รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760043 : โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สุภากร  ขันมัง ธุรการ
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760044 : บ้านโนนอุดม นางสาวรัตนา  พลศรี ครูธุรการโรงเรียน
3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760045 : ยางหลวงพิทยาคม ศุภมาส  เรืองจันทร์ ครู
4 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760045 : ยางหลวงพิทยาคม ประภัสสร  มณีจันทร์ ธุรการ
5 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760047 : ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ ธนากร   คำยัง ครู
6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760047 : ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ จิราภรณ์  ศรีจันทะ ธุรการโรงเรียน
7 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760049 : บ้านกุดจิก จินดาพร  พะยุหะ ครูธุรการโรงเรียน
8 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760049 : บ้านกุดจิก สกุณา  แสงไทย ครู
9 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760014 : บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นางสาวอลิศิรา  ณ นคร ครูธุรการ
10 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760066 : บ้านหนองกุง ศรินยา  สายแสน ธุรการโรงเรียน
11 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760069 : ชุมชนนาคำไฮวิทยา อุทัยรัตน์  ไชยหาญ ธุรการ
12 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760069 : ชุมชนนาคำไฮวิทยา วนิดา  ไชยวงษ์ ธุรการ
13 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760071 : บ้านกุดฉิม เสาวลักษณ์  อ่อนน้อย ครู
14 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760023 : บ้านนามะเฟือง เกศินี  ศรีสุข ครู
15 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760024 : บ้านทรายงาม นางฉายสุดาลักษณ์  ทุมชะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760025 : บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สุพัสสร  รัศมีเดือน เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760025 : บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา นายเรืองชัย  ชุมพล ครู
18 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760026 : บ้านหนองศาลาโนนสว่าง นายเทอดศักดิ์  เหล่าอรรคะ ครู
19 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760027 : บ้านกุดเต่า นางสาววราภรณ์    เจริญชัย ครู
20 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760028 : บ้านนาอ่าง วิยะดา  เจริญ ธุรการ
21 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760057 : บ้านโนนขมิ้น วีรศักดิ์  พลเสนา ครูธุรการ
22 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760058 : บ้านห้วยโจด กัมปนาท  เหลาเป ธุรการ
23 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760062 : บ้านโนนคูณ รุ่งอรุณ  รักญาติ ธุรการ
24 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760063 : บ้านนาเลิง กิตติพงษ์  พรหมกรุง พนักงานราชการ
25 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760063 : บ้านนาเลิง ประพัฒชัย  โพธิ์ตะนิมิตร ครู
26 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760064 : บ้านห้วยไร่ อาทิตยา  วงศ์นารี ธุรการ
27 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760073 : ร่มเกล้า นราภา  ช่วยคง ธุรการ
28 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760074 : บ้านโนนทัน นิตยา  กุสลจีรัง ครู
29 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760077 : บ้านอ่างบูรพา นางสาวขวัญใจ  โฆสิต ครู
30 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760078 : บ้านภูพานคำ นางสาวชลดา  ยมดี ธุรการโรงเรียน
31 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760020 : บ้านหินคูณ นายประคอง   หวันเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760020 : บ้านหินคูณ นายนพดล  ทองตระกูล ครู
33 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760022 : บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ นางสาวละมุล  สินธิบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760016 : บ้านโคกกุง นุชจรินทร์  ภักดี ครู
35 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760016 : บ้านโคกกุง วิภาวรรณ   จันทา ธุรการโรงเรียน
36 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760018 : บ้านดอนนาดี นางสาวปิยาภรณ์  ดอนไม้ไทร ครูธุรการ
37 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760019 : บ้านข้องโป้ แพรวนภา  สามารถ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760041 : บ้านห้วยค้อ นางสุพรรษา   คำภาสัน ธุรการโรงเรียน
39 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760035 : บ้านโคกม่วย นางรุตจิรา  ชุมพร ธุรการ
40 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760036 : บ้านพร้าว นางทิพย์พัชรากร  อึ้งเจริญไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760036 : บ้านพร้าว จุฬามณี  มีปากดี ธุรการ
42 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760037 : บ้านบกโนนเรียง ทศพร  พรหมจารย์ ครู
43 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760038 : บ้านศรีสุขนาล้อม นางสาวนันทนา  แสงจันดา ครูธุรการ
