รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100635 : ศาลาสามัคคี บันดิษฐ  ธรรมกุล ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100635 : ศาลาสามัคคี ประณต  ไวบรรเทา ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100636 : บ้านระหัด ณัฐชนน  ฦาชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100636 : บ้านระหัด นางเรืองอุไร  พิศวงปราการ ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100684 : บ้านขามป้อม กิตกรณ์  แดงนกขุ้ม ครู
6 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100684 : บ้านขามป้อม ชวลิต  ชาลี ครู
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100684 : บ้านขามป้อม สมรภูมิ  เพิดวังม่วง ครู
8 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100685 : บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) วิเชียร  ทวีสูงเนิน ครู
9 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100687 : บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) อมรรัตน์  จิตรโคตร ครู
10 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100687 : บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ปรีดี  สีเหลืองอ่อน ครู
11 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100687 : บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ปรีดี  สีเหลืองอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100662 : บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ นางนิรินาจ   โพธิ์ไฮ ครู
13 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100662 : บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ นางรัติรจน์  วงศ์นาแค ครู คศ.1
14 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100663 : บ้านเมืองกลางวิทยา นายทวี  ศรีจินดา ครู คศ.3
15 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100664 : บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา กนกวรรณ  เพ็งปัญจ่า ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100664 : บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ปนัดดา  กรองใจ ครูธุรการ
17 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100666 : บ้านโนนเห็ดไคล นายธีระพงษ์  ธรรมเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100667 : บุปผาราม นันทิมา  บัวคำ ครู
19 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100667 : บุปผาราม นางอรทัย  แสนสระ ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100686 : บ้านโนนเขวา จันทรัตน์  สวนกุดเลาะ ครู ชำนาญการพิเศษ
21 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100686 : บ้านโนนเขวา สมพร  ธงภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100686 : บ้านโนนเขวา เศรษฐพล  มิถาลา ครู ชำนาญการพิเศษ
23 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100688 : บ้านโนนทอง ศศิภา  ฝาชัยภูมิ ธุรการโรงเรียน
24 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100688 : บ้านโนนทอง อภิญญา  ฦาชา ครู
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100689 : บ้านโนนหนองไฮ นายคำอุ่น  เพชรนาท ครู
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100690 : บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เทพรังสรรค์  ศรีกุดเลาะ ครู
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100690 : บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง นายบุญเลิศ  มงคลสิน ครู
28 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100690 : บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง นางสุภัคสรรค์  คงควร ครู
29 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100691 : บ้านกลาง นางสาวรุ่งนภา  แก้วสมบัติ ครู
30 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100691 : บ้านกลาง กมลณัฐ  จุ้มใหญ่ ครู
31 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100691 : บ้านกลาง นางสาวจารุวรรณ  สิงห์ลา ครู
32 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100692 : บ้านแก้งตาดไซ นายธนพล  ไชยเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
33 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100692 : บ้านแก้งตาดไซ นายนพดล  แผลงรักษา ครู
34 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100675 : บ้านหนองบัว นาย  จอมทอง ศรีสิงห์ ครู
35 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100675 : บ้านหนองบัว นายอุทัย  สุพร ครู
36 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100675 : บ้านหนองบัว นายอุทัย  สุพร ครู
37 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100676 : บ้านนาสีดา นายสุจิตร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครู
38 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100676 : บ้านนาสีดา นายอดิศักดิ์  แสนสระ ครู
39 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100677 : บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา นางวงพระจันทร์  วาทโยธา ครู
40 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100677 : บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา จักรินทร์  พรมเดื่อ พนักงานราชการ
41 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100670 : บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) จรูญ  ยงดี ครู คศ.3
42 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100670 : บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) นายวีระ  วราพรม ครู
43 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100671 : บ้านหัวโสก นิลา  ป้อมอุ่นเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100671 : บ้านหัวโสก นายสุทธิรักษ์   โคตรประทุม ครู
45 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100671 : บ้านหัวโสก เมธิญา  ศรีวิชัย ครู
46 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100672 : บึงมะนาววิทยา พัชรินทร์  พรหมสวัสดิ์ ครู
47 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100672 : บึงมะนาววิทยา อัญชลี  มาลา ครู
48 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100673 : บ้านจมื่น นายพรทวี  สิมเลิง ครู
49 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100674 : บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา นางสาวเครื่องทอง  ขวัญกุล ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100674 : บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา นายถาพร  อ่อนเเล ครู
51 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100650 : บ้านโนนงิ้ว wilaiwan  junjit ครู
52 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100651 : บ้านเขวา thida  suphasorn ครู
53 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100652 : บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) นางสาวอัปสร  ทัศนางกูร ครู
54 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100665 : บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี นริศรา   วงศ์กาไสย ธุรการโรงเรียน
55 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100678 : บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เด่นชัย  เจริญราษฎร์ ธุรการ
56 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100679 : บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สมพงษ์  ศิริชัย ครู
57 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100679 : บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สนธยา  ฦๅกำลัง ครู
58 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100680 : บ้านพรมห้วยข่าวิทยา อำพร  ลือกำลัง ธุรการ
59 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100681 : บ้านโนนชาด จิรัชยา  เชื้อประทุม ครู
