รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุดรธานี เขต 1 680065 : บ้านท่าตูมดงสระพัง อัมพร   ธงภักดิ์ ครู
2 สพป.อุดรธานี เขต 1 680066 : มิตรภาพ 6 นางจแรมจิตร  แสงจันทร์ ครู
3 สพป.อุดรธานี เขต 1 680067 : บ้านโนนยางโนนบ่อ สุกัญญา  เพ็ชรโก ครู
4 สพป.อุดรธานี เขต 1 680068 : บ้านขมิ้นบ่อโคลน พัชริน  คงจา ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.อุดรธานี เขต 1 680070 : บ้านดอนหวาย โยทะกา  มิ่งขวัญ ครู
6 สพป.อุดรธานี เขต 1 680046 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 จักรกฤษณ์  ศรีสุพล ครูผู้ช่วย
7 สพป.อุดรธานี เขต 1 680046 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 รัตนา  สีปา ครู
8 สพป.อุดรธานี เขต 1 680047 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นางสาวชนิดา  จอนขุน ครู
9 สพป.อุดรธานี เขต 1 680048 : บ้านนาสมบูรณ์ นิคม  โพธิบาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.อุดรธานี เขต 1 680048 : บ้านนาสมบูรณ์ ธรรมรัตน์  สุดชาหา ครู
11 สพป.อุดรธานี เขต 1 680049 : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา พัชรีนาถ  นันทะกุล ครู
12 สพป.อุดรธานี เขต 1 680053 : บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) วรลักษณ์  สุวรรณหงษ์ ครูผู้ช่วย
13 สพป.อุดรธานี เขต 1 680054 : บ้านหนองโอนหนองฮาง บุญกว้าง  สุขชัย ครู
14 สพป.อุดรธานี เขต 1 680055 : บ้านจำปาวิทยา นางสมฤดี  สูนานนท์ ครู
15 สพป.อุดรธานี เขต 1 680056 : บ้านเชียงพิณ กำธร  บุญโนนแต้ ครู
16 สพป.อุดรธานี เขต 1 680057 : นาคลองหนองศรีคามวิทยา วิเชียร  แก้วบุญศรี ครู
17 สพป.อุดรธานี เขต 1 680109 : บ้านเชียงยืน นลินี  พลแย้ม ครู
18 สพป.อุดรธานี เขต 1 680111 : บ้านอีหลุ่ง นิตยา  อ่อนพรม คร
19 สพป.อุดรธานี เขต 1 680112 : บ้านจำปา สมเกียรติ  นามโคตร ครู
20 สพป.อุดรธานี เขต 1 680113 : บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 ชมภูนุช  โคตรศรีกุล พนักงานราชการ
21 สพป.อุดรธานี เขต 1 680113 : บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นิรัช  บุญย่อง ครู
22 สพป.อุดรธานี เขต 1 680117 : บ้านหนองน้ำเค็ม พัชรี  แข็งแรงดี ธุรการ
23 สพป.อุดรธานี เขต 1 680052 : บ้านโนนสวรรค์ กันยกร  ไกยสิงห์ ครู
24 สพป.อุดรธานี เขต 1 680110 : บ้านหนองหลอด นายเชษฐา  คามะเชียงพิณ ครู
25 สพป.อุดรธานี เขต 1 680114 : บ้านหนองตอสูงแคน จันทร์เพ็ญ  เมืองฮาม ครู
26 สพป.อุดรธานี เขต 1 680115 : บ่อน้อยประชาสรรค์ นายเจด็จ  ราชชมภูสาร ครู
27 สพป.อุดรธานี เขต 1 680116 : บ้านนาเยีย เกษสุรี  พิทักษ์วงษ์ ครู
28 สพป.อุดรธานี เขต 1 680088 : บ้านเชียงพัง นันทพร  จันทร์ดวง บุคลากรคณิตศาสตร์
29 สพป.อุดรธานี เขต 1 680089 : ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา ปภาวภัทรริณทร์  ค้าขาย ครู
30 สพป.อุดรธานี เขต 1 680090 : บ้านนาทาม ปณิธาณ  คงเจริญ ธุรการ
31 สพป.อุดรธานี เขต 1 680090 : บ้านนาทาม นายรณรงค์  ศรีเวียงธวัช ครู
32 สพป.อุดรธานี เขต 1 680077 : บ้านหมากตูมดอนยานาง ศิรินทรา  จันทวัฒน์ ครู
33 สพป.อุดรธานี เขต 1 680077 : บ้านหมากตูมดอนยานาง นายสุรศักดิ์  น้อยมนตรี ครู
34 สพป.อุดรธานี เขต 1 680071 : ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางสุนันทา  โสสีทา ครู
35 สพป.อุดรธานี เขต 1 680072 : บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางมาลี  มีทรัพย์ ครู
36 สพป.อุดรธานี เขต 1 680073 : บ้านเหล่าดอนแตง นายสมศักดิ์  ภิรมย์ราช ครู
37 สพป.อุดรธานี เขต 1 680074 : บ้านนาคำหลวง ศิริลักษณ์  ศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.อุดรธานี เขต 1 680075 : บ้านงอยเลิงทอง สุรัตนา  มะปะเข ครู
