รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100635 : ศาลาสามัคคี นางบัวแก้ว  เฟื่องสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100636 : บ้านระหัด ณัฐชนน  ฦาชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100636 : บ้านระหัด นางเรืองอุไร  พิศวงปราการ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100684 : บ้านขามป้อม สมรภูมิ  เพิดวังม่วง ครู
5 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100684 : บ้านขามป้อม กิตกรณ์  แดงนกขุ้ม ครู
6 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100685 : บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) นายอาคม  ชานนท์เมือง ครู
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100687 : บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) วิลาสินี  ฦานาม ครู
8 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100687 : บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) อมรรัตน์  จิตรโคตร ครู
9 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100687 : บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ปรีดี  สีเหลืองอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100662 : บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ นางนิรินาจ   โพธิ์ไฮ ครู
11 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100663 : บ้านเมืองกลางวิทยา นายทวี  ศรีจินดา ครู คศ.3
12 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100663 : บ้านเมืองกลางวิทยา วรรณ์งาม  กันยาน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100664 : บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ปนัดดา  กรองใจ ครูธุรการ
14 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100666 : บ้านโนนเห็ดไคล นายธีระพงษ์  ธรรมเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100667 : บุปผาราม นางอรทัย  แสนสระ ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100667 : บุปผาราม นันทิมา  บัวคำ ครู
17 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100686 : บ้านโนนเขวา สมพร  ธงภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100686 : บ้านโนนเขวา นางสาวอภิรมยา  ศรีสิงห์ ธุรการโรงเรียน
19 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100688 : บ้านโนนทอง ศศิภา  ฝาชัยภูมิ ธุรการโรงเรียน
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100689 : บ้านโนนหนองไฮ นายคำอุ่น  เพชรนาท ครู
21 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100689 : บ้านโนนหนองไฮ นางบุศยา  สมอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
22 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100690 : บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง นายณรงค์ฤทธิ์  ปวารณา ครู
23 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100690 : บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง นายบุญเลิศ  มงคลสิน ครู
24 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100691 : บ้านกลาง นางสาวรุ่งนภา  แก้วสมบัติ ครู
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100692 : บ้านแก้งตาดไซ นายธนพล  ไชยเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100692 : บ้านแก้งตาดไซ นางชัยชนะ  สูงภิไลย์ ครู
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100692 : บ้านแก้งตาดไซ นายนพดล  แผลงรักษา ครู
28 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100675 : บ้านหนองบัว นาย  จอมทอง ศรีสิงห์ ครู
29 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100675 : บ้านหนองบัว นายอุทัย  สุพร ครู
30 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100676 : บ้านนาสีดา นายสุจิตร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครู
31 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100677 : บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา จักรินทร์  พรมเดื่อ พนักงานราชการ
32 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100677 : บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา นายรุ้งสมาน  ลิกัลตา ธุรการ
33 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100670 : บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) จรูญ  ยงดี ครู คศ.3
34 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100671 : บ้านหัวโสก นายสุทธิรักษ์   โคตรประทุม ครู
35 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100672 : บึงมะนาววิทยา พัชรินทร์  พรหมสวัสดิ์ ครู
36 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100672 : บึงมะนาววิทยา พัชรินทร์  พรหมสวัสดิ์ ครู
37 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100673 : บ้านจมื่น นายพรทวี  สิมเลิง ครู
38 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100674 : บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา นายถาพร  อ่อนเเล ครู
39 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100674 : บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา นายอภิสิทธิ์  สมแวง ครุผู้ช่วย
40 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100650 : บ้านโนนงิ้ว wilaiwan  junjit ครู
41 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100651 : บ้านเขวา thida  suphasorn ครู
42 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100652 : บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) นางสาวอัปสร  ทัศนางกูร ครู
43 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100665 : บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี นริศรา   วงศ์กาไสย ธุรการโรงเรียน
44 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100678 : บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เด่นชัย  เจริญราษฎร์ ธุรการ
45 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100679 : บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) ธนบดี  พลอาวุธ ธุรการ
46 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100679 : บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สนธยา  ฦๅกำลัง ครู
47 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100680 : บ้านพรมห้วยข่าวิทยา อำพร  ลือกำลัง ธุรการ
48 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100681 : บ้านโนนชาด นางสาวเยาวเรศ  เจริญวรรณ ครูผู้ช่วย
49 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100632 : ชุมชนบ้านเมืองเก่า นางสาวยุวดา  ผ่องสนาม ครู
