รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.บึงกาฬ 660114 : บ้านคำแก้วโนนสามัคคี นางจิดาภา  ทองกรอบ ครู
2 สพป.บึงกาฬ 660115 : บ้านหนองโดดอนเสียด นางวิลาวรรณ  นาอินทร์ ครู
3 สพป.บึงกาฬ 660115 : บ้านหนองโดดอนเสียด นางสาวภาสิกา  ไชยทองดี ครู คศ๑
4 สพป.บึงกาฬ 660116 : บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ นายหนูพิษ  ปัดชาชม ครู
5 สพป.บึงกาฬ 660116 : บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ นางสางดาวปริญญา  โยธะวงค์ ครู
6 สพป.บึงกาฬ 660117 : บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม ธนาเทพ  ติละกูล ครู
7 สพป.บึงกาฬ 660118 : บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สายัณห์  พันธุ์ทอง ครู
8 สพป.บึงกาฬ 660118 : บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง นางสาวเพ็ญนภา  ศรีคำทิพย์ ครูผู้ช่วย
9 สพป.บึงกาฬ 660113 : บ้านคำแวง นายนิยม  สมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.บึงกาฬ 660113 : บ้านคำแวง นายนิยม  สมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแวง
11 สพป.บึงกาฬ 660110 : บ้านห้วยทราย นายดนัย  สัตถาผล ครู ชำนาญการ
12 สพป.บึงกาฬ 660111 : บ้านท่าสวาทท่าลี่ นางชุติญาพัฐ  รักษา ครู
13 สพป.บึงกาฬ 660112 : บ้านโคกสะอาด สุวิทย์  ผ่องแผ้ว ครูชำนาญการ
14 สพป.บึงกาฬ 660107 : อนุบาลโซ่พิสัย นางสาวสุวิมล  ผิวเงิน ครู
15 สพป.บึงกาฬ 660107 : อนุบาลโซ่พิสัย นางสาวสุรีวัลย์   ภูมิพันธ์ ครู
16 สพป.บึงกาฬ 660107 : อนุบาลโซ่พิสัย นางสาวแพรวพรรณ  ฤทธิ์วงค์ ครู
17 สพป.บึงกาฬ 660108 : บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา กานดา  ศรีจันทร์ ครู
18 สพป.บึงกาฬ 660109 : บ้านไทรงามโนนภูดิน นายสิทธิศักดิ์  ตันตะสุทธิ์ ครู
19 สพป.บึงกาฬ 660120 : สังวาลย์วิทย์ 1 นายอุดม  คมคาย ครู
20 สพป.บึงกาฬ 660137 : บ้านถ้ำเจริญ นุ  นายชานุวัฒ พรมจันทร์ ครู
21 สพป.บึงกาฬ 660137 : บ้านถ้ำเจริญ บุญยง  วาดวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.บึงกาฬ 660121 : บ้านศรีนาวา นางสาวปานตะวัน  พรมโกฏิ ครู
23 สพป.บึงกาฬ 660121 : บ้านศรีนาวา นายชำนาญ  ชานันโท ครู
24 สพป.บึงกาฬ 660128 : บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย อมรรัตน์  ขันธวิชัย ครูชำนาญการ
25 สพป.บึงกาฬ 660135 : บ้านโนนสวาง วิลาวรรณ  คำมุงคุณ ครู
26 สพป.บึงกาฬ 660136 : บ้านหนองแวง เทพพร  เดิมมา ครูอัตราจ้าง
27 สพป.บึงกาฬ 660136 : บ้านหนองแวง ณัฐวุฒิ  สุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.บึงกาฬ 660141 : ชุมชนบ้านตูม พัสดี  เมืองเหลา ครู
29 สพป.บึงกาฬ 660144 : บ้านนาเหว่อโนนอุดม นางสาววนิดา  ชัยมุงคุณ ครู
30 สพป.บึงกาฬ 660142 : บ้านท่าคำรวม นายเชาวลิต   โชติพินิจ ครู คศ1
31 สพป.บึงกาฬ 660142 : บ้านท่าคำรวม พิไลวรรณ   ดวงคำน้อย ครู
32 สพป.บึงกาฬ 660143 : บ้านสามหนอง นันทสิทธิ์  อินทร์พจน์ ครู
