รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุดรธานี เขต 2 680132 : บ้านปอ นางจินตนา  พฤกษชาติ ครู
2 สพป.อุดรธานี เขต 2 680186 : บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) นางสาวชนัดดา  ไชยโคตร ครูอัตราจ้าง
3 สพป.อุดรธานี เขต 2 680187 : บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) นายจตุพล  นาคคง ครู
4 สพป.อุดรธานี เขต 2 680189 : บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) นายกันตภณ  อินพิทักษ์ ครู
5 สพป.อุดรธานี เขต 2 680189 : บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) นางนวลจันทร์  อินพิทักษ์ ครู
6 สพป.อุดรธานี เขต 2 680190 : บ้านดอนแก้ว นางกรรณิกา  กลั่นสุวรรณ ครู
7 สพป.อุดรธานี เขต 2 680149 : บ้านเชียงแหว นางพัชรินทร์  ศิริสุวรรณ ครู
8 สพป.อุดรธานี เขต 2 680150 : บ้านเซียบ นายชาญณรงค์  อุดชาชน ครู
9 สพป.อุดรธานี เขต 2 680151 : บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง นางสาวธนัชชา  มุ่งงาม ครู
10 สพป.อุดรธานี เขต 2 680152 : บ้านสวนหม่อน นายนิตินัย  พีระวัธน์กุล ครู
11 สพป.อุดรธานี เขต 2 680153 : บ้านเดียม นางสาวภาณี  เหล่าก้อนคำ ครู
12 สพป.อุดรธานี เขต 2 680154 : บ้านนกขะบา นางสาวกนกวรรณ  สิมพา ครูอัตราจ้าง
13 สพป.อุดรธานี เขต 2 680155 : บ้านเหล่าแชแลหนองแวง นางสาวลภัสพิชา  ขุนราช ครู
14 สพป.อุดรธานี เขต 2 680155 : บ้านเหล่าแชแลหนองแวง พรอนันต์   ผ่านสำแดง ครู
15 สพป.อุดรธานี เขต 2 680155 : บ้านเหล่าแชแลหนองแวง นางชนกานต์  ไชยดี ครู
16 สพป.อุดรธานี เขต 2 680156 : บ้านเมืองพรึก นายพิทักษ์  สุขรมย์ ครู
17 สพป.อุดรธานี เขต 2 680156 : บ้านเมืองพรึก นาง อรสา   ภูครองหิน ครู
18 สพป.อุดรธานี เขต 2 680157 : บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง นายปิตินัติ  ลาสุนนท์ ครู
19 สพป.อุดรธานี เขต 2 680158 : บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม นายเดชา  ศรีโบราณ ครู
20 สพป.อุดรธานี เขต 2 680159 : บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย นางสาวพรทิพา  ลาหมัน ครู
21 สพป.อุดรธานี เขต 2 680160 : บ้านดอนเงิน นางสายทอง  เพียเฮียง ครู คศ.3
22 สพป.อุดรธานี เขต 2 680160 : บ้านดอนเงิน พรพิชา  เมนซินเกส ครู
23 สพป.อุดรธานี เขต 2 680175 : บ้านห้วยกองสี นายปัญญาพล  สุภาแดง ครูผู้ช่วย
24 สพป.อุดรธานี เขต 2 680176 : บ้านโนนสิมมา นายนิคม  อุทะกัง ครู
25 สพป.อุดรธานี เขต 2 680139 : บ้านโนนจำปา นายประสิทธิชัย  ศรีกงพาน ครู
26 สพป.อุดรธานี เขต 2 680188 : บ้านตูม นายกรณ์ภวิษย์  ปัญญาใส ครู
27 สพป.อุดรธานี เขต 2 680191 : บ้านดอนสวรรค์ นางสุพัตรา  พึ่งสว่าง ครู
28 สพป.อุดรธานี เขต 2 680119 : บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา จริยา  นามแสง ครู
29 สพป.อุดรธานี เขต 2 680119 : บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา นายวิทยา  ศรีภักดีสวัสดิ์ ครู
