รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100132 : บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ภักดิ์ภูมิ  พิพิธกุล พี่เลี้ยง
2 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100133 : บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) วิลาวรรณ  รินลา ครู
3 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100133 : บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) นางสาวอนัญพร  คำบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100134 : บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) อ้อย  อาจศิริ ครู
5 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100134 : บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีใส ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100134 : บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) นุสรา  โคตรบำรุง ธุรการ
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100135 : บ้านร่วมมิตร ขจรภพ  วรรณพงษ์ ครูผู้ช่วย
8 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100136 : บ้านท่าแตง กัลยา  เครือเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100137 : บ้านเดื่อ นางทองปาน  ศรีศาลาแสง ครู
10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100137 : บ้านเดื่อ ส.อ.ไพโรจน์  รุ่งนภาไพร ครู
11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100138 : บ้านสำโรงโคก นายคำนาย  ศรีภิรมย์ ครู
12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100104 : จัตุรัสวิทยานุกูล นายบูรพา  วงค์ชารี ครู
13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100104 : จัตุรัสวิทยานุกูล ประภาพร  ชาลีเครือ ธุรการ
14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100105 : บ้านมะเกลือโนนทอง เรืองศักดิ์  ศรีม่วง ครู
15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100107 : บ้านหลุบงิ้ว นางสาวศุภาวดี  คำเหลือ พนักงานราชการ
16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100107 : บ้านหลุบงิ้ว อดิเทพ  ศรีกุลวงศ์ ครู
17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100152 : บ้านสระสี่เหลี่ยม ถวิล  บุญเกิด พนักงานธุรการ
18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100153 : บ้านทุ่งสว่างวัฒนา นางสาวรุ่งนภา  ชินรัตน์ ครูธุรการโรงเรียน
19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100139 : บ้านขามราษฎร์นุกูล รุ่งนภา   เวิดสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100140 : บ้านโนนคร้อ กิตติภูมิ  สนิทไทย เจ้าหน้าที่ครูธุรการโรงเรียน
21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100140 : บ้านโนนคร้อ วิธาน  ฉันทิยานนท์ ครู
22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100141 : บ้านใหม่นาดี บุญลือ  โปร่งหล่า เจ้าหน้าที่
23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100141 : บ้านใหม่นาดี เพลินพิศ   แสงสว่าง ธุรการโรงเรียน
24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100143 : บ้านนา พงศ์สุรกานต์ วะลัยศรี  วะลัยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100144 : บ้านหนองลูกช้าง บุญจันทร์  สุวรรณแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100145 : บ้านงิ้ว เพ็ญนิภา  ประเสริฐศรี ครู
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100145 : บ้านงิ้ว นายวสันต์  เกิดสิน ครู
28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100112 : บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นางนฤมล  หาญณรงค์ ครู
29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100112 : บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อนุชา  วงศ์คำสิงห์ ครู
30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100112 : บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นางภิรดี  เงาสันเทียะ ครู
31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100113 : บ้านห้วยยาง บุญมี  อินทจร ครู
32 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100114 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก นายธนพจน์  สายพวงเพชรโชติ ครู
33 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100115 : บ้านดอนละนาม นางขวัญฤทัย  กลิ่นพูน ครู
34 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100116 : บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) มลฤดี   วีระพันธ์ ครูอัตราจ้าง
35 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100117 : กันกงบ้านลี่สามัคคี สถาพร  ผิวแดง ครู
36 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100117 : กันกงบ้านลี่สามัคคี จิระนันท์  บัวผาง พนักงานราชการ
37 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100118 : บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ดุษฎี  บุญแสนแผน ครู
38 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100119 : บ้านส้มป่อย นายชาติชาย  กัญญาสาย ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100119 : บ้านส้มป่อย นางปรินทิพย์  สวงโท ครู
40 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100119 : บ้านส้มป่อย พัชรินทร์   ชัยศรี ธุรการ
41 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100119 : บ้านส้มป่อย นางสาวธนภรณ์  หารคง ครู
42 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100121 : บ้านโนนเชือก นาตยา  แสงวิจิตร ครู
43 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100121 : บ้านโนนเชือก ชัชวาลย์  เบ้าสมศรี ครูผู้ช่วย
44 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100121 : บ้านโนนเชือก นุชนาถ  แสนสุข ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100122 : บ้านหนองม่วง นางสุภิญญา  กัญญาสาย ครู
