รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อำนาจเจริญ 750028 : บ้านกุดปลาดุก ดาวเรือง  สู่เสน ครู
2 สพป.อำนาจเจริญ 750029 : บ้านวังแคน นายศักดา  พวงปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.อำนาจเจริญ 750029 : บ้านวังแคน นางสาวธนพร  ผ่องสุข ครูอัตราจ้าง
4 สพป.อำนาจเจริญ 750037 : บ้านนาสีนวน นางสาวยิ่งลักษณ์  เรืองอุไร เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.อำนาจเจริญ 750037 : บ้านนาสีนวน สมคิด  คณะบุตร ครู
6 สพป.อำนาจเจริญ 750038 : ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ศิริชัย  วิจิตรพงค์ ครู
7 สพป.อำนาจเจริญ 750040 : บ้านนาเมือง ไกยูล  เกษสุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.อำนาจเจริญ 750017 : โคกศรีหนองคลอง อัสนีย์  อุปนิสากร ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.อำนาจเจริญ 750017 : โคกศรีหนองคลอง นางสาวศิริพร  สุวะไกร ครู
10 สพป.อำนาจเจริญ 750016 : บ้านสามัคคีพัฒนา ภูมิพัฒน์  วงษ์ศา ครู คศ.1
11 สพป.อำนาจเจริญ 750016 : บ้านสามัคคีพัฒนา สิทธิพงษ์  วรรณพัฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.อำนาจเจริญ 750013 : บ้านไก่คำ นางผ่องเพ็ญ  กีกอง ครู
13 สพป.อำนาจเจริญ 750014 : บ่อบุโปโล นางนภารัตน์  แสนคุ้ม ครู
14 สพป.อำนาจเจริญ 750015 : บ้านไร่สมบูรณ์ นางสาวอมรรัตน์  บัวพัฒน์ ครู คศ.1
15 สพป.อำนาจเจริญ 750015 : บ้านไร่สมบูรณ์ นายชัยนาคราช  ศรีมะเรือง ครูผู้ช่วย
16 สพป.อำนาจเจริญ 750018 : บ้านโคกค่าย นางสาวรมิดา  จรุญภาคย์ ครูธุรการ
17 สพป.อำนาจเจริญ 750018 : บ้านโคกค่าย ธนาภรณ์  ภูวงศ์ ธุรการโรงเรียน
18 สพป.อำนาจเจริญ 750018 : บ้านโคกค่าย นางสาวนวลจันทร์  กำพุธ ธุรการโรงเรียน
19 สพป.อำนาจเจริญ 750050 : บ้านคึมใหญ่ นายดนุพล  ทองรัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.อำนาจเจริญ 750050 : บ้านคึมใหญ่ จ.ส.ต.สุทิน  โทนุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.อำนาจเจริญ 750053 : บ้านภูเขาขาม ประสิทธิ์  คำหาญ ครู
22 สพป.อำนาจเจริญ 750053 : บ้านภูเขาขาม ลัดดาวรรณ  ได้พึ่ง ครู
23 สพป.อำนาจเจริญ 750053 : บ้านภูเขาขาม นายประจวบ  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.อำนาจเจริญ 750055 : บ้านดอนไร่ นายสมศักดิ์  ทัศบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.อำนาจเจริญ 750055 : บ้านดอนไร่ นายสมเจตน์  เจตนา ครู
26 สพป.อำนาจเจริญ 750055 : บ้านดอนไร่ นายสุริยนต์  ไวว่อง ครู
27 สพป.อำนาจเจริญ 750056 : บ้านหนองเม็ก ทวี   อุนาภาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.อำนาจเจริญ 750056 : บ้านหนองเม็ก นายประวัติ  นิติเตชะยศสกุล ครู
29 สพป.อำนาจเจริญ 750056 : บ้านหนองเม็ก นางจินตนา  อุนาาค ครู
30 สพป.อำนาจเจริญ 750057 : บ้านนาคำ จินตนา  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงรียน
31 สพป.อำนาจเจริญ 750057 : บ้านนาคำ สุขจิราภรณ์  ทิพย์อุตร ครู
32 สพป.อำนาจเจริญ 750054 : บ้านหัวภู นายคำพันธ์  พรมโสภา ครู
33 สพป.อำนาจเจริญ 750054 : บ้านหัวภู อุไร  สุริยวงศ์ ครู
34 สพป.อำนาจเจริญ 750078 : บ้านดอนเมย นางสมรักษ์  สุตะภักดิ์ ครู
35 สพป.อำนาจเจริญ 750077 : บ้านหนองปลิง นางสาวพัชนีพร  ยอดมงคล พนักงานราชการ
36 สพป.อำนาจเจริญ 750077 : บ้านหนองปลิง นายไพทูลย์   โวหาญ เจ้าหน้าที่ธุการ
37 สพป.อำนาจเจริญ 750081 : บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) เชวงศักดิ์  ศรีแก้ว ครู
38 สพป.อำนาจเจริญ 750081 : บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) นางสุชัญญา  กันภัย ครู
39 สพป.อำนาจเจริญ 750081 : บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) นายเชวงศักดิ์  ศรีแก้ว ครู
40 สพป.อำนาจเจริญ 750080 : หนองนาเทิงโนนผึ้ง นายเสวียงศักดิ์   อนุภักดิ์ ครูธุรการ
41 สพป.อำนาจเจริญ 750080 : หนองนาเทิงโนนผึ้ง นายวิศวะ  โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.อำนาจเจริญ 750079 : บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สุรภี  แฮดเมย ครู
43 สพป.อำนาจเจริญ 750076 : บ้านเชือก เอกภพ  โพธาทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
44 สพป.อำนาจเจริญ 750076 : บ้านเชือก นางภราดา  วิริยะพันธ์ ครู
45 สพป.อำนาจเจริญ 750051 : นาแต้โคกสำราญ บุญชิดา  บุญประสาร ครู
46 สพป.อำนาจเจริญ 750051 : นาแต้โคกสำราญ นายประยูร  ไชยวรรณ ครู
47 สพป.อำนาจเจริญ 750052 : บ้านกุดน้ำกิน เทพประสิทธิ์  ช่วยสุข ครู
48 สพป.อำนาจเจริญ 750052 : บ้านกุดน้ำกิน นางนงนุช  บุพชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.อำนาจเจริญ 750033 : บ้านเหล่าหนาด สุชสันต์  ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรวเรียน
50 สพป.อำนาจเจริญ 750033 : บ้านเหล่าหนาด บุญน้อม  กลมพันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
51 สพป.อำนาจเจริญ 750027 : นาผือโคกกอก จิรวัฒน์  กุลสุขภาค ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.อำนาจเจริญ 750027 : นาผือโคกกอก นางเกวลี  มัชฌิมา ครู
53 สพป.อำนาจเจริญ 750030 : โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง มินตรา  สาริบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ
54 สพป.อำนาจเจริญ 750031 : บ้านโคกสูง ศุภางค์  ไชยพันธ์ ธุรการโรงเรียน
