รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050881 : บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ วีระยุทธ  ภูงามเงิน ครู
2 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050872 : บ้านสำราญหินลาด นางสาวสุภาภรณ์  โม้แซง ครู
3 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050872 : บ้านสำราญหินลาด นพพร   ชามา ผอ
4 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050872 : บ้านสำราญหินลาด นางสาวรภัทภร   ศิริปรุ ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 : บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก นางสาวชญานิศ  สิทธิบุตร ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 : บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ศุพิณญา  หาญภูเขียว ครูผู้ช่วย
7 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050848 : บ้านโคกสูงวิทยานุกูล กุลสตรี  เหลาธรรม ธุรการ
8 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050850 : บ้านโนนดู่หนองแวง นายคงฤทธิ์  ศีลคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050867 : บ้านโคกกลางหนองแปน นางสาวจิตตราภรณ์    หวานนอก ครู
10 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050870 : โนนฟันเรือบะยาววิทยา ทวิช  ชัยเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050846 : บ้านกุดกว้าง นางสาวชไมพร   สิงห์คง ครูผู้ช่วย
12 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050846 : บ้านกุดกว้าง นายพงษ์พัฒน์   คลังคำภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
13 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050847 : บ้านขนวนนคร นายอนันตวิทย์  พุทธา ผอ
14 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050833 : ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง กมลรัตน์  สีดาคุณ ครู
15 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050836 : หนองหอยเทพเทวัญ วิรัช  วิทยา ครู
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 : บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน นางปรางทิพย์  ปริบาล ครู
17 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 : บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สุภาภรณ์  โสดาอิ้ง ธุรการ
18 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050838 : บ้านหัวบึงสว่าง นายธีรยุทธ  ศรีบุรินทร์ ธุรการ
19 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050838 : บ้านหัวบึงสว่าง อุไรรัตน์  ศรีพรหม ครู
20 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050856 : บ้านกุดแคน นางสาวธนาวรรณ    กัลยาวงษ์ ครูผู้สอน
21 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050857 : บ้านกุดเลา ทูนซอง  เกษแก้ว ธุรการโรงเรียน
22 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050858 : บ้านโนนทอง แสวง  ศรีแก้วทุม ครู
23 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050859 : บ้านฝางน้อย อมรรัตน์  สอนละ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
24 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050860 : บ้านภูมูลเบ้า นายอำนาจ   สมเวช ครู
25 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050861 : บ้านสระพังข่า นางสาววิภาภรณ์  รามเวียง ครูธูรการ
26 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050862 : บ้านหนองเขื่อนช้าง ภูมิวิชา  ดวงธัมมา ธุรการโรงเรียน
27 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050863 : บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ นางวิภาดา  ธรรมวงษา ครู
28 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050864 : บ้านห้วยอรุณหินลาด นางสุนิตย์  คำป้อง ครู
29 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050865 : บ้านห้วยทรายทอง นางแจ่มจันทร์  กองศรี ครูธุรการ
30 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 : บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นายอนุชิต  แสนบุราณ ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050849 : บ้านนาเปือย วรารัตน์  กมลคุณากร ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050849 : บ้านนาเปือย พรสวรรค์  ขันเงิน ครู
33 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 : บ้านโนนทันวิทยา นริญพร  ฐานะ ธุรการโรงเรียน
34 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 : บ้านโนนทันวิทยา จำปรีญา  อุตรา ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 : บ้านโนนทันวิทยา อนุสรณ์  ผลภิญโญ ครู คศ.3(2)
36 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050853 : บ้านร่องสมอ นายทรงฤทธิ์  สาสิมมา ครู คศ.3
37 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050854 : บ้านหว้า พงษ์พัฒน์  บุตรโพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050855 : บ้านห้วยม่วง รุ่งรัตน์  สีเหลือง ธุรการ
39 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050866 : โคกกลางโนนคูณโนนศิลา มยุรีย์  สุดชาติ ครู
40 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050866 : โคกกลางโนนคูณโนนศิลา ยุพาวดี   ดวงหะคลัง ครูผู้ช่วย
41 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050868 : บ้านดอนหันโนนหินแห่ นายกิตติกรณ์  พั้วทา ธุรการโรงเรียน
42 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050869 : บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ นางสาวจุรีรัตน์  เพียสาร ครู
43 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050871 : โนนสะอาดพิทยา จิราพร  เพ็งผาย ธุรการโรงเรียน
44 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050874 : บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง ชุมพล  ไชยยันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050875 : บ้านโนนหนองแวง อุมาพร  อุมาพร สวัสดิ์ศรี ครูชำนาญการ