44 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760040 : บ้านโนนสูงใหม่วังทอง นายประดิษฐ์  ศาลาศักดิ์ ครูธุรการ
45 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760054 : บ้านบุ่งบก ยุทธภูมิ  เห็มทอง ธุรการ
46 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760055 : ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล นางสาววราภรณ์  โคสาสุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760050 : โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง รัตนา  โสดา ครู
48 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760051 : บ้านโคกน้ำเกี้ยง นางสาวชุติมา  ยืนทน เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760052 : บ้านลาด รัศมี  อ่องพิมาย ครู
50 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760052 : บ้านลาด อัญชลี  คมคาย ธุรการ
51 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760053 : บ้านห้วยหามต่าง ยุทธพงษ์  ศรีกระทุ่ม ครูธุรการ
52 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760008 : บ้านห้วยลึก สลิลรัตน์  ทิพยบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
53 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760009 : บ้านตำแย นางปราณี   ศรีประจง ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760009 : บ้านตำแย ชนิดา  ทุมวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760010 : บ้านคึมชาดห้วยบง นางสาวพันทิพา  มะชะศรี ธุรการ
56 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760010 : บ้านคึมชาดห้วยบง ปิยะรัตน์  สีหาบุตร ครู
57 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760011 : บ้านนาวังเวิน สมฤทัย  ไชยแสง ครู
58 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760005 : บ้านลำภู นายชวลิต   สิทธิโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760006 : อนุบาลหนองบัวลำภู นางสาวปัทมา  สุภา ธุรการโรงเรียน
60 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760001 : หนองบัววิทยายน นัฎญานันท์  มะรัตน์ ครู
61 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760021 : บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ ธวัชชัย  อินทร ธุรการโรงเรียน
62 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760042 : บ้านสุขเกษม นางสาวศิรินาถ    ทิพย์ทอง ธุรการ
63 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760042 : บ้านสุขเกษม ลำใย  โง๊ะบุดดา ครู
64 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760075 : บ้านห้วยทราย สุพัตรา  พาภักดี ครู
65 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760076 : บ้านภูพานทอง ชไมพร  บุตรดี ธุรการโรงเรียน
66 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760003 : บ้านเสาเล้า ปริยารวี  บุตรศรีภูเภา พี่เลี้ยเด็กพิการ
67 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760012 : บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง ประพันธ์พงษ์ กองวงศ์  กองวงศ์ พนักงานราชการ
68 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760012 : บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง วรัญญา  พลทัดสะ ธุรการโรงเรียน
69 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760013 : ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) นางวราพร  พิลาวัลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
70 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760046 : บ้านดอนยานาง รสรินทร์  บรรลังสี ครูธุรการ
71 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760065 : บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ นางสาวจินตหรา  เจริญสุข ธุรการโรงเรียน
72 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760067 : บ้านหินลับศิลามงคล วาณี  ตาลเหล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760067 : บ้านหินลับศิลามงคล คำใส  พวงปัญญา ครูโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
74 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760068 : บ้านหนองบัวโซม นางสาวกุสุมา  วรสารศิริ ครูธุรการ
75 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760070 : บ้านโคกกลางโนนงาม ศิวกร   ตั้งจิตตาภรณ์ ครู
76 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760072 : บ้านหนองปลาขาว นางสาวประวิณา  เนืองกัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760061 : หนองหว้าวิทยาสรรค์ พิชญา  สิริธนพงศ์ ธุรการ
78 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760061 : หนองหว้าวิทยาสรรค์ นภาพร  สกุลธรรม ครู
79 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760059 : บ้านเพ็กเฟื้อย วิชิต  ศรีพรรณ์ ครู
80 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760059 : บ้านเพ็กเฟื้อย ฐิติมา  ภูยาทิพย์ ครูธุรการ
81 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760060 : บ้านหนองผำโคกสวรรค์ พัทธมน  อินทรคำดี ธุรการ
82 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760029 : หัวนาศึกษาวิทย์ สุภาวดี   นาคฤทธิ์ ครู
83 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760030 : บ้านข่าดอนเข็ม สุภาณี  พุทธสอน ธุรการ
84 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760030 : บ้านข่าดอนเข็ม สุกัญญา  โสดา ครูธุรการ