55 สพป.อำนาจเจริญ 750032 : บ้านนาเรือง อนุชิต  ดิษฐะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.อำนาจเจริญ 750032 : บ้านนาเรือง เศรษฐกิจ  นนทพจน์ ครู
57 สพป.อำนาจเจริญ 750046 : บ้านนายม พงษ์สยาม  มาสุข ผูัอำนวยการโรงเรียน
58 สพป.อำนาจเจริญ 750046 : บ้านนายม ดวงสมร  สันตะวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.อำนาจเจริญ 750047 : บ้านนาเยีย นางสาวสุพินยา  เบ้าทอง ครูอัตราจ้าง
60 สพป.อำนาจเจริญ 750047 : บ้านนาเยีย นายบุญเลื่อน  แสวงรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.อำนาจเจริญ 750049 : หนองแห่โนนสมบูรณ์ ชัยทวี   กันหะคุณ ครู
62 สพป.อำนาจเจริญ 750049 : หนองแห่โนนสมบูรณ์ วนิดา  อรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.อำนาจเจริญ 750048 : บ้านนาดอกไม้ ประกาศิต   อรกูล พนักงานราชการ
64 สพป.อำนาจเจริญ 750034 : บ้านโคกช้างฮ้าย นายนิติพล  คัทนศรี ครูชำนาญการ
65 สพป.อำนาจเจริญ 750035 : บ้านนาโพธิ์ นายสมศักดิ์  ขันธุรา ครู
66 สพป.อำนาจเจริญ 750035 : บ้านนาโพธิ์ นิรุบล  นางสาวนิรุบล รุณกัน ธุรการโรงเรียน
67 สพป.อำนาจเจริญ 750035 : บ้านนาโพธิ์ พิศุทธิ์   กันยวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.อำนาจเจริญ 750036 : บ้านดงสวาง นางชนิดาภา   อุทธา พนักงานราชการ
69 สพป.อำนาจเจริญ 750041 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว เมืองไทย  ชัยมาตย์ ครู
70 สพป.อำนาจเจริญ 750039 : นาวังกุดตากล้า ผดุงศักดิ์  คำผาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.อำนาจเจริญ 750045 : บ้านนาคำสามัคคี นางนงเยาว์   สิงห์แก้ว ครู
72 สพป.อำนาจเจริญ 750045 : บ้านนาคำสามัคคี รับวตรี  สิทธิพรทวีสุข ธุรการโรงเรียน
73 สพป.อำนาจเจริญ 750042 : บ้านนาหมอม้า นายณัทกาญจน์  สองสี พนักงานราชการ
74 สพป.อำนาจเจริญ 750042 : บ้านนาหมอม้า นายสุวิทย์  ศรีบู ครู
75 สพป.อำนาจเจริญ 750043 : บ้านหนองเรือ นายจำลอง  มาจันแดง ครู
76 สพป.อำนาจเจริญ 750044 : แก้งกฐินภูจำปา นายสถิตย์  ตรงเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.อำนาจเจริญ 750044 : แก้งกฐินภูจำปา วรารัตน์  อรอรรถ เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.อำนาจเจริญ 750010 : บ้านดงบังพัฒนา ฉัตรชนก  มาสิริสกุล ครู
79 สพป.อำนาจเจริญ 750011 : บ้านคำสร้างบ่อ กมลทิพย์  โมริดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.อำนาจเจริญ 750012 : บ้านดอนดู่ ศิรินยา  ใจทอง ครูผู้ช่วย
81 สพป.อำนาจเจริญ 750008 : ชุมชนบ้านน้ำปลีก นางสาวหนูกร  โพธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.อำนาจเจริญ 750006 : บ้านโนนโพธิ์ อัจฉราวรรณ  กาญจนาภา ครูธุรการโรงเรียน
83 สพป.อำนาจเจริญ 750006 : บ้านโนนโพธิ์ สมาพร   ศรีโยหะ ครู
84 สพป.อำนาจเจริญ 750005 : โพธิ์ศิลานาหว้า วรวัตร  วิริยะพันธ์ ครู
85 สพป.อำนาจเจริญ 750005 : โพธิ์ศิลานาหว้า นายทศพร  วันชูเพลิด ครูพี่เลี้ยง
86 สพป.อำนาจเจริญ 750005 : โพธิ์ศิลานาหว้า นายประมวล  เจริญรัตน์ ครู
87 สพป.อำนาจเจริญ 750007 : นาห้วยยางสองคอน นางกรรณิการ์  รักชาติ ครู
88 สพป.อำนาจเจริญ 750007 : นาห้วยยางสองคอน นางกรรณิการ์  แพงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.อำนาจเจริญ 750007 : นาห้วยยางสองคอน นางสาวฟางทิพย์  บุตรวงษ์ ครูธุรการ
90 สพป.อำนาจเจริญ 750024 : ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม สุขจิราภรณ์  ทิพย์อุตร ครู
91 สพป.อำนาจเจริญ 750020 : บ้านโนนหนามแท่ง นายบุญส่ง  จันทร ครู
92 สพป.อำนาจเจริญ 750020 : บ้านโนนหนามแท่ง นายบุญเลิศ  สุริโย ครู
93 สพป.อำนาจเจริญ 750022 : โสกโดนคำไหลคำเตย วรารัตน์  สันติวงษ์ ครู
94 สพป.อำนาจเจริญ 750023 : บ้านทับเมย นายประจักษ์  โพธิลังกา ครู
95 สพป.อำนาจเจริญ 750023 : บ้านทับเมย นายวิเศษ  เห็มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.อำนาจเจริญ 750068 : บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ แววตา  ธรรมลี ครู
97 สพป.อำนาจเจริญ 750025 : บ้านเจริญสามัคคี อารมณ์  จำลองสอง ครู
98 สพป.อำนาจเจริญ 750025 : บ้านเจริญสามัคคี อารมณ์  จำลองสอง ครู
99 สพป.อำนาจเจริญ 750026 : มิ่งมงคล กาญจนา  วรชินา ครู
100 สพป.อำนาจเจริญ 750065 : บ้านดอนแดง สุจิตรา  เบ้าทอง ธุรการโรงเรียน
101 สพป.อำนาจเจริญ 750065 : บ้านดอนแดง นางอมรรัตน์  ทำเลดี ครู
102 สพป.อำนาจเจริญ 750069 : บ้านโนนจาน ปนัสยา  ชาญสมร ครูอัตราจ้าง
103 สพป.อำนาจเจริญ 750002 : เมืองอำนาจเจริญ นางมนัชญา  คำบุญ ครู
104 สพป.อำนาจเจริญ 750063 : ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ จันทร์เพ็ญ  ฤทธิทิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
105 สพป.อำนาจเจริญ 750063 : ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ นางอรดี  โหมดม่วง ครู
106 สพป.อำนาจเจริญ 750001 : อนุบาลอำนาจเจริญ นายรุ่งเรือง  ไชยคำ ครู
107 สพป.อำนาจเจริญ 750001 : อนุบาลอำนาจเจริญ พชรธร  หนันอ้าย ครู
108 สพป.อำนาจเจริญ 750001 : อนุบาลอำนาจเจริญ รัฐศาสตร์  คุณสมบัติ ครู
109 สพป.อำนาจเจริญ 750003 : ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) ปัจฉิมา  ภิญโญ ครู
110 สพป.อำนาจเจริญ 750003 : ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) นายบุญส่ง  ลันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.อำนาจเจริญ 750082 : ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง ศิริชัย  อินบุตร ครู
