รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3801 สพป.บึงกาฬ 660114 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี นางจิดาภา  ทองกรอบ ครู อนุมัติ
2 3801 สพป.บึงกาฬ 660115 บ้านหนองโดดอนเสียด นางสาวภาสิกา  ไชยทองดี ครู คศ๑ อนุมัติ
3 3801 สพป.บึงกาฬ 660116 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ นายหนูพิษ  ปัดชาชม ครู อนุมัติ
4 3801 สพป.บึงกาฬ 660117 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม ธนาเทพ  ติละกูล ครู อนุมัติ
5 3801 สพป.บึงกาฬ 660118 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สายัณห์  พันธุ์ทอง ครู อนุมัติ
6 3801 สพป.บึงกาฬ 660113 บ้านคำแวง นายรุ่งอรุณ  ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 3801 สพป.บึงกาฬ 660110 บ้านห้วยทราย นายดนัย  สัตถาผล ครู ชำนาญการ อนุมัติ
8 3801 สพป.บึงกาฬ 660111 บ้านท่าสวาทท่าลี่ อนุรักษ์  ศรีครซ้าย ครู อนุมัติ
9 3801 สพป.บึงกาฬ 660112 บ้านโคกสะอาด ภูษา  สีสะเกษ ครู อนุมัติ
10 3801 สพป.บึงกาฬ 660112 บ้านโคกสะอาด นิยม  สมงาม ครู อนุมัติ
11 3801 สพป.บึงกาฬ 660107 อนุบาลโซ่พิสัย นางสาวแพรวพรรณ  ฤทธิ์วงค์ ครู อนุมัติ
12 3801 สพป.บึงกาฬ 660107 อนุบาลโซ่พิสัย นางสาวสุรีวัลย์   ภูมิพันธ์ ครู อนุมัติ
13 3801 สพป.บึงกาฬ 660108 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา กานดา  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
14 3801 สพป.บึงกาฬ 660109 บ้านไทรงามโนนภูดิน นายสิทธิศักดิ์  ตันตะสุทธิ์ ครู อนุมัติ
15 3801 สพป.บึงกาฬ 660109 บ้านไทรงามโนนภูดิน แสงจันทร์  รัตนมงคล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 3801 สพป.บึงกาฬ 660120 สังวาลย์วิทย์ 1 โสวัฒน์  อุทัยลี ครู อนุมัติ
17 3801 สพป.บึงกาฬ 660137 บ้านถ้ำเจริญ บุญยง  วาดวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 3801 สพป.บึงกาฬ 660137 บ้านถ้ำเจริญ นายยศชัย  ไพยะสาร ครูธุรการ อนุมัติ
19 3801 สพป.บึงกาฬ 660121 บ้านศรีนาวา นางสาวปานตะวัน  พรมโกฏิ ครู อนุมัติ
20 3801 สพป.บึงกาฬ 660128 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย อมรรัตน์  ขันธวิชัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
21 3801 สพป.บึงกาฬ 660135 บ้านโนนสวาง วิลาวรรณ  คำมุงคุณ ครู อนุมัติ
22 3801 สพป.บึงกาฬ 660136 บ้านหนองแวง นางสาวลำดวน  ล่ำสัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 3801 สพป.บึงกาฬ 660141 ชุมชนบ้านตูม พัสดี  เมืองเหลา ครู อนุมัติ
24 3801 สพป.บึงกาฬ 660144 บ้านนาเหว่อโนนอุดม นายกฤษณะ  จูมคำตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 3801 สพป.บึงกาฬ 660142 บ้านท่าคำรวม นายเชาวลิต   โชติพินิจ ครู คศ1 อนุมัติ
26 3801 สพป.บึงกาฬ 660143 บ้านสามหนอง นายธีรพัฒน์  ศรีอ่อน ครู อนุมัติ
27 3801 สพป.บึงกาฬ 660143 บ้านสามหนอง มาลี  ภักดีเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 3801 สพป.บึงกาฬ 660126 บ้านคำไผ่ หวานใจ  เวียงยิ่ง ครู อนุมัติ