39 สพป.อุดรธานี เขต 1 680075 : บ้านงอยเลิงทอง รุ่งเพ็ชร  ไชยหาญ ครู
40 สพป.อุดรธานี เขต 1 680076 : ประชาสามัคคี คำมูล  วักชัยสงค์ ครู
41 สพป.อุดรธานี เขต 1 680038 : บ้านศรีเชียงใหม่ นิตยา  เวียนวัน ธุรการ
42 สพป.อุดรธานี เขต 1 680038 : บ้านศรีเชียงใหม่ เนตรนภา  ไตรยงค์ ครู
43 สพป.อุดรธานี เขต 1 680039 : บ้านกุดลิงง้อหนองแก นิชาภา  วงษ์ชาลี ครูอัตราจ้าง
44 สพป.อุดรธานี เขต 1 680051 : บ้านนาแอง เบญจวรรณ  ผาบหนูดำ ครู
45 สพป.อุดรธานี เขต 1 680045 : ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 รจนา  จันทะสิม ครูธุรการโรงเรียน
46 สพป.อุดรธานี เขต 1 680050 : บ้านนิคมพัฒนา สุดชะฎา  อินภูมี ครู
47 สพป.อุดรธานี เขต 1 680040 : บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา พีรพงศ์  ทองอนันติวงศ์ ครู
48 สพป.อุดรธานี เขต 1 680041 : บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นางสาวชนัดดา  แฝกโคกสูง ธุรการ
49 สพป.อุดรธานี เขต 1 680041 : บ้านปากดงส่งเสริมธรรม ช่อผกา  โจมแก้ว ครูอัตราจ้าง
50 สพป.อุดรธานี เขต 1 680091 : ชุมชนโนนสูง นางสาวสุภาพร  ขจรคำ ครู
51 สพป.อุดรธานี เขต 1 680091 : ชุมชนโนนสูง สุพรรณา  ศรีกงพาน ครู
52 สพป.อุดรธานี เขต 1 680097 : บ้านหนองโสกดาว นายคำเคลื่อน  พิมพ์ศรี ครู
53 สพป.อุดรธานี เขต 1 680098 : บ้านข้าวสาร นิ่มนวล  จารุพงษ์ทวิช ครู
54 สพป.อุดรธานี เขต 1 680099 : บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 ระเบียบ  ใจพล ครู
55 สพป.อุดรธานี เขต 1 680078 : บ้านเม่น สมฤดี  เชยสอาด ครู
56 สพป.อุดรธานี เขต 1 680079 : บ้านขาว วีระพันธ์   พรหมบุตร ผู้อำนวยการ
57 สพป.อุดรธานี เขต 1 680079 : บ้านขาว Chongrak  Chanunan ครู ชำนาญการพิเศษ
58 สพป.อุดรธานี เขต 1 680080 : บ้านดู่ ธนวัฒน์  ถินแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.อุดรธานี เขต 1 680080 : บ้านดู่ นางประภาพร  ไมยะปัน ครู
60 สพป.อุดรธานี เขต 1 680081 : บ้านหัวบึง น้ำฝน  ชื่นชม ครู
61 สพป.อุดรธานี เขต 1 680081 : บ้านหัวบึง สมิหรา  นนทะคำจันทร์ ครู
62 สพป.อุดรธานี เขต 1 680082 : บ้านพรานเหมือน นางปราณี  ลัพธะลักษ์ ครู
63 สพป.อุดรธานี เขต 1 680023 : บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นายนิพนธ์  เชาวน์ชื่น ครู
64 สพป.อุดรธานี เขต 1 680024 : บ้านคำกลิ้ง ณัฏฐพิชา  เลิศกวินอนันต์ ครู
65 สพป.อุดรธานี เขต 1 680007 : บ้านหนองตูม ณิชมลกานต์ บุรีภักดี  บุรีภักดี ธุรการ
66 สพป.อุดรธานี เขต 1 680004 : บ้านจั่นศรีวิไล วิไลลักษณ์  ทองยืน ครู
67 สพป.อุดรธานี เขต 1 680004 : บ้านจั่นศรีวิไล นางนวพร  นวกะคาม ธุรการโรงเรียน
68 สพป.อุดรธานี เขต 1 680006 : บ้านเลี่ยมพิลึก พัชนีย์  สารมะโน ครูธุรการ
69 สพป.อุดรธานี เขต 1 680003 : ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มยุรา  พิมพรภิรมย์ ครู
70 สพป.อุดรธานี เขต 1 680025 : บ้านตาด เอกสิทธิ์  สิมพา ธุรการ
71 สพป.อุดรธานี เขต 1 680026 : บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน ลำไย  บัวสอน ครู
72 สพป.อุดรธานี เขต 1 680027 : บ้านโนนเดื่อ สุพรรษา  ชูเลิศ ธุรการโรงเรียน
73 สพป.อุดรธานี เขต 1 680028 : บ้านสุขสมบูรณ์ จินตนา  นามมนตรี ธุรการ
74 สพป.อุดรธานี เขต 1 680036 : บ้านศรีบุญเรือง สุรสิทธิ์  วังหอม ธุรการ
75 สพป.อุดรธานี เขต 1 680036 : บ้านศรีบุญเรือง ศศิธร  ศรีวงษ์รัตน์ ครู
76 สพป.อุดรธานี เขต 1 680036 : บ้านศรีบุญเรือง นางสาววันวิสาข์  กุลาศรี ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
