รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680595 บ้านดงบัง ประมวล  ชมสีบาย ครู อนุมัติ
2 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680596 บ้านดงธาตุ มณี  พรมแสง ครู อนุมัติ
3 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680597 บ้านดงหวาย นายสุรพล  หริตกุล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
4 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680597 บ้านดงหวาย นางเมขลา  บุญสงค์ ครูผู้สอน อนุมัติ
5 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680598 บ้านหนองโนไชยวาน นายสุรชัย  นามโนรินทร์ ครู อนุมัติ
6 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680599 บ้านกุดจับ นางวิลาสินี  ทวีจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680599 บ้านกุดจับ นางสาวดอกรัก  แสนผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680600 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร นางสุภาวดี   สุทธิสา ครู อนุมัติ
9 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680600 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร พรศิริ  พิเภก พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
10 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680600 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร นางสมควร  น้อยเสนา ครู อนุมัติ
11 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680584 บ้านลำภู นางสาวรัตติกาล  ยศปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
12 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680584 บ้านลำภู นายทรงฤทธิ์  พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680578 บ้านขอนยูง นายสุวิทย์  คลังสามผง ครู อนุมัติ
14 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680579 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล นางจิราภรณ์   เหล็กกล้า ครู อนุมัติ
15 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680579 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล นายธนโชติ  ภูมิชัย ครู อนุมัติ
16 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680582 บ้านหนองกุงหนองเจริญ นายธรรมนูญ  อัฒจักร์ ครู อนุมัติ
17 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680582 บ้านหนองกุงหนองเจริญ อภิชาติ  โพธิรุกข์ ครู อนุมัติ
18 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680583 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า นางถิรญา  ตรีพงษ์ ค.ศ. ๓ อนุมัติ
19 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680583 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า นายสุขอนันต์  ปักอินทรีย์ ครู อนุมัติ
20 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680583 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า วรัญญา   สำแดงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680583 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า นิติศักดิ์  ศรีผาโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680585 บ้านถิ่น ถาวรวิทย์  อินทมล ผอ.รร. อนุมัติ
23 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680585 บ้านถิ่น สำรอง  โทวันนัง ครู อนุมัติ
24 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680586 บ้านนาแคทุ่งขวาง นายโชคชัย  เหล่าบ้านค้อ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
25 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680586 บ้านนาแคทุ่งขวาง นายโพธิ์ชัย  เจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680587 ชุมชนบ้านสร้างแป้น นายสุนทร  จันหอม ครู อนุมัติ
27 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680590 บ้านโนนทอง นายสมจิตร์  ถานันตะ ครู อนุมัติ
28 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680590 บ้านโนนทอง นางกันหา  มาศมหันต์ ครู อนุมัติ
29 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680588 ชุมชนหนองแปนหินโงม นายสมควร  เป้าป่าเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
30 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680589 บ้านเชียงเพ็ง นายธนพล ศิริวิเศษ  นายธนพล ศิริวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680589 บ้านเชียงเพ็ง ประครอง  แนนสถิตย์ ครู อนุมัติ
32 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680580 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน นางสาวปทิตตา  ถานทองดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680581 บ้านเหล่าตำแย เสาวลักษณ์  พานทอง ครู อนุมัติ
34 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680581 บ้านเหล่าตำแย อนุลักษณ์  สุขรมย์ ครู อนุมัติ
35 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680601 บ้านโนนม่วง ทิพวัลย์  อุทัยวัฒน์ ครู อนุมัติ
36 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680602 บ้านโคกสว่าง นายจุลศักดิ์  ทัญญะเชียงพิณ ครู อนุมัติ
37 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680603 บ้านหนองสร้างไพร พรสวรรค์  มาณะศิลป์ ครู อนุมัติ
38 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680604 บ้านโพธิ์โนนแดง นายบรรเจิด   พรศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680604 บ้านโพธิ์โนนแดง คำจันทร์  พิณทะ ครู อนุมัติ
40 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680605 บ้านกานต์สามัคคี รพีพรรณ  อินทนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
41 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680605 บ้านกานต์สามัคคี wiparat  uparin ครู อนุมัติ