50 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100633 : บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี นายวีระศักดิ์  วงศ์นาแค ครู
51 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100634 : บ้านหนองแต้ ธนาวุฒิ  นุชพิเรนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100631 : เกษตรศิลปวิทยา ศุภลักษณ์  ปัญญา ครู
53 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100631 : เกษตรศิลปวิทยา ทิพกลิ่น   ผุยชา ธูรการ
54 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100640 : ชุมชนบ้านหัน ปณิดา  ภูสีดวง ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100641 : บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า พัทธนันท์  ขวัญคง ธุรการ
56 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100641 : บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า นางธัญญากร  โพธิ์ทัง เจ้าหน้าที่พัสดุ
57 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100641 : บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า ขวัญชัย  เพียงวงศ์ษา พนักงานราชการ
58 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100642 : บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง บรรพต  พันไชย ครู
59 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100643 : บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) นางสาวอมรรัตน์  บัวละคร ครูผู่ช่วย
60 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100643 : บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) ธัญชนก  อะปะมาเถ เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100644 : บ้านตลาดอุดมวิทย์ นางขวัญอิสรา  วงศ์สกุล ครู
62 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100637 : สระโพนทอง sompong  srigudloh ครู
63 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100638 : บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) นายประดิษฐ์  ฦๅชา ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100639 : บ้านหนองคูวิทยาคม รัตนากร  คงโนนกอก ครูผู้ช่วย
65 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100668 : บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) บัณฑิต  ตาชัยภูมิ ครู
66 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100669 : บ้านพีพวย นายชาลี  ไวยบุตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
67 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100647 : บ้านโจดพิทยาคาร ปิยะวรรณ  พรมเดื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100647 : บ้านโจดพิทยาคาร สุดา  กุลรักษา ครู
69 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100648 : บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) วีรนนท์  ดนเสมอ หัวหน้าพัสดุโรงเรียน
70 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100648 : บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ธนาการ  อ่างชิน ครู
71 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100649 : บ้านฉนวน พัชรี  ดีอินทร์ ครู
72 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100653 : บ้านท่าคร้อโนนศิลา วิลาวัณย์  คำมี ครู
73 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100654 : บ้านนาสมบูรณ์ นายอภิชัย  ถีสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100655 : บ้านห้วยยางดำ ขนิษฐา  ภิลัยวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100656 : บ้านหนองแดงกุดจิก นายสมบูรณ์  แก้วกุดเลาะ ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100693 : บ้านหนองโพนงาม นางเบญจวรรณ  สวัสดิรักษ์ ครู
77 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100694 : บ้านหนองไผ่ นางเมธาวดี  แก้งทอง ครู
78 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100695 : บ้านสารจอด สิบเอกพัฒนพงษ์  บัวสิม ครูธุรการ
79 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100696 : บ้านวังม่วง นายวินัส  ไชยแสน ครู
80 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100697 : บ้านโคกสง่า นายเจริญสรณ์   บุญสุขาอัครพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100697 : บ้านโคกสง่า ปาลินรดา  วิชัยสูง ครู
82 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100698 : บ้านทิกแล้ง นันทพร  มรกต ครู
83 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100698 : บ้านทิกแล้ง อฌิรยา  แก้วน่าน ครูอัตราจ้าง
84 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100698 : บ้านทิกแล้ง นางสาวศิริภรณ์  สมอแข็ง ครูผู้ช่วย
85 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100699 : บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ จุรีรัตน์  สวนจรูญ ครู
86 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100699 : บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ จิราวัฒน์  คชสาร ครูผู้ช่วย
87 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100700 : บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ปัญญส  สุระพร ครู
88 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100700 : บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) รุ่งอรุณ   ฦๅกำลัง ครู
89 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100700 : บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ณัฐทริกา  นางณัฐทริกา กุญชะโร ครูผู้ช่วย
90 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100701 : บ้านสารจอดเก่า อุดม  โคตรโสภา ครู
91 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100683 : บ้านดอนหัน นายวีรภัทร  ลากุล ครู
92 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100683 : บ้านดอนหัน วรุพงษ์  ขุนโนนเขวา ครู
93 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100528 : ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ชญาดา  แก้วคูนอก ครู
94 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100529 : บ้านสวนอ้อย นครินทร์  รอดแก้ว ครู
95 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100530 : บ้านหนองปอแดง อนุชา  แก้วมูลมุข ธุรการโรงเรียน
96 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100531 : บ้านกวางโจนโนนทอง สุพรรษา  สมขุนทด ครู
97 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100533 : คุรุราษฎร์วิทยา ประธาน  รอดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100534 : บ้านดอนจำปา นางสาวเกษร   อาจคำพันธ์ ครู ธุรการ
