รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.บึงกาฬ 660114 : บ้านคำแก้วโนนสามัคคี นางจิดาภา  ทองกรอบ ครู
2 สพป.บึงกาฬ 660115 : บ้านหนองโดดอนเสียด นางสาวภาสิกา  ไชยทองดี ครู คศ๑
3 สพป.บึงกาฬ 660116 : บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ นายหนูพิษ  ปัดชาชม ครู
4 สพป.บึงกาฬ 660117 : บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม ธนาเทพ  ติละกูล ครู
5 สพป.บึงกาฬ 660118 : บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สายัณห์  พันธุ์ทอง ครู
6 สพป.บึงกาฬ 660113 : บ้านคำแวง นายรุ่งอรุณ  ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.บึงกาฬ 660110 : บ้านห้วยทราย นายดนัย  สัตถาผล ครู ชำนาญการ
8 สพป.บึงกาฬ 660111 : บ้านท่าสวาทท่าลี่ อนุรักษ์  ศรีครซ้าย ครู
9 สพป.บึงกาฬ 660112 : บ้านโคกสะอาด สุวิทย์  ผ่องแผ้ว ครูชำนาญการ
10 สพป.บึงกาฬ 660112 : บ้านโคกสะอาด ภูษา  สีสะเกษ ครู
11 สพป.บึงกาฬ 660107 : อนุบาลโซ่พิสัย นางสาวสุรีวัลย์   ภูมิพันธ์ ครู
12 สพป.บึงกาฬ 660107 : อนุบาลโซ่พิสัย นางสาวแพรวพรรณ  ฤทธิ์วงค์ ครู
13 สพป.บึงกาฬ 660108 : บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา กานดา  ศรีจันทร์ ครู
14 สพป.บึงกาฬ 660109 : บ้านไทรงามโนนภูดิน นายสิทธิศักดิ์  ตันตะสุทธิ์ ครู
15 สพป.บึงกาฬ 660109 : บ้านไทรงามโนนภูดิน แสงจันทร์  รัตนมงคล ครูผู้ช่วย
16 สพป.บึงกาฬ 660120 : สังวาลย์วิทย์ 1 โสวัฒน์  อุทัยลี ครู
17 สพป.บึงกาฬ 660120 : สังวาลย์วิทย์ 1 นะภาพรณ์  คิดสงวน ุธุรการ
18 สพป.บึงกาฬ 660137 : บ้านถ้ำเจริญ บุญยง  วาดวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.บึงกาฬ 660137 : บ้านถ้ำเจริญ นายยศชัย  ไพยะสาร ครูธุรการ
20 สพป.บึงกาฬ 660121 : บ้านศรีนาวา นางสาวปานตะวัน  พรมโกฏิ ครู
21 สพป.บึงกาฬ 660128 : บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย อมรรัตน์  ขันธวิชัย ครูชำนาญการ
22 สพป.บึงกาฬ 660135 : บ้านโนนสวาง วิลาวรรณ  คำมุงคุณ ครู
23 สพป.บึงกาฬ 660136 : บ้านหนองแวง นางสาวลำดวน  ล่ำสัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.บึงกาฬ 660136 : บ้านหนองแวง เทพพร  เดิมมา ครูอัตราจ้าง
25 สพป.บึงกาฬ 660136 : บ้านหนองแวง ณัฐวุฒิ  สุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.บึงกาฬ 660141 : ชุมชนบ้านตูม พัสดี  เมืองเหลา ครู
27 สพป.บึงกาฬ 660144 : บ้านนาเหว่อโนนอุดม นายกฤษณะ  จูมคำตา ครูผู้ช่วย
28 สพป.บึงกาฬ 660142 : บ้านท่าคำรวม นายเชาวลิต   โชติพินิจ ครู คศ1
29 สพป.บึงกาฬ 660142 : บ้านท่าคำรวม นายประสาร  กองการ ครูผู้ช่วย
30 สพป.บึงกาฬ 660143 : บ้านสามหนอง มาลี  ภักดีเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.บึงกาฬ 660143 : บ้านสามหนอง นายธีรพัฒน์  ศรีอ่อน ครู
32 สพป.บึงกาฬ 660125 : บ้านหนองแวงประชาสรรค์ วิริยาภรณ์  เจริญภู ครู
33 สพป.บึงกาฬ 660126 : บ้านคำไผ่ นายวีระชัย  อุทัยศรี ครู
34 สพป.บึงกาฬ 660126 : บ้านคำไผ่ อุราวรรณ  อันทะศรี ครูผู้ช่วย
