รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุดรธานี เขต 4 680595 : บ้านดงบัง คำหยาด  เหลืองกิ่ง ครู
2 สพป.อุดรธานี เขต 4 680596 : บ้านดงธาตุ มณี  พรมแสง ครู
3 สพป.อุดรธานี เขต 4 680597 : บ้านดงหวาย นางสาวทิพนภา  นามวงษ์ ครู
4 สพป.อุดรธานี เขต 4 680598 : บ้านหนองโนไชยวาน ประกาศิต  เหคุเกษ ครูผู้ช่วย
5 สพป.อุดรธานี เขต 4 680598 : บ้านหนองโนไชยวาน นายสุรชัย  นามโนรินทร์ ครู
6 สพป.อุดรธานี เขต 4 680599 : บ้านกุดจับ นางวิลาสินี  ทวีจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.อุดรธานี เขต 4 680599 : บ้านกุดจับ นางสาวกนกทิช  ช่วยแสง ครู
8 สพป.อุดรธานี เขต 4 680600 : บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร นางสุภาวดี   สุทธิสา ครู
9 สพป.อุดรธานี เขต 4 680600 : บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร พรศิริ  พิเภก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
10 สพป.อุดรธานี เขต 4 680584 : บ้านลำภู นางสาวรัตติกาล  ยศปัญญา ครูผู้ช่วย
11 สพป.อุดรธานี เขต 4 680579 : บ้านหนองฆ้องนาสีนวล นางจิราภรณ์   เหล็กกล้า ครู
12 สพป.อุดรธานี เขต 4 680582 : บ้านหนองกุงหนองเจริญ นายธรรมนูญ  อัฒจักร์ ครู
13 สพป.อุดรธานี เขต 4 680583 : บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า นางอุษณีย์  โสพิลา ครู
14 สพป.อุดรธานี เขต 4 680585 : บ้านถิ่น ถาวรวิทย์  อินทมล ผอ.รร.
15 สพป.อุดรธานี เขต 4 680587 : ชุมชนบ้านสร้างแป้น นางสาววงเดือน  พรมมาโอน ครู
16 สพป.อุดรธานี เขต 4 680588 : ชุมชนหนองแปนหินโงม นางจันทร์ฉัตร  ศิริโรจน์ภิญโญ ครู
17 สพป.อุดรธานี เขต 4 680589 : บ้านเชียงเพ็ง ประครอง  แนนสถิตย์ รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
18 สพป.อุดรธานี เขต 4 680589 : บ้านเชียงเพ็ง นายธนพล ศิริวิเศษ  นายธนพล ศิริวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.อุดรธานี เขต 4 680580 : ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน นางสาวเมธาวี   การมงคล ครู
20 สพป.อุดรธานี เขต 4 680580 : ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน นางนภัสวรรณ  เรืองฟ้าอมร ครู
21 สพป.อุดรธานี เขต 4 680581 : บ้านเหล่าตำแย นายอดิศร  ศรีชะนนท์ ครู
22 สพป.อุดรธานี เขต 4 680602 : บ้านโคกสว่าง นางรัตน์หทัย   ใบงาม ครู
23 สพป.อุดรธานี เขต 4 680602 : บ้านโคกสว่าง นางรัตน์หทัย   ใบงาม ครู
24 สพป.อุดรธานี เขต 4 680603 : บ้านหนองสร้างไพร พรสวรรค์  มาณะศิลป์ ครู
25 สพป.อุดรธานี เขต 4 680604 : บ้านโพธิ์โนนแดง นายบรรเจิด   พรศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.อุดรธานี เขต 4 680605 : บ้านกานต์สามัคคี รพีพรรณ  อินทนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.อุดรธานี เขต 4 680606 : บ้านหันเทาผักกาดย่า ยุภา  วงษาวัตร์ ครู
