รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050350 : บ้านกุดกว้าง ชัชฎาภรณ์  หลาบหนองแสง ครู
2 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050351 : บ้านกุดน้ำใส นัฐพงษ์  ชื่นนิรันดร์ ครู
3 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050351 : บ้านกุดน้ำใส วิลาวัลย์  สียอด ครู
4 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050353 : บ้านฟากพอง ศุภลักษณ์  ภิรมย์ราช ธุรการ
5 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050354 : บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป จรัญญา  พงษ์ปัญญา ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050296 : อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ สุภพ  แสงทอง ครู
7 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050315 : บ้านโคกสง่านางาม นางสาวหนึ่งนภา  ป้องขวาพล ธุรการโรงเรียน
8 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050316 : บ้านจำปาหัวบึง วิภาดา  ขามธาตุ ครู
9 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050317 : บ้านทรายมูล จำนง  ชัยชุมพล ครู คศ ๓
10 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050320 : บ้านหนองหว้าสุขใจ นายกังวาลย์ไพร  ชาปู่ ครู
11 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050312 : บ้านหนองแสง ศิริ  ศิริภิรมย์ ครูผู้ช่วย
12 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050312 : บ้านหนองแสง อุดมพร   กันทะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050308 : บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย เฟื่องจิรา  สะตะ ครูผู้ช่วย
14 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050309 : บ้านท่ามะเดื่อ นางสาวจุฑารัตน์  กอมาตย์ ครูอัตราจ้าง
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050309 : บ้านท่ามะเดื่อ นายบัณดิษฐ์  กองจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050306 : บ้านกุดพังเครือ เกรียงไกร  รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050306 : บ้านกุดพังเครือ สุพัท  ผ่องเสียง ครู
18 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050306 : บ้านกุดพังเครือ พีริยา  อุรัสยะนันทน์ ธุรการ
19 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050307 : บ้านท่ากระเสริม นายอนุพงษ์  น้อยเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050348 : น้ำพองประชานุกูล พิมพ์พร  ชาวแสน ครู
21 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050352 : บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา บันทึก  คงพิรุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
22 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050356 : บ้านห้วยไผ่หนองโน นางณัชกมล   อ่อนตาแสง ครู
23 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050357 : โคกสูงกุดน้ำใส นายธีระศักดิ์  สาขา ครู
24 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050358 : บ้านคำมืด นางสาวนภัสนันท์   สีหาบง ครูผู้ช่วย
25 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050369 : บ้านหนองหารจาง ศุภวรรณ  เวียงวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050371 : บ้านห้วยเสือเต้น เทพนำชัย  พลปรีชา ครู
27 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050325 : บ้านนาฝายเหนือ สุบิน  บึงอ้อ ธุรการโรงเรียน
28 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050326 : บ้านโนนแดงโคกเล้า มลุลี  ชลไพร ครู
29 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050326 : บ้านโนนแดงโคกเล้า สัทธา  หล้าทุม ธุรการ
30 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050327 : บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สุทธินันท์  สงจันทร์ ครู
31 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050328 : บ้านหนองกุงขี้ควง นายธรรมนูญ  พินิจมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050329 : บ้านหนองแวง สุเนตร  ผงสา ครู
33 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050321 : บ้านโคกใหญ่ นางสาวภัทราวดี  พินิจมนตรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
34 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050321 : บ้านโคกใหญ่ นายกฤษฎา   จรัสแผ้ว ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050322 : บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) กิตติ  พลนามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050323 : คำบอนวิทยา นางสาวอังคณา  บัวผัน ครู คศ.3
37 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050324 : บ้านดงเย็น อมรรัตน์  พงษ์สุวรรณ ครู
38 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050330 : กู่สว่างสามัคคี นางแสงดาว  เงินขาว ธุรการ
