รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760085 : บ้านกุดดินจี่ นางสาวนวพร  จักษุจินดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760085 : บ้านกุดดินจี่ นายอิทธิพล  อามาสสมบัติ ครู
3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 : บ้านหม่านศรีทองวิทยา นายชาตรี  บุญสว่าง ครูผู้ช่วย
4 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 : บ้านหม่านศรีทองวิทยา ธีระพงค์  โคระดา ครู
5 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 : บ้านหม่านศรีทองวิทยา สุพนิต  เกตุธานี ครูผู้ช่วย
6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 : บ้านหม่านศรีทองวิทยา นางสุดารัตร์  แผ่นพรหม ครูผู้ช่วย
7 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 : บ้านหม่านศรีทองวิทยา นายต่อพงษ์  จันทร์ชมภู ครู
8 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760087 : หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ อดิศักดิ์  ศรีโคตร ครู
9 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760087 : หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สาธร  จันทร์โท ครู
10 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760088 : บ้านอาบช้าง อุไลย์  พูวันนา ครู
11 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760089 : บ้านโนนสว่างบวรวิทยา แคทรียา  บุญญานาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760092 : บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา นายไพศาล  เพียสังกะ ครู
13 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760092 : บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา นางญาณิิน  ศิริกัน ครู
14 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760108 : กุดแห่วิทยา สุพจน์  จินดาเงิน ครู คศ.3
15 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760109 : บ้านป่าแดงงาม นางสาวณัฐกฤตา  ปุริจันทร์ ครู
16 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760109 : บ้านป่าแดงงาม นางดวงจันทร์  สุธรรมมา ครู คศ.2
17 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760110 : บ้านสนามชัย สุภาภรณ์  โคตรสุมาตย์ ครู
18 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760083 : บ้านนาสมใจ วิมลรัตน์  ก้อนทอง ธุรการ
19 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760084 : บ้านยางชุม วราภรณ์  สรีพัดยศ ครูผู้ช่วย
20 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760084 : บ้านยางชุม วรวิทย์  พรมดี ครู คศ 3
21 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760079 : บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ มลธิชา  ยะโส ครู
22 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760079 : บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ กรชศา  สิงห์อุดม ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760080 : บ้านหนองแวงคำ นิริศรา  ทวีชัย ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760080 : บ้านหนองแวงคำ นายเชาวนันท์  โสโท ครูผู้ช่วย
25 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760080 : บ้านหนองแวงคำ ชนิดาภา  แสงบุญอนันต์ ครู
26 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760081 : บ้านหนองแสง วินิตา  พลศักดิ์ ธุรการอัตราจ้าง
27 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760081 : บ้านหนองแสง วิโรจน์  สัพโส ครู
28 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760082 : บ้านขอบเหล็ก วรรณวิสาข์  อารามพระ ครู
29 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760082 : บ้านขอบเหล็ก วีระยุทธ  โคระดา ครู
30 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760082 : บ้านขอบเหล็ก สุรัตนา  ทิพนนท์ ครู
31 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760091 : บ้านห้วยหานประชาสรรค์ panompon  meesati ธุรการ
32 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760091 : บ้านห้วยหานประชาสรรค์ ชณัญญา  ศรีเคนา ครู
33 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760093 : ดงสวรรค์วิทยา เดชา  นามกันยา ครู
34 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760093 : ดงสวรรค์วิทยา นางสาวสุภารัตน์  อาจกล้า ธุรการ
35 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760090 : บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา นายวรรณชัย  งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760090 : บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา นายสมัย  บุญไทย ครู
37 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760111 : บ้านโป่งแคศรีถาวร ประพิมพ์  หอมน้อย ครู
38 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760112 : บ้านหนองเอี่ยน วชิรญาณ์   เงาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760121 : บ้านหนองด่าน นางชลธิดา  ยงลา ครู
40 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760121 : บ้านหนองด่าน วสันต์  วงค์ไชยา ครู
41 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760107 : บ้านหนองบัวคำแสน รบชนะ  ป้านภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
42 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760105 : บ้านกกค้อกกโพธิ์ ภูมิพัฒน์  เสริมศิรพงศ์ ครู
43 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760105 : บ้านกกค้อกกโพธิ์ นุชจรี  แว่่นศิลา ธุรการ
44 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760106 : นครชัยประชาสรรค์ นางลัดดาวัลย์  บุตรรอด ครู
45 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760106 : นครชัยประชาสรรค์ นางสาวจรัส   สุนทรเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760104 : บ้านโนนไหมโนนศิลา ณัฐฐาพร  สีหาไชย ครู
47 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760104 : บ้านโนนไหมโนนศิลา อัมพร  ไวยเวช ครู
48 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760120 : บ้านโนนเมือง เกษมสิงห์  เฟื่องฟู ครู
49 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760120 : บ้านโนนเมือง นางรินท์ลภัส  ดาบุตร ครู