77 สพป.อุดรธานี เขต 1 680058 : เจ ซี บ้านอินทร์แปลง ทำเพียร  ชุมพล ครู
78 สพป.อุดรธานี เขต 1 680059 : ผ่านศึกสงเคราะห์ จุฑามณี  แก้วมุงคุณ ครูธุรการ
79 สพป.อุดรธานี เขต 1 680060 : บ้านหลุบหวายป่าขาม ชิษณุพงษ์  กล้าขยัน ครู
80 สพป.อุดรธานี เขต 1 680013 : บ้านเลื่อม พรศิริ  สมบูรณ์พร้อม ครูผู้ช่วย
81 สพป.อุดรธานี เขต 1 680013 : บ้านเลื่อม นางสาวศิรินทิพย์  ราชวงศา ครูธุรการ
82 สพป.อุดรธานี เขต 1 680029 : ชุมชนสามพร้าว นายนพรัตน์  วงเวียนคู ครู
83 สพป.อุดรธานี เขต 1 680030 : บ้านหนองบุนาหล่ำ ปภาดา  รักษาโสม ธุรการ
84 สพป.อุดรธานี เขต 1 680031 : บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ รัชนี  ศิริประเสริฐ ครู
85 สพป.อุดรธานี เขต 1 680032 : บ้านหนองคอนแสน นายบุญเหลือ  พากุล ครู
86 สพป.อุดรธานี เขต 1 680033 : บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นางสาวปนัดดา   คำจันทร์ศรี ธุรการ
87 สพป.อุดรธานี เขต 1 680033 : บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง พัฒชรินทร์  บุตรธนู ครูผู้ช่วย
88 สพป.อุดรธานี เขต 1 680100 : บ้านอี่เลี่ยน ปุญชรัสมิ์  อินแสง ครูผู้ช่วย
89 สพป.อุดรธานี เขต 1 680100 : บ้านอี่เลี่ยน เพ็ญศรี  ผิวผ่อง ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.อุดรธานี เขต 1 680002 : บ้านเซประชาอุทิศ สุวิมล  ยศยิ่ง ธุรการ
91 สพป.อุดรธานี เขต 1 680002 : บ้านเซประชาอุทิศ อุเรศ  เปรมประชา ครู
92 สพป.อุดรธานี เขต 1 680106 : บ้านโก่ย นางสาวพันยรัตน์   พิลึกไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.อุดรธานี เขต 1 680106 : บ้านโก่ย นายพิเศษ   คำดีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.อุดรธานี เขต 1 680107 : บ้านจำปาโนนสะอาด ธนวัฏ  แก้วอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.อุดรธานี เขต 1 680101 : บ้านหนองนาคำ นายคำเพียร  พรมบุตร ครู ธุรการ
96 สพป.อุดรธานี เขต 1 680101 : บ้านหนองนาคำ ประยูร  ศรีสอนดี ครู
97 สพป.อุดรธานี เขต 1 680102 : บ้านหนองหว้าหนองไผ่ นางสาวโยติยา  วังพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย
98 สพป.อุดรธานี เขต 1 680102 : บ้านหนองหว้าหนองไผ่ นายทวีชัย  ลำมูล ครู
99 สพป.อุดรธานี เขต 1 680103 : บ้านหนองแก นายถิรวุฒิ  คล้ายโสภา ธุรการ
100 สพป.อุดรธานี เขต 1 680103 : บ้านหนองแก มีนา  ไพสิฐชูวงศ์ ครู
101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680104 : บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ ลัดดา  อินทรประเสริฐ ครู
102 สพป.อุดรธานี เขต 1 680104 : บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ สุดารัตน์  ศิริคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
103 สพป.อุดรธานี เขต 1 680108 : บ้านพรสวรรค์ วาสนา  แผ้วชำนาญ ครู
104 สพป.อุดรธานี เขต 1 680017 : บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) นายกิตติพันธุ์  เวชบรรพต ธุรการ
105 สพป.อุดรธานี เขต 1 680019 : บ้านดงอุดม นางสาววาสนา  คำดีบุญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
106 สพป.อุดรธานี เขต 1 680084 : บ้านเก่าน้อย นายวิเสส  แก้วกำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.อุดรธานี เขต 1 680093 : บ้านแม่นนท์ นางสาวอุมาภรณ์  แก้วชิน ครูธุรการ
108 สพป.อุดรธานี เขต 1 680094 : บ้านหนองไผ่หนองหิน ธิวาทิพย์  มโนธรรม ูธุรการ
109 สพป.อุดรธานี เขต 1 680095 : บ้านหนองนาเจริญ นางนุจรินทร์  เดชขันธ์ ครู
110 สพป.อุดรธานี เขต 1 680096 : บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง นางสาววราพร   สุภากิจ ครู