46 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100125 : บ้านห้วยบง นางละมัย   บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
47 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100125 : บ้านห้วยบง นายฆ้องชัย  วงษ์แดง ธุรการโรงเรียน
48 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100125 : บ้านห้วยบง กัญญาภัทร  บริบูรณ์ ครู
49 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100126 : บ้านห้วย วิศิษฏ์  ศรีรัตนพันธ์ ครู
50 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100127 : บ้านหนองโดน จริยา  อุบลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100128 : บ้านยางเครือ สุธารัตน์  เกิดสิน ธุรการโรงเรียน
52 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100128 : บ้านยางเครือ นางอธิกา  โคตรชาลี ครู
53 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100129 : บ้านร้านหญ้า ธีระวัฒน์  นาห้วย ธุรการโรงเรียน
54 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100129 : บ้านร้านหญ้า วิลิมล  คงคลัง ครู
55 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100130 : บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ชลธิชา  จุลละนันทน์ ธุรการ
56 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100131 : บ้านโนนฝาย นายสุรศักดิ์  โง่นแก้ว ครู
57 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100131 : บ้านโนนฝาย นางสาวพาฝัน  เขตสูงเนิน ธุรการโรงเรียน
58 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100147 : ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ ครู
59 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100148 : บ้านหนองลุมพุก ภวัต  สามผ่องบุญ ครู
60 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100148 : บ้านหนองลุมพุก นารี  ทำดี ครู
61 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100148 : บ้านหนองลุมพุก วารุณี  เอมกลิ่น ครู
62 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100149 : บ้านโสกรวกหนองซึก ณรรฐวรรณ  สมพงศ์ ครู
63 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100150 : บ้านหนองโสน นางพันธ์ทิพย์  กุสันเทียะ ึครู
64 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100151 : บ้านทามจาน นางสาวมุทิตา  ลาภเกื้อ ธุรการ
65 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100120 : ชุมชนบัวบานสามัคคี ธีราพร  อ่อนชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100120 : ชุมชนบัวบานสามัคคี ยุราพร  จรแก้ว ครู
67 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100120 : ชุมชนบัวบานสามัคคี อรทัย  บำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100120 : ชุมชนบัวบานสามัคคี ต่อพงศ์  มีสิงห์ ครูผู้ช่วย
69 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100120 : ชุมชนบัวบานสามัคคี นายธีรวุฒิ  วิเศษคร้อ ครูผู้ช่วย
70 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100123 : บ้านโคกโต่งโต้น แดนชัย  นิสสัยหาญ ครู
71 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100123 : บ้านโคกโต่งโต้น พรทิพย์  เบาสูงเนิน ครู
72 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100108 : บ้านหนองบัวใหญ่ เปรมิกา  แดงพรวน ครูผู้ช่วย
73 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100108 : บ้านหนองบัวใหญ่ เสฎฐวุฒิ  ครูเกษตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
74 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100108 : บ้านหนองบัวใหญ่ แขนภา  ใฝ่ใจดี ครู
75 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100109 : บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) วิไลวรรณ  ประสิทธิ์นอก ครู
76 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100109 : บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) วิชสัมภิทา  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100109 : บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) วลัยพร  ลามพัฒน์ ครู
78 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100110 : บ้านหนองไผ่ล้อม หาญชัย  ถาวงษ์กลาง ครู
79 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100110 : บ้านหนองไผ่ล้อม บังอร  พงษ์อุดม ธุรการโรงเรียน
80 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100111 : บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) พิมพ์มิกา  กล้าหาญ ครู คศ.3
81 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100111 : บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) มาริสา  พบโชค ธุรการโรงเรียน
82 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100157 : บ้านเกาะมะนาว นายสุระศักดิ์  อนันตะเสน ครู คศ.1
83 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100157 : บ้านเกาะมะนาว อัศวิน  ปุ้มประเสริฐ ครู
84 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100158 : จอมแก้ววิทยา ปราณี  ไชยคำภา ครู
85 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100158 : จอมแก้ววิทยา นางนัดดา  พูบขุนทด ครู
86 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100186 : โคกเพชรวิทยาคาร นายธนาเศษฐ์  เพ็ชรกลาง ครู
87 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100190 : โคกสำราญราษฎร์อำนวย นายดรงค์  ประเสริฐศรี ครู
88 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100191 : บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) นางสาวอิศราลักษณ์  ทวีผล ครู