46 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 : บ้านหนองสระ ฐิติกร  พรมจักร์ ธุรการโรงเรียน
47 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 : บ้านกง(ประชานุกูล) นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฎิ ครู
48 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 : บ้านกง(ประชานุกูล) กิตติพงษ์  ไทยอ่อน ครู คศ.3
49 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050843 : บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ นายธีรพงษ์  วงษ์หนองหอย ครูชำนาญการ
50 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050842 : บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ภูผาภูมิ  โมรีย์ ครู
51 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050841 : โพธิ์ตากวิทยา ธีรยุทธ  อำท้าว ครู
52 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050845 : หนองแสงวิทยาสรรค์ บุญธรรม  บุญมี ครู
53 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050832 : บ้านหาด ประภาภรณ์  สิทธิ ครูอัตราจ้าง
54 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050890 : บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง สุชน  ถุงวิชา ธุรการ
55 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050828 : บ้านสว่างดอนช้าง นายเรวัต   บรรเทาทึก ธุรการโรงเรียน
56 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050829 : บ้านหนองกุงมนศึกษา ศิริภรณ์  สุวรรณไกรสร ธุรการ
57 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050830 : บ้านหนองโนประชาสรรค์ วิศวะ  อรรคละน้อย ธุรการ
58 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050830 : บ้านหนองโนประชาสรรค์ สุกัญญา  ศรีภา ครูผู้ช่วย
59 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050831 : บ้านหนองแสงสามัคคี นายทรงศักดิ์  สิงทุยห์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050831 : บ้านหนองแสงสามัคคี นางสาวทิวารัตน์  กรวดนอก ครูผู้ช่วย
61 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 : บ้านนาหว้า สุรางค์รัตน์  พรมเหลา ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 : บ้านนาหว้า นายกัญญ์ชัย  ไตรนพ ครู
63 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050826 : บ้านป่าเสี้ยว นางสายัณ  แสนสุนนท์ ครู
64 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050827 : บ้านเม็ง wittaya  heebkaew ครู
65 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050827 : บ้านเม็ง โยธิน  หงษ์วิลัย ครู
66 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050888 : บ้านหนองแวงภูเขา นายณัฐกฤต   แซงสีนวล ครู คศ.2
67 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050889 : บ้านหนองหว้าประชารัฐ นางสาวปรียานันท์  บุญชาย ครูธุรการ
68 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050884 : บ้านดอนแขม นายธีระศักดิ์   เฮืองศรี ครู
69 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050884 : บ้านดอนแขม นางสาววิชชุดา  ลาปะ ครูผู้ช่วย
70 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050885 : บ้านดอนหันสระบัว สายชล  ไชยยันต์ ครู
71 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050885 : บ้านดอนหันสระบัว อนุชา  มาคะวงค์ ผู้อำนวยการ
72 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050886 : บ้านนางิ้ว อุดม  สีนอเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ
73 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050886 : บ้านนางิ้ว สาวิตรี  เรือมา ธุรการโรงเรียน
74 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050887 : บ้านยางคำ ชนิดาพร  มีศิลป์ ครู
75 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 : ชุมชนหนองเรือ ศักดา  พิมพ์บึง ครูชำนาญการ
76 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050878 : ท่าศาลาวิทยา นงนุช  เพ็ญประชุม ธุรการโรงเรียน
77 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050879 : บ้านฟ้าเหลื่อม นายโยธิน  โสเมือง ธุรการ
78 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050879 : บ้านฟ้าเหลื่อม วีรชัย  สุต้น ครู
79 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050880 : บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง กัญญสร  โบราณรัตน์ ครู
80 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050882 : หนองไฮประชารัฐ พิชญาภัค  พุธละ ธุรการ
81 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050882 : หนองไฮประชารัฐ พงษ์พิพัฒน์  ศรีสว่าง ครู
82 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050882 : หนองไฮประชารัฐ นางสาวนันท์นภัส   ผิวแดง ครู
83 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นางสาวอนุสรา   พงษ์สระพัง ครู
84 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ อุบล  แสนตัน ครู
85 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นางสาว  น้ำทิพย์ สิงห์สกล ครู
86 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นายมานิตร มั่นกุง  มั่นกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050834 : สะอาดประชาสรรค์ นายเด่นวิช  ชูคันหอม ครู
88 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050227 : บ้านขามป้อม ธัญญาเรศ  ลาปะ ครูผู้ช่วย
89 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050228 : โคกม่วงศึกษา นางสาวกนกวรรณ  ศรีอินทร์คำ ครู
90 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050229 : บ้านโป่งเอียด นางชุติกาญจน์  ลีเขาสูง ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050236 : บ้านนาสีนวน ไตรนาถ  โพธิรุกข์ ครู คศ.1
