รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ชัยภูมิ 100757 : ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย ครู
2 สพม.ชัยภูมิ 100757 : ชัยภูมิภักดีชุมพล นายภคพล  จุ้มใหญ่ ครู
3 สพม.ชัยภูมิ 100758 : สตรีชัยภูมิ ประนอม  จงจิตต์ ครู
4 สพม.ชัยภูมิ 100758 : สตรีชัยภูมิ นายเจษฎาพงค์  ตรันเจริญ ครู
5 สพม.ชัยภูมิ 100759 : เมืองพญาแลวิทยา วาลีนา  วิจิตรจันทร์ ครู
6 สพม.ชัยภูมิ 100760 : กุดตุ้มวิทยา lalida  ngokkam ครู
7 สพม.ชัยภูมิ 100760 : กุดตุ้มวิทยา จิรัญญา   นาคคำ ครูผู้ช่วย
8 สพม.ชัยภูมิ 100760 : กุดตุ้มวิทยา ภานุมาส  จันทร์สำราญ ครูผู้ช่วย
9 สพม.ชัยภูมิ 100761 : บ้านค่ายวิทยา สายัณห์  จ่าทัน ครู
10 สพม.ชัยภูมิ 100761 : บ้านค่ายวิทยา ริญญาทิพย์  ศิริมนตรี ครู
11 สพม.ชัยภูมิ 100764 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ราชศักดิ์  ฐานมั่น ครู
12 สพม.ชัยภูมิ 100765 : ภูพระวิทยาคม วรรณภา  ฉิมงาม ครูผู้ช่วย
13 สพม.ชัยภูมิ 100765 : ภูพระวิทยาคม วรรณภา  ฉิมงาม ครูผู้ช่วย
14 สพม.ชัยภูมิ 100767 : ชีลองวิทยา อิทธิพล  ท่วมไธสง ครู
15 สพม.ชัยภูมิ 100767 : ชีลองวิทยา นางสาวขนิษฐา  ทาดวงตา ครู
16 สพม.ชัยภูมิ 100767 : ชีลองวิทยา ปุลวัชร  ภิรมย์ชม ครู
17 สพม.ชัยภูมิ 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน วิฑูรย์  ถิตย์อำไพ ครู
18 สพม.ชัยภูมิ 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน อินทิรา  แช่มช้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ
19 สพม.ชัยภูมิ 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน นายบรรหาร  เจ๊กนอก ครู
20 สพม.ชัยภูมิ 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน บรรหาร  เจ๊กนอก ครู
21 สพม.ชัยภูมิ 100772 : คอนสวรรค์ วันฉัตร  ทับทิมแท้ ครู
22 สพม.ชัยภูมิ 100772 : คอนสวรรค์ ปฐมพงษ์  บานฤทัย ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพม.ชัยภูมิ 100773 : สามหมอวิทยา นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย์ ครู
24 สพม.ชัยภูมิ 100774 : โนนสะอาดวิทยา ลัดดาวัลย์  แสนโคตร ครูอัตราจ้าง
25 สพม.ชัยภูมิ 100775 : ปู่ด้วงศึกษาลัย สุพัตรา  อิ่นคำ ครู คศ.3
26 สพม.ชัยภูมิ 100781 : หนองบัวแดงวิทยา พรทิวา  ปลัดศรีช่วย ครู
27 สพม.ชัยภูมิ 100782 : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ ครู
28 สพม.ชัยภูมิ 100782 : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มาณะ  พาขุนทด ครู
29 สพม.ชัยภูมิ 100782 : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายวิทวัช  ตาศรี ครู
30 สพม.ชัยภูมิ 100783 : คูเมืองวิทยา นางสาวภัทรานันท์  ปะจะเน ครู
31 สพม.ชัยภูมิ 100783 : คูเมืองวิทยา นางสาวระพีพรรณ  ทามูล ครูผู้ช่วย
32 สพม.ชัยภูมิ 100817 : ภักดีชุมพลวิทยา จารุลักษณ์  บัวภาเรือง ครูชำนาญการ
33 สพม.ชัยภูมิ 100817 : ภักดีชุมพลวิทยา ณัฏฐกฤษฏ์  กมล ครู
34 สพม.ชัยภูมิ 100817 : ภักดีชุมพลวิทยา ณัฏฐกฤษฏ์  กมล ครู
35 สพม.ชัยภูมิ 100818 : เจียงทองพิทยาคม ศิริวรรณ  พาลี ครู
36 สพม.ชัยภูมิ 100818 : เจียงทองพิทยาคม นายวุฒิชัย  รักหินลาด ครู
37 สพม.ชัยภูมิ 100818 : เจียงทองพิทยาคม นายจักรกฤษณ์   สุวรรณกาล ครู
38 สพม.ชัยภูมิ 100818 : เจียงทองพิทยาคม จักรกฤษณ์  สุวรรณกาล ครู