33 สพป.บึงกาฬ 660143 : บ้านสามหนอง มาลี  ภักดีเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.บึงกาฬ 660125 : บ้านหนองแวงประชาสรรค์ ระนิกร  ไชยยงค์ ครู
35 สพป.บึงกาฬ 660126 : บ้านคำไผ่ อุราวรรณ  อันทะศรี ครูผู้ช่วย
36 สพป.บึงกาฬ 660127 : บ้านโคกกลาง นายวิเชียร  สีสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.บึงกาฬ 660129 : บ้านแสงอรุณ ดาวุตม์  อาษาพนม ครูผู้ช่วย
38 สพป.บึงกาฬ 660122 : บ้านศรีชมภู นางนงนุช  วันโนนาม ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.บึงกาฬ 660122 : บ้านศรีชมภู นางสาวศิริพร  ศรีปัญญา ครู
40 สพป.บึงกาฬ 660123 : บ้านนาขาม นวรรณ   ไชยบุญ ครู
41 สพป.บึงกาฬ 660124 : บ้านโนนประเสริฐ นครสวรรค์   นาพินิจ ครู
42 สพป.บึงกาฬ 660133 : บ้านห้วยลึก นางสุทธิฌา  มัยวงศ์ ครูผู้ช่วย
43 สพป.บึงกาฬ 660139 : บ้านโนนแก้วโพนทอง นางสาวชมัยพร  ป้อมสุวรรณ์ ครู
44 สพป.บึงกาฬ 660140 : บ้านป่าไร่โนนม่วง นางจันทร์อำพร  เวียงสมุทร ครู
45 สพป.บึงกาฬ 660138 : บ้านหนองพันทา ศุภาลักษณ์  พรหมภักดี ธุรการ
46 สพป.บึงกาฬ 660138 : บ้านหนองพันทา จันทร์แสง  เที่ยงธรรม ครู
47 สพป.บึงกาฬ 660131 : บ้านเหล่าทองหลาง นายกำพล  บุญคง ครู
48 สพป.บึงกาฬ 660132 : บ้านคลองทิพย์ สุรักษ์  สีต่างคำ ครู
49 สพป.บึงกาฬ 660134 : บ้านซำบอน นางสาวณัฐธิดา  สิตตะวงค์ ครูอัตตราจ้าง
50 สพป.บึงกาฬ 660362 : บ้านต้าย วิทวัส  กันแจ่ม ครูผู้ช่วย
51 สพป.บึงกาฬ 660363 : บ้านนากั้ง นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์ ครู
52 สพป.บึงกาฬ 660364 : บ้านหนองบัว นางทรงศรี  พลเวียง ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.บึงกาฬ 660359 : บ้านนาดง วิริยาภรณ์  เจริญภู ครู
54 สพป.บึงกาฬ 660372 : บ้านโสกบง นายพิเชษฐ์  เทรักสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบง
55 สพป.บึงกาฬ 660372 : บ้านโสกบง นางอิสรีภรณ์  แก้วใส ครู
56 สพป.บึงกาฬ 660372 : บ้านโสกบง นางมิ่งขวัญ  ศรีสุวรรณ ครู
57 สพป.บึงกาฬ 660357 : บ้านไร่โนนสำราญ นิพนธ์  กะทู้ ครู
58 สพป.บึงกาฬ 660373 : บ้านดาลบังบด อภิญญา  ไกยราช ครู
59 สพป.บึงกาฬ 660358 : บ้านโนนเสถียร จิราพร  สุวรรณสาร ครู
60 สพป.บึงกาฬ 660358 : บ้านโนนเสถียร ภรณ์ทิพย์  แสงสุวรรณ์ ครู
61 สพป.บึงกาฬ 660365 : บ้านพรสวรรค์ นางกษา  นามมุงคุณ ครู
62 สพป.บึงกาฬ 660361 : บ้านห้วยก้านเหลือง กรรณิการ์  ขจรภพ ครูผู้ช่วย
63 สพป.บึงกาฬ 660356 : อนุบาลปากคาด สุมาลี  ดวงชัย ครู
64 สพป.บึงกาฬ 660360 : บ้านห้วยไม้ซอด อภัสราภรณ์  วงษางาม ครูผู้ช่วย
65 สพป.บึงกาฬ 660368 : สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา มานิตย์  แสงสุวรรณ์ ครู
66 สพป.บึงกาฬ 660370 : ชุมชนสมสนุก นายบรรชา  กองแก้ว ครู
67 สพป.บึงกาฬ 660371 : บ้านศรีสว่างพัฒนา ประดิษฐา  สนิทอำนาจ ครู
68 สพป.บึงกาฬ 660374 : บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ นางจิราภา  นามเสนา ครู