29 3801 สพป.บึงกาฬ 660126 บ้านคำไผ่ นายวีระชัย  อุทัยศรี ครู อนุมัติ
30 3801 สพป.บึงกาฬ 660127 บ้านโคกกลาง นายวิเชียร  สีสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 3801 สพป.บึงกาฬ 660129 บ้านแสงอรุณ ดาวุตม์  อาษาพนม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 3801 สพป.บึงกาฬ 660122 บ้านศรีชมภู นางสาวศิริพร  ศรีปัญญา ครู อนุมัติ
33 3801 สพป.บึงกาฬ 660122 บ้านศรีชมภู นางนงนุช  วันโนนาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 3801 สพป.บึงกาฬ 660123 บ้านนาขาม นวรรณ   ไชยบุญ ครู อนุมัติ
35 3801 สพป.บึงกาฬ 660124 บ้านโนนประเสริฐ นครสวรรค์   นาพินิจ ครู อนุมัติ
36 3801 สพป.บึงกาฬ 660133 บ้านห้วยลึก นางสุทธิฌา  มัยวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 3801 สพป.บึงกาฬ 660139 บ้านโนนแก้วโพนทอง สุภาพ  นรายศ ครู อนุมัติ
38 3801 สพป.บึงกาฬ 660140 บ้านป่าไร่โนนม่วง นางจันทร์อำพร  เวียงสมุทร ครู อนุมัติ
39 3801 สพป.บึงกาฬ 660138 บ้านหนองพันทา จันทร์แสง  เที่ยงธรรม ครู อนุมัติ
40 3801 สพป.บึงกาฬ 660132 บ้านคลองทิพย์ สุรักษ์  สีต่างคำ ครู อนุมัติ
41 3801 สพป.บึงกาฬ 660134 บ้านซำบอน นางสาวณัฐธิดา  สิตตะวงค์ ครูอัตตราจ้าง อนุมัติ
42 3801 สพป.บึงกาฬ 660362 บ้านต้าย ภรณ์ทิพย์  แก้วกิ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 3801 สพป.บึงกาฬ 660363 บ้านนากั้ง นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์ ครู อนุมัติ
44 3801 สพป.บึงกาฬ 660364 บ้านหนองบัว นางทรงศรี  พลเวียง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 3801 สพป.บึงกาฬ 660359 บ้านนาดง ปรีชา  อ่อนธรรม ครู อนุมัติ
46 3801 สพป.บึงกาฬ 660372 บ้านโสกบง นายพิเชษฐ์  เทรักสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบง อนุมัติ
47 3801 สพป.บึงกาฬ 660372 บ้านโสกบง นางอิสรีภรณ์  แก้วใส ครู อนุมัติ
48 3801 สพป.บึงกาฬ 660357 บ้านไร่โนนสำราญ นายนิพนธ์  กะทู้ ครู อนุมัติ
49 3801 สพป.บึงกาฬ 660373 บ้านดาลบังบด อภิญญา  ไกยราช ครู อนุมัติ
50 3801 สพป.บึงกาฬ 660358 บ้านโนนเสถียร จิราพร  สุวรรณสาร ครู อนุมัติ
51 3801 สพป.บึงกาฬ 660365 บ้านพรสวรรค์ นางสาวสุนิสา  น้อยเมืองคุณ ครู อนุมัติ
52 3801 สพป.บึงกาฬ 660361 บ้านห้วยก้านเหลือง กรรณิการ์  ขจรภพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 3801 สพป.บึงกาฬ 660356 อนุบาลปากคาด สุมาลี  ดวงชัย ครู อนุมัติ
54 3801 สพป.บึงกาฬ 660360 บ้านห้วยไม้ซอด อภัสราภรณ์  วงษางาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 3801 สพป.บึงกาฬ 660368 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา นายวรรณศร  แสงสง่า ครู อนุมัติ
56 3801 สพป.บึงกาฬ 660370 ชุมชนสมสนุก นายบรรชา  กองแก้ว ครู อนุมัติ
57 3801 สพป.บึงกาฬ 660371 บ้านศรีสว่างพัฒนา ประดิษฐา  สนิทอำนาจ ครู อนุมัติ
