รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050350 : บ้านกุดกว้าง ชัชฎาภรณ์  หลาบหนองแสง ครู
2 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050351 : บ้านกุดน้ำใส นัฐพงษ์  ชื่นนิรันดร์ ครู
3 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050351 : บ้านกุดน้ำใส วิลาวัลย์  สียอด ครู
4 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050353 : บ้านฟากพอง ศุภลักษณ์  ภิรมย์ราช ธุรการ
5 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050354 : บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป นาวสาวกัญญรัตน์   สัมฤทธิ์ ครู
6 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050296 : อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ สุภพ  แสงทอง ครู
7 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050315 : บ้านโคกสง่านางาม นางสาวหนึ่งนภา  ป้องขวาพล ธุรการโรงเรียน
8 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050316 : บ้านจำปาหัวบึง วิภาดา  ขามธาตุ ครู
9 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050317 : บ้านทรายมูล จำนง  ชัยชุมพล ครู คศ ๓
10 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050320 : บ้านหนองหว้าสุขใจ นายกังวาลย์ไพร  ชาปู่ ครู
11 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050312 : บ้านหนองแสง อุดมพร   กันทะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050308 : บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย เฟื่องจิรา  สะตะ ครูผู้ช่วย
13 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050308 : บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ืเนียม   เนียม ผะกาแก้ว ผู้อำนวยการ
14 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050309 : บ้านท่ามะเดื่อ นางสาวจุฑารัตน์  กอมาตย์ ครูอัตราจ้าง
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050309 : บ้านท่ามะเดื่อ นายบัณดิษฐ์   กองจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050309 : บ้านท่ามะเดื่อ นายบัณดิษฐ์  กองจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050306 : บ้านกุดพังเครือ อดุลย์  อดทน ครู
18 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050306 : บ้านกุดพังเครือ พีริยา  อุรัสยะนันทน์ ธุรการ
19 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050307 : บ้านท่ากระเสริม นายอนุพงษ์  น้อยเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050348 : น้ำพองประชานุกูล สุวารี  พนิตประชา ครู
21 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050348 : น้ำพองประชานุกูล นิศารัตน์  สุดใจ ครู
22 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050352 : บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา กฤษนิชา  ชูน้ำคำ ครู
23 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050356 : บ้านห้วยไผ่หนองโน นางณัชกมล   อ่อนตาแสง ครู
24 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050357 : โคกสูงกุดน้ำใส นายธีระศักดิ์  สาขา ครู
25 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050358 : บ้านคำมืด นางสาวนภัสนันท์   สีหาบง ครูผู้ช่วย
26 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050358 : บ้านคำมืด มัณฑนา  สีมงคุณ ครูธุรการ
27 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050369 : บ้านหนองหารจาง นายสุขี  ป่านนี้ ครู
28 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050371 : บ้านห้วยเสือเต้น เทพนำชัย  พลปรีชา ครู
29 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050325 : บ้านนาฝายเหนือ มรกต  แก้วสมบัติ ครู
30 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050325 : บ้านนาฝายเหนือ สุริยวุฒิ  ทาอามาตย์ ธุรการโรงเรียน
31 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050326 : บ้านโนนแดงโคกเล้า สัทธา  หล้าทุม ธุรการ
32 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050327 : บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ เดชสมภพ  วงษ์คำจันทร์ ครู คศ.3
33 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050328 : บ้านหนองกุงขี้ควง วัชราภรณ์  ภูมิประเสริฐ ครูธุรการ
34 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050328 : บ้านหนองกุงขี้ควง นายธรรมนูญ  พินิจมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050329 : บ้านหนองแวง สุเนตร  ผงสา ครู
36 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050321 : บ้านโคกใหญ่ นายกฤษฎา   จรัสแผ้ว ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050322 : บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) กิตติ  พลนามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050323 : คำบอนวิทยา นางสาวอังคณา  บัวผัน ครู คศ.1
39 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050324 : บ้านดงเย็น อมรรัตน์  พงษ์สุวรรณ ครู