111 สพป.อุดรธานี เขต 1 680092 : บ้านหนองตะไก้ วินนตา   ไกยฝ่าย ครูธุรการ
112 สพป.อุดรธานี เขต 1 680037 : บ้านโสกน้ำขาว นางเพ็ญศิริ  ชัยมณี ครู
113 สพป.อุดรธานี เขต 1 680061 : หนองไฮวิทยา ณชลนิภา  อุตรนคร ครู
114 สพป.อุดรธานี เขต 1 680061 : หนองไฮวิทยา ลักษรินทร์  พงษ์เกษม ครู
115 สพป.อุดรธานี เขต 1 680062 : บ้านโนนสะอาดผาสุข กันยกร  เขมะสัจจกุล ครูผู้ช่วย
116 สพป.อุดรธานี เขต 1 680062 : บ้านโนนสะอาดผาสุข กนิษฐา  พฤกษาโคตร ครู
117 สพป.อุดรธานี เขต 1 680062 : บ้านโนนสะอาดผาสุข สุมิตตรา  กาละวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.อุดรธานี เขต 1 680063 : บ้านดงมะกรูดทรายทอง เมธาพร  ธนัครสมบัติ ครู
119 สพป.อุดรธานี เขต 1 680063 : บ้านดงมะกรูดทรายทอง รัชดา  บุญศรัทธา ครู
120 สพป.อุดรธานี เขต 1 680064 : บ้านโคกลาด เกศินี  หาญเชิงชัย ครู
121 สพป.อุดรธานี เขต 1 680020 : ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา นางนวพร  เชิดทอง ครู
122 สพป.อุดรธานี เขต 1 680018 : บ้านหนองเหล็ก นางนิตยา  รีรมย์ ครู
123 สพป.อุดรธานี เขต 1 680016 : บ้านหนองตุ นายชูชาติ  มันทะรา ครูช่วยสอน
124 สพป.อุดรธานี เขต 1 680021 : บ้านม่วงสว่างสามัคคี มณีวรรณ  อรดี ครู
125 สพป.อุดรธานี เขต 1 680008 : อนุบาลอุดรธานี นางดรุณี  โพธิ์ชัยแก้ว ครู/เจ้าหน้าที่พัสดุ
126 สพป.อุดรธานี เขต 1 680008 : อนุบาลอุดรธานี ธรรมนูญ  จันทร์หล่น ครู
127 สพป.อุดรธานี เขต 1 680008 : อนุบาลอุดรธานี นายสิทธิ  แก้วรอด ครู
128 สพป.อุดรธานี เขต 1 680001 : บ้านหมากแข้ง อรัญญา  ธาตุไพบูลย์ ครู
129 สพป.อุดรธานี เขต 1 680005 : บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) สุชีรา  บำรุงภักดี ครู
130 สพป.อุดรธานี เขต 1 680015 : บ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัว  ศิริลักษณ์ ธรรมกุล ครูธุรการ
131 สพป.อุดรธานี เขต 1 680086 : หนองสำโรงวิทยา พนิดา  แซ่จึง ครู
132 สพป.อุดรธานี เขต 1 680087 : ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ นายวุฒิภัทร  มุมอภัย ธุรการ
133 สพป.อุดรธานี เขต 1 680473 : ชุมชนกุดหมากไฟ นางสาววิภาวรรณ  วงใหญ่ ธุรการ
134 สพป.อุดรธานี เขต 1 680473 : ชุมชนกุดหมากไฟ นายคำมุข  วิชาผง ครู
135 สพป.อุดรธานี เขต 1 680474 : บ้านโคกล่าม หนึ่งฤทัย  ขาวเถิน ครูผู้ช่วย
136 สพป.อุดรธานี เขต 1 680474 : บ้านโคกล่าม อำนาจ  อ้อมนอก ครู
137 สพป.อุดรธานี เขต 1 680475 : บ้านหนองแวงชุมพล รัศมี  อ่อนบัวขาว ธุรการ
138 สพป.อุดรธานี เขต 1 680499 : บ้านหนองแซงสร้อย วงเดือน  ทองมา ครู
139 สพป.อุดรธานี เขต 1 680501 : บ้านหนองแวงเดิด ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวพร   อุดมกัน ครู
140 สพป.อุดรธานี เขต 1 680501 : บ้านหนองแวงเดิด นายศักดิ์ชัย  แสนณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.อุดรธานี เขต 1 680502 : บ้านน้ำพ่น โกวิท  ฮุยเสนา ครู
142 สพป.อุดรธานี เขต 1 680502 : บ้านน้ำพ่น วินิดา  ทันที ธุรการ
143 สพป.อุดรธานี เขต 1 680503 : บ้านเลา โยธกา  เกษรัตน์ ครู
144 สพป.อุดรธานี เขต 1 680503 : บ้านเลา นางสาวณัฐธินันทร์  โยธะชัย ครู
145 สพป.อุดรธานี เขต 1 680482 : รัฐประชา 509 อรุโนทัย  เพ็งสีแสง ครู
146 สพป.อุดรธานี เขต 1 680482 : รัฐประชา 509 นางกาญสุดา  พรหมพิมพ์กุล ครู
147 สพป.อุดรธานี เขต 1 680484 : บ้านโนนหวาย มนัส  ศรีแสน ธุรการโรงเรียน
148 สพป.อุดรธานี เขต 1 680484 : บ้านโนนหวาย นางอุทยาน  กสิเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.อุดรธานี เขต 1 680485 : บ้านหนองเม็กห้วยทราย เสาวนีย์  พรมสมบัติ พนักงานราชการ
