รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ขอนแก่น 051089 : ขอนแก่นวิทยายน สุดาพร  พาระพัฒน์ ครู
2 สพม.ขอนแก่น 051090 : กัลยาณวัตร ยุพิน  ศรีมันตะ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพม.ขอนแก่น 051091 : แก่นนครวิทยาลัย อุเทน  นันสมบัติ เจ้าหน้าที่
4 สพม.ขอนแก่น 051092 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นางสาวอัญชลี  ศรีด้วง ครู คศ.2
5 สพม.ขอนแก่น 051093 : สาวะถีพิทยาสรรพ์ วัลภา   ศรีเฉลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพม.ขอนแก่น 051094 : โคกสีพิทยาสรรพ์ เจษฎา  นินจันทร์ ครูผู้ช่วย
7 สพม.ขอนแก่น 051095 : นครขอนแก่น เอื้องพร  คำอ้อ ครู
8 สพม.ขอนแก่น 051097 : เทพศิรินทร์ ขอนแก่น นางสาวพรทิพย์  อุ่นมีศรี ครู
9 สพม.ขอนแก่น 051098 : ขอนแก่นวิทยาลัย นายชาญวิทย์  จันทะวงษ์ ครู
10 สพม.ขอนแก่น 051099 : สีหราชเดโชชัย ปนัดดา  ปัจธรรม ครู
11 สพม.ขอนแก่น 051100 : ขอนแก่นพัฒนศึกษา ชไมพร  สังฆะมณี ครูธุรการ
12 สพม.ขอนแก่น 051101 : ขอนแก่นวิทยายน 2 พนมจิตร  ประทุมมา ครู
13 สพม.ขอนแก่น 051103 : ขอนแก่นวิทยายน 3 พวงรัตน์  ศิริรัมย์ ครู
14 สพม.ขอนแก่น 051104 : แก่นนครวิทยาลัย 2 นายสุทธิพงษ์  โคตรสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
15 สพม.ขอนแก่น 051096 : ขามแก่นนคร นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์ ครู
16 สพม.ขอนแก่น 051107 : ฝางวิทยายน นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์ ครู
17 สพม.ขอนแก่น 051109 : ป่าหวายวิทยายน ณัฐพรรณ  ภูแสนใบ ครู
18 สพม.ขอนแก่น 051110 : ประชารัฐวิทยาเสริม นันทิยา  เชื้อสิทธิศักดิ์ ครู
19 สพม.ขอนแก่น 051146 : บ้านไผ่ ปวีณา  เงาะเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ
20 สพม.ขอนแก่น 051147 : บ้านลานวิทยาคม ณัฐิดา  วงษ์ประสิทธิพร ครู
21 สพม.ขอนแก่น 051148 : บ้านไผ่ศึกษา ปิติกิตร  เฮ้าแสง ครู
22 สพม.ขอนแก่น 051149 : บ้านไผ่พิทยาคม ผุสญาณีย์  โพธิยา ครูอัตราจ้าง
23 สพม.ขอนแก่น 051151 : เปือยน้อยศึกษา พิชิต  โสภาพรม ครู
24 สพม.ขอนแก่น 051152 : กู่ทองพิทยาลัย ทวีป  อรุณปรีดิ์ ครู
25 สพม.ขอนแก่น 051171 : มัญจาศึกษา ธิดา   โกจารย์ศรี ครู
26 สพม.ขอนแก่น 051172 : คำแคนวิทยาคม นางสาวรุจิรา  สุนทรสนิท ครู
27 สพม.ขอนแก่น 051173 : โคกนางามพิทยาสรรพ์ คาวี  พุทธคี ครู
28 สพม.ขอนแก่น 051174 : มัธยมโพนเพ็ก นฤมล  บุญราศรี ครู
29 สพม.ขอนแก่น 051175 : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายวิฑูรย์  สมบัวคู ครู
30 สพม.ขอนแก่น 051176 : ท่าศาลาประชานุสรณ์ ชัยณรงค์  รัตนปรีดา ครู
31 สพม.ขอนแก่น 051177 : ชนบทศึกษา นางสาวชุณารักษ์  หมื่นศรีจูม ครู
32 สพม.ขอนแก่น 051179 : ประชารัฐพัฒนาการ เจษฎา  ขุนวิเศษ ครู
33 สพม.ขอนแก่น 051186 : โคกโพธิ์ไชยศึกษา ดวงมณี  นามกุล ครูธุรการ
34 สพม.ขอนแก่น 051189 : บ้านแฮดศึกษา โชคดี  วงษ์หาญ ครู
35 สพม.ขอนแก่น 051190 : หนองขามพิทยาคม สวัสดิ์  เทศารินทร์ ครู
36 สพม.ขอนแก่น 051153 : พล สุจิตรา  แพไธสงค์ ครู
37 สพม.ขอนแก่น 051155 : โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ นายศิริวัสส์  ปิยกุลมาลา ครู
38 สพม.ขอนแก่น 051156 : โนนข่าวิทยา ธนายุทธ  สีสุมา พนักงานราชการ
39 สพม.ขอนแก่น 051157 : พลพัฒนศึกษา วิชุดา  เทียบกึง ครู
40 สพม.ขอนแก่น 051158 : แวงใหญ่วิทยาคม อมรรัตน์  เดชะสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
41 สพม.ขอนแก่น 051159 : โนนสะอาดวิทยาคาร นางอารีย์  รัตนะมาโต ครู
42 สพม.ขอนแก่น 051160 : แวงน้อยศึกษา วิภาวี  ม่วงทำ ครูผู้ช่วย