35 สพป.บึงกาฬ 660127 : บ้านโคกกลาง นายวิเชียร  สีสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.บึงกาฬ 660129 : บ้านแสงอรุณ ดาวุตม์  อาษาพนม ครูผู้ช่วย
37 สพป.บึงกาฬ 660122 : บ้านศรีชมภู นางสาวศิริพร  ศรีปัญญา ครู
38 สพป.บึงกาฬ 660122 : บ้านศรีชมภู นางนงนุช  วันโนนาม ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.บึงกาฬ 660123 : บ้านนาขาม นวรรณ   ไชยบุญ ครู
40 สพป.บึงกาฬ 660124 : บ้านโนนประเสริฐ นครสวรรค์   นาพินิจ ครู
41 สพป.บึงกาฬ 660133 : บ้านห้วยลึก นางสุทธิฌา  มัยวงศ์ ครูผู้ช่วย
42 สพป.บึงกาฬ 660139 : บ้านโนนแก้วโพนทอง นางสาวชมัยพร  ป้อมสุวรรณ์ ครู
43 สพป.บึงกาฬ 660139 : บ้านโนนแก้วโพนทอง สุภาพ  นรายศ ครู
44 สพป.บึงกาฬ 660140 : บ้านป่าไร่โนนม่วง นางจันทร์อำพร  เวียงสมุทร ครู
45 สพป.บึงกาฬ 660138 : บ้านหนองพันทา จันทร์แสง  เที่ยงธรรม ครู
46 สพป.บึงกาฬ 660131 : บ้านเหล่าทองหลาง นายกำพล  บุญคง ครู
47 สพป.บึงกาฬ 660132 : บ้านคลองทิพย์ สุรักษ์  สีต่างคำ ครู
48 สพป.บึงกาฬ 660134 : บ้านซำบอน นางสาวณัฐธิดา  สิตตะวงค์ ครูอัตตราจ้าง
49 สพป.บึงกาฬ 660362 : บ้านต้าย ภรณ์ทิพย์  แก้วกิ่ง ครู คศ.1
50 สพป.บึงกาฬ 660363 : บ้านนากั้ง นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์ ครู
51 สพป.บึงกาฬ 660364 : บ้านหนองบัว นางทรงศรี  พลเวียง ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.บึงกาฬ 660359 : บ้านนาดง ปรีชา  อ่อนธรรม ครู
53 สพป.บึงกาฬ 660372 : บ้านโสกบง นางอิสรีภรณ์  แก้วใส ครู
54 สพป.บึงกาฬ 660372 : บ้านโสกบง นายพิเชษฐ์  เทรักสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบง
55 สพป.บึงกาฬ 660357 : บ้านไร่โนนสำราญ นายนิพนธ์  กะทู้ ครู
56 สพป.บึงกาฬ 660373 : บ้านดาลบังบด อภิญญา  ไกยราช ครู
57 สพป.บึงกาฬ 660358 : บ้านโนนเสถียร ภรณ์ทิพย์  แสงสุวรรณ์ ครู
58 สพป.บึงกาฬ 660358 : บ้านโนนเสถียร จิราพร  สุวรรณสาร ครู
59 สพป.บึงกาฬ 660365 : บ้านพรสวรรค์ นางกษา  นามมุงคุณ ครู
60 สพป.บึงกาฬ 660365 : บ้านพรสวรรค์ นางสาวสุนิสา  น้อยเมืองคุณ ครู
61 สพป.บึงกาฬ 660361 : บ้านห้วยก้านเหลือง กรรณิการ์  ขจรภพ ครูผู้ช่วย
62 สพป.บึงกาฬ 660356 : อนุบาลปากคาด สุมาลี  ดวงชัย ครู
63 สพป.บึงกาฬ 660360 : บ้านห้วยไม้ซอด อภัสราภรณ์  วงษางาม ครูผู้ช่วย
64 สพป.บึงกาฬ 660360 : บ้านห้วยไม้ซอด บัณฑิต  แสนไชย ครู
65 สพป.บึงกาฬ 660368 : สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา ชัยมงคล  ทุ่งหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.บึงกาฬ 660368 : สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา นายวรรณศร  แสงสง่า ครู
67 สพป.บึงกาฬ 660368 : สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา ผะดา  บุดดาซุย เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.บึงกาฬ 660368 : สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา มานิตย์  แสงสุวรรณ์ ครู
69 สพป.บึงกาฬ 660370 : ชุมชนสมสนุก นายบรรชา  กองแก้ว ครู
70 สพป.บึงกาฬ 660371 : บ้านศรีสว่างพัฒนา ประดิษฐา  สนิทอำนาจ ครู