40 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050330 : กู่สว่างสามัคคี นายไพฑูรย์  บัวใหญ่รักษา ครู
41 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050331 : ชุมชนบ้านบัวใหญ่ นายธวัช  โพธิ์อ้น ครู
42 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050332 : บ้านคอกคีแสนตอ ยุรี  สมพาน ครู
43 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050333 : บ้านคำม่วมดงเย็น พิทยา  ดาคม ครู
44 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050334 : บ้านโนนหัวช้าง ณัฐนียา  อุดมศักดิ์ ครูอัตราจ้าง
45 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050334 : บ้านโนนหัวช้าง พลกฤษณ์  ศรีพุทธา ธุรการโรงเรียน
46 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050335 : พระธาตุขามแก่น นายยุทธพงษ์  โพธิงาม ครู
47 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050335 : พระธาตุขามแก่น มยุรา  แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050335 : พระธาตุขามแก่น นางสาวกัญญารัตน์  ทิพย์ตำแย ครูธุรการโรงเรียน
49 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050336 : บ้านโนนเชือก นายสุวิช  สะท้านบัว ครูชำนาญการ
50 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050336 : บ้านโนนเชือก สุวิช  สะท้านบัว เจ้าหน้าที่พัสดุ
51 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050337 : บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ นางจงจิต   คำสุริย์ ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050338 : บ้านสำโรง นางผ่องศรี  กงอินทร์ ครู
53 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050339 : บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล นางวัชรา  แยงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050340 : บ้านหัวดง นายยศธนา  กรองไตร ครูธุรการ
55 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050340 : บ้านหัวดง วิจิตร  ทองโคกสี ครู
56 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050346 : บ้านหินลาด นายกฤษณา  กิตติลาภ ผู้อำนวยการ
57 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050347 : บ้านหัวบึง ไอศูรย์   ศรีเวียงราฃ ผอ รร
58 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050347 : บ้านหัวบึง นางสาวศศิวรรณ  ต้นกันยา ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050341 : บ้านกุดพังทุย นายวีระวัฒน์  นะที ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050343 : บ้านนาขาม กัลยาภัสร์  ศรีเมืองไหม ธุรการ
61 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050304 : บ้านสระกุด โชติกา  เมืองศรี ครู
62 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050305 : บ้านห้วยหินลาด นางวรรณประภา   มาตราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
63 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050298 : บ้านคำแก่นคูณ นางประนอม  อินทปัตถา ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050300 : บ้านโนนพยอม นางสาวณัฐปภัสร์  หิรัญธนนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050300 : บ้านโนนพยอม นางสาวณัฐปภัสร์  หิรัญธนนิตย์ ครูธุรการ
66 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050301 : บ้านโนนศรีสวัสดิ์ นางดวงฤดี  พลโคกก่อง ครู
67 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050303 : บ้านม่วงหวาน เสาวภา  มินา ครูธุรการ
68 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050361 : บ้านวังชัย ทวิช  มังคะตา ครู
69 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050361 : บ้านวังชัย ธะจร  ชานันโท ครู
70 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050362 : บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว อนงค์  ศรีบุญเรือง ครูธุรการ
71 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050362 : บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว นายธีรัตม์  กันตัง ผอ
72 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050363 : บ้านเสียวโคกกลาง ทินกร  พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050363 : บ้านเสียวโคกกลาง นันทนา  พัฒนิบูลย์ ครู
74 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050370 : บ้านหนองอ้อโคกสว่าง นุุกูล  บัวหอม ครู
75 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050370 : บ้านหนองอ้อโคกสว่าง นายก่อศักดิ์  ลอกไธสง ครู
76 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050365 : บ้านคำบง นางสาวพิชญ์ชานันท์  นาคา ครูธุรการ
77 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050365 : บ้านคำบง เด่น  ตาตะมิ ครู
78 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050366 : บ้านดงมัน นายธีรพงศ์   เวียงภักดิ์ ครู
79 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050367 : บ้านนาศรีดงเค็ง นางศรัญญา  สีนุ้ย ครู
