รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุดรธานี เขต 1 680065 : บ้านท่าตูมดงสระพัง อัมพร   ธงภักดิ์ ครู
2 สพป.อุดรธานี เขต 1 680066 : มิตรภาพ 6 นางจแรมจิตร  แสงจันทร์ ครู
3 สพป.อุดรธานี เขต 1 680066 : มิตรภาพ 6 พินิจ  พานสถิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4 สพป.อุดรธานี เขต 1 680067 : บ้านโนนยางโนนบ่อ สุกัญญา  เพ็ชรโก ครู
5 สพป.อุดรธานี เขต 1 680067 : บ้านโนนยางโนนบ่อ ชูจิต  ประดิษฐ์ด้วง ครู
6 สพป.อุดรธานี เขต 1 680068 : บ้านขมิ้นบ่อโคลน พัชริน  คงจา ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.อุดรธานี เขต 1 680070 : บ้านดอนหวาย โยทะกา  มิ่งขวัญ ครู
8 สพป.อุดรธานี เขต 1 680083 : บ้านยางบึง กรองกาญจน์  อรดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.อุดรธานี เขต 1 680083 : บ้านยางบึง อภิชาติ  อัครปัญญา ผู้อำนวยการ
10 สพป.อุดรธานี เขต 1 680046 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 รัตนา  สีปา ครู
11 สพป.อุดรธานี เขต 1 680047 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นายอดุลย์  ณ หนองคาย ครู
12 สพป.อุดรธานี เขต 1 680047 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สุวรรณี  เหนือทอง ธุรการ
13 สพป.อุดรธานี เขต 1 680048 : บ้านนาสมบูรณ์ ธรรมรัตน์  สุดชาหา ครู
14 สพป.อุดรธานี เขต 1 680048 : บ้านนาสมบูรณ์ นิคม  โพธิบาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.อุดรธานี เขต 1 680049 : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา พัชรีนาถ  นันทะกุล ครู
16 สพป.อุดรธานี เขต 1 680049 : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ว่าที่ร้อยตรีสุริยา  พันธ์พรหม ครู
17 สพป.อุดรธานี เขต 1 680053 : บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) นายทวีป  เพียงเกษ ครู
18 สพป.อุดรธานี เขต 1 680054 : บ้านหนองโอนหนองฮาง บุญกว้าง  สุขชัย ครู
19 สพป.อุดรธานี เขต 1 680055 : บ้านจำปาวิทยา นางสมฤดี  สูนานนท์ ครู
20 สพป.อุดรธานี เขต 1 680056 : บ้านเชียงพิณ กำธร  บุญโนนแต้ ครู
21 สพป.อุดรธานี เขต 1 680057 : นาคลองหนองศรีคามวิทยา วิเชียร  แก้วบุญศรี ครู
22 สพป.อุดรธานี เขต 1 680109 : บ้านเชียงยืน นลินี  พลแย้ม ครู
23 สพป.อุดรธานี เขต 1 680111 : บ้านอีหลุ่ง นิตยา  อ่อนพรม คร
24 สพป.อุดรธานี เขต 1 680112 : บ้านจำปา สมเกียรติ  นามโคตร ครู
25 สพป.อุดรธานี เขต 1 680113 : บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นิรัช  บุญย่อง ครู
26 สพป.อุดรธานี เขต 1 680117 : บ้านหนองน้ำเค็ม กัญชนีย์  ลีรัตน์ ธุรการ
27 สพป.อุดรธานี เขต 1 680117 : บ้านหนองน้ำเค็ม พัชรี  แข็งแรงดี ธุรการ
28 สพป.อุดรธานี เขต 1 680052 : บ้านโนนสวรรค์ สมฤดี  กลางเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.อุดรธานี เขต 1 680052 : บ้านโนนสวรรค์ กันยกร  ไกยสิงห์ ครู
30 สพป.อุดรธานี เขต 1 680052 : บ้านโนนสวรรค์ นายเวียงชัย  วรมัด ครู
31 สพป.อุดรธานี เขต 1 680110 : บ้านหนองหลอด นายเชษฐา  คามะเชียงพิณ ครู
32 สพป.อุดรธานี เขต 1 680114 : บ้านหนองตอสูงแคน จันทร์เพ็ญ  เมืองฮาม ครู
33 สพป.อุดรธานี เขต 1 680115 : บ่อน้อยประชาสรรค์ นายเจด็จ  ราชชมภูสาร ครู
34 สพป.อุดรธานี เขต 1 680116 : บ้านนาเยีย เกษสุรี  พิทักษ์วงษ์ ครู
35 สพป.อุดรธานี เขต 1 680088 : บ้านเชียงพัง นายสุพัฒพงษ์  พงศ์ศาสตร์ ครู
36 สพป.อุดรธานี เขต 1 680088 : บ้านเชียงพัง นันทพร  จันทร์ดวง บุคลากรคณิตศาสตร์
37 สพป.อุดรธานี เขต 1 680089 : ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา ดาริน  เสนาเจริญ ครู
38 สพป.อุดรธานี เขต 1 680089 : ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา ปภาวภัทรริณทร์  ค้าขาย ครู
39 สพป.อุดรธานี เขต 1 680090 : บ้านนาทาม ปณิธาณ  คงเจริญ ธุรการ
40 สพป.อุดรธานี เขต 1 680090 : บ้านนาทาม ประสงค์ศิลป  ชินคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
41 สพป.อุดรธานี เขต 1 680090 : บ้านนาทาม นายรณรงค์  ศรีเวียงธวัช ครู
42 สพป.อุดรธานี เขต 1 680077 : บ้านหมากตูมดอนยานาง kunniga  sanpho ครู
43 สพป.อุดรธานี เขต 1 680077 : บ้านหมากตูมดอนยานาง ศิรินทรา  จันทวัฒน์ ครู
44 สพป.อุดรธานี เขต 1 680077 : บ้านหมากตูมดอนยานาง ทวีศักดิ์  นัทธี ครู
45 สพป.อุดรธานี เขต 1 680071 : ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางสุนันทา  โสสีทา ครู
46 สพป.อุดรธานี เขต 1 680072 : ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางมาลา   บัณฑิตย์ ครู
47 สพป.อุดรธานี เขต 1 680072 : ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางมาลี  มีทรัพย์ ครู
48 สพป.อุดรธานี เขต 1 680073 : บ้านเหล่าดอนแตง นายสมศักดิ์  ภิรมย์ราช ครู
49 สพป.อุดรธานี เขต 1 680074 : บ้านนาคำหลวง ศิริลักษณ์  ศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.อุดรธานี เขต 1 680075 : บ้านงอยเลิงทอง รุ่งเพ็ชร  ไชยหาญ ครู
51 สพป.อุดรธานี เขต 1 680076 : ประชาสามัคคี คำมูล  วักชัยสงค์ ครู
