รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050505 : บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ดวงสมร  ทุ่มจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050506 : บ้านคึมชาตหนองผงนาดี กัญจนา  วงษ์จารย์ ครู
3 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050508 : บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา วิเชียร  เทพสุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050515 : บ้านหนองบะโคกสว่าง เสถียร  พละวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050516 : บ้านหนองไผ่วิทยา รัชดาพร  ประดับคำ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050517 : บ้านหนองแวงมน อุทิศ  บัวละคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050517 : บ้านหนองแวงมน บุญชิต  บุญมีทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050518 : บ้านโจดหนองแกหนองสิม นายภณวรรษ  การศักดิ์ ครู
9 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050520 : บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู นายสมจิต  สุภาษิต ครู
10 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050522 : บ้านวังขอนพาดหนองแวง นางสาวอำภาภรณ์  สุภาษิต ครูธุรการ
11 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050523 : บ้านหนองเรือ นายขวัญชัย  ไกรขุนทศ ครู
12 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050524 : บ้านหนองหว้าสามัคคี โกวิทย์  นาตาแสง ธุรการ
13 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050524 : บ้านหนองหว้าสามัคคี นายสุบัน  ศรีวิชา ครู
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050542 : บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ นางอำพรรณ  รินลา ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050543 : บ้านโนนเมืองโคกกุง ศุภจิตตรา  วิมลสุรนารถ ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050544 : บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี นายเกรียงไกร  สุขคณา ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050548 : บ้านหัวนาหนองแวง ชุลีพร  หล้าทุม ครู
18 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050549 : มิตรภาพ 2 ภัคจิรา  สุดชา ธุรการโรงเรียน
19 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050550 : บ้านห้วยโจด ดวงปี  ศรีมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050528 : บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) สุรสิทธิ์  สมศรี ธุรการ
21 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050529 : บ้านยานางโนนแต้ ตวงสิทธิ์  นาโสม ครู
22 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050531 : บ้านหนองสะแบงสามัคคี นายสมยศ  โคตรมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
23 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050525 : บ้านโคกกลางประชาสรรค์ นายวัชรินทร์  บุญเรือง ครู
24 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050525 : บ้านโคกกลางประชาสรรค์ ประดิษฐ์  ใจซื่อ ผู้อำนวยการ
25 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050534 : ชุมชนบ้านชาด ทรงศักดิ์  คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050535 : บ้านทับบา ไพบูลย์  ไทยเมืองพล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
27 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050538 : บ้านหญ้าคาท่าหลวง ชนะพล  หล้าลุน ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050538 : บ้านหญ้าคาท่าหลวง วิไลวรรณ  หอมทอง ครู
29 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050539 : บ้านหันใหญ่ นางสาวเยาวมาลย์  โคตา ธุรการ
30 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050539 : บ้านหันใหญ่ นางลัดดา  รัตนวิจิตร ครู
31 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050539 : บ้านหันใหญ่ ธรธเรศ  เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050541 : บ้านหนองห้าง สุวิทย์  บุญเลิศ ครู
33 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050514 : บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ธารดาร์  อภิทยานนท์ ธุรการ
34 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050530 : บ้านลอมคอม ปองคุณ  ตั้งทวี เจ้าหน้าที่พัสดุ
35 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050532 : บ้านหนองอรุณ นายสุวิทย์  เกตพิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
36 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050533 : วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สุรัตน์  อ่อนแสง เจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050519 : บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) จันทพร  เทียงคาม ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050536 : บ้านป่าเป้า บดีชัย  ชูเสน ธุรการโรงเรียน
39 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050536 : บ้านป่าเป้า รัชพาพร   จันคุณ ครู
40 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050537 : บ้านโสกนกเต็น ผานิต  พรมที ครู
41 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050540 : บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สุกัญญา  คำแก้ว ธุรการ
42 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050547 : บ้านหนองแวงนอก สุนัฎถาพัชร  เศษภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050545 : บ้านป่าพร้าว-บูรณะ นิยม  บุณยภัทรากุล ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050546 : หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา พงษ์ศิริ  มูลสิงห์ ครูธุรการ
45 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050513 : บ้านโนนตะโก อุไร  วงคำแก้ว ครูชำนาญการ
46 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050551 : ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 นางฉลอง  วาลย์มนตรี ครู
47 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050552 : บ้านฝาผนังวังจาน วิชาญ  โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050552 : บ้านฝาผนังวังจาน นางสาวณฐธนัชพร  ทิ้งโคตร ครู
49 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050553 : บ้านหนองแวงนางเบ้า นางรัตนา  มณีทัพ ครู
