รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุดรธานี เขต 3 680542 : บ้านกั้งโนนสะอาด นายวิทยา  สุทธศรี รองผู้อำนวยการ
2 สพป.อุดรธานี เขต 3 680542 : บ้านกั้งโนนสะอาด วิลาวัลย์  พิลาพรม ครู
3 สพป.อุดรธานี เขต 3 680543 : บ้านหนองกล้า โฉมฉาย  สีแสงน้อย ครู
4 สพป.อุดรธานี เขต 3 680544 : บ้านหนองเต่าดอนหายโศก อารีย์พร  นวนไชยดี พนักงานราชการ
5 สพป.อุดรธานี เขต 3 680544 : บ้านหนองเต่าดอนหายโศก วรัญญา  เรียบร้อย ครู
6 สพป.อุดรธานี เขต 3 680545 : บ้านบ่อคํา กาญจนาพร  คำแพงราช ครูค.ศ.1
7 สพป.อุดรธานี เขต 3 680545 : บ้านบ่อคํา ธรรมรัตน์  ธรรมพุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.อุดรธานี เขต 3 680568 : บ้านนาอุดม ประเวช  ประกิระสา เจ้าหน้าที่พัสดุ
9 สพป.อุดรธานี เขต 3 680568 : บ้านนาอุดม เจนจิรา  ยังศรีนารถ ธุรการ
10 สพป.อุดรธานี เขต 3 680525 : บ้านดูนประชารัฐ นายลือชัย  โทนา ครู
11 สพป.อุดรธานี เขต 3 680525 : บ้านดูนประชารัฐ ชุรีพร  ศรีมานพ ธุรการ
12 สพป.อุดรธานี เขต 3 680526 : บ้านคำอ้อ คณวัฒน์  ทองจริง ครู
13 สพป.อุดรธานี เขต 3 680527 : บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สุวิมล  ภูมิศรีแก้ว ครู
14 สพป.อุดรธานี เขต 3 680527 : บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) นายทรงศักดิ์  เหมือนสีเลา ครู
15 สพป.อุดรธานี เขต 3 680527 : บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) ยุทธศักดิ์  หินนนท์ ครู ค.ศ.2
16 สพป.อุดรธานี เขต 3 680528 : บ้านปูลู ธนันพัชร์  ศรีหาเจียม ครูธุรการ
17 สพป.อุดรธานี เขต 3 680530 : บ้านหันน้อย ธัญญารัตน์   ทำไหม ครู
18 สพป.อุดรธานี เขต 3 680530 : บ้านหันน้อย ชาติชาย  สุวรรณวิจิตร ครู
19 สพป.อุดรธานี เขต 3 680531 : ธาตุดอนตูม คิดสยาม  แสงคำ ครู
20 สพป.อุดรธานี เขต 3 680532 : บ้านยา วารณี  ทิวาพัฒน์ ครู
21 สพป.อุดรธานี เขต 3 680533 : บ้านหนองผือ พุฒิพงศ์  ดอกศร ครู
22 สพป.อุดรธานี เขต 3 680551 : บ้านป่าก้าว นายสระพงษ์  ประเสริฐ ครู
23 สพป.อุดรธานี เขต 3 680551 : บ้านป่าก้าว วัชราภรณ์  ชัยคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.อุดรธานี เขต 3 680555 : บ้านหนองกุงดอนบาก วาสนา  พจนา ครู
25 สพป.อุดรธานี เขต 3 680557 : บ้านนาฮัง นางสาวเฌอกานต์  ลุนสะแกวงษ์ ครู
26 สพป.อุดรธานี เขต 3 680557 : บ้านนาฮัง นางเรณู  บุญใบ ครู
27 สพป.อุดรธานี เขต 3 680558 : บ้านผักตบประชานุกูล วราพร   แก้วอุดม ครู
28 สพป.อุดรธานี เขต 3 680558 : บ้านผักตบประชานุกูล ปาริชาต  พงษ์ไทย ครู
29 สพป.อุดรธานี เขต 3 680559 : บ้านหนองบัว นางสาวธัญญารัตน์   ดวงพรม ครูธุรการ
30 สพป.อุดรธานี เขต 3 680569 : บ้านพังงู นางสาวปาริชาติ  แก้วแก่น ครูผู้ช่วย
31 สพป.อุดรธานี เขต 3 680570 : บ้านขาวัว นายวิเชียร  ปัญญาใส ครู
32 สพป.อุดรธานี เขต 3 680571 : บ้านพังซ่อน นายกำจรเดช  สุรเสียง ครู
33 สพป.อุดรธานี เขต 3 680572 : บ้านเรืองชัย กมลรัตน์  เบญจจินดา ครู
34 สพป.อุดรธานี เขต 3 680573 : บ้านโคกถาวรทรายงาม นายสุพิน  พันธ์พินิจ ครู
35 สพป.อุดรธานี เขต 3 680573 : บ้านโคกถาวรทรายงาม นางสมนึก  กินรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม
36 สพป.อุดรธานี เขต 3 680573 : บ้านโคกถาวรทรายงาม นายนิวัฒน์พันธุ์  เบญจจินดา ครู
37 สพป.อุดรธานี เขต 3 680574 : บ้านม่วง อริษา  อย่างสวย เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.อุดรธานี เขต 3 680574 : บ้านม่วง นางสาวดวงเดือน  คำนวลอินทร์ ครู
39 สพป.อุดรธานี เขต 3 680574 : บ้านม่วง นายเกียรติศักดิ์  ศิริบูรณ์ ครู
40 สพป.อุดรธานี เขต 3 680575 : บ้านนาดี สุดารัตน์  พละกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.อุดรธานี เขต 3 680575 : บ้านนาดี ประพจน์  แหวนหล่อ ครู
42 สพป.อุดรธานี เขต 3 680576 : บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว สาวิตรี  ศรีสอนดี ธุรการ
43 สพป.อุดรธานี เขต 3 680576 : บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว นายสายัณห์   มีจันที ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.อุดรธานี เขต 3 680576 : บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว กรณิการ์  บุญเกิด ครู
45 สพป.อุดรธานี เขต 3 680577 : บ้านหนองหญ้ารังกา นายคทาวุฒิ  บุตรลพ
46 สพป.อุดรธานี เขต 3 680577 : บ้านหนองหญ้ารังกา นางสาวปนิดา   สุวรรณศิลป์ ครููธรการ
47 สพป.อุดรธานี เขต 3 680554 : บ้านนางิ้ว นางทัศนีย์  เคนทวาย ครู
48 สพป.อุดรธานี เขต 3 680554 : บ้านนางิ้ว กฤตธิดา  ศรีภูวงษ์ ธุรการ
49 สพป.อุดรธานี เขต 3 680554 : บ้านนางิ้ว นิตยาวรรณ  เขจรสิทธิ์ ครู
50 สพป.อุดรธานี เขต 3 680567 : บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี จารุวรรณ  เทพเสนา ครู