52 สพป.อุดรธานี เขต 1 680011 : บ้านหนองหัวหมู นางกฤษณา  ยางศรี ครู
53 สพป.อุดรธานี เขต 1 680011 : บ้านหนองหัวหมู โยธิน  ชิณภา ครู
54 สพป.อุดรธานี เขต 1 680038 : บ้านศรีเชียงใหม่ นิตยา  เวียนวัน ธุรการ
55 สพป.อุดรธานี เขต 1 680038 : บ้านศรีเชียงใหม่ เนตรนภา  ไตรยงค์ ครู
56 สพป.อุดรธานี เขต 1 680038 : บ้านศรีเชียงใหม่ สุเพียร  เพิ่มพูล ครู
57 สพป.อุดรธานี เขต 1 680039 : บ้านกุดลิงง้อหนองแก นางศุภลักษณ์  ชาวชายโขง ครู ชำนาญการพิเศษ
58 สพป.อุดรธานี เขต 1 680051 : บ้านนาแอง รจนา  จันทร์กอง ครู
59 สพป.อุดรธานี เขต 1 680051 : บ้านนาแอง อัศเรศร  รีรมย์ ครู
60 สพป.อุดรธานี เขต 1 680051 : บ้านนาแอง กานต์พิชชา  ศรีวรกุล ครู
61 สพป.อุดรธานี เขต 1 680051 : บ้านนาแอง ทิภาพร  อยู่สุข ธุรการโรงเรียน
62 สพป.อุดรธานี เขต 1 680045 : ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 วิลาวัณย์  พิมพ์สักกะ ครู
63 สพป.อุดรธานี เขต 1 680045 : ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 รจนา  จันทะสิม ครูธุรการโรงเรียน
64 สพป.อุดรธานี เขต 1 680050 : บ้านนิคมพัฒนา นางดรุณี  แสนสวาท ครู
65 สพป.อุดรธานี เขต 1 680050 : บ้านนิคมพัฒนา อำมาตย์  จันทร์ศรีสุคต ครู
66 สพป.อุดรธานี เขต 1 680050 : บ้านนิคมพัฒนา พนมกร  เสียงสนั่น ธุรการ
67 สพป.อุดรธานี เขต 1 680040 : บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา พีรพงศ์  ทองอนันติวงศ์ ครู
68 สพป.อุดรธานี เขต 1 680041 : บ้านปากดงส่งเสริมธรรม อาคม  พรมศรี ครู
69 สพป.อุดรธานี เขต 1 680041 : บ้านปากดงส่งเสริมธรรม กรวิทย์  พันธ์สีดา ธุรการ
70 สพป.อุดรธานี เขต 1 680041 : บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นายพงษ์ศักดิ์  กลิ่นแก้วณรงค์ ครู
71 สพป.อุดรธานี เขต 1 680091 : ชุมชนโนนสูง นางสุภา  สังฆพรหม ครู
72 สพป.อุดรธานี เขต 1 680091 : ชุมชนโนนสูง นางสาวสุภาพร  ขจรคำ ครู
73 สพป.อุดรธานี เขต 1 680091 : ชุมชนโนนสูง สุพรรณา  ศรีกงพาน ครู
74 สพป.อุดรธานี เขต 1 680097 : บ้านหนองโสกดาว นายคำเคลื่อน  พิมพ์ศรี ครู
75 สพป.อุดรธานี เขต 1 680098 : บ้านข้าวสาร นางสังวาลย์  ศรีสวัสดิ์ ครู
76 สพป.อุดรธานี เขต 1 680098 : บ้านข้าวสาร นางเมธาระวีย์  ศิริเลิศเมธา ครู
77 สพป.อุดรธานี เขต 1 680099 : บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางประภาพรรณ  พิมพรภิรมย์ ครู
78 สพป.อุดรธานี เขต 1 680099 : บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 ระเบียบ  ใจพล ครู
79 สพป.อุดรธานี เขต 1 680078 : บ้านเม่น นางกมลทิพย์   ชัยอนันท์ธนโชค ครู
80 สพป.อุดรธานี เขต 1 680078 : บ้านเม่น สมฤดี  เชยสอาด ครู
81 สพป.อุดรธานี เขต 1 680079 : บ้านขาว วีระพันธ์   พรหมบุตร ผู้อำนวยการ
82 สพป.อุดรธานี เขต 1 680079 : บ้านขาว Chongrak  Chanunan ครู ชำนาญการพิเศษ
83 สพป.อุดรธานี เขต 1 680080 : บ้านดู่ นางประภาพร  ไมยะปัน ครู
84 สพป.อุดรธานี เขต 1 680081 : บ้านหัวบึง น้ำฝน  ชื่นชม ครู
85 สพป.อุดรธานี เขต 1 680081 : บ้านหัวบึง สมิหรา  นนทะคำจันทร์ ครู
86 สพป.อุดรธานี เขต 1 680081 : บ้านหัวบึง อรทัย  วงศ์ภูธร ครูธุรการ
87 สพป.อุดรธานี เขต 1 680082 : บ้านพรานเหมือน นางปราณี  ลัพธะลักษ์ ครู
88 สพป.อุดรธานี เขต 1 680082 : บ้านพรานเหมือน เพชร  คำทาสี ครูผู้ช่วย
89 สพป.อุดรธานี เขต 1 680082 : บ้านพรานเหมือน นางสาวปาริฉัตร  รอดวินิจ ครูผู้ช่วย
90 สพป.อุดรธานี เขต 1 680023 : บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นายนิพนธ์  เชาวน์ชื่น ครู
91 สพป.อุดรธานี เขต 1 680024 : บ้านคำกลิ้ง ณัฏฐพิชา  เลิศกวินอนันต์ ครู
92 สพป.อุดรธานี เขต 1 680007 : บ้านหนองตูม ณิชมลกานต์ บุรีภักดี  บุรีภักดี ธุรการ
93 สพป.อุดรธานี เขต 1 680004 : บ้านจั่นศรีวิไล วิไลลักษณ์  ทองยืน ครู
94 สพป.อุดรธานี เขต 1 680004 : บ้านจั่นศรีวิไล นางนวพร  นวกะคาม ธุรการโรงเรียน
95 สพป.อุดรธานี เขต 1 680006 : บ้านเลี่ยมพิลึก นางฉันทนา  มาเนตร ครู
96 สพป.อุดรธานี เขต 1 680006 : บ้านเลี่ยมพิลึก พัชนีย์  สารมะโน ครูธุรการ
97 สพป.อุดรธานี เขต 1 680003 : ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มยุรา  พิมพรภิรมย์ ครู
98 สพป.อุดรธานี เขต 1 680025 : บ้านตาด นางอัมพร  ประเสริฐสังข์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
99 สพป.อุดรธานี เขต 1 680025 : บ้านตาด เอกสิทธิ์  สิมพา ธุรการ
100 สพป.อุดรธานี เขต 1 680025 : บ้านตาด พยอม  สายทอง ครู
101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680026 : บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน ลำไย  บัวสอน ครู
102 สพป.อุดรธานี เขต 1 680027 : บ้านโนนเดื่อ ลดาวรรณ  เขตจำนันท์ ครู
103 สพป.อุดรธานี เขต 1 680027 : บ้านโนนเดื่อ สุพรรษา  ชูเลิศ ธุรการโรงเรียน
104 สพป.อุดรธานี เขต 1 680028 : บ้านสุขสมบูรณ์ จินตนา  นามมนตรี ธุรการ
105 สพป.อุดรธานี เขต 1 680036 : บ้านศรีบุญเรือง นางสาววันวิสาข์  กุลาศรี ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
106 สพป.อุดรธานี เขต 1 680036 : บ้านศรีบุญเรือง ศศิธร  ศรีวงษ์รัตน์ ครู
