รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เลย เขต 1 520066 : บ้านไผ่โทน สุมาลี  สุมาลี ขันทะคีรี ธุรการ
2 สพป.เลย เขต 1 520067 : บ้านห้วยเหล็ก สงกรานต์  อนุสุเรนทร์ ครู
3 สพป.เลย เขต 1 520067 : บ้านห้วยเหล็ก กานต์พิชชา  พันธะบัวศรี ธุรการโรงเรียน
4 สพป.เลย เขต 1 520068 : บ้านตูบโกบ นางนิเวศ   จันทร์สว่าง ครู
5 สพป.เลย เขต 1 520068 : บ้านตูบโกบ นฤมล  บำรุงเชื้อ ครู
6 สพป.เลย เขต 1 520068 : บ้านตูบโกบ หทัยกานต์  มารังกูร ครูธุรการ
7 สพป.เลย เขต 1 520070 : บ้านกำพี้ เกณิกา  วิสิฐคุณกร ครูผู้ช่วย
8 สพป.เลย เขต 1 520057 : บ้านกกดู่ จันทรา  บุตรเพ็ญ ครู
9 สพป.เลย เขต 1 520061 : บ้านห้วยหวาย ศรัญญา  เจริญรัมย์ ครู
10 สพป.เลย เขต 1 520051 : บ้านกกทอง ํทิพยา  เกศเกื้อวิริยะนนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
11 สพป.เลย เขต 1 520053 : บ้านห้วยกระทิง ศิริรัตน์   ดาวงษา ครู
12 สพป.เลย เขต 1 520053 : บ้านห้วยกระทิง ศราวุธ  แก้วมหาสุริยวงศ์ ธุรการโรงเรียน
13 สพป.เลย เขต 1 520056 : บ้านสวนกล้วย อำนาจ  ยศมุงคุณ ครู
14 สพป.เลย เขต 1 520056 : บ้านสวนกล้วย กฤตภาส  สายทองดี ผู้อำนวยการ
15 สพป.เลย เขต 1 520043 : เมืองเลย อนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ครูชำนาญการ
16 สพป.เลย เขต 1 520043 : เมืองเลย ฤทธิ์อนันต์  พลซา ครู
17 สพป.เลย เขต 1 520043 : เมืองเลย พิสิษฐ์  จริยเอกวิทย์ ครู
18 สพป.เลย เขต 1 520009 : อนุบาลเลย นางรุ่งทิวา  วงษ์ลืออำนาจ ครู
19 สพป.เลย เขต 1 520002 : บ้านก้างปลา นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ ครู
20 สพป.เลย เขต 1 520007 : บ้านหัวฝาย นายไพบูลย์  กงภูธร ครู
21 สพป.เลย เขต 1 520007 : บ้านหัวฝาย สายสุดา   ทองดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.เลย เขต 1 520060 : บ้านห้วยทราย ลัดดาวัลย์  สำเริงกิจ ครูผู้ช่วย
23 สพป.เลย เขต 1 520060 : บ้านห้วยทราย นายวัฒนา  พันธุตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.เลย เขต 1 520062 : บ้านโป่ง นางนัยนา  ขนุนใหญ่ ครู
25 สพป.เลย เขต 1 520062 : บ้านโป่ง นายปรัชญ์  ทองวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.เลย เขต 1 520058 : บ้านนาแขม วรััญญา  บุญทะจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.เลย เขต 1 520059 : บ้านวังยาว มี  จันทะมา ครู
28 สพป.เลย เขต 1 520059 : บ้านวังยาว นางสาวสุนิจ  นามโคตร ธุรการ
29 สพป.เลย เขต 1 520030 : บ้านนาดินดำ นางสุกัญญา  ชาภักดี ครู
30 สพป.เลย เขต 1 520030 : บ้านนาดินดำ นทีธร  เหล่าโสด ครูผู้ช่วย
31 สพป.เลย เขต 1 520031 : บ้านหนองหญ้าไซ พัทธวรรณ  หามณี ครู
32 สพป.เลย เขต 1 520032 : บ้านห้วยม่วง แสงรวี  บู่ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.เลย เขต 1 520036 : บ้านหนองผำ จตุพร  บำรุงสำราญ พนักงานราชการ
34 สพป.เลย เขต 1 520023 : บ้านนาโป่ง นายอานนท์  ไชนมานันต์ ครู
35 สพป.เลย เขต 1 520024 : บ้านขอนแก่นหนองบอน พนาลี  ษรจันทร์ศรี ครู
36 สพป.เลย เขต 1 520025 : บ้านติ้วน้อย นายสุริยนต์   ภักมี ครู