112 สพป.อำนาจเจริญ 750083 : บ้านถ่อนใหญ่ นายมะโนต  อินรีย์ ครู
113 สพป.อำนาจเจริญ 750085 : บ้านก่อนาดี เรืองอุไร  เพียรคุ้ม ครู
114 สพป.อำนาจเจริญ 750085 : บ้านก่อนาดี สำลี  โลหะสาร ครู
115 สพป.อำนาจเจริญ 750084 : บ้านโคกก่องนคร ณัฐชัย  ศรีทอง ครู
116 สพป.อำนาจเจริญ 750058 : สร้างนกทาดอนหวาย นางวนิดา  กาทอง ครู
117 สพป.อำนาจเจริญ 750074 : บ้านโนนดู่ ธาดา  ศรีประเสรฐ ครู
118 สพป.อำนาจเจริญ 750074 : บ้านโนนดู่ เทวัน  เจริญจิตร ครู
119 สพป.อำนาจเจริญ 750075 : บ้านคำมะโค้งหนองแฝก ลิมล  บุญหาญ ธุรการ
120 สพป.อำนาจเจริญ 750075 : บ้านคำมะโค้งหนองแฝก นายประนต  ปัญญาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.อำนาจเจริญ 750062 : ขามนาเพียงโคกยาว นายช้วน  รักสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.อำนาจเจริญ 750062 : ขามนาเพียงโคกยาว ปริวัตร  ต้นโพธิ์ ธุรการ
123 สพป.อำนาจเจริญ 750061 : บ้านบาก ทองเหลือง  คำผาลา ครูชำนาญการพิเศษ
124 สพป.อำนาจเจริญ 750061 : บ้านบาก นางทองเหลือง  คำผาลา ครู
125 สพป.อำนาจเจริญ 750059 : พัฒนาสามัคคี วิชิตชัย  ใจว่อง ครู
126 สพป.อำนาจเจริญ 750060 : บ้านดงสีโท นางสาวบุญตา  สุขรักษา ครูผู้ช่วย
127 สพป.อำนาจเจริญ 750060 : บ้านดงสีโท รังสรรค์  พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการ
128 สพป.อำนาจเจริญ 750070 : คำมะเบื่อแสงเพชร นางราตรี  กลิ่นหอม ครู
129 สพป.อำนาจเจริญ 750064 : ห้วยไร่หาดทรายมูล นิยม  บุญแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.อำนาจเจริญ 750064 : ห้วยไร่หาดทรายมูล สุภาภรณ์  บูรณะศรี ครู
131 สพป.อำนาจเจริญ 750066 : ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย เทพี  ไชยภักดี ครู
132 สพป.อำนาจเจริญ 750066 : ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย นางสาวจริญญา  แก่นกุล ครูธุรการ
133 สพป.อำนาจเจริญ 750073 : บ้านคำปอแก้วคำไหล นายอัศวิน  เชื้อวังคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
134 สพป.อำนาจเจริญ 750073 : บ้านคำปอแก้วคำไหล สุรชาติ  จันทนะชาติ พนักงานยราชการ
135 สพป.อำนาจเจริญ 750073 : บ้านคำปอแก้วคำไหล สุรชาติ  จันทนะชาติ พนักงานราชการ
136 สพป.อำนาจเจริญ 750073 : บ้านคำปอแก้วคำไหล ชูระศักดิ์  คำเฉย ครูธุรการ
137 สพป.อำนาจเจริญ 750071 : เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง นางสาวพจมาน  ลูกโม ครู
138 สพป.อำนาจเจริญ 750071 : เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง วุฒิฐิฃัย   ตั้งเปี่ยมวรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.อำนาจเจริญ 750072 : บ้านหนองบัวสงยาง นางเกษแก้ว  เสาร์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.อำนาจเจริญ 750093 : บ้านคำแก้ว นางมะไลวัลย์  รังษีอรุณ ครูชำนาญการ
141 สพป.อำนาจเจริญ 750093 : บ้านคำแก้ว นางสาวสุนันทา   วะณานิชย์ ครู
142 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย ทนงศักดิ์  พลอยพันธ์ ครู
143 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย กาญจนา  หอมเนียม ครู
144 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย ภัทราพร  เคนบุบผา ครูผู้ช่วย
145 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย กาญจนา  หอมเนียม ครู
146 สพป.อำนาจเจริญ 750096 : บ้านโคกจักจั่น ชมพร  กินรีโดน ครู ค.ศ. 3
147 สพป.อำนาจเจริญ 750096 : บ้านโคกจักจั่น นันทนา  บัวสี ธุรการ
148 สพป.อำนาจเจริญ 750098 : ดงแสนแก้วดงสำราญ จินดา  สินเติม ครู
149 สพป.อำนาจเจริญ 750098 : ดงแสนแก้วดงสำราญ นางสาวนริศรา  บุญจริง พนักงานราชการ
150 สพป.อำนาจเจริญ 750095 : บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี อิศรากรณ์ แสนคูณ  นางสาวอิศรากรณ์ แสนคูณ พนักงานราชการ
151 สพป.อำนาจเจริญ 750095 : บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี พยัคฆ์  บุระมุข ครู
152 สพป.อำนาจเจริญ 750095 : บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี เอกชาติ  อยู่เย็น ครู
153 สพป.อำนาจเจริญ 750102 : นาเจริญหนองแดง นางบังอร  บุญมาวัด ครู ค.ศ.2
154 สพป.อำนาจเจริญ 750102 : นาเจริญหนองแดง พงษ์นรินทร์  สอนวงค์ ครูอัตาจ้าง
155 สพป.อำนาจเจริญ 750102 : นาเจริญหนองแดง สิบเอกปิยพงษ์  พาเรือง ครู
156 สพป.อำนาจเจริญ 750103 : บ้านโคกก่ง ศิริสรณ์  พลราชม ครู
157 สพป.อำนาจเจริญ 750103 : บ้านโคกก่ง นันทิยา  ภูมีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.อำนาจเจริญ 750104 : บ้านบุ่งเขียว นายศุภสิทธิ์  ทองแก้ว ครู
159 สพป.อำนาจเจริญ 750104 : บ้านบุ่งเขียว เปรียญ  ถาพร ครู
160 สพป.อำนาจเจริญ 750105 : บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วิสันต์  บริบูรณ์ ครู คศ.3
161 สพป.อำนาจเจริญ 750106 : บ้านหินกองสามัคคี จริยาภรณ์  สิงห์ทอง ครู
162 สพป.อำนาจเจริญ 750107 : บ้านพุทธรักษา สุกัญญา  กวางแก้ว ครูผู้ช่วย
163 สพป.อำนาจเจริญ 750108 : บ้านนางาม นางสาวปริศรา  บุตรการ ครูผุ้ช่วย
164 สพป.อำนาจเจริญ 750110 : บ้านโสกกระแต้ ว่าที่ร้อยตรีสุเมธี  หาญจิต ครู
165 สพป.อำนาจเจริญ 750110 : บ้านโสกกระแต้ นางสาวนาตยา  สวาศรี ครูอัตรจ้าง
