วงศ์ชมภู ธุรการ
98 สพป.ยโสธร เขต 1 430155 : บ้านทรายงาม นายสมพร  พร้อมจิตร ครู
99 สพป.ยโสธร เขต 1 430156 : บ้านนาโพธิ์ เบ็ญจวรรณ  ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.ยโสธร เขต 1 430156 : บ้านนาโพธิ์ นางจิลดา  ธุระกิจ ธุรการโรงเรียน
101 สพป.ยโสธร เขต 1 430157 : ชุมชนกู่จาน รฐา  แสนสวาสดิ์ ครู
102 สพป.ยโสธร เขต 1 430158 : บ้านนาเวียงคำศิริ นายสมโภชน์  กุหลาบขาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
103 สพป.ยโสธร เขต 1 430158 : บ้านนาเวียงคำศิริ นายศักดิ์ศรี  เยาวบุตร ครู
104 สพป.ยโสธร เขต 1 430162 : บ้านหนองเสียวชัยมงคล อภิสิทธิ์  พวงศรี ธุรการ
105 สพป.ยโสธร เขต 1 430162 : บ้านหนองเสียวชัยมงคล นายวุฒิไกร  แสนสวาสดิ์ ครู
106 สพป.ยโสธร เขต 1 430179 : ประชาสงเคราะห์ นางพิมพา  มาลัย ครู
107 สพป.ยโสธร เขต 1 430180 : บ้านแคนน้อยหนองเลิง นายนิรันดร์  เขียนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.ยโสธร เขต 1 430180 : บ้านแคนน้อยหนองเลิง นางสาวอมรา  กิจเกียรติ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.ยโสธร เขต 1 430197 : บ้านกลางนา นางสาวธารินี  จันทา ธุรการ
110 สพป.ยโสธร เขต 1 430197 : บ้านกลางนา วาสนา  แสงกล้า ครู
111 สพป.ยโสธร เขต 1 430195 : บ้านนาถ่ม สุวัจน์  ศิริบุตร ครูผู้ช่วย
112 สพป.ยโสธร เขต 1 430196 : บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน คำสิงห์   ทองอุ่น ครู
113 สพป.ยโสธร เขต 1 430193 : ชุมชนดงแคนใหญ่ ชนมน  ทองลุม ครู
114 สพป.ยโสธร เขต 1 430194 : บ้านผักบุ้ง วัชราภรณ์  บุญฟัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
115 สพป.ยโสธร เขต 1 430194 : บ้านผักบุ้ง นางสาวนพมาศ  มั่งมี ครูผู้ช่วย
116 สพป.ยโสธร เขต 1 430182 : บ้านดงเจริญ รชต  สมวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.ยโสธร เขต 1 430184 : บ้านคำแหลม นางสาวญาตาวี  อบมาพันธ์ ครูผู้ช่วย
118 สพป.ยโสธร เขต 1 430185 : บ้านแหล่งหนู สุพรรษา  เศิกศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.ยโสธร เขต 1 430185 : บ้านแหล่งหนู จีรนันท์  สุดแสน ครู
120 สพป.ยโสธร เขต 1 430168 : บ้านทุ่งมน นิตยาพร  บุญทศ พนักงานราขการ
121 สพป.ยโสธร เขต 1 430169 : โซงเหล่าโป่วิทยา นางสกุลตา  แพงโสม ครู
122 สพป.ยโสธร เขต 1 430163 : บ้านมะพริกดู่โพนสิม ประยูร  ไชยนา ครู
123 สพป.ยโสธร เขต 1 430187 : บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นายธนพงษ์  วงสาโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
124 สพป.ยโสธร เขต 1 430187 : บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก อุกฤษฏ์  แสงดี พนักงานราชการทั่วไป
125 สพป.ยโสธร เขต 1 430188 : บ้านนาหลู่เหล่าตอง อภิชาติ  รวมธรรม ครู
126 สพป.ยโสธร เขต 1 430189 : บ้านหนองเทา นางกุหลาบ  แวววงศ์ ครูชำนาญการพิเศ๋ษ
127 สพป.ยโสธร เขต 1 430190 : บ้านปลาอีด นายอุเทน  กลมเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.ยโสธร เขต 1 430191 : บ้านหัวขัว ใบ  ข่าวกระโทก ครู
129 สพป.ยโสธร เขต 1 430198 : บ้านนาห่อม นายสุริยา  นาเวียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
