รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100082 : บ้านผือวิทยายน มณีนพรัตน์  พรหมนอก ครู
2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100082 : บ้านผือวิทยายน มณีนพรัตน์  พรหมนอก ครู
3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100083 : สระไข่น้ำขุนีวิทยา นางสาวนิตยา  วงศ์สำราญ ครู
4 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100084 : บ้านหนองไผ่ล้อม ประสิทธิ์สม  จันทร์สม ครู
5 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100085 : บ้านหนองเขื่อง นางสวลี  พิลาวรรณ์ ครูผู้ช่วย
6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100085 : บ้านหนองเขื่อง นางสวลี  พิลาวรรณ์ ครูผู้ช่วย
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100085 : บ้านหนองเขื่อง นายปิยะทัศน์  ภูมิภักดี ครู
8 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100086 : กุดตุ้มสามัคคีวิทยา นายโชคชัย  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100086 : กุดตุ้มสามัคคีวิทยา นางแววตา  อริพงษ์ ครู
10 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100087 : บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) นายนิมิตร  ฝาชัยภูมิ ครู
11 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100088 : โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา นางจารินี  ดวงอุปะ ครู
12 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100033 : โสกตลับราษฎร์อุทิศ นายศิริเวทย์  เวทยากร ครู
13 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100061 : บ้านห้วยตะแคง นายศรีทัศน์  จริยพันธ์ ครูชำนาญการ
14 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100062 : บ้านห้วยยาง นายสะเทือน  ธรรมกุล ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100026 : โนนหว้านไพล ศศิพิมล  ศรีประเสริฐ ครู
16 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100026 : โนนหว้านไพล อนุสรา  จำนงค์บุญ ครู
17 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100028 : วัดพุทโธวาท นางผุดผาด   ธรรมปาน ครู
18 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100028 : วัดพุทโธวาท ปิยะภัทร  ไตรเสนีย์ พนักงานราชการ
19 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100029 : หนองสระสำราญราษฎร์ นางอุบลศิลป์   อินทอง ครู
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100034 : บ้านหนองบัวขาว นางสาวปัญจนุช  สากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 : โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ นายเมธี  เมธี คุ้มคง ครู
22 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 : โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 99736000  นางลำใย หาญเสนา ครู
23 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 : โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สุภาวดี  ตรีเพชร ครู
24 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 : โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ นางราณี  อินาวัง ครู
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100066 : บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน อมรรัตน์  ถนอมพันธ์ ครู
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100063 : บ้านท่าหินโงม นายพรวิชัย  บุญแก้ว ครู
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100063 : บ้านท่าหินโงม พาวินี  ปิ่นงาม ครู
28 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 : บ้านห้วยหมากแดง สุรชัย  พรมพิมพ์ ครูผู้ช่วย
29 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 : บ้านห้วยหมากแดง จิรวัฒน์  กู่ชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100065 : บ้านวังโพน ก่อเกียรติ  ฐานวิเศษ ครู
31 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) นายประวิทย์  ดีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ฐิติกุล  บำรุงชัย ธุรการ
33 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ประดิษฐ์  หงษ์ทรัพย์ ครู
34 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ประดิษฐ์  หงษ์ทรัพย์ ครู
35 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) นายประวิทย์  ดีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) winig  kadsnit ครู
37 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100051 : นาฝายวิทยา นายฉลาด  บุรีวงศ์วัฒนะ ครู
38 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100051 : นาฝายวิทยา นางจิราภรณ์  เอื้อศรี ครู
39 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100044 : บ้านช่อระกา นายประพันธ์  อ่อนละม้าย ครชำนาญการพิเศษ
40 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100044 : บ้านช่อระกา นายสมบัติ  เงาชัยภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ
41 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 : บ้านกุดขมิ้น นายสุวัช  เปล่งหนองแซง ครู
42 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 : บ้านกุดขมิ้น นางสาวจรรยาลักษณ์  ดีกันกง ครู
43 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 : บ้านกุดขมิ้น นายวีระศักดิ์  พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100046 : บ้านหนองหญ้าปล้อง สมาน  โท่นจ้อน ครู
45 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100067 : นาเสียวศึกษาคาร ปริศนา  ขวัญเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100068 : บ้านนาวัง ชัยรัตน์  ศิลป์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100069 : บ้านซับรวงไทร ศิริพร  ศรีหาพล ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100070 : ไทรงามผดุงวิทย์ นายวิจิตร  คำอิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100071 : บ้านนาสีนวล นายลือชัย  ศรีวิชา ผู้อำนวยการ
50 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 : บ้านแจ้งน้อย นายศุภกร  คุ้มคง ครูอัตราจ้าง
51 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 : บ้านแจ้งน้อย นางอรัญญา  ภูมิวิริยะ พนักงานราชการ
52 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 : บ้านแจ้งน้อย นายโสภณ  สามารถ ครู
53 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100022 : โนนสำราญวิทยา ขนิษฐา  สุวรรณกลาง ครู
54 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100022 : โนนสำราญวิทยา นายจักรเพชร  พงศ์โพนทอง ครู
55 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100011 : ฉิมพลีวิทยา นายบรรจง  อ่อนละม้าย ครู
56 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100041 : เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ นายพงศธร  หวังกลุ่มกลาง ครู
57 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100041 : เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ นางศิริพร  บุญญานุสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100031 : บ้านขี้เหล็กใหญ่ นางสุวณีย์  สิทธิบุตร ครู