60 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100681 : บ้านโนนชาด นางสาวเยาวเรศ  เจริญวรรณ ครูผู้ช่วย
61 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100632 : ชุมชนบ้านเมืองเก่า นางสุกัญญา  นบสูงเนิน ครู
62 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100632 : ชุมชนบ้านเมืองเก่า นางมัลลิกา  กรไธสง ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100633 : บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี นายวีระศักดิ์  วงศ์นาแค ครู
64 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100634 : บ้านหนองแต้ นางทิพกลิ่น  ผุยซา ครูธุรการ
65 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100634 : บ้านหนองแต้ ธนาวุฒิ  นุชพิเรนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100631 : เกษตรศิลปวิทยา ศุภลักษณ์  ปัญญา ครู
67 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100640 : ชุมชนบ้านหัน ปณิดา  ภูสีดวง ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100641 : บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า ขวัญชัย  เพียงวงศ์ษา พนักงานราชการ
69 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100641 : บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า นายประเสริฐ  เข้าใจการ ครู
70 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100641 : บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า พัทธนันท์  ขวัญคง ธุรการ
71 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100642 : บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง บรรพต  พันไชย ครู
72 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100642 : บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สมชาย  ขิมลาภ ครู
73 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100643 : บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) นางสาวดาวรุ่ง  ชาวสวน ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100644 : บ้านตลาดอุดมวิทย์ นายวิเวก  ศิลมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100644 : บ้านตลาดอุดมวิทย์ นางขวัญอิสรา  วงศ์สกุล ครู
76 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100637 : สระโพนทอง sompong  srigudloh ครู
77 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100638 : บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) นายธำรงค์  นบสูงเนิน ครู
78 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100638 : บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) นายประดิษฐ์  ฦๅชา ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100639 : บ้านหนองคูวิทยาคม รัตนากร  คงโนนกอก ครูผู้ช่วย
80 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100639 : บ้านหนองคูวิทยาคม นางนวลจันทร์  สุขเกษม ครู
81 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100668 : บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) บัณฑิต  ตาชัยภูมิ ครู
82 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100669 : บ้านพีพวย นายชาลี  ไวยบุตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
83 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100647 : บ้านโจดพิทยาคาร นางพัชรี  ดีอินทร์ ครูชำนาญการ
84 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100647 : บ้านโจดพิทยาคาร ปิยะวรรณ  พรมเดื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100647 : บ้านโจดพิทยาคาร นางสุดา   กุลรักษา ครู
86 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100648 : บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ธนาการ  อ่างชิน ครู
87 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100648 : บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) วีรนนท์  ดนเสมอ หัวหน้าพัสดุโรงเรียน
88 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100649 : บ้านฉนวน นางดาหวัน   ศาลาสุข ครู
89 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100649 : บ้านฉนวน พัชรี  ดีอินทร์ ครู
90 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100653 : บ้านท่าคร้อโนนศิลา นายไกรวรรณ์   บัวคำ ครู
91 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100653 : บ้านท่าคร้อโนนศิลา วิลาวัณย์  คำมี ครู
92 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100654 : บ้านนาสมบูรณ์ อภิชัย  ถีสูงเนิน ครู คศ.3
93 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100654 : บ้านนาสมบูรณ์ ปิยะวรรณ  พรมเดื่อ ครูธุรการ
94 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100655 : บ้านห้วยยางดำ ขนิษฐา  ภิลัยวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100656 : บ้านหนองแดงกุดจิก นายสมบูรณ์  แก้วกุดเลาะ ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100693 : บ้านหนองโพนงาม นางเบญจวรรณ  สวัสดิรักษ์ ครู
97 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100694 : บ้านหนองไผ่ วรศักดิ์  หมวดเมืองกลาง ครู คศ.3
98 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100694 : บ้านหนองไผ่ นางเมธาวดี  แก้งทอง ครู
99 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100694 : บ้านหนองไผ่ สยาม  เสมอไวย์ ครู
100 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100695 : บ้านสารจอด สิบเอกพัฒนพงษ์  บัวสิม ครูธุรการ
101 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100696 : บ้านวังม่วง นายวินัส  ไชยแสน ครู
102 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100696 : บ้านวังม่วง วิชัย  เรือนมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100697 : บ้านโคกสง่า นายนัฐพันธ์   แควภูเขียว ครู
104 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100697 : บ้านโคกสง่า ณรงค์ฤทธิ์  ปวารณา ครู
105 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100698 : บ้านทิกแล้ง นันทพร  มรกต ครู
106 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100699 : บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ สมทรง   นรเศรษฐโสภณ ครู
107 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100699 : บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ จุรีรัตน์  สวนจรูญ ครู
108 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100700 : บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ปัญญส  สุระพร ครู
109 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100701 : บ้านสารจอดเก่า อุดม  โคตรโสภา ครู
110 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100701 : บ้านสารจอดเก่า นายอุดม  โคตรโสสภา ครูชำนาญการ
111 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100683 : บ้านดอนหัน นายวีรภัทร  ลากุล ครู
112 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100528 : ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน สุพัตรา   จันทอง ครู
113 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100528 : ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน นวลรัตน์  เอี่ยมชโลทร ครู คศ. 3
114 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100528 : ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน จิตติมา  สิงห์ฝ่าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100529 : บ้านสวนอ้อย นครินทร์  รอดแก้ว ครู
116 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100529 : บ้านสวนอ้อย พรทิพย์  ลือหาญ ครู
117 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100530 : บ้านหนองปอแดง อภิวัฒน์  ประพงษ์ ครู
118 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100531 : บ้านกวางโจนโนนทอง สุพรรษา  สมขุนทด ครู