166 สพป.อำนาจเจริญ 750091 : ชุมชนโคกสารวิทยา รมณ  นันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.อำนาจเจริญ 750091 : ชุมชนโคกสารวิทยา นายจักรพงศ์  บุญธรรม ครู
168 สพป.อำนาจเจริญ 750091 : ชุมชนโคกสารวิทยา รมณ  นันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.อำนาจเจริญ 750092 : บ้านคันสูง นางสาวอัมรัตน์  บุตรภักดี ครู
170 สพป.อำนาจเจริญ 750109 : บ้านหินขัน รัชนี  ติณะรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.อำนาจเจริญ 750109 : บ้านหินขัน นางสาวอรทัย  คุณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 สพป.อำนาจเจริญ 750099 : บ้านโนนกุง วิไล  กระบวนศรี ครู
173 สพป.อำนาจเจริญ 750099 : บ้านโนนกุง นายจิตติ  บัวพันธ์ พนักงานราชการ
174 สพป.อำนาจเจริญ 750086 : อนุบาลชานุมาน อรัญญา   เจริญวงศ์ ครู
175 สพป.อำนาจเจริญ 750086 : อนุบาลชานุมาน วงเดือน  จิตตปรัชญากุล ครู
176 สพป.อำนาจเจริญ 750087 : บ้านนาสีดา หทัยทิพย์  จันทร์แก้ว ครู
177 สพป.อำนาจเจริญ 750088 : นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 นางสาวชุติมา  นางสาวชุติมา ยืนชีพ ครูผู้ช่วย
178 สพป.อำนาจเจริญ 750088 : นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 นางคมดาว  สุไชยแสง ครู
179 สพป.อำนาจเจริญ 750089 : เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ธนวรรษ  ชิณโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
180 สพป.อำนาจเจริญ 750089 : เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางธัญวรัชญ์  แสนทวีสุข ครู
181 สพป.อำนาจเจริญ 750090 : นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 นายอนิรุทธิ์   ถิ่นเซโปน ครู
182 สพป.อำนาจเจริญ 750097 : บ้านหินสิ่ว นายสวัสดิ์  ศรีประยูร ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพป.อำนาจเจริญ 750100 : บ้านหนองแมงดา กัญญารัตน์  สีทน ครู
184 สพป.อำนาจเจริญ 750100 : บ้านหนองแมงดา ทัศนวรรณ  แพงพา ครูผู้ช่วย
185 สพป.อำนาจเจริญ 750101 : บ้านห้วยทม ประจักร  อินหงษา ครูผู้ช่วย
186 สพป.อำนาจเจริญ 750119 : สามแยกผดุงวิทย์ ทิพวรรณ  ต้นโพธิ์ ครู
187 สพป.อำนาจเจริญ 750119 : สามแยกผดุงวิทย์ ไกรสอน  จันทร์มาลา ครู
188 สพป.อำนาจเจริญ 750121 : บ้านคำโพน สุกัญญา  ศรีอำพล ครูผู้สอน
189 สพป.อำนาจเจริญ 750125 : บ้านนิคม เริงเดช  หล้าบุดดา ครู
190 สพป.อำนาจเจริญ 750125 : บ้านนิคม ลภัสรดา  เชิงหอม ครู
191 สพป.อำนาจเจริญ 750120 : บ้านโค้งอร่าม ประสงค์  ปามุทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
192 สพป.อำนาจเจริญ 750120 : บ้านโค้งอร่าม นายไฉน  ปริปุรณะ ครู
193 สพป.อำนาจเจริญ 750124 : หินเกิ้งธารศิลา นายอุดร  อุทาศรี ครู
194 สพป.อำนาจเจริญ 750122 : บ้านหินกอง(บ้านนามน) มณีเพชร  อินทร์หอม ครู
195 สพป.อำนาจเจริญ 750116 : บ้านสามัคคี เอกมัย  นนทะบุตร ครู
196 สพป.อำนาจเจริญ 750116 : บ้านสามัคคี สมชาย  ไกยะวินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.อำนาจเจริญ 750116 : บ้านสามัคคี ประริญา  โคกโพธิ์ ครู
198 สพป.อำนาจเจริญ 750132 : บ้านโคกพระวินัยดี พิชัยยุทธ  กะมณี ครู
199 สพป.อำนาจเจริญ 750132 : บ้านโคกพระวินัยดี ชาลี  วันไชย ครู คศ.3
200 สพป.อำนาจเจริญ 750144 : สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา พรมงคล   สำเภา ธุรการโรงเรียน
201 สพป.อำนาจเจริญ 750117 : บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) นายคำสิงห์  สกุลสุข ครู
202 สพป.อำนาจเจริญ 750141 : บ้านคำย่านาง นางพรรณราย  จันทร์ดี ครู
203 สพป.อำนาจเจริญ 750111 : อนุบาลปทุมราชวงศา นางช่อผกา  กุลราษฎร์ ครู
204 สพป.อำนาจเจริญ 750111 : อนุบาลปทุมราชวงศา นายไพบูลย์  กลยนีย์ ครู
205 สพป.อำนาจเจริญ 750113 : บ้านหนองแสง กฤษณา  เจริญวงค์ ครู
206 สพป.อำนาจเจริญ 750113 : บ้านหนองแสง เอกรัตน์  บุญวงศ์ ครู คศ. 1
207 สพป.อำนาจเจริญ 750115 : บ้านห้วยงูเหลือม ศุภชัย  มาตาชาติ ครู
208 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล อธิวัฒน์  พรหมจันทร์ ครูผู้ช่วย
209 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล วิทวัฒน์  นพคุณรังสฤษดิ์ ครูผู้ช่วย
210 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล นายชัชวาลย์  จันทร์มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล Waraporn  Lookthai ครู
212 สพป.อำนาจเจริญ 750114 : บ้านโนนสำราญ นายอุกฤษฏ์  สมเนตร ครู
213 สพป.อำนาจเจริญ 750145 : บ้านโนนงาม ชนิดา  มีชัย ครู
214 สพป.อำนาจเจริญ 750146 : ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น นางสาวรัชนีย์  สายวรณ์ ครู
215 สพป.อำนาจเจริญ 750146 : ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น รัชนีกร  คำจันทร์ พนักงานราชการ
216 สพป.อำนาจเจริญ 750136 : หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ทิวากร  พุทธาสมศรี ครู
217 สพป.อำนาจเจริญ 750136 : หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี นางสาวศิริกมล  สมวงศ์ ครู
218 สพป.อำนาจเจริญ 750138 : บ้านชูชาติ โชติชัย  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
219 สพป.อำนาจเจริญ 750138 : บ้านชูชาติ นายณรงค์  หาดี ครู
220 สพป.อำนาจเจริญ 750133 : บ้านลือนาคำ สมคิด  อินลี ครู
221 สพป.อำนาจเจริญ 750135 : บ้านแสนสุข พิมพ์ลภัส  ภาษาดี ธุรการโรงเรียน
222 สพป.อำนาจเจริญ 750137 : บ้านโสกใหญ่ ธเนศ  สนธิหา ครู