99 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100534 : บ้านดอนจำปา เกษร  อาจคำพันธ์ ครู ธุรการ
100 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100534 : บ้านดอนจำปา ฝนงาม  พลสีลาด ครู
101 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100537 : บ้านหนองกุง เมฆ  จวบลาภ ครู
102 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100556 : กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) นางสาวสามินี  ราษีสุข ครู
103 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100556 : กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) นางจิตรลดา  เสาศิริ ครู
104 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100556 : กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) วิชชุดา  เหล่าม่วง ธุรการโรงเรียน
105 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100557 : บ้านเรือ นางจิระประภา  สุทธิ์ทวี ครู
106 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100558 : บ้านโนนสาทร นางจันทร์ฉาย  กันล้อม ครู
107 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100558 : บ้านโนนสาทร นางสาวเพ็ญยากรณ์  อุดชาชน ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100587 : ม่วงราษฎร์สามัคคี กานต์ธีรา  เรียกจำรัส ครูธุรการ
109 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100562 : บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) นันทนา  ทองมูล ครู
110 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100562 : บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จินดารัตน์  บุญชุบ ธุรการ
111 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100563 : บ้านกุดโคลน สกุลกาญจน์  ยอดบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100564 : บ้านหนองไรไก่ นายทรงวุฒิ  พวงศรี ครู
113 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100564 : บ้านหนองไรไก่ ปภัสสร  ถาวรฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
114 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100564 : บ้านหนองไรไก่ นุวัฒน์  แต่งสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100566 : บ้านกุดแดง วรวรรณ  ประตาทะยัง ครู
116 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100566 : บ้านกุดแดง นางสาวสาวิตรี  จรูญศรี ธุรการโรงเรียน
117 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100567 : บ้านโนนสาวเอ้ วารุณี  ธรรมประกอบ ธุรการโรงเรียน
118 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100567 : บ้านโนนสาวเอ้ มนตรี  เสาศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100569 : บ้านกุดจอก นายศิริลักษณ์  พรมนิล ครูชำนาญการ
120 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100570 : บ้านหนองปลา รุจี  ผักบัวเงิน ครู
121 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100536 : บ้านธาตุ นายฐิติวัฒน์  โชคบัณฑิต ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100536 : บ้านธาตุ นางรุ่งทิวา   หนองเสนา ครูชำนาญการพิเศษ
123 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100538 : บ้านหนองกุงใหม่ วิโรจน์  น้อยหา ครู
124 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100538 : บ้านหนองกุงใหม่ ชมนภัส  ขันธ์แก้ว ครู
125 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100538 : บ้านหนองกุงใหม่ นายบุญส่ง  วรชินา ครู
126 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100539 : บ้านฝายพญานาค นางนันทา  ทองทิพย์ ครู
127 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100541 : บ้านตาดรินทอง สมเจตน์  วโรกร ครูชำนาญการ
128 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100535 : บ้านหนองคัน วิศรุต  เพ็ชรสีม่วง ครูผู้ช่วย
129 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100535 : บ้านหนองคัน นายคมกริช  วังสระ ครูผู้ช่วย
130 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100571 : บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) มนิตย์  ตอพล ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100572 : บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) สโรชา   สาลีรัตนา ครู
132 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100573 : บ้านนาหัวแรด นางสาวศิริรัตน์  หาญนาแซง ครูธุรการ
133 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100573 : บ้านนาหัวแรด นางสาวเกษร  มงคล ครู ชำนาญการ
134 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100574 : บ้านโนนหินแร่ สมฤดี  ปะตังเวสา ธุรการโรงเรียน
135 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100575 : บ้านดอนเตาเหล็ก ปิยะนุช  แสนเมือง ธุรการ
136 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100576 : บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา สุภาภรณ์  โทนันต์ ครู
137 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100576 : บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ดนัย  พาแพง ธุรการโรงเรียน
138 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100577 : บ้านนาหนองทุ่ม ศิริขวัญ  ศรีอุดร เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100577 : บ้านนาหนองทุ่ม ประพล  ดิเรกโภค ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100578 : บ้านหนองแซง เนตรชนก  สุขเอนกนันต์ ครู
141 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100578 : บ้านหนองแซง บัณฑิต  เรืองสุทธิ์ ครู
142 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100579 : บ้านโป่งดินดำ สนาน  เลขาโชค ครู
143 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100526 : บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ศิริพร  ชัยวงษ์ ครู
144 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100547 : บ้านฉนวน นางหทัยพร   ประกอบดี ครู
145 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100550 : บ้านห้างสูง นายปรีชาญ  หมื่นผัด ครู
146 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100551 : บ้านดอนไก่เถื่อน นางสาวจารุพรรณ  หมู่โสภิญ ครู
147 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100551 : บ้านดอนไก่เถื่อน นายปฏิภาณ  ปานใจ ครู
148 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100551 : บ้านดอนไก่เถื่อน นายธีรศักดิ์   ทุนจะโป๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
