รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050395 : ประเสริฐแก้วอุทิศ นางสาวสุภาวดี  ศิริมา ครู
2 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050395 : ประเสริฐแก้วอุทิศ อรรณพ  ยอดสุวรรณ์ ครู
3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050372 : ไตรคามประชาสรรค์ อรวรรณ  ประเสริฐ ครูผู้ช่วย
4 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050374 : บ้านแคนเหนือ นางวิลาวัลย์  อ้มเถื่อน ครู คศ.3
5 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050375 : โคกโกโคกกลาง นางสุนิสา  เกษนอก ครู คศ2
6 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050376 : บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า นายรุ่งโรจน์  โบราณมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050378 : บ้านหนองเจ้าเมือง นายเชาวฤทธิ์  อ้มเถื่อน ครู
8 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050378 : บ้านหนองเจ้าเมือง นายอนุกูล   พุทหอม ครูธุรการ
9 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050391 : บ้านไผ่ประถมศึกษา สมใจ  มณีวงษ์ ผู้อำนวยการ
10 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050394 : บ้านหนองลุมพุก ยุวดี  สัตนาโค พี่เลี้ยงเด็กพิการ
11 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050394 : บ้านหนองลุมพุก ประกรองคำ  สังสหชาติ ธุรการ
12 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050396 : วัดจันทร์ประสิทธิ์ กมลวรรณ  สมีดี ครู คศ.3
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050384 : บ้านศิลานาโพธิ์ กอบกูล  ธรรมศรี ครู
14 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050384 : บ้านศิลานาโพธิ์ นางจารุนนท์   ชัยนาม ครู
15 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050384 : บ้านศิลานาโพธิ์ นายวีระภาพ  แพงไทย ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050386 : บ้านโสกตลิ่งโสกจาน สนธิศีกดิ์  สุขเกษตร ครู
17 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050409 : บ้านทางพาดหนองแวงโอง นางสาวกัญจน์ณิชา  ศรีมา ธุรการโรงเรียน
18 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050415 : บ้านหนองแวงไร่ กฤติพงศ์  พนมศิลป์ ครู คศ.2
19 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050416 : บ้านเก่าน้อย วรรณา  สุขแสน ครู
20 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050416 : บ้านเก่าน้อย อภินันท์  โสเขียว ธุรการ
21 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050410 : บ้านทุ่งมน กรณิการ์  ขุ่มด้วง ครู
22 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050411 : เบญจมิตรวิทยาคม นางสาวพัชรา   เจริญสุขอรุณ ครู
23 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050412 : บ้านเป้าประชาบำรุง ขวัญฤทัย  แก่นวงษ์ ธุรการ
24 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050413 : บ้านหนองผือกอบง อุไรลักษณ์  จิตแสง ครู คศ.๓
25 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050413 : บ้านหนองผือกอบง นิตยา  จ่ามะนี ครู
26 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050389 : บ้านเกิ้ง พัชรี  คำศรี ครู
27 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050392 : ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ นางสาวมลิวรรณ์   ปัตตังธานี เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050393 : บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ชัยบดี  เดชบุรัมย์ ครู
29 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050417 : บ้านขามเรียน นภารัตน์   รุจิชยากูร ธุรการ
30 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050418 : บ้านชีกกค้อ เยาวลักษณ์  ลีกระจ่าง ครู
31 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050418 : บ้านชีกกค้อ นายศรายุทธ  พิลาดา ครู
32 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050419 : บ้านดู่ใหญ่ นางสาวเสาวณี   ซุยโล้น ครู
33 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050419 : บ้านดู่ใหญ่ นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล ครู
34 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050420 : บ้านเมืองเพีย นัทธพงษ์  ศรีโรจน์ ครูผู้ช่วย
35 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050420 : บ้านเมืองเพีย ศิริวรรณ  วงศ์ราษฎร์ ครู
36 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050421 : บ้านละว้า พรปรานี  ขอนจันทร์ ครู
37 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050421 : บ้านละว้า พนม  ขอนจันทร์ ครู
38 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050422 : บ้านหนองนางขวัญ นางสาวชรินทร์ทิพย์  มณีงศ์ ครู
39 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050422 : บ้านหนองนางขวัญ วัชรญา  บำรุงกลาง ครูผู้ช่วย
40 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050382 : บ้านผักหวานโนนสวาง นางนิยาภรณ์  ศรีประจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050385 : บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ศรีนวล  ทิทา ครู
42 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050385 : บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ธันยพร  ไชโย ครู
43 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050397 : บ้านกุดเชือก เจนณรงค์  พวงลี ครูผู้ช่วย
