รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050001 : ชุมชนบ้านพรหมนิมิต พิจิตร  คงตระกูล ครู
2 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050001 : ชุมชนบ้านพรหมนิมิต นายปรีชา  มหาวรรณ์ ครู
3 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050002 : บ้านโคกแปะ ฑิฆัมพร  ภูลายยาว ครู
4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050003 : บ้านโคกสีวิทยาเสริม นางสาวศุภลักษณ์ขณา  กิตติปัญญาศิริ ธุรการ
5 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050004 : บ้านเลิง จตุรพร  จินบุตร ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050006 : บ้านหนองไหลหนองบัวทอง นิวัติ  เพชรฤทธิ์ ครู
7 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050006 : บ้านหนองไหลหนองบัวทอง นายทศพร  ดอนบรรเทา ครูผู้ช่วย
8 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050089 : บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ นางวิวัฒนา  กองจันทร์ดี ครู
9 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050090 : บ้านหนองหัววัว ประครอง  ร้อยพรมมา ครู
10 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050007 : บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) นันทิกานต์  แสงแก้ว ครู
11 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050007 : บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) นายเขตตะวัน   ทัพช้าย ครูธุรการ
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050008 : บ้านดอนหญ้านาง ยุพิน  ไชยศาสตร์ ครูผู้ช่วย
13 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050008 : บ้านดอนหญ้านาง มนตรี  ภูปรื้ม ธุรการโรงเรียน
14 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 : บ้านป่าสังข์หนองฮี นางสาวสาริศา  บุญมี ครู
15 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 : บ้านป่าสังข์หนองฮี นางสาวชลิตา   ชาหยอง ธุรการ
16 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 : บ้านป่าสังข์หนองฮี ปิรวดี  เถาทิพย์ ครูพี่เลี้ยง
17 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 : บ้านป่าสังข์หนองฮี นายสินธุวา  ศรีหลัก ครู
18 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 : บ้านป่าสังข์หนองฮี รัชดาพร  ทองยศ ครู
19 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050010 : บ้านป่าเหลื่อม สุภาภรณ์  สาลำ ครูธุรการ
20 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050010 : บ้านป่าเหลื่อม พัชรินทร์  กุลสังขาร ผู้อำนวยการ
21 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050012 : บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา กรรณเรศ  ชันติโก ครู
22 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050013 : บ้านดอนหันวิทยาสาร นางชนิดา  นุชศิลา ครู
23 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050014 : บ้านโนนเขวา นายพัฒนพงษ์  พันธโคตร ครู
24 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050015 : บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง นางเสาวนีย์  ศรรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050018 : บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สำรวย  อำมาตหิน ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050018 : บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ นางปริชาติ  สอนโก่ย ครู
27 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050019 : บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ พิบูล  ดวงคมทา ครู
28 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050036 : บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) นางวราภรณ์  นุแปงถา ครู
29 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050036 : บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) นีฬนันท์  พรมโสดา ครู
30 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050040 : บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สุระ   คศิริ ครู
31 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050042 : บ้านหนองหลุบ นางปิยวรรณ  โคตรบรรเทา ครู
32 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050020 : ชุมชนบ้านท่าพระ สุมาภรณ์  แสนเหลา ครู
33 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050020 : ชุมชนบ้านท่าพระ นางสาวทิพวรรณ   นึกชอบ ครู
34 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050020 : ชุมชนบ้านท่าพระ นางสาวมามาส   ศิริวรวุฒิ ธุรการ
35 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050021 : บ้านท่าพระเนาว์ นายวรเวท  รัศมาวี ครู
36 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050021 : บ้านท่าพระเนาว์ นางสาวลำพูน   เฮียงสอน ธุรการ
37 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050021 : บ้านท่าพระเนาว์ นางวันทนีย์  สมบัติบุญมา ครู
38 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050022 : บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน พรชัย  ศรีจำปา ครู
39 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050023 : บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) กรวรรณ  คำเงิน ครู