50 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050554 : บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ นางอินทิรา  ประภาการ ครู
51 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050555 : หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี นางสาวทิวาลัย  หลงกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050556 : ไตรคามราษฎร์บำรุง สมหมาย  ชาวทองหลาง ครู
53 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050557 : บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี วรรณวิษา  กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050558 : บ้านโนนชาดวิทยา สุนันทา  เครือภักดี ครู
55 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050559 : บ้านหนองแปน ประนอมศรี  มหาวงศ์พรมมา ครู
56 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050560 : บ้านหนองแวงโสกพระ นายเชฏฐะกร  ธานี ครู
57 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050562 : บ้านหันน้อย ชาญยุทธ  ศรีสุวอ ครู
58 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050510 : หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ธรรมรัตน์  ชัยโพนงาม ครู
59 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050509 : สหราษฎร์อนุกูล สุภาพ  หลิ่วนารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050507 : บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง นางพรวิภา  ชดช้อย ครู
61 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050747 : บ้านคอนฉิม พิชญาดา  เทศแก้ว ครู
62 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050748 : โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ อาทิตย์  มุ่งเกิด ครู
63 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050749 : บ้านดอนโจด ทัศนีย์  คำสนิท เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050752 : ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ดำเนิน  ศรีโยธา ครู
65 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050755 : บ้านโนนข่าวิทยา เชษฐ์รัตน์  น้อยสี ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050756 : โนนทองวิทยา รุ่งทิวา  นาทศรีทา ครู
67 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050759 : บ้านรัตนะ วัชราภรณ์  ทุมคำปัญจรัส ธุรการ
68 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050761 : บ้านหนองแซงแสงอรุณ รจนา  ขนชัยภูมิ ธุรการ
69 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050753 : บ้านกุดหมากเห็บ ศิรินธร  อินทรีย์ ครูธุรการ
70 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050754 : นาโพธิ์ชีวิทยา วัลลภ  หมื่นฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050757 : บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กล้าณรงค์  บุญจวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050762 : วังบงน้อยวิทยา รุ่งทิวา   ย่องเหล่ายูง ธุรการ
73 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050746 : ชุมชนบ้านแวงใหญ่ อดิเรก  วิชัยสงค์ ธุรการ
74 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050763 : ชุมชนบ้านดอนหัน นางเอ็มอร  ประเสริฐสังข์ ครู
75 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050764 : บ้านโจดใหญ่ นายธีระยุทธ์   เทนอิสสระ ครู
76 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050765 : บ้านถลุงเหล็ก เอกพรรณ  ศรีละไม้ ครูอัตราจ้าง
77 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050766 : โนนจันทึกห้วยแกวิทยา นางสาวอรวรรณ  คงชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
78 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 : บ้านโสกไผ่ สมศักดิ์  สงวนนาม ครู คศ
79 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 : บ้านโสกไผ่ พัชรนันท์  ชำกรม ครู
80 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050770 : บ้านใหม่นาเพียง ลลิตา  เอี่ยมโคกสูง ธุรการ
81 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050769 : บ้านหนองแดง ทวนทอง  โม้เมือง ครู
82 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050716 : บ้านหนองโกโสกกระหนวน นางสาวแก้วตา  ลมงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050716 : บ้านหนองโกโสกกระหนวน นายบุญถัน  จ้ำนอก ครู
84 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050717 : วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) นางรัตนา  หล้าป้อง ครู
85 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050715 : บ้านโสกน้ำขาว นางยุวะภา   จำลอง ครู
86 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050726 : บ้านทางขวาง นิภาพร  ประกอบนันท์ ครู
87 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050727 : บ้านโคกสง่า นุกุล  เพียรแก้ว ครู
88 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050731 : บ้านหันโสกเชือก ชุติมา   พลหงษา ธุรการ
89 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050731 : บ้านหันโสกเชือก สมพร  ประโพธิ์ศรี ครู
90 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050723 : บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว สุริยา  วิลาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
91 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050744 : บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สมคิด  ป้องจันทร์ลา ครู
92 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050733 : บ้านท่านางแนว ญาสุมินทร์  ชุ่มนาเสียว ธุรการ
93 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050733 : บ้านท่านางแนว ศรัณยู สนั่นเมือง  สนั่นเมือง ครู
94 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050735 : บ้านโนนเขวาประชาศึกษา นายชิราวุธ  คำตันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050730 : บ้านหนองแวงท่าวัด นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา ครู
96 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050732 : ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) นายนุสินธุ์  มาตทะวงษ์ ครู
97 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050728 : บ้านรวงโนนไทโนนโจด นายแสงจันทร์  ศรีมนตรีสง่า ครู