44 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050397 : บ้านกุดเชือก กิตติพงศ์  สีเทา ครู
45 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050398 : บ้านขามป้อม นายวีรศักดิ์  มาตย์นอก ครู
46 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050401 : บ้านลาน Pongsak  khaokhaen ครู
47 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050401 : บ้านลาน ปาริชาติ  สันเทพ ธุรการโรงเรียน
48 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050408 : บ้านสร้างเอี่ยน สำรวย  พรประไพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
49 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050408 : บ้านสร้างเอี่ยน นายกรภัทร  คำโส ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050405 : บ้านหนองตับเต่า ศศิประภา  แสงโทโพ ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050405 : บ้านหนองตับเต่า วริฌา  ทองน้อย ครู คศ.3
52 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050407 : บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์ ครู คศ
53 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050399 : บ้านป่าปอ พิศมัย  นามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050400 : บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น พิกุล  เศษภักดี ครูพี่เลี้ยง
55 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050400 : บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น นาวสาวหนึ่งฤทัย  นิยะมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050403 : บ้านเสือเฒ่า นางสาวรัตณา  สุพรรณ ครู คศ.1
57 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050404 : บ้านหนองดู่ดอนเปือย ดุจเดือน  ชัยพรมมา ครู
58 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050383 : บ้านภูเหล็ก นายปิยะวุฒิ  มะสีกา ครู
59 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050383 : บ้านภูเหล็ก นางนงนุช  โพธิไชยแสน ครู
60 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050387 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นางจงรัก   รือหาร ครู
61 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050414 : บ้านหนองรูแข้ นายจรัล  อุปชิต ครู
62 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050373 : ไตรมิตรประชาบำรุง นางสมศรี   ทวีบุญ ครู
63 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050377 : เก่านาโนมีวิทยา จันทร์เพ็ญ  ศรีหมวด บ้านไผ่
64 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050377 : เก่านาโนมีวิทยา ผกานันท์  ดวงทองมา ครู
65 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050390 : จตุรมิตรบ้านไผ่ นางสาวเนตรนภา  หวานเหนือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
66 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050379 : หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ วิลาวัณย์  ยกบัตร ครู
67 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050380 : บ้านหนองน้ำใส ดรุณี    สีคราม ครูอัตราจ้าง
68 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050380 : บ้านหนองน้ำใส สุกัญญานพัชร  พานา ธุรการ
69 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050380 : บ้านหนองน้ำใส ธนาภรณ์  ภาวะโคตร ครูอัตราจ้าง
70 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050380 : บ้านหนองน้ำใส นายนาวิน   จิตแสง ผู้อำนวยการ
71 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050423 : บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บวร  โสกัณฑัต ครู
72 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050423 : บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า นายภานุพงษ์  นิลเขียว ครูผู้ช่วย
73 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050424 : บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว วรานุสรณ์  อ้มเถื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050424 : บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว นายธีระพงษ์  หมื่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050406 : บ้านหินลาดนาโนหนองกุง นางสาวสรญา  อินทร์ทะจันทร์ ครู
76 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050388 : บ้านหินตั้งโคกก่อง นายทรงศักดิ์  เสนไสย พนักงานธุรการ
77 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050402 : บ้านสว่าง นายอาทิตย์  พิมมี ครู
78 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050381 : บ้านป่างิ้วหนองฮี นายศักดิ์สิทธิ์  สอนบาล ครู
79 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050468 : บ้านโกน้อย เทวิน  คำจันทร์ ครู
80 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050469 : บ้านวังผือขามป้อม นายนภัทรพี  ตระกูลพรพงศ์ ครู
81 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050470 : บ้านส้มป่อย นิตยา  หอศิลาชัย ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050471 : บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร นางสาววรรณิศา   วรราช ครู
83 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050472 : บ้านหินฮาวลำวังชู นางสาวบานเย็น  ศรีรงไชย ครู