69 สพป.บึงกาฬ 660369 : สิริภัทรวิทยา ธนพร  ต่างโอฐ ครูผู้ช่วย
70 สพป.บึงกาฬ 660367 : ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา จริดา  พันธไชย ครู
71 สพป.บึงกาฬ 660367 : ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา นางสาวอุทุมพร   ยางธิสาร ครู
72 สพป.บึงกาฬ 660213 : เลิดสิน กระบี่ธรรม  พรมวงค์ ครู
73 สพป.บึงกาฬ 660215 : บ้านชุมภูทอง นางสาวบัวชมภู  ภูกองไชย ครู
74 สพป.บึงกาฬ 660215 : บ้านชุมภูทอง ปราจิตร  คำธะณี ครู
75 สพป.บึงกาฬ 660216 : บ้านนาเจริญวิทยา ปริศนา  ศรีคำ ครู
76 สพป.บึงกาฬ 660217 : บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง เทวินทร์  แสนวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
77 สพป.บึงกาฬ 660220 : บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 บัญชา  วงศ์คำภา ครูผู้ช่วย
78 สพป.บึงกาฬ 660220 : บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 นางสมจันทร์  แสนหอม ครู
79 สพป.บึงกาฬ 660221 : บ้านโนนสา นายมนัส  พิมพ์กลม ครู
80 สพป.บึงกาฬ 660222 : บ้านนาคำ วรวิทย์  ภูมิศรีแก้ว ครู
81 สพป.บึงกาฬ 660223 : บ้านห้วยดอกไม้ นายสุชิน  บุทธหาญ ครู
82 สพป.บึงกาฬ 660223 : บ้านห้วยดอกไม้ นางสาวจันทร์จิรา  คัณทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.บึงกาฬ 660224 : บ้านท่าอินทร์แปลง นายวิทยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู
84 สพป.บึงกาฬ 660230 : บ้านไร่สุขสันต์ สุกัญญา   ไชยเพชร ครู
85 สพป.บึงกาฬ 660219 : บ้านโนนวังเยี่ยม วาสนา  วรรณขาม ครูผู้ช่วย
86 สพป.บึงกาฬ 660192 : บ้านห้วยเซือมเหนือ ว่าที่ร้อยตรีชลชัย  ศิริสิมะ พนักงานราชการ
87 สพป.บึงกาฬ 660193 : บ้านไคสี จิราลักษณ์  ทองลาด ครู
88 สพป.บึงกาฬ 660193 : บ้านไคสี วรวุฒิ  บุตรแสนลี ครู
89 สพป.บึงกาฬ 660194 : บ้านคำหมื่น นางดารา  บรรเทา ครู
90 สพป.บึงกาฬ 660195 : แก่งอาฮง นางสุภาพร  ภาพันธ์ ครู
91 สพป.บึงกาฬ 660228 : บ้านนาต้อง นายสาธิต  เทียมจันศร ครู
92 สพป.บึงกาฬ 660225 : ประสานมิตรวิทยา นายสุดบรรชา   โคตสี ครู
93 สพป.บึงกาฬ 660226 : บ้านคำภู โยทินย์  สีหาราช ครู
94 สพป.บึงกาฬ 660226 : บ้านคำภู นางสาวอ้อยทิพย์  แนบชิด ครูผู้ช่วย
95 สพป.บึงกาฬ 660227 : บ้านหนองยาว พันธ์ทิพย์  ตุพิลา ครู
96 สพป.บึงกาฬ 660227 : บ้านหนองยาว นายสมพร  สายสมบูรณ์ ครู
97 สพป.บึงกาฬ 660229 : บ้านห้วยเชือมใต้ ภูษิต  วรรณฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.บึงกาฬ 660214 : บ้านหนองตอ วีระญา  พาชนิด ครูธุรการ
99 สพป.บึงกาฬ 660212 : บ้านนาสวรรค์ วีระพันธ์  คำภูษา ครู
100 สพป.บึงกาฬ 660212 : บ้านนาสวรรค์ วรชิต  สารคำ ครูผู้ช่วย
101 สพป.บึงกาฬ 660218 : บ้านโคกสวาง นายปรัชญา  อัคฮาด ครู
102 สพป.บึงกาฬ 660211 : บ้านโนนจำปา นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.บึงกาฬ 660208 : ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สมจิต  พิมดา ครู