130 สพป.ยโสธร เขต 1 430199 : บ้านนาคำปักแฮด จิรเดช  ศิริโสม ธุรการ
131 สพป.ยโสธร เขต 1 430183 : บ้านสำโรง เฉลิมพล  โพธิ์ศรี ครู
132 สพป.ยโสธร เขต 1 430181 : บ้านโพนทัน ประสิทธิ์  สำโรง ครู
133 สพป.ยโสธร เขต 1 430164 : ชุมชนย่อวิทยา ละมุล  หอมหวล ครู
134 สพป.ยโสธร เขต 1 430164 : ชุมชนย่อวิทยา ทิพสุดา  แก้วศิริ ครู
135 สพป.ยโสธร เขต 1 430165 : บ้านคำม่วง บุญจันทร์  ชำนาญค้า ครู
136 สพป.ยโสธร เขต 1 430166 : บ้านสว่าง นางบลวิภา  อินทรสัตยพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.ยโสธร เขต 1 430167 : บ้านโคกป่าจิก นายณัฐวุฒิ  แก้วพิลึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
138 สพป.ยโสธร เขต 1 430167 : บ้านโคกป่าจิก นายณัฐวุฒิ  แก้วพิลึก เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.ยโสธร เขต 1 430167 : บ้านโคกป่าจิก นางสาวชมพูุช  โคตรสมบัติ ครู
140 สพป.ยโสธร เขต 1 430170 : อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) นายชลธิศ  รุ่งเรือง ครู
141 สพป.ยโสธร เขต 1 430170 : อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) นงนุช  แก้วคำชาติ ครู
142 สพป.ยโสธร เขต 1 430171 : คำเขื่อนแก้ว นางวาสนา  จรรยา ครู
143 สพป.ยโสธร เขต 1 430171 : คำเขื่อนแก้ว มะลิวัลย์  เชี่ยวชาญ ครูผู้ช่วย
144 สพป.ยโสธร เขต 1 430173 : วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ นางสาวอโณทัย  พิสัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.ยโสธร เขต 1 430173 : วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ นางสาวกันยกร  ณ กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.ยโสธร เขต 1 430174 : บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) นางสาวธนิดา  สมวงษ์ ครู
147 สพป.ยโสธร เขต 1 430175 : บ้านโนนหนองแฝก อรดี  นามพิกุล ครู
148 สพป.ยโสธร เขต 1 430176 : บ้านแหล่งแป้น นางราตรี  จำปาแดง ครู
149 สพป.ยโสธร เขต 1 430177 : บ้านเหล่าฝ้าย นายขจรพัฒน์  แก่นอาสา ครู
150 สพป.ยโสธร เขต 1 430151 : บ้านดอนขะยอม ชาตรี  เอนกพร ครู
151 สพป.ยโสธร เขต 1 430148 : บ้านสงเปือย นายธีระวิทย์  กลมเกลัยว ครู
152 สพป.ยโสธร เขต 1 430149 : บ้านบุ่งหวาย ปรีชา  กล้าหาญ ครู
153 สพป.ยโสธร เขต 1 430149 : บ้านบุ่งหวาย ชนิดา  กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.ยโสธร เขต 1 430150 : บ้านกุดตากล้า คชาภพ  ป้องวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.ยโสธร เขต 1 430161 : บ้านกุดเป่ง นางสาวอุมาภรณ์   หงษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.ยโสธร เขต 1 430159 : บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ นายบุญชู  คงดี ครู
157 สพป.ยโสธร เขต 1 430159 : บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ สมศักดิ์  ทองทา ผู้อำนวยการ
158 สพป.ยโสธร เขต 1 430160 : บ้านเหล่าหุ่ง นางปรียานุช  เสียงใส ครู
159 สพป.ยโสธร เขต 1 430252 : บ้านคุ้ม นายปราโมทย์  คุ้มบุญ ครู
160 สพป.ยโสธร เขต 1 430252 : บ้านคุ้ม วีระยุทธ  ดวงศรี ครู