150 สพป.อุดรธานี เขต 1 680486 : บ้านโคกหนองแซง นางสาวนทีกรานต์  มุ่งงาม ธุรการโรงเรียน
151 สพป.อุดรธานี เขต 1 680487 : บ้านเสาเล้า นางสาวเอมอร  ยาพันธ์ ครูอัตราจ้าง
152 สพป.อุดรธานี เขต 1 680496 : บ้านหนองบัวบาน นางเสาวภา  พรชัย ครู
153 สพป.อุดรธานี เขต 1 680497 : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 ชาญวิทย์  จันทร์เขียว พนักงานราชการ
154 สพป.อุดรธานี เขต 1 680500 : บ้านหนองอ้อน้อย นางสาวอนุธิดา   สารีบุญ ธุรการโรงเรียน
155 สพป.อุดรธานี เขต 1 680500 : บ้านหนองอ้อน้อย สิบเอกนะวมิณฑ์  ไผ่ป้อง ครูผู้ช่วย
156 สพป.อุดรธานี เขต 1 680491 : บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สุภารัตน์  บาลนาคม ครูผู้ช่วย
157 สพป.อุดรธานี เขต 1 680489 : อนุบาลหนองวัวซอ นางรัศมี  กุลศรี ครู
158 สพป.อุดรธานี เขต 1 680483 : บ้านหนองอ้อ ธนิตา  สมสาย ครูธุรการ
159 สพป.อุดรธานี เขต 1 680488 : บ้านโนนสำราญ นายสมควร  แก่นนาคำ ครู
160 สพป.อุดรธานี เขต 1 680493 : ชุมชนหนองแสง อำนวย  ไชยสิทธิ์ ครู
161 สพป.อุดรธานี เขต 1 680493 : ชุมชนหนองแสง นายพลพูล  ไกยสิทธิ์ ครู
162 สพป.อุดรธานี เขต 1 680494 : บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ ชญาณิศา  บุญศิริ ธุรการ
163 สพป.อุดรธานี เขต 1 680494 : บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ อนงค์ศรี  อนงค์ศรี คำภา ครูผู้ช่วย
164 สพป.อุดรธานี เขต 1 680490 : บ้านหมากหญ้า นายกองสิน  ชื่นชม ครู
165 สพป.อุดรธานี เขต 1 680492 : บ้านผาสิงห์ นางสาวธัญญลักษณ์   จันทร์มาลา ครู
166 สพป.อุดรธานี เขต 1 680480 : บ้านดงบัง นางสาววิไลลักษณ์  อัคฮาด ครู
167 สพป.อุดรธานี เขต 1 680481 : บ้านโนนชัยศรี นายคมสันต์  สุขไมตรี ครู
168 สพป.อุดรธานี เขต 1 680476 : บ้านหนองบัวเงิน ธิดาภรณ์  ศิริบุตร ธุรการ
169 สพป.อุดรธานี เขต 1 680476 : บ้านหนองบัวเงิน นายธงชัย  พิลาดิษฐ ครูผู้ช่วย
170 สพป.อุดรธานี เขต 1 680477 : บ้านอูบมุง นายเสกสรรค์  ลาสม ครูผู้ช่วย
171 สพป.อุดรธานี เขต 1 680477 : บ้านอูบมุง ปรเมศร์  นิตย์คำหาญ ครู
172 สพป.อุดรธานี เขต 1 680478 : บ้านห้วยไร่ นายชูชีพ  ศิริข่าว ครู
173 สพป.อุดรธานี เขต 1 680479 : บ้านโคกผักหอม นิภาพร  กองสอน ครู
174 สพป.อุดรธานี เขต 1 680369 : บ้านนาสีนวล RATCHANOO  KAEWKAEN ครู
175 สพป.อุดรธานี เขต 1 680371 : บ้านโคกกลาง นายสุริยา  ก้านคำ ครู
176 สพป.อุดรธานี เขต 1 680374 : บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ นางจิราวรรณ  สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.อุดรธานี เขต 1 680430 : บ้านจอมศรี นายนิชากร  วัฒนะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
178 สพป.อุดรธานี เขต 1 680431 : บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ สุพิจ  มีธรรม ครู
179 สพป.อุดรธานี เขต 1 680432 : บ้านหนองบ่อ เจษฎาภา แสงบุตร  เจษฎาภา แสงบุตร
180 สพป.อุดรธานี เขต 1 680432 : บ้านหนองบ่อ นายเฉลิม  ดวงพัง ครู
181 สพป.อุดรธานี เขต 1 680433 : บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ สุจิตราวดี  เครือชารี ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.อุดรธานี เขต 1 680434 : จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ นายธีรยุทธ  จันทร์ชา ครู
183 สพป.อุดรธานี เขต 1 680435 : บ้านดงยางนารายณ์ นางฐิติยกาญจน์  ปัสสาพันธ์ ครู
184 สพป.อุดรธานี เขต 1 680401 : บ้านเชียงหวางสร้างลาน นันทพร  ไม่แพ้ ธุรการ
185 สพป.อุดรธานี เขต 1 680401 : บ้านเชียงหวางสร้างลาน ภัทรนัน  อุดชาชน ครู
186 สพป.อุดรธานี เขต 1 680402 : บ้านนาดี ฉัตรสุดา  ภูชาดึก ครู คศ.