50 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760122 : บ้านภูพระโนนผักหวาน สมสยศ  บุญประคม ครู
51 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760123 : บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว จิราภรณ์  พวงสีดา ครู
52 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760103 : บ้านโนนม่วง นายอัครเดช  พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
53 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760103 : บ้านโนนม่วง ไพรวัน  มอญขาม ครู
54 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760103 : บ้านโนนม่วง ภัสอร  เสตถา ครู
55 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760095 : บ้านแสงดาวโนนธาตุ รุจิรา  ชาริดา ครู
56 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760096 : บ้านก่าน เดือนรุ่ง  ทูลธรรม ครู
57 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760097 : บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ระวิยา  ศิริพันธ์ ครู
58 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760098 : บ้านโนนงาม นางสาวพิมลฉัตร  รัตนปัญญา ครู
59 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760099 : บ้านซำเสี้ยว ทัศนีย์  ราชพล ธุรการ
60 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760099 : บ้านซำเสี้ยว อำนาจ  แสงกุดเรือ ธุรการโรงเรียน
61 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760101 : บ้านโนนตาล ทองใหม่  จารีต ครู
62 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760101 : บ้านโนนตาล นายปิยวัฒน์  ช่วยหาญ ครู
63 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760101 : บ้านโนนตาล ภูริษา  ยะภักดี ธุรการ
64 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760102 : บ้านนาหนองทุ่ม ชนานันท์  บุญเต็ม ครู
65 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760094 : บ้านฝั่งแดง นายสุชาติ  วรรณพราหมณ์ ครู
66 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760094 : บ้านฝั่งแดง รุ่งนภา  ดอนปราการ ธุรการโรงเรียน
67 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760094 : บ้านฝั่งแดง นางวรรณภา   พันดวง ครู
68 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760113 : บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล จันทร์หอม  ภูโคกยาว ครู
69 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760114 : บ้านท่าอุทัย นายกษิณ   ดอนโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760114 : บ้านท่าอุทัย โชคชัย  ศรีชมภู ครู
71 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760115 : บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ นางสาวคำภา  วิสูงเล ครู
72 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760115 : บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ ออุลย์  ป้อมสุวรรณ ครูผู้ช่วย
73 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760116 : บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร นางสาวฉันทนา  หางมนตรี ครู
74 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760117 : บ้านห้วยนาหลวง วรวรรษ  บุญแสนแผน ครู
75 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760117 : บ้านห้วยนาหลวง กาญจนา   มหาจันทร์ พนักงานราชการ
76 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760118 : หนองด้วงวังประทุม จีระวรรณ  พันลา พนักงานราชการ
77 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760119 : ซำขอนแก่นวิทย์ นางสาวพิมพกานต์   ประลอบพันธ์ ครูผู้ช่วย
78 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760222 : บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย ธีรพงษ์  บุญธรรม ครู
79 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760222 : บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย ธีรพงษ์  บุญธรรม ครู
80 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760224 : ยูงทองวิทยา นายภูมมะสิทธิ์  เฉลิมรัตน์ ครู
81 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760224 : ยูงทองวิทยา ทิพย์บดี  สุทธิโสม ธุรการ
82 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760225 : บ้านกุดผึ้ง วิภาพร  สังคพันธ์ ครู
83 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760216 : บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา นิตยา  ทุมปัด ครุ
84 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760216 : บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา นางกุลภัสสร์  วรรณกุล ครูผู้ฃ่วย
85 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760216 : บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา นางกุลภัสสร์  วรรณกุล ครูผู้ฃ่วย
86 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760229 : โนนสง่าราษฎร์บำรุง อาธรณ์  มีโคดง ครูผู้ช่วย
87 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760229 : โนนสง่าราษฎร์บำรุง สง่า  วังซ้าย ครู คศ.3
88 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760230 : บ้านดงมะไฟ นางนวพร  สุวรรณอภิชน ครู
89 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760230 : บ้านดงมะไฟ นายเอกพันธ์  หร่องบุตรศรี ครู
90 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760230 : บ้านดงมะไฟ เจษฎา  วิชาเรือง ครู
91 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760231 : บ้านนาไร่ ชุติยา  ประจันตะเสน ครูผู้ช่วย
92 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760231 : บ้านนาไร่ นางอรทัย  ปวงสุข ครู
93 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760232 : บ้านวังหินซา นิภาพร  ถมคำ ครูอัตราจ้าง
94 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760232 : บ้านวังหินซา สายันต์  ดวงอาราม ครู
95 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760232 : บ้านวังหินซา วิรุฬห์  บงแก้ว ครู
96 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760240 : บ้านผาซ่อนโชคชัย นายบรรจง   โพธิ์ศรีหา ครู
97 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760240 : บ้านผาซ่อนโชคชัย นฤบดินทร์  นันทะกุล ครู
