รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100082 : บ้านผือวิทยายน มณีนพรัตน์  พรหมนอก ครู
2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100083 : สระไข่น้ำขุนีวิทยา นางสาวนิตยา  วงศ์สำราญ ครู
3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100084 : บ้านหนองไผ่ล้อม ประสิทธิ์สม  จันทร์สม ครู
4 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100086 : กุดตุ้มสามัคคีวิทยา นายกฤษดา  สมัตถะ ครู
5 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100086 : กุดตุ้มสามัคคีวิทยา นางแววตา  อริพงษ์ ครู
6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100087 : บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) นายนิมิตร  ฝาชัยภูมิ ครู
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100088 : โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา นางจารินี  ดวงอุปะ ครู
8 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100088 : โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา นิมิตร  ฝาชัยภูมิ ครู/ชำนาญการพิเศษ
9 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100061 : บ้านห้วยตะแคง นายศรีทัศน์  จริยพันธ์ ครูชำนาญการ
10 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100062 : บ้านห้วยยาง นายสะเทือน  ธรรมกุล ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100026 : โนนหว้านไพล อนุสรา  จำนงค์บุญ ครู
12 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100028 : วัดพุทโธวาท นางผุดผาด   ธรรมปาน ครู
13 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100029 : หนองสระสำราญราษฎร์ นางอุบลศิลป์   อินทอง ครู
14 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100034 : บ้านหนองบัวขาว นางสาวปัญจนุช  สากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 : โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ นายเมธี  เมธี คุ้มคง ครู
16 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 : โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ นางราณี  อินาวัง ครู
17 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100066 : บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน อมรรัตน์  ถนอมพันธ์ ครู
18 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100063 : บ้านท่าหินโงม พาวินี  ปิ่นงาม ครู
19 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 : บ้านห้วยหมากแดง จิรวัฒน์  กู่ชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 : บ้านห้วยหมากแดง สุรชัย  พรมพิมพ์ ครูผู้ช่วย
21 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 : บ้านห้วยหมากแดง นายเมธี  ร่มรุก ครู
22 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100065 : บ้านวังโพน นางสาววิริยา  จันทรศิริ ครูผู้ช่วย
23 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) นายประวิทย์  ดีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ฐิติกุล  บำรุงชัย ธุรการ
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ประดิษฐ์  หงษ์ทรัพย์ ครู
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100051 : นาฝายวิทยา นายฉลาด  บุรีวงศ์วัฒนะ ครู
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100044 : บ้านช่อระกา นายสมบัติ  เงาชัยภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ
28 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 : บ้านกุดขมิ้น นายวีระศักดิ์  พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100046 : บ้านหนองหญ้าปล้อง สมาน  โท่นจ้อน ครู
30 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100067 : นาเสียวศึกษาคาร ปริศนา  ขวัญเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100068 : บ้านนาวัง ชัยรัตน์  ศิลป์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100069 : บ้านซับรวงไทร ศิริพร  ศรีหาพล ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100070 : ไทรงามผดุงวิทย์ นายวิจิตร  คำอิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100071 : บ้านนาสีนวล นายลือชัย  ศรีวิชา ผู้อำนวยการ
35 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 : บ้านแจ้งน้อย นายศุภกร  คุ้มคง ครูอัตราจ้าง
36 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 : บ้านแจ้งน้อย นายโสภณ  สามารถ ครู
37 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100022 : โนนสำราญวิทยา นายจักรเพชร  พงศ์โพนทอง ครู
38 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100022 : โนนสำราญวิทยา ขนิษฐา  สุวรรณกลาง ครู
39 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100011 : ฉิมพลีวิทยา นายบรรจง  อ่อนละม้าย ครู
40 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100041 : เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ นางศิริพร  บุญญานุสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100031 : บ้านขี้เหล็กใหญ่ นางสุวณีย์  สิทธิบุตร ครู
42 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100037 : สุนทรวัฒนา Unchalee  Chumnansonk ครู
43 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100038 : อนุบาลชัยภูมิ ชูพงศ์  อยู่ภักดี ครู