59 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100037 : สุนทรวัฒนา Unchalee  Chumnansonk ครู
60 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100038 : อนุบาลชัยภูมิ ชูพงศ์  อยู่ภักดี ครู
61 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100009 : ชุมพลสวรรค์วิทยา นายรบพล  กมลเพ็ชร์ ครู
62 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 : โค้งน้ำตับวิทยาคาร วิชัย  จำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 : โค้งน้ำตับวิทยาคาร พโยธร  ผลพูน จนท.ธุรการ
64 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 : โค้งน้ำตับวิทยาคาร ธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ ครู
65 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 : โค้งน้ำตับวิทยาคาร ธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ ครู
66 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100012 : วังก้านเหลืองดรุณกิจ ปณตกร  ปลื้มชัย ครู
67 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100012 : วังก้านเหลืองดรุณกิจ นางสาวกมลพรรณ  สวรรณา ครูอัตราจ้าง
68 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 : กุดเวียนวิทย์ผดุง kamonphop  srimingam พนักงานราชการ
69 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 : กุดเวียนวิทย์ผดุง นายนิเวศน์  จันทรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 : กุดเวียนวิทย์ผดุง วิไล  โชคหนุน ครูอัตราจ้าง
71 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 : กุดเวียนวิทย์ผดุง กมลภพ  ศรีมิงาม พนักงานราชการ
72 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100008 : อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นางสุธาสินี  พลอยครบุรี ครู
73 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100008 : อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นางอมรรัตน์  แซ่เตีย ครู
74 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100075 : บ้านเล่าวิทยาคาร สุธี  เล็กอรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100076 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) รัชนี  ซ้ายยศ ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100077 : บ้านโพธิ์ใหญ่ นางสิริลักษณ์  สุวามิน ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100077 : บ้านโพธิ์ใหญ่ ชวนพิศ  วิลาวรรณ ครู
78 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100080 : บ้านเสี้ยวน้อย นายทองเบิ้ม  ธงทอง ครู
79 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100080 : บ้านเสี้ยวน้อย เพ็ญสิริ  สุภาพ ครู
80 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100089 : ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา นายทวิช  อาจสนาม ครู
81 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100090 : บ้านขวาน้อย อภิวัฒน์   อินทรแถลง ครู
82 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100090 : บ้านขวาน้อย ณัฐฐิญา  แสงลี ครู
83 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 : บ้านซับพระไวย์ นางสาวกฤษณา   มาภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
84 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 : บ้านซับพระไวย์ จันทนา  ชนะหาญ ครู
85 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 : บ้านซับพระไวย์ วราเมธ  ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 : บ้านซับพระไวย์ พรศรี  ดีแซง ครู
87 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100005 : บ้านหนองหญ้ารังกา วีราภรณ์  สิทธิ์วงศ์ ครู
88 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100005 : บ้านหนองหญ้ารังกา พิศิษฐ์  ดีแซง เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 : บ้านซับม่วง ภคนันท์  เปล่งศรี ครู
90 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 : บ้านซับม่วง นายวานิส  เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 : บ้านซับม่วง สุทธิพันธ์  ประวันนา ผู้อำนวยการ
92 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 : บ้านซับม่วง นพชัย  แสนสุข ครู
93 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 : โพนทองพิทยา เพ็ญสุวรรณ  เสโส ครู
94 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 : โพนทองพิทยา นายสุวิทย์  นายสุวิทย์ ยิ่งหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 : โพนทองพิทยา นายปรีชา  อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 : โพนทองพิทยา ประคอง  สิทธิวงศ์ ครู
97 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100004 : บ้านนางเม้ง นายวิชัย  ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100032 : บ้านโนนกอก นางสาวธัญพร  บุญเนาว์ ครู
99 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100032 : บ้านโนนกอก นางกาญจนา  ชัยนา ครู
100 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100096 : บ้านลาดใหญ่ สุชิรา  อิ่มสุข ครู
101 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100096 : บ้านลาดใหญ่ นายธรรมนูญ  ศรีนัครินทร์ ครู
102 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 : บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นายเฑียรไชย  คำหาญพล ผู้อำนวยการ
103 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 : บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ประกายกาญจน์  จรัสแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 : บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางสมพร  บุญสุยา ครู
105 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 : บ้านโนนคูณ นิพนธ์  เหลาเจริญ ผู้บริหาร
106 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 : บ้านโนนคูณ นายสำรอง  ประสานแสง ครู
107 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 : บ้านโนนคูณ นายอธิ  จี้เพชร ครู
108 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 : บ้านกุดเวียน นางจุติมา  ศรีนัครินทร์ ครู
109 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 : บ้านกุดเวียน นางสาวมาริสา   มอไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 : บ้านกุดเวียน ยุทธนา  ศรีพนม ครู
111 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 : บ้านกุดเวียน นายสัญญา  พลพิลา ครู
112 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100027 : บ้านกุดละลม ธนกฤษณ์  คิดฉลาด ครู
113 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100023 : หนองนาแซงวิทยา อดุลย์  วิสัยสังข์ ครู
114 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100023 : หนองนาแซงวิทยา นิภารัตน์  ตอสกุล ครู
115 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100024 : บ้านหนองโง้ง ดำรงค์  ชัยจันดี ครู
116 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100025 : บ้านโนนสมบูรณ์ อุมาภรณ์  ไตรณรงค์ ธุรการ