42 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680606 บ้านหันเทาผักกาดย่า นายเริงรัชฎา  นาไชย ครู อนุมัติ
43 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680606 บ้านหันเทาผักกาดย่า นายทองจันทร์  โพธิ์บาย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
44 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680607 ปะโคสามัคคีวิทยา นายกิตติศักดิ์  ละสิลา ครู อนุมัติ
45 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680608 โนนสูงวิทยา วรวุฒิ  นิรันตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680591 บ้านหัวขัว สนธยา  นุ้ยห้วยแก้ว ครู อนุมัติ
47 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680592 บ้านข่า นายอภัย  จรุงพันธ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
48 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680593 บ้านโสกแกคำเจริญ นายพิทักษ์  กาศลุน ครู อนุมัติ
49 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680594 บ้านดงน้อย เกศริน  ชูวงศ์จันทรมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
50 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680609 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 กุลธิรัตน์  วดีศิริศักดิ์ ครู อนุมัติ
51 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680615 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 นางณัฐธยาน์  การะหว้า ครู อนุมัติ
52 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680613 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา นางสาววงเดือน  พรมมาโอน ครู อนุมัติ
53 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680613 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา น.ส.วิชชุดา  คงสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
54 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680614 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 นายสอนชัย   พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680614 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 ยุพา  เข็มพล ครู อนุมัติ
56 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680610 บ้านหนองทุ่ม สุวโรพร  สีต่างคำ ครู อนุมัติ
57 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680611 บ้านโนนฐานะ นางพวงพยอม   ปักอินทรีย์ ครู อนุมัติ
58 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680612 บ้านสร้างก่อ สุภาพ  ศรีหานิล ครู อนุมัติ
59 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680612 บ้านสร้างก่อ กฤตชญา  เที่ยงรัตน์ ครู อนุมัติ
60 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680358 บ้านผักบุ้ง นางดวงรัตน์   ทรัพย์ห่วง ครู อนุมัติ
61 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680359 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ นายธวัชชัย  ทองดี ครูธุรการ อนุมัติ
62 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680359 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า ครู อนุมัติ
63 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680334 บ้านเม็ก นายมนัส  ทองทา ครู คศ.3 อนุมัติ
64 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680335 บ้านข้าวสาร นายนรินทร์   กลิ่นจันทร์ ครู อนุมัติ
65 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680338 บ้านหินตั้ง ประภาภรณ์  พังคะบุตร ครู อนุมัติ
66 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680319 บ้านเขือน้ำ นายสมพงษ์  ยุซิ ครู อนุมัติ
67 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680319 บ้านเขือน้ำ สถิต  บุญสาร ครู อนุมัติ
68 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680320 บ้านเทื่อม นาด  มุลทากุล ครู อนุมัติ
69 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680321 บ้านหลุมข้าว ปัญญา  ทั่งรื่น ครู อนุมัติ
70 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680321 บ้านหลุมข้าว นางสาววิชญานันท์  พุทธเพราะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
71 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680322 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ ศิริกาญจณ์  ประชุมสาย ครู อนุมัติ
72 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680323 บ้านนาสี วิโรจน์  บัวมี ครู อนุมัติ
73 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680324 บ้านโนนสะอาด ธิดาพร  จังจริง ครู อนุมัติ
74 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680324 บ้านโนนสะอาด นางรินดา   จรุงพันธ์ ครู อนุมัติ
75 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680360 บ้านนางิ้ว มังกร  ปราบพาล ครู อนุมัติ
76 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680360 บ้านนางิ้ว นางอังคณา   ชาคำมี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
77 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680360 บ้านนางิ้ว อัมพร  วารีรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางิ้ว อนุมัติ
78 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680361 บ้านคำด้วง นายสมรรถ  ฝ้ายขาว ครู อนุมัติ
79 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680362 บ้านสระคลองพัฒนา นางสาวเกศสุดา  จรุงพันธ์ ครู อนุมัติ
80 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680362 บ้านสระคลองพัฒนา ณภัทร  โชตน์โทกุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
81 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680363 อุดรวัฒนานุสรณ์ นางสาวกิติพรรณ  ธุระพระ ครู อนุมัติ