30 สพป.อุดรธานี เขต 2 680120 : บ้านท่าแร่ นายวีระ  ประวิสารัตน์ ครูธุรการ
31 สพป.อุดรธานี เขต 2 680121 : เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล นายจิรวัฒน์   ตระการ ครู
32 สพป.อุดรธานี เขต 2 680122 : บ้านนาเพ็ญ นางอรุญ  นูทอง พนักงานราชการ
33 สพป.อุดรธานี เขต 2 680123 : บ้านกุดยาง นางกาญจนา  พรมอุ่น ครูธุรการ
34 สพป.อุดรธานี เขต 2 680124 : บ้านสวรรค์ราษฎร์ นางณัฏฐา  ประสงค์ศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.อุดรธานี เขต 2 680124 : บ้านสวรรค์ราษฎร์ นางสาวยุพินพรรณ  ขันอาษา ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.อุดรธานี เขต 2 680133 : บ้านปะโค นางมุขดา  พึ่มชัย ครู
37 สพป.อุดรธานี เขต 2 680134 : บ้านบุ่งหมากลาน นายเสมือน  ตะนัยศรี ครู
38 สพป.อุดรธานี เขต 2 680135 : บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ นางสุชีวา  พัฒนะสาร ครู
39 สพป.อุดรธานี เขต 2 680136 : บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน นางสาวดารา  ดีสิน ครู
40 สพป.อุดรธานี เขต 2 680137 : บ้านดงน้อย นางจารุทัศน์  สัตถาผล ครู
41 สพป.อุดรธานี เขต 2 680138 : บ้านเกิ้งน้อย ชโณทัย  สุกุมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.อุดรธานี เขต 2 680138 : บ้านเกิ้งน้อย นางสุภาภรณ์  อินทร์อุดม ครู
43 สพป.อุดรธานี เขต 2 680145 : บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก นายศิริชัย  จรูญวรรณ ครู
44 สพป.อุดรธานี เขต 2 680146 : บ้านนาดีสร้างบง นายกรุง  อิทธิพรม ครู
45 สพป.อุดรธานี เขต 2 680147 : บ้านสี่แจ นางสาววิกันดา   ศรีกงพาน ครู
46 สพป.อุดรธานี เขต 2 680148 : บ้านดงเรือง นางสาวศรัญญา  มุงคุลโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.อุดรธานี เขต 2 680148 : บ้านดงเรือง นางอังคณา  บัณฑิตกุล พนักงานราชการ
48 สพป.อุดรธานี เขต 2 680177 : อนุบาลกุมภวาปี นางมะลิวรรณ  แก้วตรี ธุรการ
49 สพป.อุดรธานี เขต 2 680178 : บ้านกงพาน นายกาญจน์  บุญคำภา ครู
50 สพป.อุดรธานี เขต 2 680185 : บ้านพันดอน นายโสภณ  ชะอุ่มฤทธิ์ ครู
51 สพป.อุดรธานี เขต 2 680183 : บ้านคำเจริญ นางวนิตย์  กิจรักษา ครู
52 สพป.อุดรธานี เขต 2 680184 : บ้านดงแคน นางสาวพรทิพย์  จันทรทิพย์ ครู
53 สพป.อุดรธานี เขต 2 680179 : ชุมชนวัดป่าทรงธรรม นายสุบรรพ์  พวงทวี ครู
54 สพป.อุดรธานี เขต 2 680180 : บ้านวาปี นางวราภรณ์  นันทะรักษ์ ครู
55 สพป.อุดรธานี เขต 2 680180 : บ้านวาปี ฉันทนา  ทองไวย์ ครู
56 สพป.อุดรธานี เขต 2 680181 : บ้านผือ นางสาวกันทิมา  จันทราภรณ์ ครูธุรการ
57 สพป.อุดรธานี เขต 2 680182 : บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง นางพิมพร  ปฏิทานัง ครู
58 สพป.อุดรธานี เขต 2 680163 : บ้านสวนมอนคำ นางสุวรรณี  จันทรเสนา ครู