39 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050330 : กู่สว่างสามัคคี นายไพฑูรย์  บัวใหญ่รักษา ครู
40 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050331 : ชุมชนบ้านบัวใหญ่ นายธวัช  โพธิ์อ้น ครู
41 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050332 : บ้านคอกคีแสนตอ ยุรี  สมพาน ครู
42 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050333 : บ้านคำม่วมดงเย็น วิระพงษ์  ศรีบุญเรือง พนักงานราชการ
43 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050334 : บ้านโนนหัวช้าง ณัฐนียา  อุดมศักดิ์ ครูอัตราจ้าง
44 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050335 : พระธาตุขามแก่น นางสาวกัญญารัตน์  ทิพย์ตำแย ครูธุรการโรงเรียน
45 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050335 : พระธาตุขามแก่น มยุรา  แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050336 : บ้านโนนเชือก สุวิช  สะท้านบัว เจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050337 : บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ นางจงจิต   คำสุริย์ ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050338 : บ้านสำโรง นางผ่องศรี  กงอินทร์ ครู
49 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050339 : บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล นางวัชรา  แยงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050340 : บ้านหัวดง นางสาวธัญวรัตน์  แก้วดวง ครู
51 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050346 : บ้านหินลาด นายกฤษณา  กิตติลาภ ผู้อำนวยการ
52 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050347 : บ้านหัวบึง นายธีรพงษ์   หล่ายบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050341 : บ้านกุดพังทุย นายวีระวัฒน์  นะที ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050343 : บ้านนาขาม กัลยาภัสร์  ศรีเมืองไหม ธุรการ
55 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050304 : บ้านสระกุด โชติกา  เมืองศรี ครู
56 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050305 : บ้านห้วยหินลาด นางวรรณประภา   มาตราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
57 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050298 : บ้านคำแก่นคูณ นางประนอม  อินทปัตถา ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050300 : บ้านโนนพยอม นางสาวณัฐปภัสร์  หิรัญธนนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050301 : บ้านโนนศรีสวัสดิ์ นางดวงฤดี  พลโคกก่อง ครู
60 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050303 : บ้านม่วงหวาน เสาวภา  มินา ครูธุรการ
61 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050361 : บ้านวังชัย ธะจร  ชานันโท ครู
62 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050361 : บ้านวังชัย ทวิช  มังคะตา ครู
63 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050362 : บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว นายธีรัตม์  กันตัง ผอ
64 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050362 : บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว นายวัชรพงศ์  อดทน ครูผู้ช่วย
65 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050363 : บ้านเสียวโคกกลาง ทินกร  พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050363 : บ้านเสียวโคกกลาง นันทนา  พัฒนิบูลย์ ครู
67 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050370 : บ้านหนองอ้อโคกสว่าง นายก่อศักดิ์  ลอกไธสง ครู
68 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050370 : บ้านหนองอ้อโคกสว่าง นุุกูล  บัวหอม ครู
69 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050365 : บ้านคำบง นางสาวพิชญ์ชานันท์  นาคา ครูธุรการ
70 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050365 : บ้านคำบง เด่น  ตาตะมิ ครู
71 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050366 : บ้านดงมัน นายธีรพงศ์   เวียงภักดิ์ ครู
72 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050367 : บ้านนาศรีดงเค็ง จิระนุช  ฉัตรแก้ว ครู
73 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050367 : บ้านนาศรีดงเค็ง ศรัญญา  สีนุ้ย ครู
74 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050368 : บ้านสะอาดหนองเรือ นางสาวจิราวรรณ  โคตรชุม ครูธุรการ
75 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050302 : บ้านบึงกลาง เอกอนันต์  สมภาร ครู
76 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050313 : ชุมชนหนองกุงวิทยา นายเมธาวุฒิ  เหลาลาภะ ครู
77 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050314 : น้ำพอง เกียรติพงษ์  นามพลกรัง พนักงานราชการ