43 สพม.ขอนแก่น 051161 : ท่านางแนววิทยายน นายวิทยา  เชิมชัยภูมิ ครู
44 สพม.ขอนแก่น 051162 : ก้านเหลืองวิทยาคม นางสาวธิดารัตน์  ชนะบุญ ครูผู้ช่วย
45 สพม.ขอนแก่น 051163 : หนองสองห้องวิทยา นางภัทราภรณ์   ดอนสท้าน เจ้าหน้าที่พัสดุ
46 สพม.ขอนแก่น 051164 : ไตรคามวิทยา อัญชลี  ภูศรี พนักงานราชการ
47 สพม.ขอนแก่น 051165 : เบญจมิตรวิทยา นางสาวรุ่งอรุณ  โคตรแปร ครูผู้ช่วย
48 สพม.ขอนแก่น 051166 : ศรีหนองกาววิทยา น้ำผึ้ง  จันทร์สม ครู
49 สพม.ขอนแก่น 051191 : โนนศิลาวิทยาคม วิไลรัตน์  กุลพัชรานุรักษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
50 สพม.ขอนแก่น 051192 : สันติพัฒนกิจวิทยา อทิตยา  แก่นชัยบุรี ครู
51 สพม.ขอนแก่น 051128 : น้ำพองศึกษา แววธิดา  เกตุดาว ครู
52 สพม.ขอนแก่น 051129 : ดงมันพิทยาคม อลงกรณ์  ศรศิลป์ ครูผ้ช่วย
53 สพม.ขอนแก่น 051130 : บัวใหญ่พิทยาคม นายชาญชัย  สิมมา ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพม.ขอนแก่น 051131 : น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ไพฑูรย์  โพธิ์เปี้ยสี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
55 สพม.ขอนแก่น 051132 : พังทุยพัฒนศึกษา กัลยาณี  แข็งขัน ครู
56 สพม.ขอนแก่น 051134 : ม่วงหวานพัฒนศึกษา มณีรัตน์  อินทรา ครู
57 สพม.ขอนแก่น 051137 : ลำน้ำพอง สุเม็ง  พงษ์โคกสี ครู
58 สพม.ขอนแก่น 051139 : บึงไทรพิทยาคม เดชา  ป่ารั่นทม ครู
59 สพม.ขอนแก่น 051140 : บัวแก้วพิทยาคม เบญจลักษณ์  จงปัตนา ครู
60 สพม.ขอนแก่น 051138 : อุบลรัตน์พิทยาคม พงษ์สิริ  ชาบุตรศรี ครู
61 สพม.ขอนแก่น 051142 : ศรีกระนวนวิทยาคม สมควร  หาจันดาห์ ครู
62 สพม.ขอนแก่น 051143 : ยางคำพิทยาคม สิทธิพล  ดีสุ่ย ครูอัตราจ้าง
63 สพม.ขอนแก่น 051145 : ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา นางสาวเขมนิจ  บุญสาลี ครู
64 สพม.ขอนแก่น 051180 : เขาสวนกวางวิทยานุกูล ชลธาร  ยอดทองดี ครูชำนาการ
65 สพม.ขอนแก่น 051182 : ดงบังวิทยายน บริพัฒน์   จงร่วมกลาง ครู
66 สพม.ขอนแก่น 051112 : หนองเรือวิทยา ทิพรดา  สนิทมาก ครูอัตราจ้าง
67 สพม.ขอนแก่น 051113 : จระเข้วิทยายน นางพรนิพา  ตรีธวัช เจ้าหน้าที่
68 สพม.ขอนแก่น 051114 : มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ปิยะมาศ  วงศ์แสน ครู
69 สพม.ขอนแก่น 051115 : ชุมแพศึกษา สายชล  ชาติไทย ครู
70 สพม.ขอนแก่น 051117 : จตุรมิตรวิทยาคาร คำปัน  พุทสะท้าน ครู
71 สพม.ขอนแก่น 051118 : ขัวเรียงศึกษา สุวิทย์  ไหมสมบุญ ครู
72 สพม.ขอนแก่น 051120 : ชุมแพพิทยาคม ปาจรีย์  ไพรทอง ครู
73 สพม.ขอนแก่น 051121 : หนองเสาเล้าวิทยาคาร ณัฐธนัน  คณาทรัพย์นุกูล ครู
74 สพม.ขอนแก่น 051122 : ชุมแพวิทยายน สมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู
75 สพม.ขอนแก่น 051124 : นาจานศึกษา เอ็มอร  บำขุนทด ครู
76 สพม.ขอนแก่น 051125 : ผาขามวิทยายน นางสาวมาลัยรัก  ดวงดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
77 สพม.ขอนแก่น 051126 : หนองตาไก้ศึกษา รุ่งฟ้า  ศรีอ่อน ครู
78 สพม.ขอนแก่น 051127 : ซำยางวิทยายน พุธิตา  เชื้อสาวะถี ครู
79 สพม.ขอนแก่น 051167 : ภูเวียงวิทยาคม นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์ ครู
80 สพม.ขอนแก่น 051168 : กุดขอนแก่นวิทยาคม ตะวันฉาย  หลาบคำ ครู
81 สพม.ขอนแก่น 051169 : เวียงวงกตวิทยาคม สุชาติ  ธาตุบุรมย์ ครู
82 สพม.ขอนแก่น 051170 : เวียงนครวิทยาคม ประเวศ  วรรณ์คำ ครู
83 สพม.ขอนแก่น 051183 : ภูผาม่าน สุวรรณา  ใจกล้า ครูชำนาญการ
84 สพม.ขอนแก่น 051188 : หนองนาคำวิทยาคม นายวัฒนพงษ์  พรนิคม ครู