119 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100533 : คุรุราษฎร์วิทยา ประธาน  รอดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100534 : บ้านดอนจำปา ฝนงาม  พลสีลาด ครู
121 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100534 : บ้านดอนจำปา นางสาวเกษร   อาจคำพันธ์ ครู ธุรการ
122 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100537 : บ้านหนองกุง ประภาส  วงษ์โท ครู
123 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100537 : บ้านหนองกุง เมฆ  จวบลาภ ครู
124 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100556 : กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) นางจิตรลดา  เสาศิริ ครู
125 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100557 : บ้านเรือ สุภิชัย  หมู่โสภณ ครู
126 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100558 : บ้านโนนสาทร นางจันทร์ฉาย  กันล้อม ครู
127 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100587 : ม่วงราษฎร์สามัคคี นางดวงรัตน์  เลียบภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100587 : ม่วงราษฎร์สามัคคี ดวงรัตน์  เลียบภูเขียว ครู
129 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100562 : บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) นันทนา  ทองมูล ครู
130 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100563 : บ้านกุดโคลน นายไพรวัลย์  ยอดบุรี ครุชำนายการพิเศษ
131 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100563 : บ้านกุดโคลน นางสุบรรณ์  แต่งสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100564 : บ้านหนองไรไก่ นุวัฒน์  แต่งสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100564 : บ้านหนองไรไก่ นายทรงวุฒิ  พวงศรี ครู
134 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100566 : บ้านกุดแดง นางสาวสาวิตรี  จรูญศรี ธุรการโรงเรียน
135 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100566 : บ้านกุดแดง วรวรรณ  ประตาทะยัง ครู
136 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100567 : บ้านโนนสาวเอ้ นายธนาศักดิ์  ขันทอง ครู
137 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100567 : บ้านโนนสาวเอ้ มนตรี  เสาศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100567 : บ้านโนนสาวเอ้ นายมนตรี   เสาร์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100569 : บ้านกุดจอก นายแสงอรุณ   ภูมิคอนสาร ครูชำนายการ
140 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100569 : บ้านกุดจอก นายศิริลักษณ์  พรมนิล ครูชำนาญการ
141 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100570 : บ้านหนองปลา รุจี  ผักบัวเงิน ครู
142 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100536 : บ้านธาตุ นายฐิติวัฒน์  โชคบัณฑิต ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100538 : บ้านหนองกุงใหม่ นายบุญส่ง  วรชินา ครู
144 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100539 : บ้านฝายพญานาค นางนันทา  ทองทิพย์ ครู
145 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100539 : บ้านฝายพญานาค นางสาวอรอนงค์  โชคสวัสดิ์ ครู
146 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100541 : บ้านตาดรินทอง ธนากร  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดรินทอง
147 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100541 : บ้านตาดรินทอง สมเจตน์  วโรกร ครูชำนาญการ
148 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100535 : บ้านหนองคัน ปรีชา  น้อยปัญญา ครู
149 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100535 : บ้านหนองคัน วิศรุต  เพ็ชรสีม่วง ครูผู้ช่วย
150 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100571 : บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) มนิตย์  ตอพล ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100571 : บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) นางรุ่งนภา  ทอบอุดม ครู
152 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100572 : บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) นางสุจิตรา  กองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
153 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100573 : บ้านนาหัวแรด นางสาวเกษร  มงคล ครู ชำนาญการ
154 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100574 : บ้านโนนหินแร่ สมฤดี  ปะตังเวสา ธุรการโรงเรียน
155 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100574 : บ้านโนนหินแร่ นายฉลอง   ปะทำมา ครู
156 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100575 : บ้านดอนเตาเหล็ก ปิยะนุช  แสนเมือง ธุรการ
157 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100575 : บ้านดอนเตาเหล็ก สมศักดิ์  รักขันแสง ครู
158 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100576 : บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา สุภาภรณ์  โทนันต์ ครู
159 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100577 : บ้านนาหนองทุ่ม พัน  คงฉนวน ครู
160 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100577 : บ้านนาหนองทุ่ม ประพล  ดิเรกโภค ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100578 : บ้านหนองแซง เนตรชนก  สุขเอนกนันต์ ครู
162 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100579 : บ้านโป่งดินดำ สนาน  เลขาโชค ครู
163 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100526 : บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) นางศิริพร  ชัยวงษ์ ครู
164 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100526 : บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) MR.PAIBOON  SEEHANAM ครู
165 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100547 : บ้านฉนวน นางหทัยพร   ประกอบดี ครู
166 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100550 : บ้านห้างสูง นายปรีชาญ  หมื่นผัด ครู
167 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100551 : บ้านดอนไก่เถื่อน นายธีรศักดิ์   ทุนจะโป๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
168 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100551 : บ้านดอนไก่เถื่อน นางสาวจารุพรรณ  หมู่โสภิญ ครู
169 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100552 : บ้านกุดหมากเห็บ วิภา  อนันเต่า ครู
170 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100552 : บ้านกุดหมากเห็บ ปิยะพงษ์  เดิมกะยอม ครู คศ.1
171 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100553 : ฉิมพลีมา นายนิคม  ตระกูลศรี ครู คศ.3
172 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100553 : ฉิมพลีมา เดือนแรม  วรพุฒ ครู
173 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100554 : บ้านดงเมย นภาพร  คลังชำนาญ ครูผู้ช่วย
174 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100554 : บ้านดงเมย สุภาภรณ์  แฝดสุระ ครูผู้ช่วย
175 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100542 : เพชรราษฎร์บำรุง นายอาภากร  ปานอยู่ ครู
176 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100543 : เพชรราษฎร์สามัคคี เครือจิต  แก้วมูลมุข ครู ชำนาญการพิเศษ
177 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100543 : เพชรราษฎร์สามัคคี เบญจวรรณ  เหง้ากอก ธุรการ
178 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100543 : เพชรราษฎร์สามัคคี อดิศักดิ์   ผุดผาด ธุระการ
179 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100544 : บ้านหนองงูเหลือม นายสุพล  พรมมานอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
180 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100544 : บ้านหนองงูเหลือม นางวราลักษณ์   วานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