82 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680363 อุดรวัฒนานุสรณ์ นางสาวกฤษยาลักษณ์   ดงแสง ครู อนุมัติ
83 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680364 บ้านตาดน้ำพุ นายทองดี  สรวงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680365 บ้านลาดหอคำ นายพิเชษฐ์  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
85 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680365 บ้านลาดหอคำ อาทิตย์  ก้อนศรี ครู อนุมัติ
86 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680365 บ้านลาดหอคำ นายสมัคร  ต้นคำฮัก ครู อนุมัติ
87 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680366 บ้านนาหลวง นายสุริยันต์  ฆารเจริญ ครู อนุมัติ
88 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680317 ราษฎร์จุฬาสามัคคี จีระศักดิ์  ศรีหะ ครูธุรการ อนุมัติ
89 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680317 ราษฎร์จุฬาสามัคคี กาญจนี  บอลสิทธิ์ ครู อนุมัติ
90 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680318 บ้านดงเย็นพัฒนา ว่าที่ร้อยตรีนครไทย  ขอนยาง ครู อนุมัติ
91 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680318 บ้านดงเย็นพัฒนา นครไทย  ขอนยาง ครู อนุมัติ
92 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680310 คำบงเจริญสุข นางเพ็ญศรี   ละดาดาษ ครู อนุมัติ
93 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680311 บ้านดงหมูชัยเจริญ คำมุข  วิชาผง ครู อนุมัติ
94 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680312 บ้านนาล้อม นายเปรม  มีภูเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680312 บ้านนาล้อม นางอัญชลี  ศรีชัยชนะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
96 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680313 บ้านโนนสมบูรณ์ นายโกวิทย์  มาลาสีตะ ครู อนุมัติ
97 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680343 กลางน้อยเหล่ามะแงว นางฉวีวรรณ  พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว อนุมัติ
98 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680344 บ้านวังสวย อารมย์  นามดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680345 บ้านโนนสว่าง เรืองเดช  เครือเขื่อนเพชร ครู อนุมัติ
100 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680346 บ้านขัวล้อ นางเจราภรณ์  ชัยสงค์ ครู อนุมัติ
101 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680346 บ้านขัวล้อ ณัฐธิฌา  พรหมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680357 บ้านแดง บุญมา  โถทอง ครู อนุมัติ
103 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680357 บ้านแดง อาทิตย์   พันสีทุม ครู อนุมัติ
104 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680347 บ้านจำปาโมง นางรัตนาภรณ์  วิชากูล ครู อนุมัติ
105 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680347 บ้านจำปาโมง นายชัยนิมิต  ศรีบุญไทย ครู อนุมัติ
106 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680348 บ้านม่วง วารุณี  สุวรรณพันธ์ ครู อนุมัติ
107 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680349 บ้านนาอ่าง แจ่มจันทร์  โง่นแก้ว ครู อนุมัติ
108 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680350 บ้านลาน นายสันต์   โง่นแก้ว ครู อนุมัติ
109 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680331 บ้านโนนแดง นายประดิษฐ์  กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
110 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680332 ดอนตาลดงบังวิทยา นางอรจิฬา  แซ่ลี ครู อนุมัติ
111 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680333 บ้านนาเตย อภิญญา  ศรีเรือง ครู อนุมัติ
112 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680342 บ้านนาไฮ นายมั่น บูรณะ  นายมั่น บูรณะ ครู อนุมัติ
113 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680342 บ้านนาไฮ นางสาวธัญณิชา  บัวพงษ์ ครู อนุมัติ
114 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680327 บ้านคูดงประชาสรรค์ นางกุหลาบ  อินทรสา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
115 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680327 บ้านคูดงประชาสรรค์ นายเดช  เกรงขาม ครู อนุมัติ
116 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680328 บ้านโพน นายกฤษดา  พากุล ช่างไม้4 อนุมัติ
117 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680329 โนนทองโนนหวาย นายสุริยน  ภูผาใจ ครู อนุมัติ
118 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680329 โนนทองโนนหวาย นายกุศล  สีร้อยคำ ครู อนุมัติ
119 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680330 บ้านโนนดู่ นายพิชิต  สุนทโรจน์ ครู อนุมัติ
120 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680299 บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) นางสาวเพ็ญประภา  โคตรเพชร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
121 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680301 บ้านนาคูณ นายอภิชาติ  บ้านเป้า ครู อนุมัติ
122 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680298 บ้านนารายณ์ นายอาณัติ  ผิวสว่าง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
123 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680298 บ้านนารายณ์ นางประคองศรี  เรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านนารายณ์ อนุมัติ
124 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680294 อนุบาลบ้านผือ อภิญญา  เจริญชนม์ ธุรการ อนุมัติ