37 สพป.เลย เขต 1 520025 : บ้านติ้วน้อย ชุลีพร  สมขำ ุครู
38 สพป.เลย เขต 1 520027 : บ้านห้วยโตก นิรุจน์  พักกระโทก ผู้อำนวยการ
39 สพป.เลย เขต 1 520028 : บ้านกกชุมแสง นางสาวณัชชา  ชำนาญเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.เลย เขต 1 520029 : บ้านป่าข้าวหลาม นางจุฑารัตน์  อันทะผลา ครู
41 สพป.เลย เขต 1 520029 : บ้านป่าข้าวหลาม นางนิตยา  ยืนสุข ครู
42 สพป.เลย เขต 1 520015 : ชุมชนบ้านนาอ้อ นายวรดิษฐ์  ดาวงษา ครู
43 สพป.เลย เขต 1 520017 : บ้านท่ามะนาว มลธิชา  พงค์คำ ครู
44 สพป.เลย เขต 1 520014 : บ้านแหล่งควาย สุบรรณ  ธรรมกุล ผู้อำนวยการ
45 สพป.เลย เขต 1 520035 : บ้านไร่ทาม นฤมล  สุจิมงคล ครู
46 สพป.เลย เขต 1 520037 : บ้านเพียซำพุวิทยา นายชัชพงศ์  สายนวล ครู
47 สพป.เลย เขต 1 520038 : บ้านสูบ นายสมฤทธิ์  สิงห์สุวรรณ ครู
48 สพป.เลย เขต 1 520040 : บ้านวังแคน ประดิษฐ์  เวียงสมุทร ครู
49 สพป.เลย เขต 1 520040 : บ้านวังแคน พัชรินภรณ์  สมสงวน ครู
50 สพป.เลย เขต 1 520041 : บ้านหนองดอกบัว ณรงค์ศักดิ์  พิมพ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.เลย เขต 1 520042 : บ้านสะอาดลายเหนือ นายสุชาติ  คำบุยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.เลย เขต 1 520044 : มโนบุเรศรบำรุงการ ทรงยุทธ   กาญจนโกมล ครู
53 สพป.เลย เขต 1 520047 : บ้านห้วยลวงไซ ผกาวรรณ   ดูดดื่ม ธุรการ
54 สพป.เลย เขต 1 520049 : บ้านห้วยสีเสียด วันทา  สุวรรณชัย ธุรการโรงเรียน
55 สพป.เลย เขต 1 520049 : บ้านห้วยสีเสียด นางรัตติยา   ทองคำ ครู
56 สพป.เลย เขต 1 520065 : บ้านส้าน สุธาสินี  คำโอ ครู
57 สพป.เลย เขต 1 520005 : บ้านน้ำภู นายก้องภพ  กำแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
58 สพป.เลย เขต 1 520001 : ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร สุรชัย  แสนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.เลย เขต 1 520016 : บ้านนาโคก รติมณีฐ์  ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนบ้านนาโคก
60 สพป.เลย เขต 1 520018 : บ้านปากหมาก เหลาทอง  ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.เลย เขต 1 520020 : บ้านวังโป่งท่าวังแคน นางสาวนุชจรีย์  ไชยคีนี พนักงานราชการ
62 สพป.เลย เขต 1 520020 : บ้านวังโป่งท่าวังแคน สกุลทิพย์  เพชรดี ครู
63 สพป.เลย เขต 1 520050 : บ้านโพนป่าแดง สุปราณี  ป้องศิริ ครู
64 สพป.เลย เขต 1 520052 : บ้านเสี้ยว นางสาวอรพิณ   วังคีรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.เลย เขต 1 520052 : บ้านเสี้ยว ลลิตา  เฉลิมรัตน์ ครู
66 สพป.เลย เขต 1 520054 : บ้านน้ำคิว วิมลนิตย์ ธรรมกุล  ธรรมกุล ครู
67 สพป.เลย เขต 1 520055 : บ้านภูสวรรค์ นายเชษฐพงษ์  ถิ่นวัลย์ ครู
68 สพป.เลย เขต 1 520055 : บ้านภูสวรรค์ โรงเรียนบ้านภูสวรรค์  นางสาวจันสุดา แก้วกัณหา ธุรการโรงเรียน
69 สพป.เลย เขต 1 520046 : บ้านกอไร่ใหญ่ วิรัฐยา  มีภูเวียง ครู
70 สพป.เลย เขต 1 520046 : บ้านกอไร่ใหญ่ สุนทร  วัฒนราช ครู