149 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100552 : บ้านกุดหมากเห็บ วิภา  อนันเต่า ครู
150 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100552 : บ้านกุดหมากเห็บ อุทัยวรรณ  ผานาค ธุรการ
151 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100553 : ฉิมพลีมา เดือนแรม  วรพุฒ ครู
152 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100553 : ฉิมพลีมา นิคม  ตระกูลศรี ครู
153 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100554 : บ้านดงเมย สุภาภรณ์  แฝดสุระ ครูผู้ช่วย
154 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100554 : บ้านดงเมย นภาพร  คลังชำนาญ ครูผู้ช่วย
155 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100542 : เพชรราษฎร์บำรุง นายอาภากร  ปานอยู่ ครู
156 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100543 : เพชรราษฎร์สามัคคี อดิศักดิ์   ผุดผาด ธุระการ
157 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100544 : บ้านหนองงูเหลือม นางธัญญารัตน์  โสภณ ครู
158 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100544 : บ้านหนองงูเหลือม นางวราลักษณ์   วานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100545 : บ้านโป่งโพธิ์ วิทยา  ทองทาย ครู
160 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100549 : บ้านกุดขอนแก่น จันทร์จิรา  นิยมบุญ ครู
161 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100549 : บ้านกุดขอนแก่น นายกฤษดา  รักมะณี ครู
162 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100546 : บ้านเมืองคง พงษ์พัฒน์   แจ้งทอง ครู
163 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100548 : บ้านหนองขาม นายชัยณรงค์  แก้วดวงดี ครู
164 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100516 : บ้านโนนดินแดง นายคชา  ขวัญจำเริญ ธุรการ
165 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100517 : บ้านโนนสลวย สุนิสา  เจริญศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
166 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100517 : บ้านโนนสลวย นายวีระศักดิ์  ศรีอุดร ครู
167 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100525 : บ้านหนองสองห้อง นายอัฐพงษ์  สุทธิโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
168 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100511 : ภูมิวิทยา นายจักรวิทย์ กิจสุขสันต์  กิจสุขสันต์ ครู คศ. 3
169 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100514 : บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) นายดุลการ  พรหมเมตตา ครู
170 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100515 : บ้านหว้าทอง สิริโฉม  กันตะบุตร ครูธุรการ
171 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100515 : บ้านหว้าทอง ธีระชน  ขวัญศักดิ์ ครู
172 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100520 : ชุมชนบ้านหนองเซียงซา นางจรรยา  คำมูลมาตย์ ครู
173 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100520 : ชุมชนบ้านหนองเซียงซา จีรนันท์  คำพิลา ครู
174 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100522 : บ้านโนนงาม พรศักดิ์  พูนเพิ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ
175 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100524 : บ้านพรมใต้พิทยาคาร นายนิรันดร์   เปริน ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100524 : บ้านพรมใต้พิทยาคาร ธัญญลักษณ์  น้อยทอง ธุรการโรงเรียน
177 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100586 : บ้านกุดหัวช้าง อภิชาติ  นามจันดี ครู
178 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100527 : บ้านหนองบัวพรม นางจรีรัตน์  แนวถาวร ครู
179 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100580 : หนองเบนประภากร นิตยา   ทองนาค ครู
180 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100581 : บ้านหนองคอนไทย สามารถ  ถึงลาภ ครู
181 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100581 : บ้านหนองคอนไทย นางสาวขนิษฐา  จะกุญชร ครูผู้ช่วย
182 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100581 : บ้านหนองคอนไทย สดวก  กันล้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
183 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100582 : บ้านมูลกระบือ เทียมใจ  แข่งขัน ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100582 : บ้านมูลกระบือ พิทักษ์   พระสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100583 : บ้านสีปลาด นางสาวสาวิตรี  ประวัดศรี ครูธุรการ
186 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100583 : บ้านสีปลาด PRAKONG  KHAMPONG ครู
187 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100584 : บ้านโนนข่า คงฤทธิ์  นามโคตร ครู
188 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100585 : บ้านหัวหนอง ปิยนันท์  สายวรสิงห์ ครู
189 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100518 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก รสริน  แนววิลัย ครู
190 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100519 : หนองเมยสามัคคี นางปริชญา  ตลับแก้ว ครู คศ.3
191 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100521 : บ้านแดงสว่าง นายเลิศพงศ์  ไปนาน ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100512 : โนนเสลาประสาทวิทย์ นางไพบูลย์  ชัยนา ครู
193 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100555 : เนรมิตศึกษา สุกัญญา  บุญเกื้อ ครู
194 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100559 : บ้านโนนดินจี่ งามตา  ทองคพ ครู
195 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100559 : บ้านโนนดินจี่ นางสาวนภาพัฏพ์   วงศ์กัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
196 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100560 : บ้านหนองแวง นายอ๊อด  ขันเขียว ครู
197 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100560 : บ้านหนองแวง นายอภิเดช  บุตรศรี ครู
198 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100560 : บ้านหนองแวง สุชานันท์  ดอกคำนุ่ม ครูผู้ช่วย
199 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100561 : บ้านห้วยพลวง นางเด่นนภา  กันคำแหง ธุรการโรงเรียน
200 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100561 : บ้านห้วยพลวง นายประเสริฐ  กันทอง ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100561 : บ้านห้วยพลวง ปานทอง  อังคณิตย์ ผู้อำนวยการ