59 สพป.อุดรธานี เขต 2 680164 : บ้านโนนเห็นวังชัย นางศิริพร  โพธิลุขา ครู
60 สพป.อุดรธานี เขต 2 680165 : บ้านคำไผ่ นางสิริพิชญ์  อุทาทิน ครู
61 สพป.อุดรธานี เขต 2 680165 : บ้านคำไผ่ มะลิวัลย์  ดอกคำ ครู
62 สพป.อุดรธานี เขต 2 680165 : บ้านคำไผ่ มะลิวัลย์  ดอกคำ ครู
63 สพป.อุดรธานี เขต 2 680166 : บ้านหินเหลิ่ง นายวิภูษิต  อาจพรหม ครู
64 สพป.อุดรธานี เขต 2 680167 : บ้านหินฮาวโนนงาม นางพิสมัย  สุขวาปี ครู
65 สพป.อุดรธานี เขต 2 680167 : บ้านหินฮาวโนนงาม นายวิทยา  อุปัฌา ครู
66 สพป.อุดรธานี เขต 2 680168 : บ้านนาแบก นางชื่นใจ  พื้นชมภู ครู
67 สพป.อุดรธานี เขต 2 680161 : บ้านท่าหนองเทา นางสาวอักษรไทย  แสงอุ่นอุรัย ครู
68 สพป.อุดรธานี เขต 2 680162 : บ้านท่าม่วงเวียงคํา นางอรุณศรี  แก้วพิลึก ครู
69 สพป.อุดรธานี เขต 2 680125 : บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี ภัทราวุธ  ทองใบใหญ่ ครู
70 สพป.อุดรธานี เขต 2 680125 : บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี นายภูริวัฒน์  ตางจงราช ครูผู้ช่วย
71 สพป.อุดรธานี เขต 2 680128 : บ้านหนองแดง นายสบาย  ศรีกงพาน ครู
72 สพป.อุดรธานี เขต 2 680143 : บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร นางสุมาลี  เหล่าบ้านค้อ ครู
73 สพป.อุดรธานี เขต 2 680144 : บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา นางเศวตาภรณ์  มาศงามเมือง ครู
74 สพป.อุดรธานี เขต 2 680140 : บ้านสงเปลือยดงสามสิบ นายเจนณรงค์  วงษ์เที่ยง ครู
75 สพป.อุดรธานี เขต 2 680140 : บ้านสงเปลือยดงสามสิบ มาลัย  บำรุงกูล ครู
76 สพป.อุดรธานี เขต 2 680141 : บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ นางสาวกรรณิการ์  แก้วเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
77 สพป.อุดรธานี เขต 2 680141 : บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ นางชัชชญา  เหง้าพรหมมินทร์ ครู
78 สพป.อุดรธานี เขต 2 680142 : บ้านทองอินทร์สวนมอญ นางสินีนาถ  ศิริบุตรวงษ์ ครู
79 สพป.อุดรธานี เขต 2 680130 : บ้านท่าสัง นางนาตยา  จันโทพลัง ครู
80 สพป.อุดรธานี เขต 2 680131 : บ้านโนนมะข่า นายสวาทวงศ์  ดวงคำน้อย ครู
81 สพป.อุดรธานี เขต 2 680172 : บ้านโนนหนองม่วง นางบุษบา  วงษ์ดี ครู
82 สพป.อุดรธานี เขต 2 680173 : บ้านกุดจิก นางทัศนีย์  เกษจ้อย ครู
83 สพป.อุดรธานี เขต 2 680173 : บ้านกุดจิก สุธาสินี  ศรีวงศา เจ้าหน้าที่พัสดุ
84 สพป.อุดรธานี เขต 2 680174 : บ้านหนองหว้า นายณรงค์  แสงพระเวช ครูธุรการ
85 สพป.อุดรธานี เขต 2 680192 : บ้านหนองแวง นางอรทัย   แก้วพนา ครู
86 สพป.อุดรธานี เขต 2 680129 : บ้านห้วยบงดงมะไฟ นายพายุ  ชัยคำภา ครู
87 สพป.อุดรธานี เขต 2 680169 : บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง นายประยุทธศิลป์  กุมพล ครู
88 สพป.อุดรธานี เขต 2 680170 : บ้านโคกผักหวานโนนรังษี นางสาวอินทิรา  เศษอ่อน ครู