71 สพป.เลย เขต 1 520385 : บ้านท่าสวรรค์ พีระศักดิ์  โสประดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.เลย เขต 1 520385 : บ้านท่าสวรรค์ กำพล  สุวรรณโคตร ครู
73 สพป.เลย เขต 1 520386 : บ้านน้ำสวยภักดี นางวิไลวรรณ  มาแสนจันทร์ ครู
74 สพป.เลย เขต 1 520386 : บ้านน้ำสวยภักดี นางสาวเพิ่มสุข  ม่วงนนทศรี ครู
75 สพป.เลย เขต 1 520384 : ชุมชนบ้านท่าสะอาด ปรียานุช  ขันโท ครูผู้ช่วย
76 สพป.เลย เขต 1 520384 : ชุมชนบ้านท่าสะอาด พันธุ์เทพ  ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.เลย เขต 1 520379 : ชุมชนบ้านนาด้วง นางนรินทร์  โสระสิงห์ ครู
78 สพป.เลย เขต 1 520379 : ชุมชนบ้านนาด้วง ชัยฤทธิ์  ศรีเกตุ ครู
79 สพป.เลย เขต 1 520381 : บ้านแก้วเมธี นางสุภัสสรา  เชื้อเหรียญทอง ครู
80 สพป.เลย เขต 1 520380 : บ้านนาดอกคำ นิตยา  หยองเอ่น ครู
81 สพป.เลย เขต 1 520383 : บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นางสาวหนึ่งฤทัย  มณีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.เลย เขต 1 520383 : บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก ศิริขวัญ  กล่ำเครือ ครู
83 สพป.เลย เขต 1 520387 : บ้านโพนสว่างวังเย็น นางสะอาด  บุตรเต ครู
84 สพป.เลย เขต 1 520388 : บ้านห้วยตาด นายวีระศักดิ์  ปานทะยัก ครู
85 สพป.เลย เขต 1 520388 : บ้านห้วยตาด นายเจริญ  สิงห์สุวรรณ์ ครู
86 สพป.เลย เขต 1 520210 : ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร ปฐม   พรหมจักร ครู
87 สพป.เลย เขต 1 520211 : บ้านนาป่าหนาด เริงศักดิ์  ปางชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.เลย เขต 1 520212 : บ้านตาดซ้อ ปรางชนก  แก้วสุพระ ธุรการ
89 สพป.เลย เขต 1 520213 : บ้านท่าบม กมล  วันหากิจ ครู
90 สพป.เลย เขต 1 520214 : บ้านนาเบน จุฑาสิณีย์  บุตรดีสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.เลย เขต 1 520229 : บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 กรีฑาพล  ศรพรหม ครู
92 สพป.เลย เขต 1 520230 : บ้านหินตั้ง ศริญญา  วงษ์ลา ครู
93 สพป.เลย เขต 1 520231 : บ้านแสนสำราญ ฉัตรชัย  รักคง เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.เลย เขต 1 520197 : บ้านคกมาด ณิชา  โคตรมงคล ครู
95 สพป.เลย เขต 1 520197 : บ้านคกมาด สมนึก  อินทะลา ครู
96 สพป.เลย เขต 1 520197 : บ้านคกมาด ขจรพล  เวียงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.เลย เขต 1 520194 : อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ศิวพร  พันธ์มุก ครู
98 สพป.เลย เขต 1 520195 : บ้านเชียงคาน ศิริญญา  บุราคร ครูผู้ช่วย
99 สพป.เลย เขต 1 520221 : บ้านสงเปือย นายเอกฉันท์  วันนา ครู
100 สพป.เลย เขต 1 520222 : บ้านผากลางดง นางสาวกัณตินันท์  สิมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.เลย เขต 1 520222 : บ้านผากลางดง กัณตินันท์  สิมสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
102 สพป.เลย เขต 1 520216 : ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) ภาสกร  ทุมสงคราม ครู
103 สพป.เลย เขต 1 520217 : บ้านธาตุวิทยา เรรัตน์  วิชาเครื่อง ธุรการโรงเรียน