98 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760240 : บ้านผาซ่อนโชคชัย นายพิชญ์กวิน  สิงขรเขต ครูผู้ช่วย
99 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760217 : บ้านกุดฮู พัฒนา  นาดี ครูธุรการ
100 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760217 : บ้านกุดฮู พัฒนา  นาดี ครู
101 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760221 : บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน นายเกียรติพล  ไวยวรณ์ ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
102 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760221 : บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน รจนา  อินทร์นาง ครู
103 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760221 : บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน พิไลพร   หลาบหนองแสง ครูผู้ช่วย
104 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760221 : บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ปิยะนุช  ไวยวรณ์ ครู
105 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760219 : ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา วิฃา  แสงต้น เจ้าหน้าที่พัสดุ
106 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760220 : บ้านนาด่าน นายณัฐกิตติ์  นันดี ครู
107 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760220 : บ้านนาด่าน นายวัชรพงษ์  อินทร์เพชร ครู คศ.1
108 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760215 : บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี ชนบดี  ดวงจำปา ครู
109 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760218 : บ้านโนนงามวิทยา นายอรุณ  พลเสนา พนักงานราชการ
110 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760218 : บ้านโนนงามวิทยา เสาวลักษณ์  เกลียวทอง ครู
111 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760212 : บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา ธันยวัชร์  เอกทัศน์ ครู
112 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760212 : บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา กุหลาบ  บึงไสย์ ครู
113 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760213 : บ้านวิจิตรพัฒนา รุ่งเรือง  โปร่งพรมมา ครู คศ.2
114 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760214 : บ้านโนนสำราญ นายชาญณรงค์  แพงวงศ์ ครู
115 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760234 : บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง วีรพรรณ์  บุษราคำ รอง ผอ.
116 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760234 : บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง มลฤดี  สายใหญ่ ครูผู้ช่วย
117 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760207 : บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา นางสาวชัญญานุช  เกาะแก้ง ครูผู้ช่วย
118 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760207 : บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา ศักดิ์นภา  ป้านภูมิ ครูธุรการ
119 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760226 : บ้านโนนสมบูรณ์ แสงจันทร์  ไชโย ครู ชำนาญการพิเศษ
120 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760227 : บ้านนาสี ยุวธิดา  รินลา ครู
121 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760227 : บ้านนาสี นิชานันท์  จิว ครู
122 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760233 : บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา บุญศรี  ทองบุตร ครู
123 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760233 : บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา มีชัย  หนองแบก ครูผู้ช่วย
124 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760233 : บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา มงคล  ฉิมนิล ครู
125 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760235 : บ้านโคกทุ่งน้อย ทนงศักดิ์  พยุวงศ์ ครู
126 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760235 : บ้านโคกทุ่งน้อย นายนัฐพล  พลชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760236 : โนนอุดมศึกษา นางสาวพรนภา  ค้าคล่อง ครู
128 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760236 : โนนอุดมศึกษา นายประจักร์   จันทรพิทักษ์ ครู
129 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760236 : โนนอุดมศึกษา นางสาวสุลาลักษณ์  โสภาลัคน์สกุล ครู
130 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760237 : โนนปอแดงวิทยา นัฎฐพงษ์  ผกากาฬ ครูอัตราจ้าง
131 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760239 : บ้านต่างแคน วราพร  สุภากิจ ครู
132 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760239 : บ้านต่างแคน นางสาวณิชาภัทร  ดาวเรือง พนักงานราชการ
133 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760208 : บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ นายพงศ์วิสิฐ  ทองทรัพย์ พนักงานราชการ
134 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760208 : บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ รัชนู  พลท้าว ครู
135 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760211 : โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง ณัฐธิตา  วงษาบุตร ครูผู้ช่วย
136 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760211 : โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง นางสาวอรวรรณ  ศาลาชนสิน ครูผู้ช่วย
137 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760209 : บ้านนาโมง กฤติยาณี  ดวงแก้ว ครู
138 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760209 : บ้านนาโมง อดุลย์  สงวนศิลป์ ผู้อำนวยการ
139 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760210 : บ้านต้อง วิชิต  ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการ
140 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760210 : บ้านต้อง นัทธพงศ์  ป้องกัน ธุรการ