187 สพป.อุดรธานี เขต 1 680403 : บ้านสร้างหลวงสร้างคำ natchalee  sabaichai ครู
188 สพป.อุดรธานี เขต 1 680404 : บ้านดงใหญ่ อำภา  วงษ์พิมพ์ ธุรการ
189 สพป.อุดรธานี เขต 1 680405 : บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สุพล  สุทธิยุทธเสนีย์ ครู
190 สพป.อุดรธานี เขต 1 680406 : บ้านโพนเลาโพนทอง อมรพรรณ  เหมือนจันทร์ ธุรการ
191 สพป.อุดรธานี เขต 1 680413 : บ้านด่าน พรรณเพ็ญ  โอนนกุล ครู
192 สพป.อุดรธานี เขต 1 680428 : บ้านโนนสวาง ภาวิณี  ธรรมนันท์ ครู
193 สพป.อุดรธานี เขต 1 680426 : บ้านคอนเลียบ นางศิรภรณ์   จิตรเจริญ ครู
194 สพป.อุดรธานี เขต 1 680427 : บ้านนาพัง นางนฤมล  มีเพียร ครู
195 สพป.อุดรธานี เขต 1 680423 : บ้านเตาไห วรัญญา  สุระการ ครู
196 สพป.อุดรธานี เขต 1 680424 : บ้านหม้อ รัดดาวัล  สายสิงห์ ครู
197 สพป.อุดรธานี เขต 1 680425 : บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ ปรางทิพย์  ละดาดาษ ครูผู้ช่วย
198 สพป.อุดรธานี เขต 1 680425 : บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ นางสาวพัชรียา  ยางนอก ครูผู้ช่วย
199 สพป.อุดรธานี เขต 1 680390 : บ้านนาบัวไผ่วิทยา นางสาววรัญญา   แก้วแก่น ครู
200 สพป.อุดรธานี เขต 1 680390 : บ้านนาบัวไผ่วิทยา นางสาวสุดารัตน์  บัวชุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
201 สพป.อุดรธานี เขต 1 680390 : บ้านนาบัวไผ่วิทยา เทียมจันทร์  พรหมพักตร ครูธุรการ
202 สพป.อุดรธานี เขต 1 680391 : บ้านยางซอง นายเปี่ยมศักดิ์  เที่ยงธรรม ครู
203 สพป.อุดรธานี เขต 1 680392 : บ้านนาทรายนาม่วง ดารนี  สบายสุข ครู
204 สพป.อุดรธานี เขต 1 680392 : บ้านนาทรายนาม่วง นายสนธยา  ตาปะสี ครู
205 สพป.อุดรธานี เขต 1 680398 : บ้านดอนกลอยดอนอุดม นางสาวนันท์ธีรา  อินทรดี ธุรการ
206 สพป.อุดรธานี เขต 1 680398 : บ้านดอนกลอยดอนอุดม นายธวัชชัย   คุณธรรม ครู
207 สพป.อุดรธานี เขต 1 680399 : บ้านท่าหนาด สุพัตรา  หวางอุ้น ธุรการ
208 สพป.อุดรธานี เขต 1 680399 : บ้านท่าหนาด นางจิราภรณ์  ทุมชาลี ครู
209 สพป.อุดรธานี เขต 1 680408 : บ้านนาพู่ nuchjarin  janklin พนักงานราชการ
210 สพป.อุดรธานี เขต 1 680408 : บ้านนาพู่ อุดมเดช  มีคำแสน ครู
211 สพป.อุดรธานี เขต 1 680408 : บ้านนาพู่ เอกภพ  จันทร์กลิ่น ครู
212 สพป.อุดรธานี เขต 1 680409 : บ้านป่าก้าวดอนแดง ชลิดา  นามมา ครู
213 สพป.อุดรธานี เขต 1 680410 : บ้านหลวงหัวสวย นางสางนฤมล   โพธิ์เวียง ครูผู้ช่วย
214 สพป.อุดรธานี เขต 1 680411 : บ้านศรีบุญเรือง Surasak  Namasako ครู
215 สพป.อุดรธานี เขต 1 680412 : บ้านกิ่วดงมะไฟ sukontha  Lloyd Thomas ครู
216 สพป.อุดรธานี เขต 1 680414 : บ้านหนองนกเขียนโพนทัน นายเริงเดช  สุทธิอาจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
217 สพป.อุดรธานี เขต 1 680375 : ชุมชนบ้านธาตุ นายประสันต์  ธาตุชัย ครู คศ.3
218 สพป.อุดรธานี เขต 1 680376 : บ้านสังซาวังน้ำขาว นางสาวกัลยา  ผาจวง ครู
219 สพป.อุดรธานี เขต 1 680377 : บ้านถิ่นสุขาวิทยา เสาวลักษณ์  คลังกลาง ครู
220 สพป.อุดรธานี เขต 1 680378 : นิคมโนนสมบูรณ์ นางสาวอมรรัตน์  พันธ์นพ ครู
221 สพป.อุดรธานี เขต 1 680378 : นิคมโนนสมบูรณ์ นางสาววารุณี  วุฒิเสน ครูผู้ช่วย
222 สพป.อุดรธานี เขต 1 680379 : บ้านนาคอมนาดอกไม้ กัลยา  เบ้าทองหล่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
223 สพป.อุดรธานี เขต 1 680380 : บ้านดอนแก้ว วรรณารัตน์  ละอองเอกกุลภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.อุดรธานี เขต 1 680380 : บ้านดอนแก้ว กรธิมา  ทรวงฤดี ครูอัตราจ้าง