51 สพป.อุดรธานี เขต 3 680553 : บ้านศาลา นายเติมศักดิ์   สมตา ครู
52 สพป.อุดรธานี เขต 3 680553 : บ้านศาลา วิไลวรรณ   แก้วบัณฑิต ครู
53 สพป.อุดรธานี เขต 3 680563 : บ้านโคกสว่างนาดี นางสุภาภรณ์  จันทร์สูง ครู
54 สพป.อุดรธานี เขต 3 680564 : บ้านสะคาม มะลินดา  สมศรีงาม ธุรการ
55 สพป.อุดรธานี เขต 3 680564 : บ้านสะคาม นิยดา  เจริญสุข ครู
56 สพป.อุดรธานี เขต 3 680564 : บ้านสะคาม นางสาวณภาภัช  บุญเรือง ครูเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
57 สพป.อุดรธานี เขต 3 680565 : บ้านโคกทุ่งยั้ง รัตนา  อำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.อุดรธานี เขต 3 680565 : บ้านโคกทุ่งยั้ง นายศักดิ์ศรี  อัตศรี ครู
59 สพป.อุดรธานี เขต 3 680566 : บ้านดอนยางเดี่ยว รวีวรรณ  พรหมแพง ครู
60 สพป.อุดรธานี เขต 3 680566 : บ้านดอนยางเดี่ยว วรรณะ  นันทานี ครู
61 สพป.อุดรธานี เขต 3 680560 : บ้านนิคมหนองตาล นางสาวแจ่มจิต  ศรึภูมั่น ครู
62 สพป.อุดรธานี เขต 3 680561 : บ้านโพนงาม ทิวาพร  หนูตอ ธุรการ
63 สพป.อุดรธานี เขต 3 680561 : บ้านโพนงาม ปรีชา  เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.อุดรธานี เขต 3 680561 : บ้านโพนงาม จารุณี  ทองเภาว์ ครู
65 สพป.อุดรธานี เขต 3 680562 : บ้านดงคำ กุหลาบ  แก้วหาวงศ์ ครู
66 สพป.อุดรธานี เขต 3 680562 : บ้านดงคำ นางพัฒชลิน  บัวป่า ธุรการ
67 สพป.อุดรธานี เขต 3 680562 : บ้านดงคำ นางจิราวรรณ  โซ่พิมาย ครู
68 สพป.อุดรธานี เขต 3 680546 : บ้านวังฮาง กัลยาณี  สุราช ครู
69 สพป.อุดรธานี เขต 3 680546 : บ้านวังฮาง จักรพรรดิ  พิทักษ์ ครู
70 สพป.อุดรธานี เขต 3 680546 : บ้านวังฮาง วิไลวรรณ  บุญภา ครูผู้ช่วย
71 สพป.อุดรธานี เขต 3 680547 : บ้านนาเยีย นายตระกูลชัย  พรหมแสงใส ครูโรงเรียนบ้านนาเยีย
72 สพป.อุดรธานี เขต 3 680548 : บ้านสร้อยพร้าว นางผดารัตน์   พรมมา ครู
73 สพป.อุดรธานี เขต 3 680548 : บ้านสร้อยพร้าว ปนัดดา   พิทักษ์ ครู
74 สพป.อุดรธานี เขต 3 680549 : บ้านหงษาวดี นิจติยา  ภาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.อุดรธานี เขต 3 680549 : บ้านหงษาวดี อัครชาติ  เกิดเดช ครูธุรการ
76 สพป.อุดรธานี เขต 3 680550 : บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ อรทิพย์  จันดาวัลย์ ครู
77 สพป.อุดรธานี เขต 3 680550 : บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ นางนันทิยา  แสนสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.อุดรธานี เขต 3 680541 : บ้านดอนนางคำ นางจริยา  บูรณสรรค์ ครู
79 สพป.อุดรธานี เขต 3 680537 : บ้านสะแบง พนาวรรณ  แสงศิลา ครู
80 สพป.อุดรธานี เขต 3 680538 : บ้านโนนนาสร้าง นิภาพร  จันทร์ดาประดิษฐ์ ครู
81 สพป.อุดรธานี เขต 3 680538 : บ้านโนนนาสร้าง นายกานตพงศ์  สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.อุดรธานี เขต 3 680539 : บ้านบ่อปัทม์ วิภารัตน์  เอี้ยงหลง ครูธุรการโรงเรียน
83 สพป.อุดรธานี เขต 3 680539 : บ้านบ่อปัทม์ นายศักดิ์สิทธิ์  ดวงจันทร์ ครู
84 สพป.อุดรธานี เขต 3 680540 : บ้านดงวังพัง น.ส.สุพรรษา  ศรีพันดอน ครู
85 สพป.อุดรธานี เขต 3 680509 : บ้านหนองสะหนาย อภิสิทธิ์  ใหม่วงษ์ ครู
86 สพป.อุดรธานี เขต 3 680510 : บ้านหนองบัวแดง ภีรวุฒิ  มณีทร ครู
87 สพป.อุดรธานี เขต 3 680510 : บ้านหนองบัวแดง SAOWARAK  HOMMARK ครู
88 สพป.อุดรธานี เขต 3 680511 : บ้านหนองไผ่พิทยาคม อิสระ  ห่อหุ้มดี ครู
89 สพป.อุดรธานี เขต 3 680516 : บ้านดงบากโนนสวรรค์ นางณะภาภรณ์  แหวนหล่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.อุดรธานี เขต 3 680516 : บ้านดงบากโนนสวรรค์ อิทธิพล  นนทะชิต ครู
91 สพป.อุดรธานี เขต 3 680517 : บ้านเพ็กคำบากหายโศก รณฤทธิ์  รัตนทิพย์ ตรู
92 สพป.อุดรธานี เขต 3 680517 : บ้านเพ็กคำบากหายโศก พัชรี  คำจันทร์ ธุรการ
93 สพป.อุดรธานี เขต 3 680518 : ชุมชนบ้านหนองเม็ก จุไรรัตน์  แดนดงยิ่ง ครู
94 สพป.อุดรธานี เขต 3 680519 : บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด นายเชาวลิต  อิทธิจันทร์ ธุรการโรงเรียน
95 สพป.อุดรธานี เขต 3 680524 : บ้านหนองนกทา นางสายสวาท  บัณฑิตรักการค้า ครู
96 สพป.อุดรธานี เขต 3 680521 : บ้านหนองตาใกล้ นางสุมาลี  ขุนทิพย์ทอง ธุรการ
97 สพป.อุดรธานี เขต 3 680522 : บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน เบญจวรรณ  ขันตีคำ ครู
98 สพป.อุดรธานี เขต 3 680522 : บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน นานนคร  ศรีโคตร พนักงานราชการ
99 สพป.อุดรธานี เขต 3 680522 : บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สิริรัตน์  ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.อุดรธานี เขต 3 680523 : บ้านเม็กดงเรือง ชิต  ชินวงค์ ครูธุรการ