223 สพป.อำนาจเจริญ 750137 : บ้านโสกใหญ่ นายดีไกร  โท ครู ชำนาญการพิเศษ
224 สพป.อำนาจเจริญ 750137 : บ้านโสกใหญ่ นายธีระพงษ์ ศรีสำรวม  ศรีสำรวม ครู
225 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข นางอำพร  รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
226 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข บังอร  ภักตะภา ครู
227 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข สดุดี  ผาภูมิโกสุม ครูผู้ช่วย
228 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข นางรุจีพัชร์  ภาคศิริ ครู
229 สพป.อำนาจเจริญ 750134 : บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา อัครินทร์  อินลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
230 สพป.อำนาจเจริญ 750134 : บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา นางทับทิม   นันตะวัน ครูชำนาญการพิเศษ
231 สพป.อำนาจเจริญ 750143 : บ้านสงยางนาตากล้า สุภาพร   แสนเรือง ครูธุรการ
232 สพป.อำนาจเจริญ 750142 : หนองข่าป่าหวาย จีรวัฒน์  แก้วไวยุทธ ครูผู้ช่วย
233 สพป.อำนาจเจริญ 750142 : หนองข่าป่าหวาย ชัยชาญ  พิมพ์ตรา ครู ชำนาญพิเศษ
234 สพป.อำนาจเจริญ 750140 : บ้านหนองไฮ วนิดา  พรมนต์ ครูชำนาญการ
235 สพป.อำนาจเจริญ 750140 : บ้านหนองไฮ นางผกายมาศ  ยะวงษ์ศรี ครู
236 สพป.อำนาจเจริญ 750118 : บ้านตาด นายรังสิต  สังสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
237 สพป.อำนาจเจริญ 750126 : บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) นายวิทยา   เสีียงล้ำ ครู
238 สพป.อำนาจเจริญ 750126 : บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) วนัชพร  คันธะมาลา เจ้าหน้าที่พัสดุ
239 สพป.อำนาจเจริญ 750129 : บ้านหนองสะโน นายมงคล  ต้นงอ ครู
240 สพป.อำนาจเจริญ 750129 : บ้านหนองสะโน วิราช  ดำมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
241 สพป.อำนาจเจริญ 750131 : บ้านคำน้อย พิมพ์ใจ  สิงห์ชา ครูอัตราจ้าง
242 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ นางสาววันทนา  วะณานิชย์ ครู
243 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ ธรรมนูญ  ล้อมทอง ครู
244 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ นางสาวสุพินดา  สงวนสิน ครูชำนาญการพิเศษ
245 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ สินีนาถ  โลมรัตน์ ครู
246 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ ระวิวรรณ  จันทนชาติ ครู
247 สพป.อำนาจเจริญ 750130 : บ้านดอนดู่ นายคมสันต์   อ่อนน้อม ครูอัตราจ้าง
248 สพป.อำนาจเจริญ 750123 : บ้านดอนชาด นายจิรศักดิ์   ยุติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
249 สพป.อำนาจเจริญ 750123 : บ้านดอนชาด นายวิทยา  พงษ์เสือ ครู คศ.2
250 สพป.อำนาจเจริญ 750123 : บ้านดอนชาด นางสาววินดา  หมาดรา ครูผู้ช่วย
251 สพป.อำนาจเจริญ 750127 : บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ปณิธาน  อยู่เย็น ครู
252 สพป.อำนาจเจริญ 750155 : บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) นายศุภกร  อุทิตสาร ครูู
253 สพป.อำนาจเจริญ 750156 : บ้านจานลาน พงศ์พชกร  อุทธา ครู
254 สพป.อำนาจเจริญ 750157 : บ้านโนนหวางโนนกุง นายกรกฎ   ภาแก้ว ครู
255 สพป.อำนาจเจริญ 750157 : บ้านโนนหวางโนนกุง วรัญญา  มาเหง่า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
256 สพป.อำนาจเจริญ 750157 : บ้านโนนหวางโนนกุง นิตยา  หาเนาสุข ครู
257 สพป.อำนาจเจริญ 750158 : บ้านผึ้ง นายประชัน  ผาใหญ่ ครู ชำนาญการ
258 สพป.อำนาจเจริญ 750159 : บ้านดอนแดงนาโนน นายพีรเดช  โมลัยรักษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
259 สพป.อำนาจเจริญ 750159 : บ้านดอนแดงนาโนน นายพิสิษฐ  แสงสุขวาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
260 สพป.อำนาจเจริญ 750159 : บ้านดอนแดงนาโนน นายพีรเดช  โมลัยรักษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
261 สพป.อำนาจเจริญ 750160 : บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) เกษม  พลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
262 สพป.อำนาจเจริญ 750160 : บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) นางสาวกาญจนา  ปามุทา ครู
263 สพป.อำนาจเจริญ 750160 : บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) เพ็ญศรี  สมน้อย ครู
264 สพป.อำนาจเจริญ 750161 : อุ่มยางหนองดั่ง ศักดิ์สิทธฺ์  มาประสม ครู
265 สพป.อำนาจเจริญ 750161 : อุ่มยางหนองดั่ง ศักดิ์สิทธิ์  มาประสม ครู
266 สพป.อำนาจเจริญ 750162 : บ้านนาแวงหนองหัวลิง นางประภัสสร  ผ่องศาลา ครู
267 สพป.อำนาจเจริญ 750162 : บ้านนาแวงหนองหัวลิง อดิศักดิ์  แสนวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
268 สพป.อำนาจเจริญ 750151 : บ้านม่วงสวาสดิ์ กมลนุช   ไวยพันธ์ ครู
269 สพป.อำนาจเจริญ 750147 : อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ธราภรณ์  สมเนตร ครู
270 สพป.อำนาจเจริญ 750147 : อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) นายมนตรี  ธิปัตดี ครู
271 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) คมคาย  โสดาภักดิ์ ครูู
272 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) วิไล  ยุวะบุตร ครู
273 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) ธัญธรณ์  บรรลือ พี่เลี้ยง
