รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.บึงกาฬ 660521 : โซ่พิสัยพิทยาคม จรรยา ศรีมังคละ  ศรีมังคละ ครู
2 สพม.บึงกาฬ 660522 : ศรีชมภูวิทยา นางสาวสายใจ  นิตยวัน ครู
3 สพม.บึงกาฬ 660523 : โนนคำพิทยาคม อธิวัฒน์  รัตน์สีวอ ครู
4 สพม.บึงกาฬ 660524 : โพนทองประชาสรรค์ สมชาย  บุญญาพิทักษ์ ครู
5 สพม.บึงกาฬ 660536 : ปากคาดพิทยาคม นครินทร์  พรมกลาง ครู คศ.2
6 สพม.บึงกาฬ 660537 : หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวลัดดาวัลย์  ไกรโหล ครู
7 สพม.บึงกาฬ 660538 : สมสนุกพิทยาคม นิภารัตน์  การุญ ครู
8 สพม.บึงกาฬ 660538 : สมสนุกพิทยาคม นางรุ่งทิวา  คำแฝง ครู
9 สพม.บึงกาฬ 660507 : บึงกาฬ กนกรัชต์  จันทร์อ้วน ครู
10 สพม.บึงกาฬ 660507 : บึงกาฬ แสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์ ครู
11 สพม.บึงกาฬ 660509 : หนองเข็งวิทยาคม นาถดนัย  โชติจำรัส ครู
12 สพม.บึงกาฬ 660510 : โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นัฎฐกานต์  พรมโสภา ครูผู้ช่วย
13 สพม.บึงกาฬ 660508 : นาสวรรค์พิทยาคม มาลินี  ทุมสะกะ ครู ชำนาญการพิเศษ
14 สพม.บึงกาฬ 660511 : พรเจริญวิทยา นายวัชรินทร์  ถันชนนาง ครู
15 สพม.บึงกาฬ 660512 : หนองหัวช้างวิทยา ไกรวิชญ์  เทพนีรมิตร ครู
16 สพม.บึงกาฬ 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม ทิพวรรณ  นาเชียงใต้ ครู
17 สพม.บึงกาฬ 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม จุฑามาศ  ปราณีตพลคลัง ครูผู้ช่วย
18 สพม.บึงกาฬ 660530 : เซกา เจษฎา  มหาโคตร ครู
19 สพม.บึงกาฬ 660530 : เซกา ทวินันท์  ชาติชำนิ ครูผู้ช่วย
20 สพม.บึงกาฬ 660531 : หนองหิ้งพิทยา สิงโตทอง  โสภาพรม ครู ค.ศ.1
21 สพม.บึงกาฬ 660532 : โสกก่ามวิทยา ทรงพล  ทะรังศรี ครู
22 สพม.บึงกาฬ 660532 : โสกก่ามวิทยา กัลยกร  ธรรมธิ หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
23 สพม.บึงกาฬ 660532 : โสกก่ามวิทยา ชาญฤทธิ์  เมืองพวน ครู
24 สพม.บึงกาฬ 660533 : เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประพันธ์พงษ์  สามารถ ครูผู้ช่วย
25 สพม.บึงกาฬ 660534 : ประชานิมิตพิทยานุกูล วัษพล  โยโพธิ์ ครูผู้ช่วย
26 สพม.บึงกาฬ 660534 : ประชานิมิตพิทยานุกูล นางภานุมาศ  พิมโยธา ครู
27 สพม.บึงกาฬ 660535 : เจ็ดสีวิทยาคาร ปรีดา  รัตนเวฬุ ครู
28 สพม.บึงกาฬ 660535 : เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวสาวิตรี   กันนุลา ครูผู้ช่วย
29 สพม.บึงกาฬ 660539 : บึงโขงหลงวิทยาคม ณัฐวุฒิ  หอมแพน ครู
30 สพม.บึงกาฬ 660540 : ท่าดอกคำวิทยาคม ชณิฏตา  เดิมทำรัมย์ พนักงานราชการ
31 สพม.บึงกาฬ 660541 : ศรีวิไลวิทยา กิติพงษ์  สัพโส ครู
32 สพม.บึงกาฬ 660541 : ศรีวิไลวิทยา พุทธิทรง  บุญทวี ครู
33 สพม.บึงกาฬ 660542 : ภูทอกวิทยา นายณัฐพงษ์  วิเศษสา ครู
34 สพม.บึงกาฬ 660543 : บุ่งคล้านคร วสันต์  ผูพงษ์ ครู