107 สพป.อุดรธานี เขต 1 680058 : เจ ซี บ้านอินทร์แปลง สราวุธ  ถิตย์พงษ์ ครู
108 สพป.อุดรธานี เขต 1 680058 : เจ ซี บ้านอินทร์แปลง ทำเพียร  ชุมพล ครู
109 สพป.อุดรธานี เขต 1 680059 : ผ่านศึกสงเคราะห์ จุฑามณี  แก้วมุงคุณ ครูธุรการ
110 สพป.อุดรธานี เขต 1 680059 : ผ่านศึกสงเคราะห์ นางอรุณวรรณ  สุวรรณวงศ์ ครู
111 สพป.อุดรธานี เขต 1 680060 : บ้านหลุบหวายป่าขาม ชิษณุพงษ์  กล้าขยัน ครู
112 สพป.อุดรธานี เขต 1 680013 : บ้านเลื่อม นางวัลภา  บุญพรหม ครู
113 สพป.อุดรธานี เขต 1 680013 : บ้านเลื่อม นางสาวศิรินทิพย์  ราชวงศา ครูธุรการ
114 สพป.อุดรธานี เขต 1 680013 : บ้านเลื่อม พรศิริ  สมบูรณ์พร้อม ครูผู้ช่วย
115 สพป.อุดรธานี เขต 1 680014 : บ้านถ่อน มนัส  ทองเงิน ครู
116 สพป.อุดรธานี เขต 1 680014 : บ้านถ่อน จันทร์เพ็ญ  อัศจรรย์ ครู
117 สพป.อุดรธานี เขต 1 680029 : ชุมชนสามพร้าว นายนพรัตน์  วงเวียนคู ครู
118 สพป.อุดรธานี เขต 1 680029 : ชุมชนสามพร้าว โฉมบังอร  นนคำพันธ์ ครู
119 สพป.อุดรธานี เขต 1 680030 : บ้านหนองบุนาหล่ำ นางอรชร  จันดาเบ้า ครู
120 สพป.อุดรธานี เขต 1 680030 : บ้านหนองบุนาหล่ำ ปภาดา  รักษาโสม ธุรการ
121 สพป.อุดรธานี เขต 1 680035 : บ้านแมด นางขนิษฐา  บุพิ ครู
122 สพป.อุดรธานี เขต 1 680035 : บ้านแมด TAWAN  BATSARA ครู
123 สพป.อุดรธานี เขต 1 680031 : บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ รัชนี  ศิริประเสริฐ ครู
124 สพป.อุดรธานี เขต 1 680031 : บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ จินตนา  เฉลิมเกียรติภักดี ครู
125 สพป.อุดรธานี เขต 1 680032 : บ้านหนองคอนแสน นายบุญเหลือ  พากุล ครู
126 สพป.อุดรธานี เขต 1 680033 : บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางสาวปนัดดา   คำจันทร์ศรี ธุรการ
127 สพป.อุดรธานี เขต 1 680033 : บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นายวัฒนะ  เพ็งสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
128 สพป.อุดรธานี เขต 1 680100 : บ้านอี่เลี่ยน เพ็ญศรี  ผิวผ่อง ครูชำนาญการพิเศษ
129 สพป.อุดรธานี เขต 1 680100 : บ้านอี่เลี่ยน สุมิตรา  ธีรหาญธนานนท์ ครู
130 สพป.อุดรธานี เขต 1 680002 : บ้านเซประชาอุทิศ อุเรศ  เปรมประชา ครู
131 สพป.อุดรธานี เขต 1 680002 : บ้านเซประชาอุทิศ สุวิมล  ยศยิ่ง ธุรการ
132 สพป.อุดรธานี เขต 1 680106 : บ้านโก่ย สุทธิดา  คลื่นแก้ว ครู
133 สพป.อุดรธานี เขต 1 680107 : บ้านจำปาโนนสะอาด ธนวัฏ  แก้วอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.อุดรธานี เขต 1 680107 : บ้านจำปาโนนสะอาด เพ็ญนภา  ธรรมสาร ครู
135 สพป.อุดรธานี เขต 1 680101 : บ้านหนองนาคำ ประยูร  ศรีสอนดี ครู
136 สพป.อุดรธานี เขต 1 680101 : บ้านหนองนาคำ นายคำเพียร  พรมบุตร ครู ธุรการ
137 สพป.อุดรธานี เขต 1 680102 : บ้านหนองหว้าหนองไผ่ ไพโรจน์  ธิติกาญจน์พจนา ครู
138 สพป.อุดรธานี เขต 1 680102 : บ้านหนองหว้าหนองไผ่ นายทวีชัย  ลำมูล ครู
139 สพป.อุดรธานี เขต 1 680102 : บ้านหนองหว้าหนองไผ่ นางสาวโยติยา  วังพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย
140 สพป.อุดรธานี เขต 1 680103 : บ้านหนองแก นายถิรวุฒิ  คล้ายโสภา ธุรการ
141 สพป.อุดรธานี เขต 1 680103 : บ้านหนองแก มีนา  ไพสิฐชูวงศ์ ครู
142 สพป.อุดรธานี เขต 1 680104 : บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ ลัดดา  อินทรประเสริฐ ครู
143 สพป.อุดรธานี เขต 1 680108 : บ้านพรสวรรค์ วาสนา  แผ้วชำนาญ ครู
144 สพป.อุดรธานี เขต 1 680017 : บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) รณภูมิ  พลนามอินทร์ เจ้าหน้าที่
145 สพป.อุดรธานี เขต 1 680017 : บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) นายกิตติพันธุ์  เวชบรรพต ธุรการ
146 สพป.อุดรธานี เขต 1 680019 : บ้านดงอุดม นางสาววาสนา  คำดีบุญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
147 สพป.อุดรธานี เขต 1 680084 : บ้านเก่าน้อย นายวิเสส  แก้วกำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.อุดรธานี เขต 1 680093 : บ้านแม่นนท์ สุขี  สีทาแก ครู
149 สพป.อุดรธานี เขต 1 680093 : บ้านแม่นนท์ นางสาวอุมาภรณ์  แก้วชิน ครูธุรการ
150 สพป.อุดรธานี เขต 1 680093 : บ้านแม่นนท์ อุทัยวรรณ  ศรีวาปี ครู
151 สพป.อุดรธานี เขต 1 680094 : บ้านหนองไผ่หนองหิน ธิวาทิพย์  มโนธรรม ูธุรการ
152 สพป.อุดรธานี เขต 1 680094 : บ้านหนองไผ่หนองหิน เครือวัลย์  ชัยลี ครู
153 สพป.อุดรธานี เขต 1 680094 : บ้านหนองไผ่หนองหิน นางยุพา  เนื่องบุรีรัมย์ ครู
154 สพป.อุดรธานี เขต 1 680094 : บ้านหนองไผ่หนองหิน ธิวาทิพย์  มโนธรรม ธุรการ
155 สพป.อุดรธานี เขต 1 680095 : บ้านหนองนาเจริญ นางนุจรินทร์  เดชขันธ์ ครู
156 สพป.อุดรธานี เขต 1 680095 : บ้านหนองนาเจริญ อภิศักดิ์  โรมเมือง ผอ
157 สพป.อุดรธานี เขต 1 680096 : บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง นางสาวพิมพ์มาดา  เนื่องสมศรี ครู
158 สพป.อุดรธานี เขต 1 680092 : บ้านหนองตะไก้ วุฒิพงษ์   สงวนนาม ผู้อำนวยการ
