รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อำนาจเจริญ 750028 : บ้านกุดปลาดุก นางสาวอนุสา   บุญมาศ ครูอัตราจ้าง
2 สพป.อำนาจเจริญ 750028 : บ้านกุดปลาดุก นางสาวจุฑารัตน์  จันดาวงค์ ธุรการโรงเรียน
3 สพป.อำนาจเจริญ 750029 : บ้านวังแคน นางสาวธนพร  ผ่องสุข ครูอัตราจ้าง
4 สพป.อำนาจเจริญ 750037 : บ้านนาสีนวน นางสาวยิ่งลักษณ์  เรืองอุไร เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.อำนาจเจริญ 750038 : ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ศิริชัย  วิจิตรพงค์ ครู
6 สพป.อำนาจเจริญ 750040 : บ้านนาเมือง ไกยูล  เกษสุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.อำนาจเจริญ 750017 : โคกศรีหนองคลอง นางสาวศิริพร  สุวะไกร ครู
8 สพป.อำนาจเจริญ 750016 : บ้านสามัคคีพัฒนา ภูมิพัฒน์  วงษ์ศา ครู คศ.1
9 สพป.อำนาจเจริญ 750013 : บ้านไก่คำ นางผ่องเพ็ญ  กีกอง ครู
10 สพป.อำนาจเจริญ 750014 : บ่อบุโปโล นางนภารัตน์  แสนคุ้ม ครู
11 สพป.อำนาจเจริญ 750015 : บ้านไร่สมบูรณ์ นายชัยนาคราช  ศรีมะเรือง ครูผู้ช่วย
12 สพป.อำนาจเจริญ 750018 : บ้านโคกค่าย ธนาภรณ์  ภูวงศ์ ธุรการโรงเรียน
13 สพป.อำนาจเจริญ 750050 : บ้านคึมใหญ่ จ.ส.ต.สุทิน  โทนุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.อำนาจเจริญ 750050 : บ้านคึมใหญ่ นายดนุพล  ทองรัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.อำนาจเจริญ 750053 : บ้านภูเขาขาม คณิตตา  เปรมทา ครู
16 สพป.อำนาจเจริญ 750053 : บ้านภูเขาขาม นายประจวบ  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.อำนาจเจริญ 750055 : บ้านดอนไร่ นายสมเจตน์  เจตนา ครู
18 สพป.อำนาจเจริญ 750056 : บ้านหนองเม็ก ทวี   อุนาภาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.อำนาจเจริญ 750057 : บ้านนาคำ วิลาวัลย์  คำผา ธุรการโรงเรียน
20 สพป.อำนาจเจริญ 750054 : บ้านหัวภู นางสาวเสาวนีย์  ลาสนธิ์ ครู
21 สพป.อำนาจเจริญ 750078 : บ้านดอนเมย นางสาวปิยนุช  มงคลมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.อำนาจเจริญ 750077 : บ้านหนองปลิง นายไพทูลย์   โวหาญ เจ้าหน้าที่ธุการ
23 สพป.อำนาจเจริญ 750081 : บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) นายเชวงศักดิ์  ศรีแก้ว ครู
24 สพป.อำนาจเจริญ 750080 : หนองนาเทิงโนนผึ้ง นายวิศวะ  โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.อำนาจเจริญ 750080 : หนองนาเทิงโนนผึ้ง นางสาววิชชุตา  นนทวัน ครูชำนาญการ
26 สพป.อำนาจเจริญ 750079 : บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สุรภี  แฮดเมย ครู
27 สพป.อำนาจเจริญ 750076 : บ้านเชือก นางภราดา  วิริยะพันธ์ ครู
28 สพป.อำนาจเจริญ 750076 : บ้านเชือก เอกภพ  โพธาทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
29 สพป.อำนาจเจริญ 750051 : นาแต้โคกสำราญ นางสาวสุพตรา  พูลจิตร ธุรการ
30 สพป.อำนาจเจริญ 750052 : บ้านกุดน้ำกิน วิไลวรรณ  ไชยสุวรรณ เจ้าหน้าธุรการ
31 สพป.อำนาจเจริญ 750033 : บ้านเหล่าหนาด ฐิติมา  พฤกษามาตย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
32 สพป.อำนาจเจริญ 750033 : บ้านเหล่าหนาด สุขสันต์  ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรวเรียน
33 สพป.อำนาจเจริญ 750027 : นาผือโคกกอก นางเกวลี  มัชฌิมา ครู
34 สพป.อำนาจเจริญ 750030 : โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง มินตรา  สาริบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.อำนาจเจริญ 750030 : โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง เสถียร  สะดีวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.อำนาจเจริญ 750031 : บ้านโคกสูง ศุภางค์  ไชยพันธ์ ธุรการโรงเรียน
37 สพป.อำนาจเจริญ 750032 : บ้านนาเรือง อนุชิต  ดิษฐะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.อำนาจเจริญ 750032 : บ้านนาเรือง เศรษฐกิจ  นนทพจน์ ครู
39 สพป.อำนาจเจริญ 750046 : บ้านนายม พงษ์สยาม  มาสุข ผูัอำนวยการโรงเรียน