84 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050473 : ชุมชนบ้านหัวขัว นางลุนา  ศรีกุตา ครู
85 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050473 : ชุมชนบ้านหัวขัว นางพนัชกรณ์   วงษ์แวง ครู
86 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050474 : ไตรคามประชาพัฒนา นายเดชา  ประตา ครู
87 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050478 : บ้านโนนสว่าง นางกนกวรรณ   นาภู่ ครูอัตราจ้าง
88 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050479 : บ้านวังม่วง โชติธนพัฒน์  สุขไพบูลย์ ครู
89 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050480 : บ้านโสกนาค นายอำนวย   พลรักษา ครู
90 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050481 : บ้านห้วยโป่ง จุลัยลักษณ์   นางสาวจุลัยลักษณ์ นรศรี ธุรการ
91 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050482 : บ้านห้วยแร่ ธนวัฒน?  สิทธิจันทร์เสน ครู
92 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050477 : บ้านวังหินเก่าค้อ นางสาวน้ำทิพย์  ราชสมบัติ ธุรการโรงเรียน
93 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050475 : บ้านนาเสียวโคกสว่าง ญาณกร  ขามประไพ ธุรการ
94 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050476 : บ้านสระแก้วประชาสรรค์ นางชนกานต์   ปุณยวัชญ์ ครู
95 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050647 : ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี เพ็ญศรี  คะมานิคม ครู
96 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050648 : บ้านโจด นางจุรีย์พร  ระวินู ครู
97 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050650 : บ้านหนองขามบ่อหิน ประมล  สอนสุภาพ ครูผู้ช่วย
98 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050651 : บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ ธนพงษ์  คาดสนิท ครู
99 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050651 : บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ น.ส.จันทร์สุดา  คำประเสริฐ ครู
100 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050652 : บ้านหนองม่วงหลุบคา ภัทรวดี  ไชยวงศ์ ครูผู้ช่วย
101 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050653 : บ้านขุมดิน นางพวงเล็ก  ไชยโก ครู
102 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050653 : บ้านขุมดิน อุไรพร  ฝ่ายเพชร ธุรการ
103 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050654 : บ้านเขวา นางสาวแววมณี  บัวสี ธุรการโรงเรียน
104 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050655 : บ้านบัว ประณต  มิ่งขวัญ ครู
105 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050655 : บ้านบัว ธวัชชัย  กุลสุวรรณ์ ครูธุรการ
106 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050659 : กุดขอนแก่นท่าเกษม นางสาวสนธยา  ป้องบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050660 : บ้านคำแคน รัตติยา  ชำนาญพล ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050661 : บ้านคำโซ่ นายพสิษฐ์  สุริรักษ์ ครู
109 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050662 : บ้านคำน้อย ศุภชัย  วาฤาษี ครู
110 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050663 : บ้านคำปากดาว มาลา  โพชะกะ ครู
111 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050664 : บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ กัลยา  คำนนท์ ธุรการ
112 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050664 : บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ นายศรัณยู  ทั่งจันทร์แดง ธุรการโรงเรียน
113 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050665 : บ้านป่าดู่ นางสาวธัญญลักษณ์  ผาสุตะ ครูชำนาญการ
114 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050666 : บ้านห้วยแล้ง ประวิทย์  ศรีสองชัย ครู
115 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050666 : บ้านห้วยแล้ง นางสาวกนกวรรณ์  ฟองบาลศรี ครูผู้ช่วย
116 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050669 : บ้านหนองขามวิทยา นายทวีชัย  วัฒนาศิริตระกูล ครู
117 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050669 : บ้านหนองขามวิทยา รุ่งนภา  พั่วเหล็ก ธุรการ
118 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050669 : บ้านหนองขามวิทยา คมสรร  วรรณหัต ครูผู้ช่วย
119 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050682 : บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ จันทร์หอม  ทองนำ ครู คศ.3
120 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050683 : บ้านท่าสวรรค์ นายพนมศักดิ์  นาโพนงาม ครู
121 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050684 : บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ วนิชชา  ศรีพทธ ครู
122 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050684 : บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ นางทิพวรรณ  คำสุก ธุรการ
123 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050685 : บ้านโนนเค็ง นางนาฏยา   โพธิ์ศรีอุ่น ธุรการโรงเรียน
124 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050685 : บ้านโนนเค็ง นายบุญเทียม  เรืองสมบัติ ครู