125 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680295 ชุมชนบ้านแวง นายศิริชัย  บุญพงษ์ ครู อนุมัติ
126 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680295 ชุมชนบ้านแวง ศศิธร  พรมน้อย ครู อนุมัติ
127 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680296 บริบาลภูมิเขตต์ ปรีชา  คำเหมือน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
128 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680296 บริบาลภูมิเขตต์ นายชัชวาล  นันทวงศ์ ครู อนุมัติ
129 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680297 บ้านภูดิน ทิพวัลย์  ทองไวย์ ครู อนุมัติ
130 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680351 บ้านติ้ว นายดิเรก  บุตรสาระ ครู อนุมัติ
131 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680351 บ้านติ้ว นางจารุวรรณ  บุตรสาระ ครู อนุมัติ
132 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680352 บ้านหนองกบนาแมน นายศุภณัฐ  พิมพิศาล ครู อนุมัติ
133 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680352 บ้านหนองกบนาแมน นายวิเชียร  สิงห์วงษ์ ครู อนุมัติ
134 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680352 บ้านหนองกบนาแมน นายจำนง  ศิลารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
135 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680353 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา ทองฤทธิ์  หัตถกร ครู อนุมัติ
136 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680354 บ้านใหม่ เย  เสนากิจ ครู อนุมัติ
137 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680354 บ้านใหม่ นางวัฒนา   โอทาตะวงษ์ ครู อนุมัติ
138 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680354 บ้านใหม่ ลำใย  พิมพิศาล ครู อนุมัติ
139 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680355 จอมศรีโคกก่องวิทยา สนธิเดช  เจริญไชย ครู อนุมัติ
140 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680355 จอมศรีโคกก่องวิทยา วีรวิทย์  รัตนวงศ์ ครู อนุมัติ
141 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680355 จอมศรีโคกก่องวิทยา สมบูรณ์  พันพรม ครู อนุมัติ
142 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680356 บ้านกาลึม สุพัตรา  บุญเลิศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680356 บ้านกาลึม นางสาววรรณิษา  ไชยสีหา ครูพี่เลี้ยงฯ อนุมัติ
144 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680336 บ้านนางาม นายไสว  พังคะบุตร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
145 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680337 ชุมชนสงเคราะห์ นายสไกร  วงษาเวียง ครุ อนุมัติ
146 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680339 บ้านหนองแวง โสภณ  พรหมพลจร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
147 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680339 บ้านหนองแวง นายเสกสรรค์  ริวงศา ครู อนุมัติ
148 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680339 บ้านหนองแวง นายถิรเดช   จันดา ครู อนุมัติ
149 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680340 บ้านแหลมทองพัฒนา นางสาวเบญจมาศ  ขุนพรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680340 บ้านแหลมทองพัฒนา นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
151 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680340 บ้านแหลมทองพัฒนา นายณัฐพงษ์  มงคลผิว พนักงานราชการ อนุมัติ
152 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680341 บ้านหนองบอนเวียงชัย วีรศักดิ์  ไชพิลา ครู อนุมัติ
153 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680341 บ้านหนองบอนเวียงชัย นายชินวุธ  จันนาหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
154 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680314 บ้านสะคุวิทยา ธีระวัฒน์  บุญกอง ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
155 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680315 ยางโกนวิทย์ อภิรมย์  ผิวละออ ครู อนุมัติ
156 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680316 บ้านโพธิ์ จันทร์เพ็ญ  ชมภูวิเศษ ครู อนุมัติ
157 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680325 บ้านหนองหัวคู นายประยูร  โพธินาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680325 บ้านหนองหัวคู นายธวัชชัย  สมบัติบูรณ์ ครู อนุมัติ
159 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680326 บ้านกุดเม็ก นายสมควร  ภักดีวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
160 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680326 บ้านกุดเม็ก sanun  kongjaidee ครู อนุมัติ
161 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680302 บ้านดงหวายดงขวาง นายสังคม  บุญกอง ครู อนุมัติ
162 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680304 หนองกุงวังแสง นายบุญเลี้ยง  วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680305 บ้านโคกสีแก้ว เฟื้องฤทัย  วิโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680306 บ้านหายโศก เฉลิม  ศรีจุลัย ครู อนุมัติ
165 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680307 บ้านธาตุประชานุกูล วิมลรัตน์  เกาะกาใต้ ครู อนุมัติ
166 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680307 บ้านธาตุประชานุกูล นายเสน่ห์  บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