44 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100009 : ชุมพลสวรรค์วิทยา นายรบพล  กมลเพ็ชร์ ครู
45 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 : โค้งน้ำตับวิทยาคาร ธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ ครู
46 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100012 : วังก้านเหลืองดรุณกิจ นายวิเชียร  วัฒนกุลไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100012 : วังก้านเหลืองดรุณกิจ ปณตกร  ปลื้มชัย ครู
48 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 : กุดเวียนวิทย์ผดุง kamonphop  srimingam พนักงานราชการ
49 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100008 : อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นางอมรรัตน์  แซ่เตีย ครู
50 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100008 : อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นางสุธาสินี  พลอยครบุรี ครู
51 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100075 : บ้านเล่าวิทยาคาร สุธี  เล็กอรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100076 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) รัชนี  ซ้ายยศ ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100077 : บ้านโพธิ์ใหญ่ นางสิริลักษณ์  สุวามิน ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100080 : บ้านเสี้ยวน้อย เพ็ญสิริ  สุภาพ ครู
55 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100089 : ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา นายทวิช  อาจสนาม ครู
56 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100090 : บ้านขวาน้อย อภิวัฒน์   อินทรแถลง ครู
57 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100090 : บ้านขวาน้อย ณัฐฐิญา  แสงลี ครู
58 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 : บ้านซับพระไวย์ นางสาวณิชดา  มาภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100005 : บ้านหนองหญ้ารังกา พิศิษฐ์  ดีแซง เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 : บ้านซับม่วง วิภาสิณี  ปานมะเริง ครู
61 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 : โพนทองพิทยา เพ็ญสุวรรณ  เสโส ครู
62 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 : โพนทองพิทยา นายสุวิทย์  ยิ่งหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100004 : บ้านนางเม้ง นางสาวสันศนีย์  เต็งชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100032 : บ้านโนนกอก นางสาวธัญพร  บุญเนาว์ ครู
65 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100096 : บ้านลาดใหญ่ นายธรรมนูญ  ศรีนัครินทร์ ครู
66 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100096 : บ้านลาดใหญ่ สุชิรา  ิอิ่มสุข ครู
67 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 : บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ประกายกาญจน์  จรัสแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 : บ้านโนนคูณ นิพนธ์  เหลาเจริญ ผู้บริหาร
69 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100027 : บ้านกุดละลม ธนกฤษณ์  คิดฉลาด ครู
70 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100023 : หนองนาแซงวิทยา นิภารัตน์  ตอสกุล ครู
71 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100025 : บ้านโนนสมบูรณ์ อุมาภรณ์  ไตรณรงค์ ธุรการ
72 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100019 : บ้านดอนหัน นายนัฐวุฒิ  กุศลคุ้ม ครู
73 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100015 : บ้านหนองไผ่พัฒนา ปัจจารีย์  พงศ์โพนทอง ครูอัตราจ้าง
74 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100016 : โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม เสาวภา  วุฒิจามร เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100017 : ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา นางอรพิน  ทวีภัทยกูล ครู ชำนาญการพิเศษ
76 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100018 : บ้านหนองแหนดอนกู่ นางเยาวรัตน์  มะลิทอง ครู
77 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100052 : ห้วยต้อนวิทยา จันทิมา  บู่ทองจันทร์ ครู
78 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100053 : บ้านโป่งคองเหนือ เฟื่องฟ้า  คงชัยยา ครูธุรการ
79 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100055 : บ้านชีลองกลาง ฉวีวรรณ  สามหมอ ครู
80 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 : บ้านชีลองใต้ นายนิพล   คูณจันทร์ทึก ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 : บ้านชีลองใต้ นายจตุรพร  มณีโนนโพธิ์ ครูผู้ช่วย
82 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 : สามพันตาราษฎร์อุทิศ สุดารัตน์  แทนพลกรัง ครูผู้ช่วย
83 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 : สามพันตาราษฎร์อุทิศ นางสาวนงนุช  พลอาวุธ ครูธุรการ
84 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100058 : ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) นัฐวุฒิ  มาตบัณดิษฐ ครู