85 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760031 : บ้านดินทรายอ่อน นายพัชรพล  บัวลิวัน ครู
86 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760031 : บ้านดินทรายอ่อน ณิฐา  ศรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760032 : บ้านโนนสวรรค์หนองแก ณัฐวุฒิ  ทองแก้ว ธุรการ
88 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760056 : บ้านดอนหัน นางสาวนิตยา  สิงหามาตร์ ครูผู้ช่วย
89 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760033 : บ้านโนนม่วง นางสาว เจนจิรา  ผดาวัน ครูธุรการ
90 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760034 : บ้านหนองแสงนาล้อม นางสาววัชรานุช  ทองแก้ว ครูธุรการ
91 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760257 : ชุมชนบ้านกุดดู่ นางดวงใจ   พลบูรณ์ เจ้าหน้าทที่ธุรการโรงเรียน
92 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760258 : บ้านหนองแวง นายอาทร  อุตอามาตย์ ครู
93 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760259 : บ้านหนองเม็ก วันเพ็ญ  หลาบหนองแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760259 : บ้านหนองเม็ก ณัฐนันท์  เพียดงมัน ครู
95 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760260 : บ้านโสกช้าง จุไรรัตน์  ลุนพรม ครู
96 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760260 : บ้านโสกช้าง อรุณี  ประแดง ธุรการโรงเรียน
97 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760261 : บ้านหัวขัว บุศรินทร์  โคตรนรินทร์ ธุรการ
98 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760262 : นิคมสงเคราะห์ 2 วราภรณ์  คงสามหมอ ธุรการ
99 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760263 : บ้านกุดคอเมย วิไลรัตน์  นนท์ตรี ธุรการโรงเรียน
100 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760284 : โคกม่วงประชาสรรค์ อาทิตย์  พิมพ์สุด ครู
101 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760285 : ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี นายสมาน  บุตรโคตร ธุรการ
102 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760286 : บ้านข่าน้อย นางสาวพิชยา  สายธนู เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760287 : หนองปิงบุ่งบกวิทยา นายนนท์ธวัช  เรือนปัญจะ ธุรการ
104 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760295 : บ้านวังมน ศศิธร  พืชผักหวาน ธุรการ
105 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760295 : บ้านวังมน ธีรวัฒน์  โคตะ ครู
106 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760296 : บ้านวังมนสาขาชัยมงคล นายธีระวัฒน์  แสนโง ธุรการ
107 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760264 : บ้านโคกใหญ่ เพ็ญนภา  ผาอิดดี ครูธุรการ
108 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760267 : บ้านหนองตานา วิภาภรณ์  หมื่นทอง ธุรการ
109 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760268 : บ้านหนองสะแบง นางสาววัลลี  ชาเวินชัย ครูธุรการ
110 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760269 : บ้านโนนปอแดง เสาวภา  คำบุศย์ ธุรการ
111 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760290 : นิคมสงเคราะห์วิทยา สัญญา  วันทัน ครู
112 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760291 : บ้านโคกสะอาด จิตติพร  เชื้อบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760291 : บ้านโคกสะอาด นายสังวรณ์  ดอนหมื่นศรี ครู
114 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760292 : บ้านดงบาก เพ็ญนภา  สุดษาน ธุรการ
115 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760254 : บ้านโนนตาล วชิราพร  เดชเดิม ครูธุรการ
116 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760255 : บ้านโนนสว่าง อนงค์ลักษณ์  สมดี ครูธุรการ
117 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760256 : บ้านโนนเมือง นายวัชรินทร์  เมฆวัน ครูธุรการ
118 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760288 : บ้านห้วยบง โชคชัย  สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760289 : บ้านโคกม่วงชุม นายอาทิตย์  ทองโชติ ธุรการ
120 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760248 : บ้านโนนสงเปลือย นางสาวเยาวรินทร์  แพนพา ครู
121 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760243 : โนนสังวิทยาสรรค์ พรพรรณ  วงษ์ตรีศรี ธุรการ
122 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760244 : บ้านโคกกลาง วชิระ  อ้วนสอาด ธุรการโรงเรียน
123 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760245 : บ้านโสกจาน วชิราภรณ์  ประไกร เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760247 : บ้านหนองแวงงิ้วตาก ชัญญา  ตีลุ ธุรการ
125 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760301 : บ้านท่าศิลา ยศมร  ดวงตาไท้ ครูธุรการ
126 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760302 : บ้านกุดแห่ พงษ์ทวี  พะชะ ธุรการโรงเรียน
127 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760297 : บ้านค้อ ทองสุข  สาผม ธุรการ
128 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760298 : บ้านหนองทุ่ม นายปรีชา  รัตนโสภา ครู
129 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760298 : บ้านหนองทุ่ม วิภาดา  ฤทธิ์โคหา ครูธุรการ