40 สพป.อำนาจเจริญ 750046 : บ้านนายม ดวงสมร  สันตะวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 สพป.อำนาจเจริญ 750047 : บ้านนาเยีย นางสาวสุพินยา  เบ้าทอง ครูอัตราจ้าง
42 สพป.อำนาจเจริญ 750049 : หนองแห่โนนสมบูรณ์ วนิดา  อรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.อำนาจเจริญ 750049 : หนองแห่โนนสมบูรณ์ ชัยทวี   กันหะคุณ ครู
44 สพป.อำนาจเจริญ 750048 : บ้านนาดอกไม้ ประกาศิต   อรกูล พนักงานราชการ
45 สพป.อำนาจเจริญ 750034 : บ้านโคกช้างฮ้าย นายนิติพล  คัทนศรี ครูชำนาญการ
46 สพป.อำนาจเจริญ 750035 : บ้านนาโพธิ์ พิศุทธิ์   กันยวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.อำนาจเจริญ 750035 : บ้านนาโพธิ์ นิรุบล  นางสาวนิรุบล รุณกัน ธุรการโรงเรียน
48 สพป.อำนาจเจริญ 750036 : บ้านดงสวาง นางชนิดาภา   อุทธา พนักงานราชการ
49 สพป.อำนาจเจริญ 750041 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว เมืองไทย  ชัยมาตย์ ครู
50 สพป.อำนาจเจริญ 750039 : นาวังกุดตากล้า ผดุงศักดิ์  คำผาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.อำนาจเจริญ 750045 : บ้านนาคำสามัคคี สุธาทิพย์  สารโท ธุรการ
52 สพป.อำนาจเจริญ 750045 : บ้านนาคำสามัคคี นางนงเยาว์   สิงห์แก้ว ครู
53 สพป.อำนาจเจริญ 750042 : บ้านนาหมอม้า นายณัทกาญจน์  สองสี พนักงานราชการ
54 สพป.อำนาจเจริญ 750043 : บ้านหนองเรือ นายจำลอง  มาจันแดง ครู
55 สพป.อำนาจเจริญ 750044 : แก้งกฐินภูจำปา วรารัตน์  อรอรรถ เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.อำนาจเจริญ 750010 : บ้านดงบังพัฒนา ฉัตรชนก  มาสิริสกุล ครู
57 สพป.อำนาจเจริญ 750011 : บ้านคำสร้างบ่อ กมลทิพย์  โมริดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.อำนาจเจริญ 750012 : บ้านดอนดู่ ศิรินยา  ใจทอง ครูผู้ช่วย
59 สพป.อำนาจเจริญ 750008 : ชุมชนบ้านน้ำปลีก นางสาวหนูกร  โพธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.อำนาจเจริญ 750006 : บ้านโนนโพธิ์ อัจฉราวรรณ  กาญจนาภา ครูธุรการโรงเรียน
61 สพป.อำนาจเจริญ 750005 : โพธิ์ศิลานาหว้า นายประมวล  เจริญรัตน์ ครู
62 สพป.อำนาจเจริญ 750005 : โพธิ์ศิลานาหว้า นายทศพร  วันชูเพลิด ครูพี่เลี้ยง
63 สพป.อำนาจเจริญ 750007 : นาห้วยยางสองคอน นางสาวฟางทิพย์  บุตรวงษ์ ครูธุรการ
64 สพป.อำนาจเจริญ 750007 : นาห้วยยางสองคอน นางกรรณิการ์  รักชาติ ครู
65 สพป.อำนาจเจริญ 750024 : ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม สุขจิราภรณ์  ทิพย์อุตร ครู
66 สพป.อำนาจเจริญ 750024 : ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม นิชาดา  วามะลุน ครู
67 สพป.อำนาจเจริญ 750020 : บ้านโนนหนามแท่ง นายบุญส่ง  จันทร ครู
68 สพป.อำนาจเจริญ 750020 : บ้านโนนหนามแท่ง อารญา  นางสาวอารญา สุขไชย ธุรการ
69 สพป.อำนาจเจริญ 750022 : โสกโดนคำไหลคำเตย วรารัตน์  สันติวงษ์ ครู
70 สพป.อำนาจเจริญ 750023 : บ้านทับเมย นายประจักษ์  โพธิลังกา ครู
71 สพป.อำนาจเจริญ 750023 : บ้านทับเมย นายวิเศษ  เห็มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.อำนาจเจริญ 750068 : บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ แววตา  ธรรมลี ครู
73 สพป.อำนาจเจริญ 750025 : บ้านเจริญสามัคคี อารมณ์  จำลองสอง ครู
74 สพป.อำนาจเจริญ 750026 : มิ่งมงคล พรพิมล  สวัสดี ครู
75 สพป.อำนาจเจริญ 750065 : บ้านดอนแดง วรธรรม  พิลาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.อำนาจเจริญ 750069 : บ้านโนนจาน ปนัสยา  ชาญสมร ครูอัตราจ้าง
77 สพป.อำนาจเจริญ 750002 : เมืองอำนาจเจริญ นางมนัชญา  คำบุญ ครู
78 สพป.อำนาจเจริญ 750063 : ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ จันทร์เพ็ญ  ฤทธิทิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
79 สพป.อำนาจเจริญ 750001 : อนุบาลอำนาจเจริญ นายรุ่งเรือง  ไชยคำ ครู
80 สพป.อำนาจเจริญ 750001 : อนุบาลอำนาจเจริญ นายรุ่งเรือง  ไชยคำ ครู
81 สพป.อำนาจเจริญ 750001 : อนุบาลอำนาจเจริญ รัฐศาสตร์  คุณสมบัติ ครู
