รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุดรธานี เขต 4 680595 : บ้านดงบัง คำหยาด  เหลืองกิ่ง ครู
2 สพป.อุดรธานี เขต 4 680595 : บ้านดงบัง ประมวล  ชมสีบาย ครู
3 สพป.อุดรธานี เขต 4 680596 : บ้านดงธาตุ มณี  พรมแสง ครู
4 สพป.อุดรธานี เขต 4 680597 : บ้านดงหวาย นายสุรพล  หริตกุล ผู้อำนวยการ
5 สพป.อุดรธานี เขต 4 680597 : บ้านดงหวาย นางเมขลา  บุญสงค์ ครูผู้สอน
6 สพป.อุดรธานี เขต 4 680598 : บ้านหนองโนไชยวาน นายสุรชัย  นามโนรินทร์ ครู
7 สพป.อุดรธานี เขต 4 680599 : บ้านกุดจับ นางวิลาสินี  ทวีจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
8 สพป.อุดรธานี เขต 4 680599 : บ้านกุดจับ นางสาวดอกรัก  แสนผล ครูผู้ช่วย
9 สพป.อุดรธานี เขต 4 680600 : บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร พรศิริ  พิเภก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
10 สพป.อุดรธานี เขต 4 680600 : บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร นางสุภาวดี   สุทธิสา ครู
11 สพป.อุดรธานี เขต 4 680600 : บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร นางสมควร  น้อยเสนา ครู
12 สพป.อุดรธานี เขต 4 680584 : บ้านลำภู นายทรงฤทธิ์  พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.อุดรธานี เขต 4 680584 : บ้านลำภู นางสาวรัตติกาล  ยศปัญญา ครูผู้ช่วย
14 สพป.อุดรธานี เขต 4 680578 : บ้านขอนยูง นายสุวิทย์  คลังสามผง ครู
15 สพป.อุดรธานี เขต 4 680578 : บ้านขอนยูง นายสุทัศน์  ศรีบุญเรือง ครู
16 สพป.อุดรธานี เขต 4 680579 : บ้านหนองฆ้องนาสีนวล นางจิราภรณ์   เหล็กกล้า ครู
17 สพป.อุดรธานี เขต 4 680579 : บ้านหนองฆ้องนาสีนวล นายธนโชติ  ภูมิชัย ครู
18 สพป.อุดรธานี เขต 4 680582 : บ้านหนองกุงหนองเจริญ ชัยวุฒิ  พรหมกูล ครู
19 สพป.อุดรธานี เขต 4 680582 : บ้านหนองกุงหนองเจริญ นายธรรมนูญ  อัฒจักร์ ครู
20 สพป.อุดรธานี เขต 4 680582 : บ้านหนองกุงหนองเจริญ อภิชาติ  โพธิรุกข์ ครู
21 สพป.อุดรธานี เขต 4 680583 : บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า นิติศักดิ์  ศรีผาโคตร ครูผู้ช่วย
22 สพป.อุดรธานี เขต 4 680583 : บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า นางถิรญา  ตรีพงษ์ ค.ศ. ๓
23 สพป.อุดรธานี เขต 4 680583 : บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า วรัญญา   สำแดงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.อุดรธานี เขต 4 680583 : บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า นางอุษณีย์  โสพิลา ครู
25 สพป.อุดรธานี เขต 4 680585 : บ้านถิ่น นายชลัมพล  ธูปกระแจะ ครู
26 สพป.อุดรธานี เขต 4 680585 : บ้านถิ่น ถาวรวิทย์  อินทมล ผอ.รร.