161 สพป.ยโสธร เขต 1 430253 : บ้านขาม นิภาพร   สีสมสัน ครูอัตราจ้าง
162 สพป.ยโสธร เขต 1 430254 : บ้านคูเมือง ธัชธัญญา  ดำริวิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
163 สพป.ยโสธร เขต 1 430254 : บ้านคูเมือง นายวุฒิชัย  ลีลา ครูผู้ช่วย
164 สพป.ยโสธร เขต 1 430255 : ชุมชนบ้านสำโรง นายวรภัทร   เคนสุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.ยโสธร เขต 1 430256 : บ้านพลไว สกุลรัตน์  ชื่นบาน ครูผู้ช่วย
166 สพป.ยโสธร เขต 1 430256 : บ้านพลไว นายอำนาจ  ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลไว
167 สพป.ยโสธร เขต 1 430272 : บ้านราชมุนี สมชิด  ศรีคลัง ครู
168 สพป.ยโสธร เขต 1 430273 : บ้านเลียบ รัชดา  วิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
169 สพป.ยโสธร เขต 1 430273 : บ้านเลียบ สุธัญญา  จันทร์สมัคร พนักงานราชการ
170 สพป.ยโสธร เขต 1 430274 : บ้านยางกลาง นายวรการ  แสนสุด ครู
171 สพป.ยโสธร เขต 1 430275 : บ้านแดง นายสุพิศ  ทำทอง ครู
172 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 : บ้านท่าช้าง ดนุพล  ปามุทา ธุรการ
173 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 : บ้านท่าช้าง นายวิสุทธ  ลูกอินทร์ ครู
174 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 : บ้านท่าช้าง ยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 : ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นายอนันต์  สว่างวงศ์ ครู
176 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 : ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นางสาวนัฐชาพร  บุญพจน์ ครู
177 สพป.ยโสธร เขต 1 430232 : บ้านปอแดงโคกสะอาด อรุณโรจน์  เอาหานัด ธุรการ
178 สพป.ยโสธร เขต 1 430232 : บ้านปอแดงโคกสะอาด นางถนอมจิต  สายบัวบาน ครู
179 สพป.ยโสธร เขต 1 430233 : บ้านบากเรือ อนุสรณ์  พวงศรี ครู
180 สพป.ยโสธร เขต 1 430234 : บ้านดงยาง นางศันสนีย์  ศรีเสน ครู
181 สพป.ยโสธร เขต 1 430276 : บ้านยางเครือ บรรเจิด  สัสสี ครู
182 สพป.ยโสธร เขต 1 430277 : บ้านดงจงอาง นางคำแดง  แถลงการณ์ ครู
183 สพป.ยโสธร เขต 1 430278 : บ้านยางน้อย เอกวิทย์  ศรีธานี ครู
184 สพป.ยโสธร เขต 1 430279 : ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา นางดาวรุ่ง  สอนกะสิน ครู
185 สพป.ยโสธร เขต 1 430279 : ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา นางหนูเพียร  ตันหง่าย ครู
186 สพป.ยโสธร เขต 1 430257 : บ้านผือฮี จิรนันท์  แวงวรรณ์ ครู
187 สพป.ยโสธร เขต 1 430258 : บ้านหัวดอน นางฐิติมา  แก้วกล้า ครู
188 สพป.ยโสธร เขต 1 430258 : บ้านหัวดอน นายเกรียงไกร  ศรียานนท์ ครู
189 สพป.ยโสธร เขต 1 430260 : บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) นางลักขณา   บุญแปลง ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.ยโสธร เขต 1 430261 : บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) จุฬาลักษณ์  ถวนนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.ยโสธร เขต 1 430262 : บ้านแดงประชาสรรค์ นางสาวอนงค์  เมฆบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