78 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050318 : บ้านโสกแสง นายเกรียงศักดิ์   พงษ์อุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050344 : บ้านนาคู นางณัฐรินีย์  ศิลาแยง ครู
80 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050359 : บ้านนาเรียง รณกร  นนท์ยะโส ครู
81 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050359 : บ้านนาเรียง นางเสงี่ยม  ลือสะท้าน ครู
82 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050961 : อนุบาลอุบลรัตน์ วิเชียร  อรุณสินประเสริฐ ข้าราชการครู
83 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050965 : บ้านโนนจิก วราพร  สุขใหญ่ ธุรการ
84 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050966 : บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า นางไพรวัลย์  มาตย์เทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050967 : บ้านพระบาทท่าเรือ นิรุจ  วรรณมะรักษา ครูธุรการ
86 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050969 : บ้านภูคำเบ้า ประจวบ  วงษ์บ้านดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050963 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง นายวิกุล   ปิ่นวัชระ ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050963 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง กนิฏฐา   บาลดี ครู
89 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050970 : โคกสูงใหญ่วิทยา นางกมลเวช  ประไวย์ ครู
90 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050970 : โคกสูงใหญ่วิทยา นางเปลวทอง  เทพสุคนธ์ ครู คศ. 2
91 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050972 : บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง วิจิตรา  เพ็งไสย์ ครูผู้ช่วย
92 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050973 : บ้านโคกสว่าง พงษ์ศักดิ์  บุบพิ ครู คศ.
93 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050964 : บ้านทุ่งโป่ง เสาวนินต์  วรสินา ครู
94 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050975 : บ้านหนองผือ อมรรัตนา  หัตถะกิจ ครู
95 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050976 : ห้วยยางวิทยาสรรพ์ นนทิยา  พรมมานนท์ ครู
96 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050978 : บ้านกุดกระหนวน นางสาวเมทินี  ดงเรืองศรี ครูผู้ช่วย
97 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050978 : บ้านกุดกระหนวน นางสาวชวนชื่่น  เพ็งใส ครู
98 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050978 : บ้านกุดกระหนวน ปัญญา  สุริยะแสง ครู
99 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050979 : นาคำพิทยาสรรพ์ นายวิทวัฒน์  ศิริรัมย์ พนักงานราชการ
100 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050982 : หนองขามพิทยาคม ว่าที่ ร.ต.ปฏิญญา  คลังกลาง ครูผู้ช่วย
101 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050983 : บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น จิรภัทร  ศรีเมืองไหม ครู
102 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050984 : บ้านกุดเชียงมี สุภาพร  แสงวิชัย ครู
103 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050985 : บ้านขุนด่าน นายสมบัติ  ละเลิศ ครู
104 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050985 : บ้านขุนด่าน นายเอนกพงษ์   ปงก๋องแก้ว ครูผู้ช่วย
105 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050986 : บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) นางนัยนา  กวนวงค์ ครู
106 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050987 : บ้านบ่อ กานต์ตวรรณ  แสงสุรินทร์ ครู
107 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050988 : บ้านหนองแต้ สมควร  ชินบุตร ครู
108 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050989 : บ้านห้วยทรายศึกษา งามนิจ  แสนสีลา ครู อันดับ คศ.3
109 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050989 : บ้านห้วยทรายศึกษา พนมกรณ์  ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา
110 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050990 : บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ปานรวี  หงษ์ทอง ครู
111 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050991 : บ้านโนนศิลาราศรี ภัทรานันท์  ชัยอาสา ครู ชำนาญการพิเศษ
112 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050992 : บ้านศาลาดินห้วยเตย วิเศษ   วิเศษสม ครูชำนาญการพิเศษ
113 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050993 : บ้านศรีสุขสำราญ วีระศักดิ์  สุริฉาย ครู
114 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050994 : บ้านหนองแสงน้อย ภัทรนัน  ส่วยหาร ครู