80 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050368 : บ้านสะอาดหนองเรือ นางสาวรัชณู   สมบัติมี ครูธุรการ
81 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050368 : บ้านสะอาดหนองเรือ นางสาวจิราวรรณ  โคตรชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050368 : บ้านสะอาดหนองเรือ เอกชัย  โทธรรม ครู
83 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050368 : บ้านสะอาดหนองเรือ นางกังสดาล  บุตรโพธิ์ศรี ครู
84 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050302 : บ้านบึงกลาง เอกอนันต์  สมภาร ครู
85 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050302 : บ้านบึงกลาง นายธีรภัทร  ศรีอรัญ พนักงานราชการ
86 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050313 : ชุมชนหนองกุงวิทยา นายเมธาวุฒิ  เหลาลาภะ ครู
87 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050314 : น้ำพอง เกียรติพงษ์  นามพลกรัง พนักงานราชการ
88 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050318 : บ้านโสกแสง ณัฐวุธ  ยศธสาร ธุรการ
89 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050318 : บ้านโสกแสง นายเกรียงศักดิ์   พงษ์อุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050344 : บ้านนาคู นริศรา  สมบัติทอง ครู
91 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050344 : บ้านนาคู นางณัฐรินีย์  ศิลาแยง ครู
92 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050359 : บ้านนาเรียง รณกร  นนท์ยะโส ครู
93 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050359 : บ้านนาเรียง นางเสงี่ยม  ลือสะท้าน ครู
94 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050961 : อนุบาลอุบลรัตน์ วิเชียร  อรุณสินประเสริฐ ครู
95 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050965 : บ้านโนนจิก ดาราวดี  เจริญสุข ครู
96 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050965 : บ้านโนนจิก วราพร  สุขใหญ่ ธุรการ
97 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050966 : บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า นายสมเกียรติ  มะโนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050967 : บ้านพระบาทท่าเรือ นิรุจ  วรรณมะรักษา ครูธุรการ
99 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050969 : บ้านภูคำเบ้า นรภัทร  สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050969 : บ้านภูคำเบ้า นรภัทร  สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050969 : บ้านภูคำเบ้า อดิศัย  ศรีเมืองบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
102 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050963 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง กนิฏฐา   บาลดี ครู
103 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050963 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง นายวิกุล   ปิ่นวัชระ ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050970 : โคกสูงใหญ่วิทยา นางเปลวทอง  เทพสุคนธ์ ครู คศ. 2
105 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050970 : โคกสูงใหญ่วิทยา อุไรวรรณ  หนองโยธา ครู
106 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050970 : โคกสูงใหญ่วิทยา นางกมลเวช  ประไวย์ ครู
107 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050970 : โคกสูงใหญ่วิทยา นายอินเทวา   สุริยฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050972 : บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง นายวัชรินทร์  ประไวย์ ครูชำนาญการ
109 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050972 : บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วิจิตรา  เพ็งไสย์ ครูผู้ช่วย
110 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050973 : บ้านโคกสว่าง ณัฎฐ์ฌญา  ชัยวุฒิ พนักงานราชการ
111 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050964 : บ้านทุ่งโป่ง เสาวนินต์  วรสินา ครู
112 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050964 : บ้านทุ่งโป่ง นายสุริชัย  จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050975 : บ้านหนองผือ อมรรัตนา  หัตถะกิจ ครู
114 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050976 : ห้วยยางวิทยาสรรพ์ นนทิยา  พรมมานนท์ ครู
115 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050976 : ห้วยยางวิทยาสรรพ์ สุพินิจ  ศรีพุทธา ครู
116 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050978 : บ้านกุดกระหนวน นางสาวชวนชื่่น  เพ็งใส ครู
117 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050978 : บ้านกุดกระหนวน ปัญญา  สุริยะแสง ครู
118 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050979 : นาคำพิทยาสรรพ์ นายวิทวัฒน์  ศิริรัมย์ พนักงานราชการ