202 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100510 : บ้านหนองเม็ก นายวัชรศักดิ์  ศรีโคตร ครูผู้ช่วย
203 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100503 : บ้านหินลาดพัฒนา นางรัตนาภรณ์  ผลภิญโญ ครู
204 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100503 : บ้านหินลาดพัฒนา นางสาวหนึ่งฤทัย  พาณิชย์ศิริไพบูรณ์ ครูอัตราจ้าง
205 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100504 : บ้านดอนดู่ ขวัญสุดา  นอกสระ ครู
206 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100498 : บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย อรไทย  โคบาล ครู ชำนาญการพิเศษ
207 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100498 : บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย นางสาวทิพวรรณ  คงภูเขียว ครูผู้ช่วย
208 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100499 : บ้านหนองแฝก นางสาวสมกมล  ปราณประดิษฐ์ ครู
209 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100499 : บ้านหนองแฝก นางสาวขนิษฐา  อนันเต่า ครูธุรการโรงเรียน
210 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100500 : บ้านวังหิน สุธิดา  แฝงเมืองคุก ครูผู้ช่วย
211 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100502 : ชัยชุมพลวิทยา นางสาวเตือนใจ  สุขแสง ครู
212 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100478 : ชุมชนแท่นประจัน นางสาวพรเสาวณีย์  ต่อสกุล ครู
213 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100479 : บ้านมอญ นายสมเปลี่ยน  ชัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
214 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100479 : บ้านมอญ ณรงค์ชัย  รัตนพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100480 : หัวนานคร วราพร  โคผดุง ครู
216 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100480 : หัวนานคร อรรถพล  หาญกุดตุ้ม ธุรการโรงเรียน
217 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100481 : บ้านโนนคูณ นายไพทูรย์  ประจันนวล ครู
218 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100482 : บ้านนาดี ยุบล  ชูสกุล ครู โรงเรียนบ้านนาดี
219 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100483 : บ้านหนองผักหลอด บุญฤทธิ์  ศรีเลิศ ครูผู้ช่วย
220 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100483 : บ้านหนองผักหลอด สุจิราภรณ์  บำรุงราษฎร์ ครู
221 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100484 : บ้านหนองบัว จารุวรรณ  ธรรมกุล ครู คศ.1
222 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100484 : บ้านหนองบัว สุพรรณี  ฮาดภักดี ครูผู้ช่วย
223 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100492 : บ้านข่าเชียงพิน ฝันแก้ว  ฝอยวารี ครู
224 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100494 : บ้านสะเดาหนองไผ่ นางสาวกรรณิกา  ทองดีเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
225 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100493 : ไตรมิตรพิทยา นายชัยยันต์  ภูมิสม ครู
226 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100496 : บ้านถนนกลาง นายราวิน  สุริยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
227 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100497 : บ้านนายม สุรีรัตน์  ประภาเมือง ครู
228 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100491 : บ้านดอนหันนาสวรรค์ ภราดร  ลีคะ ครู
229 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100491 : บ้านดอนหันนาสวรรค์ ธัญยรัชต์  คุณประทุม ครู
230 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100487 : บ้านหินลาด นายถนอม   ทรายมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
231 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100487 : บ้านหินลาด นางสาวณัฐธิดา  ประจันนวล ธุรการโรงเรียน
232 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100488 : โคกสะอาดศึกษา นายอดิเทพ  แสนพันดร ธุรการ
233 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100488 : โคกสะอาดศึกษา พรทิพย์  ขวกเขียว ครูชำนาญการ
234 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100489 : บ้านเหมือดแอ่หนองโดน ดนัย  มะลิ ครู
235 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100489 : บ้านเหมือดแอ่หนองโดน นายเด่นชวาล  บุญเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100489 : บ้านเหมือดแอ่หนองโดน สุภารัตน์  เกิดมงคล ครู
237 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100490 : บ้านหลุบค่าย จักรพงศ์   มาซา ครู
238 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 : สามสวนวิทยา นภัสรีย์  รัตนพลพัฒน์ ครูชำนาญการ
239 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 : สามสวนวิทยา กนกวรรณ  จันทรนิมะ ครู
240 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 : สามสวนวิทยา นางชลทรัพย์  นาส้มกบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100486 : บ้านโจดโนนข่า บุญประคอง  คำภาเขียว ครู
242 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100486 : บ้านโจดโนนข่า จีรวรรณ  หาญชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
243 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100501 : บ้านหนองคู ญาณพัฒน์ ศรียา  ศรียา ครู
244 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100505 : บ้านหนองเรือ กมลรัตน์  สีสมทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
245 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100505 : บ้านหนองเรือ นายวันชัย  หล้าไทย ครู
246 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100506 : หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ นางสาวนิตยา   เหล็กมา ครูผู้ช่วย
247 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100507 : บ้านดอนเค็ง อิสรานุวัฒน์  โนภูเขียว ครู
248 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100508 : บ้านหนองดินดำ นางสาวสีรินทร  ด้วงคำจันทร์ ครูคศ.3
249 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100509 : บ้านโนนสะอาด นางสาวภัทรี  สีจุ้ย ครู
250 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100433 : บ้านหนองพีพ่วน นายรุ่งธรรม  เพชรเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
251 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100434 : บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ กองศิลป์  ต่อติด ครู