225 สพป.อุดรธานี เขต 1 680381 : บ้านยามกาใหญ่ นางพเยาว์  ผาจวง ครู
226 สพป.อุดรธานี เขต 1 680381 : บ้านยามกาใหญ่ นางสาวพรพิมล  สีมืด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
227 สพป.อุดรธานี เขต 1 680382 : บ้านนาพูนทรัพย์ นางสาวอคัมย์สิริ  รักษาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
228 สพป.อุดรธานี เขต 1 680407 : บ้านหมูม่นโพนสว่าง วิสาน  กาฬพันธ์ ครู
229 สพป.อุดรธานี เขต 1 680436 : บ้านยามกาโนนคำ สุธารินีย์   สืบแสนกุล ครู
230 สพป.อุดรธานี เขต 1 680416 : บ้านหนองผง นายประศาสน์  ศิริพันธุ์ ครู
231 สพป.อุดรธานี เขต 1 680417 : บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัชนี  บุญเที่ยง ครู
232 สพป.อุดรธานี เขต 1 680422 : บ้านโคกสว่าง นางสาวจิราภรณ์  ศรีวรสาร ครู
233 สพป.อุดรธานี เขต 1 680419 : บ้านหนองกุง จิดาภา  พันชะโก ครู
234 สพป.อุดรธานี เขต 1 680419 : บ้านหนองกุง นายไชยา  หารคุโน ครู
235 สพป.อุดรธานี เขต 1 680420 : บ้านดงขันทอง นางสาวเบญจาริณี  นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระ ครู
236 สพป.อุดรธานี เขต 1 680421 : บ้านดงศรีสําราญ นายณัฐวุฒิ  เชษฐสุมน ครู
237 สพป.อุดรธานี เขต 1 680421 : บ้านดงศรีสําราญ นางสาวภาวิณี  เหล่าโสด เจ้าหน้าธุรการ
238 สพป.อุดรธานี เขต 1 680370 : บ้านนาส่อนโพนทัน นางณิชารีย์  เมาะราษี ครู
239 สพป.อุดรธานี เขต 1 680370 : บ้านนาส่อนโพนทัน นางสาวกฤตติกา  มาเวียง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
240 สพป.อุดรธานี เขต 1 680372 : บ้านใหม่ ทัณฑิกา  สุขรมย์ ครู
241 สพป.อุดรธานี เขต 1 680373 : บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง ราตรี  อุทัยศรี ครู
242 สพป.อุดรธานี เขต 1 680368 : บ้านโพนงามหนองตุ นายจักรกฤษณ์  ขันธะชัย ธุรการ
243 สพป.อุดรธานี เขต 1 680367 : อนุบาลเพ็ญประชานุกูล นายชัยณรงค์  พ่อทอง ครู
244 สพป.อุดรธานี เขต 1 680367 : อนุบาลเพ็ญประชานุกูล ศุภฤกษ์  รัตนพลที รองผู้อำนวยการโรงเรียน
245 สพป.อุดรธานี เขต 1 680393 : บ้านโนนรังหนองผือวิทยา นายพรชัย  บัวสิม ครู
246 สพป.อุดรธานี เขต 1 680394 : บ้านทอนดอนยาว นาวสาวสมฤดี  สมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
247 สพป.อุดรธานี เขต 1 680394 : บ้านทอนดอนยาว นางพัชรินทร์  สมบุตร ครู
248 สพป.อุดรธานี เขต 1 680396 : บ้านสร้างแป้น ธิศวรรณ  สุธน ธุรการ
249 สพป.อุดรธานี เขต 1 680397 : บ้านหว้าน คำแสน  สีผักผ่อง ครู
250 สพป.อุดรธานี เขต 1 680397 : บ้านหว้าน ทิพจมาภรณ์  หอมสุวรรณ ธุรการ
251 สพป.อุดรธานี เขต 1 680383 : สุมเส้าวิทยา วิลาวัลย์  สำราญจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
252 สพป.อุดรธานี เขต 1 680384 : บ้านดงปอ นางสาวปิยะฉัตร  สระแก้ว ครู
253 สพป.อุดรธานี เขต 1 680385 : บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด นายสุรศักดิ์  ไชยมี ครู
254 สพป.อุดรธานี เขต 1 680385 : บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด นายศรายุทธ  จิรวัฒนานันต์ ครู
255 สพป.อุดรธานี เขต 1 680386 : บ้านแพงศรี สุภาพร  คนฉลาด ครู
256 สพป.อุดรธานี เขต 1 680386 : บ้านแพงศรี นายจิตรกร   บัวรัตน์ ครู
257 สพป.อุดรธานี เขต 1 680429 : บ้านหนองบัวบาน อรสา  บัวป่า ครู
258 สพป.อุดรธานี เขต 1 680429 : บ้านหนองบัวบาน รสสุลี  ราชวงศ์ ครู