40 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050024 : บ้านหนองบัวดีหมี นายสุคนธ์   รบไพรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050025 : บ้านหนองแวงบวรวิทย์ ปทุมพร  นามวิชา ครูผู้ช่วย
42 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050025 : บ้านหนองแวงบวรวิทย์ นายสุรพงค์ เรืองบุญ  เรืองบุญ ครู
43 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050026 : บ้านห้วยเตยพัฒนา นางพรณี  อัตถาภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050026 : บ้านห้วยเตยพัฒนา สิริกร  ศรีษะโคตร ธุรการ
45 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050044 : บ้านคำบอน นางสาวมาริสา  สาและ ธุรการ
46 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050044 : บ้านคำบอน นางสาวจตุพร  คำสีทา ครู
47 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050047 : บ้านโนนท่อนวิทยา สุธาสินี  น้ำใจดี ครู
48 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050048 : บ้านบึงแก ทิพาวรรณ  ถนอมผล ธุรการ
49 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050049 : บ้านหนองค้ากลางฮุง นางวีณา  เอี่ยมสะอาด ครู
50 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050049 : บ้านหนองค้ากลางฮุง นางวรรณี   พรมมา ครู
51 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050050 : บ้านหนองเบ็ญ นายภัทรพล   สมวงษา ครู
52 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050073 : สนามบิน piyoros  thanomdomrongsak ครู
53 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050083 : อนุบาลขอนแก่น นายสิทธิชัย   สุนทรพิทักษ์ ครู
54 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050051 : บ้านโคกสีโคกเปี้ย ศิริลักษณ์  ชัยพร ครู
55 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050052 : บ้านค้อท่อนน้อย นายพัฒนา   จันทร์ผาย ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050052 : บ้านค้อท่อนน้อย จิราพร   สมขันตี ครูผู้ช่วย
57 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050053 : บ้านโนนเรือง ศิรินาถ  อินทศร ครู
58 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050053 : บ้านโนนเรือง วัลวิภา  อ่อนราษฎร์ ครูธุรการ
59 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050054 : บ้านโนนลาน นางกรานต์จนาพร  สอนถม ครู ชำนาญการพิเศษ
60 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050055 : บ้านหินลาดวังตอ สุภาพร  จันทะเฆ่ ครู
61 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050057 : บ้านหนองกุงน้อย อำไพร  พานิชโปรยโสภา ธุรการ
62 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050057 : บ้านหนองกุงน้อย นายวิสิทธิ์  จันทะนุกูล ครู
63 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050058 : บ้านหนองปอ นางสาวน้ำฝน  กลางเหลือง ธุรการ
64 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050058 : บ้านหนองปอ นายวัชรชัย  ระไวกลาง ครู
65 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050045 : บ้านซำจานเนินทอง นายนพรัชต์  ์วรวสุวัส ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050045 : บ้านซำจานเนินทอง นายวีรพล  ศิลปเจริญวงศ์ ครู
67 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050115 : บ้านตอกแป้น นางมลิวัล  แสงชารี ครู
68 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050043 : บ้านเหล่าเกวียนหัก นางสาววนิดา  เกตุพันธ์ ครูผู้ช่วย
69 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050039 : บ้านม่วง นายวรพันธ์  มั่นกลาง ธุรการโรงเรียน
70 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050039 : บ้านม่วง นางพานทอง  สุดน้อย ธุรการโรงเรียน
71 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050041 : บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ครองทิพย์  ดิลกโสภณ ครู
72 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050041 : บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ครองทิพย์  ดิลกโสภณ ครู
73 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050034 : บ้านกุดนางทุย ศักดิ์ชัย  มหินทรเทพ ครู
74 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050035 : บ้านแดงน้อย สถาพร  แก้วภูมิแห่ ครู
75 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050037 : บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) chaiwat  yaowapunt ครู
76 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050078 : บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ศักดา  ศรีอรรคพรหม พนักงานธุรการ
77 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050078 : บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขนิษฐา   พิมพศรี ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050079 : บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) จันทนา  มหานาม ธุรการ
79 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050081 : บ้านหนองขามประชาบำรุง อุไรภรณ์  แพทย์กิจ ครู
80 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050076 : บ้านกอก เพชรศิริ  เจิมศรี ครู