104 สพป.เลย เขต 1 520217 : บ้านธาตุวิทยา สิริชุดา  สอนพรหม ครู
105 สพป.เลย เขต 1 520217 : บ้านธาตุวิทยา กีรติ  ฉายผาด ครู
106 สพป.เลย เขต 1 520218 : บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ บุณญรัศม์  แก้ววงษา ครู
107 สพป.เลย เขต 1 520218 : บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ นายพิเชษฐ  เขยเพ็ญศรี ธุรการโรงเรียน
108 สพป.เลย เขต 1 520218 : บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ นายภมร  สีลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.เลย เขต 1 520219 : บ้านห้วยพอด นางผกากรอง  แก้วพิลารมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.เลย เขต 1 520220 : บ้านผาพอด นางสาวสุพรรณิกา  พรมฆ้อง ครู
111 สพป.เลย เขต 1 520204 : ชุมชนบ้านนาบอน นายวงศกร  สาลาสุตา ครู
112 สพป.เลย เขต 1 520204 : ชุมชนบ้านนาบอน สุนทรี  จันทจร ครู
113 สพป.เลย เขต 1 520204 : ชุมชนบ้านนาบอน นางสาววาสนา  จันทร์เจริญ ครู
114 สพป.เลย เขต 1 520205 : บ้านโพน อโศก  ใจทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.เลย เขต 1 520205 : บ้านโพน สุธิดา  โสภาพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
116 สพป.เลย เขต 1 520206 : บ้านใหม่ พนิดา  จันทจร ครู
117 สพป.เลย เขต 1 520207 : บ้านแก่งมี้ สุภาภรณ์  ปาทอง ครู
118 สพป.เลย เขต 1 520208 : บ้านนาซ่าว ดนุพล  คำพา ครู
119 สพป.เลย เขต 1 520202 : บ้านผาแบ่น สุพรรณี  สอนอ่อน ครู
120 สพป.เลย เขต 1 520200 : ห้วยซวกคกเลาใต้ ปรีติ  พรมลารักษ์ ครู
121 สพป.เลย เขต 1 520200 : ห้วยซวกคกเลาใต้ ธิดารัตน์  ผิวพันธมิตร ครู
122 สพป.เลย เขต 1 520201 : บ้านอุมุง นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.เลย เขต 1 520201 : บ้านอุมุง ธันธิวา  คำเงาะ ธุรการ
124 สพป.เลย เขต 1 520198 : บ้านบุฮม นางสาวเตือนใจ  สันหา ครู
125 สพป.เลย เขต 1 520199 : บ้านคกเลา อัมพลิกา  อัมพลิกา พินโย ธุรการโรงเรียนบ้านคกเลา
126 สพป.เลย เขต 1 520199 : บ้านคกเลา อดิศร  สุขเสริม ครู
127 สพป.เลย เขต 1 520223 : เพียงหลวง 18 กัญจน์ณัฎฐ์  พิมพ์ปุ้ย ครู
128 สพป.เลย เขต 1 520224 : บ้านน้ำพร จิราภรณ์  พานหล้า ครู
129 สพป.เลย เขต 1 520228 : บ้านคกงิ้ว กนกวรรณ  อิสระภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
130 สพป.เลย เขต 1 520225 : บ้านกลาง นายสะท้าน  สาลาสุตา ครู
131 สพป.เลย เขต 1 520226 : บ้านท่าดีหมี นายสมชาย  พิมพ์สารี ครู
132 สพป.เลย เขต 1 520227 : ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา นางสาวปัญจพรรณ  ทิยาปู ครู
133 สพป.เลย เขต 1 520227 : ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา นางสาวสุอินธมา  พันจันทร์ ธุรการโรงเรียน
134 สพป.เลย เขต 1 520232 : บ้านหาดทรายขาวผามุม นัชทชา  บาตะศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
135 สพป.เลย เขต 1 520320 : บ้านแก่งปลาปก นายพิทยา  สุโขยชัย พนักงานราชการ
136 สพป.เลย เขต 1 520320 : บ้านแก่งปลาปก กฤษนล  อุดมทรัพย์ ครูผู้ช่วย