101 สพป.อุดรธานี เขต 3 680523 : บ้านเม็กดงเรือง จุฬาวรรณ  อย่างสวย ครู
102 สพป.อุดรธานี เขต 3 680534 : บ้านต้องหนองสระปลา นางอรอนงค์  โลมิน ครู
103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680534 : บ้านต้องหนองสระปลา ปิยะ  แก้ววันทา ครู
104 สพป.อุดรธานี เขต 3 680535 : บ้านดงบังหนองเขื่อน นายวุฒิกร  วิรุณพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
105 สพป.อุดรธานี เขต 3 680535 : บ้านดงบังหนองเขื่อน พิริญานันท์  ศรีประทุมวงศ์ ครู
106 สพป.อุดรธานี เขต 3 680535 : บ้านดงบังหนองเขื่อน นางสาว อรอนงค์  นางสาวอรอนงค์ แก๊สสูงเนิน ธุรการ
107 สพป.อุดรธานี เขต 3 680536 : บ้านหนองบัวน้อย ชัยวัฒน์  แก้ววงษา ครู
108 สพป.อุดรธานี เขต 3 680512 : บ้านม่วงประชาบํารุง ประภัสสร  พรมสูตร ครู
109 สพป.อุดรธานี เขต 3 680513 : บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) ดาวพระศุกร์  ดอนตุ้มไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
110 สพป.อุดรธานี เขต 3 680513 : บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) กาญจนี  ฉันสิมา ครู
111 สพป.อุดรธานี เขต 3 680514 : บ้านหนองงิ้ว ศศิธร  แสนสระดี ครู
112 สพป.อุดรธานี เขต 3 680514 : บ้านหนองงิ้ว นางสาวจิรารักษ์  จิตราช ครู
113 สพป.อุดรธานี เขต 3 680515 : บ้านดงโพนยอ มัตติกา  ผิวบาง ครูอัตราจ้าง
114 สพป.อุดรธานี เขต 3 680508 : บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) นายวันชัย   ศิริสวัสดิ์ ครู
115 สพป.อุดรธานี เขต 3 680508 : บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) นิลุบล  วัจนสุนทร ครู
116 สพป.อุดรธานี เขต 3 680504 : อนุบาลหนองหานวิทยายน เปรมกมล  สงเสด ครูผู้ช่วย
117 สพป.อุดรธานี เขต 3 680504 : อนุบาลหนองหานวิทยายน ยุทธนา  อุ่นแก้ว ธุรการ
118 สพป.อุดรธานี เขต 3 680504 : อนุบาลหนองหานวิทยายน ธราสิน  ฤทธิ์เดช ครู
119 สพป.อุดรธานี เขต 3 680505 : บ้านหนองหาน (วันครู 2502) รัตติยา  พรหมอารักษ์ ครู
120 สพป.อุดรธานี เขต 3 680506 : บ้านเชียงงาม ปัญจา  ประวะโข ครู
121 สพป.อุดรธานี เขต 3 680506 : บ้านเชียงงาม นายอาคม  ปุณประเสริฐ ครู
122 สพป.อุดรธานี เขต 3 680507 : บ้านโสกหมู ประกาสิษฐ์  รูปสม ครู
123 สพป.อุดรธานี เขต 3 680700 : อนุบาลทุ่งฝน วงศ์เรียน  เหมือนสีเลา ครู
124 สพป.อุดรธานี เขต 3 680701 : บ้านท่าช่วง เด่นเดชา  คำสุข ครู
125 สพป.อุดรธานี เขต 3 680701 : บ้านท่าช่วง ทองใส  สมเทพ ครูชำนาญการพิเศษ
126 สพป.อุดรธานี เขต 3 680701 : บ้านท่าช่วง พัชรีพร  อุดชุมนารี ครู
127 สพป.อุดรธานี เขต 3 680701 : บ้านท่าช่วง นายปฏิภาณ  นักสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.อุดรธานี เขต 3 680702 : ชุมชนกุดค้า สุรศักดิ์  กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.อุดรธานี เขต 3 680702 : ชุมชนกุดค้า จุฑารัตน์   แก้วมาก ครูธุรการ
130 สพป.อุดรธานี เขต 3 680702 : ชุมชนกุดค้า นายเสถียร  โสภาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.อุดรธานี เขต 3 680703 : บ้านโนนสะอาด วราลักษณ์  พงษ์อุดม ธุรการ
132 สพป.อุดรธานี เขต 3 680704 : ธาตุน้อยก่อสำราญ พิชชาพร  เพียสา ครูธุรการ
133 สพป.อุดรธานี เขต 3 680704 : ธาตุน้อยก่อสำราญ สุดารัตน์  บรรเทาทุกข์ ครู
134 สพป.อุดรธานี เขต 3 680704 : ธาตุน้อยก่อสำราญ สมใจ  แก่นนาคำ ครู
135 สพป.อุดรธานี เขต 3 680705 : บ้านโพนสูง นางนิลุบล  ภาดี ครู
136 สพป.อุดรธานี เขต 3 680705 : บ้านโพนสูง หัสญาพร  ทิพโกมล ครู
137 สพป.อุดรธานี เขต 3 680705 : บ้านโพนสูง สไกร  สีทวนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.อุดรธานี เขต 3 680706 : บ้านทุ่งใหญ่ ปฐมพร   โหระสิงห์ ครู
139 สพป.อุดรธานี เขต 3 680706 : บ้านทุ่งใหญ่ วรรณรัตน์  โคกแปะ ครู
140 สพป.อุดรธานี เขต 3 680706 : บ้านทุ่งใหญ่ นายพิชิต  สท้านมานมินทร์ ครู
141 สพป.อุดรธานี เขต 3 680706 : บ้านทุ่งใหญ่ นางยุวธิดา  อุ่นแสง ธุรการ
142 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 : ชุมชนคำตานาหนองกุง จอมขวัญ  อินทะชุบ ครู
143 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 : ชุมชนคำตานาหนองกุง นายอภิเดช  พยัฆกาฬ ธุรการ
144 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 : ชุมชนคำตานาหนองกุง วิกานดา  โกศลพันธุ์ ครู
145 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 : ชุมชนคำตานาหนองกุง สำเนียง  แสงศิลา ครู
146 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 : ชุมชนคำตานาหนองกุง ประภาพร  พรหมสารา ครู
147 สพป.อุดรธานี เขต 3 680713 : บ้านคำเจริญ นางสาวปทุมรุ่ง  สุดโต ครู