27 สพป.อุดรธานี เขต 4 680587 : ชุมชนบ้านสร้างแป้น นางอมรรัตน์  พิณธรรม ครู
28 สพป.อุดรธานี เขต 4 680587 : ชุมชนบ้านสร้างแป้น นางโกมล  ชัยธัมมาวุธ ครู
29 สพป.อุดรธานี เขต 4 680588 : ชุมชนหนองแปนหินโงม นายสมควร  เป้าป่าเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.อุดรธานี เขต 4 680589 : บ้านเชียงเพ็ง ประครอง  แนนสถิตย์ ครู
31 สพป.อุดรธานี เขต 4 680589 : บ้านเชียงเพ็ง นายธนพล ศิริวิเศษ  นายธนพล ศิริวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.อุดรธานี เขต 4 680580 : ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน นางนภัสวรรณ  เรืองฟ้าอมร ครู
33 สพป.อุดรธานี เขต 4 680581 : บ้านเหล่าตำแย นายอดิศร  ศรีชะนนท์ ครู
34 สพป.อุดรธานี เขต 4 680581 : บ้านเหล่าตำแย อนุลักษณ์  สุขรมย์ ครู
35 สพป.อุดรธานี เขต 4 680602 : บ้านโคกสว่าง นายจุลศักดิ์  ทัญญะเชียงพิณ ครู
36 สพป.อุดรธานี เขต 4 680603 : บ้านหนองสร้างไพร พรสวรรค์  มาณะศิลป์ ครู
37 สพป.อุดรธานี เขต 4 680604 : บ้านโพธิ์โนนแดง นายบรรเจิด   พรศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.อุดรธานี เขต 4 680604 : บ้านโพธิ์โนนแดง คำจันทร์  พิณทะ ครู
39 สพป.อุดรธานี เขต 4 680605 : บ้านกานต์สามัคคี รพีพรรณ  อินทนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.อุดรธานี เขต 4 680606 : บ้านหันเทาผักกาดย่า นายเริงรัชฎา  นาไชย ครู
41 สพป.อุดรธานี เขต 4 680606 : บ้านหันเทาผักกาดย่า ยุภา  วงษาวัตร์ ครู
42 สพป.อุดรธานี เขต 4 680608 : โนนสูงวิทยา วรวุฒิ  นิรันตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.อุดรธานี เขต 4 680608 : โนนสูงวิทยา ปวีณา  สารวงษ์ ครู
44 สพป.อุดรธานี เขต 4 680591 : บ้านหัวขัว เดชศร  ปราบพาล ครู
45 สพป.อุดรธานี เขต 4 680591 : บ้านหัวขัว สนธยา  นุ้ยห้วยแก้ว ครู
46 สพป.อุดรธานี เขต 4 680592 : บ้านข่า นายชาตรี  สังฆศรี ผู้อำนวยการ
47 สพป.อุดรธานี เขต 4 680593 : บ้านโสกแกคำเจริญ นายพิทักษ์  กาศลุน ครู
48 สพป.อุดรธานี เขต 4 680594 : บ้านดงน้อย เกศริน  ชูวงศ์จันทรมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
49 สพป.อุดรธานี เขต 4 680609 : อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 กุลธิรัตน์  วดีศิริศักดิ์ ครู
50 สพป.อุดรธานี เขต 4 680609 : อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 เสถียร  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการ
51 สพป.อุดรธานี เขต 4 680615 : นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 นางณัฐธยาน์  การะหว้า ครู
52 สพป.อุดรธานี เขต 4 680613 : โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา น.ส.วิชชุดา  คงสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.อุดรธานี เขต 4 680613 : โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา นางสาววงเดือน  พรมมาโอน ครู
54 สพป.อุดรธานี เขต 4 680614 : นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 วิไลวรรณ  ทองดี ครู
55 สพป.อุดรธานี เขต 4 680614 : นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 ยุพา  เข็มพล ครู