104 สพป.บึงกาฬ 660209 : บ้านทองสาย วีรญา  นาส้มกบ ครู
105 สพป.บึงกาฬ 660210 : บ้านกำแพงเพชร อัญชลี  คงสมบัติ ครู
106 สพป.บึงกาฬ 660210 : บ้านกำแพงเพชร นางสาวเดือนฉาย  ดลไพร ครู
107 สพป.บึงกาฬ 660183 : บ้านบึงกาฬ นิธิยา  ทุมโยมา เจ้าหน้าที่พัสดุ
108 สพป.บึงกาฬ 660183 : บ้านบึงกาฬ นางณัฐธิดา  ต้นโพธิ์ ครูชำนาญการ
109 สพป.บึงกาฬ 660185 : บ้านท่าไคร้ นางจันทร์เพ็ญ  คุณาวัฒน์ ครู
110 สพป.บึงกาฬ 660185 : บ้านท่าไคร้ หทัยทิพย์  วรกา ครูอัตราจ้าง
111 สพป.บึงกาฬ 660186 : บ้านท่าโพธิ์ พนาภรณ์  อภัยโส ครูผู้ช่วย
112 สพป.บึงกาฬ 660186 : บ้านท่าโพธิ์ กิตติยา  คนล้ำ ครู
113 สพป.บึงกาฬ 660187 : บ้านแสนสำราญ นางเรณู  ไชยดี ครู
114 สพป.บึงกาฬ 660187 : บ้านแสนสำราญ สุริศา  สินโศธร ครู
115 สพป.บึงกาฬ 660190 : บ้านโป่งเปือย นายบารมี  อินทรีย์ ครู
116 สพป.บึงกาฬ 660191 : บ้านห้วยสามยอดเทวกุล นายศักดิ์สิทธิ์   ไกยวัฒน์ ครู
117 สพป.บึงกาฬ 660188 : บ้านเหล่าถาวร เสรี  มินเด็น ครู
118 สพป.บึงกาฬ 660188 : บ้านเหล่าถาวร สำเนียง  โพธิสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.บึงกาฬ 660184 : บ้านหนองนาแซง ประเสริฐ  อินธิ ครู
120 สพป.บึงกาฬ 660179 : อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ นายสุเมธ  ศรีจูม ครู
121 สพป.บึงกาฬ 660180 : บ้านนาป่าน วาสนา  สุริยะกาญจน์ ครูผู้ช่วย
122 สพป.บึงกาฬ 660180 : บ้านนาป่าน ทิพยรัตน์  ไชยนอก ครูผู้ช่วย
123 สพป.บึงกาฬ 660181 : บ้านพันลำ''เจริญวิทยา'' นายกฤษณะ  เครือหว้า ครู
124 สพป.บึงกาฬ 660189 : บ้านโนนสว่าง สกาวเดือน  สร้อยทอง ครู
125 สพป.บึงกาฬ 660207 : บ้านดอนปอ วราวัฒน์ โสภารัตน์  โสภารัตน์ ครู
126 สพป.บึงกาฬ 660202 : บ้านหนองหมู นางสาวทวีพร   เศษฐรักษ์ ครู
127 สพป.บึงกาฬ 660203 : บ้านนาเจริญ ทินกร  คำศิริ ครู
128 สพป.บึงกาฬ 660204 : บ้านคลองเค็ม วิเชียร  วิเชียร อินธิสา ครู
129 สพป.บึงกาฬ 660204 : บ้านคลองเค็ม นางสาวนันท์ติญา  พลสีดา ครู
130 สพป.บึงกาฬ 660205 : บ้านสรรเสริญ นายสถาพร  ชัยคินี ครู
131 สพป.บึงกาฬ 660206 : บ้านสุขสำราญ นางสาวเปรวทิพย์   โสภาลุน ครู
132 สพป.บึงกาฬ 660196 : หอคำพิทยาสรรค์ จิราพร  พลภักดี ครู
133 สพป.บึงกาฬ 660196 : หอคำพิทยาสรรค์ นางสาวสาวิตรี  พลศรี ครูผู้ช่วย
134 สพป.บึงกาฬ 660201 : ธเนตรวิทยา นายบุญไทย  พานะเวช ครู
135 สพป.บึงกาฬ 660197 : บ้านสะง้อ โรงเรียนบ้านสะง้อ  อรอนงค์ สัพพะโส ครูผู้ช่วย
136 สพป.บึงกาฬ 660198 : บ้านหนองเข็ง นางสาวกาญจนา   โพธินาม ครู
137 สพป.บึงกาฬ 660198 : บ้านหนองเข็ง สิษฐ์ณฐินี  พรหมจักร ครูผู้ช่วย
138 สพป.บึงกาฬ 660198 : บ้านหนองเข็ง จินตนา  คำแพงเมือง ครู คศ.3
139 สพป.บึงกาฬ 660199 : บ้านโนนยาง เข้ม  ศรีชนะ ครู
140 สพป.บึงกาฬ 660200 : บ้านโคกสะอาด ชัยสิทธิ์  ฤทธิ์อร่าม ครู
141 สพป.บึงกาฬ 660346 : บ้านดอนหญ้านาง ปุญญพัฒน์  สิงห์จารย์ ครู