137 สพป.เลย เขต 1 520323 : บ้านห้วยอาลัย กิรติกา  ศรพรหม ครู
138 สพป.เลย เขต 1 520326 : บ้านชมน้อย วรชา  ไชยคีนี เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.เลย เขต 1 520327 : ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ กิตติกร  พุทธมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.เลย เขต 1 520327 : ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ยุทธพล  ศรีพล ครู
141 สพป.เลย เขต 1 520315 : ชุมชนบ้านเชียงกลม นางสาวศิริพร  ผิวศิริ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
142 สพป.เลย เขต 1 520315 : ชุมชนบ้านเชียงกลม นางเจนจีรา  อาจโยธา ครู
143 สพป.เลย เขต 1 520316 : บ้านปางคอม จารุนันท์  ทรงพุฒิ ครู
144 สพป.เลย เขต 1 520317 : บ้านโพนทอง นางสาวณุกานดา  ศิริ ครู
145 สพป.เลย เขต 1 520318 : บ้านคอนสา นายเอกราช  พันแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.เลย เขต 1 520318 : บ้านคอนสา นายศุภชัย  ดอนวิจิตร ครู
147 สพป.เลย เขต 1 520319 : บ้านห้วยนา นิตยา  อิ่มโอษฐ์ ครู
148 สพป.เลย เขต 1 520319 : บ้านห้วยนา กนกพล  ธรรมรังษี ครู
149 สพป.เลย เขต 1 520319 : บ้านห้วยนา บุณฑริกา  ทีทำมา ครู
150 สพป.เลย เขต 1 520321 : บ้านห้วยผักกูด นายโกวิทย์  พรหมหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.เลย เขต 1 520321 : บ้านห้วยผักกูด นางสาวอรทัย  แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย
152 สพป.เลย เขต 1 520309 : จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน นางสาวจันทร์จิรา มิ่งมั่น  นางสาวจันทร์จิรา มิ่งมั่น ครูธุรการ
153 สพป.เลย เขต 1 520305 : ชุมชนบ้านปากชม ชุติมา  จันภูถิ่น ครู
154 สพป.เลย เขต 1 520305 : ชุมชนบ้านปากชม ปิยนัยน์  ยืนยงกิตติชัย พนักงานราชการ
155 สพป.เลย เขต 1 520306 : บ้านนาค้อ เมตตา   นาหิรัญ ครู
156 สพป.เลย เขต 1 520307 : บ้านหาดเบี้ย นางวัชราภรณ์   รามศิริ ธุรการ
157 สพป.เลย เขต 1 520308 : บ้านคกไผ่ ปัน  บุญบุตตะ ครู
158 สพป.เลย เขต 1 520322 : บ้านห้วยบ่อซืน เบญจมาส  ต่อมจันทร์ ครู
159 สพป.เลย เขต 1 520322 : บ้านห้วยบ่อซืน สุธัญญา  หันตุลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
160 สพป.เลย เขต 1 520324 : บ้านวังผา ทัศนวรรณ์  โยเฮือง ครู
161 สพป.เลย เขต 1 520325 : บ้านเลิง ชลธิชา  แถวบุญตา ครู
162 สพป.เลย เขต 1 520328 : บ้านสงาว นายชื่น  แก้วมั่น ครู
163 สพป.เลย เขต 1 520329 : บ้านปากเนียม นายบุญรัก  สารีพิมพ์ ครู
164 สพป.เลย เขต 1 520330 : บ้านปากปัด เปรมกมล  จำปานิล ธุรการ
165 สพป.เลย เขต 1 520330 : บ้านปากปัด มุกมาดา  มุกมาดา ช้อนชะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.เลย เขต 1 520331 : บ้านห้วยพิชัย อุไรวรรณ  แสนใจวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.เลย เขต 1 520332 : บ้านห้วยหินขาว นางสาววิไลวรรณ   รักใส ครู
168 สพป.เลย เขต 1 520310 : บ้านหาดคัมภีร์ นางมาลัยทอง  วงค์พะนาม ครู
169 สพป.เลย เขต 1 520311 : บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง บุญเยี่ยม  รินลา ครู
