รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยโสธร เขต 2 430358 : บ้านดงมะไฟ กัลยา  ศรีปัดทุม พนักงานราชการ
2 สพป.ยโสธร เขต 2 430358 : บ้านดงมะไฟ สุพรรณิการ์  ป้องศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
3 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 : บ้านคำครตา นางสาวอรมณี   ผลจันทร์ ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ยโสธร เขต 2 430360 : บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) บัวพันธ์  คงทวี ครู
5 สพป.ยโสธร เขต 2 430361 : บ้านกุดกว้าง ประยงค์ บุญปก  บุญปก ครู
6 สพป.ยโสธร เขต 2 430362 : บ้านคำแขนศอก สายพิณ  ศรีศาลา ครู
7 สพป.ยโสธร เขต 2 430357 : บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ นายสถิตย์  เวฬุวนารักษ์ ครู
8 สพป.ยโสธร เขต 2 430355 : บ้านหนองลาดควาย อัจจิมา  ศรีวะรมย์ ครู
9 สพป.ยโสธร เขต 2 430356 : บ้านสีสุก นฤมล  ศรีมันตะ ธุรการโรงเรียน
10 สพป.ยโสธร เขต 2 430351 : บ้านดู่ลาด สมปาน  ยวงแก้ว ครู
11 สพป.ยโสธร เขต 2 430352 : บ้านโสกผักหวาน นางสาวหฤทัย   สูงแข็ง ธุรการโรงเรียน
12 สพป.ยโสธร เขต 2 430353 : บ้านเสาเล้า นางอนงค์  เลิศลักษณ์สิริ ครู
13 สพป.ยโสธร เขต 2 430345 : ทรายมูลประชาราษฏร์ นางสาวจินตนา  วิลัยใส ครูผู้ช่วย
14 สพป.ยโสธร เขต 2 430346 : ชุมชนบ้านโคกยาว นายธีระพล  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ครู
15 สพป.ยโสธร เขต 2 430347 : บ้านนาโป่ง ชานนท์  จันทะเลิศ ธุรการ
16 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 : บ้านเหล่าเมย ฤทัยรัตน์  ดาวเรือง ครู
17 สพป.ยโสธร เขต 2 430349 : บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) ไชยพจน์  กาลจักร ช่างไฟฟ้าระดับ๔
18 สพป.ยโสธร เขต 2 430350 : บ้านดอนหวาย สมาน  พงษ์ศร ครู
19 สพป.ยโสธร เขต 2 430363 : บ้านนาเวียง อุทัย  ทองใบ ครู
20 สพป.ยโสธร เขต 2 430364 : บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) นายอุดร  ไชยตา ครู
21 สพป.ยโสธร เขต 2 430365 : บ้านหนองแวง พรพรรณ  ทองคำ ธุรการ
22 สพป.ยโสธร เขต 2 430366 : บ้านบะคอม นางสาวศิริวรรณ  ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย
23 สพป.ยโสธร เขต 2 430367 : บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นายเสฏฐวุฒิ   เวฬุวนารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.ยโสธร เขต 2 430367 : บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นายสนั่น  เหลาคำ ครู
25 สพป.ยโสธร เขต 2 430368 : บ้านโคกกลาง นิพนธ์  จันทร์เพชร ครู
26 สพป.ยโสธร เขต 2 430369 : บ้านนาเรียง นางสุภัทตา   ไกรศรี ครู
27 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 : ชุมชนบ้านกำแมด มนตรี  ศิริดล ครู
28 สพป.ยโสธร เขต 2 430085 : บ้านกุดหิน วาสนา  บรรลือหาญ ครูผู้ช่วย
29 สพป.ยโสธร เขต 2 430086 : บ้านหนองตาไก้ นพรัตน์  คำนนท์ ครู
30 สพป.ยโสธร เขต 2 430086 : บ้านหนองตาไก้ นพรัตน์  คำนนท์ ครู