130 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760299 : บ้านหนองนกเขียน นายทรงวุฒิ  ราชแสนเมือง ครู
131 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760299 : บ้านหนองนกเขียน ทรงวุฒิ  ราชแสนเมือง ครู
132 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760300 : บ้านกุดฉิม นางสาวพัทธ์ธีรา  พาริวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760276 : บ้านหนองเล้าข้าว นางสาวทับทิม  พิมพ์โคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760277 : นิคมโคกม่วงศรีสมพร สาริน  พรมราช ธุรการ
135 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760279 : บ้านหินสิ่ว บังอร  หงสาทร ครู
136 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760271 : บ้านถิ่น จันทร์เพ็ญ  ภูเงิน ธุรการ
137 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760272 : บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ พัชรี  ศิริ ธุรการ
138 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760273 : บ้านกุดกวางสร้อย นางสาวอริสา  วงษ์อ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760274 : บ้านโสกก้านเหลือง นายสุทธี  วรจิตร ผู้อำนายการโรงเรียน
140 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760280 : โสกแคนหนองหญ้าปล้อง นางสาวกานต์ธิดา  ดรละคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
141 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760281 : ปรางค์กู่ นายชูศักดิ์  อาจวิชัย ครู
142 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760282 : นิคมวัฒนา 6 นางภัทรี  จันทองอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
143 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760283 : บ้านหนองบัวเงิน อรนุช  ฉิมปาน ครู
144 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760275 : บ้านหนองแวงป่งสัง นางสาวอริสา  พิมโสดา ธุรการ
145 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760278 : นิคมสงเคราะห์ 3 อัมพร  พลบูรณ์ ธุรการ
146 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760250 : บ้านหนองเหมือดแอ่ นางสาวโยษิตา  สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
147 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760251 : บ้านท่าลาด อดิศักดิ์  บัวโค ครูผู้ช่วย
148 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760251 : บ้านท่าลาด นายสวาท  ศรีบุญเรือง ครู
149 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760252 : หนองกุงจารย์ผางวิทยา นางโศภิษฐ์  ศรีชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760270 : บ้านโคกป่ากุง อานัติ  สารีพันธ์ ธุรการ
151 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760253 : บ้านหนองลุมพุก กานต์  โง่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760249 : บ้านหนองกุงคำไฮ นางสาววิชุดา  บุญภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
153 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760145 : บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง เดชา  ผาบสิมมา ธุรการโรงเรียน
154 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760146 : บ้านกุดแท่น ว่าที่ร้อยตรีวีรชน  วิเชียรดี ครู
155 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760147 : บ้านวังคูณ ปนัดดา  พันธมุย ธุรการ
156 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760148 : บ้านนาทม ยศกร  มาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760149 : บ้านนาชุมแสง วุฒินันท์   สาครขัน ครู
158 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760150 : บ้านโนนเสถียร นางสาวปิยะพร    วิเชียรดี ธุรการ
159 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760189 : บ้านทรายมูล นางนิตยา  โสลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760190 : บ้านหนองอุ นายปฎิพัทธ์  พิมพ์วัน ธุรการ
161 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760191 : บ้านหนองขามท่างาม สมจิตร  โพธิ์หิน ครูชำนาญการพิเศษ
162 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760192 : บ้านดอนข่า นายวิชิต  คำมีภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760186 : บ้านห้วยบ่อทอง นายชัยรถเมรี   วิจิตร ธุรการ
164 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760186 : บ้านห้วยบ่อทอง พิมพ์ชนก  อินกำบัง ครูผู้ช่วย
165 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760174 : ชุมชนบ้านนากอก นางสาวดอกจันทร์  รัตนวงศ์ ธุรการ
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760175 : โคกม่วงทองวิทยา นางปทุมมา  ภูผายาง ครู
167 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760176 : บ้านกุดดุกสุขเกษม โศจิรัช  มูลประภา ธุรการ
168 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760177 : บ้านโคกล่าม หฤทัย  แดงตู้ ธุรการ
169 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760178 : บ้านโนนงาม นางประภาดา  ทองคำภา ครู
170 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760179 : บ้านโคกสนั่น พิมพ์ผกา  บู่สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760180 : บ้านหนองผือท่าปากเป่ง นางสาวปณิชา  วันศุกร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