82 สพป.อำนาจเจริญ 750003 : ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) นายบุญส่ง  ลันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.อำนาจเจริญ 750003 : ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) ดวงกมล  นีระพันธ์ ธุรการโรงเรียน
84 สพป.อำนาจเจริญ 750082 : ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง ศิริชัย  อินบุตร ครู
85 สพป.อำนาจเจริญ 750083 : บ้านถ่อนใหญ่ นายมะโนต  อินรีย์ ครู
86 สพป.อำนาจเจริญ 750085 : บ้านก่อนาดี เรืองอุไร  เพียรคุ้ม ครู
87 สพป.อำนาจเจริญ 750084 : บ้านโคกก่องนคร ณัฐชัย  ศรีทอง ครู
88 สพป.อำนาจเจริญ 750058 : สร้างนกทาดอนหวาย นางวนิดา  กาทอง ครู
89 สพป.อำนาจเจริญ 750074 : บ้านโนนดู่ เทวัน  เจริญจิตร ครู
90 สพป.อำนาจเจริญ 750074 : บ้านโนนดู่ ธาดา  ศรีประเสรฐ ครู
91 สพป.อำนาจเจริญ 750075 : บ้านคำมะโค้งหนองแฝก ลิมล  บุญหาญ ธุรการ
92 สพป.อำนาจเจริญ 750062 : ขามนาเพียงโคกยาว จิราวรรณ   บรรเทา ธุรการ
93 สพป.อำนาจเจริญ 750061 : บ้านบาก ทองเหลือง  คำผาลา ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.อำนาจเจริญ 750059 : พัฒนาสามัคคี วิชิตชัย  ใจว่อง ครู
95 สพป.อำนาจเจริญ 750060 : บ้านดงสีโท นางสาวบุญตา  สุขรักษา ครูผู้ช่วย
96 สพป.อำนาจเจริญ 750070 : คำมะเบื่อแสงเพชร นางราตรี  กลิ่นหอม ครู
97 สพป.อำนาจเจริญ 750064 : ห้วยไร่หาดทรายมูล นิยม  บุญแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.อำนาจเจริญ 750066 : ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย นางสาวจริญญา  แก่นกุล ครูธุรการ
99 สพป.อำนาจเจริญ 750073 : บ้านคำปอแก้วคำไหล ชูระศักดิ์  คำเฉย เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.อำนาจเจริญ 750073 : บ้านคำปอแก้วคำไหล สุรชาติ  จันทนะชาติ พนักงานยราชการ
101 สพป.อำนาจเจริญ 750071 : เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร ครู
102 สพป.อำนาจเจริญ 750071 : เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง นางสาวพจมาน  ลูกโม ครู
103 สพป.อำนาจเจริญ 750072 : บ้านหนองบัวสงยาง นายธนกฤต  นิ้วทอง ครูธุรการโรงเรียน
104 สพป.อำนาจเจริญ 750093 : บ้านคำแก้ว นางดาริณี  มีสิงห์ ครู
105 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย กาญจนา  หอมเนียม ครู
106 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย ทนงศักดิ์  พลอยพันธ์ ครู
107 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย ภัทราพร  เคนบุบผา ครูผู้ช่วย
108 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย กาญจนา  หอมเนียม ครู
109 สพป.อำนาจเจริญ 750096 : บ้านโคกจักจั่น ชมพร  กินรีโดน ครู ค.ศ. 3
110 สพป.อำนาจเจริญ 750098 : ดงแสนแก้วดงสำราญ จินดา  สินเติม ครู
111 สพป.อำนาจเจริญ 750095 : บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี พยัคฆ์  บุระมุข ครู
112 สพป.อำนาจเจริญ 750102 : นาเจริญหนองแดง นางบังอร  บุญมาวัด ครู ค.ศ.2
113 สพป.อำนาจเจริญ 750102 : นาเจริญหนองแดง สิบเอกปิยพงษ์  พาเรือง ครู
114 สพป.อำนาจเจริญ 750103 : บ้านโคกก่ง ศิริสรณ์  พลราชม ครู
115 สพป.อำนาจเจริญ 750103 : บ้านโคกก่ง ศิริสรณ์  พลราชม ครู
116 สพป.อำนาจเจริญ 750104 : บ้านบุ่งเขียว นายศุภสิทธิ์  ทองแก้ว ครู
117 สพป.อำนาจเจริญ 750104 : บ้านบุ่งเขียว เปรียญ  ถาพร ครู
118 สพป.อำนาจเจริญ 750105 : บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วิสันต์  บริบูรณ์ ครู คศ.3
119 สพป.อำนาจเจริญ 750106 : บ้านหินกองสามัคคี จริยาภรณ์  สิงห์ทอง ครู
120 สพป.อำนาจเจริญ 750107 : บ้านพุทธรักษา สุกัญญา  กวางแก้ว ครูผู้ช่วย
121 สพป.อำนาจเจริญ 750107 : บ้านพุทธรักษา ทำนอง  เสนสร ครู
122 สพป.อำนาจเจริญ 750108 : บ้านนางาม นางสาวปริศรา  บุตรการ ครูผุ้ช่วย
123 สพป.อำนาจเจริญ 750110 : บ้านโสกกระแต้ นางสาวนาตยา  สวาศรี ครูอัตรจ้าง
124 สพป.อำนาจเจริญ 750110 : บ้านโสกกระแต้ ว่าที่ร้อยตรีสุเมธี  หาญจิต ครู