71 สพป.บึงกาฬ 660374 : บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ นางจิราภา  นามเสนา ครู
72 สพป.บึงกาฬ 660369 : สิริภัทรวิทยา ธนพร  ต่างโอฐ ครูผู้ช่วย
73 สพป.บึงกาฬ 660367 : ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา ณฤดี  โพธิ์สา ครู
74 สพป.บึงกาฬ 660367 : ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา นางสาวอุทุมพร   ยางธิสาร ครู
75 สพป.บึงกาฬ 660367 : ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา จริดา  พันธไชย ครู
76 สพป.บึงกาฬ 660213 : เลิดสิน กระบี่ธรรม  พรมวงค์ ครู
77 สพป.บึงกาฬ 660215 : บ้านชุมภูทอง ปราจิตร  คำธะณี ครู
78 สพป.บึงกาฬ 660216 : บ้านนาเจริญวิทยา ปริศนา  ศรีคำ ครู
79 สพป.บึงกาฬ 660217 : บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง เทวินทร์  แสนวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
80 สพป.บึงกาฬ 660220 : บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 นางสมจันทร์  แสนหอม ครู
81 สพป.บึงกาฬ 660220 : บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 บัญชา  วงศ์คำภา ครูผู้ช่วย
82 สพป.บึงกาฬ 660221 : บ้านโนนสา นายมนัส  พิมพ์กลม ครู
83 สพป.บึงกาฬ 660222 : บ้านนาคำ วรวิทย์  ภูมิศรีแก้ว ครู
84 สพป.บึงกาฬ 660223 : บ้านห้วยดอกไม้ นายสุชิน  บุทธหาญ ครู
85 สพป.บึงกาฬ 660224 : บ้านท่าอินทร์แปลง นายวิทยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู
86 สพป.บึงกาฬ 660230 : บ้านไร่สุขสันต์ สุกัญญา   ไชยเพชร ครู
87 สพป.บึงกาฬ 660219 : บ้านโนนวังเยี่ยม เรณู  ดีเมืองโขง ครู
88 สพป.บึงกาฬ 660219 : บ้านโนนวังเยี่ยม วาสนา  วรรณขาม ครูผู้ช่วย
89 สพป.บึงกาฬ 660192 : บ้านห้วยเซือมเหนือ ว่าที่ร้อยตรีชลชัย  ศิริสิมะ พนักงานราชการ
90 สพป.บึงกาฬ 660193 : บ้านไคสี จิราลักษณ์  ทองลาด ครู
91 สพป.บึงกาฬ 660194 : บ้านคำหมื่น นางดารา  บรรเทา ครู
92 สพป.บึงกาฬ 660195 : แก่งอาฮง นางสุภาพร  ภาพันธ์ ครู
93 สพป.บึงกาฬ 660228 : บ้านนาต้อง นายสาธิต  เทียมจันศร ครู
94 สพป.บึงกาฬ 660228 : บ้านนาต้อง นายกรกฎ  พรหมดา ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.บึงกาฬ 660225 : ประสานมิตรวิทยา นายสุดบรรชา   โคตสี ครู
96 สพป.บึงกาฬ 660226 : บ้านคำภู โยทินย์  สีหาราช ครู
97 สพป.บึงกาฬ 660227 : บ้านหนองยาว ว่าที่ร้อยตรีภัทรดิษย์  บุญธะรา ครู
98 สพป.บึงกาฬ 660229 : บ้านห้วยเชือมใต้ ประภัสสร  แสงศิลา พนักงานราชการ
99 สพป.บึงกาฬ 660229 : บ้านห้วยเชือมใต้ ชนิดา  ติดมา ครู
100 สพป.บึงกาฬ 660214 : บ้านหนองตอ วีระญา  พาชนิด ครูธุรการ
101 สพป.บึงกาฬ 660212 : บ้านนาสวรรค์ วีระพันธ์  คำภูษา ครู
102 สพป.บึงกาฬ 660212 : บ้านนาสวรรค์ เกริกเกียรติ  สิงทองราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.บึงกาฬ 660218 : บ้านโคกสวาง นายณรงค์เดช  แก้วคำ ครู
104 สพป.บึงกาฬ 660211 : บ้านโนนจำปา นายบุญทัน  พิมพ์วัน ครู
105 สพป.บึงกาฬ 660208 : ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สมจิต  พิมดา ครู
106 สพป.บึงกาฬ 660209 : บ้านทองสาย วีรญา  นาส้มกบ ครู