117 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100019 : บ้านดอนหัน ศีลธรรม  แสงภักดี ครู
118 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100019 : บ้านดอนหัน ศีลธรรม  แสงภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100015 : บ้านหนองไผ่พัฒนา นายสุชาติ  วงษ์ไพร ครู
120 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100015 : บ้านหนองไผ่พัฒนา ปัจจารีย์  พงศ์โพนทอง ครูอัตราจ้าง
121 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100016 : โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม เสาวภา  วุฒิจามร เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100016 : โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม นางวารี  คำธนนันทิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100017 : ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา นิลุบล  บุญชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ
124 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100017 : ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา นางอรพิน  ทวีภัทยกูล ครู ชำนาญการพิเศษ
125 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100018 : บ้านหนองแหนดอนกู่ นายบุญช่วย   วงษ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
126 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100018 : บ้านหนองแหนดอนกู่ นางเยาวรัตน์  มะลิทอง ครู
127 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100052 : ห้วยต้อนวิทยา นายกำแพง  ช่วยชูวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100052 : ห้วยต้อนวิทยา จันทิมา  บู่ทองจันทร์ ครู
129 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100053 : บ้านโป่งคองเหนือ ว่าที่ร.ต.สัญญา  พรหมผุย ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100055 : บ้านชีลองกลาง ฉวีวรรณ  สามหมอ ครู
131 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 : บ้านชีลองใต้ supaksan  kongkuan ครู
132 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 : บ้านชีลองใต้ นายนิพล   คูณจันทร์ทึก ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 : บ้านชีลองใต้ นายจตุรพร  มณีโนนโพธิ์ ครูผู้ช่วย
134 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 : สามพันตาราษฎร์อุทิศ ศิโรรัตน์   ธรรมปาน ครูอัตราจ้าง
135 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 : สามพันตาราษฎร์อุทิศ วิชิต  บุระดา ครู
136 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 : สามพันตาราษฎร์อุทิศ นางสาวนงนุช  พลอาวุธ ครูธุรการ
137 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 : สามพันตาราษฎร์อุทิศ สุดารัตน์  แทนพลกรัง ครูผู้ช่วย
138 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100058 : ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) จิรวัฒน์  รัตนอาภรณ์ ครู
139 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100059 : บ้านชีลองเหนือ ฉัตรชัย  แฝงฤทธิ์ ครูชำนาญการ
140 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100003 : บ้านม่วงเงาะ นางกมลวรรณ  หวังกลุ่มกลาง ครู
141 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100006 : บ้านห้วยบงเหนือ ทัศนีย์  ผลสวัสดิ์ ครู
142 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100006 : บ้านห้วยบงเหนือ นางนิภากรณ์   พงษ์สระพัง ครู
143 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100074 : บ้านหินกอง นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย ครู
144 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100074 : บ้านหินกอง ธิดารัตน์  สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
145 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100100 : บ้านห้วยหว้า สุภาพร  ลุนสำโรง ครู
146 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100100 : บ้านห้วยหว้า นายประสิทธิ์  ปักเขตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100101 : บ้านห้วยบงใต้ นางจตุพร  สร้อยเปาะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
148 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100101 : บ้านห้วยบงใต้ นางกุหลาบ  ฮะเติ้ง ครู
149 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100305 : บ้านสงแคน นางนวลจันทร์   เกินชัย ครู
150 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100307 : บ้านหินลาด กิตติพงษ์  ไชยชาติ ครูผู้ช่วย
151 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 : บ้านวังกำแพง ดุษฎี  ไชยทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 : บ้านวังกำแพง นางสาวนิตยา  กันชัย ครู
153 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 : บ้านวังกำแพง ดุษฎี  ไชยทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 : บ้านวังกำแพง จิตราพร  คำภูเขียว ครูผู้ช่วย
155 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 : บ้านหนองกระทุ่ม สุธากรณ์  ชาติเสนา ครูผู้ช่วย
156 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 : บ้านหนองกระทุ่ม นายมารค  กุลโนนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 : บ้านหนองกระทุ่ม ปภาภัสส์  นันท์นิธิบวรโชค ครู
158 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100289 : ยางนาดีราษฎร์ดำรง อนุชา  บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100289 : ยางนาดีราษฎร์ดำรง เลิศลักษณ์  กำลังเลิศ ครูธุรการ
160 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100289 : ยางนาดีราษฎร์ดำรง เลิศลักษณ์  กำลังเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
161 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100314 : บ้านหนองอ้อ กาญจนา  ชนะพาล ครู
162 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100314 : บ้านหนองอ้อ นายสาคร  ชัยพระอินทร์ ครู
163 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100282 : บ้านหลุบโพธิ์ รัตนา  ชัยเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100282 : บ้านหลุบโพธิ์ ประนอม  กุลธรรมโม ธุรการโรงเรียน
165 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 : บ้านกุดไผ่ นายสมยศ  พิไลวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
166 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 : บ้านกุดไผ่ นางรัตนา  ปัดทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 : บ้านกุดไผ่ นายธวัช  การพันธ์ ครูชำนาญการ
168 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100284 : บ้านห้วยหนองจันทิ แพรวนภา  เจนชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100284 : บ้านห้วยหนองจันทิ ภาวินี  สิงคาลวณิช ครู ชำนาญการ
170 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 : บ้านโนนขี้ตุ่น นางสาวศิริพันธ์  ยวงสุวรรณ ครูธุรการ