252 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100435 : บ้านเก่าวิทยานุกูล นายไพรวรรณ  สมบูรณ์ ครู
253 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100412 : บ้านหนองม่วงบำรุง จันทณา  งอกนาวัง ครู
254 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100413 : บ้านเซียมป่าหม้อ ประสิทธิ์  ศิริอุดมสิน ครู
255 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100408 : บ้านโคกกุง นายสงครม   สิทธินู ครู
256 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100409 : บ้านตลุกหิน เสน่ห์  ทองจำรูญ ครู
257 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100410 : บ้านหนองแวง ภัทรานิษฐ์  ศิริบัติ ครู
258 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100410 : บ้านหนองแวง นางวันเพ็ญ  สมศรี ครู
259 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100410 : บ้านหนองแวง นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่บัว ครู
260 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100411 : บ้านโปร่งสังข์ บังอร  บัวคำ ครู
261 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100411 : บ้านโปร่งสังข์ สนอง  ปัญญาศิลป์ ครู
262 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100376 : ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ วัชรพงศ์  จตุรานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
263 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100376 : ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ยุทธิชัย   แกล้วกล้า ครู
264 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100376 : ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สุธีย์  จันทร์มะโฮง ครู
265 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100377 : ศรีแก้งคร้อ ยรรยง  ชาติชำนาญ ครูชำนาญการ
266 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100377 : ศรีแก้งคร้อ นางประทุมวัน  อาจเวทย์ ครู
267 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100378 : บ้านหนองแสงวิทยา ประเสริฐ  ดวงเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
268 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100378 : บ้านหนองแสงวิทยา Joory  Tng เจ้าหน้าที่ธุรการ
269 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100381 : บ้านหนองไฮ นายวิมาล  ชำนิงาน ครู
270 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100381 : บ้านหนองไฮ อัจฉรา   บุ่งนาแซง ครูธุรการ
271 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100382 : บ้านสระแต้ ภัทราพร  คนอุตส่าห์ ครู
272 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100432 : บ้านยางคำวิทยา นายไพฑูรย์  ทวีโชค ครู
273 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100428 : บ้านท่ามะไฟหวาน พิมพกานต์  มีลา ครูผู้ช่วย
274 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100429 : บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ  จุรุฑา ครู
275 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100429 : บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สุนทร  นิยะรัตน์ พนักงานราชการ
276 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100430 : บ้านท่าทางเกวียน เฉลิมพงค์  สีเขียว พนักงานราชการ
277 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100431 : บ้านทุ่งคำหลวง นายเกรียงศักดิ์  มาป้อม ครูชำนาญการพิเศษ
278 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100404 : บ้านนกเขาทอง กิติยา  คำพล ครู
279 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100405 : บ้านโคกล่าม สุภัทธิรา  คงนาวัง ธุรการ
280 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100405 : บ้านโคกล่าม นายวิรัตน์  งามดี ครู
281 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100406 : บ้านโคกงาม ประยุทธ  งามสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
282 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100407 : บ้านดงพอง นางจริยพร  วงษ์ชู ครู
283 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100400 : บ้านนาหนองทุ่ม ภิญโญ  คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
284 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100401 : บ้านนาแก กิตติยา  ไพโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
285 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100402 : บ้านหนองรวก สิทธิพงษ์  แคนเสาร์ ธุรการ
286 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100402 : บ้านหนองรวก นางอิทธิยา  บุญโนนแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ
287 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100403 : บ้านหนองไผ่ล้อม นางกฤษณา  ฆ้องนอก ครูผู้ช่วย
288 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100395 : บ้านโคกสูง-วังศิลา พิรุณ  สิงสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
289 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100395 : บ้านโคกสูง-วังศิลา นางบุษญากรณ์  ทันเขิม ครู
290 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100396 : หว้านไพรสามัคคี ธวัฒน์  พิมพ์โคตร ครู
291 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100396 : หว้านไพรสามัคคี นางศศิวรรณ  ปิ่นวิเศษ ครู
292 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100397 : กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ ไตรเทพ  ประสานชาติ ธุรการ
293 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100397 : กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สุวิทย์  ขันชัยภูมิ ครู
294 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100398 : บ้านดงขีสะเดาหวาน นราวรรณ  ศรีวิชา ครูชำนาญการพิเศษ
295 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100393 : บ้านโนนสะอาด จักรพันธ์  ขันสีมนต์ ครู
296 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100393 : บ้านโนนสะอาด มณีวรรณ์  จูมพล ครู
297 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100394 : บ้านแก้ง-โนนส้มกบ นางสาววิราภรณ์  ชาวประพันธ์ ครู
298 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100415 : บ้านหนองขาม ณัฐพร  งามชัด ครูชำนาญการพิเศษ
299 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100417 : บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ นายคำพูน  นิลแก้ว ครู