142 สพป.บึงกาฬ 660347 : บ้านโคกสว่าง นางมะลิวรรณ   บุญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
143 สพป.บึงกาฬ 660355 : สันติสุขเจริญราษฎร์ สดสี  พันธ์ุนิยม ครู
144 สพป.บึงกาฬ 660337 : บ้านปรารถนาดี นางสาวสุพร   ยอดจันทร์ ครู
145 สพป.บึงกาฬ 660338 : บ้านใหม่ศรีชมภู อัศวิน  บุตรดี ครู
146 สพป.บึงกาฬ 660336 : ชุมชนบ้านโคกอุดม วนิดา  ทิพยอาสน์ ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.บึงกาฬ 660336 : ชุมชนบ้านโคกอุดม นายนนท์ธวัช  ถึงแสง ครู
148 สพป.บึงกาฬ 660335 : อนุบาลพรเจริญ พิศญา  เสนา ครู
149 สพป.บึงกาฬ 660339 : บ้านโคกนิยม ไพโรจน์  แก้วกันหา ครู
150 สพป.บึงกาฬ 660339 : บ้านโคกนิยม กษาปณ์   บัวนาค ครู
151 สพป.บึงกาฬ 660340 : บ้านวังยาว พัชรี  ถือพุทธ ครู
152 สพป.บึงกาฬ 660341 : บ้านสร้างคำ ไพวัลย์  ปุ้งคำข้าว ครูผู้ช่วย
153 สพป.บึงกาฬ 660341 : บ้านสร้างคำ ศุภวิชณ์  สุวรรณพงศ์ ครุ
154 สพป.บึงกาฬ 660342 : บ้านดงเสียด นายกฤษณ์  บัวโฮม ครู
155 สพป.บึงกาฬ 660343 : บ้านโนน นางจิราภรณ์  ศรีพรหม ครู
156 สพป.บึงกาฬ 660343 : บ้านโนน นายชาญประดิษฐ์  งามฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.บึงกาฬ 660344 : บ้านหนองผักแว่น นายกิตติศักดิ์  สังข์ชาตรี ครู ชำนาญการ
158 สพป.บึงกาฬ 660349 : บ้านนาคำนาใน ปัญญา  ดวงแสนพุด ครู
159 สพป.บึงกาฬ 660350 : บ้านเหล่าใหญ่ ยิ่งยศ  ไวแสน ครู
160 สพป.บึงกาฬ 660348 : บ้านโคกหนองลาด สิทธิพงษ์  ฤทธิสิงห์ ครู
161 สพป.บึงกาฬ 660354 : บ้านท่าศรีชมชื่น ภักดี  วรรชิต ครู
162 สพป.บึงกาฬ 660352 : บ้านโนนสวรรค์ นางนิภาพรรณ  จอมทอง ครู
163 สพป.บึงกาฬ 660353 : บ้านนาซาว ทัศพร  คำมุงคุณ ธุรการโรงเรียน
164 สพป.บึงกาฬ 660351 : บ้านหนองหัวช้าง ยุภักดิ์  เทศารินทร์ ครู
165 สพป.บึงกาฬ 660071 : ชุมชนบ้านซาง เอกพร  ตงธิ ครู
166 สพป.บึงกาฬ 660071 : ชุมชนบ้านซาง พิมลพร  บุญเวิน ครู
167 สพป.บึงกาฬ 660072 : บ้านท่าสำราญ นาถฤดี  ตรีธรรมกุล ครู
168 สพป.บึงกาฬ 660073 : บ้านซ่อมกอก รชตะ  มุลเมือง ครู
169 สพป.บึงกาฬ 660074 : บ้านโคกบริการสันกำแพง นายสิปปนนท์  เพียรวิชา ครู
170 สพป.บึงกาฬ 660074 : บ้านโคกบริการสันกำแพง พีระยา   อ้วนอ่อนตา ครู
171 สพป.บึงกาฬ 660062 : บ้านห้วยผักขะ นางสาวเรณู  หมื่นจันทร์ ครู
172 สพป.บึงกาฬ 660063 : บ้านนางัวสายปัญญา ปันน์ยริตา   นาเมืองรักษ์ ครู พัสดุโรงเรียน
173 สพป.บึงกาฬ 660064 : บ้านโนนเหมือดแอ่ นายชัยวัฒน์  สายสิงห์ ครู
174 สพป.บึงกาฬ 660068 : บ้านห้วยเรือ นางสาวประภัสสร  สีหสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
175 สพป.บึงกาฬ 660068 : บ้านห้วยเรือ ประภัสสร  สีหสาร ธุรการ
176 สพป.บึงกาฬ 660069 : บ้านทรัพย์วังทอง ญาณวัฒน์  ภูเชดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.บึงกาฬ 660069 : บ้านทรัพย์วังทอง นายญาณวัฒน์  ภูเชดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