148 สพป.อุดรธานี เขต 3 680714 : บุญมีศรีสว่าง นางณัฎฐา  ดงแสนสุข ครู
149 สพป.อุดรธานี เขต 3 680710 : บ้านโนนสมบูรณ์ ศกุลตลา  สายยางห้า ครู
150 สพป.อุดรธานี เขต 3 680710 : บ้านโนนสมบูรณ์ พิศมัย  ปาละรีย์ ครู
151 สพป.อุดรธานี เขต 3 680708 : บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา นายพงษ์จิต  วารินอินทร์ ครู
152 สพป.อุดรธานี เขต 3 680708 : บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา ยอดชาย  กุลวงค์ ครู
153 สพป.อุดรธานี เขต 3 680709 : บ้านนาชุมแสง นายวิชัย  ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.อุดรธานี เขต 3 680709 : บ้านนาชุมแสง เจนจิรา  ศิริบุตร ครู
155 สพป.อุดรธานี เขต 3 680707 : บ้านช้าง นางสุกันยา  ชาญประไพ ครู
156 สพป.อุดรธานี เขต 3 680707 : บ้านช้าง อัชบาล  ไปแดน ครู
157 สพป.อุดรธานี เขต 3 680711 : บ้านนาทม นายบัณฑิต  เหมือดอดทน ครู
158 สพป.อุดรธานี เขต 3 680711 : บ้านนาทม นายสุจินดา  โสภาพร ครู
159 สพป.อุดรธานี เขต 3 680711 : บ้านนาทม วิทวัส  มูลเสนา ธุรการ
160 สพป.อุดรธานี เขต 3 680721 : บ้านหนองแวงตาด สายทอง  จันทร์สุข ครู โรงเรียนบ้านหนอแวงตาด
161 สพป.อุดรธานี เขต 3 680721 : บ้านหนองแวงตาด คณาวัฒน์  ทองจริง ครูผู้ช่วย
162 สพป.อุดรธานี เขต 3 680732 : บ้านคำเลาะ นายศุภเชษฐ์  กล้าหาญ ครู
163 สพป.อุดรธานี เขต 3 680733 : บ้านคำน้ำทิพย์ กฤตพร  อนุมาตย์ ครู
164 สพป.อุดรธานี เขต 3 680733 : บ้านคำน้ำทิพย์ ทองคำ  โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
165 สพป.อุดรธานี เขต 3 680734 : บ้านคำบอน ศุภวัฒน์  เชื้อกรุงเทพ ครูผู้ช่วย
166 สพป.อุดรธานี เขต 3 680734 : บ้านคำบอน นายโยธิน   โลมิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
167 สพป.อุดรธานี เขต 3 680734 : บ้านคำบอน เยาวนาฏ  เริ่มศรี ครู
168 สพป.อุดรธานี เขต 3 680734 : บ้านคำบอน พัดษริดา  วารีชน ธุรการ
169 สพป.อุดรธานี เขต 3 680735 : บ้านวังชมภู นายมรกต  บาลนาคม พนักงานราชการ
170 สพป.อุดรธานี เขต 3 680736 : บ้านดงพัฒนา นายพรประสิทธิ์  สุขประเสริฐ ครู
171 สพป.อุดรธานี เขต 3 680736 : บ้านดงพัฒนา พรประสิทธิ์  สุขประเสริฐ ครู
172 สพป.อุดรธานี เขต 3 680737 : สยามกลการ 3 นายลักษมณ์พงศ์  ศรีนาง ครูผู้ช่วย
173 สพป.อุดรธานี เขต 3 680737 : สยามกลการ 3 นายชิตวัน  คำดวง ครู
174 สพป.อุดรธานี เขต 3 680737 : สยามกลการ 3 นางพิชญาภัค  ระดาดาษ ครู
175 สพป.อุดรธานี เขต 3 680715 : อนุบาลไชยวาน นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง ครู
176 สพป.อุดรธานี เขต 3 680716 : เพียปู่หนองเรือ ชูชาติ  มะลิวัลย์ ครูอัตราจ้าง
177 สพป.อุดรธานี เขต 3 680717 : ร่มเกล้า 2 พรรัตน์  อุตมะ ครู
178 สพป.อุดรธานี เขต 3 680718 : บ้านหนองแซง ลดารัตน์  ภูเด่นผา ครู
179 สพป.อุดรธานี เขต 3 680718 : บ้านหนองแซง นางสาวอุไรวรรณ  เพ็งพันธ์ ครู
180 สพป.อุดรธานี เขต 3 680719 : หนองแวงวิทยา แหวนทอง  มุงคุณแสน ครู
181 สพป.อุดรธานี เขต 3 680720 : บ้านคำยาง ณิชรัตน์  สีขาว ครู
182 สพป.อุดรธานี เขต 3 680727 : บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ ถาวร  เหลาทอง ครู
183 สพป.อุดรธานี เขต 3 680728 : บ้านคำม่วง นายเสน่ห์  กงซุย ครู
184 สพป.อุดรธานี เขต 3 680729 : บ้านห้วยยางชัยพร นฤดล  มัฆนาโส ครู
185 สพป.อุดรธานี เขต 3 680730 : บ้านป่าก้าว นางสาวปรียานุช  สิทธิพรม ครู
186 สพป.อุดรธานี เขต 3 680731 : บ้านโนนสมบูรณ์ ดรรชนี   เหล่าก้อนคำ ครู
187 สพป.อุดรธานี เขต 3 680731 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางสาวรสสุคนธ์  ทันยักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.อุดรธานี เขต 3 680731 : บ้านโนนสมบูรณ์ พรวิลัย  วิเชียรเครือ ครู
189 สพป.อุดรธานี เขต 3 680726 : บ้านหนองอิอู นายนิพนธ์  ยอดสวาท ครู
190 สพป.อุดรธานี เขต 3 680722 : บ้านหนองหลัก ชฎาภรณ์  พวกพิทักษ์ ธุรการโรงเรียน
191 สพป.อุดรธานี เขต 3 680723 : ชุมชนสะงวย พนิดา  โพธิราชา พนักงานราชการ
192 สพป.อุดรธานี เขต 3 680724 : บ้านนาปู-นากลาง นายรัศม์  เหล่าก้อนคำ ผู้อำนวยการโรนงเรียน
193 สพป.อุดรธานี เขต 3 680724 : บ้านนาปู-นากลาง สิทธิชัย  กาญจนวงกต ครู
194 สพป.อุดรธานี เขต 3 680725 : บ้านหัวหนองยาง นางสาวนงนุช  จันทร์รักษ์ ครู
195 สพป.อุดรธานี เขต 3 680725 : บ้านหัวหนองยาง นายสมชัย  รู้บุญ ครู
196 สพป.อุดรธานี เขต 3 680725 : บ้านหัวหนองยาง นางเกษร  ทริตชาติ พนักงานราชการ
197 สพป.อุดรธานี เขต 3 680238 : ชุมชนดงเย็นดงเย็นพรมประชาสรรค์ นางวชิรา  ภูมิวัฒนะ ครู
198 สพป.อุดรธานี เขต 3 680238 : ชุมชนดงเย็นดงเย็นพรมประชาสรรค์ ศิริพร  เสนาเจริญ ธุรการโรงเรียน