89 สพป.อุดรธานี เขต 2 680170 : บ้านโคกผักหวานโนนรังษี วิลาวรรณ  โคตมะณี ครู
90 สพป.อุดรธานี เขต 2 680617 : บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ นางมลฤดี  แสนเมือง ครู
91 สพป.อุดรธานี เขต 2 680617 : บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ ครู
92 สพป.อุดรธานี เขต 2 680621 : บ้านคำเต้าแก้วหินลาด นายสากล  วงษ์ทอง ครู
93 สพป.อุดรธานี เขต 2 680622 : บ้านหนองแสงแสงแก้ว นายมานพ  โคกแปะ พนักงานราชการ
94 สพป.อุดรธานี เขต 2 680623 : บ้านตาดโตนไร่เดชา นางสาวสาวิตรี  โคตรวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
95 สพป.อุดรธานี เขต 2 680647 : บ้านโคกสง่า นางบังอร  พงษ์กล้าศึก ครู
96 สพป.อุดรธานี เขต 2 680648 : บ้านม่วงดง นายภูมินทร์   ภูธนกรานต์ พนักงานราชการ
97 สพป.อุดรธานี เขต 2 680646 : บ้านหาดสถาพร นายเอกชัย  จำนงค์นิจ ครู
98 สพป.อุดรธานี เขต 2 680646 : บ้านหาดสถาพร นางจุฑาทิพย์  ชะชำ ครู
99 สพป.อุดรธานี เขต 2 680643 : ชุมชนทมป่าข่า วีรยุทธ  ภูนาโพธิ์ ครู
100 สพป.อุดรธานี เขต 2 680644 : บ้านทมนางาม นายนพดล  ปัญสังกา ครู
101 สพป.อุดรธานี เขต 2 680645 : บ้านค้อน้อย นางสาวอุไร  คำภาแก้ว ครู
102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680645 : บ้านค้อน้อย วัชรพงษ์  มีนา ครู
103 สพป.อุดรธานี เขต 2 680616 : อนุบาลโนนสะอาด นางกาญจนา  มนัสสิลา ครู
104 สพป.อุดรธานี เขต 2 680618 : บ้านหัวฝาย นางสมบูรณ์  ชาลีเปรี่ยม ครู
105 สพป.อุดรธานี เขต 2 680619 : บ้านม่วงเฒ่า นายณัฐพงษ์   โฮงคําเเก้ว ครู
106 สพป.อุดรธานี เขต 2 680620 : บ้านโสกรังโนนสว่าง นายสิทธิศักดิ์  ปัทนาถา ครู
107 สพป.อุดรธานี เขต 2 680624 : บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง นางสาวศิรินรา  บุดดานอก ครู
108 สพป.อุดรธานี เขต 2 680626 : ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว นางสาวกชพรรณ  จันทรเสนา ครูผู้ช่วย
109 สพป.อุดรธานี เขต 2 680627 : บ้านโนนสำราญ นางสาวเครือวัลย์  โพธิ์กันโย ครูอัตราจ้าง
110 สพป.อุดรธานี เขต 2 680628 : บ้านกุดขนวน นายชัยวัฒน์  อรรคนันท์ ครู
111 สพป.อุดรธานี เขต 2 680629 : บ้านโคกล่าม นายไพศาล  คำชารี ครู
112 สพป.อุดรธานี เขต 2 680630 : บ้านกระเบื้องโนนทิง นายรุ่งเรือง  ศรีหาโคตร ครู
113 สพป.อุดรธานี เขต 2 680632 : บ้านหนองโก นางขัตติยา  คงสมบัติ ครู
114 สพป.อุดรธานี เขต 2 680633 : บ้านบะยาว นางสาวณัฐฐานิตา  ไผ่ตง ครู
115 สพป.อุดรธานี เขต 2 680634 : บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ ประเสริฐ  สายมนตรี ครู
116 สพป.อุดรธานี เขต 2 680635 : บ้านโพธิ์ศรีสําราญ นางปภาดา  โพธิ์สิม ครู
117 สพป.อุดรธานี เขต 2 680637 : บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ นายสุรเกียรติ  ทาสี ครู
118 สพป.อุดรธานี เขต 2 680638 : ห้วยแสงอรุณวิทยา นายประสงค์  โทวันนัง ครู