119 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050979 : นาคำพิทยาสรรพ์ อธิษพร  อินทฤทธิ์ พนักงานราชการ
120 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050982 : หนองขามพิทยาคม ว่าที่ ร.ต.ปฏิญญา  คลังกลาง ครูผู้ช่วย
121 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050983 : บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น อัครเดช  ศรีเมืองใหม่ ครู
122 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050984 : บ้านกุดเชียงมี สุภาพร  แสงวิชัย ครู
123 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050985 : บ้านขุนด่าน นายสมบัติ  ละเลิศ ครู
124 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050986 : บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สุพรรณนี  งามสุวรรณ ครู
125 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050986 : บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) นางนัยนา  กวนวงค์ ครู
126 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050986 : บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) นางสาวชวนพิศ  คำบึงกลาง ครู
127 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050987 : บ้านบ่อ นายกองสิน  คำบุญ ผู้อำนวยการ
128 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050987 : บ้านบ่อ กานต์ตวรรณ  แสงสุรินทร์ ครู
129 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050988 : บ้านหนองแต้ กิตติพร  ประทุมโคตร ธุรการโรงเรียน
130 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050988 : บ้านหนองแต้ สมควร  ชินบุตร ครู
131 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050989 : บ้านห้วยทรายศึกษา งามนิจ  แสนสีลา ครู อันดับ คศ.3
132 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050990 : บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ปานรวี  หงษ์ทอง ครู
133 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050990 : บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ อภิญญา  สัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
134 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050991 : บ้านโนนศิลาราศรี นายภัทรานันท์  ชัยอาสา ครู คศ.3
135 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050992 : บ้านศาลาดินห้วยเตย วิเศษ   วิเศษสม ครูชำนาญการพิเศษ
136 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050992 : บ้านศาลาดินห้วยเตย นางพิชญา  จำนงกิจ ครู
137 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050993 : บ้านศรีสุขสำราญ นายสุทธินันท์  สงจันทร์ ครู
138 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050994 : บ้านหนองแสงน้อย ภัทรนัน  ส่วยหาร ครู
139 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050994 : บ้านหนองแสงน้อย สุรัตน์  โสภากุล พนักงานราชการ
140 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050994 : บ้านหนองแสงน้อย ภัทรนัน  ส่วยหาร ครู
141 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050137 : ชุมชนดูนสาด ธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
142 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050138 : นามูลวิทยาคม เพ็ญศรี  ยาวระ ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050138 : นามูลวิทยาคม ทองเพชร  ชนะศึก ครู
144 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050134 : บ้านหนองซา ปรีดา  อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050134 : บ้านหนองซา จิรารัตน์   รัตนไพโรจน์ ครู
146 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050134 : บ้านหนองซา สานิจ  ทองเดช ครู
147 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050129 : ชุมชนน้ำอ้อม นางสาวอังคณา  พิจารโชติ ครู ชำนาญการ
148 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050128 : บ้านหนองแวงเป่ง มรกต  แก้วสมบัติ ผอ.โรงเรียน
149 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050125 : บ้านฝางวิทยา นภาพร  ตูมโฮม ครู
150 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050127 : บ้านหนองแวงคูป่าชาติ นายนภดล  สมท้าว ครู
151 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050123 : บ้านทุ่งใหญ่ นายนรเศรษฐ์  โสขวัญฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ
152 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050130 : บ้านผักหนาม นางสาวจิราภรณ์   แสนโคตร ครู
153 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050130 : บ้านผักหนาม วัชรินทร์  อองเจียรี ครู
154 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050131 : บ้านวังโพน นายภัทรพงศ์   อนุธรรม ครู
155 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050131 : บ้านวังโพน นายวีระชัย  ศรีแก้วน้ำใสย์ ครู