300 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100418 : บ้านโนนงิ้วงาม นายทองปน  ถามูลเรศ ครู
301 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100419 : บ้านหนองช้างเอก นางมุจลินทร์  ต่อศรี ครู
302 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100399 : บ้านซำมูลนาก สวิตตา  ชาลีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
303 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100399 : บ้านซำมูลนาก นางสาวรัชนีกร  เพ็ชรเวียง ครู
304 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100379 : บ้านหนองสามขา นายพงษ์ศักดิ์  เชื้อศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
305 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100380 : บ้านโปร่ง นางสุกัญญา  บำรุงกูล ครูชำนาญการพิเศษ
306 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100383 : บ้านโนนคูณ สาริณี  วงหาริมาตย์ ครูผู้ช่วย
307 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100391 : บ้านหนองแกหนองโน นายเทพชัย  กันฑะวัง ครูชำนาญการพิเศษ
308 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100420 : บ้านหนองสังข์ นางณัฐจีรา  เตโพธิ์ ครู
309 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100421 : หนองพอกกองศรี srisuda  kochansri ครู
310 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100422 : หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น คเนศ  ชัยจักร ครู
311 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100422 : หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น นางอุไรลักษณ์  นามจำปา ธุรการโรงเรียน
312 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100423 : หนองแต้วรวิทย์ นายวิชัย  หมั่นจำรูญ ครู
313 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100424 : โคกม่วงศึกษา นางสาวยุภาพร  ศรีเทพ ธุรการโรงเรียน
314 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100425 : บ้านหนองหญ้าปล้อง ratchaneewan   kulwiset ครู
315 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100426 : บ้านก่าน ปิยะดา  ชำนาญไพร ครู
316 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100427 : บ้านหนองปลามันหนองไร่ สรไกร  งามประเสริฐ ครู
317 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100427 : บ้านหนองปลามันหนองไร่ ฝากฝัน  สัมพันธ์วงษ์ ธุรการ
318 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100427 : บ้านหนองปลามันหนองไร่ ชาติรวี  สีเขียว ครู
319 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100389 : โนนศิลาเหล่าเกษตร นายศุภชัย  ภูประกาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
320 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100389 : โนนศิลาเหล่าเกษตร นายคำปาน   ชัยชนะ ผอรร
321 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100390 : บ้านเหล่ากาดย่า นิฐินันท์  รามจาตุ ธุรการโรงเรียน
322 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100390 : บ้านเหล่ากาดย่า อัจฉราพร  สูงชัยภูมิ ผู้อำนวยการ
323 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100390 : บ้านเหล่ากาดย่า นางวัชราภรณ์  ตั้งใจ ครูชำนาญการพิเศษ
324 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100385 : บ้านภูดินหินกอง นายสุรเชษฐ์  เกษทองมา ครู
325 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100385 : บ้านภูดินหินกอง ลัดดาวัลย์  พงค์อุทธา ครูผู้ช่วย
326 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100386 : บ้านเลิงทุ่ม นายมานิต   นวลโสภา ครู
327 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100386 : บ้านเลิงทุ่ม นางอ่อนตา  มาลาเหลือง ครู
328 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100387 : บ้านโคกไพรวัน นางสาวไพรรินทร์   รามจาตุ ธุรการ
329 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100387 : บ้านโคกไพรวัน นางจุไรรัตน์  บุรีชัย ครูชำนาญการพิเศษ
330 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100388 : บ้านโสกหว้าโนนหอม พงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ ครู
331 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100384 : บ้านหลุบคา นายอภิวัฒน์  สมบัติโพธิ์ ครู
332 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100588 : บ้านคอนสาร นางสาวสุภัค  เพชรสุวรรณรังษี ครู
333 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100589 : บ้านน้ำพุปางวัว พรนิการ์  อุทธา ครู
334 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100589 : บ้านน้ำพุปางวัว นิตยา  สอนบุบผา ครูผู้ช่วย
335 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100591 : บ้านคลองบอน ณัฐรดา  เรืองเจริญ ธุรการโรงเรียน
336 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100591 : บ้านคลองบอน นางสาวสิริลักษณ์  ทองภูธร ครูชำนาญการพิเศษ
337 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100626 : บ้านดงกลาง นายวรพล  ชาติพหล เจ้าหน้าที่ธุรการ
338 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100626 : บ้านดงกลาง นางอรุณีญ์   ภูลม ครู
339 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100627 : บ้านดงใต้ ธัญญลักษณ์  ศรีอุดร เจ้าหน้าที่ธุรการ
340 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100627 : บ้านดงใต้ สมศรี  บุดดาดวง ครูชำนาญการพิเศษ
341 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100627 : บ้านดงใต้ ปนัดดา  พิมพรมมา ครูผู้ช่วย
342 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100629 : บ้านหนองตากล้า รัศมี  เจริญไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
343 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100630 : บ้านกุดแคน Oranuch  Chumwong ครูธูรการ
344 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100630 : บ้านกุดแคน ธิดาวรรณ  กินนอน ครูธุรการ
345 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100630 : บ้านกุดแคน นุชลี  ชัยบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
346 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100620 : บ้านท่าศาลา นางทองวรรณ  ครองพวก ครู
347 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100623 : บ้านโคกนกทา นางยุลดาวัลย์  แววกระโทก ครู
348 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100623 : บ้านโคกนกทา TITINUN  NOISRI ครู
349 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100592 : บ้านดงบัง นางลลาวัลย์  โรมขุนทด ครู ชำนาญการพืเศษ