192 สพป.ยโสธร เขต 1 430263 : บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) นราธิป  โพธิ์ศรี ครู
193 สพป.ยโสธร เขต 1 430264 : บ้านหัวดง แก้วใจ  แก้วประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.ยโสธร เขต 1 430265 : บ้านโนนยาง นายพงษ์พัฒน์  ธรรมรักษ์ ธุรการ
195 สพป.ยโสธร เขต 1 430266 : บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี นางวรรณวิมล   พวงพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
196 สพป.ยโสธร เขต 1 430235 : อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม วัลภา  ชารีนิวัตร ครู
197 สพป.ยโสธร เขต 1 430236 : มหาชนะชัย นางสาวยุพาพร  สิมสา ครูผู้ช่วย
198 สพป.ยโสธร เขต 1 430237 : บ้านเหมือดป่าตอง นางสาวชนันดา  ไพรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.ยโสธร เขต 1 430238 : บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) นางนุชนารถ  เจริญชัย ครู
200 สพป.ยโสธร เขต 1 430239 : บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) นายศิษฏ์วิภัช  เสริมพงษ์ ครู
201 สพป.ยโสธร เขต 1 430240 : บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ วัชรีญาพร  ธิมาชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.ยโสธร เขต 1 430240 : บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ประมวล  ภิริยารมย์ ครู
203 สพป.ยโสธร เขต 1 430241 : บ้านบัวขาว วิทูรย์  โยธารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
204 สพป.ยโสธร เขต 1 430241 : บ้านบัวขาว กฤษณา  โยธารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.ยโสธร เขต 1 430242 : บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ นางศิรินภา   กลมเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.ยโสธร เขต 1 430243 : บ้านเหล่าใหญ่ นางฉวีวรรณ  จันทะพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
207 สพป.ยโสธร เขต 1 430243 : บ้านเหล่าใหญ่ ณิชาภา  กลมเกลี้ยง ครู
208 สพป.ยโสธร เขต 1 430244 : บ้านเหมือดขาว เมธี  ทวีโชค ครูผู้ช่วย
209 สพป.ยโสธร เขต 1 430267 : บ้านสร้างแป้น ขนิษฐา  นาคสุข ครู
210 สพป.ยโสธร เขต 1 430268 : บ้านสงยาง นายภานุวัฒน์  สุทธิอาคาร ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.ยโสธร เขต 1 430268 : บ้านสงยาง อารีรัตน์  ใจเย็น ครู
212 สพป.ยโสธร เขต 1 430269 : บ้านบ่อบึงโพนจาน ไสว  เกษกัน ครู
213 สพป.ยโสธร เขต 1 430270 : บ้านดงขวาง ทัสวรรณ  ฟล่าโพนทัน พนักงานราชการ
214 สพป.ยโสธร เขต 1 430271 : บ้านซำ พยัคฆ์พงศ์  ธงชัย ครู
215 สพป.ยโสธร เขต 1 430271 : บ้านซำ จินตหรา  กาละปักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.ยโสธร เขต 1 430245 : ชุมชนบ้านหัวเมือง นางสุมาลี  สังเกิด ครู
217 สพป.ยโสธร เขต 1 430245 : ชุมชนบ้านหัวเมือง นางสาวจินตนา  พรหมประดิษฐ ครู
218 สพป.ยโสธร เขต 1 430246 : บ้านนาดีนาอุดม นางสาวจิราภรณ์   นุชนาง ครู
219 สพป.ยโสธร เขต 1 430246 : บ้านนาดีนาอุดม รัตนาวดี  สีสร้อย ธุรการโรงเรียน