159 สพป.อุดรธานี เขต 1 680092 : บ้านหนองตะไก้ วินนตา   ไกยฝ่าย ครูธุรการ
160 สพป.อุดรธานี เขต 1 680037 : บ้านโสกน้ำขาว นางเพ็ญศิริ  ชัยมณี ครู
161 สพป.อุดรธานี เขต 1 680037 : บ้านโสกน้ำขาว นางวิไลวรรณ  ธรรมรินทร์ ครู
162 สพป.อุดรธานี เขต 1 680043 : บ้านศรีสว่าง นางสกุนตลา  ไชยพานิชย์ ครู
163 สพป.อุดรธานี เขต 1 680061 : หนองไฮวิทยา นายดนุพงษ์  ศิริเวช ครู
164 สพป.อุดรธานี เขต 1 680061 : หนองไฮวิทยา ลักษรินทร์  พงษ์เกษม ครู
165 สพป.อุดรธานี เขต 1 680061 : หนองไฮวิทยา ณชลนิภา  อุตรนคร ครู
166 สพป.อุดรธานี เขต 1 680062 : บ้านโนนสะอาดผาสุข กนิษฐา  พฤกษาโคตร ครู
167 สพป.อุดรธานี เขต 1 680063 : บ้านดงมะกรูดทรายทอง รัชดา  บุญศรัทธา ครู
168 สพป.อุดรธานี เขต 1 680063 : บ้านดงมะกรูดทรายทอง เมธาพร  ธนัครสมบัติ ครู
169 สพป.อุดรธานี เขต 1 680064 : บ้านโคกลาด เกศินี  หาญเชิงชัย ครู
170 สพป.อุดรธานี เขต 1 680064 : บ้านโคกลาด อัญชลี  ชัยเสน ครูธุรการ
171 สพป.อุดรธานี เขต 1 680020 : ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา นางนวพร  เชิดทอง ครู
172 สพป.อุดรธานี เขต 1 680018 : บ้านหนองเหล็ก นางนิตยา  รีรมย์ ครู
173 สพป.อุดรธานี เขต 1 680016 : บ้านหนองตุ นายชูชาติ  มันทะรา ครูช่วยสอน
174 สพป.อุดรธานี เขต 1 680021 : บ้านม่วงสว่างสามัคคี มณีวรรณ  อรดี ครู
175 สพป.อุดรธานี เขต 1 680021 : บ้านม่วงสว่างสามัคคี มณีวรรณ  อรดี ครู
176 สพป.อุดรธานี เขต 1 680008 : อนุบาลอุดรธานี นางดรุณี  โพธิ์ชัยแก้ว ครู/เจ้าหน้าที่พัสดุ
177 สพป.อุดรธานี เขต 1 680008 : อนุบาลอุดรธานี นายสิทธิ  แก้วรอด ครู
178 สพป.อุดรธานี เขต 1 680001 : บ้านหมากแข้ง พรชัย  พรมบุตร ครู
179 สพป.อุดรธานี เขต 1 680001 : บ้านหมากแข้ง อรัญญา  ธาตุไพบูลย์ ครู
180 สพป.อุดรธานี เขต 1 680005 : บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) สุชีรา  บำรุงภักดี ครู
181 สพป.อุดรธานี เขต 1 680015 : บ้านหนองบัว นางสาวไพวัลย์  ไชยสีหา ธุรการ
182 สพป.อุดรธานี เขต 1 680015 : บ้านหนองบัว ปิยะพร  พิเนตรเสถียร ครู
183 สพป.อุดรธานี เขต 1 680086 : หนองสำโรงวิทยา พนิดา  แซ่จึง ครู
184 สพป.อุดรธานี เขต 1 680087 : ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ นายวุฒิภัทร  มุมอภัย ธุรการ
185 สพป.อุดรธานี เขต 1 680473 : ชุมชนกุดหมากไฟ นางสาววิภาวรรณ  วงใหญ่ ธุรการ
186 สพป.อุดรธานี เขต 1 680473 : ชุมชนกุดหมากไฟ อโณทัย  ชินคำ ครู
187 สพป.อุดรธานี เขต 1 680474 : บ้านโคกล่าม หนึ่งฤทัย  ขาวเถิน ครูผู้ช่วย
188 สพป.อุดรธานี เขต 1 680474 : บ้านโคกล่าม อำนาจ  อ้อมนอก ครู
189 สพป.อุดรธานี เขต 1 680474 : บ้านโคกล่าม กัตติกา   พันธุ์บุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.อุดรธานี เขต 1 680475 : บ้านหนองแวงชุมพล นายวรเชษฐ์  บุญมี ครู
191 สพป.อุดรธานี เขต 1 680475 : บ้านหนองแวงชุมพล รัศมี  อ่อนบัวขาว ธุรการ
192 สพป.อุดรธานี เขต 1 680499 : บ้านหนองแซงสร้อย วงเดือน  ทองมา ครู
193 สพป.อุดรธานี เขต 1 680499 : บ้านหนองแซงสร้อย นางระภีพร  ทาสีดำ ครูธุรการ
194 สพป.อุดรธานี เขต 1 680501 : บ้านหนองแวงเดิด นายศักดิ์ชัย  แสนณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.อุดรธานี เขต 1 680501 : บ้านหนองแวงเดิด ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวพร   อุดมกัน ครู
196 สพป.อุดรธานี เขต 1 680502 : บ้านน้ำพ่น โกวิท  ฮุยเสนา ครู
197 สพป.อุดรธานี เขต 1 680502 : บ้านน้ำพ่น วินิดา  ทันที ธุรการ
198 สพป.อุดรธานี เขต 1 680503 : บ้านเลา นางสาวณัฐธินันทร์  โยธะชัย ครู
199 สพป.อุดรธานี เขต 1 680503 : บ้านเลา นางโยธกา  เกษรัตน์ ครูผู้ช่วย
200 สพป.อุดรธานี เขต 1 680503 : บ้านเลา นายเชียร   กุลชัย ครู
201 สพป.อุดรธานี เขต 1 680482 : รัฐประชา 509 ประนิตย์  วรผาบ ครู
202 สพป.อุดรธานี เขต 1 680482 : รัฐประชา 509 นางกาญสุดา  พรหมพิมพ์กุล ครู
203 สพป.อุดรธานี เขต 1 680484 : บ้านโนนหวาย มนัส  ศรีแสน ธุรการโรงเรียน
204 สพป.อุดรธานี เขต 1 680484 : บ้านโนนหวาย นางอุทยาน  กสิเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
205 สพป.อุดรธานี เขต 1 680485 : บ้านหนองเม็กห้วยทราย เสาวนีย์  พรมสมบัติ พนักงานราชการ
206 สพป.อุดรธานี เขต 1 680486 : บ้านโคกหนองแซง อุดร  ไกรพินิจ ครู
207 สพป.อุดรธานี เขต 1 680486 : บ้านโคกหนองแซง นางสาวนทีกรานต์  มุ่งงาม ธุรการโรงเรียน
208 สพป.อุดรธานี เขต 1 680487 : บ้านเสาเล้า นางสาวเอมอร  ยาพันธ์ ครูอัตราจ้าง
209 สพป.อุดรธานี เขต 1 680496 : บ้านหนองบัวบาน นางเสาวภา  พรชัย ครู
210 สพป.อุดรธานี เขต 1 680497 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 นางประไพ  คูณเศรษฐ์ ครู
211 สพป.อุดรธานี เขต 1 680497 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 นายทองพูน  ขันซ้าย ครู
212 สพป.อุดรธานี เขต 1 680497 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สุชาดา  แสงตุ้น ธุรการ
213 สพป.อุดรธานี เขต 1 680497 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 นางสมลักษณ์  จันทพล ครู