274 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) นางสาวจิตติมา  ศาลาแก้ว ธุรการโรงเรียน
275 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) นายทรงยศ  ภักตะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
276 สพป.อำนาจเจริญ 750163 : บ้านนาสะแบง เบญญาภา  วงเวียน ธุรการโรงเรียน
277 สพป.อำนาจเจริญ 750150 : ชุมชนบ้านเสารีก นางสาวพิทยา  ถาพร ครูชำนาญการพิเศษ
278 สพป.อำนาจเจริญ 750152 : บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) นางอรทัย  สิงห์แก้ว ครู
279 สพป.อำนาจเจริญ 750164 : ไม้กลอนดอนหวาย นางเพ็ญพัฒน์  พลเทพ ครูชำนาญการพิเศษ
280 สพป.อำนาจเจริญ 750164 : ไม้กลอนดอนหวาย นางนริสรา  ดาษดา ครู ชำนาญการพิเศษ
281 สพป.อำนาจเจริญ 750165 : บ้านโพนเมือง นฤมล  ศรีสงค์ ธุรการ
282 สพป.อำนาจเจริญ 750165 : บ้านโพนเมือง ศักดิ์สิทธิ์   กันภัย ครู
283 สพป.อำนาจเจริญ 750165 : บ้านโพนเมือง ไสว  ทามแก้ว ครู
284 สพป.อำนาจเจริญ 750166 : บ้านโนนทุ่งดอนชาด นายกุศล  ศรีบูรณ์ ครู
285 สพป.อำนาจเจริญ 750166 : บ้านโนนทุ่งดอนชาด นายปรีชา  สิงห์โท ผู้อำนวยการโรงเรียน
286 สพป.อำนาจเจริญ 750167 : บ้านหัวดอนขามสามัคคี Amornrat  Wannasopa ครู
287 สพป.อำนาจเจริญ 750167 : บ้านหัวดอนขามสามัคคี นายประสิทธิ์  สิงห์ชา ครู
288 สพป.อำนาจเจริญ 750168 : โนนสูงโคกกลาง ธนวัฒน์  สิงห์ชา ธุรการ
289 สพป.อำนาจเจริญ 750168 : โนนสูงโคกกลาง นางสาวจตุพร  สุขกันยา พนักงานราชการ
290 สพป.อำนาจเจริญ 750169 : บ้านถ่อนดอนม่วง นายประสงค์  อุทธา ครูชำนาญการพิเศษ
291 สพป.อำนาจเจริญ 750169 : บ้านถ่อนดอนม่วง นางสาวจิตบรรจง   สีวจูม ครูอัตราจ้าง
292 สพป.อำนาจเจริญ 750170 : บ้านนายูง THANARAK  SONTHIHA ครู
293 สพป.อำนาจเจริญ 750154 : บ้านจิก ภัควัฒน์   สระเพชร ครูอัตราจ้าง
294 สพป.อำนาจเจริญ 750154 : บ้านจิก กัญญาภัค  ปัญญาดี ครู
295 สพป.อำนาจเจริญ 750190 : บ้านโคกกลางเหนือ อุดร  เรืองศรี ครูชำนาญการพิเศษ
296 สพป.อำนาจเจริญ 750191 : บ้านโนนสูง ปาณิสรา  ทองแสวง ครู
297 สพป.อำนาจเจริญ 750191 : บ้านโนนสูง พรประภัสสร์  สิงห์ไชย ครู
298 สพป.อำนาจเจริญ 750192 : บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) สุนิสา  สายแดง ครู
299 สพป.อำนาจเจริญ 750193 : บ้านห่องเตย นางทิพวรรณ  จันทะโชติ ครู
300 สพป.อำนาจเจริญ 750193 : บ้านห่องเตย นางทิพวรรณ  จันทะโชติ ครู
301 สพป.อำนาจเจริญ 750193 : บ้านห่องเตย นายวาสนา  พรมวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
302 สพป.อำนาจเจริญ 750177 : บ้านโพนทอง นิภาพร  เอื้อเฟื้อ ครู
303 สพป.อำนาจเจริญ 750178 : บ้านโป่งหิน นายสมชาย  ระหงษ์ ครู
304 สพป.อำนาจเจริญ 750179 : บ้านหนองโนสวนโคก นายฉลาด  พระสุมี ผอ.ร.ร.
305 สพป.อำนาจเจริญ 750179 : บ้านหนองโนสวนโคก นายเรืองเดช   ค่าแพง ครู
306 สพป.อำนาจเจริญ 750188 : บ้านนาหนองใหญ่ นายยุทธกิต  แสนจันทร์ พนักงานราชการ
307 สพป.อำนาจเจริญ 750188 : บ้านนาหนองใหญ่ นายบรรจง  จันทะวงศ์ ครู
308 สพป.อำนาจเจริญ 750189 : บ้านศรีราชา นายบัญชา  ใจทน ครู
309 สพป.อำนาจเจริญ 750189 : บ้านศรีราชา ประทีป  มลีรัตน์ ธุรการโรงเรียน
310 สพป.อำนาจเจริญ 750184 : ชุมชนไร่สีสุก สุจิตร  บุญลักษณ์ ครู
311 สพป.อำนาจเจริญ 750176 : บ้านหนองคล้า ระพีภาร  เบ้าทอง ครู
312 สพป.อำนาจเจริญ 750176 : บ้านหนองคล้า วรวรรณ  โพธิสุวรรณ ครูผู้ช่วย
313 สพป.อำนาจเจริญ 750176 : บ้านหนองคล้า นางกาญจนา  บุริภา ครู
314 สพป.อำนาจเจริญ 750172 : บ้านบก นางอุทัย  ศีลาสาร ครู
315 สพป.อำนาจเจริญ 750172 : บ้านบก รจนา  ยิ่งยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
316 สพป.อำนาจเจริญ 750173 : ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางสมพร  สารธิมา ครู
317 สพป.อำนาจเจริญ 750173 : ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางทองมี  สาริพันธ์ ครู
318 สพป.อำนาจเจริญ 750173 : ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางสมพร  สารธิมา ครู
319 สพป.อำนาจเจริญ 750174 : บ้านคึมข่า นางพิทยาภรณ์  โหง่นคำ ครู
320 สพป.อำนาจเจริญ 750175 : บ้านนาสะอาด นางลำใย  ไวยพันธ์ ครู
321 สพป.อำนาจเจริญ 750171 : อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) ณัฏฐาพร  โสภณ ครู
322 สพป.อำนาจเจริญ 750171 : อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) อาวุธ  มูลหลวง ครุ
323 สพป.อำนาจเจริญ 750185 : บ้านหนองสามสีหนองดินดำ นายชวลิต  ปาวะรีย์ ครู
324 สพป.อำนาจเจริญ 750186 : บ้านสมสะอาดเนินกุง นายณรงค์  ชมพูพาทย์ ครู
325 สพป.อำนาจเจริญ 750186 : บ้านสมสะอาดเนินกุง มิตร  สุระเสน ครู
326 สพป.อำนาจเจริญ 750187 : บ้านโนนสมบูรณ์ กุสุมาลย์  ใจสุข ครู
327 สพป.อำนาจเจริญ 750180 : บ้านหนองไฮ นางสาวบุปผา  สุระเกษ ครู
328 สพป.อำนาจเจริญ 750181 : บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง นางอรทัย  สมบูรณ์ ครู
329 สพป.อำนาจเจริญ 750181 : บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง ชื่นสุมล  ช่อดอกไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
330 สพป.อำนาจเจริญ 750182 : บ้านนาอุดม ว่าที่ร้อยตรีสิริวัฒน์  ประกิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
331 สพป.อำนาจเจริญ 750183 : บ้านดอนหมู สาธร  บุศดี ครู
332 สพป.อำนาจเจริญ 750199 : บ้านหนองแคน นายเดช  วงศ์ละคร ครู