85 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100058 : ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) จิรวัฒน์  รัตนอาภรณ์ ครู
86 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100059 : บ้านชีลองเหนือ ฉัตรชัย  แฝงฤทธิ์ ครูชำนาญการ
87 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100003 : บ้านม่วงเงาะ นางกมลวรรณ  หวังกลุ่มกลาง ครู
88 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100006 : บ้านห้วยบงเหนือ ทัศนีย์  ผลสวัสดิ์ ครู
89 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100074 : บ้านหินกอง นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย ครู
90 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100074 : บ้านหินกอง นางสาวนิภาพร  คงชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100074 : บ้านหินกอง นิภาพร  คงชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
92 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100100 : บ้านห้วยหว้า สุภาพร  ลุนสำโรง ครู
93 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100101 : บ้านห้วยบงใต้ นางจตุพร  สร้อยเปาะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
94 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100305 : บ้านสงแคน นางนวลจันทร์   เกินชัย ครู
95 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100307 : บ้านหินลาด กิตติพงษ์  ไชยชาติ ครูผู้ช่วย
96 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 : บ้านวังกำแพง จิตราพร  คำภูเขียว ครูผู้ช่วย
97 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 : บ้านวังกำแพง ดุษฎี  ไชยทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 : บ้านหนองกระทุ่ม สุธากรณ์  ชาติเสนา ครูผู้ช่วย
99 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 : บ้านหนองกระทุ่ม ศิริมา   ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100289 : ยางนาดีราษฎร์ดำรง เลิศลักษณ์  กำลังเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
101 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100289 : ยางนาดีราษฎร์ดำรง เลิศลักษณ์  กำลังเลิศ ครูธุรการ
102 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100314 : บ้านหนองอ้อ นายสาคร  ชัยพระอินทร์ ครู
103 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100282 : บ้านหลุบโพธิ์ รัตนา  ชัยเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 : บ้านกุดไผ่ นายสมยศ  พิไลวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
105 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100284 : บ้านห้วยหนองจันทิ ภาวินี  สิงคาลวณิช ครู ชำนาญการ
106 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 : บ้านโนนขี้ตุ่น อโณทัย  งอกกกำไร ครูผู้ช่วย
107 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100286 : บ้านกุดยาง ชนิดา  นาชัย ครูผู้ช่วย
108 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100288 : บ้านโนนเปลือย แพรวนภา  เจนชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100298 : บ้านกุดหูลิง นายวิญญู   ทาจันทร์ ครู
110 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100277 : บ้านโนนแดง วริสรา  ยอดวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100278 : บ้านต้อน นายบุญส่ง  คณะยอด ครู
112 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100275 : อนุบาลบ้านเขว้า ไพศาล  มุ่งสมัคร ครู
113 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100276 : บ้านเขว้าศึกษา จูนา  บุญพิมพ์ ครู
114 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100280 : บ้านโนนตาด นายวินิช  จิณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100281 : บ้านกุดฉนวน จินตนา  โพธิ์ชัย ครู
116 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100299 : บ้านคลองไผ่งาม นางสาวบุญไพร  สางห้วยไพร ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100301 : บ้านหนองโสมง นางพิสิษฐ์กุล  กำลังศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100310 : บ้านหว้าเฒ่า สุพัตรา   ยืนชีวิต ครู
119 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100310 : บ้านหว้าเฒ่า อรณี  กีนะขาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100311 : บ้านซับปลากั้ง นางสาวณิภาพร  สินทร ครู
121 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100312 : บ้านแก้งยาว สกุณา  ธนะศรี ครู
122 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100312 : บ้านแก้งยาว นายธงชัย  โสภาค ครู
123 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100313 : บ้านนาอินทร์แต่ง พลพล  ชูรัตน์ ครู
124 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100313 : บ้านนาอินทร์แต่ง อ้อมนที  มณีวรรณ ครูผู้ช่วย
125 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100315 : บ้านห้วยน้ำคำ นายณัฐพล  อุตชี ครู
126 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100315 : บ้านห้วยน้ำคำ ทองใบ  สาระหงษ์ ครู
127 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100291 : บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา นางสุพิชฌาศ์  บำรุงนอก ครูชำนาญการ