181 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100544 : บ้านหนองงูเหลือม สันติภาพ  ภิญโญทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
182 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100545 : บ้านโป่งโพธิ์ นายสมนึก  จำชาติ ครู
183 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100545 : บ้านโป่งโพธิ์ อำนาจ  เขาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
184 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100549 : บ้านกุดขอนแก่น นายกฤษดา  รักมะณี ครู
185 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100546 : บ้านเมืองคง หัทยา  ผือโย ครู ชำนาญการ
186 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100546 : บ้านเมืองคง วิศิษฐ์  หมู่วรรณ ครู
187 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100546 : บ้านเมืองคง พงษ์พัฒน์   แจ้งทอง ครูผู้ช่วย
188 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100548 : บ้านหนองขาม นายชัยณรงค์  แก้วดวงดี ครู
189 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100516 : บ้านโนนดินแดง นายคชา  ขวัญจำเริญ ธุรการ
190 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100516 : บ้านโนนดินแดง นางศิริลักษณ์  ผานาค ครู
191 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100516 : บ้านโนนดินแดง กนกกร  อะปะมาเถ ธุรการโรงเรียน
192 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100517 : บ้านโนนสลวย นายวีระศักดิ์  ศรีอุดร ครู
193 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100517 : บ้านโนนสลวย สุนิสา  เจริญศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
194 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100525 : บ้านหนองสองห้อง นายอัฐพงษ์  สุทธิโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100525 : บ้านหนองสองห้อง นางสาวอมรรัตน์  บุญนิสสัย ธุรการ
196 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100511 : ภูมิวิทยา นายจักรวิทย์ กิจสุขสันต์  กิจสุขสันต์ ครู คศ. 3
197 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100511 : ภูมิวิทยา สุรศักดิ์  หมู่พราหม ธุรการ
198 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100514 : บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) นายดุลการ  พรหมเมตตา ครู
199 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100514 : บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) นายวุฒิศักดิ์  มัดศรี ครู
200 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100515 : บ้านหว้าทอง ธีระชน  ขวัญศักดิ์ ครู
201 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100515 : บ้านหว้าทอง สิริโฉม  กันตะบุตร ครูธุรการ
202 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100520 : ชุมชนบ้านหนองเซียงซา นางจรรยา  คำมูลมาตย์ ครู
203 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100520 : ชุมชนบ้านหนองเซียงซา จีรนันท์  คำพิลา ครู
204 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100522 : บ้านโนนงาม พรศักดิ์  พูนเพิ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ
205 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100524 : บ้านพรมใต้พิทยาคาร ธัญญลักษณ์  น้อยทอง ธุรการโรงเรียน
206 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100524 : บ้านพรมใต้พิทยาคาร นายนิรันดร์   เปริน ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100586 : บ้านกุดหัวช้าง อภิชาติ  นามจันดี ครู
208 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100527 : บ้านหนองบัวพรม นางจรีรัตน์  แนวถาวร ครู
209 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100580 : หนองเบนประภากร นางสาวเปรมนภา   งอกนาวัง ครูผู้ช่วย
210 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100580 : หนองเบนประภากร นิตยา   ทองนาค ครู
211 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100581 : บ้านหนองคอนไทย สดวก  กันล้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
212 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100582 : บ้านมูลกระบือ โสภณ  จันทร์สีหา ครู โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
213 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100583 : บ้านสีปลาด PRAKONG  KHAMPONG ครู
214 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100583 : บ้านสีปลาด ถกิจ  นำเจริญ ครู
215 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100584 : บ้านโนนข่า คงฤทธิ์  นามโคตร ครู
216 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100584 : บ้านโนนข่า นายสานิตย์  หมู่หาญ ครู
217 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100584 : บ้านโนนข่า นางณัตตยา  ถนอมเงิน ครู
218 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100584 : บ้านโนนข่า กนกพร    ทองแย้ม ธุรการ
219 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100585 : บ้านหัวหนอง boonsri  thavonphan ครู
220 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100518 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก วันชัย  จันทร์สว่าง ครู
221 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100518 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก นางกฤติกา  โสมศรี ครู
222 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100518 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก รสริน  แนววิลัย ครู
223 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100519 : หนองเมยสามัคคี นางปริชญา  ตลับแก้ว ครู คศ.3
224 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100521 : บ้านแดงสว่าง นายเลิศพงศ์  ไปนาน ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100521 : บ้านแดงสว่าง นายชัยรัตน์   แสนโคตร ครู ดศ.3
226 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100512 : โนนเสลาประสาทวิทย์ นายธีรศักดิ์  ลายลวด ครูชำนาญการพิเศษ
227 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100512 : โนนเสลาประสาทวิทย์ ไพบูลย์  ชัยนา ครู
228 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100555 : เนรมิตศึกษา สุกัญญา  บุญเกื้อ ครู
229 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100559 : บ้านโนนดินจี่ นางสาวนภาพัฏพ์   วงศ์กัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
230 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100559 : บ้านโนนดินจี่ นายสากล  แวงดงบัง ครู
231 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100560 : บ้านหนองแวง นายอภิเดช  บุตรศรี ครู
232 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100560 : บ้านหนองแวง นายกำธร  น้อยตะริ ธุรการโรงเรียน
233 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100560 : บ้านหนองแวง นายอ๊อด  ขันเขียว ครู
234 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100561 : บ้านห้วยพลวง ปานทอง  อังคณิตย์ ผู้อำนวยการ
235 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100561 : บ้านห้วยพลวง นายประเสริฐ  กันทอง ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100561 : บ้านห้วยพลวง นายวสันต์  บำรุงกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100510 : บ้านหนองเม็ก นายวัชรศักดิ์  ศรีโคตร ครูผู้ช่วย
238 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100510 : บ้านหนองเม็ก ชนัญธิดา  ปานวิเศษ ครู
239 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100510 : บ้านหนองเม็ก อาทิตย์  พาชัยภูมิ พนักงานราชการ
240 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100510 : บ้านหนองเม็ก นายรุ่งวิทย์  อนันเต่า พนักงานราชการ
241 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100503 : บ้านหินลาดพัฒนา นางรัตนาภรณ์  ผลภิญโญ ครู