28 สพป.อุดรธานี เขต 4 680608 : โนนสูงวิทยา จรูญ  ศิริวัฒน์วิชาญ ครู
29 สพป.อุดรธานี เขต 4 680608 : โนนสูงวิทยา ปวีณา  สารวงษ์ ครู
30 สพป.อุดรธานี เขต 4 680591 : บ้านหัวขัว เดชศร  ปราบพาล ครู
31 สพป.อุดรธานี เขต 4 680592 : บ้านข่า นายชาตรี  สังฆศรี ผู้อำนวยการ
32 สพป.อุดรธานี เขต 4 680593 : บ้านโสกแกคำเจริญ นายพิทักษ์  กาศลุน ครู
33 สพป.อุดรธานี เขต 4 680594 : บ้านดงน้อย เกศริน  ชูวงศ์จันทรมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
34 สพป.อุดรธานี เขต 4 680594 : บ้านดงน้อย จารุจิต  ตะแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
35 สพป.อุดรธานี เขต 4 680609 : อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 เสถียร  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการ
36 สพป.อุดรธานี เขต 4 680615 : นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 นางณัฐธยาน์  การะหว้า ครู
37 สพป.อุดรธานี เขต 4 680613 : โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา ทิพยรัตน์  วงศ์เคน ครูผู้ช่วย
38 สพป.อุดรธานี เขต 4 680613 : โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา นางสาววงเดือน  พรมมาโอน ครู
39 สพป.อุดรธานี เขต 4 680610 : บ้านหนองทุ่ม ศิประภา  บรรเทาทุกข์ ครูผู้ช่วย
40 สพป.อุดรธานี เขต 4 680611 : บ้านโนนฐานะ นางพวงพยอม   ปักอินทรีย์ ครู
41 สพป.อุดรธานี เขต 4 680612 : บ้านสร้างก่อ สุภาพ  ศรีหานิล ครู
42 สพป.อุดรธานี เขต 4 680358 : บ้านผักบุ้ง นิตยา  อรรควงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.อุดรธานี เขต 4 680359 : กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า ครู
44 สพป.อุดรธานี เขต 4 680359 : กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ นายธวัชชัย  ทองดี ครูธุรการ
45 สพป.อุดรธานี เขต 4 680334 : บ้านเม็ก นายวิรัตน์  วงษ์เที่ยง ครู
46 สพป.อุดรธานี เขต 4 680335 : บ้านข้าวสาร นายพิทักษ์  ใจบุญ ครู
47 สพป.อุดรธานี เขต 4 680338 : บ้านหินตั้ง ประภาภรณ์  พังคะบุตร ครู
48 สพป.อุดรธานี เขต 4 680319 : บ้านเขือน้ำ สถิต  บุญสาร ครู
49 สพป.อุดรธานี เขต 4 680320 : บ้านเทื่อม นาด  มุลทากุล ครู
50 สพป.อุดรธานี เขต 4 680321 : บ้านหลุมข้าว นางสาววิชญานันท์  พุทธเพราะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
51 สพป.อุดรธานี เขต 4 680321 : บ้านหลุมข้าว นางสาวดวงเดือนเพ็ญ  สันทา ครูผู้ช่วย
52 สพป.อุดรธานี เขต 4 680322 : บ้านค้อปัญญานุสรณ์ ศิริกาญจณ์  ประชุมสาย ครู
53 สพป.อุดรธานี เขต 4 680323 : บ้านนาสี อาทิตย์  แก้ววรสูตร ครู
54 สพป.อุดรธานี เขต 4 680323 : บ้านนาสี นายสราวุธ  นันทะสาร ครู
55 สพป.อุดรธานี เขต 4 680324 : บ้านโนนสะอาด อภิศักดิ์  ปากแก้ว ครูผู้ช่วย