92 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050239 : บ้านสัมพันธ์ Ubonwan  Chumchong ครู
93 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050274 : เหมือดแอ่หนองบัว นายสมภพ  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 : ชุมชนชุมแพ อรรถพร   เลไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050244 : บ้านชุมแพ ธิราพร  แสนสมบัติ ธุรการโรงเรียน
96 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050246 : บ้านหนองบัวโนนเมือง นายบุญเรียน  ลาอินทร์ ครู
97 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050247 : ชุมแพชนูปถัมภ์ ไพรฑูรย์  ประเสริฐไทย ครู
98 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050248 : บ้านแห่ประชานุเคราะห์ พรทิพย์  พลศร ครู
99 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050252 : บ้านโนนทองหลาง นางธนภรณ์  สมเทศน์ ครู
100 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050250 : บ้านไชยสอ พรพิมล  ยาปิ่น ครู
101 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050254 : ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ อัญญรัตน์  บำรุงราษฎร์ ครู
102 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050255 : บ้านหนองสังข์ โสภา  จันทร์ศรี ครู
103 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050257 : บ้านหนองหว้าโพนศิลา นางอนัญญา  คชานันท์ ครู
104 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050290 : บ้านนาเพียง นางสาวนิภารัตน์  รินลา ครู
105 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050291 : โนนงามศึกษา นางรุ่งนภา  ศรีวิบูลย์ ครู
106 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050291 : โนนงามศึกษา ณีรนุช  นะศรี ธุรการโรงเรียน
107 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050292 : บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นายณัฐพงศ์  วงศ์สุ่ย ครู
108 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 : บ้านโนนโพธิ์ นายสุริยันต์  คำสูงเนิน ครู
109 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 : บ้านโนนโพธิ์ นายอนิรุทธ    เพชรประไพ ครูธุรการ
110 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 : บ้านโนนโพธิ์ นางสาววัลย์ดา  กองวี ธุรการ
111 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 : บ้านหนองไฮ นางเบญจวรรณ   คำสาแก้ว ครูผู้ช่วย
112 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 : บ้านหนองไฮ จินตนา  มีทอง ครูชำนาญการพิเศษ
113 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 : บ้านหนองไฮ นายกัณฑ์อเนก   ชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050295 : บ้านอาจสามารถ นายนัฎพล  โวหารเดช ครู
115 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050258 : นาหนองทุ่มวิทยาคม ศิริลักษณ์  อุปรัง ธุรการโรงเรียน
116 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050258 : นาหนองทุ่มวิทยาคม จุฑารัตน์   สูงเนิน ครู
117 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050258 : นาหนองทุ่มวิทยาคม สมศักดิ์  มะมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050259 : บ้านโนนโก สนิด  อ่อนสา ครู
119 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 : บ้านวังยาว สริณพร  ผิวนางาม ครู
120 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 : บ้านวังยาว พัณนิดา  ทองเวียง ครู
121 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051086 : บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม จันทร์ณภัทร  หลวงจันทร์ ธุรการ
122 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050267 : ชุมชนโนนหันวันครู วิจิตรา  ทองผา ครู
123 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050270 : บ้านโนนบุรุษ นายมนูญ  พินิจลึก ครู
124 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050271 : บ้านโนนลาน นงลักษณ์  ตาประดับ ธุรการ
125 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050272 : หนองม่วงประชานุกูล นายพิสัณห์  ทะมานันท์ ครู
126 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050273 : บ้านร่องแซง นางประนอม  รถหามแห ครู
127 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050240 : บ้านหอย ชลกร  ธีรสุคนธ์ ธุรการ
128 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050235 : บ้านโคกสูง นายประเสริฐ  ลาปะ ครู
129 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050238 : บ้านโนนอุดม นางนิรชา   รัตนกุญชร ธุรการโรงเรียน
130 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050275 : ก้องอุดมวิทยาคาร ปณิดา  สุภารมย์ ครู
131 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050275 : ก้องอุดมวิทยาคาร สุรศักดิ์  ผานาค ครู
132 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050276 : บ้านนาคำน้อย ศุภักศิริ  มาเพชร์ ธุรการ
133 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050277 : บ้านโป่งแห้ง นางดวงจันทร์  พะนอจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050278 : ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา supachart  prompaeng ครู
135 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050279 : วังหินลาดวังเจริญ สุวิมล  เพริดภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
136 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050281 : บ้านหนองไผ่นาดี นางเกศินี  โสมาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050268 : บ้านธาตุ ณธีภรณ์  ป้องท้าว ธุรการโรงเรียน
138 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050263 : หนองกุงพิทยาคม ณัฐสิทธิ์  แฝงทรัพย์ ครู
139 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050264 : บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 นายทองผ่าน  แก่นภูเขียว ครู