56 สพป.อุดรธานี เขต 4 680614 : นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 นายสอนชัย   พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.อุดรธานี เขต 4 680610 : บ้านหนองทุ่ม ศิประภา  บรรเทาทุกข์ ครูผู้ช่วย
58 สพป.อุดรธานี เขต 4 680611 : บ้านโนนฐานะ นางพวงพยอม   ปักอินทรีย์ ครู
59 สพป.อุดรธานี เขต 4 680612 : บ้านสร้างก่อ สุภาพ  ศรีหานิล ครู
60 สพป.อุดรธานี เขต 4 680612 : บ้านสร้างก่อ กฤตชญา  เที่ยงรัตน์ ครู
61 สพป.อุดรธานี เขต 4 680358 : บ้านผักบุ้ง นางดวงรัตน์   ทรัพย์ห่วง ครู
62 สพป.อุดรธานี เขต 4 680359 : กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า ครู
63 สพป.อุดรธานี เขต 4 680359 : กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ นายธวัชชัย  ทองดี ครูธุรการ
64 สพป.อุดรธานี เขต 4 680334 : บ้านเม็ก นายมนัส  ทองทา ครู คศ.3
65 สพป.อุดรธานี เขต 4 680335 : บ้านข้าวสาร นายพิทักษ์  ใจบุญ ครู
66 สพป.อุดรธานี เขต 4 680338 : บ้านหินตั้ง ประภาภรณ์  พังคะบุตร ครู
67 สพป.อุดรธานี เขต 4 680319 : บ้านเขือน้ำ สถิต  บุญสาร ครู
68 สพป.อุดรธานี เขต 4 680320 : บ้านเทื่อม นาด  มุลทากุล ครู
69 สพป.อุดรธานี เขต 4 680321 : บ้านหลุมข้าว ปัญญา  ทั่งรื่น ครู
70 สพป.อุดรธานี เขต 4 680321 : บ้านหลุมข้าว นางสาววิชญานันท์  พุทธเพราะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
71 สพป.อุดรธานี เขต 4 680321 : บ้านหลุมข้าว นางสาวดวงเดือนเพ็ญ  สันทา ครูผู้ช่วย
72 สพป.อุดรธานี เขต 4 680322 : บ้านค้อปัญญานุสรณ์ ศิริกาญจณ์  ประชุมสาย ครู
73 สพป.อุดรธานี เขต 4 680323 : บ้านนาสี อาทิตย์  แก้ววรสูตร ครู
74 สพป.อุดรธานี เขต 4 680324 : บ้านโนนสะอาด ธิดาพร  จังจริง ครู
75 สพป.อุดรธานี เขต 4 680360 : บ้านนางิ้ว มังกร  ปราบพาล ครู
76 สพป.อุดรธานี เขต 4 680360 : บ้านนางิ้ว นางอังคณา   ชาคำมี ผู้อำนวยการ
77 สพป.อุดรธานี เขต 4 680360 : บ้านนางิ้ว อัมพร  วารีรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางิ้ว
78 สพป.อุดรธานี เขต 4 680361 : บ้านคำด้วง นายสมรรถ  ฝ้ายขาว ครู
79 สพป.อุดรธานี เขต 4 680362 : บ้านสระคลองพัฒนา ทศพร  สิทธิโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.อุดรธานี เขต 4 680362 : บ้านสระคลองพัฒนา นางสาวเกศสุดา  จรุงพันธ์ ครู
81 สพป.อุดรธานี เขต 4 680362 : บ้านสระคลองพัฒนา ณภัทร  โชตน์โทกุล ธุรการโรงเรียน
82 สพป.อุดรธานี เขต 4 680363 : อุดรวัฒนานุสรณ์ นางสาวกฤษยาลักษณ์   ดงแสง ครู
83 สพป.อุดรธานี เขต 4 680363 : อุดรวัฒนานุสรณ์ นางสาวกิติพรรณ  ธุระพระ ครู
84 สพป.อุดรธานี เขต 4 680363 : อุดรวัฒนานุสรณ์ นางสาวสุจิตตรา  ชัยเลิศ ครูผู้ช่วย
85 สพป.อุดรธานี เขต 4 680364 : บ้านตาดน้ำพุ วิฑูรย์  คำสอนทา ครูอัตราจ้าง
86 สพป.อุดรธานี เขต 4 680364 : บ้านตาดน้ำพุ นายทองดี  สรวงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.อุดรธานี เขต 4 680365 : บ้านลาดหอคำ นายสมัคร  ต้นคำฮัก ครู
88 สพป.อุดรธานี เขต 4 680365 : บ้านลาดหอคำ อดิสรณ์  ราชสมบัติ ครู
89 สพป.อุดรธานี เขต 4 680365 : บ้านลาดหอคำ นายพิเชษฐ์  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.อุดรธานี เขต 4 680366 : บ้านนาหลวง นายสุริยันต์  ฆารเจริญ ครู