56 สพป.อุดรธานี เขต 4 680360 : บ้านนางิ้ว นางสาวสุฌัญญา   ภูผาใจ ครูผู้ช่วย
57 สพป.อุดรธานี เขต 4 680361 : บ้านคำด้วง นายสมรรถ  ฝ้ายขาว ครู
58 สพป.อุดรธานี เขต 4 680362 : บ้านสระคลองพัฒนา ทศพร  สิทธิโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.อุดรธานี เขต 4 680362 : บ้านสระคลองพัฒนา ณภัทร  โชตน์โทกุล ธุรการโรงเรียน
60 สพป.อุดรธานี เขต 4 680363 : อุดรวัฒนานุสรณ์ กนกขวัญ  พรหมเมือง ครูผู้ช่วย
61 สพป.อุดรธานี เขต 4 680363 : อุดรวัฒนานุสรณ์ นางสาวสุจิตตรา  ชัยเลิศ ครูผู้ช่วย
62 สพป.อุดรธานี เขต 4 680364 : บ้านตาดน้ำพุ นายทองดี  สรวงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.อุดรธานี เขต 4 680365 : บ้านลาดหอคำ อดิสรณ์  ราชสมบัติ ครู
64 สพป.อุดรธานี เขต 4 680366 : บ้านนาหลวง นายสุริยันต์  ฆารเจริญ ครู
65 สพป.อุดรธานี เขต 4 680317 : ราษฎร์จุฬาสามัคคี กาญจนี  บอลสิทธิ์ ครู
66 สพป.อุดรธานี เขต 4 680310 : คำบงเจริญสุข นางเพ็ญศรี   ละดาดาษ ครู
67 สพป.อุดรธานี เขต 4 680311 : บ้านดงหมูชัยเจริญ นายสฤษฎ์ภัทร  จงกล ครูชำนาญการ
68 สพป.อุดรธานี เขต 4 680311 : บ้านดงหมูชัยเจริญ นายสัญชัย  แซ่ลี้ ครูผู้ช่วย
69 สพป.อุดรธานี เขต 4 680312 : บ้านนาล้อม นายเปรม  มีภูเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.อุดรธานี เขต 4 680345 : บ้านโนนสว่าง โกสินทร์  ศรีบุรินทร์ ครู
71 สพป.อุดรธานี เขต 4 680346 : บ้านขัวล้อ นางจำปี  สาน้อย ครู
72 สพป.อุดรธานี เขต 4 680346 : บ้านขัวล้อ นางสาวจันทนา   สีดาวงค์ ครู
73 สพป.อุดรธานี เขต 4 680357 : บ้านแดง ธีรภัทร์  สารบุญ ครูผู้ช่วย
74 สพป.อุดรธานี เขต 4 680357 : บ้านแดง อาทิตย์   พันสีทุม ครู
75 สพป.อุดรธานี เขต 4 680348 : บ้านม่วง วารุณี  สุวรรณพันธ์ ครู
76 สพป.อุดรธานี เขต 4 680349 : บ้านนาอ่าง อภิรมย์  ผิวละออ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.อุดรธานี เขต 4 680350 : บ้านลาน นายจรูญศักดิ์   สีหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.อุดรธานี เขต 4 680331 : บ้านโนนแดง นายประดิษฐ์  กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.อุดรธานี เขต 4 680332 : ดอนตาลดงบังวิทยา ชนัญชิดา  นันทะสาร ครู
80 สพป.อุดรธานี เขต 4 680333 : บ้านนาเตย สุภาวิตรี   บุญเวิน ครู
81 สพป.อุดรธานี เขต 4 680342 : บ้านนาไฮ นางสาวธัญณิชา  บัวพงษ์ ครู
82 สพป.อุดรธานี เขต 4 680327 : บ้านคูดงประชาสรรค์ ชัยนิมิต  ศรีบุญไทย ครู
83 สพป.อุดรธานี เขต 4 680329 : โนนทองโนนหวาย นายสุริยน  ภูผาใจ ครู
84 สพป.อุดรธานี เขต 4 680329 : โนนทองโนนหวาย นายกุศล  สีร้อยคำ ครู
85 สพป.อุดรธานี เขต 4 680330 : บ้านโนนดู่ นายพิชิต  สุนทโรจน์ ครู
86 สพป.อุดรธานี เขต 4 680301 : บ้านนาคูณ พรวิไล  แสนศรี ครู
87 สพป.อุดรธานี เขต 4 680298 : บ้านนารายณ์ นางประคองศรี  เรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านนารายณ์