171 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 : บ้านโนนขี้ตุ่น สมเกียรติ  นาสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 : บ้านโนนขี้ตุ่น อโณทัย  งอกกกำไร ครูผู้ช่วย
173 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100286 : บ้านกุดยาง อำนวย  ศรีไทย ครู
174 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100286 : บ้านกุดยาง ชนิดา  นาชัย ครูผู้ช่วย
175 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100288 : บ้านโนนเปลือย บุษกร  ฤทธิ์ขจร ครู
176 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100298 : บ้านกุดหูลิง นายวิญญู   ทาจันทร์ ครู
177 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100277 : บ้านโนนแดง วริสรา  ยอดวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
178 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100277 : บ้านโนนแดง นภาพร  รวยลาภ ครู
179 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100278 : บ้านต้อน นางสาวสุภารัตน์  จันทร์ลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100278 : บ้านต้อน นายบุญส่ง  คณะยอด ครู
181 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100278 : บ้านต้อน ละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์ ครู
182 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100275 : อนุบาลบ้านเขว้า ไพศาล  มุ่งสมัคร ครู
183 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100275 : อนุบาลบ้านเขว้า พรทิพย์   มาลัย ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100276 : บ้านเขว้าศึกษา จูนา  บุญพิมพ์ ครู
185 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100280 : บ้านโนนตาด นายวินิช  จิณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
186 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100281 : บ้านกุดฉนวน จินตนา  โพธิ์ชัย ครู
187 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100281 : บ้านกุดฉนวน นายสุมนตรี   ดีชัย ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100299 : บ้านคลองไผ่งาม นางสาวบุญไพร  สางห้วยไพร ครูชำนาญการพิเศษ
189 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100301 : บ้านหนองโสมง นางพิสิษฐ์กุล  กำลังศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100310 : บ้านหว้าเฒ่า อรณี  กีนะขาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
191 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100311 : บ้านซับปลากั้ง นางสาวณิภาพร  สินทร ครู
192 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100311 : บ้านซับปลากั้ง นายไพโรจน์  ใจเกษิม ครู
193 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100312 : บ้านแก้งยาว นายธงชัย  โสภาค ครู
194 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100313 : บ้านนาอินทร์แต่ง สุวิทย์  ศุภวงศ์ ครูชำนาญการ
195 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100313 : บ้านนาอินทร์แต่ง อ้อมนที  มณีวรรณ ครูผู้ช่วย
196 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100315 : บ้านห้วยน้ำคำ ทองใบ  สาระหงษ์ ครู
197 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100291 : บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา นางสุพิชฌาศ์  บำรุงนอก ครูชำนาญการ
198 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100304 : ท่าแกวิทยากร สุพล  หาญเสนา ครู
199 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100304 : ท่าแกวิทยากร นายพงษ์วชิรินทร์  จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแกวิทยากร
200 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง นายทรงศักดิ์  แว่นทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง ฐากูร  รักถาวร ครู
202 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง บรรจง  แจ้งเขว้า ธุรการ
203 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง เพ็ญกุศล  ภูมิประภาส ครู
204 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง สุชานันท์  กิ่งชัย ครูผู้ช่วย
205 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100293 : บ้านป่ายาง นางภณิดา  เสริมกลิ่น ครูผู้ช่วย
206 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100293 : บ้านป่ายาง เศวตฉัตร  อันอามาตย์ ครูผู้ช่วย
207 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 : บ้านค่ายหางเรียง สำเริง  สีเขียว ช่างไม้
208 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 : บ้านค่ายหางเรียง นางเอื้อมพร   ด้นประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
209 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100295 : บ้านวังปลาฝา นางอนงค์  เชื้อเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
210 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100296 : บ้านวังกุ่ม นางนิภา  ธิจิ่น ครู
211 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100302 : บ้านโนนโพธิ์ นางเจนจิรา  ประดับวงษ์ ครู
212 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100302 : บ้านโนนโพธิ์ นายอุทัย  โภชน์ฉิมพลี ครูชำนาญการพิเศษ
213 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 : บ้านห้วยหวาย อารญา  เล่วแซง เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 : บ้านห้วยหวาย นายสมคิด  วงษ์จันทึก ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 : บ้านห้วยหวาย รัตนา  วรรณชาติ ธุรการ
216 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 : ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) ณรงค์  สร้างคำ ครู
217 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 : ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) จุฬาพร  ทวีชีพ ครู
218 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 : ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) นายบุญทอง  ทวีเงิน ครู คศ.3
219 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100438 : บ้านคอนสวรรค์ สมวงศ์  พงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
220 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100438 : บ้านคอนสวรรค์ ชุลีพร  สุ่ยหล้า ครู
221 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100440 : บ้านโนนโพธิ์ ลัดดา  ชนะจอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
222 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100440 : บ้านโนนโพธิ์ นายไพฑูรย์  โคบุตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
223 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100437 : สหราษฎร์นุเคราะห์ นายธีรภัทร์  สร้างคำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
224 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100437 : สหราษฎร์นุเคราะห์ กิตติคม  โสมาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100442 : บ้านหนองโนน้อย พีรพล  กองศรี ผอ.