91 สพป.อุดรธานี เขต 4 680317 : ราษฎร์จุฬาสามัคคี จีระศักดิ์  ศรีหะ ครูธุรการ
92 สพป.อุดรธานี เขต 4 680317 : ราษฎร์จุฬาสามัคคี กาญจนี  บอลสิทธิ์ ครู
93 สพป.อุดรธานี เขต 4 680310 : คำบงเจริญสุข นางเพ็ญศรี   ละดาดาษ ครู
94 สพป.อุดรธานี เขต 4 680311 : บ้านดงหมูชัยเจริญ นายสัญชัย  แซ่ลี้ ครูผู้ช่วย
95 สพป.อุดรธานี เขต 4 680311 : บ้านดงหมูชัยเจริญ คำมุข  วิชาผง ครู
96 สพป.อุดรธานี เขต 4 680312 : บ้านนาล้อม นางอัญชลี  ศรีชัยชนะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
97 สพป.อุดรธานี เขต 4 680312 : บ้านนาล้อม นายเปรม  มีภูเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.อุดรธานี เขต 4 680345 : บ้านโนนสว่าง เรืองเดช  เครือเขื่อนเพชร ครู
99 สพป.อุดรธานี เขต 4 680345 : บ้านโนนสว่าง โกสินทร์  ศรีบุรินทร์ ครู
100 สพป.อุดรธานี เขต 4 680346 : บ้านขัวล้อ นางจำปี  สาน้อย ครู
101 สพป.อุดรธานี เขต 4 680357 : บ้านแดง อาทิตย์   พันสีทุม ครู
102 สพป.อุดรธานี เขต 4 680357 : บ้านแดง บุญมา  โถทอง ครู
103 สพป.อุดรธานี เขต 4 680348 : บ้านม่วง วารุณี  สุวรรณพันธ์ ครู
104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680349 : บ้านนาอ่าง อภิรมย์  ผิวละออ ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.อุดรธานี เขต 4 680349 : บ้านนาอ่าง แจ่มจันทร์  โง่นแก้ว ครู
106 สพป.อุดรธานี เขต 4 680350 : บ้านลาน นายจรูญศักดิ์   สีหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.อุดรธานี เขต 4 680331 : บ้านโนนแดง นายประดิษฐ์  กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.อุดรธานี เขต 4 680332 : ดอนตาลดงบังวิทยา ชนัญชิดา  นันทะสาร ครู
109 สพป.อุดรธานี เขต 4 680332 : ดอนตาลดงบังวิทยา นางอรจิฬา  แซ่ลี ครู
110 สพป.อุดรธานี เขต 4 680333 : บ้านนาเตย อภิญญา  ศรีเรือง ครู
111 สพป.อุดรธานี เขต 4 680342 : บ้านนาไฮ นายมั่น บูรณะ  นายมั่น บูรณะ ครู
112 สพป.อุดรธานี เขต 4 680342 : บ้านนาไฮ นางสาวธัญณิชา  บัวพงษ์ ครู
113 สพป.อุดรธานี เขต 4 680327 : บ้านคูดงประชาสรรค์ นางกุหลาบ  อินทรสา ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.อุดรธานี เขต 4 680327 : บ้านคูดงประชาสรรค์ นายเดช  เกรงขาม ครู
115 สพป.อุดรธานี เขต 4 680329 : โนนทองโนนหวาย นายสุริยน  ภูผาใจ ครู
116 สพป.อุดรธานี เขต 4 680329 : โนนทองโนนหวาย นายกุศล  สีร้อยคำ ครู
117 สพป.อุดรธานี เขต 4 680330 : บ้านโนนดู่ นายพิชิต  สุนทโรจน์ ครู
118 สพป.อุดรธานี เขต 4 680301 : บ้านนาคูณ นายอภิชาติ  บ้านเป้า ครู
119 สพป.อุดรธานี เขต 4 680298 : บ้านนารายณ์ นางประคองศรี  เรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านนารายณ์
120 สพป.อุดรธานี เขต 4 680298 : บ้านนารายณ์ นายอาณัติ  ผิวสว่าง ผู้อำนวยการ
121 สพป.อุดรธานี เขต 4 680294 : อนุบาลบ้านผือ สิบเอกศุภวัฒน์  นามมี ครู
122 สพป.อุดรธานี เขต 4 680295 : ชุมชนบ้านแวง นายศิริชัย  บุญพงษ์ ครู
123 สพป.อุดรธานี เขต 4 680295 : ชุมชนบ้านแวง ศศิธร  พรมน้อย ครู
124 สพป.อุดรธานี เขต 4 680296 : บริบาลภูมิเขตต์ นายชัชวาล  นันทวงศ์ ครู
125 สพป.อุดรธานี เขต 4 680296 : บริบาลภูมิเขตต์ ปรีชา  คำเหมือน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.อุดรธานี เขต 4 680297 : บ้านภูดิน ช่อประกาย  บุญพึ่ง ครูผู้ช่วย