350 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100593 : บ้านม่วง ภัสราภรณ์   นำเจริญ ธุรการ
351 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100593 : บ้านม่วง ศิริพร  ชาติชำนาญ ครู
352 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100596 : บ้านนาบัว นางเรณู   ชีพอุบัติ ครูชำนาญการ
353 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100596 : บ้านนาบัว ปารีรัตน์  พื้นดอนเค็ง ครูผู้ช่วย
354 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100618 : บ้านหินรอยเมย ธีรพจน์  กัญญาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
355 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100598 : บ้านนาเกาะ นางสาวฐิติมา  พลเดชา ครูผู้ช่วย
356 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100599 : บ้านน้ำอุ่น นายวรนันท์   เย็นสถิตย์ ครู
357 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100619 : บ้านนาวงเดือน นายบุญเสริม   กุลด้วง ครู
358 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100619 : บ้านนาวงเดือน ศักดฺิ์สิทธิ์  ปลื้มใจ ครู
359 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100600 : บ้านน้ำพุหินลาด วันวิสาข์  บุญบำรุง ครูธุรการโรงเรียน
360 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100606 : บ้านโนนหัวนา นายพีระพงศ์  แนวประเสริฐ อัตราจ้าง
361 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100606 : บ้านโนนหัวนา จำนวนศิลป์  พันธนุรักษ์ ครู
362 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100597 : บ้านทุ่งพระ สโรชา  กาวี ครู
363 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100597 : บ้านทุ่งพระ นางอุบล  สีชุมภู ครู
364 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100601 : บ้านห้วยแก้ว อภิสิทธิ์   มีปัญญา ครูผู้ช่วย
365 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100601 : บ้านห้วยแก้ว จ.ส.อ.สุเทพ  น้อยเวียง บ้านห้วยแก้ว
366 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100602 : บ้านห้วยไห นายเกษมยุทธ   พิทักษ์ ครู คศ.3
367 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100603 : บ้านท่าเริงรมย์ ฐิตารีย์  ศรีสวัสดิ์ ครู
368 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100604 : บ้านห้วยทรายทอง วชิระ  คำสาร ครูผู้ช่วย
369 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100604 : บ้านห้วยทรายทอง นางสาวชญานิศ   แก้วไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
370 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100605 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) สุมิตรา  อาสารณะ ครู
371 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100605 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ปราณี  กัญญาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
372 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100607 : บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) นายนพดล  วันศุกร์ ครู
373 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100608 : บ้านน้ำทิพย์ นางสาวรุ่งนภา  พรมชาติ ครู
374 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100610 : บ้านหนองเชียงรอด นายสมเกียรติ  มวลชัยภูมิ ครู
375 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100625 : บ้านโนนโจด นางสาวนันธิดา  ศรีมุ่งเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
376 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100625 : บ้านโนนโจด นายระวี  จุลนันท์ ครู
377 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100628 : บ้านโนนสง่า นันธิดา  ดลราษี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
378 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100628 : บ้านโนนสง่า นายบุญสวน   ทรงทาศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
379 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100621 : บ้านโนนคูณ วายุพิณ  มาหามแห ครู
380 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100621 : บ้านโนนคูณ นางสมเด็จ  จุลนันท์ ครู
381 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100622 : บ้านโสกมะตูม นางสาวจุฑาพร  อนุศรี ธุรการโรงเรียน
382 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100622 : บ้านโสกมะตูม นายยุทธยา  จังภูเขียว ครู
383 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100624 : บ้านโจดกลาง Jeerisuda  klaytuan ครู
384 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100624 : บ้านโจดกลาง นายทองคำ  ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
385 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100617 : บ้านดอนอุดม ชุติมา  จำรัสแนว ครู
386 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100617 : บ้านดอนอุดม เพชรมณี  โชติสุภาพ ธุรการโรงเรียน
387 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100611 : ชุมชนห้วยยาง วรัญญา  โภคาพานิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
388 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100611 : ชุมชนห้วยยาง จัตมร  ลาภโชค ครู
389 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100612 : บ้านหนองหล่มคลองเตย นางสาววรรณภา  กลีบสันเทียะ ครู
390 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100612 : บ้านหนองหล่มคลองเตย สุพัตรา  แสนประเสริฐ ครูผู้ช่วย
391 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100613 : บ้านโนนเพิ่ม พิจิตรา  สุดตะนา ครูผู้ช่วย
392 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100613 : บ้านโนนเพิ่ม เบญจา  วงศ์ตะวัน ครู
393 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100614 : บ้านป่าว่าน นางสาวกนกพร  แสงพรมมา ครู
394 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100615 : บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก นายสมบูรณ์  ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
395 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100616 : บ้านปากช่องผาเบียด สุรีวัณย์  ประภาษี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
396 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100616 : บ้านปากช่องผาเบียด นายอุปถัมภ์   วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
397 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100616 : บ้านปากช่องผาเบียด Thasanee  Kumraingen ครู