119 สพป.อุดรธานี เขต 2 680638 : ห้วยแสงอรุณวิทยา นางสาวคมดาว  พุทธโคตร ครู
120 สพป.อุดรธานี เขต 2 680636 : บ้านหนองกุง นายสนั่น  อามาตย์สมบัติ ครู
121 สพป.อุดรธานี เขต 2 680639 : บ้านนาเหล่า ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธศักดิ์  มีนาพา ครูชำนาการ
122 สพป.อุดรธานี เขต 2 680640 : บ้านโนนทองคำเจริญ นางจารุภัทร  โฆษณา ครู
123 สพป.อุดรธานี เขต 2 680641 : บ้านโนนจำปาประชาสรรค์ นายประยงค์  พรมรี ครู
124 สพป.อุดรธานี เขต 2 680642 : บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ นายภัคพล  ศรีเชียงสา ครู
125 สพป.อุดรธานี เขต 2 680441 : ชุมชนจำปี นายเรืองเดช  ถำวาปี ครู
126 สพป.อุดรธานี เขต 2 680442 : บ้านโนนสูง นายพายุ  ภูคำวงษ์ ผู้อำนวการโรงเรียน
127 สพป.อุดรธานี เขต 2 680442 : บ้านโนนสูง นายพงศภัค  ปัญญาใส ครู
128 สพป.อุดรธานี เขต 2 680443 : บ้านโคกน้อย นางผ่องศรี   บุญจะนะ ครู
129 สพป.อุดรธานี เขต 2 680471 : บ้านดูนเลา นายบล  นนทะชัย ครู
130 สพป.อุดรธานี เขต 2 680472 : บ้านโนนม่วง นางสาวอมร  สิทธิโชติ ครู
131 สพป.อุดรธานี เขต 2 680454 : บ้านกุดนาค้อ นางศิริการณ์  ตาปราบ ครู
132 สพป.อุดรธานี เขต 2 680455 : บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ นางอรวรรณ  ไชยคำ ครู
133 สพป.อุดรธานี เขต 2 680457 : บ้านป่าหวาย นางเพ็ญพร  แก้วกาหลง ครู
134 สพป.อุดรธานี เขต 2 680457 : บ้านป่าหวาย นางเพ็ญพร  แก้วกาหลง ครู
135 สพป.อุดรธานี เขต 2 680445 : บ้านนายูง นางสาวสุปรานี  จันทรัตน์ ครู
136 สพป.อุดรธานี เขต 2 680446 : บ้านโคกหนองแวง นางสุดารัตน์  ศรีอุดม ครู
137 สพป.อุดรธานี เขต 2 680446 : บ้านโคกหนองแวง จีรพร  วรรณกุล บุคลากรคณิตศาสตร์
138 สพป.อุดรธานี เขต 2 680447 : บ้านหนองกุงปาว นายปกรณ์  บุตรอินทร์ ครู คศ.3
139 สพป.อุดรธานี เขต 2 680448 : บ้านคำดอกไม้ สิริมน  วรรณกุล พนักงานราชการ
140 สพป.อุดรธานี เขต 2 680458 : บ้านห้วยผึ้ง นายสาคร  ทิพนัส ครู
141 สพป.อุดรธานี เขต 2 680458 : บ้านห้วยผึ้ง นางนุจรา  วงศ์พิมสอน ครู
142 สพป.อุดรธานี เขต 2 680459 : บ้านสามขา นางวชิรา  จันทคัต ครู
143 สพป.อุดรธานี เขต 2 680459 : บ้านสามขา นายวชิรศักดิ์  กองสี ครู
144 สพป.อุดรธานี เขต 2 680460 : บ้านสมดี นางสาวปาริฉัตร  บอมโคตร ครูอัตราจ้าง
145 สพป.อุดรธานี เขต 2 680460 : บ้านสมดี นายยุทธนา  วิบูลย์กุล พนักงานราชการ
146 สพป.อุดรธานี เขต 2 680456 : บ้านโปร่ง นางสุภาพันธ์  เบย์เลย์ ครู
147 สพป.อุดรธานี เขต 2 680440 : บ้านห้วยวังปลา นางอนงนาถ  นามโส ครู
148 สพป.อุดรธานี เขต 2 680437 : อนุบาลศรีธาตุ นายกฤษฎา  ศรีสุขาติ ครู
149 สพป.อุดรธานี เขต 2 680438 : บ้านโคกศรี นางอรอนงค์  ยามา ครู
150 สพป.อุดรธานี เขต 2 680439 : บ้านกอก นายศรายุทธ  จิรวัฒนานันต์ ครู