214 สพป.อุดรธานี เขต 1 680497 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 นางสาวศิรินทรา  พลซา บุคลากรวิทยาศาสตร์
215 สพป.อุดรธานี เขต 1 680500 : บ้านหนองอ้อน้อย นายวัชรากร  มณีไพร ครู
216 สพป.อุดรธานี เขต 1 680500 : บ้านหนองอ้อน้อย ลำใย  ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
217 สพป.อุดรธานี เขต 1 680500 : บ้านหนองอ้อน้อย สิบเอกนะวมิณฑ์  ไผ่ป้อง ครูผู้ช่วย
218 สพป.อุดรธานี เขต 1 680491 : บ้านโคกก่องหนองแวงยาว นางสุกัญญา  ทองทัน ครู
219 สพป.อุดรธานี เขต 1 680491 : บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สงวน  หงษ์สุดตา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
220 สพป.อุดรธานี เขต 1 680489 : อนุบาลหนองวัวซอ สุวิทย์   พิมพ์สุด ธุรการ
221 สพป.อุดรธานี เขต 1 680489 : อนุบาลหนองวัวซอ นางรัศมี  กุลศรี ครู
222 สพป.อุดรธานี เขต 1 680489 : อนุบาลหนองวัวซอ นายปราโมทย์  พุ่มชะบา ครู
223 สพป.อุดรธานี เขต 1 680483 : บ้านหนองอ้อ ธนิตา  สมสาย ครูธุรการ
224 สพป.อุดรธานี เขต 1 680483 : บ้านหนองอ้อ นันท์นภัส  ชื่นชม ครู
225 สพป.อุดรธานี เขต 1 680488 : บ้านโนนสำราญ นายสมควร  แก่นนาคำ ครู
226 สพป.อุดรธานี เขต 1 680493 : ชุมชนหนองแสง วรรณภา  เกียงคำ ครู
227 สพป.อุดรธานี เขต 1 680493 : ชุมชนหนองแสง นายปิยนันท์  วงศ์จันทร์ ธุรการ
228 สพป.อุดรธานี เขต 1 680493 : ชุมชนหนองแสง อำนวย  ไชยสิทธิ์ ครู
229 สพป.อุดรธานี เขต 1 680494 : บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ BOONTHOM  NAMKHUN ครู
230 สพป.อุดรธานี เขต 1 680494 : บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ ชญาณิศา  บุญศิริ ธุรการ
231 สพป.อุดรธานี เขต 1 680494 : บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ อนงค์ศรี  อนงค์ศรี คำภา ครูผู้ช่วย
232 สพป.อุดรธานี เขต 1 680490 : บ้านหมากหญ้า นางทิวาวัน  ประทุมลัย ครู
233 สพป.อุดรธานี เขต 1 680490 : บ้านหมากหญ้า นายกองสิน  ชื่นชม ครู
234 สพป.อุดรธานี เขต 1 680492 : บ้านผาสิงห์ นางสาวธัญญลักษณ์   จันทร์มาลา ครู
235 สพป.อุดรธานี เขต 1 680480 : บ้านดงบัง นางสาววิไลลักษณ์  อัคฮาด ครู
236 สพป.อุดรธานี เขต 1 680480 : บ้านดงบัง ธัญชนก  วงศ์วรรณ ครู
237 สพป.อุดรธานี เขต 1 680480 : บ้านดงบัง นางสาวรุ่งฤดี   เสพธรรม ครู
238 สพป.อุดรธานี เขต 1 680480 : บ้านดงบัง นางสาวอรอนงค์   ภูนิโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.อุดรธานี เขต 1 680481 : บ้านโนนชัยศรี นางสาวศรีประภา   บุญหล่า ครูผู้ช่วย
240 สพป.อุดรธานี เขต 1 680481 : บ้านโนนชัยศรี นายคมสันต์  สุขไมตรี ครู
241 สพป.อุดรธานี เขต 1 680476 : บ้านหนองบัวเงิน มะลิวัลย์   มะรี ครูผู้ช่วย
242 สพป.อุดรธานี เขต 1 680476 : บ้านหนองบัวเงิน นายธงชัย  พิลาดิษฐ ครูผู้ช่วย
243 สพป.อุดรธานี เขต 1 680476 : บ้านหนองบัวเงิน ธิดาภรณ์  ศิริบุตร ธุรการ
244 สพป.อุดรธานี เขต 1 680477 : บ้านอูบมุง ปรเมศร์  นิตย์คำหาญ ครู
245 สพป.อุดรธานี เขต 1 680477 : บ้านอูบมุง บุษรา  ชินนะราม ครูผู้ช่วย
246 สพป.อุดรธานี เขต 1 680477 : บ้านอูบมุง นายเสกสรรค์  ลาสม ครูผู้ช่วย
247 สพป.อุดรธานี เขต 1 680478 : บ้านห้วยไร่ นายชูชีพ  ศิริข่าว ครู
248 สพป.อุดรธานี เขต 1 680479 : บ้านโคกผักหอม นิภาพร  กองสอน ครู
249 สพป.อุดรธานี เขต 1 680479 : บ้านโคกผักหอม สุวารีย์  มธิปิไข ธุรการ
250 สพป.อุดรธานี เขต 1 680369 : บ้านนาสีนวล RATCHANOO  KAEWKAEN ครู
251 สพป.อุดรธานี เขต 1 680371 : บ้านโคกกลาง นายอาคม  แก้วเจริญ ครู
252 สพป.อุดรธานี เขต 1 680371 : บ้านโคกกลาง นายสุริยา  ก้านคำ ครู
253 สพป.อุดรธานี เขต 1 680374 : บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ นายอุทัย  เรืองเพ็ญ ครู
254 สพป.อุดรธานี เขต 1 680430 : บ้านจอมศรี วัชราพร  บางทราย ครู
255 สพป.อุดรธานี เขต 1 680430 : บ้านจอมศรี นายนิชากร  วัฒนะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
256 สพป.อุดรธานี เขต 1 680431 : บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ นายฉัตรชัย  ตันนารัตน์ ครู
257 สพป.อุดรธานี เขต 1 680431 : บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ สุพิจ  มีธรรม ครู
258 สพป.อุดรธานี เขต 1 680431 : บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ ดาหวัน  มีสิงห์ ครู
259 สพป.อุดรธานี เขต 1 680432 : บ้านหนองบ่อ นายเฉลิม  ดวงพัง ครู
260 สพป.อุดรธานี เขต 1 680433 : บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ สุจิตราวดี  เครือชารี ครูชำนาญการพิเศษ
261 สพป.อุดรธานี เขต 1 680433 : บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ นางกมลชนก  สุขศรี ครู
262 สพป.อุดรธานี เขต 1 680434 : จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ วชิระ  กองสี ครูผู้ช่วย
263 สพป.อุดรธานี เขต 1 680434 : จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ นายธีรยุทธ  จันทร์ชา ครู
264 สพป.อุดรธานี เขต 1 680434 : จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ วสันต์  ศรีโพธิ์วัง ครู