39 สพม.ชัยภูมิ 100799 : ภูเขียว นงลักษณ์  จันทร์อ้น เจ้าหน้าที่พัสดุ
40 สพม.ชัยภูมิ 100802 : หนองคอนไทยวิทยาคม นายธีระพันธ์  พานนนท์ ครู
41 สพม.ชัยภูมิ 100803 : พระธาตุหนองสามหมื่น สาธาร  รวบรัด ครู
42 สพม.ชัยภูมิ 100803 : พระธาตุหนองสามหมื่น กรณิการ์  คันธา ครู
43 สพม.ชัยภูมิ 100803 : พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยนาท  พลอยบุตร ครู
44 สพม.ชัยภูมิ 100805 : บ้านแท่นวิทยา ปนัดดา  ปิยะวรากร ครู
45 สพม.ชัยภูมิ 100807 : แก้งคร้อวิทยา นายอธิพงษ์  ผลไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพม.ชัยภูมิ 100807 : แก้งคร้อวิทยา นางวรินทร์  สุขทวี ครู
47 สพม.ชัยภูมิ 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา วรรณธิดา  กำเนิดบุญ ครู
48 สพม.ชัยภูมิ 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน พนักงานราชการ
49 สพม.ชัยภูมิ 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา วรรณธิดา  กำเนิดบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพม.ชัยภูมิ 100810 : ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางนุช  สงคราม ครู
51 สพม.ชัยภูมิ 100814 : คอนสารวิทยาคม นางสาวจิตตาวัฒนา  อ่อนจันทร์ ครู
52 สพม.ชัยภูมิ 100815 : โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก แสงเทียน  รอดแก้ว ครู
53 สพม.ชัยภูมิ 100815 : โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สุพัตรา  สู่หญ้านาง ครู
54 สพม.ชัยภูมิ 100784 : จัตุรัสวิทยาคาร สุกัญญา  กิ่งรังกลาง ครู
55 สพม.ชัยภูมิ 100786 : หนองบัวบานวิทยา ประไพ  สูงภิไลย์ ครู
56 สพม.ชัยภูมิ 100786 : หนองบัวบานวิทยา วิจิตรา  ดาศรี พนักงานราชการ
57 สพม.ชัยภูมิ 100787 : ละหานเจริญวิทยา พรพรรณ  ที่รักษ์ ครู
58 สพม.ชัยภูมิ 100787 : ละหานเจริญวิทยา รัตนาภรณ์  สวัสดิ์ผล ครู
59 สพม.ชัยภูมิ 100787 : ละหานเจริญวิทยา สุทธานนท์  เฉยกลาง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
60 สพม.ชัยภูมิ 100790 : บางอำพันธ์วิทยาคม เหมราช  หาญเวช ครู
61 สพม.ชัยภูมิ 100790 : บางอำพันธ์วิทยาคม นายกฤตยพงศ์  อิ่มวิเศษ ครูผู้ช่วย
62 สพม.ชัยภูมิ 100791 : เพชรพิทยาสรรค์ นางพัชญา  วิเศษคร้อ ครู
63 สพม.ชัยภูมิ 100792 : เริงรมย์วิทยาคม เยาวภา  นพคุณ ครู
64 สพม.ชัยภูมิ 100793 : หนองบัวระเหววิทยาคาร นายราชศักดิ์   จัตุรัสตระกูล ครู
65 สพม.ชัยภูมิ 100793 : หนองบัวระเหววิทยาคาร วานิส  เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพม.ชัยภูมิ 100793 : หนองบัวระเหววิทยาคาร อนันท์  ศรีวรรณะ ครุชำนาญการ
67 สพม.ชัยภูมิ 100794 : ห้วยแย้วิทยา นายภัทรชนน  บุญไธสง ครูผู้ช่วย
68 สพม.ชัยภูมิ 100794 : ห้วยแย้วิทยา ภคมน  จันณรงค์ ครู
69 สพม.ชัยภูมิ 100795 : เทพสถิตวิทยา เฉลิมเกียรติ  เมืองงาม ครู
70 สพม.ชัยภูมิ 100795 : เทพสถิตวิทยา นิคม  บัวสิม ครู
71 สพม.ชัยภูมิ 100795 : เทพสถิตวิทยา นายจุฑาวัชร  คงเมือง ครู
72 สพม.ชัยภูมิ 100795 : เทพสถิตวิทยา นายนิคม  บัวสิม ครู
73 สพม.ชัยภูมิ 100795 : เทพสถิตวิทยา นายจุฑาวัชร  คงเมือง ครูผู้ช่วย
74 สพม.ชัยภูมิ 100796 : นายางกลักพิทยาคม นายณัฑฐวัฒน์  คลาดโรค ครู
75 สพม.ชัยภูมิ 100796 : นายางกลักพิทยาคม สุคลทิพย์  ถนอมชีพ ครู
76 สพม.ชัยภูมิ 100796 : นายางกลักพิทยาคม มนูญ  จะเรียมพันธ์ ครูผู้ช่วย