115 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050137 : ชุมชนดูนสาด นางสาวกษมาภรณ์  แก้วโสภา ครู
116 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050138 : นามูลวิทยาคม เพ็ญศรี  ยาวระ ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050138 : นามูลวิทยาคม นายศักดิ์สิทธิ์  เหลาเกิ้มหุ่ง ครู
118 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050134 : บ้านหนองซา จิรารัตน์   รัตนไพโรจน์ ครู
119 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050134 : บ้านหนองซา ปรีดา  อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050129 : ชุมชนน้ำอ้อม นางสาวอังคณา  พิจารโชติ ครู ชำนาญการ
121 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050128 : บ้านหนองแวงเป่ง นางสาวิตรี  อรรคฮาด ครู
122 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050128 : บ้านหนองแวงเป่ง มรกต  แก้วสมบัติ ผอ.โรงเรียน
123 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050125 : บ้านฝางวิทยา นภาพร  ตูมโฮม ครู
124 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050127 : บ้านหนองแวงคูป่าชาติ นายนภดล  สมท้าว ครู
125 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050123 : บ้านทุ่งใหญ่ นายนรเศรษฐ์  โสขวัญฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ
126 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050130 : บ้านผักหนาม วัชรินทร์  อองเจียรี ครู
127 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050131 : บ้านวังโพน วิชญพล  โสภากุล ครู
128 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050131 : บ้านวังโพน นายภัทรพงศ์   อนุธรรม ครู
129 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050132 : บ้านเวียงแก้ว รพีพัฒน์  จันทวงษ์ ครู
130 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050132 : บ้านเวียงแก้ว นางประมวลพิชญ์  ปัญสุวรรณ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
131 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050133 : ชุมชนหนองกุงใหญ่ นางอักษร   แก้วใส ครู
132 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050133 : ชุมชนหนองกุงใหญ่ นางอักษร  แก้วใส ครู
133 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050133 : ชุมชนหนองกุงใหญ่ อักษร  แก้วใส ครู ชำนาญการพิเศษ
134 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050135 : บ้านหนองโอง ตระกูล   นามวงษา ครู
135 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050135 : บ้านหนองโอง สุพรรณี  ไวยกรรณ์ ครู
136 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050136 : ชุมชนกระนวน นางเสาวลักษณ์  โคตรล่ามแขก คศ.3
137 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050139 : บ้านคำไฮผักแว่น นางกาพย์แก้ว  ประไชโย ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
138 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050140 : บ้านบะแต้ นางยุภาวดี   หวายฤทธิ์ ครูธุรการ
139 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050141 : ศรีสมบูรณ์วิทยา นางอุไรวรรณ  ศรีพิมมาส ครู ชำนาญการพิเศษ
140 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050142 : บ้านหนองโก นายวิสุทธิมรรค  อันทะนัย ครู
141 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050143 : บ้านห้วยเชือก นางอารีย์รัตน์  โพธิ์ศรี ครู
142 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050143 : บ้านห้วยเชือก ดวงจันทร์  วงศ์ชารี ครู
143 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050120 : ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) นางศิริวรรณ  สิงห์จรรยา ครู
144 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050121 : บ้านโคกกลาง กฤติยา  เพชรนาค ครูผู้ช่วย
145 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050126 : บ้านป่าติ้ว ชัชฎาพร   พิมทุมมา ครู
146 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050148 : หนองโนวิทยาคาร กัญญาภัทร  สีหาราช ครู
147 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050144 : ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สุรเดช  โสมาบุตร ครู ชำนาญการ
148 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050145 : บ้านนาฝาย ยุพิน  อดทน ครู
149 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050146 : บ้านโนนสังป่ารัง นางสาวสุชาดา  นารินทร์ ครู
150 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 : บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข รัตนาวดี  อดทน ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 : บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ละอองดาว   แก้วจรุญ ครูธุรการโรงเรียน
152 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 : ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา อำนวย  สังแก้ว ครู