151 สพป.อุดรธานี เขต 2 680449 : บ้านหนองนกเขียน นางสาวปูชิตา  จันทรทิพย์ ครู
152 สพป.อุดรธานี เขต 2 680450 : บ้านคำม่วง นางทัศนีย์  เผ่าเวียงคำ ครู
153 สพป.อุดรธานี เขต 2 680451 : บ้านโคกก่อง นางสาวนิตยาภรณ์  วรรณกุล ครู
154 สพป.อุดรธานี เขต 2 680452 : บ้านป่าไร่ นายสุพจน์  คำกอง ครู
155 สพป.อุดรธานี เขต 2 680463 : คำเมยวิทยาคม นางปริศนา  หอมสมบัติ ครู
156 สพป.อุดรธานี เขต 2 680463 : คำเมยวิทยาคม ว่าที่พันตรีปรีชา  สิทธิโชติ ครู
157 สพป.อุดรธานี เขต 2 680464 : คำกุงประชานุกูล นางพัชราภรณ์  ศรีสุนาครัว ครู
158 สพป.อุดรธานี เขต 2 680465 : บ้านโคกกลาง นายธวัฒน์ชัย  ภูคะเณร ครู
159 สพป.อุดรธานี เขต 2 680466 : บ้านคำบอน นางสาววันเพ็ญ  วรรณกุล ครูอัตราจ้าง
160 สพป.อุดรธานี เขต 2 680467 : คำค้อพิทยศึกษา นางศราภรณ์  ฤทธิมาลย์ ครู
161 สพป.อุดรธานี เขต 2 680467 : คำค้อพิทยศึกษา นายอุทิตย์  ชูพรหมวงศ์ ครู
162 สพป.อุดรธานี เขต 2 680468 : สามัคคีวิทยาคาร พิมลวรรณ  ร่มวาปี ครู
163 สพป.อุดรธานี เขต 2 680453 : บ้านหนองท่มคำเจริญ นายชัยชนะ  พรมคำมูล ครู
164 สพป.อุดรธานี เขต 2 680470 : บ้านโนนอำนวย นางสาวบุษบง  ประพงษ์ ครู
165 สพป.อุดรธานี เขต 2 680676 : ดงง่ามนางาม ภาณุเดช  แสนบุญเมือง ครูผู้ช่วย
166 สพป.อุดรธานี เขต 2 680677 : บ้านท่าลาด นางสาวมณีวรรณ  จ่าบุญ ครู
167 สพป.อุดรธานี เขต 2 680678 : *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง จตุพร  ผาดวงดี ครู
168 สพป.อุดรธานี เขต 2 680685 : บ้านนาแก นายสะอาด  บุญหล้า ครู
169 สพป.อุดรธานี เขต 2 680686 : บะยาวพัฒนาศึกษา นายวิรยุทธ  ชัยดินี ผู้อำนวยการ
170 สพป.อุดรธานี เขต 2 680686 : บะยาวพัฒนาศึกษา นายธวัชชัย  จันทะรัด ครู
171 สพป.อุดรธานี เขต 2 680687 : บ้านนาตาดนาโปร่ง นางขวัญนภา  ราชชมภู ครู
172 สพป.อุดรธานี เขต 2 680688 : บ้านโคกเล้า นางสาวกันต์ฌยาน์  จันทร์ฤาชัย ครู คศ.2
173 สพป.อุดรธานี เขต 2 680689 : บ้านนานกชุมนาชุมพร นางสาวปภัสสร  ฤทธิ์มนตรี ครู
174 สพป.อุดรธานี เขต 2 680690 : โคกสว่างดงง่ามน้อย นายคำไมล์  พนมเขต ครู คศ.3
175 สพป.อุดรธานี เขต 2 680691 : บ้านคำยาง นายจอมพล  พวงประโคน ครู
176 สพป.อุดรธานี เขต 2 680691 : บ้านคำยาง พรณภา  วรรณพราหมณ์ ครู
177 สพป.อุดรธานี เขต 2 680691 : บ้านคำยาง วิชชุลดา  วอแพง ครู
178 สพป.อุดรธานี เขต 2 680691 : บ้านคำยาง นายปิยวัฒน์  กิ่งคำ ครู
179 สพป.อุดรธานี เขต 2 680692 : ผาสุกประชานุกูล นางสาวศรินยา  วงศ์สิงห์ ครูชำนาญการ
180 สพป.อุดรธานี เขต 2 680693 : บ้านดงกลาง นายอุทิศ  เนาวราช ครู
181 สพป.อุดรธานี เขต 2 680694 : บ้านคำน้อย นางสาววันเพ็ญ  สิทธิโชติ ครู
182 สพป.อุดรธานี เขต 2 680695 : บ้านคำจวง นายสุนทร  สุริยะจันทร์ ครูผู้ช่วย
183 สพป.อุดรธานี เขต 2 680695 : บ้านคำจวง อธิคม  ศรีธรรมบุตร ครูวิกฤต
184 สพป.อุดรธานี เขต 2 680696 : ดานใหญ่พิทยาคาร นายทรงกลด  เกษจันทร์ ครู