89 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100192 : บ้านซับยาง นางสาวกนกนภัส   โกมุท ครู
90 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100192 : บ้านซับยาง นางสาวอัญชลี  ชื่นใจ ครู
91 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100189 : บ้านหนองตะครอง วรางคนางค์  บุญธรรม ครูผู้ช่วย
92 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100189 : บ้านหนองตะครอง พรพรหม  บำรุงนา ครู
93 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100185 : ปากจาบวิทยา จตุรพรรค  วันเพ็ง ครู
94 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100185 : ปากจาบวิทยา ปรัชญา  กาญจนวณิชย์ ครูผุ้ช่วย
95 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100185 : ปากจาบวิทยา วราภรณ์  ชีพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
96 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100183 : บ้านโคกสะอาด เสนาะ  ศรีทองอินทร์ ครู
97 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100183 : บ้านโคกสะอาด เจนจิรา  บุตรเพชร ครูผู้ช่วย
98 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100184 : โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จิตตานันท์  กอสิทธิไทย ครู
99 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100184 : โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ณัฐวัฒน์  กอสิทธิไทย ธุรการโรงเรียน
100 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100187 : บ้านโปร่งมีชัย วิเชียร  เพลียซ้าย ครู
101 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100187 : บ้านโปร่งมีชัย จักรพงษ์   ไชยพิมพา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
102 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100188 : บ้านกุดตาลาด นางสุเนตร  ศิริตานนท์ ครู
103 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100188 : บ้านกุดตาลาด รุ่งทิวา  ภู่มาก ธุรการ
104 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100182 : โคกเริงรมย์ศิลปาคาร นายกีรติ  ชาวประทุม พนักงานราชการ
105 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100182 : โคกเริงรมย์ศิลปาคาร พัชราวดี  รักขันแสง ครูผู้ช่วย
106 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100155 : บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เลขา  ยิ้มสมบูรณ์ ครู
107 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100156 : บ้านหนองตะไก้ มณฐิญา  ภักดีพงษ์ ครู
108 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100154 : ชุมชนชวนวิทยา สุมาลี  สุริยประทานพร ครู
109 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100159 : บ้านเสลาประชารัฐ นางสหัตถยา  ปิ่นประเสริฐ ครู
110 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100160 : หินตั้งพิทยากร มัลลิกา  คำอุด ครูผู้ช่วย
111 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100160 : หินตั้งพิทยากร ปัญจมาภรณ์  แสงฤทธิ์ ครู
112 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100160 : หินตั้งพิทยากร ภัทรนันท์  สว่างเนตร ครู
113 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100161 : บ้านห้วยทราย กิตติยา  ปิ่นน้อย ครู
114 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100161 : บ้านห้วยทราย พรพรรณ  นนทรักษ์ ครู
115 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100161 : บ้านห้วยทราย วีระพงษ์  จันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100169 : บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) จามจุรี  แสนเมือ ครูผู้ช่วย
117 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100169 : บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ประพิมพ์พร  กระจายกลาง ครู
118 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100169 : บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) นางประสิทธิ์  สิงหกัมพล ครู
119 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100170 : บ้านตาล วิลาวรรณ์  กระจ่างศรี ครูผู้ช่วย
120 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100170 : บ้านตาล นางสาวสุกัญญา  เถื่อนสันเทียะ ครูอัตราจ้าง
121 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100171 : วังกะอาม นางกิจจา  ภักดิ์ประสิทธิ์ ครู
122 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100173 : บ้านหนองอีหล่อ นายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100181 : บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สุทธิรักษ์   ประเสริฐศรี ครู
124 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100181 : บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สยาม  ไพสันเทียะ ครู
125 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100167 : บ้านกลอยสามัคคี นิภาพร  ดามาพงษ์ ครูอัตราจ้าง
126 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100168 : หนองกกสามัคคี นางสาวอุบลรัตน์  ลาภมูล พนักงานราชการ
127 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100162 : ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100162 : ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ขนิษฐา  แบบจัตุรัส ครู
129 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100162 : ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
130 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100163 : ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) นายสุเทพ  เพียกขุนทด ครู
131 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100164 : บ้านหนองผักแว่น ณัฐสุดา  มูลสิน ครู