107 สพป.บึงกาฬ 660210 : บ้านกำแพงเพชร อัญชลี  คงสมบัติ ครู
108 สพป.บึงกาฬ 660210 : บ้านกำแพงเพชร นางสาวเดือนฉาย  ดลไพร ครู
109 สพป.บึงกาฬ 660183 : บ้านบึงกาฬ นิธิยา  ทุมโยมา เจ้าหน้าที่พัสดุ
110 สพป.บึงกาฬ 660185 : บ้านท่าไคร้ นางจันทร์เพ็ญ  คุณาวัฒน์ ครู
111 สพป.บึงกาฬ 660186 : บ้านท่าโพธิ์ กิตติยา  คนล้ำ ครู
112 สพป.บึงกาฬ 660187 : บ้านแสนสำราญ นางเรณู  ไชยดี ครู
113 สพป.บึงกาฬ 660190 : บ้านโป่งเปือย นายบารมี  อินทรีย์ ครู
114 สพป.บึงกาฬ 660191 : บ้านห้วยสามยอดเทวกุล นายศักดิ์สิทธิ์   ไกยวัฒน์ ครู
115 สพป.บึงกาฬ 660188 : บ้านเหล่าถาวร สำเนียง  โพธิสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.บึงกาฬ 660184 : บ้านหนองนาแซง ประเสริฐ  อินธิ ครู
117 สพป.บึงกาฬ 660179 : อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ นายสุเมธ  ศรีจูม ครู
118 สพป.บึงกาฬ 660179 : อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ภูมินทร์  ด้วงกลาง ครูผู้ช่วย
119 สพป.บึงกาฬ 660180 : บ้านนาป่าน นายประพันธ์  พันธ์คำเกิด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.บึงกาฬ 660180 : บ้านนาป่าน วาสนา  สุริยะกาญจน์ ครูผู้ช่วย
121 สพป.บึงกาฬ 660181 : บ้านพันลำ''เจริญวิทยา'' นายกฤษณะ  เครือหว้า ครู
122 สพป.บึงกาฬ 660189 : บ้านโนนสว่าง สกาวเดือน  โคตรศรีเมือง ครู
123 สพป.บึงกาฬ 660189 : บ้านโนนสว่าง ภูษิต  วรรณฤกษ์ ครู
124 สพป.บึงกาฬ 660207 : บ้านดอนปอ วราวัฒน์ โสภารัตน์  โสภารัตน์ ครู
125 สพป.บึงกาฬ 660202 : บ้านหนองหมู นางสาวทวีพร   เศษฐรักษ์ ครู
126 สพป.บึงกาฬ 660203 : บ้านนาเจริญ ทินกร  คำศิริ ครู
127 สพป.บึงกาฬ 660203 : บ้านนาเจริญ นายพิศาล  มารศรี ครู
128 สพป.บึงกาฬ 660204 : บ้านคลองเค็ม วิเชียร  วิเชียร อินธิสา ครู
129 สพป.บึงกาฬ 660205 : บ้านสรรเสริญ นายสถาพร  ชัยคินี ครู
130 สพป.บึงกาฬ 660206 : บ้านสุขสำราญ นางสาวเปรวทิพย์   โสภาลุน ครู
131 สพป.บึงกาฬ 660196 : หอคำพิทยาสรรค์ จิราพร  พลภักดี ครู
132 สพป.บึงกาฬ 660201 : ธเนตรวิทยา นายบุญไทย  พานะเวช ครู
133 สพป.บึงกาฬ 660197 : บ้านสะง้อ สมศักดิ์  วันโย ครู
134 สพป.บึงกาฬ 660198 : บ้านหนองเข็ง นางสาวกาญจนา   โพธินาม ครู
135 สพป.บึงกาฬ 660198 : บ้านหนองเข็ง จินตนา  คำแพงเมือง ครู คศ.3
136 สพป.บึงกาฬ 660199 : บ้านโนนยาง เข้ม  ศรีชนะ ครู
137 สพป.บึงกาฬ 660200 : บ้านโคกสะอาด ชัยสิทธิ์  ฤทธิ์อร่าม ครู
138 สพป.บึงกาฬ 660346 : บ้านดอนหญ้านาง สมคิด  สิงห์จารย์ ครู
139 สพป.บึงกาฬ 660347 : บ้านโคกสว่าง นายธนาวุฒิ  ธงษาราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
140 สพป.บึงกาฬ 660347 : บ้านโคกสว่าง ชุติญาพัฐ  รักษา ครู
141 สพป.บึงกาฬ 660355 : สันติสุขเจริญราษฎร์ สดสี  พันธ์ุนิยม ครู
142 สพป.บึงกาฬ 660337 : บ้านปรารถนาดี นางสาวสุพร   ยอดจันทร์ ครู
143 สพป.บึงกาฬ 660338 : บ้านใหม่ศรีชมภู อัศวิน  บุตรดี ครู
144 สพป.บึงกาฬ 660336 : ชุมชนบ้านโคกอุดม วนิดา  ทิพยอาสน์ ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.บึงกาฬ 660336 : ชุมชนบ้านโคกอุดม นายนนท์ธวัช  ถึงแสง ครู