127 สพป.อุดรธานี เขต 4 680351 : บ้านติ้ว นางจารุวรรณ  บุตรสาระ ครู
128 สพป.อุดรธานี เขต 4 680351 : บ้านติ้ว สหกิจ  ดงอนนท์ ครู
129 สพป.อุดรธานี เขต 4 680351 : บ้านติ้ว นายดิเรก  บุตรสาระ ครู
130 สพป.อุดรธานี เขต 4 680352 : บ้านหนองกบนาแมน นายวิเชียร  สิงห์วงษ์ ครู
131 สพป.อุดรธานี เขต 4 680352 : บ้านหนองกบนาแมน นายศุภณัฐ  พิมพิศาล ครู
132 สพป.อุดรธานี เขต 4 680352 : บ้านหนองกบนาแมน นายจำนง  ศิลารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
133 สพป.อุดรธานี เขต 4 680353 : เมืองพานบ้านโก่มวิทยา ทองฤทธิ์  หัตถกร ครู
134 สพป.อุดรธานี เขต 4 680354 : บ้านใหม่ นางวัฒนา   โอทาตะวงษ์ ครู
135 สพป.อุดรธานี เขต 4 680354 : บ้านใหม่ เย  เสนากิจ ครู
136 สพป.อุดรธานี เขต 4 680355 : จอมศรีโคกก่องวิทยา สมบูรณ์  พันพรม ครู
137 สพป.อุดรธานี เขต 4 680355 : จอมศรีโคกก่องวิทยา สนธิเดช  เจริญไชย ครู
138 สพป.อุดรธานี เขต 4 680355 : จอมศรีโคกก่องวิทยา พรรณิภา  ชัยอามาตย์ ครูผู้ช่วย
139 สพป.อุดรธานี เขต 4 680355 : จอมศรีโคกก่องวิทยา วีรวิทย์  รัตนวงศ์ ครู
140 สพป.อุดรธานี เขต 4 680356 : บ้านกาลึม นางสาวอัญชลี  ใจดี ครูผู้ช่วย
141 สพป.อุดรธานี เขต 4 680356 : บ้านกาลึม สุพัตรา  บุญเลิศ ครูผู้ช่วย
142 สพป.อุดรธานี เขต 4 680356 : บ้านกาลึม นางสาววรรณิษา  ไชยสีหา ครูพี่เลี้ยงฯ
143 สพป.อุดรธานี เขต 4 680336 : บ้านนางาม นายเบญจมินทร์  โคตรสุโน ครู
144 สพป.อุดรธานี เขต 4 680336 : บ้านนางาม นายยุทธพงษ์   สวยโสภา ครู
145 สพป.อุดรธานี เขต 4 680336 : บ้านนางาม นายไสว  พังคะบุตร ผู้อำนวยการ
146 สพป.อุดรธานี เขต 4 680337 : ชุมชนสงเคราะห์ นายสไกร  วงษาเวียง ครุ
147 สพป.อุดรธานี เขต 4 680339 : บ้านหนองแวง นายเสกสรรค์  ริวงศา ครู
148 สพป.อุดรธานี เขต 4 680339 : บ้านหนองแวง โสภณ  พรหมพลจร ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.อุดรธานี เขต 4 680340 : บ้านแหลมทองพัฒนา นายสมัย  ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.อุดรธานี เขต 4 680340 : บ้านแหลมทองพัฒนา นายณัฐพงษ์  มงคลผิว พนักงานราชการ
151 สพป.อุดรธานี เขต 4 680340 : บ้านแหลมทองพัฒนา นางสาวเบญจมาศ  ขุนพรม ครูผู้ช่วย
152 สพป.อุดรธานี เขต 4 680341 : บ้านหนองบอนเวียงชัย วีรศักดิ์  ไชพิลา ครู
153 สพป.อุดรธานี เขต 4 680341 : บ้านหนองบอนเวียงชัย นายชินวุธ  จันนาหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.อุดรธานี เขต 4 680314 : บ้านสะคุวิทยา ธีระวัฒน์  บุญกอง ครู อัตราจ้าง
155 สพป.อุดรธานี เขต 4 680315 : ยางโกนวิทย์ ลำใย  พิมพิศาล ครู
156 สพป.อุดรธานี เขต 4 680316 : บ้านโพธิ์ จันทร์เพ็ญ  ชมภูวิเศษ ครู
157 สพป.อุดรธานี เขต 4 680325 : บ้านหนองหัวคู นายประยูร  โพธินาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.อุดรธานี เขต 4 680325 : บ้านหนองหัวคู นายธวัชชัย  สมบัติบูรณ์ ครู
159 สพป.อุดรธานี เขต 4 680326 : บ้านกุดเม็ก นายสมควร  ภักดีวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.อุดรธานี เขต 4 680326 : บ้านกุดเม็ก sanun  kongjaidee ครู