178 สพป.บึงกาฬ 660069 : บ้านทรัพย์วังทอง ชยพัทร์  สุกทน ครู
179 สพป.บึงกาฬ 660059 : บ้านห้วยคอม นายศิริพล  นาเมฆ ครู
180 สพป.บึงกาฬ 660060 : อนุบาลเซกา นายยงยุทธ  กาญจนสุนทร ครู
181 สพป.บึงกาฬ 660061 : บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ อรุณ  ค่อมสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.บึงกาฬ 660080 : บ้านท่ากกแดง ละออ  นะวะสด ครู
183 สพป.บึงกาฬ 660081 : ชุมชนบ้านหนองหิ้ง กันยารัตน์  ศิริเมือง ครู
184 สพป.บึงกาฬ 660082 : บ้านหนองบัวแดง นายสุเทพ  วิเวก ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.บึงกาฬ 660083 : บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม นางสาวสาวิตรี   ศรีจันทร์บุญ ครู
186 สพป.บึงกาฬ 660084 : บ้านท่ากกต้อง วาสนา  วิมูลอาจ ครูผู้ช่วย
187 สพป.บึงกาฬ 660096 : บ้านใหม่สามัคคี นางสาวสุธาสินี  คำสนอง ครูผู้ช่วย
188 สพป.บึงกาฬ 660096 : บ้านใหม่สามัคคี นางวิลาวัณย์  สุ่มมาตร ครู
189 สพป.บึงกาฬ 660086 : บ้านหัวแฮต ลือชัย  สิงหัส ครู
190 สพป.บึงกาฬ 660088 : บ้านตาลเดี่ยว เสด็จ  สาชิต ครู
191 สพป.บึงกาฬ 660085 : บ้านท่าสะอาด จีระพรรณ  วิณโรจน์ ครู
192 สพป.บึงกาฬ 660066 : บ้านคำบอน สุธัญญา  ภูพลผัน ครูผู้ช่วย
193 สพป.บึงกาฬ 660066 : บ้านคำบอน วัฒนา  คำภูษา ครูชำนาญการ
194 สพป.บึงกาฬ 660067 : บ้านดงกะพุงหนองนาแซง สุริยา  รุ่งรัตน์ ครู
195 สพป.บึงกาฬ 660067 : บ้านดงกะพุงหนองนาแซง พิศาล  พรหมจักร์ ครู
196 สพป.บึงกาฬ 660065 : บ้านเหล่าคาม ขวัญดาว  บุญเรือง ครู
197 สพป.บึงกาฬ 660097 : บ้านทุ่งทรายจก ธัญญาภรณ์  คำเชียงใหม่ ครู
198 สพป.บึงกาฬ 660097 : บ้านทุ่งทรายจก นางสาวสะไบพร  ศรีวิรัตน์ ครูผู้ช่วย
199 สพป.บึงกาฬ 660098 : บ้านดอนเสียด ละวัน  วรรณพราหมณ์ ครู
200 สพป.บึงกาฬ 660099 : บ้านศิริพัฒน์ นายทวนทอง  ชินเฮือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.บึงกาฬ 660099 : บ้านศิริพัฒน์ นางสาวประคอง   สิตวงศ์ ครูผู้ช่วย
202 สพป.บึงกาฬ 660100 : บ้านต้องโคกกะแซ นายคุณาวุฒิ  สาธุรัมย์ ครู
203 สพป.บึงกาฬ 660101 : บ้านโนนยางคำ นางสาวอรัญญา  สารีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
204 สพป.บึงกาฬ 660090 : บ้านท่าเชียงเครือ ธีรชัย  สีเทพ ครู
205 สพป.บึงกาฬ 660092 : บ้านหนองชัยวาน นายพวง   กุมภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.บึงกาฬ 660092 : บ้านหนองชัยวาน นิตยา  เพชรฤทธิ์ ครู
207 สพป.บึงกาฬ 660094 : บ้านหนองแก่งทราย เกริกฤทธิ์  มั่นคูณ ครูผู้ช่วย
208 สพป.บึงกาฬ 660094 : บ้านหนองแก่งทราย เกริกฤทธิ์  มั่นคูณ ครูผู้ช่วย
209 สพป.บึงกาฬ 660095 : ท่าไร่วิทยา พิมลรัตน์  คำภูษา เจ้าหน้าที่พัสดุ
210 สพป.บึงกาฬ 660091 : บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี รุ้งนภา  มุทาพร ครู
211 สพป.บึงกาฬ 660091 : บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สิทธิผล  อัศวภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