125 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050686 : บ้านโนนตุ่นศึกษา วรพันธ์  ชาวชุมนุม ครู
126 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050687 : บ้านไส้ไก่ ปราวีณา  นะลาคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050688 : บ้านหัวนา นายเทียนชัย   เบ้าจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050670 : บ้านหนองต่อโคกหนองโจด นายสมชาย  โรจน์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050671 : หนองบัวเย็น นายสงวน  โสตา ครู
130 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050672 : เหล่าใหญ่วิทยา นายปิยะชาติ  ชอบค้า ครูอัตราจ้าง
131 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050673 : สวัสดี สุกัณยา  โนนพะยอม ครู
132 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050673 : สวัสดี thawapon  เทวพงษ์ จันทร์คุ้ม ธุรการ
133 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050673 : สวัสดี ราตรี  สีหานู ครู
134 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050658 : หัวห้วยหัวฝาย อุมาภรณ์  บุตรสาธรรม พนักงานราชการ
135 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050677 : บัวเหลือง นางหนูเวียง   แสนบุญศิริ ครู
136 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050667 : บ้านขามป้อมดอนยูง ฐภณ  พงศ์เสมา ครู
137 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050668 : บ้านนาข่า กมลพร  ผาอินทร์ ครู
138 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050678 : บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) วิภารัตน์  บัวคำ ธุรการ
139 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050674 : บ้านโคกสูงพิทยาคาร สมพร  แจ้งภูเขียว ครู
140 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050681 : แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น นายจันทโรภาส  บุญรอดรัมย์ พนักงานราชการ
141 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050675 : บ้านแจ้งทัพม้า นายเอื้ออังกูรณ์  อินธิแสน ครู ชำนาญการพิเศษ
142 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050676 : บ้านนางาม นายคึกฤทธิ์   คงแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050679 : บ้านเสาเล้าหินแตก นายธีรวัฒน์  นักทำนา ครูธุรการ
144 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050679 : บ้านเสาเล้าหินแตก นางอุบลรัตน์  อินธิแสน ครู
145 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050680 : บ้านหนองสองห้อง นางสาวพัชรา  สีขุลี ธุรการ
146 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050689 : บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล นายภูเบศร์  บาลชน ครูผู้ช่วย
147 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050689 : บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล จิตตรา  จันสา ครู
148 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050690 : บ้านนาฮี พนิดา  มุ่งเตย ครู
149 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050691 : บ้านโนนคุต จิราพร  กองสี ครู
150 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050692 : โนนสวางวิทยาสรรค์ จุฬารัตน์  คำโม ธุรการ
151 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050693 : โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) นางสาวพนิดา  ตาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050693 : โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) นางสาวเบญญาภา  มณีพันธุ์ ธุรการโรงเรียน
153 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050693 : โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) นายธีระ ธนไพศาลวานิจ  นายธีระ ธนไพศาลวานิจ ธุรการ
154 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050694 : โพนเพ็กพัฒนวิทยา สถิตย์ภรณ์  โนนสระ ครู
155 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050695 : หนองหญ้าปล้องวิทยา นายพูนพงษ์   โลหิตยา ครู
156 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050696 : หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา พนิดา  บุญมาไชย ครู
157 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050697 : บ้านห้วยฮวก พัทธ์วริน  ถิระตระการจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050698 : บ้านกอกป่าผุวิทยา สุพรรณี  สีเล ครู
159 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050699 : บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ นายประมวล  ผอนนอก ผอ.โรงเรียน
160 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050700 : ไตรมิตรศึกษา นางสาววรรณวดี  ไกรบำรุง ครู
161 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050701 : โนนเขวาประชารักษ์ นางจุรีรัตน์  มอญขาม ครู
162 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050702 : บ้านมูลตุ่น นางวนิดา  คงแสนคำ ครู
163 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050702 : บ้านมูลตุ่น นางสาวญานิสา  สะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050703 : บ้านสวนหม่อน นางพอใจ  ปิ่นสุวรรณ ครู
165 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050703 : บ้านสวนหม่อน พรรณนภา  เฉลยจรูญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050704 : บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง นางสาวทิพรัตน์  สุดวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