156 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050132 : บ้านเวียงแก้ว นางประมวลพิชญ์  ปัญสุวรรณ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
157 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050133 : ชุมชนหนองกุงใหญ่ ภานุพงษ์  สำนึกศักดิ์ศรี ครู
158 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050133 : ชุมชนหนองกุงใหญ่ อรทิตย์  มีขันเพชร ครู
159 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050135 : บ้านหนองโอง สุพรรณี  ไวยกรรณ์ ครู
160 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050136 : ชุมชนกระนวน นางเสาวลักษณ์  โคตรล่ามแขก คศ.3
161 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050139 : บ้านคำไฮผักแว่น นางกาพย์แก้ว  ประไชโย ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
162 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050140 : บ้านบะแต้ นางยุภาวดี   หวายฤทธิ์ ครูธุรการ
163 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050141 : ศรีสมบูรณ์วิทยา นายจักรกริช   หวายฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050142 : บ้านหนองโก นายวิสุทธิมรรค  อันทะนัย ครู
165 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050143 : บ้านห้วยเชือก นางอารีย์รัตน์  โพธิ์ศรี ครู
166 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050143 : บ้านห้วยเชือก ดวงจันทร์  วงศ์ชารี ครู
167 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050120 : ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) นายอาวุทธ์  มีขันเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๔(บ้านกุดโง้ง)
168 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050120 : ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) นางศิริวรรณ  สิงห์จรรยา ครู
169 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050121 : บ้านโคกกลาง กฤติยา  เพชรนาค ครูผู้ช่วย
170 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050121 : บ้านโคกกลาง นายนพนนท์   แสนโคก ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050126 : บ้านป่าติ้ว นายสุวัฒน์   พลรักษา ครู
172 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050148 : หนองโนวิทยาคาร กัญญาภัทร  สีหาราช ครู
173 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050144 : ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สุรเดช  โสมาบุตร ครู ชำนาญการ
174 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050145 : บ้านนาฝาย ยุพิน  อดทน ครู
175 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050146 : บ้านโนนสังป่ารัง นายวิระพงษ์  ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียน
176 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 : บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ละอองดาว   แก้วจรุญ ครูธุรการโรงเรียน
177 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 : บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข พัชราภรณ์  ทับมูลตุ่น พี่เลี้ยงเด็กพิการ
178 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 : บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข มณีพรรณ  สมบึงกลาง ครู
179 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 : บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข รัตนาวดี  อดทน ครูชำนาญการพิเศษ
180 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 : ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา นางสมถวิล  สุกงพงษ์พันคำ ครู
181 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 : ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา นางสมถวิล   สุกงพงษ์พันคำ พนักงานราชการ
182 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 : ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา อำนวย  สังแก้ว ครู
183 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 : ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา อำนวย  สังแก้ว ครู
184 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050150 : ศิลาโป่งคำ รัชนี  ถีระสา ครู
185 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050155 : บ้านน้ำสามวัง นายอาทิตย์  โคตรศรีวงศ์ ครู ค.ศ.3
186 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050156 : บ้านห้วยยาง มนตรี  สันประภา ครู
187 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050151 : บ้านโคกกลางวิทยา นางสุมณฑารัตน์  ปาโท ครู
188 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050154 : โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ นายธนะศักดิ์   วิเศษลา ครู
189 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050154 : โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ นายกฤษกร  พันธุ์ภักดี ธุรการโรงเรียน