265 สพป.อุดรธานี เขต 1 680435 : บ้านดงยางนารายณ์ นางฐิติยกาญจน์  ปัสสาพันธ์ ครู
266 สพป.อุดรธานี เขต 1 680401 : บ้านเชียงหวางสร้างลาน นันทพร  ไม่แพ้ ธุรการ
267 สพป.อุดรธานี เขต 1 680401 : บ้านเชียงหวางสร้างลาน ภัทรนัน  อุดชาชน ครู
268 สพป.อุดรธานี เขต 1 680402 : บ้านนาดี จุฬาภรณ์  บาทชารี ครูชำนาญการพิเศษ
269 สพป.อุดรธานี เขต 1 680403 : บ้านสร้างหลวงสร้างคำ natchalee  sabaichai ครู
270 สพป.อุดรธานี เขต 1 680404 : บ้านดงใหญ่ นายโผน  ทิมชล ครู
271 สพป.อุดรธานี เขต 1 680404 : บ้านดงใหญ่ นายเรืองชัย  ศรีคุณ ครู
272 สพป.อุดรธานี เขต 1 680404 : บ้านดงใหญ่ อำภา  วงษ์พิมพ์ ธุรการ
273 สพป.อุดรธานี เขต 1 680405 : บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี วรนาจ  พลนามอินทร์ ครู
274 สพป.อุดรธานี เขต 1 680405 : บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี วิไลพร  ศรีดาวเรือง ครู
275 สพป.อุดรธานี เขต 1 680406 : บ้านโพนเลาโพนทอง นางสาวชฎากาญจน์  หังษาบุตร ครู
276 สพป.อุดรธานี เขต 1 680413 : บ้านด่าน พรรณเพ็ญ  โอนนกุล ครู
277 สพป.อุดรธานี เขต 1 680428 : บ้านโนนสวาง ภาวิณี  ธรรมนันท์ ครู
278 สพป.อุดรธานี เขต 1 680426 : บ้านคอนเลียบ นางสาววิภาพักตร์  อินทรักษา ธุรการ
279 สพป.อุดรธานี เขต 1 680426 : บ้านคอนเลียบ นางศิรภรณ์   จิตรเจริญ ครู
280 สพป.อุดรธานี เขต 1 680427 : บ้านนาพัง นางนฤมล  มีเพียร ครู
281 สพป.อุดรธานี เขต 1 680427 : บ้านนาพัง สุวรรณา  บุญทองอ่อน ครู
282 สพป.อุดรธานี เขต 1 680423 : บ้านเตาไห วรัญญา  สุระการ ครู
283 สพป.อุดรธานี เขต 1 680423 : บ้านเตาไห นางสาวจุฑามณี  ป้องนานาค ธุรการ
284 สพป.อุดรธานี เขต 1 680424 : บ้านหม้อ ยุวดี  ทุมมนตรี ครูผู้ช่วย
285 สพป.อุดรธานี เขต 1 680424 : บ้านหม้อ รัดดาวัล  สายสิงห์ ครู
286 สพป.อุดรธานี เขต 1 680424 : บ้านหม้อ นายบุญเลิศ  เพ็งสวรรค์ ครู คศ.3
287 สพป.อุดรธานี เขต 1 680425 : บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ นางสาวพัชรียา  ยางนอก ครูผู้ช่วย
288 สพป.อุดรธานี เขต 1 680425 : บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ ปรางทิพย์  ละดาดาษ ครูผู้ช่วย
289 สพป.อุดรธานี เขต 1 680390 : บ้านนาบัวไผ่วิทยา นางสาววรัญญา   แก้วแก่น ครู
290 สพป.อุดรธานี เขต 1 680390 : บ้านนาบัวไผ่วิทยา นางสาวสุดารัตน์  บัวชุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
291 สพป.อุดรธานี เขต 1 680390 : บ้านนาบัวไผ่วิทยา เทียมจันทร์  พรหมพักตร ครูธุรการ
292 สพป.อุดรธานี เขต 1 680391 : บ้านยางซอง นายเปี่ยมศักดิ์  เที่ยงธรรม ครู
293 สพป.อุดรธานี เขต 1 680392 : บ้านนาทรายนาม่วง นายชุณสินธุ์  บุตรี ครู
294 สพป.อุดรธานี เขต 1 680392 : บ้านนาทรายนาม่วง ละอองดาว  เสนางคบุตร ธุรการ
295 สพป.อุดรธานี เขต 1 680398 : บ้านดอนกลอยดอนอุดม นายธวัชชัย   คุณธรรม ครู
296 สพป.อุดรธานี เขต 1 680398 : บ้านดอนกลอยดอนอุดม นางสาวนันท์ธีรา  อินทรดี ธุรการ
297 สพป.อุดรธานี เขต 1 680399 : บ้านท่าหนาด สุพัตรา  หวางอุ้น ธุรการ
298 สพป.อุดรธานี เขต 1 680399 : บ้านท่าหนาด นางจิราภรณ์  ทุมชาลี ครู
299 สพป.อุดรธานี เขต 1 680408 : บ้านนาพู่ nuchjarin  janklin พนักงานราชการ
300 สพป.อุดรธานี เขต 1 680408 : บ้านนาพู่ เอกภพ  จันทร์กลิ่น ครู
301 สพป.อุดรธานี เขต 1 680408 : บ้านนาพู่ อุดมเดช  มีคำแสน ครู
302 สพป.อุดรธานี เขต 1 680409 : บ้านป่าก้าวดอนแดง ชลิดา  นามมา ครู
303 สพป.อุดรธานี เขต 1 680409 : บ้านป่าก้าวดอนแดง ปฏิพัทธิ์  น้อยบรรเทา ธุรการ
304 สพป.อุดรธานี เขต 1 680410 : บ้านหลวงหัวสวย สกล  สองเมือง ครู
305 สพป.อุดรธานี เขต 1 680411 : บ้านศรีบุญเรือง Surasak  Namasako ครู
306 สพป.อุดรธานี เขต 1 680411 : บ้านศรีบุญเรือง สุภาพิศ  ภูมิบุตร ธุรการ
307 สพป.อุดรธานี เขต 1 680412 : บ้านกิ่วดงมะไฟ sukontha  Lloyd Thomas ครู
308 สพป.อุดรธานี เขต 1 680414 : บ้านหนองนกเขียนโพนทัน พรรณพร  คะนานทอง ครู
309 สพป.อุดรธานี เขต 1 680414 : บ้านหนองนกเขียนโพนทัน นายเริงเดช  สุทธิอาจ เจ้าหน้าที่พัสดุ
310 สพป.อุดรธานี เขต 1 680414 : บ้านหนองนกเขียนโพนทัน กุลนที  ทัศพงษ์ ธุรการ
311 สพป.อุดรธานี เขต 1 680375 : ชุมชนบ้านธาตุ นายประสันต์  ธาตุชัย ครู คศ.3
312 สพป.อุดรธานี เขต 1 680376 : บ้านสังซาวังน้ำขาว นางสาวกัลยา  ผาจวง ครู
313 สพป.อุดรธานี เขต 1 680377 : บ้านถิ่น สุขาวิทยา นายรชต  จันทะปัสสา ครู
314 สพป.อุดรธานี เขต 1 680377 : บ้านถิ่น สุขาวิทยา เสาวลักษณ์  คลังกลาง ครู
315 สพป.อุดรธานี เขต 1 680378 : นิคมโนนสมบูรณ์ นางสาวอมรรัตน์  พันธ์นพ ครู
316 สพป.อุดรธานี เขต 1 680378 : นิคมโนนสมบูรณ์ นางสาววารุณี  วุฒิเสน ครูผู้ช่วย
317 สพป.อุดรธานี เขต 1 680379 : บ้านนาคอมนาดอกไม้ วิภาวดี  บุญเพ็ง ครู
318 สพป.อุดรธานี เขต 1 680379 : บ้านนาคอมนาดอกไม้ กัลยา  เบ้าทองหล่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
319 สพป.อุดรธานี เขต 1 680379 : บ้านนาคอมนาดอกไม้ กนก  มีภูเวียง ครู