132 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100165 : บ้านทองคำพิงวิทยา นายทวีศักดิ์  อริยานุวัฒน์ ครู
133 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100166 : บ้านโคกแฝกดอนทะยิง ธรณินทร์  มีพลงาม ครูผู้ช่วย
134 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100175 : หัวสระวิทยา เบญจมาศ  หินให้ ธุรการ
135 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100175 : หัวสระวิทยา ปิดจมาตร์  สีดา ครู
136 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100176 : เขาดินพิทยารักษ์ นางสาวกรรณิการ์  โม่งปราณีต ธุรการ
137 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100176 : เขาดินพิทยารักษ์ นางธิดารัตน์  ปลื้มญาติ ครูชำนาญการพิเศษ
138 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100177 : บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นายศศิวลักษณ์  วะลัยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100177 : บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นางสาวสุนาฎ  กองมาก ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100180 : บ้านหนองดง ภัทรา  โสพรม ครู
141 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100178 : หนองประดู่วิทยา เกียรติศักดิ์  อุยวัฒนกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100178 : หนองประดู่วิทยา ศรัญญา  ผาเบ้า ครู
143 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100179 : บ้านโคกแสว นายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100179 : บ้านโคกแสว นายสมชัย  พรศิวกุลวงศ์ ครู
145 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100251 : บ้านละหานค่าย วิลัยวัลย์  บุตรวงษ์ ครู
146 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100251 : บ้านละหานค่าย ศิรดา  สังข์สุวรรณ ครูผู้ช่วย
147 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100251 : บ้านละหานค่าย วิภาดา  พิลาจันทร์ ครู
148 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100251 : บ้านละหานค่าย ประภัสสร  กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100252 : บ้านตะลอมไผ่ ธันฐิตา  พร้อมพันธุ์ ครูผู้ช่วย
150 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100252 : บ้านตะลอมไผ่ สุพิชฌาศ์  บำรุงนอก ครู
151 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100252 : บ้านตะลอมไผ่ กิตติมา  ทะนา ครู
152 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100252 : บ้านตะลอมไผ่ ชญาณ์เกียรติ   โคตรฮุย ครู
153 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100253 : บ้านหนองจาน นางอนงค์  สิงสุพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
154 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100253 : บ้านหนองจาน จตุพล   ไกรใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100255 : บ้านโคกสะอาด นพรัตน์  มุกดา ครู
156 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100255 : บ้านโคกสะอาด จงรักษ์  กันชัย ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
157 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100257 : โป่งขุนเพชร ธวัชชัย  กาพล ครู
158 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100259 : บ้านดอนกอก นายถวิล  พิทักษ์ ครู
159 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100258 : บ้านวังตะเฆ่ จรินทร์  โชคสวัสดิ์ ครู
160 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100260 : บ้านวังกะทะ นายกันตภณ  พลยางนอก ครู
161 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100260 : บ้านวังกะทะ รัญชินา แก้ววิชัย  แก้ววิชัย ครู
162 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100261 : บ้านหัวสะพาน รัตติยากร  หล่าซิว เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100261 : บ้านหัวสะพาน อภิรมย์  อำนาจ ครูผู้ช่วย
164 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100261 : บ้านหัวสะพาน นายดำรงค์  พุกอูด ครูผู้ช่วย
165 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100262 : บ้านวังอ้ายจีด เยาวลักษณ์  ดิษสอน ครู
166 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100263 : บ้านสำนักตูมกา ศิริภัทร  จ่าไธสง ครูผู้ช่วย
167 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100264 : บ้านท่าโป่ง จรูญ  ดีสมบัติ ครู
168 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100264 : บ้านท่าโป่ง พรรทิวา  เรืองศรี ครู
169 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100265 : บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน พงษ์ศิริ   สิงห์โนนตาด ครูอัตราจ้าง
170 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100265 : บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน เพชรลดา  ภูฆัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100267 : บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม ชนาภา  ซาซุม ครู
172 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100267 : บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม วิชุตา  ศรีบุญเรือง ครู
173 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100268 : บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง นางสาวพยอม  ศรีมุข ครูอัตราจ้าง
174 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100268 : บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สุรศักดิ์  ม่วงทา ลูกจ้างชั่วคราว
175 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100250 : บ้านท่าศิลา นางสาวกฤษณา  ปาทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100250 : บ้านท่าศิลา นางสาวสุวรรณวลัยกร  สุขเอี่ยม ครูผู้ช่วย