58 3801 สพป.บึงกาฬ 660374 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ นางจิราภา  นามเสนา ครู อนุมัติ
59 3801 สพป.บึงกาฬ 660369 สิริภัทรวิทยา ธนพร  ต่างโอฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 3801 สพป.บึงกาฬ 660367 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา ณฤดี  โพธิ์สา ครู อนุมัติ
61 3801 สพป.บึงกาฬ 660213 เลิดสิน กระบี่ธรรม  พรมวงค์ ครู อนุมัติ
62 3801 สพป.บึงกาฬ 660215 บ้านชุมภูทอง ปราจิตร  คำธะณี ครู อนุมัติ
63 3801 สพป.บึงกาฬ 660216 บ้านนาเจริญวิทยา ปริศนา  ศรีคำ ครู อนุมัติ
64 3801 สพป.บึงกาฬ 660217 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง สมพงษ์  ทองไพรวรรณ ครู อนุมัติ
65 3801 สพป.บึงกาฬ 660220 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 บัญชา  วงศ์คำภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 3801 สพป.บึงกาฬ 660221 บ้านโนนสา นายมนัส  พิมพ์กลม ครู อนุมัติ
67 3801 สพป.บึงกาฬ 660223 บ้านห้วยดอกไม้ นายสุชิน  บุทธหาญ ครู อนุมัติ
68 3801 สพป.บึงกาฬ 660224 บ้านท่าอินทร์แปลง นายวิทยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู อนุมัติ
69 3801 สพป.บึงกาฬ 660230 บ้านไร่สุขสันต์ สุกัญญา   ไชยเพชร ครู อนุมัติ
70 3801 สพป.บึงกาฬ 660219 บ้านโนนวังเยี่ยม เรณู  ดีเมืองโขง ครู อนุมัติ
71 3801 สพป.บึงกาฬ 660192 บ้านห้วยเซือมเหนือ ว่าที่ร้อยตรีชลชัย  ศิริสิมะ พนักงานราชการ อนุมัติ
72 3801 สพป.บึงกาฬ 660193 บ้านไคสี จิราลักษณ์  ทองลาด ครู อนุมัติ
73 3801 สพป.บึงกาฬ 660195 แก่งอาฮง นางสุภาพร  ภาพันธ์ ครู อนุมัติ
74 3801 สพป.บึงกาฬ 660228 บ้านนาต้อง นายกรกฎ  พรหมดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
75 3801 สพป.บึงกาฬ 660225 ประสานมิตรวิทยา นายสุดบรรชา   โคตสี ครู อนุมัติ
76 3801 สพป.บึงกาฬ 660226 บ้านคำภู โยทินย์  สีหาราช ครู อนุมัติ
77 3801 สพป.บึงกาฬ 660227 บ้านหนองยาว ว่าที่ร้อยตรีภัทรดิษย์  บุญธะรา ครู อนุมัติ
78 3801 สพป.บึงกาฬ 660229 บ้านห้วยเชือมใต้ ประภัสสร  แสงศิลา พนักงานราชการ อนุมัติ
79 3801 สพป.บึงกาฬ 660229 บ้านห้วยเชือมใต้ ชนิดา  ติดมา ครู อนุมัติ
80 3801 สพป.บึงกาฬ 660214 บ้านหนองตอ วีระญา  พาชนิด ครูธุรการ อนุมัติ
81 3801 สพป.บึงกาฬ 660212 บ้านนาสวรรค์ วีระพันธ์  คำภูษา ครู อนุมัติ
82 3801 สพป.บึงกาฬ 660212 บ้านนาสวรรค์ เกริกเกียรติ  สิงทองราช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 3801 สพป.บึงกาฬ 660218 บ้านโคกสวาง นายณรงค์เดช  แก้วคำ ครู อนุมัติ
84 3801 สพป.บึงกาฬ 660211 บ้านโนนจำปา นายบุญทัน  พิมพ์วัน ครู อนุมัติ
85 3801 สพป.บึงกาฬ 660208 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สมจิต  พิมดา ครู อนุมัติ
86 3801 สพป.บึงกาฬ 660209 บ้านทองสาย สุนันฑา   ลุนอุบล ครู อนุมัติ
87 3801 สพป.บึงกาฬ 660210 บ้านกำแพงเพชร นางสาวเดือนฉาย  ดลไพร ครู อนุมัติ
88 3801 สพป.บึงกาฬ 660183 บ้านบึงกาฬ นิธิยา  ทุมโยมา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