226 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100472 : บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) นางเหรียญกอง  ลอยเมืองกลาง ครู
227 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100472 : บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) รพีพรรณ  ตุงชีพ ครูชำนาญการ
228 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100457 : บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) พรทิพย์  ปานจำรูญ ครูอัตราจ้าง
229 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100457 : บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) นุชจรินทร์  แสงอรุณ ครู
230 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100458 : บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว กมลทิพย์  กาลาม ครู
231 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100458 : บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว วรรวิลาศ  เจนชัย ผู้บริหารสถานศึกษา
232 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100464 : บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา นายวิบูลย์  จรูญพันธุ์ ครู
233 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100465 : บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) นางมะลิ  ผดุงชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ
234 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100467 : บ้านโนนพันชาติกุดโดน นายชัยวิรัตน์  ชัยมนต์ตรา ครูชำนาญการพิเศษ
235 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100467 : บ้านโนนพันชาติกุดโดน อนุรักษ์  ผดุงชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100468 : บ้านดอนหันวิทยา นายดำรง  ประสานศักดิ์ ครู
237 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100468 : บ้านดอนหันวิทยา ศรัญญู   สิงห์ชัย ครูธุรการ
238 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 : บ้านลำชี อรุวรรณ  พาตา ครูชำนาญการพิเศษ
239 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 : บ้านลำชี สุจิตตรา  รอนศึก ครูธุรการ
240 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 : บ้านลำชี อรุวรรณ  พาตา ครูชำนาญการพิเศษ
241 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100446 : ชุมชนบ้านโสก นางลำดวน  ไพศาลพงษ์ ครู คศ.3
242 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100446 : ชุมชนบ้านโสก ชาติชาย  พงษ์จำนงค์ ครู
243 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100447 : บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางเสาวณิต  ตอพล ครู
244 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100448 : บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) บังอร  รัตนจันทร์ ธุรการ
245 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100473 : ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ พงพิสมร  ขุยชัยภูมิ ครู
246 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100474 : บ้านโปร่งโก นายวชิรา  อาวะรุณ ครู
247 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100443 : บ้านยางหวาย นายอรรถวิทย์  หาญสมัคร ครู คศ.3
248 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100443 : บ้านยางหวาย นางอรุณี  ประสานศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
249 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100444 : บ้านท่าฉาง สุวิภา  ขนชัยภูมิ ครู
250 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100444 : บ้านท่าฉาง สุรีรัตน์  ประสานศักดิ์ ธุรการ
251 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100454 : บ้านนาโจด นางสุภกัญญา  ยิ่งสุข ครู
252 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100454 : บ้านนาโจด นายทวี  จันทรมนตรี ครู
253 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100450 : บ้านนามน นายฉัตรชัย  กาหลง ครู
254 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100450 : บ้านนามน นายวิชัย  ดีสวน ครู
255 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100451 : บ้านสำราญ บุบผา  ใจเกษม ครู
256 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100452 : บ้านนาฮี นายปัญญา  แฝงสวรรค์ ครู
257 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นางอรสา  สิงห์สถิตย์ ครู
258 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นายมานะ  แรตกระโทก ครู
259 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นายมานะ  แรตกระโทก เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
260 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น วรรณพา  กรวดนอก ธุรการ
261 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นางศิริจันทร์  จันทร์กระจ่าง ครู
262 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ศศิวิมล  ทองจำรูญ ครู
263 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100449 : บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สวงค์  ประสานศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
264 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100449 : บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัชนี  กาหลง ครู
265 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100466 : บ้านฝาย นางศิริลักษณ์  พิมพ์ลาศรี ครูชำนาญการพิเศษ
266 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100466 : บ้านฝาย นางดวงพร  ก่านหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
267 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100470 : หนองตาไก้วิทยากร สุุภาพ  ต่อโชติ ครู
268 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100470 : หนองตาไก้วิทยากร นายวิทยา  เสนาไทย ครู
269 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100471 : บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จุฑาทิพย์  กำเนิดจอก ครู
270 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100477 : ห้วยไร่วิทยานุกูล ดาหวัน  ขอย้ายกลาง ครู
271 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100477 : ห้วยไร่วิทยานุกูล นิตยา  ทิพย์ชาติ ธุรการ
272 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 : บ้านห้วยยาง นายวิมล  ซื่อตรง ครู
273 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 : บ้านห้วยยาง นางจิรวรรณ์  กาญจนสุปัญญา ครู
274 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 : บ้านห้วยยาง ยุพิน  อาจเวทย์ ครู
275 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100462 : บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ เจนจิรา  ชุ่มทองพิทักษ์ ครู
276 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 : บ้านโสกมูลนาค ปณิดา  ครองหมู่ ครู
277 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 : บ้านโสกมูลนาค นางอมรรัตน์  ผลกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
278 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 : บ้านโสกมูลนาค กนกพร  พิลาวัลย์ ครูอัตราจ้าง
279 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100475 : บ้านหนองไฮโคกสง่า นันทนี  สุพรรณภูวงษ์ ธุรการ
280 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100475 : บ้านหนองไฮโคกสง่า นายสุขฤกษ์  ดีโนนโพธิ์ ครู
281 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100316 : บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ นายอนุสรณ์เสน่หา  เจริญขามป้อม ครู