140 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050264 : บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 จินตนา  เพียเกษม ธุรการโรงเรียน
141 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050265 : บ้านหนองหนามแท่ง เศรษฐวัชร  มัชปาโต ผู้อำนวยการสถานศึกษา
142 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050284 : โคกสูงสำราญ นางปิยะดา  บุญรอด ครู ชำนาญการพิเศษ
143 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050287 : ชุมชนหนองคะเน สีอำพร  วรวัตร ครู
144 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050287 : ชุมชนหนองคะเน ชนิสรา  พลแสน ครู
145 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร สุดาพร  ศิริชัยโชค พัสดุ
146 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร พินิต  แสงสุข ผอ. ร.ร.
147 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร ไกรสร  ศรีภูวงศ์ ครู
148 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050253 : บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง นายวุฒิพงษ์   โม้ลา ครู
149 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050280 : วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ประพนธ์  บุญพาเกิด ครู
150 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050280 : วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ จารุพร  พิมพ์ภูมี ครู
151 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050289 : บ้านยอดห้วย วรินทร  ผ่องแผ้ว ธุรการ
152 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050289 : บ้านยอดห้วย นายวรวิช  หอมระหัส ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050282 : กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล อมร  แนวถาวร ธุรการ
154 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050288 : หนองไผ่พิทยาคม ษมาวีร์  นอศรีกุลศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
155 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050233 : บ้านหนองเสาเล้า นายธนกฤต  แสงพันธ์ ครู
156 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050233 : บ้านหนองเสาเล้า สุทัตพงศ์  อัปมาโน เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050234 : หนองหว้าวิทยา นางสาวศิรินทรา  ลาปะ ครู
158 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050230 : บ้านสุขสมบูรณ์ พนา  มุ่นเชย ครู
159 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050231 : บ้านหนองโพงโพด นางสาวน้ำฝน  ตาโนสูงเนิน ครูธุรการ
160 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050232 : บ้านหนองศาลา องอาจ  อัครสาร ครู
161 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050782 : บ้านสารจอดร่องกลอง นางบริมาส  อดทน ครู คศ.3
162 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 : หนองกระบือวิทยาคม นางนฤมล  นนทะใส ครู
163 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050785 : บ้านซำยาง จารุมาศ  เสนานุช ครู
164 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050819 : บ้านซำจำปา เจศร  สีนามบุรี ครู
165 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050822 : บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง นิพนธ์  พลกลาง ครู
166 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050823 : อ่างทองวิทยาคม นันทวัฒน์  วงษ์เวียง ครู
167 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 : บ้านนาอุดม พิศิษฐ์  เรืองนาม ครูผู้ช่วย
168 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050781 : โนนสำราญหนองหญ้าขาว อัญชนา  สาริพันธ์ ครู
169 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050784 : แสงบัวทอง นางสาวหทัยทิพย์  แสงชาติ พนักงานราชการ
170 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050818 : บ้านหนองไฮ-วังขอนยม นางสาวแพรวนภา  บุญประจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
171 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 : ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา รัฐภูมิ  วนาพันธพรกุล ธุรการโรงเรียน
172 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 : ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นางสาวธัญญรัตน์  ธนูรัตน์ ครูชำนาญการ
173 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 : ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา เพ็ญประภา  ศรีสุนทร ครูธุรการ
174 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050778 : ท่ากุญชร ณฐฐพณ  ลูกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050778 : ท่ากุญชร นายศุกล   อุ่นผาง ครู
176 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050779 : นาจานนาเจริญโนนทัน นางสาวเพียงเพ็ญ  จันทร์แย้มแสง ครู
177 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050779 : นาจานนาเจริญโนนทัน sunisa  suphukdee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
178 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050773 : บ้านผาน้ำเที่ยง มณีวรรณ์   ลาพาพันธ์ ครู
179 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050774 : บ้านบริบูรณ์ นายคมกิจ  แก้ววงแสน ธุรการ
180 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050774 : บ้านบริบูรณ์ นางสาวปนิดา  สองสี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
181 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050776 : บ้านพงษ์โนนประวัติ ภวิษย์พร  พิมพ์สุวรรณ ธุรการโรงเรียน
182 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050821 : บ้านผาขาม นางสาวสุภาพร  ชัยพิมพ์ ครูธุรการ