185 สพป.อุดรธานี เขต 2 680697 : บ้านผาทอง นายกนกพล  นาฤทธิ์ ครู
186 สพป.อุดรธานี เขต 2 680698 : คำไฮพิทยาคม นายเอกชัย  แว่นพิมาย ครู
187 สพป.อุดรธานี เขต 2 680699 : บ้านวังทอง นายปราโมทย์  ราชชมภู ครู
188 สพป.อุดรธานี เขต 2 680682 : สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ นายคงศิลป์  เครื่องประดับ ครู
189 สพป.อุดรธานี เขต 2 680679 : อนุบาลวังสามหมอ นายแสงทอง  ภักดิ์สงศรี ครู
190 สพป.อุดรธานี เขต 2 680680 : หาญใจพิทยาคม นายชวฤทธิ์  โพธิ์นิล ครู
191 สพป.อุดรธานี เขต 2 680681 : บ้านไทยสมพร นายนิกร  ภูถมนิล ครู
192 สพป.อุดรธานี เขต 2 680683 : บ้านหนองกุงทับม้า นายแสง  มีดี ครู
193 สพป.อุดรธานี เขต 2 680684 : บ้านโนนสวาง นางดวงจันทร์  ไชยชิต ครู
194 สพป.อุดรธานี เขต 2 680675 : หนองไผ่พรเจริญ นายปรีชา  ขวัญบาง ครู
195 สพป.อุดรธานี เขต 2 680673 : บ้านโคกสะอาด นายรุ่งเสน่ห์  ศรีหริ่ง ครู
196 สพป.อุดรธานี เขต 2 680673 : บ้านโคกสะอาด ประภา  ผาอาจ ครู
197 สพป.อุดรธานี เขต 2 680674 : บ้านคำโคกสูง นายชำนาญวิทย์  ดวงศรี ครู
198 สพป.อุดรธานี เขต 2 680674 : บ้านคำโคกสูง นายปรีดี  สว่างวงศ์ ครู
199 สพป.อุดรธานี เขต 2 680671 : เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ นางประนอม  รามะโคตร ครู
200 สพป.อุดรธานี เขต 2 680672 : บ้านหนองหญ้าไซ นายอรรถพล  ไพศาล ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
201 สพป.อุดรธานี เขต 2 680672 : บ้านหนองหญ้าไซ นายณัฐพศิน  สุพันธนันท์ ครู
202 สพป.อุดรธานี เขต 2 680738 : อนุบาลหนองแสง นางสาวศุภักษร  บูรณ์เจริญ ครู
203 สพป.อุดรธานี เขต 2 680740 : บ้านสามเหลี่ยม นางสาวนฤมล  จิตตะรัตน์ ครู
204 สพป.อุดรธานี เขต 2 680741 : บ้านหนองประเสริฐ นายสุรพล  จันทร์มณพล ครู
205 สพป.อุดรธานี เขต 2 680742 : บ้านหนองหว้า นายเฉลิม  บุญลือ ครู
206 สพป.อุดรธานี เขต 2 680743 : บ้านโนนเชียงค้ำ นางสาวแพงศรี  ขุนพรม ครู
207 สพป.อุดรธานี เขต 2 680743 : บ้านโนนเชียงค้ำ นางสาวปาณิสรา  จุฬารัตนานุกูล ครู
208 สพป.อุดรธานี เขต 2 680745 : ทับกุงประชานุกูล นางสาวภัทรวลัญช์  ชมมอญ ครู
209 สพป.อุดรธานี เขต 2 680749 : บ้านหนองบัว นายภัทรวัฒน์  ประทุมศาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.อุดรธานี เขต 2 680750 : บ้านนาดีโคกกลาง ภิรดา  น้อนสิม บุคลากรคณิตศาสตร์
211 สพป.อุดรธานี เขต 2 680750 : บ้านนาดีโคกกลาง นางสาวไขนภาพัชร  บุญราช ครู
212 สพป.อุดรธานี เขต 2 680751 : บ้านนาฝาย นางสาวรัตนา  แสนหานะ ครู
213 สพป.อุดรธานี เขต 2 680755 : บ้านโคกศรีห้วยยาง นางณิชารีย์  วนาใส ครูชำนาญการ
214 สพป.อุดรธานี เขต 2 680755 : บ้านโคกศรีห้วยยาง สรัญญา  กียะกูล ครูผู้ช่วย
215 สพป.อุดรธานี เขต 2 680752 : บ้านทับไฮ นายชำนาญ  ชำนิยันต์ ครู
216 สพป.อุดรธานี เขต 2 680754 : บ้านท่ายม นายพีระพงษ์  นรารักษ์ ครู