125 สพป.อำนาจเจริญ 750091 : ชุมชนโคกสารวิทยา รมณ  นันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.อำนาจเจริญ 750091 : ชุมชนโคกสารวิทยา นายจักรพงศ์  บุญธรรม ครู
127 สพป.อำนาจเจริญ 750092 : บ้านคันสูง นางสาวอัมรัตน์  บุตรภักดี ครู
128 สพป.อำนาจเจริญ 750109 : บ้านหินขัน รัชนี  ติณะรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
129 สพป.อำนาจเจริญ 750109 : บ้านหินขัน นางสาวอรทัย  คุณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
130 สพป.อำนาจเจริญ 750099 : บ้านโนนกุง นายจิตติ  บัวพันธ์ พนักงานราชการ
131 สพป.อำนาจเจริญ 750086 : อนุบาลชานุมาน อรัญญา   เจริญวงศ์ ครู
132 สพป.อำนาจเจริญ 750087 : บ้านนาสีดา หทัยทิพย์  จันทร์แก้ว ครู
133 สพป.อำนาจเจริญ 750088 : นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 นางคมดาว  สุไชยแสง ครู
134 สพป.อำนาจเจริญ 750089 : เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางธัญวรัชญ์  แสนทวีสุข ครู
135 สพป.อำนาจเจริญ 750090 : นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 นายอนิรุทธิ์   ถิ่นเซโปน ครู
136 สพป.อำนาจเจริญ 750097 : บ้านหินสิ่ว นายสวัสดิ์  ศรีประยูร ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.อำนาจเจริญ 750100 : บ้านหนองแมงดา ทัศนวรรณ  แพงพา ครูผู้ช่วย
138 สพป.อำนาจเจริญ 750100 : บ้านหนองแมงดา นางสาววิลาวัณย์  โพพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย
139 สพป.อำนาจเจริญ 750101 : บ้านห้วยทม ประจักร  อินหงษา ครูผู้ช่วย
140 สพป.อำนาจเจริญ 750119 : สามแยกผดุงวิทย์ ทิพวรรณ  ต้นโพธิ์ ครู
141 สพป.อำนาจเจริญ 750121 : บ้านคำโพน สุกัญญา  ศรีอำพล ครูผู้สอน
142 สพป.อำนาจเจริญ 750125 : บ้านนิคม เริงเดช  หล้าบุดดา ครู
143 สพป.อำนาจเจริญ 750120 : บ้านโค้งอร่าม ประสงค์  ปามุทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
144 สพป.อำนาจเจริญ 750124 : หินเกิ้งธารศิลา นายบรรดาศักดิ์  มุทุจิตต์ ธุรการ
145 สพป.อำนาจเจริญ 750122 : บ้านหินกอง(บ้านนามน) มณีเพชร  อินทร์หอม ครู
146 สพป.อำนาจเจริญ 750116 : บ้านสามัคคี ชนกันต์  อุทิตสาร ธุรการโรงเรียน
147 สพป.อำนาจเจริญ 750132 : บ้านโคกพระวินัยดี พิชัยยุทธ  กะมณี ครู
148 สพป.อำนาจเจริญ 750132 : บ้านโคกพระวินัยดี ชาลี  วันไชย ครู คศ.3
149 สพป.อำนาจเจริญ 750144 : สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา เบญจทิพย์  ป้องกัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
150 สพป.อำนาจเจริญ 750117 : บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) นายคำสิงห์  สกุลสุข ครู
151 สพป.อำนาจเจริญ 750141 : บ้านคำย่านาง นางพรรณราย  จันทร์ดี ครู
152 สพป.อำนาจเจริญ 750111 : อนุบาลปทุมราชวงศา นางช่อผกา  กุลราษฎร์ ครู
153 สพป.อำนาจเจริญ 750113 : บ้านหนองแสง เอกรัตน์  บุญวงศ์ ครู คศ. 1
154 สพป.อำนาจเจริญ 750115 : บ้านห้วยงูเหลือม วาสนา  ลาภสาร ธุรการโรงเรียน
155 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล นายชัชวาลย์  จันทร์มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล วิทวัฒน์  นพคุณรังสฤษดิ์ ครูผู้ช่วย
157 สพป.อำนาจเจริญ 750114 : บ้านโนนสำราญ นายอุกฤษฏ์  สมเนตร ครู
158 สพป.อำนาจเจริญ 750114 : บ้านโนนสำราญ นางสาวชนิตา  คุลบุตร ครู
159 สพป.อำนาจเจริญ 750145 : บ้านโนนงาม ชนิดา  มีชัย ครู
160 สพป.อำนาจเจริญ 750146 : ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น นางสาวรัชนีย์  สายวรณ์ ครู
161 สพป.อำนาจเจริญ 750136 : หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี นางสาวศิริกมล  สมวงศ์ ครู
162 สพป.อำนาจเจริญ 750136 : หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ทิวากร  พุทธาสมศรี ครู
163 สพป.อำนาจเจริญ 750138 : บ้านชูชาติ นายณรงค์  หาดี ครู
164 สพป.อำนาจเจริญ 750133 : บ้านลือนาคำ สมคิด  อินลี ครู
165 สพป.อำนาจเจริญ 750135 : บ้านแสนสุข พิมพ์ลภัส  ภาษาดี ธุรการโรงเรียน
166 สพป.อำนาจเจริญ 750137 : บ้านโสกใหญ่ ธีระพงษ์  ศรีสำรวม ครู