146 สพป.บึงกาฬ 660335 : อนุบาลพรเจริญ พิศญา  เสนา ครู
147 สพป.บึงกาฬ 660339 : บ้านโคกนิยม กษาปณ์   บัวนาค ครู
148 สพป.บึงกาฬ 660340 : บ้านวังยาว ชุติมา  สรรพโส ครู
149 สพป.บึงกาฬ 660341 : บ้านสร้างคำ ศุภวิชณ์  สุวรรณพงศ์ ครุ
150 สพป.บึงกาฬ 660341 : บ้านสร้างคำ นายบัญชา  พรมนิล ครู
151 สพป.บึงกาฬ 660342 : บ้านดงเสียด นายกฤษณ์  บัวโฮม ครู
152 สพป.บึงกาฬ 660343 : บ้านโนน นางจิราภรณ์  ศรีพรหม ครู
153 สพป.บึงกาฬ 660343 : บ้านโนน นายชาญประดิษฐ์  งามฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.บึงกาฬ 660344 : บ้านหนองผักแว่น นายกิตติศักดิ์  สังข์ชาตรี ครู ชำนาญการ
155 สพป.บึงกาฬ 660345 : บ้านหนองบัวน้อย นางวรรณธนา  วรรณพราหมณ์ ครู
156 สพป.บึงกาฬ 660349 : บ้านนาคำนาใน เบญญาภา  สำราญวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.บึงกาฬ 660349 : บ้านนาคำนาใน ปัญญา  ดวงแสนพุด ครู
158 สพป.บึงกาฬ 660349 : บ้านนาคำนาใน พัชราภรณ์  โพธิสัย ครู
159 สพป.บึงกาฬ 660350 : บ้านเหล่าใหญ่ ยิ่งยศ  ไวแสน ครู
160 สพป.บึงกาฬ 660348 : บ้านโคกหนองลาด สิทธิพงษ์  ฤทธิสิงห์ ครู
161 สพป.บึงกาฬ 660354 : บ้านท่าศรีชมชื่น ภักดี  วรรชิต ครู
162 สพป.บึงกาฬ 660352 : บ้านโนนสวรรค์ นายสุพรม   จอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.บึงกาฬ 660352 : บ้านโนนสวรรค์ นางนิภาพรรณ  จอมทอง ครู
164 สพป.บึงกาฬ 660353 : บ้านนาซาว ทัศพร  คำมุงคุณ ธุรการโรงเรียน
165 สพป.บึงกาฬ 660353 : บ้านนาซาว ขนิษฐา  แก่นจำปา ครู
166 สพป.บึงกาฬ 660351 : บ้านหนองหัวช้าง นายไกรวุฒิ   วงค์ชารี ครูผู้ช่วย
167 สพป.บึงกาฬ 660351 : บ้านหนองหัวช้าง นางณัฐรดา วรรณกิจ  วรรณกิจ ครู
168 สพป.บึงกาฬ 660351 : บ้านหนองหัวช้าง ยุภักดิ์  เทศารินทร์ ครู
169 สพป.บึงกาฬ 660071 : ชุมชนบ้านซาง พิมลพร  บุญเวิน ครู
170 สพป.บึงกาฬ 660072 : บ้านท่าสำราญ นายพีระพงษ์  กองตัน ครู
171 สพป.บึงกาฬ 660072 : บ้านท่าสำราญ นาถฤดี  ตรีธรรมกุล ครู
172 สพป.บึงกาฬ 660073 : บ้านซ่อมกอก รชตะ  มุลเมือง ครู
173 สพป.บึงกาฬ 660073 : บ้านซ่อมกอก นายรังสิทธิ์  มังคละคีรี ผอ
174 สพป.บึงกาฬ 660073 : บ้านซ่อมกอก รชตะ  มุลเมือง ครู
175 สพป.บึงกาฬ 660074 : บ้านโคกบริการสันกำแพง พัชราภา  เทียนไชย ครู
176 สพป.บึงกาฬ 660074 : บ้านโคกบริการสันกำแพง พีระยา   อ้วนอ่อนตา ครู
177 สพป.บึงกาฬ 660074 : บ้านโคกบริการสันกำแพง นายสิปปนนท์  เพียรวิชา ครู
178 สพป.บึงกาฬ 660062 : บ้านห้วยผักขะ นางสาวเรณู  หมื่นจันทร์ ครู
179 สพป.บึงกาฬ 660063 : บ้านนางัวสายปัญญา สมพร  พลโรม ครู
180 สพป.บึงกาฬ 660063 : บ้านนางัวสายปัญญา ปันน์ยริตา   นาเมืองรักษ์ ครู พัสดุโรงเรียน
181 สพป.บึงกาฬ 660064 : บ้านโนนเหมือดแอ่ นายชัยวัฒน์  สายสิงห์ ครู
182 สพป.บึงกาฬ 660068 : บ้านห้วยเรือ นางสาวสกาวรัตน์  ฉิมกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
183 สพป.บึงกาฬ 660068 : บ้านห้วยเรือ นางสาวประภัสสร  สีหสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