242 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100503 : บ้านหินลาดพัฒนา นางสาวหนึ่งฤทัย  พาณิชย์ศิริไพบูรณ์ ครูอัตราจ้าง
243 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100503 : บ้านหินลาดพัฒนา พิศณุ  พระชัย ครู
244 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100504 : บ้านดอนดู่ บังอร  ชำนาญ ครูธุรการ
245 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100504 : บ้านดอนดู่ ขวัญสุดา  นอกสระ ครูผู้ช่วย
246 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100498 : บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย อรไทย  โคบาล ครู ชำนาญการพิเศษ
247 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100499 : บ้านหนองแฝก นางสาวสมกมล  ปราณประดิษฐ์ ครู
248 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100500 : บ้านวังหิน รณชัย  แก้วหย่อง ครู
249 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100500 : บ้านวังหิน สุธิดา  แฝงเมืองคุก ครูผู้ช่วย
250 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100500 : บ้านวังหิน นางสาวฐิตาพร  ขันศิลา ครูผู้ช่วย
251 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100502 : ชัยชุมพลวิทยา สุกัลยา  ข่าทิพย์พาที ครู ชำนาญการพิเศษ
252 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100478 : ชุมชนแท่นประจัน นายชูชัย  วีระพงษ์สุชาติ ครู 8
253 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100478 : ชุมชนแท่นประจัน พงษ์ศักดิ์  ผานาค ครู
254 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100478 : ชุมชนแท่นประจัน สมศักดิ์  สารแขวีระกุล ครู
255 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100479 : บ้านมอญ นายสมเปลี่ยน  ชัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
256 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100480 : หัวนานคร อรรถพล  หาญกุดตุ้ม ธุรการโรงเรียน
257 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100480 : หัวนานคร วราพร  โคผดุง ครู
258 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100481 : บ้านโนนคูณ นายไพทูรย์  ประจันนวล ครู
259 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100482 : บ้านนาดี ยุบล  ชูสกุล ครู โรงเรียนบ้านนาดี
260 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100483 : บ้านหนองผักหลอด จิราภรณ์  ฤทธิ์แสง ครู
261 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100483 : บ้านหนองผักหลอด สุจิราภรณ์  บำรุงราษฎร์ ครู
262 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100483 : บ้านหนองผักหลอด บุญฤทธิ์  ศรีเลิศ ครูผู้ช่วย
263 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100483 : บ้านหนองผักหลอด สุกัญญา  ประดิษฐ์แท่น ครูชำนาญการพิเศษ
264 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100484 : บ้านหนองบัว จารุวรรณ  ธรรมกุล ครู คศ.1
265 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100492 : บ้านข่าเชียงพิน ฝันแก้ว  ฝอยวารี ครู
266 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100494 : บ้านสะเดาหนองไผ่ นางสาวกรรณิกา  ทองดีเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100493 : ไตรมิตรพิทยา นิโรบล  รอนศึก ครูผู้ช่วย
268 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100493 : ไตรมิตรพิทยา นายชัยยันต์  ภูมิสม ครู
269 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100496 : บ้านถนนกลาง นายราวิน  สุริยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
270 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100497 : บ้านนายม ิboonrom  somsrisaeng ครู
271 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100497 : บ้านนายม สุรีรัตน์  ประภาเมือง ครู
272 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100497 : บ้านนายม นายเจริญ  ประทีปเมือง ครู
273 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100491 : บ้านดอนหันนาสวรรค์ ธัญยรัชต์  คุณประทุม ครู
274 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100487 : บ้านหินลาด อินทิรา  สุกสง ครู
275 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100487 : บ้านหินลาด นายถนอม   ทรายมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
276 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100488 : โคกสะอาดศึกษา montri  tongpu ครู
277 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100488 : โคกสะอาดศึกษา นายอดิเทพ  แสนพันดร ธุรการ
278 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100488 : โคกสะอาดศึกษา พรทิพย์  ขวกเขียว ครูชำนาญการ
279 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100489 : บ้านเหมือดแอ่หนองโดน สุภารัตน์  เกิดมงคล ครู
280 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100489 : บ้านเหมือดแอ่หนองโดน นายเด่นชวาล  บุญเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
281 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100490 : บ้านหลุบค่าย นายพุทธพงศ์  หลักคำ ครู
282 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 : สามสวนวิทยา นภัสรีย์  รัตนพลพัฒน์ ครูชำนาญการ
283 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 : สามสวนวิทยา นางชลทรัพย์  นาส้มกบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
284 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 : สามสวนวิทยา นางอมรรัตน์  แพรชัยภูมิ ครู
285 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 : สามสวนวิทยา กนกวรรณ  จันทรนิมะ ครู
286 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100486 : บ้านโจดโนนข่า บุญประคอง  คำภาเขียว ครู
287 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100501 : บ้านหนองคู ญาณพัฒน์ ศรียา  ศรียา ครู
288 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100501 : บ้านหนองคู นายพิษณุรักษ์  คำยง ครู
289 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100505 : บ้านหนองเรือ นายวันชัย  หล้าไทย ครู
290 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100505 : บ้านหนองเรือ กมลรัตน์  สีสมทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
291 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100506 : หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ นางสาวนิตยา   เหล็กมา ครูผู้ช่วย
292 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100507 : บ้านดอนเค็ง อิสรานุวัฒน์  โนภูเขียว ครู
293 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100508 : บ้านหนองดินดำ นางสาวสีรินทร  ด้วงคำจันทร์ ครูคศ.1
294 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100509 : บ้านโนนสะอาด นายคมกฤษ  บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
295 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100509 : บ้านโนนสะอาด นายเลิศชัย  วงษ์จิตตะ ครู
296 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100433 : บ้านหนองพีพ่วน นายรุ่งธรรม  เพชรเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
297 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100434 : บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ กองศิลป์  ต่อติด ครู
298 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100435 : บ้านเก่าวิทยานุกูล นายไพรวรรณ  สมบูรณ์ ครู
299 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100412 : บ้านหนองม่วงบำรุง จันทณา  งอกนาวัง ครู
300 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100413 : บ้านเซียมป่าหม้อ ประสิทธิ์  ศิริอุดมสิน ครู
301 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100408 : บ้านโคกกุง สงคราม  สิทธินู ครูธุรการ