88 สพป.อุดรธานี เขต 4 680294 : อนุบาลบ้านผือ สิบเอกศุภวัฒน์  นามมี ครู
89 สพป.อุดรธานี เขต 4 680295 : ชุมชนบ้านแวง ศศิธร  พรมน้อย ครู
90 สพป.อุดรธานี เขต 4 680296 : บริบาลภูมิเขตต์ ปรีชา  คำเหมือน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.อุดรธานี เขต 4 680297 : บ้านภูดิน ช่อประกาย  บุญพึ่ง ครูผู้ช่วย
92 สพป.อุดรธานี เขต 4 680351 : บ้านติ้ว สหกิจ  ดงอนนท์ ครู
93 สพป.อุดรธานี เขต 4 680352 : บ้านหนองกบนาแมน ภัทรวดี  สาขะสิงห์ ครู
94 สพป.อุดรธานี เขต 4 680353 : เมืองพานบ้านโก่มวิทยา เนตรชนก  พลโท ธุรการ
95 สพป.อุดรธานี เขต 4 680353 : เมืองพานบ้านโก่มวิทยา วุฒินันท์  ขวัญโพน ครูผู้ช่วย
96 สพป.อุดรธานี เขต 4 680354 : บ้านใหม่ ทศวรรษ  คำมูล ครูผู้ช่วย
97 สพป.อุดรธานี เขต 4 680354 : บ้านใหม่ กัญชบา  ศรีโบราณ ครู
98 สพป.อุดรธานี เขต 4 680355 : จอมศรีโคกก่องวิทยา พรรณิภา  ชัยอามาตย์ ครูผู้ช่วย
99 สพป.อุดรธานี เขต 4 680355 : จอมศรีโคกก่องวิทยา สนธิเดช  เจริญไชย ครู
100 สพป.อุดรธานี เขต 4 680356 : บ้านกาลึม สุพัตรา  บุญเลิศ ครูผู้ช่วย
101 สพป.อุดรธานี เขต 4 680336 : บ้านนางาม นายเบญจมินทร์  โคตรสุโน ครู
102 สพป.อุดรธานี เขต 4 680337 : ชุมชนสงเคราะห์ นายสไกร  วงษาเวียง ครุ
103 สพป.อุดรธานี เขต 4 680339 : บ้านหนองแวง โสภณ  พรหมพลจร ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680340 : บ้านแหลมทองพัฒนา นายสมัย  ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.อุดรธานี เขต 4 680341 : บ้านหนองบอนเวียงชัย วีรศักดิ์  ไชพิลา ครู
106 สพป.อุดรธานี เขต 4 680314 : บ้านสะคุวิทยา นางสาวณัฏฐฑรัตน์  ชัยภิวัฒนกุล ครู
107 สพป.อุดรธานี เขต 4 680314 : บ้านสะคุวิทยา ธีระวัฒน์  บุญกอง ครู อัตราจ้าง
108 สพป.อุดรธานี เขต 4 680315 : ยางโกนวิทย์ เสกสรรค์  บุตตะแสน ครูผู้ช่วย
109 สพป.อุดรธานี เขต 4 680315 : ยางโกนวิทย์ ลำใย  พิมพิศาล ครู
110 สพป.อุดรธานี เขต 4 680316 : บ้านโพธิ์ อรอุมา  ฝ้ายขาว ครู
111 สพป.อุดรธานี เขต 4 680316 : บ้านโพธิ์ จันทร์เพ็ญ  ชมภูวิเศษ ครู
112 สพป.อุดรธานี เขต 4 680325 : บ้านหนองหัวคู นายธวัชชัย  สมบัติบูรณ์ ครู
113 สพป.อุดรธานี เขต 4 680326 : บ้านกุดเม็ก sanun  kongjaidee ครู
114 สพป.อุดรธานี เขต 4 680302 : บ้านดงหวายดงขวาง นายสังคม  บุญกอง ครู
115 สพป.อุดรธานี เขต 4 680303 : บ้านหนองนกเขียน นายบวร  ปุยะติ ครู
116 สพป.อุดรธานี เขต 4 680304 : หนองกุงวังแสง นายบุญเลี้ยง  วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.อุดรธานี เขต 4 680305 : บ้านโคกสีแก้ว เฟื้องฤทัย  วิโคตร ครูผู้ช่วย
118 สพป.อุดรธานี เขต 4 680305 : บ้านโคกสีแก้ว เกรียงไกร  ผาสุข ธุรการโรงเรียน
119 สพป.อุดรธานี เขต 4 680306 : บ้านหายโศก เฉลิม  ศรีจุลัย ครู