31 สพป.ยโสธร เขต 2 430087 : บ้านหนองเหี่ย นายรุ่งอรุณ   สุราสา ครู โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
32 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 : บ้านโนนยาง สุภลักษษ์  วิเศษรัตน์ ครู
33 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 : บ้านโนนยาง นางสาวอรดี  แก้วไสย์ ครู
34 สพป.ยโสธร เขต 2 430089 : บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) ภูริวัฒ  เฉิดฉาย ครู
35 สพป.ยโสธร เขต 2 430083 : บ้านหนองเมืองกลาง วรานิษฐ์   ฐิติกุลมนัสชัย ธุรการ
36 สพป.ยโสธร เขต 2 430083 : บ้านหนองเมืองกลาง นายวิสันต์  ชื่นตา ครู
37 สพป.ยโสธร เขต 2 430104 : บ้านสองคร นางวิจิตราภรณ์  พินิจวิญญูภาพ ครู ชำนาญการพิเศษ
38 สพป.ยโสธร เขต 2 430079 : บ้านเอราวัณ นายชัชชล  แก่นบุบผา ธุรการ
39 สพป.ยโสธร เขต 2 430080 : บ้านหนองบอน นางสาวศศิภัทร   สายสมบัติ ครู
40 สพป.ยโสธร เขต 2 430081 : บ้านหนองเรือ นายชัยณรงค์  ไชยแสง ครู
41 สพป.ยโสธร เขต 2 430082 : บ้านหนองแก นางสาวจุฑาทิพย์  หายทุกข์ ครู
42 สพป.ยโสธร เขต 2 430077 : อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) บุษรี  กาหลิบ ครู
43 สพป.ยโสธร เขต 2 430078 : บ้านเหล่าตำแย จารุพร  นะที พนักงานราชการ
44 สพป.ยโสธร เขต 2 430078 : บ้านเหล่าตำแย นางสาววารุณี  ทองน้อย ครู
45 สพป.ยโสธร เขต 2 430090 : บ้านคำน้ำสร้าง พัชรินทร์  สุรินาม ครู
46 สพป.ยโสธร เขต 2 430091 : บ้านเที่ยงนาเรียง ชัยวัฒน์  ปักเขตานัง ครู
47 สพป.ยโสธร เขต 2 430091 : บ้านเที่ยงนาเรียง อลิษา  นุสหรี ครู
48 สพป.ยโสธร เขต 2 430096 : บ้านดงสำราญ ขวัญเรือน  งามหลาย ครู
49 สพป.ยโสธร เขต 2 430097 : บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ จริยาภรณ์  ชมภูพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.ยโสธร เขต 2 430097 : บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ลดาวัลย์  ศาลกลาง ครู
51 สพป.ยโสธร เขต 2 430098 : โรงเรียนบ้านนาโส่ เอกพจน์  แก่นจำปา เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.ยโสธร เขต 2 430099 : บ้านโสกท่าลาดพัฒนา นายคำภา  เวฬุวนารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ยโสธร เขต 2 430099 : บ้านโสกท่าลาดพัฒนา นายทรงชัย  ทองน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.ยโสธร เขต 2 430100 : บ้านกุดแดง สุภาพ  ดวงมุลลี ครู
55 สพป.ยโสธร เขต 2 430101 : บ้านนาซึม วสันต์  สิมาฤทธิ์ ครู
56 สพป.ยโสธร เขต 2 430102 : ชุมชนประชาสรรค์ สุชาดา  มาตขาว ครู
57 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 : ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) นางบุญสุข  ศิริสนธิ ครู
58 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 : ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) นายนคร  เวฬุวนารักษ์ ครู
59 สพป.ยโสธร เขต 2 430106 : บ้านผักกะย่า นางสาวอัชราภรณ์  สาริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.ยโสธร เขต 2 430107 : บ้านหวายกุดสว่าง ภัททิยา   ศรีมันตะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 : บ้านสุขเกษม วราภรณ์   วันดี ครู