302 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100408 : บ้านโคกกุง นายสงครม   สิทธินู ครู
303 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100408 : บ้านโคกกุง อัจฉราพร  สูงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการ
304 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100409 : บ้านตลุกหิน เสน่ห์  ทองจำรูญ ครู
305 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100410 : บ้านหนองแวง ภัทรานิษฐ์  ศิริบัติ ครู
306 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100410 : บ้านหนองแวง นางวันเพ็ญ  สมศรี ครู
307 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100411 : บ้านโปร่งสังข์ นางสุจินดา  คำอู ครู คศ.2
308 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100411 : บ้านโปร่งสังข์ สนอง  ปัญญาศิลป์ ครู
309 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100376 : ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สนธยา  คำอู ครู
310 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100376 : ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สุธีย์  จันทร์มะโฮง ครู
311 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100376 : ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ วัชรพงศ์  จตุรานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
312 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100377 : ศรีแก้งคร้อ ว่าที่ ร.ต.อนันต์   บัวแช่ม ครู คศ.3
313 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100377 : ศรีแก้งคร้อ ยรรยง  ชาติชำนาญ ครูชำนาญการ
314 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100377 : ศรีแก้งคร้อ นางประทุมวัน  อาจเวทย์ ครู
315 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100378 : บ้านหนองแสงวิทยา ประเสริฐ  ดวงเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
316 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100378 : บ้านหนองแสงวิทยา Joory  Tng เจ้าหน้าที่ธุรการ
317 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100381 : บ้านหนองไฮ กิตติมศักดิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ธุรการโรงเรียน
318 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100381 : บ้านหนองไฮ อัจฉรา   บุ่งนาแซง ครูธุรการ
319 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100381 : บ้านหนองไฮ นายวิมาล  ชำนิงาน ครู
320 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100382 : บ้านสระแต้ ภัทราพร  คนอุตส่าห์ ครู
321 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100432 : บ้านยางคำวิทยา นายไพฑูรย์  ทวีโชค ครู
322 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100432 : บ้านยางคำวิทยา ทองอินทร์  ดวงเนตร ครู
323 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100428 : บ้านท่ามะไฟหวาน นายภูเบต  ไข่ชัยภูมิ ครูชำนาญการ
324 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100428 : บ้านท่ามะไฟหวาน พิมพกานต์  มีลา ครูผู้ช่วย
325 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100428 : บ้านท่ามะไฟหวาน นายวิสันต์  คำสีหา ผู้อำนวยการ
326 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100429 : บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สุนทร  นิยะรัตน์ พนักงานราชการ
327 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100430 : บ้านท่าทางเกวียน เฉลิมพงค์  สีเขียว พนักงานราชการ
328 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100430 : บ้านท่าทางเกวียน นางสุบิน  พุ่มบัว ครู
329 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100431 : บ้านทุ่งคำหลวง เกรียงศักดิ์  มาป้อม ครูชำนาญการพิเศษ
330 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100404 : บ้านนกเขาทอง กิติยา  คำพล ครู
331 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100405 : บ้านโคกล่าม มนัส  เรืองคำพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
332 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100405 : บ้านโคกล่าม มนัส  เรืองคำพัฒน์ ครู
333 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100405 : บ้านโคกล่าม สุภัทธิรา  คงนาวัง ธุรการ
334 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100405 : บ้านโคกล่าม นายวิรัตน์  งามดี ครู
335 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100406 : บ้านโคกงาม ประยุทธ  งามสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
336 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100406 : บ้านโคกงาม JARUNEE  PANNO ครู
337 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100407 : บ้านดงพอง นางจริยพร  วงษ์ชู ครู
338 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100400 : บ้านนาหนองทุ่ม อุทุมพร  หงษ์แปลง ธุรการโรงเรียน
339 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100400 : บ้านนาหนองทุ่ม นางนันทวัน  เสนาพล ครู
340 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100400 : บ้านนาหนองทุ่ม ภิญโญ  คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
341 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100401 : บ้านนาแก สำลี  ทองภู ครูชำนาญการพิเศษ
342 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100401 : บ้านนาแก กิตติยา  ไพโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
343 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100402 : บ้านหนองรวก นางอิทธิยา  บุญโนนแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ
344 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100402 : บ้านหนองรวก สิทธิพงษ์  แคนเสาร์ ธุรการ
345 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100403 : บ้านหนองไผ่ล้อม นายประมวล   อินทจำปา ครูชำนาญการพิเศษ
346 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100395 : บ้านโคกสูง-วังศิลา นายนิพนธ์  ทันเขิม ครู
347 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100395 : บ้านโคกสูง-วังศิลา นางบุษญากรณ์  ทันเขิม ครู
348 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100396 : หว้านไพรสามัคคี ธวัฒน์  พิมพ์โคตร ครู
349 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100396 : หว้านไพรสามัคคี บดินทร์  แก้วโนนตุ่น ผอ.รร
350 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100397 : กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สุวิทย์  ขันชัยภูมิ ครู
351 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100398 : บ้านดงขีสะเดาหวาน นราวรรณ  ศรีวิชา ครูชำนาญการพิเศษ
352 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100393 : บ้านโนนสะอาด จักรพันธ์  ขันสีมนต์ ครู
353 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100393 : บ้านโนนสะอาด มณีวรรณ์  จูมพล ครู
354 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100393 : บ้านโนนสะอาด นายกฤษดา  อำภาคำ ครู
355 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100393 : บ้านโนนสะอาด นางวรวรรณ   สิงห์ตุ้ย ครู
356 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100394 : บ้านแก้ง-โนนส้มกบ นางสาววิราภรณ์  ชาวประพันธ์ ครู
357 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100394 : บ้านแก้ง-โนนส้มกบ somnuk  chamnan ครู
358 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100394 : บ้านแก้ง-โนนส้มกบ นางครองใจ  ขวัญเกษม ครู
359 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100415 : บ้านหนองขาม วราภรณ์  คำพิกุล ครูธุรการ
360 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100415 : บ้านหนองขาม ณัฐพร  งามชัด ครูชำนาญการพิเศษ
361 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100417 : บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ นายคำพูน  นิลแก้ว ครู