89 3801 สพป.บึงกาฬ 660185 บ้านท่าไคร้ นางจันทร์เพ็ญ  คุณาวัฒน์ ครู อนุมัติ
90 3801 สพป.บึงกาฬ 660186 บ้านท่าโพธิ์ กิตติยา  คนล้ำ ครู อนุมัติ
91 3801 สพป.บึงกาฬ 660187 บ้านแสนสำราญ นางเรณู  ไชยดี ครู อนุมัติ
92 3801 สพป.บึงกาฬ 660190 บ้านโป่งเปือย นายบารมี  อินทรีย์ ครู อนุมัติ
93 3801 สพป.บึงกาฬ 660188 บ้านเหล่าถาวร สำเนียง  โพธิสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 3801 สพป.บึงกาฬ 660184 บ้านหนองนาแซง ประเสริฐ  อินธิ ครู อนุมัติ
95 3801 สพป.บึงกาฬ 660179 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ นายสุเมธ  ศรีจูม ครู อนุมัติ
96 3801 สพป.บึงกาฬ 660179 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ภูมินทร์  ด้วงกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 3801 สพป.บึงกาฬ 660181 บ้านพันลำเจริญวิทยา นายกฤษณะ  เครือหว้า ครู อนุมัติ
98 3801 สพป.บึงกาฬ 660189 บ้านโนนสว่าง ภูษิต  วรรณฤกษ์ ครู อนุมัติ
99 3801 สพป.บึงกาฬ 660207 บ้านดอนปอ วราวัฒน์ โสภารัตน์  โสภารัตน์ ครู อนุมัติ
100 3801 สพป.บึงกาฬ 660202 บ้านหนองหมู นางสาวทวีพร   เศษฐรักษ์ ครู อนุมัติ
101 3801 สพป.บึงกาฬ 660203 บ้านนาเจริญ ทินกร  คำศิริ ครู อนุมัติ
102 3801 สพป.บึงกาฬ 660203 บ้านนาเจริญ นายพิศาล  มารศรี ครู อนุมัติ
103 3801 สพป.บึงกาฬ 660204 บ้านคลองเค็ม วิเชียร  วิเชียร อินธิสา ครู อนุมัติ
104 3801 สพป.บึงกาฬ 660205 บ้านสรรเสริญ นายสถาพร  ชัยคินี ครู อนุมัติ
105 3801 สพป.บึงกาฬ 660206 บ้านสุขสำราญ นางสาวเปรวทิพย์   โสภาลุน ครู อนุมัติ
106 3801 สพป.บึงกาฬ 660196 หอคำพิทยาสรรค์ จิราพร  พลภักดี ครู อนุมัติ
107 3801 สพป.บึงกาฬ 660201 ธเนตรวิทยา นายบุญไทย  พานะเวช ครู อนุมัติ
108 3801 สพป.บึงกาฬ 660197 บ้านสะง้อ สมศักดิ์  วันโย ครู อนุมัติ
109 3801 สพป.บึงกาฬ 660198 บ้านหนองเข็ง นางสาวกาญจนา   โพธินาม ครู อนุมัติ
110 3801 สพป.บึงกาฬ 660198 บ้านหนองเข็ง จินตนา  คำแพงเมือง ครู คศ.2 อนุมัติ
111 3801 สพป.บึงกาฬ 660199 บ้านโนนยาง เข้ม  ศรีชนะ ครู อนุมัติ
112 3801 สพป.บึงกาฬ 660200 บ้านโคกสะอาด ชัยสิทธิ์  ฤทธิ์อร่าม ครู อนุมัติ
113 3801 สพป.บึงกาฬ 660346 บ้านดอนหญ้านาง สมคิด  สิงห์จารย์ ครู อนุมัติ
114 3801 สพป.บึงกาฬ 660347 บ้านโคกสว่าง ชุติญาพัฐ  รักษา ครู อนุมัติ
115 3801 สพป.บึงกาฬ 660347 บ้านโคกสว่าง นายธนาวุฒิ  ธงษาราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อนุมัติ
116 3801 สพป.บึงกาฬ 660355 สันติสุขเจริญราษฎร์ สดสี  พันธ์ุนิยม ครู อนุมัติ
117 3801 สพป.บึงกาฬ 660337 บ้านปรารถนาดี นางสาวสุพร   ยอดจันทร์ ครู อนุมัติ
118 3801 สพป.บึงกาฬ 660338 บ้านใหม่ศรีชมภู อัศวิน  บุตรดี ครู อนุมัติ
119 3801 สพป.บึงกาฬ 660336 ชุมชนบ้านโคกอุดม วนิดา  ทิพยอาสน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 3801 สพป.บึงกาฬ 660336 ชุมชนบ้านโคกอุดม นายนนท์ธวัช  ถึงแสง ครู อนุมัติ