62 สพป.ยโสธร เขต 2 430110 : บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) นายสวัสดิ์  จันดี หัวหน้าสาขาโรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่
63 สพป.ยโสธร เขต 2 430110 : บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) อุดร  จุลตะคุ ครู
64 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 : บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า นวพร  พลมั่น ครูผู้ช่วย
65 สพป.ยโสธร เขต 2 430112 : บ้านแดงหนองแซง ทนงศักดิ์   ศรีพิกุล ครู
66 สพป.ยโสธร เขต 2 430113 : บ้านคำเลา นางสาวศรัญญา   ครองยุติ ครู
67 สพป.ยโสธร เขต 2 430114 : บ้านม่วง นายประมวล  สนศรี ครู
68 สพป.ยโสธร เขต 2 430115 : บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ นายณรงฤทธิ์   โอ้อารี ครู
69 สพป.ยโสธร เขต 2 430116 : บ้านนาทม สุวนันท์   สามาอาพัฒน์ ครูธุรการ
70 สพป.ยโสธร เขต 2 430117 : บ้านโคกศรี นายเฉลิม  แสงดาว ครู
71 สพป.ยโสธร เขต 2 430118 : บ้านหนองหว้า สุกัญญา  ทองเฟื่อง ครู
72 สพป.ยโสธร เขต 2 430124 : บ้านหนองหมี ชยพล  เงินราช ครูผู้ช่วย
73 สพป.ยโสธร เขต 2 430124 : บ้านหนองหมี ศุภชัย  ไปใกล้ ครู
74 สพป.ยโสธร เขต 2 430125 : บ้านกุดไกรสร สกุณี  เกตุงาม ครู
75 สพป.ยโสธร เขต 2 430125 : บ้านกุดไกรสร ศิริรัตน์  ยศบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.ยโสธร เขต 2 430126 : บ้านคำบอนศรีชุมพล ธีรศักดิ์  พันธ์ขาว ครู
77 สพป.ยโสธร เขต 2 430095 : บ้านโพนดินแดง นางสาวขวัญดาว   บุญทอง ครู
78 สพป.ยโสธร เขต 2 430093 : บ้านหนองแหน นางสาวปวีณา  บุญหาญ ครูผู้ช่วย
79 สพป.ยโสธร เขต 2 430093 : บ้านหนองแหน นางสาวอรทัย  จำเดิมสุข พนักงานธุรการโรงเรียน
80 สพป.ยโสธร เขต 2 430094 : บ้านคำผักหนาม ชราวุธ  วะชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.ยโสธร เขต 2 430094 : บ้านคำผักหนาม กิตติคุณ  โบราณมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.ยโสธร เขต 2 430092 : บ้านโนนประทาย ธนาวุธ   พินทา ครู
83 สพป.ยโสธร เขต 2 430103 : บ้านคำก้าว ประจักษ์  ข่าทิพย์พาที ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.ยโสธร เขต 2 430103 : บ้านคำก้าว พรวีณัฐ  ปัญญาประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.ยโสธร เขต 2 430120 : บ้านโนนใหญ่ จรินธร  งามแก้ว ธุรการ
86 สพป.ยโสธร เขต 2 430121 : บ้านหัวนา ถิรวัฒน์  แก้วกมลรัตน์ ครู
87 สพป.ยโสธร เขต 2 430122 : บ้านหนองบัวบาน วิภาพร  ทองบ่อ ธุรการ
88 สพป.ยโสธร เขต 2 430123 : บ้านโสกน้ำขาว เชาวิวัฒน์   ธเนศมณีโรจน์ ครูผู้ช่วย
89 สพป.ยโสธร เขต 2 430119 : บ้านห้วยแก้งหนองศาลา นายไชยา  คำทวี ครู
90 สพป.ยโสธร เขต 2 430205 : บ้านนิคม นางสาวณัฐจิรภัค  บุญทศ ธุรการ
91 สพป.ยโสธร เขต 2 430206 : บ้านหนองบาก นายรังสรรค์  งามสาย ครู