161 สพป.อุดรธานี เขต 4 680302 : บ้านดงหวายดงขวาง นายสังคม  บุญกอง ครู
162 สพป.อุดรธานี เขต 4 680303 : บ้านหนองนกเขียน นายบวร  ปุยะติ ครู
163 สพป.อุดรธานี เขต 4 680304 : หนองกุงวังแสง นายบุญเลี้ยง  วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.อุดรธานี เขต 4 680305 : บ้านโคกสีแก้ว เฟื้องฤทัย  วิโคตร ครูผู้ช่วย
165 สพป.อุดรธานี เขต 4 680306 : บ้านหายโศก เฉลิม  ศรีจุลัย ครู
166 สพป.อุดรธานี เขต 4 680307 : บ้านธาตุประชานุกูล วิมลรัตน์  เกาะกาใต้ ครู
167 สพป.อุดรธานี เขต 4 680307 : บ้านธาตุประชานุกูล อุทุมพร  ธรรมประเสริฐ ครู
168 สพป.อุดรธานี เขต 4 680308 : บ้านนาคำ มันทนา  กิ่งก้าน ครู
169 สพป.อุดรธานี เขต 4 680309 : บ้านโนนอุดม นางสาวอภิศรา   นาครภัฎ ครู
170 สพป.อุดรธานี เขต 4 680309 : บ้านโนนอุดม นายสมเกียรติ  อุ่นท้าว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
171 สพป.อุดรธานี เขต 4 680218 : บ้านเจริญสุข นายวุฒิชัย  พลกล้า ครู
172 สพป.อุดรธานี เขต 4 680193 : บ้านนางัว ประนอม  ประธรรมเต ครู
173 สพป.อุดรธานี เขต 4 680198 : บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ นางสาวศิริพร   แสนศรี ครูผู้ช่วย
174 สพป.อุดรธานี เขต 4 680198 : บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สงัด  วารีศรี ธุรการ
175 สพป.อุดรธานี เขต 4 680199 : น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นางวาสนา  พิมพ์ดี ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.อุดรธานี เขต 4 680199 : น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นายวีระชัย   ศรีโสภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
177 สพป.อุดรธานี เขต 4 680199 : น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นายนภัทร  แสนใจ ครุูชำนาญการพิเศษ
178 สพป.อุดรธานี เขต 4 680201 : บ้านนาเมืองไทย วรวุฒิ  ประสานศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.อุดรธานี เขต 4 680201 : บ้านนาเมืองไทย สันติ  โสภาค ครู
180 สพป.อุดรธานี เขต 4 680202 : บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) นางสาวพรกนก  ร้อยแสง ครู
181 สพป.อุดรธานี เขต 4 680204 : บ้านเทพประทาน นางสาวสิริลักษณ์  จันละคร ครูผู้ช่วย
182 สพป.อุดรธานี เขต 4 680204 : บ้านเทพประทาน ณัฐิวุฒิ  โคตรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
183 สพป.อุดรธานี เขต 4 680211 : บ้านหยวก น้ำฝน  นิติโยธิน ครู
184 สพป.อุดรธานี เขต 4 680211 : บ้านหยวก ปฐมาพร  สิงห์แม่ง ครู
185 สพป.อุดรธานี เขต 4 680212 : บ้านจำปาทอง นายชาญยุทธ  โคตรประทุม ครูผู้ช่วย
186 สพป.อุดรธานี เขต 4 680212 : บ้านจำปาทอง นางสาวสุพัชรี  เค้าแคน ครู
187 สพป.อุดรธานี เขต 4 680213 : บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม นางอรัญญา  ศรีมุกดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
188 สพป.อุดรธานี เขต 4 680213 : บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม นางสาวจรัสรำไพ  เจริญศิลป์ ครู
189 สพป.อุดรธานี เขต 4 680214 : บ้านทุ่งทอง วาณิษา  พิมพากุล ครู
190 สพป.อุดรธานี เขต 4 680214 : บ้านทุ่งทอง darunee  akkathep ผู้อำนวยการ