167 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050649 : บ้านวังแคน นางพรนภา  กมลปรีดี ครู
168 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050705 : บ้านแจ้ง นางสาวกวินนา  ขันพิมูล ธุรการโรงเรียน
169 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050706 : บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร นายธารินทร์  คนคม ครู
170 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050707 : บ้านโนนสำนัก จุรีรัตน์  ประทุมแบน ครู
171 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050708 : บ้านหนองแปน สมพร  วงษ์อามาตย์ ครู
172 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050708 : บ้านหนองแปน วิทยา  แสนแป้ ครู
173 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050709 : บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด กาฬสิน  สอนวงษ์ ครู
174 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050709 : บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด ปิยะวัฒน์  พิมพ์ประสงค์ ครูผู้ช่วย
175 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050710 : บ้านหนองไห นางจิตราภรณ์  แสนนาม ครู
176 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050192 : บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สุกัญญา  จินดา ธุรการโรงเรียน
177 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050193 : บ้านกุดเพียขอมเหนือ พัชรินทร์  สินเธาว์ ครูอัตราจ้าง
178 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050194 : บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า นางทองมาตย์  โพธิรัตน์ ครู
179 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050194 : บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า พงศธร  เจ้าทรัพย์ ธุรการ
180 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050196 : บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก นางสาวสุมาลี   วงศ์ชา ครูชำนาญการ
181 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050200 : ชุมชนบ้านชนบท นางสุนทรียา   เภาพานต์ ครู คศ. 2
182 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050202 : บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย สุภาพร  สีเขียวแก่ ครู คศ.1
183 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050202 : บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย จิราพร  ผาไหม ครูธุรการ
184 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050195 : โนนพะยอมพิทยไพศาล นายภูวเนศวร์  ศรีทอง ครู
185 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050197 : บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง นายสุพัฒน์   กุลชัย ครู
186 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050197 : บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ปริสนา  เมืองขวา ครู
187 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050198 : บ้านห้วยไร่ นายบัญญัติ  โพธิรัตน์ ครู
188 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050206 : ร่มเย็นประชาสรรค์ นายสุรวิทย์  เย็นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050207 : บ้านแท่น พิทักษ์  ไชยฤทธิ์ ครู
190 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050208 : บ้านโนนแดงน้อย ลำพูน  บุญสินทร ครู
191 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050208 : บ้านโนนแดงน้อย นางสมรักษ์  เชิดโกทา ครู
192 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050210 : สระแก้วโคกกลาง เต็มเดช  บุญลือ ครู
193 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050212 : บ้านหัวนากลาง นางสาวศศิธร  แสนชัย ครูผู้ช่วย
194 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050212 : บ้านหัวนากลาง นางสาวไพจิตร  ไชยดี ธุรการ
195 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050213 : บ้านหันแฮด นคร  สอนคำ ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050209 : มาบตากล้าร่มเย็น หนูเตือน  ประชากูล ครู
197 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050211 : บ้านหนองไฮหนองแวง นางประจักษ์  เจ้าทรัพย์ ครู
198 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050222 : บ้านปอแดง นายประชากร  สิงห์ศร ผู้อำนวยการ
199 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050214 : บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง นางสมทรง  สะเดา ครู
200 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050215 : บ้านโนนข่า นางบัวทอง  ทองรักษ์ ครู
201 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050216 : บ้านวังแสง สุนันท์  ศรีคุ้ม ครู
202 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050217 : บ้านหูลิงโนนศิลา นายสำราญ  ฐานะวัน ผู้อำนวยการ
203 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050217 : บ้านหูลิงโนนศิลา นางสาวชัชรีพร  สะเดา ธุรการ
204 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050218 : บ้านห้วยไผ่โนนคำมี นางสาววีระชน  ลุนวังแสง ครู คศ.2
205 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050219 : บ้านห้วยยางประชาสรรค์ สว่างนภา  คุณภู่ ครู