92 สพป.ยโสธร เขต 2 430207 : บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ นางสาววนิดา  มะโข ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.ยโสธร เขต 2 430208 : บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง นางกิตติพร  โนนจันทร์ ครู
94 สพป.ยโสธร เขต 2 430209 : บ้านม่วงไข่ นางสาวจันทร์ทาทิพย์  เนินทราย เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.ยโสธร เขต 2 430201 : บ้านกระจาย นายโสฬส  บุญทศ ผู้อำนยการโรงเรียน
96 สพป.ยโสธร เขต 2 430213 : บ้านหนองสำโรง อนุสรณ์  นาคปาน ครู
97 สพป.ยโสธร เขต 2 430222 : บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี นางสาววชิรญา  สุนทรารักษ์ ครู
98 สพป.ยโสธร เขต 2 430223 : บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) รดารัตน์  หมายมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.ยโสธร เขต 2 430226 : บ้านดงสวาง วิชญ์พงศ์  สุขบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.ยโสธร เขต 2 430226 : บ้านดงสวาง ปิยะพงศ์  บุญเพิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว
101 สพป.ยโสธร เขต 2 430228 : บ้านหนองแข้ พัชรีภรณ์  พาลำโกน ครู
102 สพป.ยโสธร เขต 2 430229 : บ้านหนองชุม นายทองใบ  โนรีรัตน์ ครู
103 สพป.ยโสธร เขต 2 430225 : บ้านโคกกลาง ฉัตรชัย  เสาหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
104 สพป.ยโสธร เขต 2 430225 : บ้านโคกกลาง ณชญาดา  เคนสิงห์ ครูผู้ช่วย
105 สพป.ยโสธร เขต 2 430227 : บ้านโคกสุวรรณ วีระชัย  มันดินแดง ครู
106 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 : บ้านโคกนาโก วสันต์  ศรบุญทอง ครู
107 สพป.ยโสธร เขต 2 430224 : บ้านคำกลาง นภัทร  เนินทราย ธุรการ
108 สพป.ยโสธร เขต 2 430219 : บ้านเซซ่งพัฒนา สุดารัตน์  ส่วนบุญ ธุรการโรงเรียน
109 สพป.ยโสธร เขต 2 430220 : บ้านท่าลาดโนนตูม อนุชิต  ภูผิวเหลือง ธุรการ
110 สพป.ยโสธร เขต 2 430217 : ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง นางพรรณิพา  บรรใดทอง ครู
111 สพป.ยโสธร เขต 2 430218 : บ้านเซโนนม่วง นางอุบล   จันสว่าง ครูผู้ช่วย
112 สพป.ยโสธร เขต 2 430216 : บ้านกลางสระเกษ นกูล  มะราช ครูชำนาญการพิเศษ
113 สพป.ยโสธร เขต 2 430210 : ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล ปัจฉิมาพร   ศรีตาแสง ธุรการ
114 สพป.ยโสธร เขต 2 430211 : บ้านหนองแสงโคกสะอาด วันเฉลิม  วงค์เหลา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
115 สพป.ยโสธร เขต 2 430212 : บ้านโพธิญาณ วราภรณ์   อุปไชย ธุรการ
116 สพป.ยโสธร เขต 2 430214 : บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี อัมพร  อินอ่อน ครู
117 สพป.ยโสธร เขต 2 430215 : บ้านป่าตอง สวาท  กันยาวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.ยโสธร เขต 2 430200 : ชุมชนบ้านศรีฐาน นิรัญ  ฉิมเพชร ครู
119 สพป.ยโสธร เขต 2 430200 : ชุมชนบ้านศรีฐาน อนิรุทธ์  ได้พึ่ง ครู
120 สพป.ยโสธร เขต 2 430202 : บ้านเตาไห นายอรรถวุฒิ  เดชศิริ ครู