153 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 : ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา นางสมถวิล  สุกงพงษ์พันคำ ครู
154 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 : ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา นางสมถวิล   สุกงพงษ์พันคำ พนักงานราชการ
155 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 : ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา ชุติมา  ผาติเสน ธุรการโรงเรียน
156 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050150 : ศิลาโป่งคำ รัชนี  ถีระสา ครู
157 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050155 : บ้านน้ำสามวัง นายอาทิตย์  โคตรศรีวงศ์ ครู ค.ศ.3
158 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050156 : บ้านห้วยยาง มนตรี  สันประภา ครู
159 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050151 : บ้านโคกกลางวิทยา สุมณฑารัตน์  ปาโท ครู
160 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050154 : โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เสน ธุรการโรงเรียน
161 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050153 : บ้านท่าลาดคำตานา นางสาวพัสนี  ปัจฉา ครู พนักงานราชการ
162 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050152 : บ้านคำครึ่ง นางสาวศุภพิชญ์  ทองบ้านทุ่ม ครู
163 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050152 : บ้านคำครึ่ง นายพิศาล  ดีวัน ครู
164 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050152 : บ้านคำครึ่ง นางลัชรี   เดชโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำครึ่ง
165 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050157 : บ้านหัวนาคำ ศิริเพ็ญ  หายักวงษ์ ครู
166 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050186 : บ้านคำนางปุ่ม มณีรัตน์  บุญเอื้อ ครู
167 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050186 : บ้านคำนางปุ่ม นางศิรประภา  พลวิลัย ครู
168 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050188 : บ้านนาค้อ จริยา  แก้วกล้า ธุรการ
169 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050190 : บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง นายศราวุฒิ  อัคคะฮาด ครูธุรการ
170 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050190 : บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง สุธิดา  สุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050191 : สองห้องประชาบำรุง วิลาวัลย์  แสนสีลา พนักงานราชการ
172 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050158 : อนุบาลเขาสวนกวาง อนุชา  ธาตุบุรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
173 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050164 : บ้านโนนสว่างหนองตะนา กิ่งดาว  โคตรนรินทร์ ครู
174 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050159 : บ้านคำม่วง นายพิชญกาญจน์ เหลาลาภะ  เหลาลาภะ ลูกจ้าง
175 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050160 : บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ นางสาวศิริพร  สุวรรณดี ครู
176 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050161 : บ้านทางพาดเขาสวนกวาง สิริพร  มาศนพคุณรัตน์ ผู้อำนวยการ
177 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050161 : บ้านทางพาดเขาสวนกวาง กรรณิการ์  กลางเดช ครูธุรการโรงเรียน
178 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050162 : บ้านนาอ่างทอง นางสาววรรณนิสา  สังคะพันธ์ ครูธุรการ
179 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050163 : บ้านโนนสง่า เดือนเพ็ญ  แลผดุง ธุรการ
180 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050163 : บ้านโนนสง่า นางสาววิรดา  ขัติยะวงค์ อัตราจ้าง
181 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050165 : บ้านโนนทองห้วยบาก นางเจริญทรัพย์  น้อยทะรงค์ ครู
182 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050174 : บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง จันทราภา  สืบซุย ครู
183 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050175 : ทุ่งบ่อวิทยา นางจันทร์จิรา  จันทร์เทาว์ ครู
184 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050176 : บ้านหนองคู อัฒพงษ์  สติโรจน์ ธุรการ
185 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050166 : ศรีเมืองแอม นางฤทัยรัตน์  จันทะลุน พนักงานราชการ
186 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 : บ้านโนนน้ำผึ้ง นริศร  เชื้ออัญ ครู
187 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 : บ้านโนนน้ำผึ้ง นางสาวเพชรมณี   บัวแย้ม ครูธุรการ