206 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050199 : ชุมชนโนนแสนสุข วรรณภา  แก้วชนะ ครู
207 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050201 : บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง สุภี  อุปลา ครู คศ.2
208 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050203 : บ้านท่าม่วง แสงจันทร์  บุญพรหมมา ครู
209 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050203 : บ้านท่าม่วง ทัศวรรณ  อรัญมิตร ครู
210 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050204 : บ้านวังเวินกุดหล่ม อุทัยวรรณ  เพียรธรรม ครู
211 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050220 : บ้านโซ่งเหล่านาดี สุกัญญา  ปรีชาเลิศ ครู
212 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050221 : บ้านทุ่มห้วย วีรวัฒน์  วีรวัฒน์ พันชมภู ธุรการโรงเรียน
213 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050221 : บ้านทุ่มห้วย นายวุฒิชาติ   จันทร์ดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
214 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050223 : บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า นางสาวโสภา  วันนอก ครู
215 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050224 : บ้านหนองสะแบงหนองโน นายธนู  ผาดไธสง ครู
216 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050226 : บ้านเหล่าเหนือ จุฑามาศ  ไชยรส ครู
217 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051009 : ซับแดงซำไผ่ อุเทน   วารินทร์ ครู
218 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051009 : ซับแดงซำไผ่ ทรงกฤช  แก้วสุพรรณ ครู
219 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051010 : บ้านซับบอนซับเจริญ มลิวรรณ์  จันปัญญา ครู
220 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051011 : บ้านนาจานซับสมบูรณ์ ธรณ์ธันย์  ทิธรรมมา ครู
221 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051011 : บ้านนาจานซับสมบูรณ์ นายเอกรัฐ  จันทราเทพ ธุรการโรงเรียน
222 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051012 : บ้านนาตับเต่า นายบัญชา  ยาโสภา ครู
223 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051012 : บ้านนาตับเต่า นายศักรินทร์  อารี ครู
224 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051012 : บ้านนาตับเต่า ปราณี  เคิมชัยภูมิ ครูธุรการ
225 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051015 : หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ฉัตรชัย  สิงห์สุริย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
226 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051015 : หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง มะลิวรรณ์  มูลผาลา ครู
227 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051007 : บ้านหินตั้ง ญัตติพงษ์  ชูสอน ธุรการ
228 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051007 : บ้านหินตั้ง ญัตติพงษ์  ชูสอน ธุรการ
229 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051001 : บ้านโสกนาดี นางสาวมณฑ์รัชชา  ชัยนา ครูผู้ช่วย
230 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050996 : บ้านแก้งค้อ นางกชกร  คำนู ครู
231 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050997 : บ้านนาแพงสงแดง ศุภลักษณ์  ผือลองชัย ธุรการ
232 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050998 : บ้านโนนงาม นายอดิศร  ศรีชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
233 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050998 : บ้านโนนงาม พัชรินทร์  ยมศรี ธุรการ
234 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050999 : บ้านโนนทองวิทยาคม กนกอร  ศรีไชยมูล ครูผู้ช่วย
235 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051000 : บ้านโนนสาวเอ้ นายสุรัตน์  ผือลองชัย ครูธุรการ
236 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051002 : ดอนหมู เมธี  สมพิมพ์ ครู
237 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051013 : โนนคูณอัมพวัน นางสาวปรียาภรณ์  หล้ากันหา ธุรการ
238 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051013 : โนนคูณอัมพวัน ทองสี  เหล่าคนคัา ครู
239 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050995 : ชุมชนบ้านโคก นิกร  ภูมิเขตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
240 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050995 : ชุมชนบ้านโคก นายนพรัตน์   ทุมคำปัญจรัส ครูธุรการ
241 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051014 : บ้านหนองทุ่มวิทยา นางสาวปรียาภรณ์  หล้ากันหา ครูธุรการ
242 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051014 : บ้านหนองทุ่มวิทยา สัญญา  ผิวคาม เจ้าหน้าที่ธุรกการโรงเรียน
243 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051016 : อุดมคงคาคีรีเขต นางสาวกนกรัตน์  ไพลาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
244 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051016 : อุดมคงคาคีรีเขต นายวิรพงษ์  ผาพิมพ์ พนักงานราชการ
245 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051003 : บ้านโนนกระยอมกุดลอบ นายสมนึก  อินทร์สว่าง ครู