141 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760210 : บ้านต้อง มณเทียร  จักร์คำ ครู
142 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760210 : บ้านต้อง นายธวัชชัย  สุขอ้วน ครู
143 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760242 : บ้านโคกนกสาริกา สุทธิพงษ์  เดชวรากุล ครู
144 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760242 : บ้านโคกนกสาริกา prasert  srikunwong ครู
145 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760241 : บ้านคลองเจริญ ภัทรธีระ  ประทุมเม ครู คศ.1
146 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760241 : บ้านคลองเจริญ วิลาวัลย์  ในจันทึก ครู
147 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760241 : บ้านคลองเจริญ ระพีพรรณ  บุญราศรี ครูผู้ช่วย
148 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760238 : บ้านบุญทัน สิบเอกสมบุญ  สีหะวงษ์ ครู
149 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760223 : หนองเหลืองขามนคร กัญญาณัฐ  กรมธรรมา ครู
150 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760205 : อนุบาลสุวรรณคูหา พัชรินต์  พลวาปี ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760205 : อนุบาลสุวรรณคูหา นายสนธยา  วรรณกุล ครู
152 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760206 : นาโกทรายทองวิทยาคม น.ส.กัญชญารัตน์   ขุนจ่าเมือง ครู คศ.1
153 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760314 : ชุมชนโปร่งวังม่วง พิชิตชัย  ทองดี ครูธุรการโรงเรียน
154 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760314 : ชุมชนโปร่งวังม่วง กองสุน  ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760315 : บ้านภูเขาวง นางสาวนุชรี  ศรีผักผ่อง ครู
156 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760315 : บ้านภูเขาวง วาสนา  จันรอด ธุรการโรงเรียน
157 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760304 : เทพคีรีพิทยาคม ทองเสี่ยน  เทียนสือเจริญ ครู
158 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760305 : นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ นางรัชนี  เสริมสุข ครู
159 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760306 : บ้านนาส้มโฮง นายสุวัฒน์  ประวันโน ครู
160 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760309 : บ้านหนองค้อ นางสาวชฎาทิพย์  สาริยา ครู
161 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760309 : บ้านหนองค้อ กัญญาพัชร  บุดดีเหมือน ครู
162 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760311 : บ้านผาเวียง นายบรรจง  ชาภักดี ครูผู้ช่วย
163 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760303 : บ้านนาแก นายวิเชียร  ถุงร้อยพัน ครู
164 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760312 : บ้านโคกนาเหล่า ณรงค์กรณ์  คำพิศาล ครู
165 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760312 : บ้านโคกนาเหล่า อมร  ไชยเชษฐ์ ครู
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760323 : บ้านโคกกะทอ นิศารัตน์  หนองเส ครู
167 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760323 : บ้านโคกกะทอ สุดารัตน์  สาริยา
168 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760323 : บ้านโคกกะทอ ชมภู  มูลวงศ์ ครู
169 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760317 : บ้านนาสมนึก ศิรินทิพย์  โพธิ์ศรี ครู(ชำนาญการพิเศษ)
170 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760318 : บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ นัฐฐา  โพธิ์เศษ พนักงานราชการ
171 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760318 : บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ นางสาวรัตนา  หมุนสา ครู
172 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760316 : เกษตรนาสมหวังสามัคคี พรวดี  โพธิ์ศรี ครู
173 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760313 : บ้านนากลาง นิเทศก์  สัจจเขต ครู คศ.2
174 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760319 : บ้านวังสำราญ นายสงคราม  ชมภูพาน ครู คศ 1
175 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760320 : บ้านผาวัง กรรณิกา  เชื้อแก้ว ครู
176 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760320 : บ้านผาวัง ถิรธนา  ดวงเศษวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760321 : บ้านโคกสง่า นายธนากร  มาตรา ครูธุรการ
178 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760321 : บ้านโคกสง่า นางสาวจีรวัฒน์  บัวทอง ธุรการโรงเรียน
179 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760322 : บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง นายวิวัฒน์  เฉวียงวาส ครู
180 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760322 : บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สังวาลย์  คลังชำนาญ ครู
181 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760324 : บ้านไทยนิยม จิรภา  ดวงเศษวงศ์ ครู
182 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760325 : บ้านนาเจริญ ชุมพล  บุญพา ครู
183 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760325 : บ้านนาเจริญ นายกิตตินันท์  ทุมปัด ครู
184 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760326 : บ้านนาสุรินทร์ นางสาวกนกวรรณ  มุขพรหม ครูธุรการ
185 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760326 : บ้านนาสุรินทร์ สมปอง  อุ่นทะยา ครู
186 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760310 : บ้านโคกหนองบัว รัตนกาล  สินทร ครู
187 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760307 : บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง นางสาวสงค์การ  สุทธวงค์ ครู
188 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760308 : ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สุนันทา  วงษ์จำปา ครู
189 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760308 : ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา นายประวิทย์  พิมมะที ครู