320 สพป.อุดรธานี เขต 1 680380 : บ้านดอนแก้ว วรรณารัตน์  ละอองเอกกุลภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน
321 สพป.อุดรธานี เขต 1 680380 : บ้านดอนแก้ว กรธิมา  ทรวงฤดี ครูอัตราจ้าง
322 สพป.อุดรธานี เขต 1 680381 : บ้านยามกาใหญ่ นางสาวพรพิมล  สีมืด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
323 สพป.อุดรธานี เขต 1 680381 : บ้านยามกาใหญ่ นางพเยาว์  ผาจวง ครู
324 สพป.อุดรธานี เขต 1 680382 : บ้านนาพูนทรัพย์ นางสาวชนิสรา  แสนทิ ครูผู้ช่วย
325 สพป.อุดรธานี เขต 1 680382 : บ้านนาพูนทรัพย์ นางสาวอคัมย์สิริ  รักษาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
326 สพป.อุดรธานี เขต 1 680382 : บ้านนาพูนทรัพย์ นายกฤษฎินทร์  พรหมถาวร คศ.3
327 สพป.อุดรธานี เขต 1 680407 : บ้านหมูม่นโพนสว่าง นางพรรณพนัช  แก่นท้าว ครู
328 สพป.อุดรธานี เขต 1 680407 : บ้านหมูม่นโพนสว่าง วิสาน  กาฬพันธ์ ครู
329 สพป.อุดรธานี เขต 1 680436 : บ้านยามกาโนนคำ อำภาพร   วงษ์แจ้ง พนักงานราชการ
330 สพป.อุดรธานี เขต 1 680436 : บ้านยามกาโนนคำ ชญาภา  โพธิ์ศรี ครู
331 สพป.อุดรธานี เขต 1 680415 : บ้านเหล่าดอนเงิน นายสฤษดิ์  ทุมคำ ครู คศ.3
332 สพป.อุดรธานี เขต 1 680415 : บ้านเหล่าดอนเงิน นางรัตนา  ศิริพันธุ์ ครู
333 สพป.อุดรธานี เขต 1 680416 : บ้านหนองผง นายประศาสน์  ศิริพันธุ์ ครู
334 สพป.อุดรธานี เขต 1 680417 : บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัชนี  บุญเที่ยง ครู
335 สพป.อุดรธานี เขต 1 680422 : บ้านโคกสว่าง นางสาวจิราภรณ์  ศรีวรสาร ครู
336 สพป.อุดรธานี เขต 1 680419 : บ้านหนองกุง นายไชยา  หารคุโน ครู
337 สพป.อุดรธานี เขต 1 680419 : บ้านหนองกุง นางปัทวรรณ  โพธิ์พรม ครู
338 สพป.อุดรธานี เขต 1 680419 : บ้านหนองกุง จิดาภา  พันชะโก ครู
339 สพป.อุดรธานี เขต 1 680420 : บ้านดงขันทอง เบญจาริณี  เรณะสุระ ครู
340 สพป.อุดรธานี เขต 1 680421 : บ้านดงศรีสําราญ นางสาวภาวิณี  เหล่าโสด เจ้าหน้าธุรการ
341 สพป.อุดรธานี เขต 1 680421 : บ้านดงศรีสําราญ นายณัฐวุฒิ  เชษฐสุมน ครู
342 สพป.อุดรธานี เขต 1 680370 : บ้านนาส่อนโพนทัน นางสาวกฤตติกา  มาเวีียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
343 สพป.อุดรธานี เขต 1 680370 : บ้านนาส่อนโพนทัน นางณิชารีย์  เมาะราษี ครู
344 สพป.อุดรธานี เขต 1 680372 : บ้านใหม่ ทัณฑิกา  สุขรมย์ ครู
345 สพป.อุดรธานี เขต 1 680373 : บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง ราตรี  อุทัยศรี ครู
346 สพป.อุดรธานี เขต 1 680368 : บ้านโพนงามหนองตุ พูลศักดิ์  บาทชารี ครู
347 สพป.อุดรธานี เขต 1 680368 : บ้านโพนงามหนองตุ นายจักรกฤษณ์  ขันธะชัย ธุรการ
348 สพป.อุดรธานี เขต 1 680367 : อนุบาลเพ็ญประชานุกูล พูนศักดิ์  ไชยคำจันทร์ ครู
349 สพป.อุดรธานี เขต 1 680367 : อนุบาลเพ็ญประชานุกูล นายชัยณรงค์  พ่อทอง ครู
350 สพป.อุดรธานี เขต 1 680367 : อนุบาลเพ็ญประชานุกูล นางวิภาวดี  เพชรคุ้ม ครู
351 สพป.อุดรธานี เขต 1 680367 : อนุบาลเพ็ญประชานุกูล นางพรไพรินทร์  ผาจวง ครู
352 สพป.อุดรธานี เขต 1 680393 : บ้านโนนรังหนองผือวิทยา ฐิติพร  เศวตวงค์ ธุรการ
353 สพป.อุดรธานี เขต 1 680393 : บ้านโนนรังหนองผือวิทยา นายพุทธา  บัวผัน ครู/เจ้าหน้าที่พัสดุ
354 สพป.อุดรธานี เขต 1 680393 : บ้านโนนรังหนองผือวิทยา นายพรชัย  บัวสิม ครู
355 สพป.อุดรธานี เขต 1 680394 : บ้านทอนดอนยาว นางพัชรินทร์  สมบุตร ครู
356 สพป.อุดรธานี เขต 1 680394 : บ้านทอนดอนยาว นาวสาวสมฤดี  สมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
357 สพป.อุดรธานี เขต 1 680396 : บ้านสร้างแป้น ธิศวรรณ  สุธน ธุรการ
358 สพป.อุดรธานี เขต 1 680396 : บ้านสร้างแป้น นางจงกล  น้อยอุ่นแสน ครู
359 สพป.อุดรธานี เขต 1 680397 : บ้านหว้าน ทิพจมาภรณ์  หอมสุวรรณ ธุรการ
360 สพป.อุดรธานี เขต 1 680397 : บ้านหว้าน คำแสน  สีผักผ่อง ครู
361 สพป.อุดรธานี เขต 1 680383 : สุมเส้าวิทยา วิลาวัลย์  สำราญจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
362 สพป.อุดรธานี เขต 1 680383 : สุมเส้าวิทยา สมหมาย  ผามล ครู
363 สพป.อุดรธานี เขต 1 680384 : บ้านดงปอ นางสาวปิยะฉัตร  สระแก้ว ครู
364 สพป.อุดรธานี เขต 1 680385 : บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด นายสุรศักดิ์  ไชยมี ครู
365 สพป.อุดรธานี เขต 1 680386 : บ้านแพงศรี สุภาพร  คนฉลาด ครู
366 สพป.อุดรธานี เขต 1 680386 : บ้านแพงศรี นายจิตรกร   บัวรัตน์ ครู
367 สพป.อุดรธานี เขต 1 680429 : บ้านหนองบัวบาน นายประสาทพร  สุนทรวิสัย ครู
368 สพป.อุดรธานี เขต 1 680429 : บ้านหนองบัวบาน รสสุลี  ราชวงศ์ ครู
369 สพป.อุดรธานี เขต 1 680429 : บ้านหนองบัวบาน ปิยะเนตร์  แก้วก่อง ครูผู้ช่วย
370 สพป.อุดรธานี เขต 1 680388 : บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ นางลำธาร  คูตระกูล ครู
371 สพป.อุดรธานี เขต 1 680388 : บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ นางสาวจารุชา  สุสุวรรณ พนักงานราชการ
372 สพป.อุดรธานี เขต 1 680389 : ดงยางวังโตนวิทยา นายเลิศศิลป์  ชำนาญ ครู