333 สพป.อำนาจเจริญ 750199 : บ้านหนองแคน หนองแคน  นายเดช วงศ์ละคร ครู
334 สพป.อำนาจเจริญ 750204 : ชุมชนบ้านคำพระ อธิฆัมพร  วามะลุน ครู
335 สพป.อำนาจเจริญ 750204 : ชุมชนบ้านคำพระ ธิติพร  ทรวงดอน ครู
336 สพป.อำนาจเจริญ 750205 : โคกชาดกลางท่าโพธิ์ จุฬาลักษณ์  ทิพวัน ครูผู้ช่วย
337 สพป.อำนาจเจริญ 750205 : โคกชาดกลางท่าโพธิ์ จุฬาลักษณ์  บุญทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
338 สพป.อำนาจเจริญ 750205 : โคกชาดกลางท่าโพธิ์ วิญญู  มอญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
339 สพป.อำนาจเจริญ 750206 : บ้านท่ายางชุม นางสาวนิชาดา  วามะลุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
340 สพป.อำนาจเจริญ 750206 : บ้านท่ายางชุม นางสุนียา  มหาชาติ ครู
341 สพป.อำนาจเจริญ 750208 : บ้านโนนหนามแท่ง นางสาวรัญชิดา  ไชยเสนา ครูธุรการ
342 สพป.อำนาจเจริญ 750208 : บ้านโนนหนามแท่ง รินญา  บุญทน ครู
343 สพป.อำนาจเจริญ 750208 : บ้านโนนหนามแท่ง นางนิตยา  รักธรรม ครู
344 สพป.อำนาจเจริญ 750209 : บ้านโนนเมือง นางวิไลพร   พัฒนะราช ครู
345 สพป.อำนาจเจริญ 750209 : บ้านโนนเมือง สุวรรณ  บุตรภักดิ์ ครู
346 สพป.อำนาจเจริญ 750209 : บ้านโนนเมือง ศศิวิมล  ด้วงคำ ธุรการ
347 สพป.อำนาจเจริญ 750197 : บ้านดู่พัฒนา นางวิจิตรา   พัฒนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่พัฒนา
348 สพป.อำนาจเจริญ 750200 : บ้านเป้า นายธีระศักดิ์  อินทร์ทอง ครู
349 สพป.อำนาจเจริญ 750201 : หัวดงหนองคลอง นางวาสนา  ธิษาไชย ครู
350 สพป.อำนาจเจริญ 750201 : หัวดงหนองคลอง นางสำรวย  กาญจนีย์ ครู
351 สพป.อำนาจเจริญ 750194 : เค็งใหญ่หนองงูเหลือม ธนพร  พารีวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
352 สพป.อำนาจเจริญ 750196 : บ้านชาด เพียรมณี  จำปาโท ครู
353 สพป.อำนาจเจริญ 750232 : ชุมชนบ้านจิกดู่ วรรณา  แจ่มใส ครูอัตราจ้าง
354 สพป.อำนาจเจริญ 750232 : ชุมชนบ้านจิกดู่ Sureerut  boonrod ครู ชำนาญการพิเศษ
355 สพป.อำนาจเจริญ 750232 : ชุมชนบ้านจิกดู่ สุกัญญา  วงศ์ก่อ ครู ชำนาญการพิเศษ
356 สพป.อำนาจเจริญ 750233 : บ้านโพนขวาว นางสายสมร  บุษย์จันทร์ ครู
357 สพป.อำนาจเจริญ 750233 : บ้านโพนขวาว นายศุภฤกษ์  ฤกษ์ใหญ่ ธุรการ
358 สพป.อำนาจเจริญ 750234 : บ้านโนนผักหวาน ธีรยุทธ  แสงป้อง ครูผู้ช่วย
359 สพป.อำนาจเจริญ 750234 : บ้านโนนผักหวาน นางสาววัชราภรณ์  หน่อแก้ว ครู ธุรการ
360 สพป.อำนาจเจริญ 750235 : บ้านหนองเทา นางศุภนิดา  หน่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
361 สพป.อำนาจเจริญ 750236 : หนองยอดู่ในวิทยา นางจันทร์แสง  กองเพชร ครู
362 สพป.อำนาจเจริญ 750210 : บ้านขุมเหล็ก นางศิริกาญจนา  ศรีไผ่ใหญ่ ครู
363 สพป.อำนาจเจริญ 750210 : บ้านขุมเหล็ก นงสุรางค์  บุญรอด ผู้อำนวยการ
364 สพป.อำนาจเจริญ 750210 : บ้านขุมเหล็ก ธันวดี  สังข์สะนา ครู
365 สพป.อำนาจเจริญ 750211 : คุรุประชาสรรค์ ปณิตา  ใจอุ่น ครู
366 สพป.อำนาจเจริญ 750212 : บ้านชะแงะ รังสิทธิ์  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการ
367 สพป.อำนาจเจริญ 750212 : บ้านชะแงะ สว่าง สุรำไพ  สุรำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
368 สพป.อำนาจเจริญ 750213 : บ้านโนนค้อทุ่ง สมเดช  ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
369 สพป.อำนาจเจริญ 750213 : บ้านโนนค้อทุ่ง สุชาติ  ธารารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
370 สพป.อำนาจเจริญ 750213 : บ้านโนนค้อทุ่ง วรรณิสา  สีเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
371 สพป.อำนาจเจริญ 750213 : บ้านโนนค้อทุ่ง สมัย  จุฬารมย์ เจ้าหน้าที่
372 สพป.อำนาจเจริญ 750215 : บ้านโพนเมืองน้อย วันนิวัติ  ร่วมรักษ์ ครูธุรการ
373 สพป.อำนาจเจริญ 750215 : บ้านโพนเมืองน้อย วีระเดช  พินิจพล ครู
374 สพป.อำนาจเจริญ 750216 : บ้านเหล่าขวาว ชไมพร  พลหาญ ครูอัตราจ้าง
375 สพป.อำนาจเจริญ 750216 : บ้านเหล่าขวาว เสนอ  จันทสม ครู
376 สพป.อำนาจเจริญ 750217 : บ้านเวียงหลวง นายศักดิ์  ละมูล ครู
377 สพป.อำนาจเจริญ 750231 : อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) หนูเวียง  อนุภักดิ์ ครู
378 สพป.อำนาจเจริญ 750231 : อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สิริวัฒน์  โชติกเสถียร ครู
379 สพป.อำนาจเจริญ 750231 : อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) นางกัมปนา  พุทธรักษา ครู
380 สพป.อำนาจเจริญ 750207 : ประชารัฐวิทยา สมชัย  กาญจนีย์ ผู้อำนวยการ
381 สพป.อำนาจเจริญ 750207 : ประชารัฐวิทยา จิรยุทธ  สิริสุภะ ครู
382 สพป.อำนาจเจริญ 750227 : บ้านหนองแสง นางสาวจิรนุช  บุตรภักดิ์ พนักงานราชการ
383 สพป.อำนาจเจริญ 750229 : บ้านเสียว บังอร  ชาววัง ครู
384 สพป.อำนาจเจริญ 750229 : บ้านเสียว สุรัตน์  ชาววัง ครูชำนาญการพิเศษ
385 สพป.อำนาจเจริญ 750218 : บ้านคำข่า นางสาวลัดดา  คลังบุญวาส เจ้าหน้าที่ธุรการ
386 สพป.อำนาจเจริญ 750219 : บ้านคำน้อย ปิยะศักดิ์  แก้วขวัญ ครู
387 สพป.อำนาจเจริญ 750219 : บ้านคำน้อย นิตยา  แสนคำ พนักงานราชการ
388 สพป.อำนาจเจริญ 750220 : บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สุจิตราภรณ์  สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
389 สพป.อำนาจเจริญ 750221 : บ้านโนนแคน กาญจนา  เศษขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