167 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680307 บ้านธาตุประชานุกูล นางสาวศิวะรักษ์  ศรีละ ครู อนุมัติ
168 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680308 บ้านนาคำ ชฎากรณ์  บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
169 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680308 บ้านนาคำ อิทธิชัย  นิตย์กุลกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680309 บ้านโนนอุดม นายสมเกียรติ  อุ่นท้าว ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
171 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680309 บ้านโนนอุดม นางรัตนพร  จันทร ครู อนุมัติ
172 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680218 บ้านเจริญสุข นายวุฒิชัย  พลกล้า ครู อนุมัติ
173 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680193 บ้านนางัว ชนิตา  สามาดี ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
174 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680198 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ นางสาวศิริพร   แสนศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680198 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สงัด  วารีศรี ธุรการ อนุมัติ
176 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680199 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นางวาสนา  พิมพ์ดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
177 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680199 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นางสาวนปภา  แพงวงษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
178 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680201 บ้านนาเมืองไทย สันติ  โสภาค ครู อนุมัติ
179 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680201 บ้านนาเมืองไทย วรวุฒิ  ประสานศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
180 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680202 บ้านโนนสมบูรณ์ นางสาวพรกนก  ร้อยแสง ครู อนุมัติ
181 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680204 บ้านเทพประทาน ณัฐิวุฒิ  โคตรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
182 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680204 บ้านเทพประทาน นายมกรพงศ์  ภูนพผา ครู อนุมัติ
183 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680204 บ้านเทพประทาน นางสาวสิริลักษณ์  จันละคร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680211 บ้านหยวก ปฐมาพร  สิงห์แม่ง ครู อนุมัติ
185 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680211 บ้านหยวก น้ำฝน  นิติโยธิน ครู อนุมัติ
186 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680212 บ้านจำปาทอง นายชาญยุทธ  โคตรประทุม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
187 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680212 บ้านจำปาทอง นางสาวสุพัชรี  เค้าแคน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
188 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680213 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม นางอรัญญา  ศรีมุกดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680214 บ้านทุ่งทอง darunee  akkathep ผู้อำนวยการ อนุมัติ
190 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680214 บ้านทุ่งทอง นายวุฒิไกร  เจริญศิลป์ ครู อนุมัติ
191 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680215 บ้านท่าลี่ เรวัชร์  ใหม่คามิ ครู อนุมัติ
192 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680216 บ้านน้ำปู่ นายอนุสรณ์  กุศลมานิตย์ ครู อนุมัติ
193 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680194 บ้านท่าโสม ศุภวัฒน์   นามมี ครู อนุมัติ
194 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680194 บ้านท่าโสม นางสุภาพ  โสภากุล ครู อนุมัติ
195 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680194 บ้านท่าโสม นายไตรรัตน์  แสงแก้ว ครู อนุมัติ
196 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680195 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ นายสมพงษ์  จันทร์กอง ครู อนุมัติ
197 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680195 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ สายพิน  มณีแสง พนักงานราชการ อนุมัติ
198 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680203 บ้านน้ำทรง นางสาวสุดา  มหาชาติ ครู อนุมัติ
199 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680219 บ้านสามัคคี นางสาวศิริรัตน์  สิงหเดช ครู อนุมัติ
200 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680220 บ้านผากลางนา นายมงคล  ศักดิ์ดี ครู อนุมัติ
201 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680221 บ้านโชคเจริญ ภิเษก  กำเนิดกาลึม ครู อนุมัติ
202 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680222 บ้านสวัสดี ทศพร  สิทธิโชติ ครู อนุมัติ
203 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680222 บ้านสวัสดี ขวัญกนก  ราชติกา ครู อนุมัติ
204 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680197 บ้านโสมเยี่ยม นายเอกลักษณ์  มหาพรหม ครูธุรการ อนุมัติ
205 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680196 บ้านหัวช้าง นางสาวศตนันท์  ทองสมุทร ครู คศ.๑ อนุมัติ
206 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680196 บ้านหัวช้าง นายพีระเดช  อุตส่าห์ ครู อนุมัติ