184 สพป.บึงกาฬ 660068 : บ้านห้วยเรือ ประภัสสร  สีหสาร ธุรการ
185 สพป.บึงกาฬ 660069 : บ้านทรัพย์วังทอง นายญาณวัฒน์  ภูเชดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
186 สพป.บึงกาฬ 660069 : บ้านทรัพย์วังทอง ชยพัทร์  สุกทน ครู
187 สพป.บึงกาฬ 660059 : บ้านห้วยคอม นายศิริพล  นาเมฆ ครู
188 สพป.บึงกาฬ 660060 : อนุบาลเซกา นายยงยุทธ  กาญจนสุนทร ครู
189 สพป.บึงกาฬ 660061 : บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ อรุณ  ค่อมสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.บึงกาฬ 660080 : บ้านท่ากกแดง ละออ  นะวะสด ครู
191 สพป.บึงกาฬ 660081 : ชุมชนบ้านหนองหิ้ง กันยารัตน์  ศิริเมือง ครู
192 สพป.บึงกาฬ 660082 : บ้านหนองบัวแดง นายสุเทพ  วิเวก ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.บึงกาฬ 660083 : บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม นางสาวชลธิดา   โคตรวงศ์ ครูผู้ช่วย
194 สพป.บึงกาฬ 660084 : บ้านท่ากกต้อง วรรณภา  ภูมิโคตร ครู
195 สพป.บึงกาฬ 660096 : บ้านใหม่สามัคคี นางวิลาวัณย์  สุ่มมาตร ครู
196 สพป.บึงกาฬ 660086 : บ้านหัวแฮต ลือชัย  สิงหัส ครู
197 สพป.บึงกาฬ 660086 : บ้านหัวแฮต ณัฐณิชา   ทรายทอง ครู
198 สพป.บึงกาฬ 660088 : บ้านตาลเดี่ยว เสด็จ  สาชิต ครู
199 สพป.บึงกาฬ 660085 : บ้านท่าสะอาด สุกัญญา  กองบุตร ครู
200 สพป.บึงกาฬ 660085 : บ้านท่าสะอาด ่่่่่่จีระพรรณ  วิณโรจน์ ครู
201 สพป.บึงกาฬ 660066 : บ้านคำบอน วัฒนา  คำภูษา ครูชำนาญการ
202 สพป.บึงกาฬ 660067 : บ้านดงกะพุงหนองนาแซง พิศาล  พรหมจักร์ ครู
203 สพป.บึงกาฬ 660067 : บ้านดงกะพุงหนองนาแซง สิทธิผล  อัศวภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
204 สพป.บึงกาฬ 660065 : บ้านเหล่าคาม ธาริณี   ปากดี ครู
205 สพป.บึงกาฬ 660065 : บ้านเหล่าคาม ขวัญดาว  บุญเรือง ครู
206 สพป.บึงกาฬ 660097 : บ้านทุ่งทรายจก ธัญญาภรณ์  คำเชียงใหม่ ครู
207 สพป.บึงกาฬ 660098 : บ้านดอนเสียด ละวัน  วรรณพราหมณ์ ครู
208 สพป.บึงกาฬ 660099 : บ้านศิริพัฒน์ ศิริ  ชิงชัย ครู
209 สพป.บึงกาฬ 660099 : บ้านศิริพัฒน์ นางสาวประคอง   สิตวงศ์ ครูผู้ช่วย
210 สพป.บึงกาฬ 660099 : บ้านศิริพัฒน์ นายทวนทอง  ชินเฮือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.บึงกาฬ 660100 : บ้านต้องโคกกะแซ นายคุณาวุฒิ  สาธุรัมย์ ครู
212 สพป.บึงกาฬ 660101 : บ้านโนนยางคำ นางสาวอรัญญา  สารีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
213 สพป.บึงกาฬ 660090 : บ้านท่าเชียงเครือ ธีรชัย  สีเทพ ครู
214 สพป.บึงกาฬ 660092 : บ้านหนองชัยวาน พันทิวา  กุมภิโร ครูชำนาญการ
215 สพป.บึงกาฬ 660092 : บ้านหนองชัยวาน นีรนารา  น้อยนันท์ ครู
216 สพป.บึงกาฬ 660092 : บ้านหนองชัยวาน นายพวง   กุมภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียน
217 สพป.บึงกาฬ 660094 : บ้านหนองแก่งทราย ภีรภาพ  วิณโรจน์ ครู ชำนาญการ
218 สพป.บึงกาฬ 660095 : ท่าไร่วิทยา พิมลรัตน์  คำภูษา เจ้าหน้าที่พัสดุ