199 สพป.อุดรธานี เขต 3 680239 : บ้านป่าเป้า นางเจียมใจ  บุญทองล้วน ครู
200 สพป.อุดรธานี เขต 3 680243 : บ้านโนนหอม วรัญญู  จันทะรัตน์ ครู
201 สพป.อุดรธานี เขต 3 680243 : บ้านโนนหอม พัชรี  ลำพองพวง ครู
202 สพป.อุดรธานี เขต 3 680291 : บ้านดงแสนสุข นายพิชัย  ใหม่คามิ ครู
203 สพป.อุดรธานี เขต 3 680291 : บ้านดงแสนสุข เด่น  สอนแสง ครู
204 สพป.อุดรธานี เขต 3 680292 : บ้านโนนชัยศิลป์ วรุณยุพา  โยธากุล ครู
205 สพป.อุดรธานี เขต 3 680292 : บ้านโนนชัยศิลป์ รัตน์ติกาล   เกตุนอก ครู
206 สพป.อุดรธานี เขต 3 680280 : บ้านหนองลาด ศิรฎาพร  เค้ามูล เจ้าหน้าที่พัสดุ
207 สพป.อุดรธานี เขต 3 680280 : บ้านหนองลาด นางสาวสายฝน  แสนอินตา ครู
208 สพป.อุดรธานี เขต 3 680281 : บ้านโพธิ์ท่าเมือง นางสาวนิดาพร  ชารี ครู
209 สพป.อุดรธานี เขต 3 680281 : บ้านโพธิ์ท่าเมือง suphasinee  deesin ครู
210 สพป.อุดรธานี เขต 3 680282 : บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ปุญญานี  อุตตระทร ครู
211 สพป.อุดรธานี เขต 3 680282 : บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อรพิน  โคตวิทย์ ครู
212 สพป.อุดรธานี เขต 3 680282 : บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อรวรรณ  กิติพัฒน์มนตรี ครู
213 สพป.อุดรธานี เขต 3 680282 : บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย เบญจพร  พิกุลศรี ครู
214 สพป.อุดรธานี เขต 3 680283 : บ้านนามั่ง นายอนุกูล  สุวรรณไตร อัตราจ้าง
215 สพป.อุดรธานี เขต 3 680283 : บ้านนามั่ง นายลำพูน  บูชาศรีวงศ์ ครู
216 สพป.อุดรธานี เขต 3 680283 : บ้านนามั่ง นางรัตนี  มังธานี ครู
217 สพป.อุดรธานี เขต 3 680254 : บ้านนาคำพรสันติ นายพิชญานนท์  วัจนสุนทร ครู
218 สพป.อุดรธานี เขต 3 680254 : บ้านนาคำพรสันติ นายโกสินทร์  โชติพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
219 สพป.อุดรธานี เขต 3 680254 : บ้านนาคำพรสันติ สรัญรัชต์  ชาญสุวิทยานันท์ ครู
220 สพป.อุดรธานี เขต 3 680255 : บ้านหัวดงยาง นางชลดา   ศรีราชสญไทย พนักงานราชการ
221 สพป.อุดรธานี เขต 3 680256 : บ้านดอนขี้เหล็ก อุทัย  อินศิริ ครู
222 สพป.อุดรธานี เขต 3 680256 : บ้านดอนขี้เหล็ก ส.ต.ต.ไพบูลย์  ศรีบุญมี ครู
223 สพป.อุดรธานี เขต 3 680257 : บ้านนาดี กนกกร  พลโยธา ครูผู้ช่วย
224 สพป.อุดรธานี เขต 3 680257 : บ้านนาดี นางธนพร  งามจำปี พนักงานราชการ
225 สพป.อุดรธานี เขต 3 680258 : บ้านดงวัฒนา ปรเมนทร์  เกษนัด ครูผู้ช่วย
226 สพป.อุดรธานี เขต 3 680259 : บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ นายกมล  นายกมล รักษ์ธรณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
227 สพป.อุดรธานี เขต 3 680259 : บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ นางทองคูณ  แก่นจันทร์ ครู
228 สพป.อุดรธานี เขต 3 680261 : บ้านคำสง่าประชาสรรค์ บัณฑิต   วรรณราม ผู้อำนวยการโรงเรียน
229 สพป.อุดรธานี เขต 3 680261 : บ้านคำสง่าประชาสรรค์ นันทวัน  ท่าน้ำเที่ยง ครู
230 สพป.อุดรธานี เขต 3 680248 : บ้านโนนงามอุดมวิทย์ นันทะพร  คำหนาหนัก ครู
231 สพป.อุดรธานี เขต 3 680248 : บ้านโนนงามอุดมวิทย์ จุฬาริน  กฤษณา ครู
232 สพป.อุดรธานี เขต 3 680248 : บ้านโนนงามอุดมวิทย์ พิลัยพร   ทิพยาลัย ครู
233 สพป.อุดรธานี เขต 3 680275 : บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ บุญเรือน  อินทะนี ธุรการโรงเรียน
234 สพป.อุดรธานี เขต 3 680275 : บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ ภานุพงค์  พรมมา ครู
235 สพป.อุดรธานี เขต 3 680276 : บ้านวังคางฮูง นงลักษณ์  เสมียนกุล ครู
236 สพป.อุดรธานี เขต 3 680277 : บ้านท่าบ่อยาง อุไร  จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
237 สพป.อุดรธานี เขต 3 680277 : บ้านท่าบ่อยาง ทิพย์ทิวา  สมวงศ์ ครูอัตราจ้าง
238 สพป.อุดรธานี เขต 3 680278 : บ้านนาคำวัง pimlapat  wajasat ครูผู้ช่วย
239 สพป.อุดรธานี เขต 3 680278 : บ้านนาคำวัง นายสุรศักดิ์  สีเขียว ครู
240 สพป.อุดรธานี เขต 3 680278 : บ้านนาคำวัง นางอุมารินทร์  คำล้วน ครู
241 สพป.อุดรธานี เขต 3 680278 : บ้านนาคำวัง นางชนาธินาถ  ธรรมศิริ ครู
242 สพป.อุดรธานี เขต 3 680272 : บ้านนาไหม นางสาวปรียาภรณ์  อุตมะ ครูผู้ช่วย
243 สพป.อุดรธานี เขต 3 680272 : บ้านนาไหม นางสาวนัทพร  อุปสาร ครู
244 สพป.อุดรธานี เขต 3 680272 : บ้านนาไหม อรอุมา  สุทธิลักษณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
245 สพป.อุดรธานี เขต 3 680273 : บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ พงษ์ศักดิ์  กงช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
246 สพป.อุดรธานี เขต 3 680273 : บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ ชาญณรงค์  ตาละเต็ง ครู