128 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100304 : ท่าแกวิทยากร นายพงษ์วชิรินทร์  จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแกวิทยากร
129 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง สุชานันท์  กิ่งชัย ครูผู้ช่วย
130 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100293 : บ้านป่ายาง เศวตฉัตร  อันอามาตย์ ครูผู้ช่วย
131 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100293 : บ้านป่ายาง นางภณิดา  เสริมกลิ่น ครูผู้ช่วย
132 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 : บ้านค่ายหางเรียง นางเอื้อมพร   ด้นประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
133 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 : บ้านค่ายหางเรียง นายจิรยุทธ  ประจงค้า ครู
134 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100295 : บ้านวังปลาฝา นางอนงค์  เชื้อเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100296 : บ้านวังกุ่ม เกรียงไกร  เทพจันทร์ ครู
136 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100302 : บ้านโนนโพธิ์ นายอุทัย  โภชน์ฉิมพลี ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 : บ้านห้วยหวาย อารญา  เล่วแซง เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 : บ้านห้วยหวาย รัตนา  วรรณชาติ ธุรการ
139 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 : บ้านห้วยหวาย อภิญญาวรัญญ์  มงคลแก้ว ครู
140 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 : ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) จุฬาพร  ทวีชีพ ครู
141 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100438 : บ้านคอนสวรรค์ ชุลีพร  สุ่ยหล้า ครู
142 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100440 : บ้านโนนโพธิ์ นายไพฑูรย์  โคบุตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
143 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100437 : สหราษฎร์นุเคราะห์ นายศักดิ์ชัย  กองกุล ครู
144 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100437 : สหราษฎร์นุเคราะห์ นายธีรภัทร์  สร้างคำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
145 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100442 : บ้านหนองโนน้อย พีรพล  กองศรี ผอ.
146 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100472 : บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) รพีพรรณ  ตุงชีพ ครูชำนาญการ
147 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100457 : บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) นุชจรินทร์  แสงอรุณ ครู
148 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100458 : บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว กมลทิพย์  กาลาม ครู
149 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100464 : บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา โชติรัศมิ์  สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100464 : บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา นายวิบูลย์  จรูญพันธุ์ ครู
151 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100465 : บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) นางมะลิ  ผดุงชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ
152 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100467 : บ้านโนนพันชาติกุดโดน อนุรักษ์  ผดุงชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100468 : บ้านดอนหันวิทยา ศรัญญู   สิงห์ชัย ครูธุรการ
154 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 : บ้านลำชี อรุวรรณ  พาตา ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100446 : ชุมชนบ้านโสก ชาติชาย  พงษ์จำนงค์ ครู
156 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100447 : บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางเสาวณิต  ตอพล ครู
157 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100447 : บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางสาวพรทิพย์  เขียวหนู ครู
158 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100448 : บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) บังอร  รัตนจันทร์ ธุรการ
159 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100473 : ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ พงพิสมร  ขุยชัยภูมิ ครู
160 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100474 : บ้านโปร่งโก นันทพร  ห้อยไธสง ธุรการ
161 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100474 : บ้านโปร่งโก นายวชิรา  อาวะรุณ ครู
162 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100443 : บ้านยางหวาย นางอรุณี  ประสานศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100454 : บ้านนาโจด นายทวี  จันทรมนตรี ครู
164 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100450 : บ้านนามน นายฉัตรชัย  กาหลง ครู
165 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100451 : บ้านสำราญ บุบผา  ใจเกษม ครู