120 สพป.อุดรธานี เขต 4 680307 : บ้านธาตุประชานุกูล อุทุมพร  ธรรมประเสริฐ ครู
121 สพป.อุดรธานี เขต 4 680308 : บ้านนาคำ มันทนา  กิ่งก้าน ครู
122 สพป.อุดรธานี เขต 4 680309 : บ้านโนนอุดม นางขวัญใจ  สินทรัพย์ ครู
123 สพป.อุดรธานี เขต 4 680218 : บ้านเจริญสุข นายวุฒิชัย  พลกล้า ครู
124 สพป.อุดรธานี เขต 4 680193 : บ้านนางัว ประนอม  ประธรรมเต ครู
125 สพป.อุดรธานี เขต 4 680198 : บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ นางสาวศิริพร   แสนศรี ครู
126 สพป.อุดรธานี เขต 4 680199 : น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นายวีระชัย   ศรีโสภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
127 สพป.อุดรธานี เขต 4 680201 : บ้านนาเมืองไทย สันติ  โสภาค ครู
128 สพป.อุดรธานี เขต 4 680202 : บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) นางสาวพรกนก  ร้อยแสง ครู
129 สพป.อุดรธานี เขต 4 680204 : บ้านเทพประทาน นางสาวจิรกรณ์  ธนะสูตร ครู
130 สพป.อุดรธานี เขต 4 680211 : บ้านหยวก น้ำฝน  นิติโยธิน ครู
131 สพป.อุดรธานี เขต 4 680211 : บ้านหยวก ปฐมาพร  สิงห์แม่ง ครู
132 สพป.อุดรธานี เขต 4 680212 : บ้านจำปาทอง นายชาญยุทธ  โคตรประทุม ครูผู้ช่วย
133 สพป.อุดรธานี เขต 4 680212 : บ้านจำปาทอง นางจินตนา  โสมาศรี ครู
134 สพป.อุดรธานี เขต 4 680213 : บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม นางสาวจรัสรำไพ  เจริญศิลป์ ครู
135 สพป.อุดรธานี เขต 4 680214 : บ้านทุ่งทอง วาณิษา  พิมพากุล ครู
136 สพป.อุดรธานี เขต 4 680215 : บ้านท่าลี่ พิชัยพร  คันที ครู
137 สพป.อุดรธานี เขต 4 680215 : บ้านท่าลี่ เรวัชร์  ใหม่คามิ ครู
138 สพป.อุดรธานี เขต 4 680216 : บ้านน้ำปู่ วนิดา  ไชยทักษิณ ครู
139 สพป.อุดรธานี เขต 4 680216 : บ้านน้ำปู่ อนุสรณ์  กุศลมานิตย์ ครู
140 สพป.อุดรธานี เขต 4 680216 : บ้านน้ำปู่ พรทิพย์  สีหาบุตร ครู
141 สพป.อุดรธานี เขต 4 680194 : บ้านท่าโสม ธรรมศาล  พิลารักษ์ ครู
142 สพป.อุดรธานี เขต 4 680194 : บ้านท่าโสม นางสุภาพ  โสภากุล ครู
143 สพป.อุดรธานี เขต 4 680195 : บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ นายไชยภักดิ์  นักธรรม ครู
144 สพป.อุดรธานี เขต 4 680195 : บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ นายสมพงษ์  จันทร์กอง ครู
145 สพป.อุดรธานี เขต 4 680203 : บ้านน้ำทรง นางสาวสุดา  มหาชาติ ครู
146 สพป.อุดรธานี เขต 4 680203 : บ้านน้ำทรง นายภาณุพักตร์   แรงน้อย ครูผู้ช่วย
147 สพป.อุดรธานี เขต 4 680219 : บ้านสามัคคี นางศิริรัตน์  เปปะตัง ครู
148 สพป.อุดรธานี เขต 4 680221 : บ้านโชคเจริญ ภิเษก  กำเนิดกาลึม ครู
149 สพป.อุดรธานี เขต 4 680222 : บ้านสวัสดี ขวัญกนก  ราชติกา ครู
150 สพป.อุดรธานี เขต 4 680222 : บ้านสวัสดี นางสาวปัทมา  ชนะสะแบง ครู
