รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.อุดรธานี 680822 : อุดรพิทยานุกูล รัชนี  น้อมระวี ครู
2 สพม.อุดรธานี 680822 : อุดรพิทยานุกูล นรวัฒน์  พนมพิพัฒน์ ครู
3 สพม.อุดรธานี 680822 : อุดรพิทยานุกูล พลธวัช   ชุมชัย เจ้าหน้าที่เทคนิคไอที
4 สพม.อุดรธานี 680823 : สตรีราชินูทิศ จารุนันท์  สกุลณมรรคา ครู
5 สพม.อุดรธานี 680824 : ประจักษ์ศิลปาคาร บัวเงิน  มหาเพชร ครู
6 สพม.อุดรธานี 680825 : นิคมสงเคราะห์วิทยา พรสุดา  ปิดสายะสังข์ ครู
7 สพม.อุดรธานี 680826 : อุดรธรรมานุสรณ์ จินตนา  บุญพูน ครู
8 สพม.อุดรธานี 680827 : โนนสูงพิทยาคาร ปัทมา  อาจหาญ ครู
9 สพม.อุดรธานี 680827 : โนนสูงพิทยาคาร นางทิพวัลย์  ไชยวาน ครู
10 สพม.อุดรธานี 680828 : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา วรเดช  ระดากรณ์ ครูผู้ช่วย
11 สพม.อุดรธานี 680830 : มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี นิทัศน์  ศรียา ครู
12 สพม.อุดรธานี 680830 : มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ภัทรพร  หล้ามงคล ครู
13 สพม.อุดรธานี 680831 : สามพร้าววิทยา ทัศนีกร  กาหลง ครู
14 สพม.อุดรธานี 680831 : สามพร้าววิทยา วราวรรณ  แก้วสามสี ครู
15 สพม.อุดรธานี 680833 : อุดรพัฒนาการ เยาวลักษณ์  โคตรสมบูรณ์ ครู
16 สพม.อุดรธานี 680835 : อุดรพัฒนศึกษา นางวิจิตร  เพ็งสว่าง ครู
17 สพม.อุดรธานี 680837 : ราชินูทิศ 2 สมพงค์  คนขยัน ครู
18 สพม.อุดรธานี 680844 : แสงอร่ามพิทยาคม นายกิตตินันท์  นายกิตตินันท์ ถีสูงเนิน ครู
19 สพม.อุดรธานี 680881 : เพ็ญพิทยาคม ทิชานนท์   ชุมแวงวาปี ครูชำนาญการ
20 สพม.อุดรธานี 680882 : สุมเส้าพิทยาคาร รุ่งนภา  ชาวกล้า ครู
21 สพม.อุดรธานี 680883 : จอมศรีพิทยาคาร นายณัฏฐกิจ  จันทร์ทร ครู
22 สพม.อุดรธานี 680884 : เชียงหวางพิทยาคาร นายณรงค์ศักดิ์  สีดอน ครู
23 สพม.อุดรธานี 680885 : สร้างคอมวิทยา ปิยะวัตร  วุฒนาม ครู
24 สพม.อุดรธานี 680845 : กุมภวาปี สุภาพ  สุริอาจ ครู
25 สพม.อุดรธานี 680853 : โนนสะอาดพิทยาสรรค์ นายวิรัช  บุญพามา ครู
26 สพม.อุดรธานี 680846 : ห้วยเกิ้งพิทยาคาร กานดา  แสนคำ ครู
27 สพม.อุดรธานี 680863 : ตาดทองพิทยาคม ปราณี  โคตรโสภา ครู
28 สพม.อุดรธานี 680847 : สีออศิลปศาสตร์ นายนิรุตต์  คำภิเนตร์ ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพม.อุดรธานี 680847 : สีออศิลปศาสตร์ อุดม  เอกทัศน์ ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพม.อุดรธานี 680850 : หนองแดงวิทโยดม วรัญธิญา  มีมานะ ครูผู้ช่วย
31 สพม.อุดรธานี 680852 : กุมภวาปีพิทยาสรรค์ จันจิรา  หวาวันจารย์ ครู
32 สพม.อุดรธานี 680865 : วังสามหมอวิทยาคาร นายสวัสดิ์   ภูดวงศรี ครู
33 สพม.อุดรธานี 680867 : คำยางพิทยา ศรัญญา  วิระตา ครู
34 สพม.อุดรธานี 680887 : หนองแสงวิทยศึกษา ชวพัฒน์  ปฐมพรรษ ครูผู้ช่วย
35 สพม.อุดรธานี 680892 : ประจักษ์ศิลปาคม นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม ครู
36 สพม.อุดรธานี 680893 : สามพาดพิทยาคาร อิทธิกร  อินทร์อุดม ครูผู้ช่วย
37 สพม.อุดรธานี 680855 : หนองหานวิทยา นายชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา ครู
38 สพม.อุดรธานี 680855 : หนองหานวิทยา อธิคม  ศรีธรรมบฺตร พนักงานราชการ
39 สพม.อุดรธานี 680860 : ไชยวานวิทยา นงค์นุช  ศรีดามาตย์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
40 สพม.อุดรธานี 680859 : ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางนันธพันธ์  ชูปัญญา ครู
41 สพม.อุดรธานี 680868 : บ้านดุงวิทยา นายเอกนรินทร์  แก้วอุ่นเรือน ครู
42 สพม.อุดรธานี 680869 : ดงเย็นพิทยาคาร นายวสันต์  เมิกข่วง ครู
43 สพม.อุดรธานี 680870 : นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายปฏิวัติ  ลาภาอุตร ครู
44 สพม.อุดรธานี 680872 : ทรัพย์อุดมวิทยา พิสมัย  ภูมิยิ่ง ครู
45 สพม.อุดรธานี 680871 : โนนสะอาดชุมแสงวิทยา ปาริฉัตร  พวงทวี ครู
46 สพม.อุดรธานี 680891 : กู่แก้ววิทยา นางสกาวนภา  บุญเย็น ครู
47 สพม.อุดรธานี 680839 : กุดจับประชาสรรค์ นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ ครู
48 สพม.อุดรธานี 680874 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี วันเฉลิม  บุญเกษม ครู
49 สพม.อุดรธานี 680840 : ภูพานวิทยา ศรายุทธ  แก้วบับภา ครู
50 สพม.อุดรธานี 680875 : จำปาโมงวิทยาคาร สุรชัย  จึ่มมี ครู
51 สพม.อุดรธานี 680880 : สามัคคีพิทยาคาร อรไท  บัวละพา ครู
52 สพม.อุดรธานี 680880 : สามัคคีพิทยาคาร นิตยา  โนนสุรัตน์ พนักงานราชการ
53 สพม.อุดรธานี 680876 : หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ นฤมล  วงษ์เทพ ครู
54 สพม.อุดรธานี 680877 : ภูพระบาทวิทยา นายมานัส  มณีโรจน์ ครู
55 สพม.อุดรธานี 680888 : ยูงทองพิทยาคม พิทยา  ชาวดร ครูผู้ช่วย