166 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100452 : บ้านนาฮี นายปัญญา  แฝงสวรรค์ ครู
167 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น วรรณพา  กรวดนอก ธุรการ
168 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ศศิวิมล  ทองจำรูญ ครู
169 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100449 : บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) มลิวัลย์  ฤาชา ครูชำนาญการพิเศษ
170 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100449 : บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สวงค์  ประสานศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100466 : บ้านฝาย นางศิริลักษณ์  พิมพ์ลาศรี ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100470 : หนองตาไก้วิทยากร นายจักรพงษ์  ประสานศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100471 : บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จุฑาทิพย์  กำเนิดจอก ครู
174 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100471 : บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นงลักษณ์  งามใจ ครูผู้ช่วย
175 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100477 : ห้วยไร่วิทยานุกูล ดาหวัน  ขอย้ายกลาง ครู
176 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 : บ้านห้วยยาง นางจิรวรรณ์  กาญจนสุปัญญา ครู
177 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 : บ้านห้วยยาง ธรรณ์ธารีย์  หงษ์ชาติ ธุรการ
178 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100462 : บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ เจนจิรา  ชุ่มทองพิทักษ์ ครู
179 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 : บ้านโสกมูลนาค ปณิดา  ครองหมู่ ครู
180 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100475 : บ้านหนองไฮโคกสง่า นายสุขฤกษ์  ดีโนนโพธิ์ ครู
181 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100316 : บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ จิตรลดา   พรมเมตตา ครู
182 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100317 : บ้านกุดชุมแสง นางสุพัฒน์  บุญกุล ครูชำนาญการ
183 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100318 : บ้านนาทุ่งใหญ่ นางวัชราภรณ์  ศักดิ์ภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100318 : บ้านนาทุ่งใหญ่ กาญจนรัตน์   ประภาสะโนบล ครู
185 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100332 : บ้านหนองหอย สามารถ  ฦๅชา ครู
186 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100332 : บ้านหนองหอย ธิติมา  เชื้อนกขุ้ม ครู
187 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100334 : บ้านหนองลุมพุก นายสกล  แป๊ะโคกสูง ครูผู้ช่วย
188 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100334 : บ้านหนองลุมพุก นางสุรารักษ์  ลอยเมฆ ครู
189 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100335 : บ้านหนองสะแก นางธารธารา  บูรณะ ครู
190 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 : บ้านโชคอำนวย ศุนิภา  กิ่งกุลทา ธุรการ
191 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 : บ้านโชคอำนวย ธนัชพร  กิ่งกุลทา ครู
192 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100330 : คุรุประชานุกูล นางมนัสนันท์  ผลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100331 : บ้านห้วยกนทา นายสมบูรณ์  เลขะวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ
194 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100333 : บ้านปากห้วยเดื่อ นางสาวพายุ  ชัยตา ครู คศ.3
195 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100336 : บ้านท่าข่อย นายยศพล  วาทโยธา ครู คศ. 1
196 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100370 : หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ศศิธร  นาสมตรอง ครู
197 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100371 : บ้านหัวนาคำ อรพรรณ  ลิ้มไพบูลย์ ครู คศ.2
198 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100372 : บ้านโนนลาน จิรารัตน์  คงโนนกอก ครู
199 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100373 : บ้านโนนถาวร จิราภรณ์  เรณูร่วง ครู
200 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100374 : บ้านหนองไห พิมพ์พิศา  เนืองหนองคู ครูผู้ช่วย
201 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 : บ้านบ่อทอง นางสาวชุติมา   ยอดตา ครูผู้ช่วย
202 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 : ราษฎร์บำรุง อ้อมใจ  อุ่นศิริ ครู
203 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 : ศรีสว่างสามัคคี นางเพ็ญพิชญา  ประสานศักดิ์ ครู
204 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100363 : บ้านโนนสะอาด นายอิสระพงษ์   หนองงู ครู
205 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 : บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นายเอนก  เพลินจันทึก ครูชำนาญการ
206 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 : บ้านโนนศรีทอง นายเรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100346 : บ้านโนนเหม่า ดุจเดือน  จำนงดี ครูผู้ช่วย