121 3801 สพป.บึงกาฬ 660335 อนุบาลพรเจริญ เสถียร   เสนาสี ครู อนุมัติ
122 3801 สพป.บึงกาฬ 660339 บ้านโคกนิยม กษาปณ์   บัวนาค ครู อนุมัติ
123 3801 สพป.บึงกาฬ 660340 บ้านวังยาว ชุติมา  สรรพโส ครู อนุมัติ
124 3801 สพป.บึงกาฬ 660341 บ้านสร้างคำ นายบัญชา  พรมนิล ครู อนุมัติ
125 3801 สพป.บึงกาฬ 660342 บ้านดงเสียด นายกฤษณ์  บัวโฮม ครู อนุมัติ
126 3801 สพป.บึงกาฬ 660343 บ้านโนน นางจิราภรณ์  ศรีพรหม ครู อนุมัติ
127 3801 สพป.บึงกาฬ 660343 บ้านโนน นายชาญประดิษฐ์  งามฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
128 3801 สพป.บึงกาฬ 660344 บ้านหนองผักแว่น นายกิตติศักดิ์  สังข์ชาตรี ครู ชำนาญการ อนุมัติ
129 3801 สพป.บึงกาฬ 660345 บ้านหนองบัวน้อย นางวรรณธนา  วรรณพราหมณ์ ครู อนุมัติ
130 3801 สพป.บึงกาฬ 660349 บ้านนาคำนาใน เบญญาภา  สำราญวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
131 3801 สพป.บึงกาฬ 660349 บ้านนาคำนาใน พัชราภรณ์  โพธิสัย ครู อนุมัติ
132 3801 สพป.บึงกาฬ 660349 บ้านนาคำนาใน ณรงค์เดช  เรียวกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
133 3801 สพป.บึงกาฬ 660350 บ้านเหล่าใหญ่ ยิ่งยศ  ไวแสน ครู อนุมัติ
134 3801 สพป.บึงกาฬ 660348 บ้านโคกหนองลาด สิทธิพงษ์  ฤทธิสิงห์ ครู อนุมัติ
135 3801 สพป.บึงกาฬ 660354 บ้านท่าศรีชมชื่น ภักดี  วรรชิต ครู อนุมัติ
136 3801 สพป.บึงกาฬ 660352 บ้านโนนสวรรค์ นางนิภาพรรณ  จอมทอง ครู อนุมัติ
137 3801 สพป.บึงกาฬ 660353 บ้านนาซาว ขนิษฐา  แก่นจำปา ครู อนุมัติ
138 3801 สพป.บึงกาฬ 660351 บ้านหนองหัวช้าง นายไกรวุฒิ   วงค์ชารี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 3801 สพป.บึงกาฬ 660351 บ้านหนองหัวช้าง ยุภักดิ์  เทศารินทร์ ครู อนุมัติ
140 3801 สพป.บึงกาฬ 660351 บ้านหนองหัวช้าง นางณัฐรดา วรรณกิจ  วรรณกิจ ครู อนุมัติ
141 3801 สพป.บึงกาฬ 660071 ชุมชนบ้านซาง พิมลพร  บุญเวิน ครู อนุมัติ
142 3801 สพป.บึงกาฬ 660072 บ้านท่าสำราญ นายพีระพงษ์  กองตัน ครู อนุมัติ
143 3801 สพป.บึงกาฬ 660072 บ้านท่าสำราญ นาถฤดี  ตรีธรรมกุล ครู อนุมัติ
144 3801 สพป.บึงกาฬ 660073 บ้านซ่อมกอก รชตะ  มุลเมือง ครู อนุมัติ
145 3801 สพป.บึงกาฬ 660073 บ้านซ่อมกอก นายรังสิทธิ์  มังคละคีรี ผอ อนุมัติ
146 3801 สพป.บึงกาฬ 660074 บ้านโคกบริการสันกำแพง พีระยา   อ้วนอ่อนตา ครู อนุมัติ
147 3801 สพป.บึงกาฬ 660063 บ้านนางัวสายปัญญา สมพร  พลโรม ครู อนุมัติ
148 3801 สพป.บึงกาฬ 660064 บ้านโนนเหมือดแอ่ นายชัยวัฒน์  สายสิงห์ ครู อนุมัติ
149 3801 สพป.บึงกาฬ 660068 บ้านห้วยเรือ นางสาวสกาวรัตน์  ฉิมกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
150 3801 สพป.บึงกาฬ 660068 บ้านห้วยเรือ นางสาวสกาวรัตน์  ฉิมกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
151 3801 สพป.บึงกาฬ 660069 บ้านทรัพย์วังทอง ชยพัทร์  สุกทน ครู อนุมัติ
152 3801 สพป.บึงกาฬ 660059 บ้านห้วยคอม นายศิริพล  นาเมฆ ครู อนุมัติ