373 สพป.อุดรธานี เขต 1 680389 : ดงยางวังโตนวิทยา วิลาสินี  เชิดตระกูลศิลป์ ครู
374 สพป.อุดรธานี เขต 1 680657 : บ้านเชียงดา นางนีรนาถ  อุตมะ ครู
375 สพป.อุดรธานี เขต 1 680657 : บ้านเชียงดา นางสาวนิลุบล  นาคีภัย ครู
376 สพป.อุดรธานี เขต 1 680657 : บ้านเชียงดา ฑิฆัมพร  ดวงภักดี ครู
377 สพป.อุดรธานี เขต 1 680657 : บ้านเชียงดา วรรณิสา  ใสหล้า ธุรการ
378 สพป.อุดรธานี เขต 1 680658 : บ้านแมดวิทยาคม นางพงษ์ทอง  ชนะบุญ ครู
379 สพป.อุดรธานี เขต 1 680658 : บ้านแมดวิทยาคม นายพรชัย  ไชยกาฬสินธ์ ธุรการ
380 สพป.อุดรธานี เขต 1 680659 : บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นางอารมณ์   พวงระย้า ครู
381 สพป.อุดรธานี เขต 1 680659 : บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นางสาววรัญญา  นาโพธิ์ ธุรการ
382 สพป.อุดรธานี เขต 1 680660 : บ้านไชยฟอง นายวัชธากร  สร้างยศ ครู
383 สพป.อุดรธานี เขต 1 680660 : บ้านไชยฟอง โยธิน  หงษ์สาหัด ครูธุรการ
384 สพป.อุดรธานี เขต 1 680660 : บ้านไชยฟอง นางสาวดวงธิดา  อุตตมะ ครู
385 สพป.อุดรธานี เขต 1 680661 : บ้านนาสะอาด นายวันชัย  บารมี พนักงานธุรการ
386 สพป.อุดรธานี เขต 1 680650 : บ้านดอนเดื่อ นายพงศ์พิทักษ์  จิตตะบุตร ครูผู้ช่วย
387 สพป.อุดรธานี เขต 1 680650 : บ้านดอนเดื่อ ณัฐพงษ์  สุรันกูล ครู
388 สพป.อุดรธานี เขต 1 680651 : บ้านดอนบาก นายสงกรานต์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
389 สพป.อุดรธานี เขต 1 680651 : บ้านดอนบาก สงกรานต์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
390 สพป.อุดรธานี เขต 1 680662 : โคกโพธิ์วิทยา ว่าที่ร้อยตรีสถาพล  แสนสุข ครู
391 สพป.อุดรธานี เขต 1 680662 : โคกโพธิ์วิทยา เกศวรี  พ่อค้าช้าง ธุรการ
392 สพป.อุดรธานี เขต 1 680663 : บ้านนาน้ำชุ่ม ศุภพงศ์  อินทฤาชัย พนักงานราชการ
393 สพป.อุดรธานี เขต 1 680663 : บ้านนาน้ำชุ่ม นายพยุงศักดิ์  ผาจวง ครู
394 สพป.อุดรธานี เขต 1 680664 : บ้านยวด เสาวคนธ์  โกมาลย์ ครู
395 สพป.อุดรธานี เขต 1 680665 : บ้านชาด นายจักรพันธ์  พันธุมโน ครู
396 สพป.อุดรธานี เขต 1 680665 : บ้านชาด จุฬาภรณ์  พันธุ์พฤกษ์ ครู
397 สพป.อุดรธานี เขต 1 680666 : บ้านนามั่ง สฤษดิ์  แสงรัตน์ ครูผู้ช่วย
398 สพป.อุดรธานี เขต 1 680666 : บ้านนามั่ง สุภาพร  ชาวป่า ครู
399 สพป.อุดรธานี เขต 1 680666 : บ้านนามั่ง แจ่มจันทร์  สอนราษฎร์ ครูผู้ช่วย
400 สพป.อุดรธานี เขต 1 680667 : บ้านน้ำเที่ยง อำนาจ  แก้วอำไพ ครูผู้ช่วย
401 สพป.อุดรธานี เขต 1 680667 : บ้านน้ำเที่ยง นางสาวศิริวรรรณ  อินทฤาชัย ครู
402 สพป.อุดรธานี เขต 1 680667 : บ้านน้ำเที่ยง พิชญา  เจนถูกใจ ครูธุรการ
403 สพป.อุดรธานี เขต 1 680668 : บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว ธนัทเทพ  อุทัยกัน ครู
404 สพป.อุดรธานี เขต 1 680668 : บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว นายเวนิช  สาริศรี ครู
405 สพป.อุดรธานี เขต 1 680669 : บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา นางสาวพิชามญชุ์  สาครเจริญ ครูผู้ช่วย
406 สพป.อุดรธานี เขต 1 680669 : บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา รัชฎา  อัดโดดดร ครู
407 สพป.อุดรธานี เขต 1 680670 : บ้านหินโงม วีระชน  ผดุงกิจนิรันดร์ ครู
408 สพป.อุดรธานี เขต 1 680670 : บ้านหินโงม นริศรา  ครั่งยวด ธุรการ
409 สพป.อุดรธานี เขต 1 680655 : บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) นางทองเทียม  ศรีสร้างคอม ครูรักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
410 สพป.อุดรธานี เขต 1 680655 : บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) นางทองเทียม  ศรีสร้างคอม ครู
411 สพป.อุดรธานี เขต 1 680656 : บ้านดงผักเทียม นางสาวปรายฟ้า  ปรายฟ้า พรมจารีย์ ธุรการ
412 สพป.อุดรธานี เขต 1 680656 : บ้านดงผักเทียม นางสนอง  ประกอบบัว ครู
413 สพป.อุดรธานี เขต 1 680649 : อนุบาลสร้างคอม ขนิษฐา  เชียงบาล ครู
414 สพป.อุดรธานี เขต 1 680649 : อนุบาลสร้างคอม นายอรรถชัย  นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
415 สพป.อุดรธานี เขต 1 680652 : บ้านท่าเสียว นายคุณัญญา  วงษ์นาม ครู
416 สพป.อุดรธานี เขต 1 680653 : บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา อรสา  สีหอมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
417 สพป.อุดรธานี เขต 1 680653 : บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา หงษ์คำ  พ่อค้าช้าง พี่เลี้ยง
418 สพป.อุดรธานี เขต 1 680653 : บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา รจิตา  ศรศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
419 สพป.อุดรธานี เขต 1 680654 : บ้านโคกสว่าง เกตน์สิรี  รอดชมภู ธุรการอนุบาล โคกส่วาง โนนนกหอ ดงผักเทียม
420 สพป.อุดรธานี เขต 1 680654 : บ้านโคกสว่าง พูลศักดิ์  บัวคอม ครู
421 สพป.อุดรธานี เขต 1 680654 : บ้านโคกสว่าง สุมิลตรา  ศรีสุธรรม ธุรการ
422 สพป.อุดรธานี เขต 1 680654 : บ้านโคกสว่าง อภิญญา  กุลนรัตน์ ครูผู้ช่วย