208 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 : บ้านโหล่นสามัคคี นายธงชัย  หมู่หัวนา เจ้าหน้าที่พัสดุ
209 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100348 : บ้านห้วยกุ่ม นายทศพร  ศรีกรินทร์ ครูผู้ช่วย
210 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 : บ้านนางแดด นางสาวหัทยา  ปราบบำรุง ครูผู้ช่วย
211 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 : บ้านโนนศรีสง่า ปิยพร  เสนาหมื่น ครู
212 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 : บ้านโนนศรีสง่า นางมัจฉา  ไกรใหญ่ ครู
213 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100351 : บ้านคลองเจริญ นายอดิศร  คงแสง ครู
214 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100352 : บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นายชินวัตร  ทองคนทา ครูผู้ช่วย
215 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100352 : บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นายคำปอน  ไสยชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
216 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100354 : บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง พิทักษ์  พรหมรินทร์ ครู
217 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100355 : บ้านโคกกรวดหนองพวง มานิต  สุวรรณโสภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
218 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100355 : บ้านโคกกรวดหนองพวง นิรันดร์  กิริยาดี ครู
219 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100356 : บ้านนางแดดเหนือ นายกฤษดา  หาญปีย์ ครู
220 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100356 : บ้านนางแดดเหนือ กมลรัตน์  ไอยรา ครู
221 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100357 : บ้านห้วยหัน ปรีชา  ไชยนอก ครู
222 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100357 : บ้านห้วยหัน นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน์ ครู
223 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100358 : บ้านโนนตูม คมดาว  สังข์ขาว ครู
224 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100359 : บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง นิธิตา  สังข์ขาว ครู
225 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 : บ้านทรัพย์เจริญ นายทนงศักดิ์  คำพิทูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
226 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 : บ้านทรัพย์เจริญ นางสาคร  ประชานอก พนักงานราชการ
227 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100361 : บ้านท่าวังย่างควาย อนงค์  สู้สงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
228 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100362 : บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน ไพฑูรย์  แสงขุรัง ครู
229 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100321 : บ้านหนองไฮเหนือ นวชาติ  วงค์ษาวัฒน์ ครู
230 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100322 : บ้านลาดเหนือ นายปรัชญา  สุราสา ผู้อำนวยการโรงเรียน
231 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 : บ้านโสกรัง อารยา  นาดี ธุรการ
232 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100328 : บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สุพิศ  สิงห์พร ครูชำนาญการพิเศษ
233 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100319 : บ้านราษฎร์ดำเนิน อังศณา  จันทร์ณรงค์ ครูธุรการ
234 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100319 : บ้านราษฎร์ดำเนิน สิริรัตน์  พรมเดื่อ ครู
235 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100320 : บ้านหนองไฮใต้ นายภาคิน  ทองรัศมี ครู
236 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100323 : ชุมชนบ้านหนองบัวแดง นายบริบูรณ์  ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100324 : บ้านลาดใต้ นางนิลุบล  สาลีลาด ครู ค.ศ. 3
238 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100325 : หนองเบ็นเจริญวิทย์ อนุพงษ์  แก้วกระจ่าง ครูชำนาญการ
239 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100326 : บ้านหนองแห้วพัฒนา นภัสกร  แสนชั่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
240 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง ไสว  ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง จุมพล  ตาปราบ ครู
242 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100339 : บ้านห้วยหว้า ปวีณา  เสนาเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100339 : บ้านห้วยหว้า นายเพชรทองอินทร์  นาแถมเงิน ผู้อำนวยการ
244 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 : บ้านนาเจริญ นายบรรจบ  เชื้อทอง ครู
245 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 : บ้านนาเจริญ นางส่องแสง  อาราษฎร์ ครู
246 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี ภูดิศ   กรวยสัวสดิ์ ครูผู้ช่วย