172 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760181 : บ้านแกท่าวารี วิเลียมลักษณ์  คำพิลา ครู
173 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760182 : บ้านโนนสำราญสมสนุก นางสาวกนกนุช  มะโนธรรม เจ้าหน้าที่
174 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760183 : บ้านวังไฮ ชยพัทธ์  มณีบุญ ครูธุรการ
175 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760183 : บ้านวังไฮ นายทศพร  เพียสังกะ พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
176 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760184 : บ้านโนนข่า(พอง) นางสาวรสลิน  วงษาเวียง ธุรการ
177 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760185 : นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา นงลักษณ์  ประทุมกุล ครู
178 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760156 : โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา มณีรัตน์  โคตรมงคล ครู
179 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760156 : โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา ศิริพงษ์  จันทะพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760157 : บ้านโนนหว้าทอง นายพันธุ์วิจักขณ์  หงษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760157 : บ้านโนนหว้าทอง พะเนียด  ปานกลาง ครู
182 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760158 : บ้านตะเคียนทอง ตั๊ด  กะสี ผอ
183 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760158 : บ้านตะเคียนทอง นางสาวฉันทนา  โวลา ครู
184 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760159 : ฝายหินประชารักษ์ ภิญญาณัฏฐ์   ปฐมวงศ์กร ครู
185 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760159 : ฝายหินประชารักษ์ ชฎาภรณ์  เอี่ยมนูญ ครู
186 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760160 : บ้านมอเหนือ อนุชตรา  สาระบูรณ์ ธุรการโรงเรียน
187 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760160 : บ้านมอเหนือ สุภาภรณ์  แพงคำแหง ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760161 : บ้านโนนสะอาด รุ่งศรีรัตน์  ชินบุตร ธุรการ
189 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760162 : โนนคูณวิทยา นางสาวสร้อยทิพย์  นามวงษา ธุรการ
190 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760163 : ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา ทีฆายุ  แสวงเพชร พนักงานราชการ
191 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760164 : บ้านโต่งโต้น นายกฤษณพงศ์   นิลนามะ ครู
192 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760166 : บ้านวังโปร่ง นางสาวคณัญภรณ์  ทองคำ ธุรการโรงเรียน
193 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760165 : บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง ธีระยุท  ประทุมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760167 : หินตลาดศรีสง่าวิทยา จารุวรรณ  ทองขัน ครู
195 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760167 : หินตลาดศรีสง่าวิทยา พรสวัสดิ์  ดีศรี ครู
196 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760168 : หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สายฝน  เจริญ ธุรการโรงเรียน
197 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760168 : หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง วิกานดา  ไชยสิงหา ครู
198 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760187 : วังแคนวังคูณวิทยา สุจิตรา  โสโพธิ์ ธุรการ
199 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760187 : วังแคนวังคูณวิทยา สุจิตรา  โสโพธิ์ ธุรการ
200 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760188 : บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) นางสาวกาญจนา  จำปามี ธุรการ
201 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760127 : หนองม่วงชมพูทอง สุกัญญา  บึงใสย์ ครู
202 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760130 : บ้านห้วยไผ่ มัทธิมา  มัทธิมา คำพรมมี ธุรการโรงเรียน
203 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760130 : บ้านห้วยไผ่ มัทธิมา  มัทธิมา คำพรมมี ธุรการ
204 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760124 : เมืองใหม่วิทยา กรรณิกา  ศรีบุญขาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760125 : บ้านหนองทุ่งมน ศิริญญา  ปฎิสังข์ ครูธุรการ
206 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760126 : บ้านโนนสว่างโนนสง่า เอกชัย  ชัยเพ็ง ธุรการ
207 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760169 : บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย นางสาวผาณิต  ผลวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ
208 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760170 : บ้านดอนเกล็ด นายภูมิธรรม  พลธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760171 : บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า นางสาวจีรภา  ชาเคน ธุรการ
210 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760172 : บ้านสันป่าพลวง นางสาวเพ็ญนภา  สิทธิผล ธุรการ
211 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760173 : โนนสมบูรณ์วิทยา จักรพงษ์  พลชาย ครู