259 สพป.อุดรธานี เขต 1 680429 : บ้านหนองบัวบาน ปิยะเนตร์  แก้วก่อง ครูผู้ช่วย
260 สพป.อุดรธานี เขต 1 680388 : บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ นางลำธาร  คูตระกูล ครู
261 สพป.อุดรธานี เขต 1 680389 : ดงยางวังโตนวิทยา นายเลิศศิลป์  ชำนาญ ครู
262 สพป.อุดรธานี เขต 1 680657 : บ้านเชียงดา นางสาวนิลุบล  นาคีภัย ครู
263 สพป.อุดรธานี เขต 1 680658 : บ้านแมดวิทยาคม นางพงษ์ทอง  ชนะบุญ ครู
264 สพป.อุดรธานี เขต 1 680658 : บ้านแมดวิทยาคม นายพรชัย  ไชยกาฬสินธ์ ธุรการ
265 สพป.อุดรธานี เขต 1 680659 : บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นางภัทรดา  วงษ์นาม ครู
266 สพป.อุดรธานี เขต 1 680660 : บ้านไชยฟอง โยธิน  หงษ์สาหัด ธุรการ
267 สพป.อุดรธานี เขต 1 680661 : บ้านนาสะอาด นางสาวสุนิตา  สะกุลนินนท์ ครู
268 สพป.อุดรธานี เขต 1 680661 : บ้านนาสะอาด นายวันชัย  บารมี พนักงานธุรการ
269 สพป.อุดรธานี เขต 1 680661 : บ้านนาสะอาด นายวันชัย  บารมี พนักงานธุรการ
270 สพป.อุดรธานี เขต 1 680650 : บ้านดอนเดื่อ นายพงศ์พิทักษ์  จิตตะบุตร ครูผู้ช่วย
271 สพป.อุดรธานี เขต 1 680651 : บ้านดอนบาก สงกรานต์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
272 สพป.อุดรธานี เขต 1 680662 : โคกโพธิ์วิทยา เกศวรี  พ่อค้าช้าง ธุรการ
273 สพป.อุดรธานี เขต 1 680662 : โคกโพธิ์วิทยา ว่าที่ร้อยตรีสถาพล  แสนสุข ครู
274 สพป.อุดรธานี เขต 1 680663 : บ้านนาน้ำชุ่ม ศุภพงศ์  อินทฤาชัย พนักงานราชการ
275 สพป.อุดรธานี เขต 1 680664 : บ้านยวด เสาวคนธ์  โกมาลย์ ครู
276 สพป.อุดรธานี เขต 1 680665 : บ้านชาด จุฬาภรณ์  พันธุ์พฤกษ์ ครู
277 สพป.อุดรธานี เขต 1 680665 : บ้านชาด นายจักรพันธ์  พันธุมโน ครู
278 สพป.อุดรธานี เขต 1 680666 : บ้านนามั่ง แจ่มจันทร์  สอนราษฎร์ ครูผู้ช่วย
279 สพป.อุดรธานี เขต 1 680666 : บ้านนามั่ง สุภาพร  ชาวป่า ครู
280 สพป.อุดรธานี เขต 1 680667 : บ้านน้ำเที่ยง อำนาจ  แก้วอำไพ ครูผู้ช่วย
281 สพป.อุดรธานี เขต 1 680667 : บ้านน้ำเที่ยง ศิริวรรณ  อินทฤาชัย ครู
282 สพป.อุดรธานี เขต 1 680668 : บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว ทวี  ชาญโคตรพันธุ์ ครู
283 สพป.อุดรธานี เขต 1 680669 : บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา รัชฎา  อัดโดดดร ครู
284 สพป.อุดรธานี เขต 1 680669 : บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา นางสาวพิชามญชุ์  สาครเจริญ ครูผู้ช่วย
285 สพป.อุดรธานี เขต 1 680670 : บ้านหินโงม ธนัทเทพ  อุทัยกัน ครู
286 สพป.อุดรธานี เขต 1 680670 : บ้านหินโงม นริศรา  ครั่งยวด ธุรการ
287 สพป.อุดรธานี เขต 1 680655 : บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) นางทองเทียม  ศรีสร้างคอม ครูรักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
288 สพป.อุดรธานี เขต 1 680656 : บ้านดงผักเทียม นางสาวปรายฟ้า  ปรายฟ้า พรมจารีย์ ธุรการ
289 สพป.อุดรธานี เขต 1 680649 : อนุบาลสร้างคอม ขนิษฐา  เชียงบาล ครู
290 สพป.อุดรธานี เขต 1 680652 : บ้านท่าเสียว นายคุณัญญา  วงษ์นาม ครู
291 สพป.อุดรธานี เขต 1 680653 : บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา อรสา  สีหอมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
292 สพป.อุดรธานี เขต 1 680653 : บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา รจิตา  ศรศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
293 สพป.อุดรธานี เขต 1 680654 : บ้านโคกสว่าง อภิญญา  กุลนรัตน์ ครูผู้ช่วย