121 สพป.ยโสธร เขต 2 430204 : บ้านกุดสำโรง วิภารัตน์  แสงส่อง ครู
122 สพป.ยโสธร เขต 2 430314 : บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัชรินทร์   โพธิ์ขาว ครู
123 สพป.ยโสธร เขต 2 430314 : บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว เฉลิมพงษ์  หล้าเพชรงาม ครู
124 สพป.ยโสธร เขต 2 430315 : บ้านกุดเชียงหมี ปิยนุช  แสนโสม ครู
125 สพป.ยโสธร เขต 2 430315 : บ้านกุดเชียงหมี นายกิตติคุณ  ปั้นทอง ครูผู้ช่วย
126 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 : บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ ธานินทร์   วุฒิกาญจน์ ธุรการ
127 สพป.ยโสธร เขต 2 430317 : บ้านห้วยยาง นายพีระพงษ์  ธรรมวิฑูรย์ ครู
128 สพป.ยโสธร เขต 2 430318 : บ้านแก้งนาคำ ปิยรัตน์   ชำนิสาร ธุรการ
129 สพป.ยโสธร เขต 2 430309 : บ้านกุดมะฮงดงสวาง นางสาวเกศกนก  ประธาน ธุรการโรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
130 สพป.ยโสธร เขต 2 430310 : บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน ธัญญารัตน์  คุณเพ็ง ครู
131 สพป.ยโสธร เขต 2 430311 : บ้านดอนม่วงป่าโมง นางรพีพรรณ   อร่ามเรือง ครู
132 สพป.ยโสธร เขต 2 430312 : บ้านมันปลา ไมตรี  พูลพันธ์ ครู
133 สพป.ยโสธร เขต 2 430308 : บ้านกุดแห่ ยุภาภรณ์  เปรมอำพล ครู
134 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 : บ้านสมสะอาด นางสาวมณัชญา    ห้องแซง ครู
135 สพป.ยโสธร เขต 2 430343 : บ้านคำเกิ่ง นางสาวเนาวพร  บุญตา ครู ชำนาญการ
136 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 : กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ นายประมวล  ดีดวงพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 : บ้านหินสิ่ว ปัทมาพร  ฉิมเพชร ครู
138 สพป.ยโสธร เขต 2 430296 : บ้านหนองยางห้วยสะแบก วลัยลักษณ์  หมุดธรรม ครูผู้ช่วย
139 สพป.ยโสธร เขต 2 430297 : บ้านดอนมะซ่อม นายกลิ่น  ทองสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ
140 สพป.ยโสธร เขต 2 430307 : น้อมเกล้า นายธีรวัฒน์  มูลสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.ยโสธร เขต 2 430305 : บ้านหนองแคนน้อย นายนิวัติ  เปรยรัตน์ ครู
142 สพป.ยโสธร เขต 2 430306 : บ้านโคกก่อง ณรงค์ศักดิ์  ทองดี ธุรการ
143 สพป.ยโสธร เขต 2 430301 : บ้านช่องเม็ก ทวีศักดิ์  คงโภคา ครูชำนาญการ
144 สพป.ยโสธร เขต 2 430302 : บ้านหนองเลิงคำ ทองดี  คณะศรี ครู
145 สพป.ยโสธร เขต 2 430303 : บ้านบุ่งค้า ปิยะนุช  คำพันธ์ ครู
146 สพป.ยโสธร เขต 2 430304 : บ้านป่าขี้ยาง วัฒนา  หลักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.ยโสธร เขต 2 430299 : บ้านโคกเจริญ นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม ครู
148 สพป.ยโสธร เขต 2 430300 : บ้านหนองแคน กนกวรรณ  ร่มโพธฺ์ ครู
149 สพป.ยโสธร เขต 2 430287 : บ้านศรีแก้ว ไสว  ลายทอง ครู
150 สพป.ยโสธร เขต 2 430288 : บ้านโคกใหญ่ พรรณี  ห้องแซง ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.ยโสธร เขต 2 430289 : บ้านศรีสว่าง อมรรัตน์  คำจันทร์ ครูผู้ช่วย