212 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760133 : บ้านศรีบุญเรือง เผ่าพันธ์  อินทรเพ็ชร ครู
213 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760134 : บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย จุรีรัตน์  ศรีด้วง ธุรการ
214 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760135 : บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ นางสาวชฎาภรณ์  ศรีภูทอง ธุรการ
215 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760136 : บ้านหนองบัวน้อย เจริญขวัญ  ยางศรี ธุรการโรงเรียน
216 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760137 : บ้านหนองแตง ประสงค์  มาลา ครู
217 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760137 : บ้านหนองแตง มณีรัตน์  นาเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
218 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760195 : บ้านห้วยหว้าวังทอง ชนันญา  ราชพรหม ครู
219 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760196 : บ้านนาแพง เอื้อมอรุณ  บุญครอง ครู
220 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760196 : บ้านนาแพง วรรณฤดี  เหล่าสมบัติ ครูผู้ช่วย
221 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760196 : บ้านนาแพง ราชันย์  ผลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
222 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760197 : บ้านหนองกุงแก้ว อนุสรณ์ ชิตบุญศรี  ชิตบุญศรี ครู
223 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760198 : บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ อินธิรา  มูลหา ครู
224 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760199 : บ้านคอกวัว นายศุภฤต  ประกาสิเน เจ้าหน้าที่ธุรการ
225 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760199 : บ้านคอกวัว วรลักษณ์  จันทฤทธิ์ ธุรการ
226 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760200 : บ้านผาสุก จันทรา  โพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน
227 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760201 : บ้านหนองคังคา นางสาวธัญญารัตน์  บุบผา เจ้าหน้าที่ธุรการ
228 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760202 : บ้านนาสำราญรุ่งเรือง ศิริพร  ชมสบาย ครูธุรการ
229 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760202 : บ้านนาสำราญรุ่งเรือง วุฒิกร  บุตรโพธิ์ศรี ครู
230 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760202 : บ้านนาสำราญรุ่งเรือง ภิญญามาศ  วงษ์ไชยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
231 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760151 : หนองแกสระแก้ววิทยา ภาวินี  อาสาชะนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
232 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760152 : บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สุชาดา  ฐานะ ธุรการ
233 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760153 : บ้านสำราญสุข กขพร  วชิระโชติกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760154 : กุดหานสามัคคี ธนวิชญ์  ธนูทอง ครู
235 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760140 : ดอนปอวิทยา ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุประวีณ์  อุระสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
236 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760140 : ดอนปอวิทยา จิรภา  โนนทิง ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760141 : บ้านนาทับควาย อรอุมา  ทำเวียง ธุรการ
238 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760144 : บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด วนิดา   ผลานิสงฆ์ ครูชำนาญการพิเศษ
239 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760144 : บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด นิภาพร  นาใจยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
240 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760142 : บ้านหนองโน นางสาวอำนวย  ป้อมสุวรรณ ครูธุรการ
241 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760143 : บ้านสร้างเสี่ยน นายอำนาจ  ดอกบัว ครู
242 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760128 : กุดจิกวิทยา วีระ  บัวขม ครู
243 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760128 : กุดจิกวิทยา อภิรดี  อาจหาญ ธุรการ
244 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760131 : บ้านโปร่งแจ้ง อริยา  คำภานาง ธุรการ
245 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760131 : บ้านโปร่งแจ้ง สาริณี  แซ่โค้ว ธุรการ
246 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760132 : บ้านห้วยกวางทอง นางสาวเมธาวี  มุดไธสง ธุรการโรงเรียน
247 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760139 : บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง นายคมสรรณ์  ภูเพ็งใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
248 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760139 : บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง บัญชา   ไทยมา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