362 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100418 : บ้านโนนงิ้วงาม นายทองปน  ถามูลเรศ ครู
363 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100418 : บ้านโนนงิ้วงาม นายกรการ  บุญรมย์ ครูชำนาญการ
364 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100419 : บ้านหนองช้างเอก นางมุจลินทร์  ต่อศรี ครู
365 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100399 : บ้านซำมูลนาก นางสาวรัชนีกร  เพ็ชรเวียง ครู
366 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100399 : บ้านซำมูลนาก สวิตตา  ชาลีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
367 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100379 : บ้านหนองสามขา นายพงษ์ศักดิ์  เชื้อศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
368 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100379 : บ้านหนองสามขา นายสีโทน  บุ่งนาแซง ครูชำนาญการพิเศษ
369 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100380 : บ้านโปร่ง นางสุกัญญา  บำรุงกูล ครูชำนาญการพิเศษ
370 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100383 : บ้านโนนคูณ นายเจริญ  พัฒนมณี ครูชำนาญการพิเศษ
371 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100383 : บ้านโนนคูณ วิญญู  ปานเนาว์ ครู
372 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100383 : บ้านโนนคูณ สาริณี  วงหาริมาตย์ ครูผู้ช่วย
373 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100391 : บ้านหนองแกหนองโน นายพิชิต  โคตรมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
374 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100391 : บ้านหนองแกหนองโน นายเทพชัย  กันฑะวัง ครูชำนาญการพิเศษ
375 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100420 : บ้านหนองสังข์ นายสุดตา  นามมูลน้อย ครู
376 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100420 : บ้านหนองสังข์ นางณัฐจีรา  เตโพธิ์ ครู
377 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100421 : หนองพอกกองศรี srisuda  kochansri ครู
378 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100422 : หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น คเนศ  ชัยจักร ครู
379 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100422 : หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น นางอุไรลักษณ์  นามจำปา ธุรการโรงเรียน
380 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100423 : หนองแต้วรวิทย์ นายวิชัย  หมั่นจำรูญ ครู
381 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100424 : โคกม่วงศึกษา นางสุดารัตน์  ผ่านพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
382 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100424 : โคกม่วงศึกษา นางสาวยุภาพร  ศรีเทพ ธุรการโรงเรียน
383 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100424 : โคกม่วงศึกษา นางธนวรรณ  บุญแดง ครู
384 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100425 : บ้านหนองหญ้าปล้อง ratchaneewan   kulwiset ครู
385 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100426 : บ้านก่าน ปิยะดา  ชำนาญไพร ครู
386 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100427 : บ้านหนองปลามันหนองไร่ ชาติรวี  สีเขียว ครู
387 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100427 : บ้านหนองปลามันหนองไร่ นายศักดิ์สิทธิ์  คำทุย ธุรการ
388 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100427 : บ้านหนองปลามันหนองไร่ นายสมประสงค์  โคธนู ครู
389 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100389 : โนนศิลาเหล่าเกษตร นายคำปาน   ชัยชนะ ผอรร
390 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100389 : โนนศิลาเหล่าเกษตร นายคงฤทธิ์  ภิรมย์กิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
391 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100389 : โนนศิลาเหล่าเกษตร นางสาวมัณฑนา  โม้กุดแอก ธุรการโรงเรียน
392 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100390 : บ้านเหล่ากาดย่า นางวัชราภรณ์  ตั้งใจ ครูชำนาญการพิเศษ
393 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100385 : บ้านภูดินหินกอง นายสุรเชษฐ์  เกษทองมา ครู
394 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100385 : บ้านภูดินหินกอง ลัดดาวัลย์  พงค์อุทธา ครูผู้ช่วย
395 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100385 : บ้านภูดินหินกอง นายกิตติพงษ์  ลอยครบุรี ครูชำนาญการพิเศษ
396 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100386 : บ้านเลิงทุ่ม นายมานิต   นวลโสภา ครู
397 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100386 : บ้านเลิงทุ่ม เทพ  อุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน
398 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100387 : บ้านโคกไพรวัน นางจุไรรัตน์  บุรีชัย ครูชำนาญการพิเศษ
399 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100388 : บ้านโสกหว้าโนนหอม เวช  นามบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
400 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100388 : บ้านโสกหว้าโนนหอม พงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ ครู
401 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100384 : บ้านหลุบคา นางกิตติิภรณ์  ลองชัยภูมิ ธุรการโรเรียน
402 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100384 : บ้านหลุบคา นายชานนท์  สุวรรณดี ครู
403 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100384 : บ้านหลุบคา นายอภิวัฒน์  สมบัติโพธิ์ ครู
404 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100588 : บ้านคอนสาร นางสาวสุภัค  เพชรสุวรรณรังษี ครู
405 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100589 : บ้านน้ำพุปางวัว ฐิติรัตน์  ไชยงาม ครู
406 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100589 : บ้านน้ำพุปางวัว พรนิการ์  อุทธา ครู
407 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100591 : บ้านคลองบอน ณัฐรดา  เรืองเจริญ ธุรการโรงเรียน
408 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100591 : บ้านคลองบอน นางสาวสิริลักษณ์  ทองภูธร ครูชำนาญการพิเศษ
409 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100626 : บ้านดงกลาง นางอรุณีญ์   ภูลม ครู
410 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100627 : บ้านดงใต้ PRASONG  NIEMNGOEN ครู
411 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100627 : บ้านดงใต้ ธัญญลักษณ์  ศรีอุดร เจ้าหน้าที่ธุรการ
412 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100629 : บ้านหนองตากล้า สำเภาทอง  หลอดอาษา ครูชำนาญการพิเศษ
413 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100629 : บ้านหนองตากล้า รัศมี  เจริญไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
414 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100630 : บ้านกุดแคน ธิดาวรรณ  กินนอน ครูธุรการ
415 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100630 : บ้านกุดแคน นุชลี  ชัยบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
416 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100630 : บ้านกุดแคน Oranuch  Chumwong ครูธูรการ
417 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100620 : บ้านท่าศาลา นางทองวรรณ  ครองพวก ครู
418 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100623 : บ้านโคกนกทา นายบุญเดช   น้อยศรี ครู
419 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100623 : บ้านโคกนกทา TITINUN  NOISRI ครู
420 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100592 : บ้านดงบัง ลลาวัลย์  โรมขุนทด ครู คศ.3