167 สพป.อำนาจเจริญ 750137 : บ้านโสกใหญ่ นายดีไกร  โท ครู ชำนาญการพิเศษ
168 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข สดุดี  ผาภูมิโกสุม ครูผู้ช่วย
169 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข บังอร  ภักตะภา ครู
170 สพป.อำนาจเจริญ 750134 : บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา อัครินทร์  อินลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.อำนาจเจริญ 750143 : บ้านสงยางนาตากล้า สุภาพร   แสนเรือง ครูธุรการ
172 สพป.อำนาจเจริญ 750142 : หนองข่าป่าหวาย จีรวัฒน์  แก้วไวยุทธ ครูผู้ช่วย
173 สพป.อำนาจเจริญ 750140 : บ้านหนองไฮ วนิดา  พรมนต์ ครูชำนาญการ
174 สพป.อำนาจเจริญ 750118 : บ้านตาด อมรรัตน์  เสนาชัย ครู
175 สพป.อำนาจเจริญ 750126 : บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) วนัชพร  คันธะมาลา เจ้าหน้าที่พัสดุ
176 สพป.อำนาจเจริญ 750129 : บ้านหนองสะโน นายมงคล  ต้นงอ ครู
177 สพป.อำนาจเจริญ 750129 : บ้านหนองสะโน นายจักรี  ศรีมุงคุณ ครู
178 สพป.อำนาจเจริญ 750131 : บ้านคำน้อย พิมพ์ใจ  สิงห์ชา ครูอัตราจ้าง
179 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ ระวิวรรณ  จันทนชาติ ครู
180 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ นางสาวสุพินดา  สงวนสิน ครูชำนาญการพิเศษ
181 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ สินีนาถ  โลมรัตน์ ครู
182 สพป.อำนาจเจริญ 750130 : บ้านดอนดู่ นายคมสันต์   อ่อนน้อม ครูอัตราจ้าง
183 สพป.อำนาจเจริญ 750123 : บ้านดอนชาด นายถนอม  เจริญจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
184 สพป.อำนาจเจริญ 750127 : บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ปณิธาน  อยู่เย็น ครู
185 สพป.อำนาจเจริญ 750155 : บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) นายศุภกร  อุทิตสาร ครูู
186 สพป.อำนาจเจริญ 750156 : บ้านจานลาน พรพิมล   ปัญญาดี ครู
187 สพป.อำนาจเจริญ 750156 : บ้านจานลาน พงศ์พชกร  อุทธา ครู
188 สพป.อำนาจเจริญ 750157 : บ้านโนนหวางโนนกุง วรัญญา  มาเหง่า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
189 สพป.อำนาจเจริญ 750158 : บ้านผึ้ง นางสาว   วลาพร เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.อำนาจเจริญ 750159 : บ้านดอนแดงนาโนน นายพีรเดช  โมลัยรักษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
191 สพป.อำนาจเจริญ 750159 : บ้านดอนแดงนาโนน นายพีรเดช  โมลัยรักษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
192 สพป.อำนาจเจริญ 750160 : บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) นางสาวกาญจนา  ปามุทา ครู
193 สพป.อำนาจเจริญ 750161 : อุ่มยางหนองดั่ง ศักดิ์สิทธฺ์  มาประสม ครู
194 สพป.อำนาจเจริญ 750162 : บ้านนาแวงหนองหัวลิง อดิศักดิ์  แสนวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
195 สพป.อำนาจเจริญ 750162 : บ้านนาแวงหนองหัวลิง นางประภัสสร  ผ่องศาลา ครู
196 สพป.อำนาจเจริญ 750151 : บ้านม่วงสวาสดิ์ กมลนุช   ไวยพันธ์ ครู
197 สพป.อำนาจเจริญ 750147 : อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ธราภรณ์  สมเนตร ครู
198 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) นายทรงยศ  ภักตะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) นางสาวจิตติมา  ศาลาแก้ว ธุรการโรงเรียน
200 สพป.อำนาจเจริญ 750163 : บ้านนาสะแบง เบญญาภา  วงเวียน ธุรการโรงเรียน
201 สพป.อำนาจเจริญ 750150 : ชุมชนบ้านเสารีก นางสาวพิทยา  ถาพร ครูชำนาญการพิเศษ
202 สพป.อำนาจเจริญ 750152 : บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) นางอรทัย  สิงห์แก้ว ครู
203 สพป.อำนาจเจริญ 750164 : ไม้กลอนดอนหวาย นางเพ็ญพัฒน์  พลเทพ ครูชำนาญการพิเศษ
204 สพป.อำนาจเจริญ 750164 : ไม้กลอนดอนหวาย นางนริสรา  ดาษดา ครู ชำนาญการพิเศษ
205 สพป.อำนาจเจริญ 750165 : บ้านโพนเมือง ไสว  ทามแก้ว ครู
206 สพป.อำนาจเจริญ 750165 : บ้านโพนเมือง อนุชา  พงษ์พันนา ธุรการ