98 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050738 : บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ นายวรรธนะ  สุวพัฒน์ ครู
99 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050724 : บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร พิทยา  สุภพร ครู
100 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050724 : บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ณัฐกานต์  รักษาพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050725 : บ้านห้วยทรายทุ่งมน สมหมาย  ชัยรัตนวิจิตร ครู
102 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050734 : บ้านละหานนา วิภาวรรณ  จันทร์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050736 : บ้านโนนทองหลางโคกสูง นายนิพนธ์  นนทะคำจันทร์ ครู
104 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050720 : บ้านป่าเป้งน้ำซับ นายศิริโชค  งวงช้าง ครู
105 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050740 : ชุมชนบ้านโคกสี สิรินาถ  ถวิลวงษ์ ธุรการ
106 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050740 : ชุมชนบ้านโคกสี นางวารุณี  กิตติปัญจมาศ ครู
107 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050741 : บ้านกุดรู นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วเหล่ายูง ครู
108 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050743 : บ้านแวงน้อย นางจิรารักษ์  ช่วยคูณ ครู
109 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050745 : บ้านหนองแขมอีโล นางสาวณัฐปภัสร์  แก้วน้อย ครู
110 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050718 : บ้านดอนหันนาจาน รัชนี  ปรัชญาเรืองพงษ์ ครู
111 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050893 : บ้านชาดศรีสมบูรณ์ วรวุฒิ  หินโทน ครู
112 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050895 : บ้านปอแดง สมพงษ์  กะลาม ครู
113 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050899 : บ้านหนองแวงตอตั้ง ฐิติชญา  นิลศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050917 : บ้านศุภชัย จุฑามาศ  สมอดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050911 : บ้านดงเค็ง สาวินี  บำรุงเกาะ ธุรการ
116 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050912 : โนนชาดหนองช้างน้ำ สมฤดี  อันทะบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050913 : หนองพลวงมิตรประชา นายอรรถวิทย์  อาษานอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050908 : บ้านหนองหญ้าขาว นางกัญยานี   อาจชมภู ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050891 : บ้านกระหนวนดอนดั่ง มะณี  เทียบอุ่น ครู
120 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050898 : บ้านหนองวัดป่า อรนุช  วัดทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050900 : บ้านหนองแวงน้อย ภวันตี   จันสามารถ ครู
122 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050914 : บ้านดอนดู่ นายนพดล  เทียบโพธิ์ ครู
123 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050915 : บ้านโนนท่อน นางบังอร  นาสมใจ ครู
124 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050915 : บ้านโนนท่อน สมมิตร  นาสมใจ ครู
125 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050916 : บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา นางสุธิดา  ปราบ ณ ศักดิ์ ครูผู้ช่วย
126 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050919 : บ้านหนองไผ่น้อย นางสาวอชิรญาญ์   ดวงโนเเสน ครู
127 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050920 : บ้านหนองแวงยาว สมชาย  บุญก้อน ครู
128 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050921 : บ้านหนองแสง วิชาญ  ชูวังวัด ครู
129 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050952 : บ้านกุดหว้า นายอวยชัย  แท่นนอก ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050960 : บ้านหนองบัวแดง นายวชิระ   วราเมธวุฒิกุล ครูชำนาญการ
131 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050906 : บ้านหนองตะครองบ้านโกรก นางศิริเพ็ญ   บุญเชิด ครู
132 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050907 : บ้านหนองเปล่ง นายประถิตย์  นาหนอง ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050901 : จตุคามวิทยา กรรณิการ์  หล้าธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050904 : บ้านตะกั่วป่า นางสุณี  ชัยพันธ์กุล ครู
135 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050923 : บ้านกอกโนนแต้ นายสมทรง  ยันต์ชมภู ครู
136 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050924 : บ้านโคกสูงประชาสรรค์ สมดี  เวทไธสง ครู
137 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050925 : บ้านชาดหนองเหล็ก เภรีพร  มะลาศรี ครู
138 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050927 : บ้านโนนธาตุ นางนุชนดา  จันดา เจ้าหน้าทีี่ธุรการ
139 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050927 : บ้านโนนธาตุ สมหมาย  กุลสังขาร ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050929 : บ้านสว่างวิทยา นางสาวสิริมาดา  คุวาจารย์ พนักงานราชการ
141 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050930 : บ้านสำราญ เพ็ญศรี  อินทวัฒน์วงษา ครู
142 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050930 : บ้านสำราญ นางสาวดวงจันทร์   ทองศรี ธุรการ
143 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050932 : ชุมชนวังหิน ยุภา  สีกวนชา ธุรการ
144 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050932 : ชุมชนวังหิน นายจักรี  ประธรรมสาร ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050933 : บ้านหลักด่าน สำเนียง  ปะริโต ธุรการ
146 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050937 : บ้านหนองคลองหนองทุ่ม นางสาววิไลลักษณ์   พงษา ครู
147 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050938 : บ้านหนองยาง สุพัตรา  โทวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050931 : บ้านสำโรง นางสาวเยาวเรศ  ผาผง เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050934 : บ้านหินลาดนาดี ผกาแก้ว  อุ่นสำโรง ครูชำนาญการพิเศษ