207 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680210 เตชะไพบูลย์ (2) นางลักคณา  ทัพภูตา ครู อนุมัติ
208 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680210 เตชะไพบูลย์ (2) นางรัตนา  เย็นประโคน ครู อนุมัติ
209 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680208 บ้านนาเก็น นายกฤษฎาง  ศรีบุญเรือง คร อนุมัติ
210 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680208 บ้านนาเก็น นายวินัย  ทัพภูตา ครู อนุมัติ
211 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680209 บ้านสาครพัฒนา สิบเอกหญิงพรทิพย์  ดวงพรม ครูธุรการ อนุมัติ
212 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680205 บ้านหนองแวง นายวิสุทธิศักดิ์  ป้องเรือ ครู อนุมัติ
213 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680206 บ้านน้ำซึม นางสาวปุญญาภา  อินทร์มนต์ พนักงานราชการ อนุมัติ
214 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680207 บ้านโคกสะอาด นายสมอง   คำพรวย ครู อนุมัติ
215 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680765 บ้านวังบง นายทศพล  ยำยวน ครู อนุมัติ
216 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680766 บ้านวังแข้ นายสันติ  พยัฆกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแข้ อนุมัติ
217 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680767 บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) นายอิษติพงษ์  พลซา ครู อนุมัติ
218 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680767 บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) พิษณุ  ปากอุตสาห์ ครู อนุมัติ
219 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680768 ชายแดนประชาสรรค์ นายภัทรพล  บุญอาจ ครูธุรการ อนุมัติ
220 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680768 ชายแดนประชาสรรค์ คมกฤษ  สารพัด ครู อนุมัติ
221 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680764 บ้านนาแค Kanoggarn  Rodchompoo ครู อนุมัติ
222 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680764 บ้านนาแค ปัญญา  โทธุโย ครู คศ.2 อนุมัติ
223 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680763 ชุมพลนาคลัง วิรยาภรณ์  ปากแก้ว ครู อนุมัติ
224 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680757 บ้านนาต้องนาสมนึก พิศาล  ผิวศิริ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
225 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680757 บ้านนาต้องนาสมนึก ศิรินิรันดร์  ขันชา ครู อนุมัติ
226 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680757 บ้านนาต้องนาสมนึก จารุวรรณ  ไชยเชียงพิณ ครู อนุมัติ
227 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680762 บ้านนายูง นายชาคริต  ระดาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
228 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680762 บ้านนายูง นายขยาย  โยธากุล ครู อนุมัติ
229 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680756 บ้านสว่างปากราง ยุพิน  เอียยะบุตร ครู อนุมัติ
230 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680756 บ้านสว่างปากราง นายพิบูลย์ศักดิ์  ภักดีราช ครู อนุมัติ
231 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680758 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายสำราญ  ไชยเชียงพิณ ครู อนุมัติ
232 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680758 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายเดชา  มีสิงห์ ครู อนุมัติ
233 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680759 บ้านเชียงดีกุดเชือม อัศราพร  สีลา ครู อนุมัติ
234 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680759 บ้านเชียงดีกุดเชือม นางสาวณัฐวรรณ  เรืองฉาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
235 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680759 บ้านเชียงดีกุดเชือม ธีรยุทธ  พลแสง ครู อนุมัติ
236 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680760 บ้านท่าโปงทอง นางฤทัยรัตน์   วงศ์กันยา ครู อนุมัติ
237 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680760 บ้านท่าโปงทอง นายวิฑูรย์  คำสอนทา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
238 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680761 บ้านปากเจียงโนนทอง นายปรีชา  วัชเรนวงศ์ ครู อนุมัติ
239 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680761 บ้านปากเจียงโนนทอง ดวงจันทร์  โภพนา ครูธุรการ อนุมัติ
240 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680769 บ้านนาตูม ขจรศักดิ์  จันทรวงศ์ ครู อนุมัติ
241 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680770 บ้านนาคำน้อย นางสมหมาย  นาแพงสอน ครู อนุมัติ
242 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680771 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อภิศักดิ์  ปากแก้ว ครู อนุมัติ
243 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680771 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นายบุญณะ  พากุล ครู อนุมัติ
244 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680772 อนุบาลบ้านก้องวิทยา สุจิตรา  แย้มศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
245 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680894 บ้านสมประสงค์ นางสาวอรุณนีย์  วงศ์สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
246 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680894 บ้านสมประสงค์ คมกฤช  ภูลายยาว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