247 สพป.อุดรธานี เขต 3 680273 : บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ นางสาวจุฑามาศ  บำรุงทรัพย์ ครูผู้ช่วย
248 สพป.อุดรธานี เขต 3 680274 : บ้านเมืองนาซำ พิบูลย์  ถานสีมี ครู
249 สพป.อุดรธานี เขต 3 680271 : บ้านดงหวาย สิริพร  ชัยปัญหา ครู
250 สพป.อุดรธานี เขต 3 680271 : บ้านดงหวาย รัตน์ดาวัลย์  มุนธานี พนักงานราชการ
251 สพป.อุดรธานี เขต 3 680264 : บ้านตูม พิณญาดา  โสระเสาร์ ครู
252 สพป.อุดรธานี เขต 3 680265 : บ้านทรายมูล นางสาวมัณฑิรา  วงษาเวียง ครูผู้ช่วย
253 สพป.อุดรธานี เขต 3 680265 : บ้านทรายมูล ผ่องศรี  นามพรมมา ครู
254 สพป.อุดรธานี เขต 3 680266 : บ้านเหล่าอุดม นางสาวดวงจันทร์  พรมนาไร่ ครู
255 สพป.อุดรธานี เขต 3 680266 : บ้านเหล่าอุดม อภิรักษ์  โคตรกำกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ
256 สพป.อุดรธานี เขต 3 680266 : บ้านเหล่าอุดม ศิริรัตน์  กุลวิเศษ ธุรการ
257 สพป.อุดรธานี เขต 3 680267 : บ้านดงยาง สมคิด  วงษ์คำหาญ ครู ชำนาญการ
258 สพป.อุดรธานี เขต 3 680267 : บ้านดงยาง บัญชา  พิพัฒนมงคลกิจ ครู
259 สพป.อุดรธานี เขต 3 680262 : บ้านจันทน์ วันวิสาร์  อัครปัญญา ครู
260 สพป.อุดรธานี เขต 3 680263 : บ้านหนองกาโนนสิมมา นายทนงศักดิ์  รัดอัน ครู
261 สพป.อุดรธานี เขต 3 680263 : บ้านหนองกาโนนสิมมา นายธวัชชัย  ดลบุญ ครู
262 สพป.อุดรธานี เขต 3 680252 : บ้านนาสีนวล วิภาภรณ์  ดอนภิรมย์ ครู
263 สพป.อุดรธานี เขต 3 680253 : บ้านโนนศรีทอง สุเมธากรณ์  ราชอินตา ครู
264 สพป.อุดรธานี เขต 3 680253 : บ้านโนนศรีทอง นายสุเมธากรณ์  ราชอินตา ครู
265 สพป.อุดรธานี เขต 3 680247 : บ้านชัย นางวิลาวัลย์  อุทิศบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ
266 สพป.อุดรธานี เขต 3 680249 : บ้านดงไพรวัลย์ แสงอุทัย  สุดเทวี ครู
267 สพป.อุดรธานี เขต 3 680250 : บ้านกล้วย จรรยา  โชคกลาง ครู
268 สพป.อุดรธานี เขต 3 680250 : บ้านกล้วย สถิตย์  ไพรสิงห์ ครู
269 สพป.อุดรธานี เขต 3 680250 : บ้านกล้วย สธิตย์ภิเดช  ชมภูนุช พนักงานราชการครู
270 สพป.อุดรธานี เขต 3 680251 : บ้านโนนสะอาด ศักดิ์ดา  แก้วก่า ครู
271 สพป.อุดรธานี เขต 3 680251 : บ้านโนนสะอาด อนุชิต  อาร้อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
272 สพป.อุดรธานี เขต 3 680246 : บ้านทุ่ง สุริยะ  พลงิ้ว ครูธุรการ
273 สพป.อุดรธานี เขต 3 680224 : บ้านนาโฮง ปานอนงค์  เพ็ญพาน ธุรการ
274 สพป.อุดรธานี เขต 3 680224 : บ้านนาโฮง ศุภาพิชญ์  ศรีนานาม พนักงานราชการ
275 สพป.อุดรธานี เขต 3 680224 : บ้านนาโฮง นายสมัคร  กิคอม ครู
276 สพป.อุดรธานี เขต 3 680225 : บ้านหนองไฮโนนสำราญ นิศมา  อำภาคำ ครู
277 สพป.อุดรธานี เขต 3 680225 : บ้านหนองไฮโนนสำราญ นางดอกจันทร์  สุทธิบริบาล ครู
278 สพป.อุดรธานี เขต 3 680260 : บ้านปอพาน นายวิสันต์   นาริโส ครู
279 สพป.อุดรธานี เขต 3 680260 : บ้านปอพาน พัชรินทร์  คมคาย ธุรการ
280 สพป.อุดรธานี เขต 3 680260 : บ้านปอพาน อังคลิตร  ภูผิวผัน ครู
281 สพป.อุดรธานี เขต 3 680260 : บ้านปอพาน นางปิยะมาศ  เจริญธรรม ครู
282 สพป.อุดรธานี เขต 3 680260 : บ้านปอพาน ธิภาพร  จูมศรี ครู
283 สพป.อุดรธานี เขต 3 680270 : บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ จิราวรรณ  พรหมจารย์ ครู
284 สพป.อุดรธานี เขต 3 680270 : บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ขจิต  ไชยคำ ครู
285 สพป.อุดรธานี เขต 3 680284 : บ้านหนองสองห้อง ศิริวรรณ  นรินทร์นอก ครู
286 สพป.อุดรธานี เขต 3 680284 : บ้านหนองสองห้อง วาทศิลป์  จำปานิล ครู
287 สพป.อุดรธานี เขต 3 680284 : บ้านหนองสองห้อง วันชนะ  แก้วเกิดมี ครูผู้ช่วย
288 สพป.อุดรธานี เขต 3 680284 : บ้านหนองสองห้อง นายกิติพงษ์  ไชยขันธ์ ครู
289 สพป.อุดรธานี เขต 3 680285 : บ้านถ่อนคำหวด นายอรรถการ  บุญประเสริฐ จนท.ธุรการ
290 สพป.อุดรธานี เขต 3 680285 : บ้านถ่อนคำหวด สุฑามาศ  ศรีนิกร ครู
291 สพป.อุดรธานี เขต 3 680242 : บ้านสมวิไล อ้อยใจ  เรียงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
292 สพป.อุดรธานี เขต 3 680242 : บ้านสมวิไล ศราวุฒิ  บุญชาญ ครู
293 สพป.อุดรธานี เขต 3 680244 : บ้านงิ้วมีชัย นางสาวปิยธิดา  สายอุดม ครู
294 สพป.อุดรธานี เขต 3 680244 : บ้านงิ้วมีชัย สุธาทิพย์  คงอนันต์ ครู
295 สพป.อุดรธานี เขต 3 680244 : บ้านงิ้วมีชัย นางสาวเพ็ญพร  จูมสวัสดิ์ ครู
296 สพป.อุดรธานี เขต 3 680244 : บ้านงิ้วมีชัย นางสาวอรอุมา   มาตย์จินดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
297 สพป.อุดรธานี เขต 3 680240 : บ้านตาดโนนทองหลาง ปราณี  ฉวีเวช ครู ชำนาญการพิเศษ
298 สพป.อุดรธานี เขต 3 680240 : บ้านตาดโนนทองหลาง โยธิน  ภูมิเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