150 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050935 : บ้านหนองกาว นายจรวด  แสนนา ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050936 : บ้านหนองคลองดอนแดง นายศิวะ  เทวะหา ครู
152 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050940 : บ้านเหล่านกชุม นางเกศมณี  แก้วชนะ ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050957 : บ้านสวองหนองไผ่ล้อม นายธนพล   แพงศรี ครูผู้ช่วย
154 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050957 : บ้านสวองหนองไผ่ล้อม นางเสาวนีย์  พันธุ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050958 : บ้านหนองกุงสว่าง นางวิมลวรรณ  สุจริต ครูชำนาญการพิเศษ
156 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050941 : ชุมชนหนองเม็ก หวิน  จำปานิน ครู
157 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050942 : บ้านโคกสูงวิทยา นางสาวศิริพรรณวดี  ดวงเข็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050944 : บ้านท่าหนองหว้า นางบัวหวาน  พรมหญ้าคา ครู
159 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050945 : บ้านโนนขามป้อม นางนาพร  สีตาล ครู
160 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050946 : บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว นางสาวภิญญาพัชญ์  เกียรตินอก ครูอัตราจ้าง
161 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050947 : บ้านวังคูณ นางสุจี  คำพิลา ครู
162 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050949 : บ้านหนองไทร บรรชุณา   ปานกลาง ธุรการ
163 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050949 : บ้านหนองไทร นางสาวบุษบา  นาหก ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050950 : บ้านหนองบัวแดงวิทยา นางธิติมา  เพ็ญจันทร์ ครู
165 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050951 : ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ หงษ์ทอง  เจณวิทย์ ครู
166 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050953 : บ้านโนนกราด ภิรมย์  กาลวรรณษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
167 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050953 : บ้านโนนกราด ธัชธรรม์  ดงเเสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050954 : บ้านโนนรังหนองบอน นางอิงอร  นามมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
169 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050955 : บ้านเปาะ ศรเสน่ห์  ป้องสา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
170 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050956 : บ้านเมย นางธนภรณ์  กลั่นเกษม ครู
171 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050959 : บ้านหนองสองห้อง อนุพงศ์  แก้วหาวงศ์ ครูอัตราจ้าง
172 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050909 : ไตรมิตรวิทยา สงวนศักดิ์  ปุนไธสง ครู
173 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050922 : บ้านกุดหอยกาบ นางจันทร์เพ็ญ  ศรีวรมย์ คร
174 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050926 : บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว นางสาวกุสุมาวดี  พลนงค์ ครู
175 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050948 : บ้านหันโจดหนองกุง นางสาววิไลวรรณ  สุดจริง ครู
176 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050928 : บ้านแฝก นางจันทกานต์  จ่าทัพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050943 : บ้านดอนชาด นางจุฑาพร  คำพิลา ครู
178 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051078 : บ้านโนนแดง นางสวาท  พรหมกัลป์ ครู
179 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051081 : บ้านหนองทุ่มหนองหว้า อมรรัตน์  จันทะคาม ครูอัตราจ้าง
180 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051077 : ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ นายฑิฆัมพร  พรหมกัลป์ ครู
181 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051083 : บ้านหลุบคา บุญช่วย  โคกแดง ครู
182 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051084 : บ้านเหล่าโนนคูณ วรรณตรี  หล้าลุน ครู
183 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051075 : เบญจคามสามัคคี บัณฑิต  ภูมี ครู
184 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051068 : บ้านวังยาวสามัคคี วิโรจน์  การฟุ้ง ครู
185 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051068 : บ้านวังยาวสามัคคี นางสาวบังอร  แปน้ย ครู
186 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051069 : บ้านหันศิลางาม นางสุภารักษ์  การฟุ้ง ครู
187 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051070 : บ้านหนองขี้เห็น นายศรัญณัฐพงศ์  ผางจันทร์ดา ครู
188 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051071 : ไตรมิตรพัฒนศึกษา วาทิศ  สันทา ครู
189 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051072 : โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ ศศิธร  พรหมภักดี ครู
190 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051073 : บ้านหนองไฮประชาสรรค์ นายกัมปนาท  ภักดีวิเศษ ครู
191 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051074 : บ้านห้วยแคน สมใจ  สีหา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน
192 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051076 : ไตรราษฎร์สามัคคี นางไพรัตน์  โจทย์จันทร์ ครู
193 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051079 : บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ ชาญวิชัย  พลสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ
194 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051080 : บ้านผักหวาน ประดับดวง  นาชิน ครู
195 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051082 : บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า นายบุญส่ง  พรรคะชะ ครูธุรการ
196 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051082 : บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า นางสาวกนกวรรณ  หวานจิต ครู
197 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051085 : หนองกุงห้วยเสียววิทยา นายเปี่ยมศักดิ์   ศรีสุมัง ครู