183 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 : บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ ทัศวรรณ  ผิวแดง ครู
184 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 : บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ นายณรงค์ศักดิ์  พิมพ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050788 : บ้านสวนสวรรค์ ภคมน  ลิอินทร์ ครู
186 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 : บ้านโสกจานนาดี ชาญชัย  ทองล้น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
187 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 : บ้านโสกจานนาดี รณิดา  แพงไทย ครู
188 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050820 : บ้านใหม่โสกส้มกบ ธาตรี  ปาลี คศ.3
189 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050787 : บ้านโนนงาม puwich  sangchan ครู
190 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050789 : ภูห่านศึกษา อุไร  ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050789 : ภูห่านศึกษา นพพร  ภูมาก ครู
192 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050791 : บ้านหนองปลาซิว ปริญญา  ปัสโป ครู
193 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050792 : ชุมชนบ้านวังเพิ่ม นางสาวพิชญาภา  ศรีเชียงสา ธุรการโรงเรียน
194 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050793 : บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ มนปพร  ชมภูธิมา ธุรการโรงเรียน
195 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050794 : บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ทิวาพร  สุวรรณธรรมา ครู คศ.3
196 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050795 : บ้านปากห้วยฝาง จุฑารัตน์   โพธิ์ชัย ครู
197 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050796 : บ้านโสกหาดสวรรค์ นายทินกร  ร่องบุตรศรี ครู
198 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050798 : บ้านห้วยทรายขาว กันต์กมล  ตะวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050798 : บ้านห้วยทรายขาว วนิดา  สะท้านบัว ครู คศ.
200 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050800 : บ้านท่าช้าง นายบุญชม  สิงปัดสา ครู คศ.3
201 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050806 : บ้านขมิ้นโนนหัวนา นางกัลย์พุฒิพร   ตันสุวรรณ ครู
202 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050806 : บ้านขมิ้นโนนหัวนา นายชิษณุพงศ์   บุญผล ครู
203 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050807 : บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ นางศุภาพิชญ์  แสนนา ครูธุรการ
204 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050808 : บ้านโคกม่วง ปริยาภรณ์   แดงน้อย ธุรการโรงเรียน
205 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 : บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ณัฐพงษ์  จันทะพรหม ครู
206 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050810 : บ้านศรีสุข นางรัชดา  ขุนไกร ครู
207 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050811 : บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว สุพรรษา  พันสี ครู
208 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050811 : บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว ปิยพร  วันสุทธะ ครู
209 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050775 : บ้านป่าน สุวิมล  ผุยมูลตรี พนักงานราชการ
210 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 : อนุบาลสีชมพู หฤทัย  คำบุญเกิด ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 : อนุบาลสีชมพู บุญเพ็ง  หาพันธ์ ครู
212 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 : บ้านหนองตาไก้พิทยา นางสาวรัตน์ติพร  วารีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
213 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 : บ้านหนองตาไก้พิทยา นางสาวยุภาพร  จันทะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050771 : บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม พรศิริ  วินสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 : บ้านโคกป่ากุง นางประพรพรรณ  คำยัง ครู ชำนาญการพิเศษ
216 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050812 : บ้านสันติสุข นายศุภวัฒน์  พูลผล ครูอัตราจ้าง
217 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050813 : บ้านหนองโก นายอัษฎายุทธ  อิธิตา ธุรการโรงเรียน
218 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050813 : บ้านหนองโก ธาริณี  ลอยขามป้อม ครู
219 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050814 : โสกเต็นวิทยาคม นางสาวภัทราภรณ์   ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050814 : โสกเต็นวิทยาคม นายวรชัย  ประเสริฐสิน ครู
221 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050814 : โสกเต็นวิทยาคม นายจารุกิตติ์  เจนดง ครู
222 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050816 : บ้านหนองแดง นางสาวนิติยา  สะท้าน ครู
223 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050816 : บ้านหนองแดง พินิจ  ดวงมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ
224 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050817 : บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ นางประภาพรรณ  โซ่มาลา ครู
225 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050817 : บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ นางวงษ์เดือน  ทนจันทา ครู
226 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050817 : บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ นายอรรถวัต  ทวยภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