421 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100592 : บ้านดงบัง นางลลาวัลย์  โรมขุนทด ครู ชำนาญการพืเศษ
422 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100593 : บ้านม่วง swang  pimpakun ครู
423 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100593 : บ้านม่วง ชุติกาญจน์  รัตนะ ครู
424 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100593 : บ้านม่วง ภัสราภรณ์   นำเจริญ ธุรการ
425 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100596 : บ้านนาบัว นางเรณู   ชีพอุบัติ ครูชำนาญการ
426 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100618 : บ้านหินรอยเมย นายทวีสิทธิ์  ภูมิคอนสาร ครู
427 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100618 : บ้านหินรอยเมย ธีรพจน์  กัญญาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
428 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100598 : บ้านนาเกาะ พัชริดา   ตู้จำรูญ ครู
429 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100598 : บ้านนาเกาะ จุฬา  กุลด้วง ครู คศ.3
430 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100598 : บ้านนาเกาะ ดรุณี  บุญพิทักษ์พงศ์ ครู
431 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100598 : บ้านนาเกาะ นางสาวฐิติมา  พลเดชา ครูผู้ช่วย
432 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100599 : บ้านน้ำอุ่น นายวรนันท์   เย็นสถิตย์ ครู
433 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100619 : บ้านนาวงเดือน ศักดฺิ์สิทธิ์  ปลื้มใจ ครู
434 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100619 : บ้านนาวงเดือน นายบุญเสริม   กุลด้วง ครู
435 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100600 : บ้านน้ำพุหินลาด วันวิสาข์  บุญบำรุง ครูธุรการโรงเรียน
436 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100600 : บ้านน้ำพุหินลาด วัชรินทร์  ต่ออำนาจ ครู
437 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100600 : บ้านน้ำพุหินลาด อนุสรณ์  เทียนศักดิ์ ครู
438 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100606 : บ้านโนนหัวนา จำนวนศิลป์  พันธนุรักษ์ ครู
439 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100597 : บ้านทุ่งพระ สโรชา  กาวี ครู
440 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100597 : บ้านทุ่งพระ นางอุบล  สีชุมภู ครู
441 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100597 : บ้านทุ่งพระ อุบล  สีชุมภู ครู
442 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100601 : บ้านห้วยแก้ว จ.ส.อ.สุเทพ  น้อยเวียง บ้านห้วยแก้ว
443 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100602 : บ้านห้วยไห นายเกษมยุทธ   พิทักษ์ ครู คศ.3
444 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100603 : บ้านท่าเริงรมย์ ฐิตารีย์  ศรีสวัสดิ์ ครู
445 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100603 : บ้านท่าเริงรมย์ นายต้น  นครดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
446 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100604 : บ้านห้วยทรายทอง อินทิรา  ปราบภัย ครู
447 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100604 : บ้านห้วยทรายทอง อาทิตย์  วงศ์สกุล ครู คศ.1
448 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100604 : บ้านห้วยทรายทอง วชิระ  คำสาร ครูผู้ช่วย
449 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100605 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ปราณี  กัญญาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
450 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100607 : บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) นายนพดล  วันศุกร์ ครู
451 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100607 : บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) นายชัยรัตน์  รายะรุจิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
452 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100608 : บ้านน้ำทิพย์ นางสาวทิพลักษ์  คำชัย ครู คศ.๑
453 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100608 : บ้านน้ำทิพย์ นางสาวรุ่งนภา  พรมชาติ ครู
454 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100610 : บ้านหนองเชียงรอด นายสมเกียรติ  มวลชัยภูมิ ครู
455 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100625 : บ้านโนนโจด นายระวี  จุลนันท์ ครู
456 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100625 : บ้านโนนโจด นางสาวนันธิดา  ศรีมุ่งเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
457 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100625 : บ้านโนนโจด นายระวี   จุลนันท์ ครู
458 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100628 : บ้านโนนสง่า นันธิดา  ดลราษี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
459 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100628 : บ้านโนนสง่า นายบุญสวน   ทรงทาศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
460 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100621 : บ้านโนนคูณ นางสมเด็จ  จุลนันท์ ครู
461 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100622 : บ้านโสกมะตูม นายยุทธยา  จังภูเขียว ครู
462 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100622 : บ้านโสกมะตูม ระวี  จวบสุข ครู
463 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100624 : บ้านโจดกลาง นายทองคำ  ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
464 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100624 : บ้านโจดกลาง Jeerisuda  klaytuan ครู
465 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100617 : บ้านดอนอุดม นางอมรรัตน์  สวัสดิรักษ์ ครูธุรการ
466 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100617 : บ้านดอนอุดม ชุติมา  จำรัสแนว ครู
467 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100617 : บ้านดอนอุดม เพชรมณี  โชติสุภาพ ธุรการโรงเรียน
468 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100611 : ชุมชนห้วยยาง นายจัตมร  ลาภโชค ครู
469 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100611 : ชุมชนห้วยยาง วรัญญา  โภคาพานิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
470 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100612 : บ้านหนองหล่มคลองเตย นางสาววรรณภา  กลีบสันเทียะ ครู
471 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100612 : บ้านหนองหล่มคลองเตย สุพัตรา  แสนประเสริฐ ครูผู้ช่วย
472 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100612 : บ้านหนองหล่มคลองเตย wilaiwan  sawat ครู
473 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100613 : บ้านโนนเพิ่ม เบญจา  วงศ์ตะวัน ครู
474 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100614 : บ้านป่าว่าน นางสาวกนกพร  แสงพรมมา ครู
475 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100614 : บ้านป่าว่าน สมบูรณ์  ทองสิทธิ์ ผอ รร
476 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100615 : บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก นายสมบูรณ์  ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
477 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100615 : บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก โยธิน  หาญปี ครู
478 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100616 : บ้านปากช่องผาเบียด นางวนิดา  สิทธิไพบูลย์ ครู
479 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100616 : บ้านปากช่องผาเบียด Thasanee  Kumraingen ครู