207 สพป.อำนาจเจริญ 750166 : บ้านโนนทุ่งดอนชาด นายปรีชา  สิงห์โท ผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.อำนาจเจริญ 750167 : บ้านหัวดอนขามสามัคคี Amornrat  Wannasopa ครู
209 สพป.อำนาจเจริญ 750168 : โนนสูงโคกกลาง ธนวัฒน์  สิงห์ชา ธุรการ
210 สพป.อำนาจเจริญ 750168 : โนนสูงโคกกลาง นางสาวจตุพร  สุขกันยา พนักงานราชการ
211 สพป.อำนาจเจริญ 750169 : บ้านถ่อนดอนม่วง นางสาวจิตบรรจง   สีวจูม ครูอัตราจ้าง
212 สพป.อำนาจเจริญ 750169 : บ้านถ่อนดอนม่วง นายประสงค์  อุทธา ครูชำนาญการพิเศษ
213 สพป.อำนาจเจริญ 750170 : บ้านนายูง THANARAK  SONTHIHA ครู
214 สพป.อำนาจเจริญ 750154 : บ้านจิก นางเฟื้องฟ้า  สระเพชร ธุรการ
215 สพป.อำนาจเจริญ 750190 : บ้านโคกกลางเหนือ นายศราวุธ  บุญทา ครูธุรการ
216 สพป.อำนาจเจริญ 750190 : บ้านโคกกลางเหนือ อุดร  เรืองศรี ครูชำนาญการพิเศษ
217 สพป.อำนาจเจริญ 750191 : บ้านโนนสูง ปาณิสรา  ทองแสวง ครู
218 สพป.อำนาจเจริญ 750192 : บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) สุนิสา  สายแดง ครู
219 สพป.อำนาจเจริญ 750193 : บ้านห่องเตย นางทิพวรรณ  จันทะโชติ ครู
220 สพป.อำนาจเจริญ 750193 : บ้านห่องเตย นายวาสนา  พรมวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
221 สพป.อำนาจเจริญ 750177 : บ้านโพนทอง นิภาพร  เอื้อเฟื้อ ครู
222 สพป.อำนาจเจริญ 750178 : บ้านโป่งหิน นายสมชาย  ระหงษ์ ครู
223 สพป.อำนาจเจริญ 750179 : บ้านหนองโนสวนโคก นายเรืองเดช   ค่าแพง ครู
224 สพป.อำนาจเจริญ 750188 : บ้านนาหนองใหญ่ นายยุทธกิต  แสนจันทร์ พนักงานราชการ
225 สพป.อำนาจเจริญ 750189 : บ้านศรีราชา นายบัญชา  ใจทน ครู
226 สพป.อำนาจเจริญ 750184 : ชุมชนไร่สีสุก สุจิตร  บุญลักษณ์ ครู
227 สพป.อำนาจเจริญ 750176 : บ้านหนองคล้า ระพีภาร  เบ้าทอง ครู
228 สพป.อำนาจเจริญ 750172 : บ้านบก นางอุทัย  ศีลาสาร ครู
229 สพป.อำนาจเจริญ 750173 : ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางทองมี  สาริพันธ์ ครู
230 สพป.อำนาจเจริญ 750174 : บ้านคึมข่า นางพิทยาภรณ์  โหง่นคำ ครู
231 สพป.อำนาจเจริญ 750175 : บ้านนาสะอาด นางลำใย  ไวยพันธ์ ครู
232 สพป.อำนาจเจริญ 750171 : อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) อาวุธ  มูลหลวง ครุ
233 สพป.อำนาจเจริญ 750171 : อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) ณัฏฐาพร  โสภณ ครู
234 สพป.อำนาจเจริญ 750185 : บ้านหนองสามสีหนองดินดำ นายชวลิต  ปาวะรีย์ ครู
235 สพป.อำนาจเจริญ 750186 : บ้านสมสะอาดเนินกุง มิตร  สุระเสน ครู
236 สพป.อำนาจเจริญ 750186 : บ้านสมสะอาดเนินกุง นายณรงค์  ชมพูพาทย์ ครู
237 สพป.อำนาจเจริญ 750187 : บ้านโนนสมบูรณ์ กุสุมาลย์  ใจสุข ครู
238 สพป.อำนาจเจริญ 750180 : บ้านหนองไฮ นางสาวบุปผา  สุระเกษ ครู
239 สพป.อำนาจเจริญ 750181 : บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง นางอรทัย  สมบูรณ์ ครู
240 สพป.อำนาจเจริญ 750182 : บ้านนาอุดม ว่าที่ร้อยตรีสิริวัฒน์  ประกิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
241 สพป.อำนาจเจริญ 750199 : บ้านหนองแคน หนองแคน  นายเดช วงศ์ละคร ครู
242 สพป.อำนาจเจริญ 750199 : บ้านหนองแคน นายเดช  วงศ์ละคร ครู
243 สพป.อำนาจเจริญ 750204 : ชุมชนบ้านคำพระ อธิฆัมพร  วามะลุน ครู
244 สพป.อำนาจเจริญ 750204 : ชุมชนบ้านคำพระ ธิติพร  ทรวงดอน ครู
245 สพป.อำนาจเจริญ 750205 : โคกชาดกลางท่าโพธิ์ จุฬาลักษณ์  บุญทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
246 สพป.อำนาจเจริญ 750205 : โคกชาดกลางท่าโพธิ์ วิญญู  มอญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
247 สพป.อำนาจเจริญ 750206 : บ้านท่ายางชุม พัทธนันท์  นิพัทธินนท์ ครู
248 สพป.อำนาจเจริญ 750206 : บ้านท่ายางชุม นางสุนียา  มหาชาติ ครู
249 สพป.อำนาจเจริญ 750208 : บ้านโนนหนามแท่ง วาสนา  ประเสริฐพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
250 สพป.อำนาจเจริญ 750208 : บ้านโนนหนามแท่ง รินญา  บุญทน ครู
251 สพป.อำนาจเจริญ 750208 : บ้านโนนหนามแท่ง นายจำนงค์   ลูกใบ ครู