227 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา ครู
228 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น พณัฐ  จันทะโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050579 : บ้านไคร่นุ่น อารีรัตน์  เหล่วแซง พนักงานราชการ
230 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050580 : บ้านค้อ นางสาวราชาวดี  สุขสม พนักงานราชการ
231 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050580 : บ้านค้อ นิตยา  นาสำแดง ธุรการโรงเรียน
232 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050582 : บ้านโนนสำราญ อรอุมา  ธารากุลทิพย์ ครุ
233 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050584 : บ้านเลิงแสง อมลวรรณ  สุขสม ครู ชำนาญการพิเศษ
234 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050585 : หนองโพนนาหม่อ ชมพู่   มีทา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
235 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050635 : จตุรคามรังสรรค์ สุรพล  ศิริบรรพต ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050636 : บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี นางสงกรานต์  ขุนนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
237 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050587 : บ้านกุดดุกวิทยา คำบุญ  นายคำบุญ โพธิ์ดา ครูชำนาญการพิเษศ
238 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050587 : บ้านกุดดุกวิทยา บุญชวน  ไชยโวหาร ครู
239 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050587 : บ้านกุดดุกวิทยา บุญชวน  ไชยโวหาร ครู
240 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 : ดินดำวังชัยวิทยา ภาวิณี  วรรณชัย ธุรการ
241 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050591 : บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ลักษณาวดี  แก้วดวงดี ธุรการโรงเรียน
242 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050591 : บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ นายวสันต์  ทิพย์รักษ์ ครู
243 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050592 : บ้านกุดแคนประชาสรรค์ สามารถ   ปุ้งโพธิ์ ครู
244 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050594 : บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา นางสาวดาวรรณ  น้อยก่ำ ครูชำนาญการ
245 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050595 : บ้านทุ่งชมพู นายประดิษฐ์  พลหล้า ครู
246 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050595 : บ้านทุ่งชมพู ชณัญฑิศา  เสมียนอ่ำ ธุรการโรงเรียน
247 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050597 : บ้านหนองพลวง ประเสริฐ  ภูบังดาว ครู
248 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050598 : บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา นายธวัชชัย   นาสมโภชน์ พนักงานราชการ
249 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050600 : บ้านกุดน้ำใส นางสาวสุพัตรา  ถาวงษ์กลาง ธุรการ
250 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050600 : บ้านกุดน้ำใส สมเด็จ   ปาเขียว ครู
251 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050602 : บ้านนาชุมแสง วรวิทย์   คำทอก ครู
252 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050604 : บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นางกุสุมา  เหล่าทองสาร ครู
253 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050605 : บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สุรีย์ภรณ์  ชัชวาลย์ ครู
254 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050606 : บ้านหัวฝาย นงลักษณ์  คำทอก ครู
255 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050606 : บ้านหัวฝาย กรรณิการ์  บุญหล้า ธุรการโรงเรียน
256 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050607 : โนนอุดมสะอาดวิทยา น้ำใจ  ชัยปัญญา ครู
257 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050608 : บ้านคำใหญ่ นางสาวนิตยา  หล้าคูณ พนักงานราชการ
258 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ ปิยะณัติ  บุญแย้ม ครู
259 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ บัวเพชร  จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
260 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ นิพนธ์  สาระผล ครู
261 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050610 : บ้านโนนกระเดา วุฒิชัย   วรครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
262 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050610 : บ้านโนนกระเดา นางดวงมณี  ศรีวิคาร ครู
263 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050611 : โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ศิริลักษณ์  ศรีโย ครู
264 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050612 : โสกห้างศึกษา นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย ครูผู้ช่วย
265 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050614 : ห้วยชันวิทยา วรวุฒิ  ดอนเป๊ะ ครู
266 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050615 : ภูเวียงวิทยายน สมภูมิ  ภาระสาร ครูชำนาญการพิเศษ
267 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050615 : ภูเวียงวิทยายน ดุษฎี  เชื้อกลางใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
268 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050616 : บ้านโคกสูงวิทยา เพ็ญศรี  ศิริจันทร์ ครู
269 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050617 : บ้านแดง จันทร์เพ็ญ  จันทรนิภา ธุรการ