152 สพป.ยโสธร เขต 2 430344 : บ้านแสนสำราญ นิราวรรณ  กัญญาสาย ครู
153 สพป.ยโสธร เขต 2 430335 : บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 นายทินกร  พิลาแดง ครู
154 สพป.ยโสธร เขต 2 430336 : บ้านโนนหาด ทิวากรณ์  บุญทวี ครูผู้ช่วย
155 สพป.ยโสธร เขต 2 430337 : บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วิชญ์มนต์  มุกธวัตร ครู
156 สพป.ยโสธร เขต 2 430339 : บ้านคึมยาว นางชลรดา   วิเศษศรี ครู
157 สพป.ยโสธร เขต 2 430341 : บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ นายอาณกร  หนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.ยโสธร เขต 2 430342 : บ้านหนองโสน วิโรจน์  ภูมิอ่อน พนักงานธุรการ
159 สพป.ยโสธร เขต 2 430342 : บ้านหนองโสน วีระยุทธ  คำแก้ว ครู
160 สพป.ยโสธร เขต 2 430281 : บ้านดอนฮี นายดำรงศักดิ์   ศรีอจ่ม ครู
161 สพป.ยโสธร เขต 2 430282 : บ้านม่วงกาชัง ไกรวุฒิ  สระบัว ครู
162 สพป.ยโสธร เขต 2 430283 : บ้านกุดโจด สถาพร  โพธิ์สาพิมพ์ ครูธุรการ
163 สพป.ยโสธร เขต 2 430284 : บ้านนาจาน ชื่นมะณี  กาลสุข ครูชำนาญการ
164 สพป.ยโสธร เขต 2 430285 : บ้านพรหมนิยม วัลลภา  หมื่นสาย ครู
165 สพป.ยโสธร เขต 2 430286 : บ้านแยประชาสรรค์ กนกวรรณ  วรนุช เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.ยโสธร เขต 2 430290 : บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ  วันทา ครู
167 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 : อนุบาลเลิงนกทา สง่า  ชาญอุไร ครู
168 สพป.ยโสธร เขต 2 430292 : บ้านด่าน นิธิกานต์  กาลจักร ครู
169 สพป.ยโสธร เขต 2 430293 : บ้านโป่งหนองสิม คำภักดิ์  เสวนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
170 สพป.ยโสธร เขต 2 430333 : บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา เทวา  อัฒจักร์ ครู
171 สพป.ยโสธร เขต 2 430329 : บ้านหวาย ศิรภัสสร  ดำเนิน ธุรการ
172 สพป.ยโสธร เขต 2 430330 : บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ณพพร  คล้ายแดง ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.ยโสธร เขต 2 430331 : บ้านนาเซแสงวิไล เกรียงไกร  ศรีทอง ครู
174 สพป.ยโสธร เขต 2 430325 : บ้านป่าชาด นายธนากร  คำโสมศรี ธุรการ
175 สพป.ยโสธร เขต 2 430326 : บ้านหนองบึง ประภาพร  ตันติวาส ครู
176 สพป.ยโสธร เขต 2 430327 : บ้านท่าศิลา นางปิยนุช  ลำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.ยโสธร เขต 2 430319 : ชุมชนห้องแซงวิทยา ยุวดี  พงษ์ธนธรณ์ ครูผู้ช่วย
178 สพป.ยโสธร เขต 2 430320 : บ้านห้องแซง ศิริประภา   เจริญตา ครูผู้ช่วย
179 สพป.ยโสธร เขต 2 430321 : บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) ภาณุพงษ์  สายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
180 สพป.ยโสธร เขต 2 430322 : บ้านห้องคลองร่องคำ นางสาวจีลัดดา  ยาสาภา ูธุรการโรงเรียน