282 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100316 : บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ นางสาวปัทจณีย์  เมฆศรีสวรรค์ ครู
283 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100317 : บ้านกุดชุมแสง นางสุพัฒน์  บุญกุล ครูชำนาญการ
284 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100318 : บ้านนาทุ่งใหญ่ นางวัชราภรณ์  ศักดิ์ภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
285 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100332 : บ้านหนองหอย สามารถ  ฦๅชา ครู
286 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100334 : บ้านหนองลุมพุก สว่าง  บุญกุล ครู
287 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100334 : บ้านหนองลุมพุก นางสุรารักษ์  ลอยเมฆ ครู
288 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100335 : บ้านหนองสะแก นางธารธารา  บูรณะ ครู
289 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 : บ้านโชคอำนวย อังคนา  ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
290 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 : บ้านโชคอำนวย นายประสิทธิ์   หิรัญคำ ครู
291 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100330 : คุรุประชานุกูล นางมนัสนันท์  ผลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
292 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100330 : คุรุประชานุกูล เยาวลักษณ์  โชคสวัสดิ์ ครู
293 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100331 : บ้านห้วยกนทา นายสมบูรณ์  เลขะวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ
294 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100331 : บ้านห้วยกนทา นางสาวจิรัญญา  มาตรไตร ครูชำนาญการพิเศษ
295 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100333 : บ้านปากห้วยเดื่อ นางสาวพายุ  ชัยตา ครู คศ.3
296 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100336 : บ้านท่าข่อย รำไพพรรณ   เอ็มโอษฐ์ ครู
297 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100336 : บ้านท่าข่อย นายยศพล  วาทโยธา ครู คศ. 1
298 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100370 : หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ศศิธร  นาสมตรอง ครู
299 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100370 : หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ชัยสิทธิ์  นิลสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
300 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100371 : บ้านหัวนาคำ อรพรรณ  ลิ้มไพบูลย์ ครู คศ.2
301 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100372 : บ้านโนนลาน จิรารัตน์  คงโนนกอก ครู
302 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100373 : บ้านโนนถาวร จิราภรณ์  เรณูร่วง ครู
303 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100373 : บ้านโนนถาวร อุไร  ภู่ทอง ครู
304 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100374 : บ้านหนองไห เทพฤทธิ์  สีลาน ครูผู้ช่วย
305 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 : บ้านบ่อทอง นางสาวชุติมา   ยอดตา ครูผู้ช่วย
306 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 : บ้านบ่อทอง รังสิมันต์  ธรรมไทย ครู
307 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 : บ้านบ่อทอง ไสว  ประโพศรี ครู
308 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 : บ้านบ่อทอง sawai  praposri ครู คศ.3
309 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 : ราษฎร์บำรุง นายศักรินทร์  ญาติพร้อม ครู
310 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 : ราษฎร์บำรุง อ้อมใจ  อุ่นศิริ ครู
311 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 : ราษฎร์บำรุง นายณัฐวุฒิ  ริดบ้วน ครู
312 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 : ศรีสว่างสามัคคี นางเพ็ญพิชญา  ประสานศักดิ์ ครู
313 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 : ศรีสว่างสามัคคี ชาญณรงค์  วิไลชนม์ ครู
314 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 : ศรีสว่างสามัคคี นายสุเทพ  ดิเรกโภค ครู
315 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100363 : บ้านโนนสะอาด นายอิสระพงษ์   หนองงู ครู
316 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 : บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นาตยา  สุขสำราญ ครู
317 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 : บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นายณรงค์ฤทธิ์  ดอนศรี ผู้อำนวยการ
318 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 : บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นายเอนก  เพลินจันทึก ครูชำนาญการ
319 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 : บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) มะลิวัลย์  ภูมิหนองเป็ด พนักงานราชการ
320 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 : บ้านโนนศรีทอง นางสาวดอกอ้อ  มิมะละ ครู
321 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 : บ้านโนนศรีทอง ศศิวิมล  ภักดียา เจ้าหน้าที่พัสดุ
322 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 : บ้านโนนศรีทอง นายเรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
323 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100366 : บ้านห้วยข่าเฒ่า ปารณี  บัวพรวน ครู
324 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100346 : บ้านโนนเหม่า ลำพูล  ดาล มาโซ่ ครู
325 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100346 : บ้านโนนเหม่า ดุจเดือน  จำนงดี ครูผู้ช่วย
326 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 : บ้านโหล่นสามัคคี วีระชัย  ศรีกุศล ครู
327 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 : บ้านโหล่นสามัคคี นายธงชัย  หมู่หัวนา เจ้าหน้าที่พัสดุ
328 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 : บ้านโหล่นสามัคคี ชาตรี  ปะริเวทัง ครู
329 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 : บ้านโหล่นสามัคคี บุญส่ง  อยู่นอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน
330 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100348 : บ้านห้วยกุ่ม นางสาวสมกมล  ปราณประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย
331 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100348 : บ้านห้วยกุ่ม นายทศพร  ศรีกรินทร์ ครูผู้ช่วย
332 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 : บ้านนางแดด นางสาวหัทยา  ปราบบำรุง ครูผู้ช่วย
333 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 : บ้านนางแดด นางลักษณา   มะยม ครูผู้ช่วย
334 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 : บ้านนางแดด ประภัสสิริ  บุปผา ครู คศ.1
335 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 : บ้านโนนศรีสง่า นายจรูญ  ชะทา ครูชำนาญการ
336 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 : บ้านโนนศรีสง่า ปิยพร  เสนาหมื่น ครู
337 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 : บ้านโนนศรีสง่า นางมัจฉา  ไกรใหญ่ ครู
338 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 : บ้านโนนศรีสง่า สุมิตร  สิงห์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน
339 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100351 : บ้านคลองเจริญ อดิศร  คงแสง ครู คศ.1
340 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100352 : บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นายคำปอน  ไสยชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