170 สพป.เลย เขต 1 520312 : บ้านนาโม้ ธวัชชัย  ชันทะ ครู
171 สพป.เลย เขต 1 520312 : บ้านนาโม้ สุวิมล  พรหมหาราช ธุรการ
172 สพป.เลย เขต 1 520313 : บ้านคกเว้า นางสาวหนึ่งฤทัย  พูลมนัส ครู
173 สพป.เลย เขต 1 520314 : บ้านห้วยขอบห้วยเหียม นางสาวพรทิพย์  บุดดีป้อง ครู
174 สพป.เลย เขต 1 520236 : บ้านโคกใหญ่ อนุชา  แสนราช ครูผู้ช่วย
175 สพป.เลย เขต 1 520236 : บ้านโคกใหญ่ สมหมาย  อาคะนัย ครู
176 สพป.เลย เขต 1 520237 : บ้านร่องไผ่ นางเพ็ญแพ  นางเพ็ญแข วินากร ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.เลย เขต 1 520237 : บ้านร่องไผ่ นายชาติชาย  แก้วยาศรี ครู
178 สพป.เลย เขต 1 520238 : บ้านบวกอ่าง นางสาววิภาวดี  บัวโค ครู
179 สพป.เลย เขต 1 520245 : บ้านห้วยไค้ นายวินัย  ศรีศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพป.เลย เขต 1 520242 : บ้านยาง ธิดารัตน์  หนูจู เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.เลย เขต 1 520242 : บ้านยาง สุเทพ   ไม่เศร้า ครู โรงเรียนบ้านยาง
182 สพป.เลย เขต 1 520243 : บ้านวังขาม นางคายคำ  สุระธรรม ครู
183 สพป.เลย เขต 1 520246 : บ้านน้ำกระโทม ปุญญพัฒน์  วงษ์ป้อง ครูผู้ช่วย
184 สพป.เลย เขต 1 520235 : บ้านท่าลี่ นายนาวิน  จำปาวัฒ ครู
185 สพป.เลย เขต 1 520241 : บ้านห้วยด้าย นายธิติวัฒน์  สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
186 สพป.เลย เขต 1 520261 : บ้านน้ำแคม นายพร้อมพงศ์  แก้วกัลยา ครู
187 สพป.เลย เขต 1 520262 : บ้านปากยาง อานนท์  ชาวตวันตก ครู
188 สพป.เลย เขต 1 520254 : บ้านแก่งม่วง นายชัชวาล  ตัญญาภักดิ์ ครู
189 สพป.เลย เขต 1 520255 : บ้านห้วยเดื่อ นายขวัญนรินทร์  มณีไวย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.เลย เขต 1 520255 : บ้านห้วยเดื่อ นางสาวธยานี  จันดาศรี ครูผู้ช่วย
191 สพป.เลย เขต 1 520247 : บ้านน้ำมี นายบุญมา  สุติยะวัน ครู
192 สพป.เลย เขต 1 520247 : บ้านน้ำมี กนกวรรณ  ดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.เลย เขต 1 520248 : บ้านหนองบง นางจิรัชญา   ชนะชัย ครู
194 สพป.เลย เขต 1 520239 : บ้านเมี่ยง จำลอง  ราชโยธา ครู
195 สพป.เลย เขต 1 520239 : บ้านเมี่ยง นางสาว  สุทธิดา ดีวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.เลย เขต 1 520256 : ชุมชนบ้านปากห้วย เวณิกา  ใจอ้อม ธุรการโรงเรียน
197 สพป.เลย เขต 1 520257 : บ้านขอนแก่น นางสาวพรศิริ  ปู่สา ครู
198 สพป.เลย เขต 1 520259 : บ้านหนองผือ นางสาววรัญญา  แสงสว่าง ธุรการโรงเรียน
199 สพป.เลย เขต 1 520259 : บ้านหนองผือ นายชัดชัย  สามี ครู
200 สพป.เลย เขต 1 520251 : บ้านหนองปกติ นางบุญเพ็ง  ตัญญาภักดิ์ ครู
201 สพป.เลย เขต 1 520258 : บ้านนากระเซ็ง สุพัตรา  ตันบริภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.เลย เขต 1 520258 : บ้านนากระเซ็ง พีรพัฒน์  เบ้ามงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
203 สพป.เลย เขต 1 520258 : บ้านนากระเซ็ง นางวัลลภา   เคนดา ครู
204 สพป.เลย เขต 1 520249 : ชุมชนบ้านอาฮี นายอนันท์  สิมลา ครู