212 สพป.บึงกาฬ 660102 : บ้านโสกก่ามนาตาไก้ นางนิตยา  โพธิ์สว่าง ครู
213 สพป.บึงกาฬ 660102 : บ้านโสกก่ามนาตาไก้ พรชนก  กุตัน ครู
214 สพป.บึงกาฬ 660103 : บ้านดงสว่าง นายสุปรีชา   อุปัญ ครู
215 สพป.บึงกาฬ 660103 : บ้านดงสว่าง วราพรรณ  โมธรรม ธุรการ
216 สพป.บึงกาฬ 660104 : บ้านบ่อพนา กฤษณะ  ไขแสงจันทร์ ครู
217 สพป.บึงกาฬ 660106 : บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน นางสาวปาจรีย์  บุตรสาร ครู
218 สพป.บึงกาฬ 660078 : หนองทุ่มวิทยา นายพนม  อุษาพันธ์ ครู
219 สพป.บึงกาฬ 660075 : บ้านเหล่าหนองยาง นางสาววิภาดา   ไชยะปะปา ครู
220 สพป.บึงกาฬ 660076 : บ้านกุดสิม พันธ์ศักดิ์  เนื่องอุดม ผู้อำนวยการ
221 สพป.บึงกาฬ 660076 : บ้านกุดสิม ขวัญตา  นิลทะศร ครู
222 สพป.บึงกาฬ 660077 : บ้านหนองจิก นายอนิรุทธิ์  สุวรรณไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
223 สพป.บึงกาฬ 660077 : บ้านหนองจิก นายสุชาติ  อุตสาห์ ครูผู้ช่วย
224 สพป.บึงกาฬ 660077 : บ้านหนองจิก จักรพงษ์  อะปะหัง ครู
225 สพป.บึงกาฬ 660384 : บ้านดงโทน คำพันธ์  หมู่แก้ว ครู
226 สพป.บึงกาฬ 660384 : บ้านดงโทน พนารัตน์   ศรีจันทร์ ธุรการ
227 สพป.บึงกาฬ 660385 : บ้านดงบัง นายรุตติกานต์  บุตรเวทย์ ธุรการ
228 สพป.บึงกาฬ 660385 : บ้านดงบัง ศักดิ์ชาย  ปัญญาประชุม ครู
229 สพป.บึงกาฬ 660386 : บ้านท่าสีไค เดือนเพ็ญ  ลิภา ครูผู้ช่วย
230 สพป.บึงกาฬ 660387 : บ้านหนองฮูฝอยลม มานพ  พรหมเชียง ครู
231 สพป.บึงกาฬ 660388 : บ้านท่าไร่ไทยเจริญ ประภาษ  จิตรักศิลป์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
232 สพป.บึงกาฬ 660388 : บ้านท่าไร่ไทยเจริญ วรากร  นาคคง ครูผู้ช่วย
233 สพป.บึงกาฬ 660389 : บ้านท่าดอกคำ อรัญญา  จันแรม ครู
234 สพป.บึงกาฬ 660389 : บ้านท่าดอกคำ ณปาภัช  ปฏิโยเก ครู
235 สพป.บึงกาฬ 660390 : บ้านเหล่าหมากผาง นายพุทธรักษ์  คำหงษา ครู
236 สพป.บึงกาฬ 660391 : โนนสาสวรรค์ นางสาวอัญชนิดา  ศรีน้อย ครู
237 สพป.บึงกาฬ 660392 : หนองแสงประชาสรรค์ ขวัญนภา  บึงราษฎร์ ครูธุรการ
238 สพป.บึงกาฬ 660378 : บึงของหลงวิทยา พิทักษ์  เพียรสบาย ครู
239 สพป.บึงกาฬ 660379 : บ้านโสกโพธิ์โสกพอก นายศิวพล  ธนู ครู
240 สพป.บึงกาฬ 660379 : บ้านโสกโพธิ์โสกพอก กิตติศักดิ์  บุณรังศรี ครู
241 สพป.บึงกาฬ 660380 : บ้านนาขาม บุญทัน  คำภูษา เจ้าหน้าที่พัสดุ
242 สพป.บึงกาฬ 660381 : บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ ฐิติรัตน์   มะหาเสน่ห์ ครู
243 สพป.บึงกาฬ 660381 : บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ อดิศักดิ์   บุตรพรม ครู
244 สพป.บึงกาฬ 660375 : บ้านบัวโคก รุ่งอรุณ  ธงยศ ครูชำนาญการ
245 สพป.บึงกาฬ 660375 : บ้านบัวโคก วิรัตน์  มิ่งขวัญ ครู
246 สพป.บึงกาฬ 660376 : บ้านดงชมภู จุฑาทิพย์  ธนู ครู
247 สพป.บึงกาฬ 660376 : บ้านดงชมภู ณัฐพล  สาคะศุภฤกษ์ ครู