177 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100247 : บ้านหนองตานา กฤตยา  อ่อนอ้าย ครู
178 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100248 : บ้านโสกปลาดุก กรรณิการ์  บุตรครบุรี ครู
179 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100248 : บ้านโสกปลาดุก มานะชัย  แย้มเสมอ ครู
180 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100249 : ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นายชุฒิกร  คุ้มหมู่ ครู
181 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100249 : ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นายอุดม  ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
182 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100244 : ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว นางอธัญญารัตน์  แสงก้อน ครู
183 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100245 : บ้านหัวหนอง นายวิรันต์  หมั่นจิตร ครูอัตราจ้าง
184 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100245 : บ้านหัวหนอง นายทองสมาน  น้อยวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100245 : บ้านหัวหนอง นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ ครู
186 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100245 : บ้านหัวหนอง นายถนอม  จ่าทัน ครู
187 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100246 : บ้านปากค่ายช่องแมว รัชฎาภรณ์  ขอพึ่ง พนักงานราชการ
188 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100246 : บ้านปากค่ายช่องแมว ณัฐนนท์  วิบูลย์ศิริศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100254 : บ้านหนองโจด นายดุลยวิทย์  ภูมิมา ครู
190 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100254 : บ้านหนองโจด นายเทพพร  แถววิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจด
191 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100254 : บ้านหนองโจด นางสาวโสรญา  เทียมจัตุรัส พนักงานราชการ
192 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100269 : ชุมชนบ้านห้วยแย้ นางอรอนงค์  จานุรัตน์ ครู
193 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100269 : ชุมชนบ้านห้วยแย้ ธีรพงศ์  บุญประจักษ์ ครู
194 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100270 : บ้านหนองกองแก้ว กิตติศักดิ์  กองสูงเนิน ครู
195 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100271 : บ้านห้วยยางดี ยุทธนา  ศรีพนม ครู
196 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100271 : บ้านห้วยยางดี ภัทรสุดา  ไพรเขียว ธุรการ
197 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100271 : บ้านห้วยยางดี นางสาวอุไรวรรณ   เกรียงไกรสุขเลิศ ครู
198 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100272 : บ้านห้วยไฮ นิตยา  บุญมา ครู
199 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100273 : บ้านแจ้งใหญ่ นางบังอร  บรรจงงาม ครู
200 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100273 : บ้านแจ้งใหญ่ พัชรีวรรณ  แกมแก้ว ครูผู้ช่วย
201 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100273 : บ้านแจ้งใหญ่ นายณัฐวุฒิ  ศุภมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100274 : บ้านใหม่สามัคคี นางนารี  กุลประจวบ ครู
203 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100274 : บ้านใหม่สามัคคี ปุณณพัฒน์  บุญค้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
204 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100274 : บ้านใหม่สามัคคี นางสุภาภรณ์  เพิ่มพร ครุผู้ช่วย
205 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100243 : บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นางสาวอ้อมสุดา   วรรณโคตร์ ครู
206 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100243 : บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ อ้อมสุดา  วรรณโคตร์ ครู
207 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100228 : บ้านน้ำลาด นายกฤตภาส  จันณรงค์ ครูผู้ช่วย
208 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100228 : บ้านน้ำลาด กุลธนันท์  กิ่งเพชร ครู
209 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100233 : บ้านนาประชาสัมพันธ์ พลากร  สีทานี ครูผู้ช่วย
210 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100234 : บ้านวังตาท้าว สุปราณี  ผลาผล ครู
211 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100234 : บ้านวังตาท้าว อุทัยวรรณ  นิสสัยกล้า ครู
212 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100235 : บ้านเสลี่ยงทอง ยุพดี  ฉันทิยานนท์ ครู
213 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100235 : บ้านเสลี่ยงทอง นนธวัฒน์  จรูญชาติ ครู
214 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100236 : บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ หนูจีน  ปัจจัยโคถา ครู
215 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100240 : บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เยาวพรรณ  ล้ออุทัย ครู
216 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100241 : หินฝนวิทยาคม นายพินี  น้อลพลี พนักงานราชการ
217 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100241 : หินฝนวิทยาคม รณฤทธิ์  ศรีสองเมือง ครูผู้ช่วย
218 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100242 : บ้านโคกสะอาด นางนภัสนันท์  จูหมื่นไวย์ ครู
219 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100242 : บ้านโคกสะอาด ธนพงศ์  ดีเลิศ ครู