219 สพป.บึงกาฬ 660091 : บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ถนอม  บุญทาป ครู
220 สพป.บึงกาฬ 660102 : บ้านโสกก่ามนาตาไก้ นางสาวอนัฎติยา  ซาระวงศ์ ครู
221 สพป.บึงกาฬ 660102 : บ้านโสกก่ามนาตาไก้ พรชนก  กุตัน ครู
222 สพป.บึงกาฬ 660103 : บ้านดงสว่าง นายสุปรีชา  อุปัญ ครู
223 สพป.บึงกาฬ 660104 : บ้านบ่อพนา กฤษณะ  ไขแสงจันทร์ ครู
224 สพป.บึงกาฬ 660106 : บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน นางสาวปาจรีย์  บุตรสาร ครู
225 สพป.บึงกาฬ 660078 : หนองทุ่มวิทยา นายพนม  อุษาพันธ์ ครู
226 สพป.บึงกาฬ 660075 : บ้านเหล่าหนองยาง นางสาววิภาดา   ไชยะปะปา ครู
227 สพป.บึงกาฬ 660076 : บ้านกุดสิม ขวัญตา  นิลทะศร ครู
228 สพป.บึงกาฬ 660076 : บ้านกุดสิม พันธ์ศักดิ์  เนื่องอุดม ผู้อำนวยการ
229 สพป.บึงกาฬ 660077 : บ้านหนองจิก จักรพงษ์  อะปะหัง ครู
230 สพป.บึงกาฬ 660384 : บ้านดงโทน พนารัตน์   ศรีจันทร์ ธุรการ
231 สพป.บึงกาฬ 660384 : บ้านดงโทน คำพันธ์  หมู่แก้ว ครู
232 สพป.บึงกาฬ 660385 : บ้านดงบัง ศักดิ์ชาย  ปัญญาประชุม ครู
233 สพป.บึงกาฬ 660385 : บ้านดงบัง นายรุตติกานต์  บุตรเวทย์ ธุรการ
234 สพป.บึงกาฬ 660386 : บ้านท่าสีไค เดือนเพ็ญ  ลิภา ครูผู้ช่วย
235 สพป.บึงกาฬ 660387 : บ้านหนองฮูฝอยลม มานพ  พรหมเชียง ครู
236 สพป.บึงกาฬ 660388 : บ้านท่าไร่ไทยเจริญ ประภาษ  จิตรักศิลป์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
237 สพป.บึงกาฬ 660388 : บ้านท่าไร่ไทยเจริญ วรากร  นาคคง ครูผู้ช่วย
238 สพป.บึงกาฬ 660389 : บ้านท่าดอกคำ ณปาภัช  ปฏิโยเก ครู
239 สพป.บึงกาฬ 660389 : บ้านท่าดอกคำ ชนัญชิดา  ปุ้งคำข้าว ครู
240 สพป.บึงกาฬ 660390 : บ้านเหล่าหมากผาง นายพุทธรักษ์  คำหงษา ครู
241 สพป.บึงกาฬ 660391 : โนนสาสวรรค์ นางสาวอัญชนิดา  ศรีน้อย ครู
242 สพป.บึงกาฬ 660392 : หนองแสงประชาสรรค์ ขวัญนภา  บึงราษฎร์ ครูธุรการ
243 สพป.บึงกาฬ 660378 : บึงของหลงวิทยา พิทักษ์  เพียรสบาย ครู
244 สพป.บึงกาฬ 660379 : บ้านโสกโพธิ์โสกพอก กิตติศักดิ์  บุณรังศรี ครู
245 สพป.บึงกาฬ 660380 : บ้านนาขาม บุญทัน  คำภูษา เจ้าหน้าที่พัสดุ
246 สพป.บึงกาฬ 660381 : บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ ฐิติรัตน์   มะหาเสน่ห์ ครู
247 สพป.บึงกาฬ 660375 : บ้านบัวโคก วิรัตน์  มิ่งขวัญ ครู
248 สพป.บึงกาฬ 660376 : บ้านดงชมภู ณัฐพล  สาคะศุภฤกษ์ ครู
249 สพป.บึงกาฬ 660376 : บ้านดงชมภู จุฑาทิพย์  ธนู ครู
250 สพป.บึงกาฬ 660377 : อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย รณยุทธ์  ณรงค์ชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
251 สพป.บึงกาฬ 660382 : บ้านนาอ่าง พิเชษฐ์  รักษาแสง ครู
252 สพป.บึงกาฬ 660383 : หนองสิมโนนสวรรค์ จิรายุทธ  บุญเจิม ครูชำนาญการพิเศษ
253 สพป.บึงกาฬ 660383 : หนองสิมโนนสวรรค์ นางชุเดนทรีย์  เสนีย์วงศ์ ครู
254 สพป.บึงกาฬ 660393 : บ้านชุมภูพรโสกก่าม ดำรงค์  วงษ์ตาแพง ครู
255 สพป.บึงกาฬ 660397 : บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ พัฒนศักดิ์  ชัยศิริ ครู