191 สพป.อุดรธานี เขต 4 680214 : บ้านทุ่งทอง นายวุฒิไกร  เจริญศิลป์ ครู
192 สพป.อุดรธานี เขต 4 680215 : บ้านท่าลี่ เรวัชร์  ใหม่คามิ ครู
193 สพป.อุดรธานี เขต 4 680215 : บ้านท่าลี่ พิชัยพร  คันที ครู
194 สพป.อุดรธานี เขต 4 680216 : บ้านน้ำปู่ วนิดา  ไชยทักษิณ ครู
195 สพป.อุดรธานี เขต 4 680194 : บ้านท่าโสม ศุภวัฒน์   นามมี ครู
196 สพป.อุดรธานี เขต 4 680194 : บ้านท่าโสม นายไตรรัตน์  แสงแก้ว ครู
197 สพป.อุดรธานี เขต 4 680194 : บ้านท่าโสม นางสุภาพ  โสภากุล ครู
198 สพป.อุดรธานี เขต 4 680195 : บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ นายไชยภักดิ์  นักธรรม ครู
199 สพป.อุดรธานี เขต 4 680195 : บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ นายสมพงษ์  จันทร์กอง ครู
200 สพป.อุดรธานี เขต 4 680203 : บ้านน้ำทรง นางสาวสุดา  มหาชาติ ครู
201 สพป.อุดรธานี เขต 4 680219 : บ้านสามัคคี นางศิริรัตน์  เปปะตัง ครู
202 สพป.อุดรธานี เขต 4 680221 : บ้านโชคเจริญ ภิเษก  กำเนิดกาลึม ครู
203 สพป.อุดรธานี เขต 4 680222 : บ้านสวัสดี ขวัญกนก  ราชติกา ครู
204 สพป.อุดรธานี เขต 4 680222 : บ้านสวัสดี นางสาวปัทมา  ชนะสะแบง ครูผู้ช่วย
205 สพป.อุดรธานี เขต 4 680197 : บ้านโสมเยี่ยม นายเอกลักษณ์  มหาพรหม ครูธุรการ
206 สพป.อุดรธานี เขต 4 680197 : บ้านโสมเยี่ยม สมชาย  จันทะวงษา ครู
207 สพป.อุดรธานี เขต 4 680196 : บ้านหัวช้าง นายพีระเดช  อุตส่าห์ ครู
208 สพป.อุดรธานี เขต 4 680196 : บ้านหัวช้าง นางสาวศตนันท์  ทองสมุทร ครู คศ.๑
209 สพป.อุดรธานี เขต 4 680210 : เตชะไพบูลย์ (2) นางรัตนา  เย็นประโคน ครู
210 สพป.อุดรธานี เขต 4 680210 : เตชะไพบูลย์ (2) นางลักคณา  ทัพภูตา ครู
211 สพป.อุดรธานี เขต 4 680208 : บ้านนาเก็น นายวินัย  ทัพภูตา ครู
212 สพป.อุดรธานี เขต 4 680208 : บ้านนาเก็น นายพรชัย  นาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเก็น
213 สพป.อุดรธานี เขต 4 680208 : บ้านนาเก็น นายกฤษฎาง  ศรีบุญเรือง คร
214 สพป.อุดรธานี เขต 4 680209 : บ้านสาครพัฒนา นุชเรศ  คำดีบุญ ครู
215 สพป.อุดรธานี เขต 4 680209 : บ้านสาครพัฒนา สิบเอกหญิงพรทิพย์  ดวงพรม ครูธุรการ
216 สพป.อุดรธานี เขต 4 680205 : บ้านหนองแวง นางสาวนฤมล  โพธิ์ขี ครู
217 สพป.อุดรธานี เขต 4 680205 : บ้านหนองแวง นายวิสุทธิศักดิ์  ป้องเรือ ครู
218 สพป.อุดรธานี เขต 4 680206 : บ้านน้ำซึม นายอดิศักดิ์  ทองกูล ครูผู้ช่วย
219 สพป.อุดรธานี เขต 4 680207 : บ้านโคกสะอาด นายสมอง   คำพรวน ครู
220 สพป.อุดรธานี เขต 4 680765 : บ้านวังบง นายทศพล  ยำยวน ครู
221 สพป.อุดรธานี เขต 4 680766 : บ้านวังแข้ นายสันติ  พยัฆกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแข้
222 สพป.อุดรธานี เขต 4 680767 : บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) นายอิษติพงษ์  พลซา ครู
223 สพป.อุดรธานี เขต 4 680767 : บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) พิษณุ  ปากอุตสาห์ ครู
224 สพป.อุดรธานี เขต 4 680767 : บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สุจิตาพัช  โสดาปัดชา ครู
225 สพป.อุดรธานี เขต 4 680768 : ชายแดนประชาสรรค์ นายภัทรพล  บุญอาจ ครูธุรการ