341 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100352 : บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นายชินวัตร  ทองคนทา ครูผู้ช่วย
342 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100354 : บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง พิทักษ์  พรหมรินทร์ ครู
343 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100354 : บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง วาสนา  ศร๊วิเศษ ครูชำนาญการ
344 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100355 : บ้านโคกกรวดหนองพวง มานิต  สุวรรณโสภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
345 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100355 : บ้านโคกกรวดหนองพวง พัฒนชัย  เพิ่มชีรอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
346 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100356 : บ้านนางแดดเหนือ นายกฤษดา  หาญปีย์ ครู
347 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100356 : บ้านนางแดดเหนือ กมลรัตน์  ไอยรา ครู
348 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100356 : บ้านนางแดดเหนือ อัครดร  คำอาษา ครู คศ.1
349 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100357 : บ้านห้วยหัน นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน์ ครู
350 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100358 : บ้านโนนตูม ณัฐพงษ์  สีหนาจ ครูผู้ช่วย
351 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100358 : บ้านโนนตูม คมดาว  สังข์ขาว ครู
352 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100359 : บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง นิธิตา  สังข์ขาว ครู
353 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100359 : บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง เจนจิรา  สายสิงห์ ครูผู้ช่วย
354 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 : บ้านทรัพย์เจริญ นายทนงศักดิ์  คำพิทูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
355 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 : บ้านทรัพย์เจริญ นางสาคร  ประชานอก พนักงานราชการ
356 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 : บ้านทรัพย์เจริญ กุหลาบ  เตชะแก้ว ครูพี่เลี้ยง
357 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100361 : บ้านท่าวังย่างควาย สุกัญญา  มงคล ธุรการ
358 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100361 : บ้านท่าวังย่างควาย อนงค์  สู้สงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
359 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100361 : บ้านท่าวังย่างควาย เขียว  นิลสิงขรณ์ ครู
360 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100362 : บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน ไพฑูรย์  แสงขุรัง ครู
361 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100321 : บ้านหนองไฮเหนือ นวชาติ  วงค์ษาวัฒน์ ครู
362 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100321 : บ้านหนองไฮเหนือ นางแช่มช้อย  ศิลาสูงเนิน ครู
363 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100322 : บ้านลาดเหนือ นายปัญจรัช   เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
364 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 : บ้านโสกรัง นางภควรรณ  จิตรโคตร ครู
365 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 : บ้านโสกรัง สุรวุฒิ   สูรยาวัฒน์สกุล ครูผู้ช่วย
366 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 : บ้านโสกรัง ธีระ  ประดับค่าย ครู คศ.1
367 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100328 : บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สุพิศ  สิงห์พร ครูชำนาญการพิเศษ
368 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100319 : บ้านราษฎร์ดำเนิน สิริรัตน์  พรมเดื่อ ครู
369 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100319 : บ้านราษฎร์ดำเนิน นางพวงเพชร  ผุดผาด ครูชำนาญการพิเศษ
370 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100320 : บ้านหนองไฮใต้ นายสายัณห์  ม่วงเพชร ครู
371 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100320 : บ้านหนองไฮใต้ วาสนา  สิงห์พร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
372 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100323 : ชุมชนบ้านหนองบัวแดง นายบริบูรณ์  ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
373 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100324 : บ้านลาดใต้ นางนิลุบล  สาลีลาด ครู ค.ศ. 3
374 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100324 : บ้านลาดใต้ นายนิคม  วาทโยธา ครู
375 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100325 : หนองเบ็นเจริญวิทย์ นายสนอง  ปัญญาศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ
376 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100325 : หนองเบ็นเจริญวิทย์ นายอุดม  บุตรเรียง ครู ชำนาญการพิเศษ
377 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100326 : บ้านหนองแห้วพัฒนา นภัสกร  แสนชั่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
378 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง บุญชู  คำพวง ครู
379 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง มนตรี  ภิรมย์ชม ครู
380 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง ไสว  ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
381 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง จุมพล  ตาปราบ ครู
382 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100339 : บ้านห้วยหว้า นายเพชรทองอินทร์  นาแถมเงิน ผู้อำนวยการ
383 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 : บ้านนาเจริญ นางศศินี  ปรีการ ครู
384 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 : บ้านนาเจริญ นายบรรจบ  เชื้อทอง ครู
385 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 : บ้านนาเจริญ นางส่องแสง  อาราษฎร์ ครู
386 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี นางสาวอโนทัย   สุฤทธิ์ ครู
387 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี วราพร  ชนะศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
388 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี จักรพงษ์  สายโส ครูผู้ช่วย
389 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี ขนิษฐา  เหล่าถาวร ครู
390 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี ภูดิศ   กรวยสัวสดิ์ ครูผู้ช่วย
391 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100342 : บ้านหนองปล้อง นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ ครู
392 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100343 : บ้านห้วยไผ่ใต้ เกษร  โพธิ์สาลาแสง พนักงานราชการ
393 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100343 : บ้านห้วยไผ่ใต้ รัตติกาล  จันโสภา ครู
394 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 : บ้านสะพุงเหนือ ขวัญชีวา  ปรีดี ครู
395 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 : บ้านสะพุงเหนือ นางยุพิน  เซามาไลเนน ครู คศ.1
396 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 : บ้านสะพุงเหนือ กรรณฺกา   ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
397 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 : บ้านสะพุงเหนือ งามเนื้อทอง  เดชโมรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