270 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050617 : บ้านแดง นางสาวศิริพักตร์  กำเดช ครูผู้สอน
271 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050618 : โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา นางสาวจุไรรัตน์  กลีบพิมาย ธุรการโรงเรียน
272 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050618 : โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา นางดวงพร  สิงห์รัง ครู
273 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050588 : บ้านโคกสง่า ชมพูนุช  เพชรสัมฤทธิ์ ครู
274 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050624 : บ้านเรือ นางชุติมา  เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษ
275 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050586 : สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร อรวรรณ  มืดหล้า ธุรการโรงเรียน
276 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050621 : บ้านนาก้านเหลือง พิชิต  โสภาวรรณ์ ครู
277 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 : บ้านโพนเพ็กพิทยา วินัย  ฮามพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
278 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 : บ้านโพนเพ็กพิทยา นางสาวสุดาพร  นามจันดี ครูธุรการ
279 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 : บ้านโพนเพ็กพิทยา อรวรรณ  มืดหล้า ธุรการโรงเรียน
280 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050629 : อนุบาลภูเวียง อนุชา  เพียชามาตย์ ครู
281 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050619 : บ้านหนองขาม วิริชัย  แก้วเวียง ครูชำนาญการพิเศษ
282 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050619 : บ้านหนองขาม ธัญทิพย์  ดวง ธุรการโรงเรียน
283 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050637 : บ้านเมืองเก่า นายสชาติ  พงษ์โคกสี ครู
284 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050638 : บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ปวีณา  สุขใจ ธุรการ
285 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050638 : บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ประทวน  ไชยประปา ครู คศ.3
286 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050639 : บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ พิมพ์สุภา  เจียงภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
287 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050639 : บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ปรัชญา  นักปราชญ์ ธุรการโรงเรียน
288 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050640 : บ้านหนองบัว ศรายุทธ  ดีนาง ครู
289 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050601 : ไตรคามวิทยาสรรค์ สุริยา  ลำเพยพล ครู
290 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050633 : บ้านสงเปือย ทรงยศ  เหล่าทองสาร ธุรการโรงเรียน
291 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050633 : บ้านสงเปือย นางนิธิมา  เพียชามาตย์ ครู
292 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050634 : บ้านอ่างศิลา นายวิมานเมฆ  สอนบัว ครู ชำนาญการ
293 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050630 : บ้านโคกไร่ นายชัยวัฒน์  ผองผาย ครู
294 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050630 : บ้านโคกไร่ นางรุ่งทิวา   บาลยอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
295 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050631 : บ้านถ้ำแข้ sutat  sarapon ครู
296 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050631 : บ้านถ้ำแข้ นายขจิตพงศ์  ลาภโชค ครูชำนาญการพิเศษ
297 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050644 : หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา นายอาทิตย์  โสกติพันธ์ ครูผู้ช่วย
298 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050644 : หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สุพรรณ  ระพรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ
299 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050644 : หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ศิรินทร์  เนาว์โนนทอง ธุรการ
300 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 : หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา นันทวัฒน์  พิมพ์บึง ครูผู้ช่วย
301 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050581 : โนนศิลาโนนม่วงวิทยา นางสาวเพชรัตน์  วิศรี ครูผู้ช่วย
302 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 : บ้านหนองกุงธนสารโศภน กุลิสรา  แพงสร้อย ธุรการโรงเรียน
303 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050642 : บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา นายปรมินทร์  สารปรัง ครูผู้ช่วย
304 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050643 : บ้านวังขอนแดง ปริษา  พชรวสุกุล ครูพี่เลี้ยงฯ
305 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050625 : บ้านหัน บังอร  ปราบแกะ ครู
306 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050625 : บ้านหัน สมัย  ตันเจียง ครู
307 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 : บ้านโคกกลางวิทยา พรรณิษา  ถานะพงค์ ธุรการโรงเรียน
308 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050596 : หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ ครู
309 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050628 : บ้านห้วยบง นายพิบูลย์  คำดอกรับ ครู
310 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050623 : บ้านพระบาท อรสา  โทพันธ์ พนักงานราชการ