299 สพป.อุดรธานี เขต 3 680240 : บ้านตาดโนนทองหลาง วรายุทธ  ตันโล ธุรการโรงเรียน
300 สพป.อุดรธานี เขต 3 680241 : บ้านโคกกลาง ธานินทร์  นวะสิมมา ครู
301 สพป.อุดรธานี เขต 3 680241 : บ้านโคกกลาง นายณรงค์  ศรีพันดอน ครู
302 สพป.อุดรธานี เขต 3 680286 : บ้านม่วง นางศิริลักษณ์  นามเกียรติ ครู
303 สพป.อุดรธานี เขต 3 680287 : บ้านเมืองไพร นางธนิดา  ขันตรี ครู
304 สพป.อุดรธานี เขต 3 680287 : บ้านเมืองไพร นางธนิดา  ขันตรี ครูชำนาญการ
305 สพป.อุดรธานี เขต 3 680287 : บ้านเมืองไพร นายมงคล  โพนสูง ครูชำนาญการพิเศษ
306 สพป.อุดรธานี เขต 3 680288 : บ้านศรีเมือง ฐิติพงษ์   ศรีบัวรินทร์ ครู
307 สพป.อุดรธานี เขต 3 680289 : บ้านหนองสว่าง นายอนุวัฒน์   ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
308 สพป.อุดรธานี เขต 3 680289 : บ้านหนองสว่าง นางสาวรุ่งฤดี   อัปมาตย์ ครู
309 สพป.อุดรธานี เขต 3 680289 : บ้านหนองสว่าง จิตรลัดดา  มูลสาร ครู
310 สพป.อุดรธานี เขต 3 680289 : บ้านหนองสว่าง นางสาววิศรุตา  สว่างวงศ์ ครู คศ
311 สพป.อุดรธานี เขต 3 680289 : บ้านหนองสว่าง ประภาพร  คำวันดี ครู
312 สพป.อุดรธานี เขต 3 680293 : กมลศิลป์สามัคคี สิริกัญญา  พรมรัตน์ ครูผู้ช่วย
313 สพป.อุดรธานี เขต 3 680293 : กมลศิลป์สามัคคี วิมลทิพย์  อุปนิสัยพล ครูชำนาญการพิเศษ
314 สพป.อุดรธานี เขต 3 680293 : กมลศิลป์สามัคคี ยุพิน  รามวิเศษ ครู
315 สพป.อุดรธานี เขต 3 680293 : กมลศิลป์สามัคคี อภิรักษ์  ว่องไว ธุรการโรงเรียน
316 สพป.อุดรธานี เขต 3 680228 : บ้านนาจาน ปรีดาภรณ์  อุทากิจ ครู
317 สพป.อุดรธานี เขต 3 680229 : บ้านฝาง นายเชิดชู  บูรณะพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
318 สพป.อุดรธานี เขต 3 680229 : บ้านฝาง นางสาววรรณภัทริสา  ผ่านชมภู ครูอัตราจ้าง
319 สพป.อุดรธานี เขต 3 680229 : บ้านฝาง พรพิมล  พลไทย ครู
320 สพป.อุดรธานี เขต 3 680231 : บ้านดงค้าพัฒนา จิราวัลย์  เกษโส ครู
321 สพป.อุดรธานี เขต 3 680290 : บ้านปากดง กนกวรรณ  แมดสถาน ครู
322 สพป.อุดรธานี เขต 3 680290 : บ้านปากดง มนทะกาล  นายมนทะกาล พิมพา ธุรการ
323 สพป.อุดรธานี เขต 3 680290 : บ้านปากดง ดวงจันทร์  เกษโสภา ครู
324 สพป.อุดรธานี เขต 3 680226 : กำแมดคำเจริญ นางสาวณัฏฐณิชา  ภูเวียงแก้ว ธุรการโรงเรียน
325 สพป.อุดรธานี เขต 3 680226 : กำแมดคำเจริญ ธราดร  สิงทุย จนท.ธุรการ
326 สพป.อุดรธานี เขต 3 680268 : ชุมชนวังทอง สาลินี  ชาดา ครู
327 สพป.อุดรธานี เขต 3 680268 : ชุมชนวังทอง นางวรรณภา  แก้วอุ่นเรือน ครู
328 สพป.อุดรธานี เขต 3 680269 : บ้านเหล่าหลวง วนัสนันท์  ทุมโนน้อย ครู
329 สพป.อุดรธานี เขต 3 680232 : ศรีขวัญเมือง สุวรรณี  ศรีเนตร ครู
330 สพป.อุดรธานี เขต 3 680232 : ศรีขวัญเมือง นางสาวอรวรรณ  วิเชียรเครือ เจ้าหน้าที่พัสดุ
331 สพป.อุดรธานี เขต 3 680232 : ศรีขวัญเมือง นิรมล  วะสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
332 สพป.อุดรธานี เขต 3 680232 : ศรีขวัญเมือง อนัญญา  คำสิงห์ศรี ครู
333 สพป.อุดรธานี เขต 3 680230 : พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ นายวินิจ  ชีพจำเป็น ครู
334 สพป.อุดรธานี เขต 3 680230 : พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สุธาสินี  ธาตุวิสัย ครู
335 สพป.อุดรธานี เขต 3 680227 : อนุบาลศรีสุทโธ พวงเพชร  ดุงศรีแก้ว ครู
336 สพป.อุดรธานี เขต 3 680227 : อนุบาลศรีสุทโธ นางสาวนารินทร์  คำตานิตย์ ครู
337 สพป.อุดรธานี เขต 3 680237 : บ้านโคกคำไหล นายวิจิตร   แปลกสินธุ์ ครู
338 สพป.อุดรธานี เขต 3 680237 : บ้านโคกคำไหล นายวรจิต  จันทร์สวย ครู
339 สพป.อุดรธานี เขต 3 680233 : บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี พัชรินทร์    นามคำมูล ครู
340 สพป.อุดรธานี เขต 3 680233 : บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี นายสานิตย์  นามคำมูล ครู
341 สพป.อุดรธานี เขต 3 680233 : บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี อภิชาติ  บรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
342 สพป.อุดรธานี เขต 3 680233 : บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี ฉัตรพงษ์  พาพิมพ์ ครู
343 สพป.อุดรธานี เขต 3 680234 : บ้านดงดารา ศิริลักษณ์  ก้านขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
344 สพป.อุดรธานี เขต 3 680234 : บ้านดงดารา มะลิวัลย์  สว่า ครูอัตราจ้าง
345 สพป.อุดรธานี เขต 3 680235 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางโภวาทินี  อุปนันท์ ครู
346 สพป.อุดรธานี เขต 3 680236 : บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปรียานุช  พรหมแสงใส พนักงานราชการ