220 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100239 : ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) มนตรี  สุขขี ครู
221 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100213 : บ้านวังอ้ายคง เยาวลักษณ์  สมศรี ครู
222 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100218 : วังใหม่พัฒนา นายฉัตรพล  จำปาสิม ครูผู้สอน
223 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100218 : วังใหม่พัฒนา กนกวรรณ  ธนะโคตร ครูผู้ช่วย
224 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100237 : บ้านวังตาเทพ ธาดา  เอี่ยมสูงเนิน ครูผู้ช่วย
225 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100237 : บ้านวังตาเทพ ภาณุพงศ์  บูรณะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
226 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100237 : บ้านวังตาเทพ สุฑารัตน์  บุญชูนนท์ ครูผู้ช่วย
227 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100238 : วังโพธิ์สว่างศิลป์ นางสาวอัจฉรา   ดาสา ครูผู้ช่วย
228 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100238 : วังโพธิ์สว่างศิลป์ ภุชชงค์  บุกสันเทียะ ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพธ์ิสว่างศิลป์
229 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100238 : วังโพธิ์สว่างศิลป์ จันทิวา  พูนประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
230 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100212 : บ้านไร่พัฒนา นางสาวปรานันท์  วันสา ครูค.ศ.3
231 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100214 : บ้านโคกกระเบื้องไห รัชพรรณ  หล้าดา ครูผู้ช่วย
232 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100214 : บ้านโคกกระเบื้องไห สุกานดา  เคนเหลื่อม ครูผู้ช่วย
233 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100215 : บ้านหนองใหญ่ กาญจนารัตน์  ถนอมพันธ์ ครูผู้ช่วย
234 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100216 : บ้านโนนสำราญ นายสมบูรณ์  มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ
235 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100217 : บ้านโนนสวรรค์ สุดา  น้อยเทียม ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100222 : บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ นรวพร  แพงตุ้ย ครู
237 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100232 : บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน พสิษฐ์  อ่อนอ้าย ครู ค.ศ. 1
238 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100232 : บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน นางสาวชวนชม  ด่านแก้ว ครูผู้ช่วย
239 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100232 : บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน นวพร  สุขสำราญ ครู
240 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100223 : บ้านสะพานหิน นายนที  เลิศคอนสาร ครู
241 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100223 : บ้านสะพานหิน เพิ่มพูล  พิพัฒน์ไพบูลย์ ครู
242 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100224 : บ้านโป่งนกพิทยา จับจิต  สีสังข์ ครู
243 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100225 : บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา รุตธวัช  เขียวน้อย ครูผู้ช่วย
244 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100225 : บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา นางสาวกานต์รวี  เสมาทอง ครูผู้ช่วย
245 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100226 : บ้านสะพานยาว ปรัธยาน์  นาดี ครู
246 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100226 : บ้านสะพานยาว วิชัย  สร้อยสูงเนิน ึครู
247 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100226 : บ้านสะพานยาว สิทธิศักดิ์  เกณพล ครูผู้ช่วย
248 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100227 : บ้านศิลาทอง ชุตินันท์  ทาณรงค์ ครู
249 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100229 : บ้านบุ่งเวียนวิทยา พรศรี  จิตสุข ครู คศ.1
250 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100230 : บ้านไทรงาม นางสาวสุรีรัตน์   ภิรมย์กิจ ครู
251 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100231 : ซับมงคลวิทยา อรอุมา  มังสา ครู
252 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100231 : ซับมงคลวิทยา ปริชาติ  ปลอดกระโทก ครูผู้ช่วย
253 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100199 : บ้านวังมน พรพิมล  เพชรน้อม ครู
254 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100200 : ซับถาวรพัฒนา จตุพร  ชาขุนทด ครู
255 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100207 : บ้านโคกไค อรพรรณ  ม่วงใหม่ ครูผู้ช่วย
256 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100207 : บ้านโคกไค นางสาวโชติกา  เหลือผล ครู
257 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100207 : บ้านโคกไค พงศ์ณภัทร  ดีดพิณ ครู
258 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100209 : บ้านยางเกี่ยวแฝก กฤษฎา  มหาบุญ ครู
259 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100209 : บ้านยางเกี่ยวแฝก อัครเดช   ทาณรงค์ ครูผู้ช่วย
260 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100211 : บ้านซับหมี จิราภรณ์  สารวิทย์ ครู
261 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100211 : บ้านซับหมี ธีรพล  พิลาธรรม ครูผู้ช่วย
262 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100201 : บ้านห้วยเกตุ บุญเรือง  จรัสกาย ครู