247 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี วราพร  ชนะศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
248 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี จักรพงษ์  สายโส ครูผู้ช่วย
249 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100342 : บ้านหนองปล้อง นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ ครู
250 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100342 : บ้านหนองปล้อง นายวัชรา  วิชาจารย์ ครู
251 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100343 : บ้านห้วยไผ่ใต้ รัตติกาล  จันโสภา ครู
252 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 : บ้านสะพุงเหนือ ขวัญชีวา  ปรีดี ครู
253 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 : บ้านโคกสง่า นายอาคม  เติมพงษ์ ครู
254 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 : บ้านโคกสง่า งามเนื้อทอง  เดชโมรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
255 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100329 : บ้านห้วยม่วง เดือนเพ็ญ  นามหล้า ครู
256 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100329 : บ้านห้วยม่วง สุพิชญา  มาลา ครูผู้ช่วย
257 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100353 : บ้านหนองกุงบำรุง ฤทัยรัตน์  นิ่มนวล ครู
258 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100353 : บ้านหนองกุงบำรุง ศิรประภา  รักงาม ธุรการ
259 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100703 : บ้านเจาทอง อนุชิต  ปราณี ครู
260 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100703 : บ้านเจาทอง ธนานันต์  จันทรังษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
261 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100704 : บ้านโนนม่วง นายศราวุธ  หมู่โยธา ครู
262 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100705 : บ้านลาดชุมพล นางสาวอรทัย  มุทาพร ครู คศ.1
263 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 : บ้านลาดไทรงาม ปรัชญา  ตั้งพงษ์ ครู
264 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100712 : บ้านนาอุดม สิบเอกพิทรัตน์  บรรจงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
265 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี อัญชนา  มณีโชติ ครู
266 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี สุนทรีย์  แสงหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
267 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100716 : หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา ไกรราช  แซ่ตั้ง ครูผู้ช่วย
268 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 : แจ้งตราดคลองไทร วชิรา  สิงห์โคตร ครูผู้ช่วย
269 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100722 : บ้านคลองจันลา นายสันติ  ดุจจานุทัศน์ ครู
270 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 : บ้านนาระยะพัฒนา นายรวี  ดารา ครู
271 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100707 : บ้านห้วยร่วม ลิลักษณ์พงษ์  ชัยพรมเขียว ครู
272 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100708 : สหประชาสรร นายวิวัฒน์ชัย  รักหินลาด ครู
273 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 : บ้านซับชมภู นายไกรสรณ์  แก้วกองแสง ครูผู้ช่วย
274 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100710 : บ้านเจาเหนือ บัวแก้ว  คุ้มคง ครู
275 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100713 : บ้านปรางค์มะค่า supawadee  kaewwisad ครู
276 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100715 : แหลมทองผดุงวิทย์ ทนงศักดิ์  จันสีมะณี ครู
277 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100718 : บ้านโนนผักหวาน นางสาวทิพวรรณ  เชื้อนาวัง ครูผู้ช่วย
278 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100719 : หินเหิบซับภูทอง นายวิศรุต  จันทร์ดาตุ่ย ครู
279 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ นางสาวอุษา  สมัตถะ ครู
280 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100721 : บ้านวังตะกู นางธนวรรณ  อุปฮาต ครู
281 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100657 : บ้านซับสีทอง ลดารัตน์  คลังทอง ครูผู้ช่วย
282 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100658 : บ้านลาดผักหนาม วรพล  วังคีรี ครูผู้ช่วย
283 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 : บ้านห้วยผักหนาม ปราโมทย์  ขวัญยืน ผู้อำนวยการโีงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
284 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 : บ้านห้วยผักหนาม นางสาวศิวพร   แสงไทยารักษ์ ครู
285 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100660 : บ้านหนองฉนวนวิทยาคม นายบุญยืน  ใจปราสัย ครู
286 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100660 : บ้านหนองฉนวนวิทยาคม คำภู  สีพั้วฮาม ครู
287 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100661 : บ้านหนองแวง กษม  ทองศรีมะดัน ครู