248 สพป.บึงกาฬ 660377 : อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย รณยุทธ์  ณรงค์ชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
249 สพป.บึงกาฬ 660382 : บ้านนาอ่าง วราลี  เหลือผล ครู
250 สพป.บึงกาฬ 660382 : บ้านนาอ่าง ว่าที่ร้อยตรีทัดชัย  วงค์คำจันทร์ ครูผู้ช่วย
251 สพป.บึงกาฬ 660383 : หนองสิมโนนสวรรค์ จิรายุทธ  บุญเจิม ครูชำนาญการพิเศษ
252 สพป.บึงกาฬ 660383 : หนองสิมโนนสวรรค์ นางชุเดนทรีย์  เสนีย์วงศ์ ครู
253 สพป.บึงกาฬ 660393 : บ้านชุมภูพรโสกก่าม ดำรงค์  วงษ์ตาแพง ครู
254 สพป.บึงกาฬ 660397 : บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ พัฒนศักดิ์  ชัยศิริ ครู
255 สพป.บึงกาฬ 660398 : บ้านห้วยลึก กรรณิกา  สมบัติวงศ์ ครู
256 สพป.บึงกาฬ 660400 : บ้านโนนม่วง วีระศักดิ์  หาเคน ครู
257 สพป.บึงกาฬ 660402 : บ้านนาสะแบง วรินยา  ศรีลาพัฒน์ ครูธุรการ
258 สพป.บึงกาฬ 660402 : บ้านนาสะแบง สัญญา  พันพิลา ครู
259 สพป.บึงกาฬ 660407 : บ้านหนองบัวงาม กนกวรรณ  คำไหล ครูอัตราจ้าง
260 สพป.บึงกาฬ 660408 : บ้านหนองจิก นายสมศักดิ์  จำปาชัย ครู
261 สพป.บึงกาฬ 660399 : บ้านนาทราย นฤมล  คำโคตร ครูอัตราจ้าง
262 สพป.บึงกาฬ 660396 : บ้านนาสิงห์ วราวุฒิ   มัชเลศ ครู
263 สพป.บึงกาฬ 660403 : บ้านนาแสง นายธนาพัฒน์   เวฬุวนารักษ์ ครู
264 สพป.บึงกาฬ 660403 : บ้านนาแสง พิเชษฐ์  ภูอ่าว ครู
265 สพป.บึงกาฬ 660404 : บ้านนาคำแคน รมิตา  สุกทน ครูผู้ช่วย
266 สพป.บึงกาฬ 660405 : กัลยาณิวัฒนา 2 โกสัย  ไชยสิงห์ ครู
267 สพป.บึงกาฬ 660406 : บ้านคำไชยวาล ณภัสสรณ์  พิมพ์นิวาส ครู
268 สพป.บึงกาฬ 660394 : บ้านหนองจันทน์ จิราพร   ทัศมี ครูชำนาญการพิเศษ
269 สพป.บึงกาฬ 660395 : อนุบาลศรีวิไล นางสาวอำภาภรณ์  ไสทอง ครูผู้ช่วย
270 สพป.บึงกาฬ 660418 : บ้านหาดแฮ่ อริษา  วงษ์ชู ครู
271 สพป.บึงกาฬ 660418 : บ้านหาดแฮ่ อริษา   วงษ์ชู ครูผู้ช่วย
272 สพป.บึงกาฬ 660418 : บ้านหาดแฮ่ นางสาวฐิติมา  สมนา ครูธุรการ
273 สพป.บึงกาฬ 660419 : ประวิตร (หนองบ่อ) นางสาววิรุฬห์รักษ์  วิภาทิน ครูผู้ช่วย
274 สพป.บึงกาฬ 660416 : ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) นายบุญเอก  ประภัสรางค์ ครู
275 สพป.บึงกาฬ 660417 : บ้านท่าส้มโฮง นางสาวอนัฎติยา  ซาระวงศ์ ครู
276 สพป.บึงกาฬ 660417 : บ้านท่าส้มโฮง วิฒณา  จิตรปรีดา ครู
277 สพป.บึงกาฬ 660409 : อนุบาลบุ่งคล้า สุภาพ  เจริญชาติ ครู
278 สพป.บึงกาฬ 660415 : บ้านขามเปี้ย นายชาตรี  บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
279 สพป.บึงกาฬ 660410 : บ้านนาจาน นายภาณุพงศ์  โสภาพ ครูผู้ช่วย
280 สพป.บึงกาฬ 660411 : บ้านดอนแพง ธนันต์ญดา  บุปผาชาติ ครู
281 สพป.บึงกาฬ 660411 : บ้านดอนแพง นริศรา  ภาโสม ครู
282 สพป.บึงกาฬ 660412 : บ้านห้วยเล็บมือ นางอัจฉราวดี  รสานนท์ ครู
283 สพป.บึงกาฬ 660413 : บ้านหนองเดิ่นทุ่ง อภิสรา  โชคบัณฑิต ครู
284 สพป.บึงกาฬ 660414 : บ้านหนองเดิ่นท่า นายพิชิต  ธรรมแท้ ครู