263 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100201 : บ้านห้วยเกตุ บุญเรือง  จรัสกาย ครู
264 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100221 : บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี ปนัดดา  บุตรดาพิมพ์ ธุรการ
265 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100221 : บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี นางสาวรณภร  เทพจัตุรัส ครูธุรการ
266 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100202 : อนุบาลเทพสถิต นิตยา  พลดงนอก ครู
267 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100202 : อนุบาลเทพสถิต ปาจรีวัณย์  เพชรวิเศษอุดม ครูผู้ช่วย
268 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100202 : อนุบาลเทพสถิต นายปัณณวิชญ์  โชคโคกกรวด ครู
269 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100204 : บ้านดงลาน สุดารัตน์  ใจบุญ ครูชำนาญการ
270 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100204 : บ้านดงลาน เพ็ญพัฒน์  ทองสะอาด ครูผู้ช่วย
271 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100205 : บ้านช่องสำราญ ประไพ  ประทุมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
272 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100206 : บ้านซับไทร อ้อมใจ  อุ่นอุพันธ์ ธุรการ
273 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 : บ้านยางเตี้ยโคกรัง นางสาวศรัญญา  สีเขียว ครู
274 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 : บ้านยางเตี้ยโคกรัง ปุญชรัสมิ์   ใหม่สุวรรณ์ ครู
275 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 : บ้านยางเตี้ยโคกรัง อาวุธ  เป้นไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน
276 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 : บ้านยางเตี้ยโคกรัง สิทธิพงษ์  เสาวดี ครู
277 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100220 : บ้านประดู่งาม กัลยา  ประพันธ์ ครูผู้ช่วย
278 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100220 : บ้านประดู่งาม อาทิตยา  ปราณีต ครู
279 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100220 : บ้านประดู่งาม กาญจนาวดี   กองแก้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
280 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100220 : บ้านประดู่งาม นางสาวกฤษณา  พรประไพ ครู
281 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100193 : ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ธนกฤต  กระจ่างศรี ครู
282 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100193 : ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ณัฐพิมล  ประทุมวงษ์ ครู
283 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100194 : บ้านหนองจะบก นายพิเชษฐ  สุวรรณโสภา ครู
284 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100194 : บ้านหนองจะบก ภัทราวณี  โรมบรรณ ครูผู้ช่วย
285 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100194 : บ้านหนองจะบก อภิศักดิ์  บัวล้อม ครูอัตราจ้าง
286 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100195 : บ้านโนนมะกอกงาม ภัชราพร  มูลตรีภักดี ครูผู้ช่วย
287 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100195 : บ้านโนนมะกอกงาม ณภัสวรรณ  สุวรรณโสภา ครู
288 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100196 : บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นายสนธยา  เจริญกุล ครู
289 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100198 : บ้านวังคมคาย ธัชตะวัน  ถาดวิจิตร ครูผู้ช่วย
290 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100736 : ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ทัศมาลี  จีระออน ครูผู้ช่วย
291 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100738 : บ้านหนองดินดำ วิศรุต  สิงห์นอก ครู
292 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100738 : บ้านหนองดินดำ นายวิศรุต  สิงห์นอก ครู
293 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100738 : บ้านหนองดินดำ นายสงกรานต์  คำภู ครู
294 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100739 : บ้านขี้เหล็ก พัชราภา   คำราช ครู
295 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100739 : บ้านขี้เหล็ก พรรณชาติ  ชูสอน ครู
296 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100732 : บ้านหนองขาม จักรพันธ์  ราวินิจ ครู
297 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100732 : บ้านหนองขาม พิจักษณ์ภพ  พงศ์วิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
298 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100733 : บ้านหนองแขม มยุรี  นรินทร์รัมย์ ครู
299 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100733 : บ้านหนองแขม กาญจนา  แก้วกำเนิด ครู
300 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100734 : บ้านโกรกกุลา อารีรัตน์  สารรัตน์ ครู
301 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100735 : บ้านสามหลักพัฒนา เบญจมาภรณ์  คำหาญพล ครูธุรการ
302 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100735 : บ้านสามหลักพัฒนา พูลสวัสดิ์  ศิลาดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
303 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100735 : บ้านสามหลักพัฒนา ธณัฐชา  สินชัย ครูพี่เลี้ยง
304 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100731 : ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นางสาวจุฑารัตน์  เฉยชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