190 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050153 : บ้านท่าลาดคำตานา นางสาวพัสนี  ปัจฉา ครู พนักงานราชการ
191 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050152 : บ้านคำครึ่ง นางสาวศุภพิชญ์  ทองบ้านทุ่ม ครู
192 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050157 : บ้านหัวนาคำ ศิริเพ็ญ  หายักวงษ์ ครู
193 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050186 : บ้านคำนางปุ่ม นายญาณทิพย์  โสจันทร์ ครู คศ.3
194 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050186 : บ้านคำนางปุ่ม นางมณีรัตน์  บุญเอื้อ ครู
195 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050188 : บ้านนาค้อ จริยา  แก้วกล้า ธุรการ
196 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050190 : บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง จันทิมา  ชาตะ ครูผู้ช่วย
197 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050190 : บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง นายศราวุฒิ  อัคคะฮาด ครูธุรการ
198 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050191 : สองห้องประชาบำรุง วิลาวัลย์  แสนสีลา พนักงานราชการ
199 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050191 : สองห้องประชาบำรุง ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050158 : อนุบาลเขาสวนกวาง อนุชา  ธาตุบุรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
201 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050164 : บ้านโนนสว่างหนองตะนา พัฒนา   ภูสง่า ครู
202 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050159 : บ้านคำม่วง นายพิชญกาญจน์  เหลาลาภะ ลูกจ้าง
203 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050159 : บ้านคำม่วง วันชัย  พูลล้น ครู
204 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050160 : บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ นางสาวศิริพร  สุวรรณดี ครู
205 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050161 : บ้านทางพาดเขาสวนกวาง สิริพร  มาศนพคุณรัตน์ ผู้อำนวยการ
206 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050161 : บ้านทางพาดเขาสวนกวาง กรรณิการ์  กลางเดช ครูธุรการโรงเรียน
207 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050162 : บ้านนาอ่างทอง นางสาววรรณนิสา  สังคะพันธ์ ครูธุรการ
208 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050163 : บ้านโนนสง่า ณัฐกานต์  ปัดภัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
209 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050163 : บ้านโนนสง่า นางสาววิรดา  ขัติยะวงค์ อัตราจ้าง
210 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050165 : บ้านโนนทองห้วยบาก นางสาวสุปราณี  ทองสา พนักงานราชการ
211 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050165 : บ้านโนนทองห้วยบาก นางเจริญทรัพย์  น้อยทะรงค์ ครู
212 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050174 : บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง จันทราภา  สืบซุย ครู
213 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050175 : ทุ่งบ่อวิทยา นางจันทร์จิรา  จันทร์เทาว์ ครู
214 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050176 : บ้านหนองคู อัฒพงษ์  สติโรจน์ ธุรการ
215 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050166 : ศรีเมืองแอม นางฤทัยรัตน์  จันทะลุน พนักงานราชการ
216 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 : บ้านโนนน้ำผึ้ง นริศร  เชื้ออัญ ครู
217 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 : บ้านโนนน้ำผึ้ง นางสาวเพชรมณี   บัวแย้ม ครูธุรการ
218 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050172 : บ้านคำแคนคำเจริญ บุณยาพร  โคตรสมุทร ครู
219 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050173 : บ้านโคกสูงสะอาด นายสุนิจ  นาหนองตูม ครู
220 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050177 : หนองแวงเรือประชาศึกษา พัฒน์ณิชา  วงศาศิริพัฒน์ ครู
221 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050177 : หนองแวงเรือประชาศึกษา อนุชิต  สงคราม ครุผู้ช่วย
222 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050177 : หนองแวงเรือประชาศึกษา นางกิตติพร  เที่ยงธรรม ครู คศ.๒
223 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050178 : บ้านห้วยยางสะอาด วาทิตร  กุลแสนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050187 : บ้านคำสมบูรณ์ นางพิมพ์พิศา  พิลามาตร์ ครูผู้ช่วย
225 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050171 : บ้านแสงสว่าง นางวริศรา  กัณหาสร้อย ครู
226 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050169 : บ้านนาง้อง พรทิพย์  พิพิษ ครู