398 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 : บ้านโคกสง่า งามเนื้อทอง  เดชโมรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
399 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 : บ้านโคกสง่า นายภควัฒน์   ถาวงศ์กลาง ครู
400 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 : บ้านโคกสง่า นายอาคม  เติมพงษ์ ครู
401 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100329 : บ้านห้วยม่วง นางอรัญญา  พรหมสิทธิ์ ครู
402 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100329 : บ้านห้วยม่วง สุพิชญา  มาลา ครูผู้ช่วย
403 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100329 : บ้านห้วยม่วง เดือนเพ็ญ  นามหล้า ครู
404 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100353 : บ้านหนองกุงบำรุง นายสุนันท์  งาหัตถี ครูชำนาญการ
405 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100703 : บ้านเจาทอง ธนานันต์  จันทรังษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
406 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100703 : บ้านเจาทอง อนุชิต  ปราณี ครู
407 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100704 : บ้านโนนม่วง นายศราวุธ  หมู่โยธา ครู
408 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100704 : บ้านโนนม่วง นายสืบพงษ์  ทัพหลวง ครูผู้ช่วย
409 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100705 : บ้านลาดชุมพล นางสาวอรทัย  มุทาพร ครู คศ.1
410 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100705 : บ้านลาดชุมพล จักรพรรดิ  เสนอกลาง ผู้อำนวยการ
411 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 : บ้านลาดไทรงาม ชัยวรงค์  เวียงพล ครู
412 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 : บ้านลาดไทรงาม เพลินจิตร  น้อยเจริญ ครู
413 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 : บ้านลาดไทรงาม นายปรัชญา   ตั้งพงษ์ ครู
414 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100712 : บ้านนาอุดม สิบเอกพิทรัตน์  บรรจงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
415 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100712 : บ้านนาอุดม พิทรัตน์  บรรจงงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
416 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี นางยุวภา  ขลิบเงิน ครู
417 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี นางหนูเลี่ยม  ครองสถาน ครูชำนาญการพิเศษ
418 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี สุนทรีย์  แสงหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
419 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี อัญชนา  มณีโชติ ครู
420 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100716 : หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา นางนิภาวรรณ  ไทยวิโรจน์ ครู
421 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100716 : หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา ไกรราช  แซ่ตั้ง ครูผู้ช่วย
422 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 : แจ้งตราดคลองไทร วชิรา  สิงห์โคตร ครูผู้ช่วย
423 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 : แจ้งตราดคลองไทร นายนิวัต  ศุภมาตย์ ครู
424 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 : แจ้งตราดคลองไทร pongporn  kotbungkom ครู
425 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100722 : บ้านคลองจันลา มาลินี  วรสาร ครู
426 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100722 : บ้านคลองจันลา นายธนะศักดิ์  วรสาร ครู
427 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 : บ้านนาระยะพัฒนา วันเพ็ญ  เกิดบาง ครู
428 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 : บ้านนาระยะพัฒนา นายทวีศักดิ์  จันทร์ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
429 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 : บ้านนาระยะพัฒนา นายรวี  ดารา ครู
430 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100707 : บ้านห้วยร่วม charoporn23  ชโรพร ครู
431 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100707 : บ้านห้วยร่วม ลิลักษณ์พงษ์  ชัยพรมเขียว ครู
432 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100708 : สหประชาสรร นายวิวัฒน์ชัย  รักหินลาด ครู
433 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100708 : สหประชาสรร เพียว  ลาภมาก ครู
434 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 : บ้านซับชมภู วัชรพงษ์  กินบุญ ครู
435 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 : บ้านซับชมภู กัณตนา  จิตรมา ครูผู้ช่วย
436 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 : บ้านซับชมภู นายไกรสรณ์  แก้วกองแสง ครูผู้ช่วย
437 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100710 : บ้านเจาเหนือ บัวแก้ว  คุ้มคง ครู
438 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100713 : บ้านปรางค์มะค่า วารุณี  ทองเพชร ครูผู้ช่วย
439 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100713 : บ้านปรางค์มะค่า supawadee  kaewwisad ครู
440 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100715 : แหลมทองผดุงวิทย์ ทนงศักดิ์  จันสีมะณี ครู
441 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100718 : บ้านโนนผักหวาน อภิสิทธิ์  เกษมวงศ์ ครู
442 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100719 : หินเหิบซับภูทอง นางวงศรี  ราชเดิม ครู
443 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ นายประภวิษณุ์  ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
444 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ สมศักดิ์  จันทร์รักษ์ ผอ
445 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ นางปรียาพัทส์   พงษ์ธัชณัชคุณ ครู
446 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ นายสุรเชษฐ์  เนาว์โนนทอง ครู
447 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ นางสาวอุษา  สมัตถะ ครู
448 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100721 : บ้านวังตะกู ภรณ์ชนก  จวบสมบัติ ครูผู้ช่วย
449 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100721 : บ้านวังตะกู นางธนวรรณ  อุปฮาต ครู
450 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100657 : บ้านซับสีทอง ลดารัตน์  คลังทอง ครูผู้ช่วย
451 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100657 : บ้านซับสีทอง นางสาวนินทร์มณี   ธรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
452 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100658 : บ้านลาดผักหนาม วรพล  วังคีรี ครูผู้ช่วย
453 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 : บ้านห้วยผักหนาม นายภุพงษ์  ศร๊โฉม ครู
454 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 : บ้านห้วยผักหนาม สิบเอกโสภา  หันตุลา ครูชำนาญการพิเศษ
455 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 : บ้านห้วยผักหนาม ปราโมทย์  ขวัญยืน ผู้อำนวยการโีงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
456 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100660 : บ้านหนองฉนวนวิทยาคม นายบุญยืน  ใจปราสัย ครู
457 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100660 : บ้านหนองฉนวนวิทยาคม คำภู  สีพั้วฮาม ครู
458 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100661 : บ้านหนองแวง กษม  ทองศรีมะดัน ครู