246 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051004 : บ้านโพธิ์ไชย นายทองเลื่อน  สาเพชร ครู
247 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051008 : สามหมอโนนทัน นายคเชน  นามมัน ครู
248 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051005 : บ้านมูลนาค อาร์ม  โพธิ์พัฒน์ ครู คศ.2
249 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051006 : บ้านหนองหญ้ารังกา นายณัฐพล  ทับวิเศษ ครู
250 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051046 : บ้านโคกสำราญ ทิพวรรณ  จันทร์ยอย เจ้ากน้าที่ธุรการโรงเรียน
251 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051046 : บ้านโคกสำราญ ทนงศักดิ์  ไชยเสนา ครู
252 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051047 : บ้านดงหนองเกี่ยว ลักขณา  กิจเทาว์ ครู
253 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051048 : บ้านดอนปอแดง นางปทุมรัตน์   หล้าจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
254 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051048 : บ้านดอนปอแดง นางศิรินทิพย์  สวัสดิ์โพธิ์ ครูธุรการ
255 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051049 : บ้านโนนพันชาติ วีระพล  บัวคำภู ผู้อำนวยการ
256 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051050 : บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน เป็นหนึ่ง  เพียรแก้ว ครู
257 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051051 : บ้านป่าม่วง วีระชาติ  เฮียงราช ครูธุรการ
258 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051051 : บ้านป่าม่วง นายวีระชาติ   เฮียงราช ธุรการ(พร้อมสอน)
259 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051052 : บ้านเล็บเงือก นิตยา  เสมเหลา ครู
260 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051053 : บ้านหนองมะเขือ นางสาวธาราทิพย์  คำงาม ครูผู้ช่วย
261 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051054 : บ้านหนองหัวช้าง นายสราวุธ  กุลสุวรรณ์ ครู
262 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051054 : บ้านหนองหัวช้าง ธนาธิป  ทวีบุญ พนักงานราชการ
263 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051062 : บ้านโนนทัน วิระวรรณ   สมบัติราช ครู
264 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051062 : บ้านโนนทัน กีรติ  แสงอีง่อง ครู
265 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051064 : บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก นางสาวสุนิศา  อวยพรส่ง ธุรการ
266 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051065 : บ้านหนองขามสมบูรณ์ ศิริพร  รอดกลาง ครู
267 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051065 : บ้านหนองขามสมบูรณ์ สมพงษ์  ลาดลงเมือง ครู
268 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051066 : บ้านหนองผักตบ ปรานี  เรือนแก้ว ครู
269 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051055 : ชุมชนบ้านแฮด นายชำนาญ ปักโคทะกัง  นายชำนาญ ปักโคทะกัง ครูชำนาญการ
270 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051055 : ชุมชนบ้านแฮด นางกนกราดา  จันทวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
271 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051060 : ประชาพัฒนาบ้านแฮด วรุณยุภา  โพธิโชติ ธุรการ
272 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051063 : บ้านวังหว้า สุภาวดี  สีตามาตร ครู
273 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051063 : บ้านวังหว้า นายวิทวัส  บรรยง ครู
274 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051063 : บ้านวังหว้า ยุภาพร  เนตร์โตคร พนักงาราชการ
275 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051063 : บ้านวังหว้า พิทักษ์  เขตคาม ครู
276 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051067 : บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางรัตนา  แสงเพ็ชร ครู
277 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051061 : บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง กนกรัตน์  ตุเกตุ ครูผู้ช่วย
278 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051056 : ขามป้อมประชานุกูล นายขันตี  แสนทวีสุข ครูผู้ช่วย
279 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051056 : ขามป้อมประชานุกูล อิสรานันท์  กาบขน ธุรการ
280 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051056 : ขามป้อมประชานุกูล นางแสงเพชร  ศรีน้ำย้อย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
281 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051057 : บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ วิลาว้ณย์  โททำ ครู
282 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051057 : บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ นางสาวจิราพร  ศรีผาโคตร ครู
283 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051058 : หนองแซงวิทยาคม วรรณรัตน์  พานิชย์ ครู
284 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051058 : หนองแซงวิทยาคม สายันต์  ขอนสัก ครู ชำนาญการพิเศษ
285 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051059 : บ้านหนองเต่า จุฑามาศ   ลาดนา ครูธุรการ