347 สพป.อุดรธานี เขต 3 680236 : บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ชลลดา  สุขสำราญ ครูผู้ช่วย
348 สพป.อุดรธานี เขต 3 680236 : บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ นางสาวอัมพิกา  แก้วเกิด ครูอัตราจ้าง
349 สพป.อุดรธานี เขต 3 680776 : บ้านนายม นางอำพร  สติโรจน์ ครู
350 สพป.อุดรธานี เขต 3 680776 : บ้านนายม หนึ่งฤทัย  อินทรานุสรณ์ ครูผู้ช่วย
351 สพป.อุดรธานี เขต 3 680777 : บ้านดอนกลอย รัตติกาล  ศรีรักษา ครู
352 สพป.อุดรธานี เขต 3 680778 : บ้านไทย พัชราภรณ์  สมบูรณ์ ครู
353 สพป.อุดรธานี เขต 3 680778 : บ้านไทย พลวัฒน์  นันทะสอน ธุรการ
354 สพป.อุดรธานี เขต 3 680779 : หว้านใหญ่ประชาคม ณัชชา  บุญเกิด ครู
355 สพป.อุดรธานี เขต 3 680780 : บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ วนิดา  แก้วมุข ครู
356 สพป.อุดรธานี เขต 3 680780 : บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ วนิดา  แก้วมุข ครู
357 สพป.อุดรธานี เขต 3 680787 : บ้านดงยางน้อยโนนตาล นายสาคร  นามวงษ์ ครู
358 สพป.อุดรธานี เขต 3 680785 : บ้านดอนม่วง นางสาวจงรัก  พลเดช ครู
359 สพป.อุดรธานี เขต 3 680785 : บ้านดอนม่วง สถาปนีย์  ยศคำลือ ครู
360 สพป.อุดรธานี เขต 3 680785 : บ้านดอนม่วง จุฬารัตน์  ลุนชัยภา ครู
361 สพป.อุดรธานี เขต 3 680786 : บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) นางสาวจักษ์วิดา  พาดี ครู
362 สพป.อุดรธานี เขต 3 680782 : บ้านนาทรายน้ำรอด สมลักษณ์  ศรีไชยมูล ครู
363 สพป.อุดรธานี เขต 3 680783 : นานกหงส์เสรีมีชัย ณัฐณิชา  ศรีจันทร์ ครู
364 สพป.อุดรธานี เขต 3 680784 : บ้านถ่อนนาเพลิน นายณัฐพงษ์  งามจำปี ครู
365 สพป.อุดรธานี เขต 3 680788 : บ้านไชยวานโนนลือชัย ปิยะราช  พรมแสงใส ธุรการ
366 สพป.อุดรธานี เขต 3 680788 : บ้านไชยวานโนนลือชัย พัชรินทร์  ทองใบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
367 สพป.อุดรธานี เขต 3 680788 : บ้านไชยวานโนนลือชัย กัญญารัตน์  วงษ์ปัน ครู
368 สพป.อุดรธานี เขต 3 680773 : อนุบาลพิบูลย์รักษ์ ตวงนิตย์  นาทุม ครู
369 สพป.อุดรธานี เขต 3 680774 : บ้านโพธิ์ มุฐิฏา  สิงห์สุธรรม พนักงานราชการ
370 สพป.อุดรธานี เขต 3 680775 : บ้านดงยางพรพิบูลย์ นางหัสทยา   กาแก้วมิตรมาน ครู
371 สพป.อุดรธานี เขต 3 680775 : บ้านดงยางพรพิบูลย์ ละมุล  เวียงแก้ว ครู
372 สพป.อุดรธานี เขต 3 680781 : บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง ศิริรัตน์  แซ่โล้ ครู
373 สพป.อุดรธานี เขต 3 680781 : บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง อิทธิพล  นาทุม ครู
374 สพป.อุดรธานี เขต 3 680781 : บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง นางภาวนา  แก้วแสงใส ครู
375 สพป.อุดรธานี เขต 3 680781 : บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง กรรณิการ์   ศรีวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
376 สพป.อุดรธานี เขต 3 680790 : บ้านม่วงคอนสาย นายอาทิตย์  มุกดาม่วง ครู
377 สพป.อุดรธานี เขต 3 680790 : บ้านม่วงคอนสาย รักษ์ศักดิ์  บุญสิทธิ์ ครู
378 สพป.อุดรธานี เขต 3 680790 : บ้านม่วงคอนสาย กรรณิการ์  ดำเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
379 สพป.อุดรธานี เขต 3 680793 : บ้านหนองช้างคาวหนองบง สราวุธ  ร่มวาปี ครูธุรการ
380 สพป.อุดรธานี เขต 3 680793 : บ้านหนองช้างคาวหนองบง นางถาวร  บุญสิทธิ์ ครู
381 สพป.อุดรธานี เขต 3 680795 : บ้านคำแคนแก่นคูณ อัจฉรา  พลฤทธิ์ ครูธุรการ
382 สพป.อุดรธานี เขต 3 680795 : บ้านคำแคนแก่นคูณ นางวันทาวดี   ขนุนก้อน ครู
383 สพป.อุดรธานี เขต 3 680804 : บ้านค้อดอนแคน นายชุมสิน    แก้วสังข์ ครู
384 สพป.อุดรธานี เขต 3 680804 : บ้านค้อดอนแคน นายไชยภัทร  ฉลูทอง ครู
385 สพป.อุดรธานี เขต 3 680805 : บ้านวังแข้ พูนพิสมัย  ปัตตะนุ ครู
386 สพป.อุดรธานี เขต 3 680805 : บ้านวังแข้ ละอองดาว  กงซุย ธุรการ
387 สพป.อุดรธานี เขต 3 680800 : บ้านโนนทองอินทร์ จีรนันท์  มูลมีมา ครู
388 สพป.อุดรธานี เขต 3 680801 : บ้านหัวหนอง ทิพวรรณ  บุญญะรัง ครูผู้ช่วย
389 สพป.อุดรธานี เขต 3 680801 : บ้านหัวหนอง นายยุทณา  งิ้วลาย ธุรการ
390 สพป.อุดรธานี เขต 3 680799 : บ้านยางเหล่าสวนกล้วย นายธีรศักดิ์  เชิญชม ครู
391 สพป.อุดรธานี เขต 3 680799 : บ้านยางเหล่าสวนกล้วย วัชราภรณ์    ศูนย์จันทร์ ครู
392 สพป.อุดรธานี เขต 3 680797 : อนุบาลกู่แก้ว นายอิทธิพล  บัวฤทธิ์ ครูธุรการ
393 สพป.อุดรธานี เขต 3 680797 : อนุบาลกู่แก้ว นางสาวดาวเรือง  บุปผา ครู
394 สพป.อุดรธานี เขต 3 680802 : บ้านซำป่าหัน รัชนี  ทองเทพ ครู
395 สพป.อุดรธานี เขต 3 680803 : บ้านซำป่ารัง นางจิรกานต์  จันลาศรี ครู