181 สพป.ยโสธร เขต 2 430322 : บ้านห้องคลองร่องคำ นายวิรัตน์ชัย  คำดี ครู
182 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 : บ้านโพง นางแสงอรุณ  เจริญตา ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 : บ้านโพง นายทศวรรษ  กลุ้มศิลป์ ครู
184 สพป.ยโสธร เขต 2 430324 : บ้านโนนแดง นายจตุรยุทธ  แสงผดุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.ยโสธร เขต 2 430374 : บ้านคำเตย สุกัลยา  จินดาวรรณ ครู
186 สพป.ยโสธร เขต 2 430375 : บ้านหนองซ่งแย้ ธันยพร  บุญปก ธุรการ
187 สพป.ยโสธร เขต 2 430376 : บ้านดงสวรรค์ นายสมศักดิ์  มูลมะณี ครู
188 สพป.ยโสธร เขต 2 430381 : บ้านหนองลุมพุก พัชราภรณ์  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.ยโสธร เขต 2 430382 : บ้านหนองสนม พีระพัทธ์  ทาทอง ธุรการ
190 สพป.ยโสธร เขต 2 430379 : บ้านพืชคาม นางระเบียบ  แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพืชคาม
191 สพป.ยโสธร เขต 2 430379 : บ้านพืชคาม นางสาวศิราภรณ์  ทองบ่อ ธุรการ
192 สพป.ยโสธร เขต 2 430388 : บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ประยุทธ  โพธิสิงห์ ครู
193 สพป.ยโสธร เขต 2 430384 : บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ นางสุภาภรณ์  บุญทศ ครู
194 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 : บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ ภุชงค์   ศรีบุญ ครู
195 สพป.ยโสธร เขต 2 430386 : บ้านโสกน้ำใส สุกัลยา  วรเจริญ พนักงานราชการ
196 สพป.ยโสธร เขต 2 430387 : บ้านหนองนกเขียน ศิริวรรณ   ถากไม้แล้ว ครู
197 สพป.ยโสธร เขต 2 430378 : บ้านป่าตาว นางบุษบา  ยาวโนภาส ครู
198 สพป.ยโสธร เขต 2 430377 : บ้านไทยเจริญ นางศิริรัตน์  ท้องที่ ครู
199 สพป.ยโสธร เขต 2 430380 : บ้านสามแยกภูกอย นางบานเย็น  บุตรแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
200 สพป.ยโสธร เขต 2 430383 : บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) พงคืพิพัฒน์  สีดี ครูธุรการ
201 สพป.ยโสธร เขต 2 430392 : บ้านน้ำคำ อธิพงษ์  จันทร์เปล่ง ครู
202 สพป.ยโสธร เขต 2 430389 : บ้านคำสร้างช้าง มลทิวา  ทิวะศะศิธร์ ครู
203 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 : บ้านโชคชัยพรตาดไฮ นายวสันต์  สอนจันทร์ ครู
204 สพป.ยโสธร เขต 2 430391 : บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า นายบุญญากฤษณ์   สายนะที ครู
205 สพป.ยโสธร เขต 2 430373 : บ้านเหล่าหันทราย จันทกานต์  นางสาวจันทกานต์ แก้วหาญ ครูธุรการ
206 สพป.ยโสธร เขต 2 430373 : บ้านเหล่าหันทราย เพชรสิริ  ขาวขำ ครูชำนาญการพิเศษ
207 สพป.ยโสธร เขต 2 430373 : บ้านเหล่าหันทราย จันทกานต์  นางสาวจันทกานต์ แก้วหาญ ครูธุรการ
208 สพป.ยโสธร เขต 2 430371 : บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ประกาศ  กุลสิงห์ ครู
209 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 : บ้านส้มผ่อ พุฒิพงษ์  เคนโยธา ครู
210 สพป.ยโสธร เขต 2 430370 : บ้านนางาม อนันทวิทย์  ป้องศรี ธุรการ