217 สพป.อุดรธานี เขต 2 680748 : บ้านแสงสว่าง นายมนูพันธุ์  จำปาวงค์ ครู
218 สพป.อุดรธานี เขต 2 680748 : บ้านแสงสว่าง นายจิรพันธ์  ภักดิ์จรุง ครู
219 สพป.อุดรธานี เขต 2 680739 : บ้านโคกสว่าง นางประภัสสร  กุลสุข พนักงานราชการ
220 สพป.อุดรธานี เขต 2 680744 : คำบอนประชาสรรค์ นายประวิทย์  จิตสวา ครู
221 สพป.อุดรธานี เขต 2 680746 : บ้านหนองแสง นายอิทธิพล  ปัตถาวโร ครู
222 สพป.อุดรธานี เขต 2 680810 : อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ศุภชัย  บำรุงภักดี ครู
223 สพป.อุดรธานี เขต 2 680811 : บ้านนาม่วง นายทวีศักดิ์  หาญกล้า ครู
224 สพป.อุดรธานี เขต 2 680811 : บ้านนาม่วง นายสมควร  เสนาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.อุดรธานี เขต 2 680811 : บ้านนาม่วง นายสุทธิศักดิ์  ไกรจันทร์ ครู
226 สพป.อุดรธานี เขต 2 680812 : บ้านโนนสา นางสาวเจนจิรา  นามมาลา ครูผู้ช่วย
227 สพป.อุดรธานี เขต 2 680813 : บ้านโนนแสวง นายพิเชาวน์  องค์อนุรักษ์ ครู
228 สพป.อุดรธานี เขต 2 680818 : บ้านโคกสีวังแสง นายโสภณ  ภูมิสุราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง
229 สพป.อุดรธานี เขต 2 680818 : บ้านโคกสีวังแสง นายบุญชัย  อนุพุก ครู
230 สพป.อุดรธานี เขต 2 680819 : บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นางสุกัญญา  ชาวอุทัย ครู
231 สพป.อุดรธานี เขต 2 680819 : บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นางทองพูล  กิตติธีระศานต์ ครู
232 สพป.อุดรธานี เขต 2 680820 : บ้านเชียงกรม นางแสงแก้ว  อิทธิพรม ครู
233 สพป.อุดรธานี เขต 2 680820 : บ้านเชียงกรม นางสาวบุญเต็ม  รักษาภายใน ครู
234 สพป.อุดรธานี เขต 2 680821 : บ้านโนนทรายฟอง นางศิรินภา  ธรรมผาลา ครู
235 สพป.อุดรธานี เขต 2 680817 : บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว นายสุรสิทธิ์  บุญแก้ว ครู
236 สพป.อุดรธานี เขต 2 680814 : บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) นางสาวกนกวรรณ  วงแสน ครูอัตราจ้าง
237 สพป.อุดรธานี เขต 2 680814 : บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) นางสุวิมล  ศรีลุนช่าง ครู
238 สพป.อุดรธานี เขต 2 680815 : บ้านสะอาดนามูล นางสาวณัฐธิดา  ใจอ่อน พนักงานราชการ
239 สพป.อุดรธานี เขต 2 680816 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางธันธีรา  จอดนอก ครู
240 สพป.อุดรธานี เขต 2 680809 : บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก นางภรณี  พงษ์สิทธิศักดิ์ ลูกจ้าง
241 สพป.อุดรธานี เขต 2 680806 : บ้านอุ่มจาน นางมัลลิกา  จันทรวงษา ครู
242 สพป.อุดรธานี เขต 2 680806 : บ้านอุ่มจาน อัจฉรา  จันทจิตร ครูผู้ช่วย
243 สพป.อุดรธานี เขต 2 680807 : บ้านโพนทอง นางพิมพ์ผกา   จันบุดศรี ครู
244 สพป.อุดรธานี เขต 2 680808 : บ้านเมืองปัง นายสากล  วงแสน ครู