311 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050627 : บ้านหว้าทอง ศราวุธ  ยะโส ธุรการ
312 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050565 : นาฝายวิทยา ดนัย  บุบผา ธุรการโรงเรียน
313 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050565 : นาฝายวิทยา นายอำนาจ  สนเมือง ครู
314 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050567 : บ้านสะแกเครือ นางสมพร  บัวแสง ครูอัตราจ้าง
315 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050568 : บ้านสองคอน อดิวรรณ  พรมนัส ธุรการโรงเรียน
316 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050568 : บ้านสองคอน นายวิมล   ศรีบุตรตา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน
317 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050574 : บ้านโนนคอม กัญญา  เครือประเสริฐกุล ครู
318 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 : บ้านป่ากล้วย ฉัตรชัย  นวลมา ครูชำนาญการ
319 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 : บ้านป่ากล้วย นารีรัตน์   ลีคะ ธุรการ
320 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050577 : บ้านสว่างโนนสูง บุศรินทร์  จันดี ธุรการ
321 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050577 : บ้านสว่างโนนสูง บุศรินทร์  จันดี ธุรการ
322 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050575 : บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สุพล  อินเดีย ครู ชำนาญการพิเศษ
323 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050575 : บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สุพจน์  แก่นพา ครู
324 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050573 : บ้านนาน้ำซำ นางสาวนุชรีย์  ภูมิคอนสาร ครู
325 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050573 : บ้านนาน้ำซำ นายธัญ   ชุมชัย ครูชำนาญการพิเศษ
326 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050569 : หนองแห้ววังมนศึกษา ทัศนีย์  เจียมภูเขียว ธุรการโรงเรียน
327 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050566 : บ้านวังสวาบ นางสาวสุดารัตน์   พิชัย ครูอัตราจ้าง
328 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050564 : บ้านเขาวง พิมพ์จันทร์   งามภูเขียว ครูชำนาญการ
329 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นางอัญชลี  แพทิศาสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
330 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นายนิติพัฒน์  เวทย์ตลับเงิน ครู
331 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050570 : ชีพอนุสรณ์ วาทินี  นาคมีสี ครู
332 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 : บ้านซำภูทอง นิลุบล  จำปาชน ครูชำนาญการพิเศษ
333 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051031 : นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ เพียงฤทัย  ไกรยรัตน์ ครูธุรการ
334 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051032 : บ้านกุดธาตุ วราพร  ชัยลิ้นฟ้า ครู
335 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051033 : บ้านโคกนาฝาย สุมาลี  ชินภักดี ธุรการโรงเรียน
336 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051033 : บ้านโคกนาฝาย ศิลาภักฏ์  แก้วก่า ครู
337 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051033 : บ้านโคกนาฝาย รำพรวน  อินทรา ครู
338 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 : บ้านนาดี ปฏิพัทธิ์  อึ้งชัยภูมิ ครู
339 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 : บ้านนาดี นิออน  ศรีฟุยเดช ธุรการโรงเรียน
340 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051035 : บ้านสะอาด สุทธิ  ธิสานนท์ ครูผู้ช่วย
341 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051035 : บ้านสะอาด ทินกร  กัลยาวงษ์ ครู
342 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051036 : บ้านหัวภู ปาณิศา  คล้ายสงคราม พนักงานราชการ
343 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 : หนองแวงวิทยา จินตนา  ภูงามเงิน ธุรการ
344 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 : หนองแวงวิทยา จินตนา  ภูงามเงิน ธุรการ
345 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051038 : บ้านขนวน นางวราภรณ์  เชื้องวงทอง ธูรการโรงเรียน
346 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051038 : บ้านขนวน นางสาวกฤติยา  หอสกุลไท ครู
347 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051039 : บ้านศาลาดิน พิเชษฐ์  บุญอาจ ครู
348 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051040 : บ้านหนองกุงคชสาร Siriluk  Unsa ธุรการโรงเรียน
349 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051042 : บ้านหนองพู่วังหินซา สลักใจ  คำโม ครูผู้ช่วย
350 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051045 : บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ภัททิรา  วิเศษชาติ พนักงานราชการ
351 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051043 : บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ไพโรจน์  ศรีแก้ว ครู
352 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051044 : บ้านหนองหอย ศีตลา  งามนาเสียว เจ้าหน้าที่ไอที
353 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 : บ้านหนองนาคำ วิชุดา  จำปีหอม ครู
354 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051193 : บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ดาวประกาย  แก้ววังสัน ธุรการโรงเรียน
355 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051193 : บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า สำราญ  ธงน้อย พนักงานราชการ