รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 : ชุมชนบ้านกำแมด มนตรี  ศิริดล ครู
2 สพป.ยโสธร เขต 2 430106 : บ้านผักกะย่า นางสาวอัชราภรณ์  สาริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.ยโสธร เขต 2 430121 : บ้านหัวนา ถิรวัฒน์  แก้วกมลรัตน์ ครู
4 สพป.ยโสธร เขต 2 430330 : บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ณพพร  คล้ายแดง ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.ยโสธร เขต 2 430373 : บ้านเหล่าหันทราย เพชรสิริ  ขาวขำ ครูชำนาญการพิเศษ