151 สพป.อุดรธานี เขต 4 680197 : บ้านโสมเยี่ยม สมชาย  จันทะวงษา ครู
152 สพป.อุดรธานี เขต 4 680196 : บ้านหัวช้าง นายพีระเดช  อุตส่าห์ ครู
153 สพป.อุดรธานี เขต 4 680210 : เตชะไพบูลย์ (2) นางลักคณา  ทัพภูตา ครู
154 สพป.อุดรธานี เขต 4 680208 : บ้านนาเก็น นางสาวนริสรา  พงษ์สิมา ครู
155 สพป.อุดรธานี เขต 4 680209 : บ้านสาครพัฒนา นุชเรศ  คำดีบุญ ครู
156 สพป.อุดรธานี เขต 4 680205 : บ้านหนองแวง นายวิสุทธิศักดิ์  ป้องเรือ ครู
157 สพป.อุดรธานี เขต 4 680205 : บ้านหนองแวง นางสาวนฤมล  โพธิ์ขี ครู
158 สพป.อุดรธานี เขต 4 680206 : บ้านน้ำซึม นายอดิศักดิ์  ทองกูล ครูผู้ช่วย
159 สพป.อุดรธานี เขต 4 680207 : บ้านโคกสะอาด รัตติยา  จันทร์สว่าง ครู
160 สพป.อุดรธานี เขต 4 680765 : บ้านวังบง นายทศพล  ยำยวน ครู
161 สพป.อุดรธานี เขต 4 680766 : บ้านวังแข้ นายสันติ  พยัฆกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแข้
162 สพป.อุดรธานี เขต 4 680767 : บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สุจิตาพัช  โสดาปัดชา ครู
163 สพป.อุดรธานี เขต 4 680768 : ชายแดนประชาสรรค์ กฤษฎา  บุ้งทอง ครูผู้ช่วย
164 สพป.อุดรธานี เขต 4 680764 : บ้านนาแค ปัญญา  โทธุโย ครู คศ.2
165 สพป.อุดรธานี เขต 4 680763 : ชุมพลนาคลัง นายศิรวิทย์   ฉลี ครู
166 สพป.อุดรธานี เขต 4 680757 : บ้านนาต้องนาสมนึก สยาม  ตะวงษา ผู้อำนวยการ
167 สพป.อุดรธานี เขต 4 680762 : บ้านนายูง อนุชาติ  ไชยศรี ผู้อำนวยการ
168 สพป.อุดรธานี เขต 4 680756 : บ้านสว่างปากราง วนิดา  ศรีมูลเมือง ครู
169 สพป.อุดรธานี เขต 4 680756 : บ้านสว่างปากราง อารียา  โคตรศรี ครูธุรการ
170 สพป.อุดรธานี เขต 4 680756 : บ้านสว่างปากราง นายพิบูลย์ศักดิ์  ภักดีราช ครู
171 สพป.อุดรธานี เขต 4 680758 : บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายชุติเดช  เข็มทอง ครู
172 สพป.อุดรธานี เขต 4 680759 : บ้านเชียงดีกุดเชือม นายสายันต์  จงพิมาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
173 สพป.อุดรธานี เขต 4 680760 : บ้านท่าโปงทอง อิสราภรณ์  ถิตย์ประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย
174 สพป.อุดรธานี เขต 4 680761 : บ้านปากเจียงโนนทอง ปุญญาภา  อินทร์มนต์ ครู
175 สพป.อุดรธานี เขต 4 680769 : บ้านนาตูม สมชาย  มีหาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
176 สพป.อุดรธานี เขต 4 680769 : บ้านนาตูม ธนะศานต์  มาตรเลี่ยม ครู
177 สพป.อุดรธานี เขต 4 680770 : บ้านนาคำน้อย นางสมหมาย  นาแพงสอน ครู
178 สพป.อุดรธานี เขต 4 680771 : บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อภิศักดิ์  ปากแก้ว ครู
179 สพป.อุดรธานี เขต 4 680772 : อนุบาลบ้านก้องวิทยา สุจิตรา  แย้มศรี ครูผู้ช่วย
180 สพป.อุดรธานี เขต 4 680894 : บ้านสมประสงค์ นุจรินทร์  สร้อยกุดเรือ ครู