256 สพป.บึงกาฬ 660397 : บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ทัศนีย์  โคตรเมืองยศ ครู
257 สพป.บึงกาฬ 660398 : บ้านห้วยลึก กรรณิกา  สมบัติวงศ์ ครู
258 สพป.บึงกาฬ 660400 : บ้านโนนม่วง วีระศักดิ์  หาเคน ครู
259 สพป.บึงกาฬ 660402 : บ้านนาสะแบง วรินยา  ศรีลาพัฒน์ ครูธุรการ
260 สพป.บึงกาฬ 660402 : บ้านนาสะแบง ประจักษ์  ประชุมชน ครูอัตราจ้าง
261 สพป.บึงกาฬ 660402 : บ้านนาสะแบง สัญญา  พันพิลา ครู
262 สพป.บึงกาฬ 660407 : บ้านหนองบัวงาม สุวิชา  อินทร์นอก ครู
263 สพป.บึงกาฬ 660407 : บ้านหนองบัวงาม กนกวรรณ  คำไหล ครูอัตราจ้าง
264 สพป.บึงกาฬ 660407 : บ้านหนองบัวงาม นายวิรัตน์  ศรีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
265 สพป.บึงกาฬ 660408 : บ้านหนองจิก นางสาวนฤมล  อรกุล ครูธุรการ
266 สพป.บึงกาฬ 660408 : บ้านหนองจิก นายสมศักดิ์  จำปาชัย ครู
267 สพป.บึงกาฬ 660399 : บ้านนาทราย นฤมล  คำโคตร ครูอัตราจ้าง
268 สพป.บึงกาฬ 660396 : บ้านนาสิงห์ นายมั่น  เพ็งวงศา ครู
269 สพป.บึงกาฬ 660396 : บ้านนาสิงห์ มาโนชณ์  โนนทิง ครูธุรการ
270 สพป.บึงกาฬ 660396 : บ้านนาสิงห์ วัฒนา  ภูด่านวัว ผู้อำนวยการโรงเรียน
271 สพป.บึงกาฬ 660403 : บ้านนาแสง พิเชษฐ์  ภูอ่าว ครู
272 สพป.บึงกาฬ 660404 : บ้านนาคำแคน ศิรินภา   นาคะอินทร์ ครู
273 สพป.บึงกาฬ 660404 : บ้านนาคำแคน นวลอนงค์  คำภูมี ครู
274 สพป.บึงกาฬ 660405 : กัลยาณิวัฒนา 2 โกสัย  ไชยสิงห์ ครู
275 สพป.บึงกาฬ 660406 : บ้านคำไชยวาล ณภัสสรณ์  พิมพ์นิวาส ครู
276 สพป.บึงกาฬ 660394 : บ้านหนองจันทน์ จิราพร   ทัศมี ครูชำนาญการพิเศษ
277 สพป.บึงกาฬ 660395 : อนุบาลศรีวิไล นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
278 สพป.บึงกาฬ 660395 : อนุบาลศรีวิไล นางสาวอำภาภรณ์  ไสทอง ครูผู้ช่วย
279 สพป.บึงกาฬ 660418 : บ้านหาดแฮ่ นางสาวจิราภรณ์  ภังคาวัฎฎ์ ครู
280 สพป.บึงกาฬ 660418 : บ้านหาดแฮ่ นางสาวฐิติมา  สมนา ครูธุรการ
281 สพป.บึงกาฬ 660419 : ประวิตร (หนองบ่อ) นางสาววิรุฬห์รักษ์  วิภาทิน ครูผู้ช่วย
282 สพป.บึงกาฬ 660416 : ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) นายบุญเอก  ประภัสรางค์ ครู
283 สพป.บึงกาฬ 660417 : บ้านท่าส้มโฮง วิฒณา  จิตรปรีดา ครู
284 สพป.บึงกาฬ 660409 : อนุบาลบุ่งคล้า สุภาพ  เจริญชาติ ครู
285 สพป.บึงกาฬ 660415 : บ้านขามเปี้ย นายชาตรี  บุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
286 สพป.บึงกาฬ 660415 : บ้านขามเปี้ย นายพิทักษ์พงษ์  วิชิต ครู
287 สพป.บึงกาฬ 660410 : บ้านนาจาน วราวุฒิ  มัชเลศ ครู
288 สพป.บึงกาฬ 660411 : บ้านดอนแพง นริศรา  ภาโสม ครู
289 สพป.บึงกาฬ 660411 : บ้านดอนแพง นางสาวธนันต์ญดา  บุปผาชาติ ครู
290 สพป.บึงกาฬ 660412 : บ้านห้วยเล็บมือ คชาภรณ์  คำอาจ ครู
291 สพป.บึงกาฬ 660412 : บ้านห้วยเล็บมือ นางอัจฉราวดี  รสานนท์ ครู
292 สพป.บึงกาฬ 660413 : บ้านหนองเดิ่นทุ่ง อภิสรา  โชคบัณฑิต ครู
293 สพป.บึงกาฬ 660414 : บ้านหนองเดิ่นท่า นายพิชิต  ธรรมแท้ ครู
294 สพป.บึงกาฬ 660414 : บ้านหนองเดิ่นท่า วิไลภรณ์  โนชราช ครูอัตราจ้าง