188 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050172 : บ้านคำแคนคำเจริญ บุณยาพร  โคตรสมุทร ครู
189 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050173 : บ้านโคกสูงสะอาด นายสุนิจ  นาหนองตูม ครู
190 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050177 : หนองแวงเรือประชาศึกษา อนุชิต  สงคราม ครู
191 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050178 : บ้านห้วยยางสะอาด วาทิตร  กุลแสนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050187 : บ้านคำสมบูรณ์ ชฎารัตน์   ฝ่ายสิงห์ ครู
193 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050187 : บ้านคำสมบูรณ์ ศุภชัย   ปัดภัย ครูธุรการโรงเรียน
194 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050171 : บ้านแสงสว่าง นางวริศรา  กัณหาสร้อย ครู
195 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050169 : บ้านนาง้อง นายศราวุธ  นาเสงี่ยม ผู้อำนวยการ
196 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050170 : บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ นางสาวระริตา  แสนวิลัย ครูธุรการ
197 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050167 : บ้านขามป้อมดงเย็น สุทธิดา  วงศามิ่ง ครุผู้ช่วย
198 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050168 : บ้านนางิ้วนาโพธิ์ นางจินตนา  ศรีวิวัฒน์ ครู
199 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050168 : บ้านนางิ้วนาโพธิ์ ธิดารัตน์  กันหา ครูผู้ช่วย
200 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050179 : ชุมชนโนนสมบูรณ์ รัตติกร  สะตะ ครู
201 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050180 : บ้านทุ่งโพธิ์ชัย ชัยพิทักษ์  แก้วสมบัติ ครู
202 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050181 : บ้านโนนหัวช้าง สุบิน  สุบิน บึงอ้อ ครูธุรการ
203 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050181 : บ้านโนนหัวช้าง นายนฤบาล   เนืองทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
204 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050182 : บ้านคำป่าก่อ นางสาวเสาวนีย์  ดีเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
205 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050185 : บ้านหัวฝายประชานุกูล นายอัครฤทธิ์  จำวิเศษ ธุรการ
206 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050185 : บ้านหัวฝายประชานุกูล นุกูล  บัวหอม ครู
207 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050185 : บ้านหัวฝายประชานุกูล นายปัถวี   ฉายาพัฒน์ ผู้อำนวยการ
208 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050183 : บ้านโคกกลางนาล้อม โชตินภา   โพธิเศษ ครู
209 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050183 : บ้านโคกกลางนาล้อม วัชร  วัชร ศรีลือ ครูธุรการ
210 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051017 : บ้านกระนวนซำสูง สุจิตรา  โศภิษฐ์โฆษิต ครู ชำนาญการพิเศษ
211 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051018 : บ้านคำแมด นางชื่นจิต  สุระนาถ ครู
212 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051029 : บ้านหนองบัวคำมูล นายมานพ  พวงระย้า ครู ชำนาญการพิเศษ
213 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051027 : บ้านบ่อใหญ่ สุดารัตน์  แก้วใส ธุรการ
214 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051028 : บ้านหม้อ นางสาวปริศนา  วงค์ละคร พนักงานราชการ
215 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051028 : บ้านหม้อ เรนูนคร  อาษาสนา ครูธุรการ
216 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051023 : คูคำพิทยาสรรพ์ นายพลทอง  เพ็งวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
217 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051024 : บ้านโคกใหม่นายม นายอาณัติ  คำมูล เจ้าหน้าที่พัสดุ
218 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051025 : บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ นางวนิดา  คำมูล ครู
219 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051026 : บ้านโนน นายประพฤทธิ์  สิงหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051030 : บ้านแห้ว คำ  เพ็งวิชัย ครู
221 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051022 : บ้านห้วยเตย นายกวินท์  โคตรศรีวงษ์ ธุรการ
222 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051020 : บ้านหนองกุงดิ่ง นายอนุพงษ์   ซินโซ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง
223 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051021 : บ้านหลุบเลา ธนายุทธ  แก้วใส ครู
224 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051019 : บ้านสว่างซำโอง ธนัชญา  หงษาวงษ์ ครูผู้ช่วย