153 3801 สพป.บึงกาฬ 660060 อนุบาลเซกา นายสาคร  ปัดไธสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 3801 สพป.บึงกาฬ 660061 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ อรุณ  ค่อมสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 3801 สพป.บึงกาฬ 660080 บ้านท่ากกแดง ละออ  นะวะสด ครู อนุมัติ
156 3801 สพป.บึงกาฬ 660081 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง กันยารัตน์  ศิริเมือง ครู อนุมัติ
157 3801 สพป.บึงกาฬ 660082 บ้านหนองบัวแดง นายสุเทพ  วิเวก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
158 3801 สพป.บึงกาฬ 660083 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม นางสาวชลธิดา   โคตรวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 3801 สพป.บึงกาฬ 660084 บ้านท่ากกต้อง วรรณภา  ภูมิโคตร ครู อนุมัติ
160 3801 สพป.บึงกาฬ 660096 บ้านใหม่สามัคคี นางวิลาวัณย์  สุ่มมาตร ครู อนุมัติ
161 3801 สพป.บึงกาฬ 660086 บ้านหัวแฮต ลือชัย  สิงหัส ครู อนุมัติ
162 3801 สพป.บึงกาฬ 660086 บ้านหัวแฮต ณัฐณิชา   ทรายทอง ครู อนุมัติ
163 3801 สพป.บึงกาฬ 660088 บ้านตาลเดี่ยว เสด็จ  สาชิต ครู อนุมัติ
164 3801 สพป.บึงกาฬ 660085 บ้านท่าสะอาด สุกัญญา  กองบุตร ครู อนุมัติ
165 3801 สพป.บึงกาฬ 660066 บ้านคำบอน วัฒนา  คำภูษา ครูชำนาญการ อนุมัติ
166 3801 สพป.บึงกาฬ 660067 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง พิศาล  พรหมจักร์ ครู อนุมัติ
167 3801 สพป.บึงกาฬ 660065 บ้านเหล่าคาม ธาริณี   ปากดี ครู อนุมัติ
168 3801 สพป.บึงกาฬ 660097 บ้านทุ่งทรายจก ธัญญาภรณ์  คำเชียงใหม่ ครู อนุมัติ
169 3801 สพป.บึงกาฬ 660099 บ้านศิริพัฒน์ ศิริ  ชิงชัย ครู อนุมัติ
170 3801 สพป.บึงกาฬ 660099 บ้านศิริพัฒน์ นายทวนทอง  ชินเฮือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 3801 สพป.บึงกาฬ 660100 บ้านต้องโคกกระแซ นายคุณาวุฒิ  สาธุรัมย์ ครู อนุมัติ
172 3801 สพป.บึงกาฬ 660101 บ้านโนนยางคำ นางสาวสาวิตรี  พลศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
173 3801 สพป.บึงกาฬ 660090 บ้านท่าเชียงเครือ ธีรชัย  สีเทพ ครู อนุมัติ
174 3801 สพป.บึงกาฬ 660092 บ้านหนองชัยวาน นีรนารา  น้อยนันท์ ครู อนุมัติ
175 3801 สพป.บึงกาฬ 660092 บ้านหนองชัยวาน พันทิวา  กุมภิโร ครูชำนาญการ อนุมัติ
176 3801 สพป.บึงกาฬ 660094 บ้านหนองแก่งทราย ภีรภาพ  วิณโรจน์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
177 3801 สพป.บึงกาฬ 660095 ท่าไร่วิทยา พิมลรัตน์  คำภูษา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
178 3801 สพป.บึงกาฬ 660091 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ถนอม  บุญทาป ครู อนุมัติ
179 3801 สพป.บึงกาฬ 660102 บ้านโสกก่ามนาตาไก้ นางสาวอนัฎติยา  ซาระวงศ์ ครู อนุมัติ
180 3801 สพป.บึงกาฬ 660103 บ้านดงสว่าง นายสุปรีชา  อุปัญ ครู อนุมัติ
181 3801 สพป.บึงกาฬ 660104 บ้านบ่อพนา กฤษณะ  ไขแสงจันทร์ ครู อนุมัติ