390 สพป.อำนาจเจริญ 750222 : หนองไหลคึมน้อยวิทยา จิรัศยา  ชวนชม ครู
391 สพป.อำนาจเจริญ 750222 : หนองไหลคึมน้อยวิทยา พรรณิภา  สุชิลา ธุรการ
392 สพป.อำนาจเจริญ 750222 : หนองไหลคึมน้อยวิทยา วิจิตร  ฤกษ์ใหญ่ ครู
393 สพป.อำนาจเจริญ 750223 : บ้านสร้างถ่อ ธวัชชัย  จันดาวัลย์ ครู
394 สพป.อำนาจเจริญ 750224 : บ้านใหม่พัฒนา นางสาวมะลิวรรณ์  ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
395 สพป.อำนาจเจริญ 750224 : บ้านใหม่พัฒนา นายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุตร พนักงานราชการ
396 สพป.อำนาจเจริญ 750195 : บ้านโคกเลาะ จตุพร  อึ้งประเสริฐ ธุรการ
397 สพป.อำนาจเจริญ 750195 : บ้านโคกเลาะ เทอดพงษ์  ธนู ครูธุรการ
398 สพป.อำนาจเจริญ 750214 : บ้านหนองแก้ว อุไรวรรณ์  สิริสุภะ ครู
399 สพป.อำนาจเจริญ 750198 : บ้านโนนค้อ วิเชียร  มาระวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ
400 สพป.อำนาจเจริญ 750202 : บ้านบ่อชะเนง ศิรประภา  ยืนนาน พนักงานราชการ
401 สพป.อำนาจเจริญ 750203 : บ้านคำเจริญ ทวีชัย  จูมศิลป์ ครู
402 สพป.อำนาจเจริญ 750203 : บ้านคำเจริญ นงลักษณ์  หิรัญวร ธุรการ
403 สพป.อำนาจเจริญ 750226 : บ้านหนองขอน ชุติมา  ไชยจันทร์ ธุรการ
404 สพป.อำนาจเจริญ 750228 : บ้านโสกท่าวังหิน นางสาวชรินรัตน์  สินเติม เจ้าหน้าที่ธุรการ
405 สพป.อำนาจเจริญ 750228 : บ้านโสกท่าวังหิน นายสุรชัย  ป้อมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
406 สพป.อำนาจเจริญ 750228 : บ้านโสกท่าวังหิน นางสาวชรินรัตน์  สินเติม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
407 สพป.อำนาจเจริญ 750230 : บ้านหัวตะพาน นายสุรีย์  บัวเหลา ครูชำนาญการพิเศษ
408 สพป.อำนาจเจริญ 750244 : บ้านกุงชัย สมจิตร  หูวอง ครูชำนาญการพิเศษ
409 สพป.อำนาจเจริญ 750244 : บ้านกุงชัย ไพโรจน์  ใจดี ผู้อำนวยการ
410 สพป.อำนาจเจริญ 750246 : บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ยุทธวัชร์  งามสาย ธุรการโรงเรียน
411 สพป.อำนาจเจริญ 750246 : บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า อุทัย  สมนึก ผู้อำนวยการโรเรียน
412 สพป.อำนาจเจริญ 750246 : บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ประสิทธิ์  บุญศรัทธา ครู
413 สพป.อำนาจเจริญ 750249 : บ้านเหล่าฝ้าย ปวีณา  ช่วยตา พนักงานราชการ
414 สพป.อำนาจเจริญ 750249 : บ้านเหล่าฝ้าย ปวีณา  ช่วยตา ครู
415 สพป.อำนาจเจริญ 750249 : บ้านเหล่าฝ้าย คำสอน  นาคพันธ์ ครู
416 สพป.อำนาจเจริญ 750248 : บ้านหนองยาง นางรัชนัพร  บุญศรี ครู
417 สพป.อำนาจเจริญ 750247 : ดอนชีหนองมะยอด วีรพล  นามวงศ์ ครู
418 สพป.อำนาจเจริญ 750245 : บ้านจอกพัฒนา นายสงกรานต์  วาปี ครู
419 สพป.อำนาจเจริญ 750239 : บ้านดงมะยางหนองนกหอ นางสาวเพียงฤทัย  สินมาก ครู
420 สพป.อำนาจเจริญ 750239 : บ้านดงมะยางหนองนกหอ รมิดา  เชื้อกาญจน์ ครู
421 สพป.อำนาจเจริญ 750243 : บ้านแยหนองแคน นายสุนทร   โคตะวัน ครู
422 สพป.อำนาจเจริญ 750238 : บ้านโคกกลาง สุภาพร  จันมี ครู
423 สพป.อำนาจเจริญ 750238 : บ้านโคกกลาง ทัศนัย  ศรีวะรมย์ ครูชำนาญการ
424 สพป.อำนาจเจริญ 750237 : บ้านกุดสิม ธีรกานต์  ธรรมสาร ครู
425 สพป.อำนาจเจริญ 750237 : บ้านกุดสิม นายประหยัด  ทองอ้น ครู
426 สพป.อำนาจเจริญ 750242 : ม่วงหนองแดงหนองกะเลา นางสาวนิธินันท์  ลิขิตสุนทรพงศ์ ครูพี่เลี้ยง
427 สพป.อำนาจเจริญ 750251 : อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) นางสาวฉวีวรรณ  สมบูรณ์ ครู
428 สพป.อำนาจเจริญ 750252 : บ้านน้ำท่วม นางสมบัติ  ขันโท ครู
429 สพป.อำนาจเจริญ 750252 : บ้านน้ำท่วม นางสาวนิภาพร  ดำมา ครู
430 สพป.อำนาจเจริญ 750252 : บ้านน้ำท่วม เสาวณี  ทำจำปา ครู
431 สพป.อำนาจเจริญ 750241 : ประชาสามัคคี นางสาวสลินญา  สุวะไชย ครู
432 สพป.อำนาจเจริญ 750256 : บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี หนูเตรียม  เพชรด่านเหนือ ครู
433 สพป.อำนาจเจริญ 750240 : บ้านน้ำซับ ศศิกาญจน์  ไชยเสนา ครู
434 สพป.อำนาจเจริญ 750240 : บ้านน้ำซับ นางสาวอทิตยา   สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
435 สพป.อำนาจเจริญ 750261 : บ้านเหล่าเลิง สุมิตร  การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
436 สพป.อำนาจเจริญ 750261 : บ้านเหล่าเลิง จารึก  ทองวิเศษ ครู
437 สพป.อำนาจเจริญ 750260 : บ้านไร่ขี นภาดา  โสพสิงห์ ครู
438 สพป.อำนาจเจริญ 750260 : บ้านไร่ขี วราภรณ์  วงษ์ธรรม ครู
439 สพป.อำนาจเจริญ 750258 : บ้านนาอุดม อดุลย์  โคกสุนันท์ ครู
440 สพป.อำนาจเจริญ 750258 : บ้านนาอุดม ศิริพร  ชูญาติ ครู
441 สพป.อำนาจเจริญ 750259 : บ้านฟ้าห่วน ประมวล  ลัยรัตน์ ผอ
442 สพป.อำนาจเจริญ 750254 : บ้านหนองไผ่ มณีวรรณ  ไชยกระโทก ครู
443 สพป.อำนาจเจริญ 750255 : บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ รัตนา  กลางประพันธ์ ครู
444 สพป.อำนาจเจริญ 750255 : บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ กมลลักษณ์   สายสิน ธุรการ
445 สพป.อำนาจเจริญ 750253 : บ้านยางช้า จะเด็จ  หล้ามาชน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
446 สพป.อำนาจเจริญ 750253 : บ้านยางช้า พัชนีย์  มาตย์นอก ครู
447 สพป.อำนาจเจริญ 750285 : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ เบญจ  ทิพย์คุณ ครู ผู้ช่วย