226 สพป.อุดรธานี เขต 4 680768 : ชายแดนประชาสรรค์ กฤษฎา  บุ้งทอง ครูผู้ช่วย
227 สพป.อุดรธานี เขต 4 680768 : ชายแดนประชาสรรค์ คมกฤษ  สารพัด ครู
228 สพป.อุดรธานี เขต 4 680764 : บ้านนาแค Kanoggarn  Rodchompoo ครู
229 สพป.อุดรธานี เขต 4 680764 : บ้านนาแค ปัญญา  โทธุโย ครู คศ.2
230 สพป.อุดรธานี เขต 4 680763 : ชุมพลนาคลัง วิรยาภรณ์  ปากแก้ว ครู
231 สพป.อุดรธานี เขต 4 680757 : บ้านนาต้องนาสมนึก พิศาล  ผิวศิริ ผู้อำนวยการ
232 สพป.อุดรธานี เขต 4 680757 : บ้านนาต้องนาสมนึก จารุวรรณ  ไชยเชียงพิณ ครู
233 สพป.อุดรธานี เขต 4 680757 : บ้านนาต้องนาสมนึก ศิรินิรันดร์  ขันชา ครู
234 สพป.อุดรธานี เขต 4 680762 : บ้านนายูง นายชาคริต  ระดาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
235 สพป.อุดรธานี เขต 4 680762 : บ้านนายูง นายขยาย  โยธากุล ครู
236 สพป.อุดรธานี เขต 4 680762 : บ้านนายูง อนุชาติ  ไชยศรี ผู้อำนวยการ
237 สพป.อุดรธานี เขต 4 680756 : บ้านสว่างปากราง นายพิบูลย์ศักดิ์  ภักดีราช ครู
238 สพป.อุดรธานี เขต 4 680756 : บ้านสว่างปากราง ยุพิน  เอียยะบุตร ครู
239 สพป.อุดรธานี เขต 4 680756 : บ้านสว่างปากราง อารียา  โคตรศรี ครูธุรการ
240 สพป.อุดรธานี เขต 4 680756 : บ้านสว่างปากราง เจียระนัย  ปานสาลี ครูผู้ช่วย
241 สพป.อุดรธานี เขต 4 680758 : บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายสำราญ  ไชยเชียงพิณ ครู
242 สพป.อุดรธานี เขต 4 680758 : บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายเดชา  มีสิงห์ ครู
243 สพป.อุดรธานี เขต 4 680759 : บ้านเชียงดีกุดเชือม นายสายันต์  จงพิมาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
244 สพป.อุดรธานี เขต 4 680759 : บ้านเชียงดีกุดเชือม อัศราพร  สีลา ครู
245 สพป.อุดรธานี เขต 4 680759 : บ้านเชียงดีกุดเชือม นางสาวณัฐวรรณ  เรืองฉาย ครูผู้ช่วย
246 สพป.อุดรธานี เขต 4 680759 : บ้านเชียงดีกุดเชือม ธีรยุทธ  พลแสง ครู
247 สพป.อุดรธานี เขต 4 680760 : บ้านท่าโปงทอง ชนกเนตร  จุลนาง ครู
248 สพป.อุดรธานี เขต 4 680760 : บ้านท่าโปงทอง นางฤทัยรัตน์   วงศ์กันยา ครู
249 สพป.อุดรธานี เขต 4 680761 : บ้านปากเจียงโนนทอง นายปรีชา  วัชเรนวงศ์ ครู
250 สพป.อุดรธานี เขต 4 680761 : บ้านปากเจียงโนนทอง ปุญญาภา  อินทร์มนต์ ครู
251 สพป.อุดรธานี เขต 4 680761 : บ้านปากเจียงโนนทอง ดวงจันทร์  โภพนา ครูธุรการ
252 สพป.อุดรธานี เขต 4 680769 : บ้านนาตูม สมชาย  มีหาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
253 สพป.อุดรธานี เขต 4 680770 : บ้านนาคำน้อย นางสมหมาย  นาแพงสอน ครู
254 สพป.อุดรธานี เขต 4 680771 : บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นายบุญณะ  พากุล ครู
255 สพป.อุดรธานี เขต 4 680771 : บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อภิศักดิ์  ปากแก้ว ครู
256 สพป.อุดรธานี เขต 4 680772 : อนุบาลบ้านก้องวิทยา สุจิตรา  แย้มศรี ครูผู้ช่วย
257 สพป.อุดรธานี เขต 4 680894 : บ้านสมประสงค์ นางสาวอรุณนีย์  วงศ์สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.อุดรธานี เขต 4 680894 : บ้านสมประสงค์ คมกฤช  ภูลายยาว ครูอัตราจ้าง
259 สพป.อุดรธานี เขต 4 680894 : บ้านสมประสงค์ นุจรินทร์  สร้อยกุดเรือ ครู