182 3801 สพป.บึงกาฬ 660106 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน นางสาวปาจรีย์  บุตรสาร ครู อนุมัติ
183 3801 สพป.บึงกาฬ 660078 หนองทุ่มวิทยา นายพนม  อุษาพันธ์ ครู อนุมัติ
184 3801 สพป.บึงกาฬ 660075 บ้านเหล่าหนองยาง นางสาววิภาดา   ไชยะปะปา ครู อนุมัติ
185 3801 สพป.บึงกาฬ 660076 บ้านกุดสิม ขวัญตา  นิลทะศร ครู อนุมัติ
186 3801 สพป.บึงกาฬ 660076 บ้านกุดสิม พันธ์ศักดิ์  เนื่องอุดม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
187 3801 สพป.บึงกาฬ 660077 บ้านหนองจิก จักรพงษ์  อะปะหัง ครู อนุมัติ
188 3801 สพป.บึงกาฬ 660384 บ้านดงโทน คำพันธ์  หมู่แก้ว ครู อนุมัติ
189 3801 สพป.บึงกาฬ 660385 บ้านดงบัง ศักดิ์ชาย  ปัญญาประชุม ครู อนุมัติ
190 3801 สพป.บึงกาฬ 660386 บ้านท่าสีไค เดือนเพ็ญ  ลิภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
191 3801 สพป.บึงกาฬ 660387 บ้านหนองฮูฝอยลม มานพ  พรหมเชียง ครู อนุมัติ
192 3801 สพป.บึงกาฬ 660388 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ วรากร  นาคคง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
193 3801 สพป.บึงกาฬ 660389 บ้านท่าดอกคำ ชนัญชิดา  ปุ้งคำข้าว ครู อนุมัติ
194 3801 สพป.บึงกาฬ 660390 บ้านเหล่าหมากผาง นายพุทธรักษ์  คำหงษา ครู อนุมัติ
195 3801 สพป.บึงกาฬ 660391 โนนสาสวรรค์ นางสาวอัญชนิดา  ศรีน้อย ครู อนุมัติ
196 3801 สพป.บึงกาฬ 660392 หนองแสงประชาสรรค์ ไพวัลย์  ปุ้งคำข้าว ครูธุรการ อนุมัติ
197 3801 สพป.บึงกาฬ 660378 บึงของหลงวิทยา พิทักษ์  เพียรสบาย ครู อนุมัติ
198 3801 สพป.บึงกาฬ 660379 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก กิตติศักดิ์  บุณรังศรี ครู อนุมัติ
199 3801 สพป.บึงกาฬ 660380 บ้านนาขาม บุญทัน  คำภูษา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
200 3801 สพป.บึงกาฬ 660375 บ้านบัวโคก วิรัตน์  มิ่งขวัญ ครู อนุมัติ
201 3801 สพป.บึงกาฬ 660376 บ้านดงชมภู จุฑาทิพย์  ธนู ครู อนุมัติ
202 3801 สพป.บึงกาฬ 660377 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย รณยุทธ์  ณรงค์ชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
203 3801 สพป.บึงกาฬ 660382 บ้านนาอ่าง พิเชษฐ์  รักษาแสง ครู อนุมัติ
204 3801 สพป.บึงกาฬ 660383 หนองสิมโนนสวรรค์ จิรายุทธ  บุญเจิม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
205 3801 สพป.บึงกาฬ 660393 บ้านชุมภูพรโสกก่าม ดำรงค์  วงษ์ตาแพง ครู อนุมัติ
206 3801 สพป.บึงกาฬ 660397 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ทัศนีย์  โคตรเมืองยศ ครู อนุมัติ
207 3801 สพป.บึงกาฬ 660398 บ้านห้วยลึก กรรณิกา  สมบัติวงศ์ ครู อนุมัติ
208 3801 สพป.บึงกาฬ 660400 บ้านโนนม่วง วีระศักดิ์  หาเคน ครู อนุมัติ
209 3801 สพป.บึงกาฬ 660402 บ้านนาสะแบง สัญญา  พันพิลา ครู อนุมัติ
210 3801 สพป.บึงกาฬ 660402 บ้านนาสะแบง ประจักษ์  ประชุมชน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