81 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050077 : บ้านโคกฟันโปง นางดวงหทัย  โชยะสิทธิ์ ครู
82 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050061 : บ้านทองหลาง นายดอน  ด่อนศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050062 : บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล ธิชยานัญท์   เชาว์พานิช ธุรการ
84 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050062 : บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล จรรยาภรณ์  อิสสระวงษ์ ครู
85 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050063 : บ้านหนองคู ภูริเดช  กองคำ ธุรการ
86 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050063 : บ้านหนองคู ดณุพงศ์  จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050065 : บ้านเหล่านาดี นางสาวพิมพ์ผกา  พลสงคราม ครูผู้ช่วย
88 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050065 : บ้านเหล่านาดี นายธวัชชัย  สุทธิยา ครูผู้ช่วย
89 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050066 : บ้านเหล่านางาม นางสาวยุภาวดี  ศรีขน ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050066 : บ้านเหล่านางาม ทักษพร  ศิริคุณ ธุรการโรงเรียน
91 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050059 : บ้านโคกสูงวิทยาคม ดวงเดือน  สุทธิ ครู
92 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050027 : บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จิราภรณ์   ทรัพย์ผาด ธุรการ
93 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050028 : บ้านบึงฉิม เอ้เอ้  ศิริวรวุฒิ ครู
94 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050029 : บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน นางประไพวรรณ  ราชซุยแสน ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050029 : บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ปราณี  จ้ำแพงจันทร์ ครู
96 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050032 : บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ นางพัชรี  ดีจริง ครู
97 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050032 : บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สันติ  ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050032 : บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี ครู
99 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050101 : บ้านดงพอง มณฑิกา  อุปทุม ธุรการ
100 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050069 : บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นางสาวกรรณิกา  ภูชำนิ ธุรการ
101 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050069 : บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นางสาวสุดารัตน์  ศรีอรรคพรหม ธุรการ
102 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050069 : บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สุมิตรา  โทเท เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050069 : บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นิภาภรณ์   พานิชพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050069 : บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นายชนินทร์  มาตย์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050070 : บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา นางสาวปรียาดา  ทองบุ ธุรการ
106 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050070 : บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา นางสาวพรทิวา   พลโยธา ธุรการ
107 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050070 : บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา นายชูศักดิ์  เหลืองอุบล ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050031 : บ้านเลิงเปือย นางรัชนีกร  แก้วเบ้า ครู
109 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050031 : บ้านเลิงเปือย นางสาวศศิลิยา   ไชยสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050071 : บ้านหนองแสงโคกน้อย พรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ ครู
111 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050072 : บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย นายจีรภูมิ  อามาตย์วงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050075 : บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ นางขจร  กองทุน ครู
113 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050080 : บ้านสะอาด ศุภัสร  ชำปฏิ ครูผู้ช่วยข
114 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050080 : บ้านสะอาด นางสาวธัญญลักษณ์  เผ่าบ้านฝาง ครู
115 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050067 : บ้านดอนบม นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์ ครู
116 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050067 : บ้านดอนบม นางสาวผกามาส  เมืองจันทร์ ครู
117 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050068 : บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นายบุญญฤทธิ์  จันทร์โสม ธุรการ