227 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050169 : บ้านนาง้อง นายศราวุธ  นาเสงี่ยม ผู้อำนวยการ
228 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050170 : บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ นางสาวระริตา  แสนวิลัย ครูธุรการ
229 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050167 : บ้านขามป้อมดงเย็น สุทธิดา  วงศามิ่ง ครุผู้ช่วย
230 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050168 : บ้านนางิ้วนาโพธิ์ นางจินตนา  ศรีวิวัฒน์ ครู
231 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050168 : บ้านนางิ้วนาโพธิ์ พิมพ์พร  ชาวแสน ครู
232 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050179 : ชุมชนโนนสมบูรณ์ รัตติกร  สะตะ ครู
233 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050180 : บ้านทุ่งโพธิ์ชัย นัยนา  หินนอก ครู
234 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050180 : บ้านทุ่งโพธิ์ชัย ชัยพิทักษ์  แก้วสมบัติ ครู
235 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050181 : บ้านโนนหัวช้าง นางพนิดา  แสงศรีเรือง ครู
236 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050181 : บ้านโนนหัวช้าง วิมลรัตน์  โยธะพล ธุรการ
237 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050181 : บ้านโนนหัวช้าง สุบิน  สุบิน บึงอ้อ ครูธุรการ
238 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050182 : บ้านคำป่าก่อ นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  ศรีลือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
239 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050182 : บ้านคำป่าก่อ นางสาวเสาวนีย์  ดีเสน ธุรการ
240 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050182 : บ้านคำป่าก่อ จุทามาศ  คำภู ครู
241 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050185 : บ้านหัวฝายประชานุกูล นายปัถวี   ฉายาพัฒน์ ผู้อำนวยการ
242 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050185 : บ้านหัวฝายประชานุกูล นายอัครฤทธิ์  จำวิเศษ ธุรการ
243 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050183 : บ้านโคกกลางนาล้อม โชตินภา  โพธิเศษ ครู
244 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050183 : บ้านโคกกลางนาล้อม วัชร   วัชร ศรีลือ ครูธุรการ
245 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051017 : บ้านกระนวนซำสูง สุจิตรา  โศภิษฐ์โฆษิต ครู ชำนาญการพิเศษ
246 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051018 : บ้านคำแมด นางชื่นจิต  สุระนาถ ครู
247 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051018 : บ้านคำแมด วีระนุช  ดิลกโสภณ ธุรการ
248 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051029 : บ้านหนองบัวคำมูล นายมานพ  พวงระย้า ครู ชำนาญการพิเศษ
249 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051029 : บ้านหนองบัวคำมูล บุรารัตน์   สุริยงค์ ธุรการ
250 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051027 : บ้านบ่อใหญ่ สุดารัตน์  แก้วใส ธุรการ
251 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051028 : บ้านหม้อ เรนูนคร  อาษาสนา ครูธุรการ
252 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051028 : บ้านหม้อ นางสาวปริศนา  วงค์ละคร ครูผู้สอน
253 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051023 : คูคำพิทยาสรรพ์ นายพลทอง  เพ็งวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
254 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051023 : คูคำพิทยาสรรพ์ พัชรินทร์  สะตะ ครู
255 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051024 : บ้านโคกใหม่นายม นายอาณัติ  คำมูล เจ้าหน้าที่พัสดุ
256 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051025 : บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ นางวนิดา  คำมูล ครู
257 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051026 : บ้านโนน นายประพฤทธิ์  สิงหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051030 : บ้านแห้ว คำ  เพ็งวิชัย ครู
259 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051022 : บ้านห้วยเตย นายกวินท์  โคตรศรีวงษ์ ธุรการ
260 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051022 : บ้านห้วยเตย สมยศ ทาอามาตย์  ทาอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตย
261 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051020 : บ้านหนองกุงดิ่ง นายอนุพงษ์  ซินโซ ครู
262 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051021 : บ้านหลุบเลา ธนายุทธ  แก้วใส ครู
263 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051019 : บ้านสว่างซำโอง ลัคนา  คำดี ครู
264 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051019 : บ้านสว่างซำโอง จันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรี ธุระการ