211 3801 สพป.บึงกาฬ 660407 บ้านหนองบัวงาม นายวิรัตน์  ศรีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
212 3801 สพป.บึงกาฬ 660407 บ้านหนองบัวงาม กนกวรรณ  คำไหล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
213 3801 สพป.บึงกาฬ 660407 บ้านหนองบัวงาม สุวิชา  อินทร์นอก ครู อนุมัติ
214 3801 สพป.บึงกาฬ 660408 บ้านหนองจิก นายสมศักดิ์  จำปาชัย ครู อนุมัติ
215 3801 สพป.บึงกาฬ 660408 บ้านหนองจิก นางสาวนฤมล  อรกุล ครูธุรการ อนุมัติ
216 3801 สพป.บึงกาฬ 660399 บ้านนาทราย ถนอมศักดิ์  เขียวค้า ครู อนุมัติ
217 3801 สพป.บึงกาฬ 660399 บ้านนาทราย นฤมล  คำโคตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
218 3801 สพป.บึงกาฬ 660396 บ้านนาสิงห์ นายมั่น  เพ็งวงศา ครู อนุมัติ
219 3801 สพป.บึงกาฬ 660396 บ้านนาสิงห์ มาโนชณ์  โนนทิง ครูธุรการ อนุมัติ
220 3801 สพป.บึงกาฬ 660403 บ้านนาแสง พิเชษฐ์  ภูอ่าว ครู อนุมัติ
221 3801 สพป.บึงกาฬ 660404 บ้านนาคำแคน ศิรินภา   นาคะอินทร์ ครู อนุมัติ
222 3801 สพป.บึงกาฬ 660404 บ้านนาคำแคน นวลอนงค์  คำภูมี ครู อนุมัติ
223 3801 สพป.บึงกาฬ 660405 กัลยาณิวัฒนา 2 โกสัย  ไชยสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
224 3801 สพป.บึงกาฬ 660406 บ้านคำไชยวาล ณภัสสรณ์  พิมพ์นิวาส ครู อนุมัติ
225 3801 สพป.บึงกาฬ 660394 บ้านหนองจันทน์ จิราพร   ทัศมี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
226 3801 สพป.บึงกาฬ 660395 อนุบาลศรีวิไล นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
227 3801 สพป.บึงกาฬ 660395 อนุบาลศรีวิไล นางสาวอำภาภรณ์  ไสทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
228 3801 สพป.บึงกาฬ 660418 บ้านหาดแฮ่ นางสาวฐิติมา  สมนา ครูธุรการ อนุมัติ
229 3801 สพป.บึงกาฬ 660419 ประวิตร (หนองบ่อ) นางสาววิรุฬห์รักษ์  วิภาทิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
230 3801 สพป.บึงกาฬ 660416 ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) นายบุญเอก  ประภัสรางค์ ครู อนุมัติ
231 3801 สพป.บึงกาฬ 660417 บ้านท่าส้มโฮง วิฒณา  จิตรปรีดา ครู อนุมัติ
232 3801 สพป.บึงกาฬ 660409 อนุบาลบุ่งคล้า สุภาพ  เจริญชาติ ครู อนุมัติ
233 3801 สพป.บึงกาฬ 660415 บ้านขามเปี้ย นายพิทักษ์พงษ์  วิชิต ครู อนุมัติ
234 3801 สพป.บึงกาฬ 660410 บ้านนาจาน วราวุฒิ  มัชเลศ ครู อนุมัติ
235 3801 สพป.บึงกาฬ 660411 บ้านดอนแพง นางสาวธนันต์ญดา  บุปผาชาติ ครู อนุมัติ
236 3801 สพป.บึงกาฬ 660412 บ้านห้วยเล็บมือ นางอัจฉราวดี  รสานนท์ ครู อนุมัติ
237 3801 สพป.บึงกาฬ 660412 บ้านห้วยเล็บมือ คชาภรณ์  คำอาจ ครู อนุมัติ
238 3801 สพป.บึงกาฬ 660413 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง อภิสรา  ประเคนคะชา ครู อนุมัติ
239 3801 สพป.บึงกาฬ 660414 บ้านหนองเดิ่นท่า วิไลภรณ์  โนชราช ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
240 3801 สพป.บึงกาฬ 660414 บ้านหนองเดิ่นท่า นายพิชิต  ธรรมแท้ ครู อนุมัติ