118 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050068 : บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นางสาวทิพวรรณ  แสงต้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050092 : บ้านโกทา budsara  chataruk ครู
120 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050093 : บ้านดอนยาง นางสาวชัญญกัญญา  ทิพย์รักษ์ ธุรการ
121 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050093 : บ้านดอนยาง นายอนุชา  บุญใบ ครู
122 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050094 : บ้านเต่านอ จารุณี  สงวนรัตน์ ูครูธุรการ
123 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050095 : บ้านโนนม่วง สุพัตรา  อุดม ธุรการ
124 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050095 : บ้านโนนม่วง นางสาวจุติมา  มอลดี ครู
125 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050097 : บ้านศิลา จิรรัตน์  หอมสมบัติ ครู
126 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050097 : บ้านศิลา แสงเพชร  ปากหวาน ธุรการ
127 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050098 : บ้านหนองกุงวิทยาคาร นางมณิสรา  วงษ์กรวด ครู
128 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050099 : บ้านหนองหิน วีรยา  องค์มาลัย ครู
129 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050100 : บ้านห้วยชัน นางสำเนียง  ศิริทองสุข ครู
130 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050102 : บ้านโคกล่าม กิรนันท์  ขุนทิพย์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050102 : บ้านโคกล่าม จีรวัฒน์  จันทร์เรือง ครู
132 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050104 : บ้านโนนกู่ นายประมวล  ศรีอุดม ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050104 : บ้านโนนกู่ อรสา  นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
134 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050107 : บ้านม่วงโป้ พีรวัส  มุ้งทอง ครูผู้ช่วย
135 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050107 : บ้านม่วงโป้ นิสารัตน์  จารย์โพธิ์ ธุรการ
136 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050109 : บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) นายนพนันท์  เหมนิธิ ครู
137 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050110 : บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สุรไกร  หานะกุล ครู
138 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050103 : บ้านงิ้ว นายสิทธิชัย  สีหานาม ครู
139 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050105 : บ้านโนนรังวิทยาคาร นายสินสมุทร์  วรจักร์ ครูเจ้าหน้าที่พัสดุ
140 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050106 : บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์  สงวนศรี ครูผู้ช่วย
141 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050108 : บ้านลาดนาเพียง นางชโลมรัตน์  ตะโนนทอง ครู
142 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050108 : บ้านลาดนาเพียง นางสาวเบญจมาศ   ซ้ายสุข ธุรการโรงเรียน
143 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050111 : บ้านหนองปิง อิสระ  หล้าเนตร ครู
144 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050111 : บ้านหนองปิง สนิท  กิจโป้ ครู
145 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050112 : บ้านหินขาว นางสาวพชรอร  เทียมสม ครู
146 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050112 : บ้านหินขาว นางสาวจิดาภา  โมธินา ธุรการ
147 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050112 : บ้านหินขาว ภัทลดา  ทัดทาน ธุรการ
148 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050112 : บ้านหินขาว เกศศิณี  ภูพลผัน ธุรการ
149 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050113 : บ้านไก่นา ศกลกันต์  จำปาวะตะ ธุรการ
150 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050046 : บ้านนาเพียง นางสาวบุษยา  ศรีเพชร์ ครูผู้ช่วย
151 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050114 : บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน นางธิติมา  อรรคฮาต ครู
152 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050114 : บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน นางนวพร  รัชนานันท์ ครู
153 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050116 : บ้านโนนแต้ ขนิษฐา   วงษ์พรม ธุรการ
154 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050118 : ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มะลิวรรณ์   ภูแช่มโชติ ครู
155 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050005 : บ้านหนองบัวน้อย นางจุฑารัตน์  โนนศรีโคตร ธุรการโรงเรียน
156 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050005 : บ้านหนองบัวน้อย นายสายชล  ผาดวงดี ข้าราชการครู
157 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050088 : หนองตูมหนองงูเหลือม นางนิตยา  อุ่นผาง ครู
158 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050088 : หนองตูมหนองงูเหลือม นายสาคร  อุ่นผาง ครู