252 สพป.อำนาจเจริญ 750209 : บ้านโนนเมือง นางวิไลพร   พัฒนะราช ครู
253 สพป.อำนาจเจริญ 750209 : บ้านโนนเมือง ศศิวิมล  ด้วงคำ ธุรการ
254 สพป.อำนาจเจริญ 750197 : บ้านดู่พัฒนา นางวิจิตรา   พัฒนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่พัฒนา
255 สพป.อำนาจเจริญ 750200 : บ้านเป้า นายสง่า  จารุสิน ธุรการ
256 สพป.อำนาจเจริญ 750200 : บ้านเป้า นายธีระศักดิ์  อินทร์ทอง ครู
257 สพป.อำนาจเจริญ 750201 : หัวดงหนองคลอง นางวาสนา  ธิษาไชย ครู
258 สพป.อำนาจเจริญ 750194 : เค็งใหญ่หนองงูเหลือม ธนพร  พารีวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
259 สพป.อำนาจเจริญ 750196 : บ้านชาด เพียรมณี  จำปาโท ครู
260 สพป.อำนาจเจริญ 750232 : ชุมชนบ้านจิกดู่ วรรณา  แจ่มใส ครูอัตราจ้าง
261 สพป.อำนาจเจริญ 750233 : บ้านโพนขวาว นายศุภฤกษ์  ฤกษ์ใหญ่ ธุรการ
262 สพป.อำนาจเจริญ 750233 : บ้านโพนขวาว นางสายสมร  บุษย์จันทร์ ครู
263 สพป.อำนาจเจริญ 750234 : บ้านโนนผักหวาน ธีรยุทธ  แสงป้อง ครูผู้ช่วย
264 สพป.อำนาจเจริญ 750234 : บ้านโนนผักหวาน นางสาววัชราภรณ์  หน่อแก้ว ครู ธุรการ
265 สพป.อำนาจเจริญ 750235 : บ้านหนองเทา ชไมพร  ไชยจันทร์ ธุรการโรงเรียน
266 สพป.อำนาจเจริญ 750236 : หนองยอดู่ในวิทยา นางจันทร์แสง  กองเพชร ครู
267 สพป.อำนาจเจริญ 750210 : บ้านขุมเหล็ก นางศิริกาญจนา  ศรีไผ่ใหญ่ ครู
268 สพป.อำนาจเจริญ 750211 : คุรุประชาสรรค์ ปณิตา  ใจอุ่น ครู
269 สพป.อำนาจเจริญ 750212 : บ้านชะแงะ รังสิทธิ์  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการ
270 สพป.อำนาจเจริญ 750212 : บ้านชะแงะ สว่าง สุรำไพ  สุรำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
271 สพป.อำนาจเจริญ 750213 : บ้านโนนค้อทุ่ง สุชาติ  ธารารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
272 สพป.อำนาจเจริญ 750213 : บ้านโนนค้อทุ่ง วรรณิสา  สีเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
273 สพป.อำนาจเจริญ 750213 : บ้านโนนค้อทุ่ง สมัย  จุฬารมย์ เจ้าหน้าที่
274 สพป.อำนาจเจริญ 750215 : บ้านโพนเมืองน้อย วีระเดช  พินิจพล ครู
275 สพป.อำนาจเจริญ 750216 : บ้านเหล่าขวาว ชไมพร  พลหาญ ครูอัตราจ้าง
276 สพป.อำนาจเจริญ 750217 : บ้านเวียงหลวง จิราพร  โชคชัย ธุรการ
277 สพป.อำนาจเจริญ 750231 : อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) หนูเวียง  อนุภักดิ์ ครู
278 สพป.อำนาจเจริญ 750231 : อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) กัมปนา  พุทธรักษา ครู
279 สพป.อำนาจเจริญ 750207 : ประชารัฐวิทยา จิรยุทธ  สิริสุภะ ครู
280 สพป.อำนาจเจริญ 750227 : บ้านหนองแสง นางสาวจิรนุช  บุตรภักดิ์ พนักงานราชการ
281 สพป.อำนาจเจริญ 750229 : บ้านเสียว บังอร  ชาววัง ครู
282 สพป.อำนาจเจริญ 750218 : บ้านคำข่า นางสาวลัดดา  คลังบุญวาส เจ้าหน้าที่ธุรการ
283 สพป.อำนาจเจริญ 750218 : บ้านคำข่า นางสาวมะลิวรรณ์  ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
284 สพป.อำนาจเจริญ 750219 : บ้านคำน้อย นิตยา  แสนคำ พนักงานราชการ
285 สพป.อำนาจเจริญ 750220 : บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สุจิตราภรณ์  สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
286 สพป.อำนาจเจริญ 750221 : บ้านโนนแคน กาญจนา  เศษขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.อำนาจเจริญ 750222 : หนองไหลคึมน้อยวิทยา พรรณิภา  สุชิลา ธุรการ
288 สพป.อำนาจเจริญ 750222 : หนองไหลคึมน้อยวิทยา จิรัศยา  ชวนชม ครู
289 สพป.อำนาจเจริญ 750223 : บ้านสร้างถ่อ ธวัชชัย  จันดาวัลย์ ครู
290 สพป.อำนาจเจริญ 750224 : บ้านใหม่พัฒนา นายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุตร พนักงานราชการ
291 สพป.อำนาจเจริญ 750195 : บ้านโคกเลาะ เทอดพงษ์  ธนู ครูธุรการ
292 สพป.อำนาจเจริญ 750214 : บ้านหนองแก้ว อมรรัตน์  ขันเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
293 สพป.อำนาจเจริญ 750198 : บ้านโนนค้อ วิเชียร  มาระวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ
294 สพป.อำนาจเจริญ 750202 : บ้านบ่อชะเนง ศิรประภา  ยืนนาน พนักงานราชการ
295 สพป.อำนาจเจริญ 750203 : บ้านคำเจริญ นงลักษณ์  หิรัญวร ธุรการ
296 สพป.อำนาจเจริญ 750226 : บ้านหนองขอน ชุติมา  ไชยจันทร์ ธุรการ
297 สพป.อำนาจเจริญ 750228 : บ้านโสกท่าวังหิน นางสาวชรินรัตน์  สินเติม เจ้าหน้าที่ธุรการ
298 สพป.อำนาจเจริญ 750228 : บ้านโสกท่าวังหิน นางสาวชรินรัตน์  สินเติม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
299 สพป.อำนาจเจริญ 750230 : บ้านหัวตะพาน นายสุรีย์  บัวเหลา ครูชำนาญการพิเศษ
300 สพป.อำนาจเจริญ 750244 : บ้านกุงชัย สมจิตร  หูวอง ครูชำนาญการพิเศษ
301 สพป.อำนาจเจริญ 750244 : บ้านกุงชัย ไพโรจน์  ใจดี ผู้อำนวยการ
302 สพป.อำนาจเจริญ 750246 : บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ยุทธวัชร์  งามสาย ธุรการโรงเรียน
303 สพป.อำนาจเจริญ 750249 : บ้านเหล่าฝ้าย ปวีณา  ช่วยตา พนักงานราชการ
304 สพป.อำนาจเจริญ 750249 : บ้านเหล่าฝ้าย ปวีณา  ช่วยตา ครู
305 สพป.อำนาจเจริญ 750248 : บ้านหนองยาง นางรัชนัพร  บุญศรี ครู
306 สพป.อำนาจเจริญ 750247 : ดอนชีหนองมะยอด วีรพล  นามวงศ์ ครู
307 สพป.อำนาจเจริญ 750245 : บ้านจอกพัฒนา นายสงกรานต์  วาปี ครู
308 สพป.อำนาจเจริญ 750239 : บ้านดงมะยางหนองนกหอ นางสาวเพียงฤทัย  สินมาก ครู
309 สพป.อำนาจเจริญ 750243 : บ้านแยหนองแคน นายสุนทร   โคตะวัน ครู
310 สพป.อำนาจเจริญ 750238 : บ้านโคกกลาง สุภาพร  จันมี ครู
311 สพป.อำนาจเจริญ 750238 : บ้านโคกกลาง ประวิทย์  มาริบุตร ครู
312 สพป.อำนาจเจริญ 750237 : บ้านกุดสิม นางสาวศุภพร  แสนพาน ธุรการโรงเรียน
313 สพป.อำนาจเจริญ 750237 : บ้านกุดสิม ธีรกานต์  ธรรมสาร ครู
314 สพป.อำนาจเจริญ 750237 : บ้านกุดสิม นายนราเทพ  ขยันทำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
315 สพป.อำนาจเจริญ 750242 : ม่วงหนองแดงหนองกะเลา นางสุรีย์  หงษ์สุวรรณ ครู
316 สพป.อำนาจเจริญ 750251 : อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) นางสาวฉวีวรรณ  สมบูรณ์ ครู
317 สพป.อำนาจเจริญ 750252 : บ้านน้ำท่วม นางสาวนิภาพร  ดำมา ครู
318 สพป.อำนาจเจริญ 750252 : บ้านน้ำท่วม เสาวณี  ทำจำปา ครู
319 สพป.อำนาจเจริญ 750241 : ประชาสามัคคี นางสาวสลินญา  สุวะไชย ครู
320 สพป.อำนาจเจริญ 750256 : บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี หนูเตรียม  เพชรด่านเหนือ ครู
321 สพป.อำนาจเจริญ 750240 : บ้านน้ำซับ ศศิกาญจน์  ไชยเสนา ครู
322 สพป.อำนาจเจริญ 750240 : บ้านน้ำซับ สมศักดิ์   รำไพ ครู
323 สพป.อำนาจเจริญ 750240 : บ้านน้ำซับ นางสาวอทิตยา   สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
324 สพป.อำนาจเจริญ 750261 : บ้านเหล่าเลิง สุมิตร  การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
325 สพป.อำนาจเจริญ 750260 : บ้านไร่ขี วราภรณ์  วงษ์ธรรม ครู
326 สพป.อำนาจเจริญ 750258 : บ้านนาอุดม ศิริพร  ชูญาติ ครู
327 สพป.อำนาจเจริญ 750259 : บ้านฟ้าห่วน เจษฎาพร  โพธิพันธ์ ธุรการ
328 สพป.อำนาจเจริญ 750259 : บ้านฟ้าห่วน ประมวล  ลัยรัตน์ ผอ
329 สพป.อำนาจเจริญ 750254 : บ้านหนองไผ่ มณีวรรณ  ไชยกระโทก ครู
330 สพป.อำนาจเจริญ 750255 : บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ ดาวเรือง  สู่เสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
331 สพป.อำนาจเจริญ 750255 : บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ ดาวเรือง  สู่เสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
332 สพป.อำนาจเจริญ 750253 : บ้านยางช้า พัชนีย์  มาตย์นอก ครู
333 สพป.อำนาจเจริญ 750253 : บ้านยางช้า จะเด็จ  หล้ามาชน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
334 สพป.อำนาจเจริญ 750285 : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ เบญจ  ทิพย์คุณ ครู ผู้ช่วย
335 สพป.อำนาจเจริญ 750285 : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ทรงเดช  โสมรักษ์ ครูผู้ช่วย