220 สพป.ยโสธร เขต 1 430247 : บ้านหนองยาง นายนนทชัย  ศิริผลา ครู
221 สพป.ยโสธร เขต 1 430248 : บ้านหนองตุ นางเจียมจิตต์  แก้วพลงาม ครู
222 สพป.ยโสธร เขต 1 430249 : คูสองชั้น นางสาวนรินทร์รัตน์  สายสวาท เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.ยโสธร เขต 1 430250 : กุดพันเขียว วชิราภรณ์  งามแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
224 สพป.ยโสธร เขต 1 430135 : บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นิศาชล  นามสาย ครู
225 สพป.ยโสธร เขต 1 430135 : บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางนรินรัตน์  ประจวบสุข ครู
226 สพป.ยโสธร เขต 1 430136 : บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นายธนบดี  มูลเกษ ครู
227 สพป.ยโสธร เขต 1 430138 : บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) นางจินตะนา  ศรีหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
228 สพป.ยโสธร เขต 1 430139 : บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) กัลยาณิน  เชื้อสุข ครู
229 สพป.ยโสธร เขต 1 430140 : บ้านแจนแลน นิตยา  สายสิงห์ ครู
230 สพป.ยโสธร เขต 1 430141 : สหประชาสรรค์ ทวี  โขนชัยภูมิ ครู
231 สพป.ยโสธร เขต 1 430141 : สหประชาสรรค์ มลฤดี  ทองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
232 สพป.ยโสธร เขต 1 430134 : บ้านผิผ่วน นายบรรจบ  นันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
233 สพป.ยโสธร เขต 1 430134 : บ้านผิผ่วน นางสาวณัฐริดา  รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.ยโสธร เขต 1 430131 : อนุบาลค้อวัง ศักดิ์สิทธิ์  ราชตาจ้าย ครู
235 สพป.ยโสธร เขต 1 430133 : บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัชราภรณ์  ไพรินทร์ ครู
236 สพป.ยโสธร เขต 1 430133 : บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) นายยงค์  เกลียวทอง ครู
237 สพป.ยโสธร เขต 1 430129 : บ้านดงมะหรี่ นางสาวสุวิภา   จากผา ครูโรงเรียนบ้านดงมะหรี่
238 สพป.ยโสธร เขต 1 430129 : บ้านดงมะหรี่ สุภาภรณ์  แจ่มพันธ์ ครู
239 สพป.ยโสธร เขต 1 430130 : บ้านหมากมาย นายภานรินทร์  แผ่นศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
240 สพป.ยโสธร เขต 1 430142 : บ้านน้ำอ้อม กาญจนา  โยธารส ครู
241 สพป.ยโสธร เขต 1 430143 : บ้านโพนแบง วราพงษ์  วงศ์ดอกพวง ครู
242 สพป.ยโสธร เขต 1 430132 : วัดบ้านเปาะ วชิรา  กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียน
243 สพป.ยโสธร เขต 1 430144 : บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ สุรเดช  อินอ่อน ครู
244 สพป.ยโสธร เขต 1 430144 : บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ นายชำนาญ  พิมพ์สวัสดิ์ ครู
245 สพป.ยโสธร เขต 1 430145 : บ้านศิริพัฒนา อภิญญา  พันธ์งาม พนักงานราชการ
246 สพป.ยโสธร เขต 1 430146 : บ้านดวนบากน้อย นายอุทัย  เกษกัน ครู
247 สพป.ยโสธร เขต 1 430147 : บ้านจานทุ่ง วุมิชัย  ทองบ่อ ครู
248 สพป.ยโสธร เขต 1 430127 : บ้านแข่โพนเมือง ทรงวุฒิ  ทองขำ ครูชำนาญการพิเศษ
249 สพป.ยโสธร เขต 1 430128 : บ้านฟ้าห่วน ธนิดา   ทาฤทธิ์ ครู