159 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050091 : บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ นางรุ่งฤดี  สนอุป ครู
160 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050085 : บ้านโคกท่า นางดารา  กำลังเดช ธุรการ
161 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050085 : บ้านโคกท่า มุกดา  สุกรินทร์ ครู
162 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050086 : บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ศุภชัย  น้อยคำมูล พนักงานราชการ
163 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050086 : บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย นางสาวพิมพ์ปภัสสรา  ศรีแก่นจันทร์ ครู
164 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050425 : บ้านโคกกว้าง ศุภชัย  วันสืบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
165 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050425 : บ้านโคกกว้าง นายปัญจะระ   สร้อยแสวง ครูผู้ช่วย
166 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050426 : โคกงามวิทยาคาร นายบรรจง  ราชสีห์ ครู
167 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050427 : บ้านคำหญ้าแดง สุภาพ  หลิ่วนารี ครูผู้ช่วย
168 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050429 : บ้านโนนค้อ จันทร์จิรา  แสงศรีเรือง ครูผู้ช่วย
169 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050433 : โนนฆ้องวิทยาคาร ธนินทร์  นิ่มสอาด ครูผู้ช่วย
170 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050433 : โนนฆ้องวิทยาคาร นางสาวปภาดา  พรมนัส ครูผู้สอน
171 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050434 : พงษ์ภิญโญ 2 sompron  uppanan ครู
172 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050435 : บ้านหินตั้งหนองอีเลิง นางสาวกีรติกฤช  หลักตา ธุรการ
173 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050435 : บ้านหินตั้งหนองอีเลิง นายทศพล  นุชนวลรัตน์ ครู
174 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050436 : หินฮาวคุรุประชาสรรค์ เมษยา  มิทรานนท์ ครูผู้ช่วย
175 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050436 : หินฮาวคุรุประชาสรรค์ นายอุทัย  คงอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050437 : ห้วยหว้าวิทยาคม อรรถกร  เชื่อคำ ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050444 : ชุมชนบ้านฝาง ธิดารัตน์  ชาลีมาตย์ จนท.ธุรการ
178 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050445 : บ้านแก่นเท่า ภัทธ์พิชชา   ตังกิจ เจ้าหน้าธุรการ
179 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050445 : บ้านแก่นเท่า ธนภัทร  แสนทวีสุข ธุรการ
180 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050445 : บ้านแก่นเท่า นางวาลย์พัชนีย์  บุณยะเวศ ครู
181 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050447 : โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา นางนงนุช  บรรทุมพร ครู
182 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050448 : ดอนหันประชารัฐศึกษา นางสาวเบญจมาศ  เขตหนองบัว ธุรการโรงเรียน
183 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050448 : ดอนหันประชารัฐศึกษา จงกล  อรจันทร์ ครู
184 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050449 : สระแก้วราษฎร์บำรุง ธมนวรรณ  สมดี ครู
185 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050450 : ไตรมิตรวิทยาคาร นางสาวอรัญญา  แก่นจันทร์ ครู
186 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050451 : เขื่อนกระพี้ศึกษา รุ่งอรุณ  นางสาวรุ่งอรุณ ดีพรวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050452 : บ้านค้อ ศิริพร  จักราช ธุรการ
188 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050453 : บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สุคิดตา  สิงโคตร ธุรการ
189 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050453 : บ้านแดงราษฎร์สามัคคี หนึ่งฤทัย  คำสุด ครูผู้ช่วย
190 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050453 : บ้านแดงราษฎร์สามัคคี ศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี ครู
191 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050454 : หนองชาดพิทยาคม ธนัดกิจ  พิณรัตน์ ธุรการ
192 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050454 : หนองชาดพิทยาคม อนุสรณ์  องอาจ ครู
193 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050455 : หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ปราโมทย์  ศรีชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
194 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050458 : บ้านกระเดื่อง วัชราภรณ์  ทันเขิม ครูพนักงานราชการ
195 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050459 : แก่นเท่าพัฒนศึกษา สิรินทร์รัตน์  สิงห์หาญ ธุรการโรงเรียน
196 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050460 : บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กิ่งศักดิ์  สารสม ครูชำนาญการพิเศษ
197 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050462 : หินกองวิทยา นางสาวณัฏฐนิช   คำมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหินกองวิทยา
198 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050462 : หินกองวิทยา นฤมล  จันทะนุกูล ครู
199 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050463 : บ้านหนองคลอง นางสุจิตตรา  วงษ์ธานี พนักงานราชการ
200 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050463 : บ้านหนองคลอง นางสาวธนศิริ   ภูมิแจดำ ธุรการโรงเรียน
201 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050464 : บ้านป่าหวาย นิคม  ศิลปักษา ครู
202 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050466 : บ้านโสกแต้ นายวรายุทธ  ละครขวา ครูชำนาญการ
203 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050467 : บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ทิพาวรรณ  บุตรวงค์ ธุรการ
204 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050442 : บ้านบะยาว บุหงา  วงศ์ศรี ครูผู้ช่วย
205 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050443 : บ้านโสกม่วงดอนดู่ นายพงศธร  กรรณลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050443 : บ้านโสกม่วงดอนดู่ อังคะรัตน์  ผาบสิมมา ครู
207 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050439 : ชุมชนบ้านหนองบัว สันติ  มูลตรีภักดี ครู
208 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050441 : บ้านนาฝายนาโพธิ์ สรเทพ  แมนเมือง ครู
209 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050491 : บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) นายศิริชัย  บุญหล้า ครู
210 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050493 : บ้านชาด ภาวินี  ขานมา ครูผู้ช่วย
211 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050493 : บ้านชาด จิรัสยา  เปรมปรี ธุรการโรงเรียน
212 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050494 : บ้านบ่อแก มัตติกา  โคตรศิลา ธุรการ
213 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050483 : ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นางสาวสุมาตรา  เสนา ครู
214 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050484 : บ้านโจดใหญ่ ภูเบศร์  วิเศษมี ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050484 : บ้านโจดใหญ่ สมคิด  อนุรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ
216 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050485 : บ้านดงกลาง จุฑามาศ  ทองผา ครู
217 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050486 : บ้านดงเก่า วารีรัตน์  วิเศษมี ครูชำนาญการพิเศษ
218 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050497 : พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นางละเอียด  วงค์ชมภู ครู
219 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050492 : บ้านโจดศรีวิชัย นางสาวเล็กสุดา  หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย
220 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050492 : บ้านโจดศรีวิชัย นางสาวธํญญารัตน์  เรียงไสนา ธุรการ
221 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050498 : ชุมชนบ้านพระยืน จารุณี  คงศิริ ครูธุรการ
222 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050498 : ชุมชนบ้านพระยืน มนัส  วิศวรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
223 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050499 : บ้านแก่นประดู่ นางสาวปาริชาติ   มุงคุณแสน ธุรการ
224 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050500 : บ้านนาล้อม นายฤาชัย  สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050500 : บ้านนาล้อม นางสาว  จิรนัย เพ็ชรขุนทศ ธุรการ
226 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050501 : บ้านโนนบ่อ อรวรรณ  ปาปะจีย์ ครู
227 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050502 : บ้านป่าส่าน นางชุติกาญจน์  หางนาค รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส่าน
228 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050503 : บ้านป่าหม้อหนองคู จริยาภรณ์  ภูนบทอง ครู
229 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050504 : บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ นายฉลวย  แก้วเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
230 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050504 : บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สาธิต  ธรรมศิริ ครู
231 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050489 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก นางสาวอำพิกา   เกื้อเกิน ธุรการโรงเรียน
232 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050487 : หนองโพธิ์ประชานุกูล วรวุฒิ  บุษราคัมภ์ ธุรการ
233 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050488 : บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ปาณิสรา  โม้ชา ครู
234 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051088 : บ้านวังโพน อาริดา  จันทร์พรม ธุรการ
235 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050084 : หนองไผ่มอดินแดง นุชราภรณ์  ศรีวัชรกุล ครู