305 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100731 : ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร กุหลาบ  ศิลาดำ ครู
306 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100731 : ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร กุหลาบ  ศิลาดำ ครู
307 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100727 : บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ละเอียด  ภูอ่อน ครู
308 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100727 : บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ประมร  พรโสภณ ครู
309 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100727 : บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ชัชวาล  คงขุนทด ครู
310 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100728 : รังงามวิทยา นายเฉลิม  อาจกล้า ครู
311 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100728 : รังงามวิทยา รุจิรา  ลามพัฒน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
312 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100728 : รังงามวิทยา พิษณุพงศ์  พาระแพน ครูอัตราจ้าง
313 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100729 : บ้านหนองตอ นางสาวจิรทิพย์  เก่งนอก ครู
314 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100729 : บ้านหนองตอ นายจรรยา  นามบุญ ครู
315 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100730 : ดอนเปล้าศึกษา ขนิษฐา  ยอดยิ่ง ครูผู้ช่วย
316 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100730 : ดอนเปล้าศึกษา สุธีนันต์  ศรีแก้ว ครูจ้างสอน
317 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100726 : บ้านโสกคร้อ เทพกัลยา  จัตุภัทรกุล ครู
318 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100724 : บ้านหนองผักชี นายสุบรรณ  นิลสมัคร ครู ชำนาญการพิเศษ
319 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100725 : บ้านบะเสียว ยุพดี  เอกบัว ครู
320 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100725 : บ้านบะเสียว วาสนา  พงษ์ประเทศ ครู
321 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100723 : บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง ครู
322 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100748 : ซับใหญ่วิทยาคม นางสาวเสาวรี  หมู่โยธา ครู
323 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100751 : บ้านซับเจริญสุข วิทย์  กัญญาสุด ครู
324 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100751 : บ้านซับเจริญสุข ศศิธร  กัญญาสุด ครู
325 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100751 : บ้านซับเจริญสุข นิรุธ  บะคะ ครู
326 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100752 : บ้านวังพง นายปิยวัฒน์  ยศคำลือ ครู
327 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100753 : บ้านบุฉนวน นายสุวิทชัย   ชำนาญ ครู
328 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100753 : บ้านบุฉนวน นายเสนาะ   สำนักโนน ครู คศ.3
329 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100753 : บ้านบุฉนวน ปัถยา  สังสิมมา ครู
330 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100754 : บ้านโนนสะอาด นางสาวนาฏศิลักษณ์  เทียนชัย ธุรการ
331 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100755 : บ้านตลุกคูณพัฒนา ชินกร  แสนโสภา ครู
332 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100742 : บ้านเขื่อนลั่น นายจำเริญ  เบ็ญพาด ครู
333 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100742 : บ้านเขื่อนลั่น นางสาวจุฬาพร  ประเสริฐศรี ครู
334 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100744 : บ้านหนองนกเขียน รัฐา  ดาดวง ครูผู้ช่วย
335 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100744 : บ้านหนองนกเขียน ศุภรัตน์  อนันตะเสน ครูผู้ช่วย
336 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100749 : บ้านซับใหม่ นายจิรวัฒน์  แซ่โค้ว ครู
337 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100749 : บ้านซับใหม่ ขวัญใจ  เสิงขุนทด เจ้าหน้าที่พัสดุ
338 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100746 : บ้านวังกุง นางสาวดวงกมล  มอญจัตุรัส ครูอัตราจ้าง
339 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100746 : บ้านวังกุง นายธีรวุฒิ  ภูโสภา ครู
340 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100746 : บ้านวังกุง ธีรวุฒิ  ภูโสภา ครู
341 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100747 : บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ประเวทย์  สิงห์ชัย ครู
342 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100740 : บ้านท่ากูบ ภาวิณีย์  สิมพลภานุรัตน์ ครู
343 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100741 : บ้านโป่งเกต ธีรวัฌน์  เลิศประเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
344 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100741 : บ้านโป่งเกต รัศมี  สุปัด ครู
345 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100743 : บ้านวังขอนสัก อภิสิทธิ์  แสนตัน
346 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100745 : บ้านท่าชวน ศุภศิษฏ์  พิทยศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
347 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100745 : บ้านท่าชวน ทดสอบ  ระบบ นักทดสอบ
348 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100745 : บ้านท่าชวน รจนา  ดาบภูเขียว ครูผู้ช่วย
349 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100745 : บ้านท่าชวน จิราภรณ์  แก้วพรม ธุรการโรงเรียน