รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เลย เขต 2 520090 : บ้านนาซำแซง นายเวียงชัย  โสกัณทัต ครู
2 สพป.เลย เขต 2 520091 : บ้านห้วยผุก ละอองรัตน์   โสัณฑัต ครู
3 สพป.เลย เขต 2 520092 : บ้านนาหลวงยางเดี่ยว วราวุธ  แก้วบุดดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.เลย เขต 2 520093 : บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ วิภาวดี  แก้ววะดี ครูชำนาญการ
5 สพป.เลย เขต 2 520093 : บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ นายกายสิทธิ์  วงษ์มีมา ครู
6 สพป.เลย เขต 2 520094 : บ้านน้ำทบ นายสุรจิต   ปิ่นทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.เลย เขต 2 520095 : บ้านแก่งหินกกสะทอน นางณัฏฐกานต์  ศิริศักดิ์ ครู
8 สพป.เลย เขต 2 520103 : บ้านขอนยาง กิตติพงษ์  สุขเสน พนักงานราชการ
9 สพป.เลย เขต 2 520103 : บ้านขอนยาง ขวัญใจ  ผางสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.เลย เขต 2 520106 : บ้านป่าบง พรประเสริฐ  บงแก้ว พนักงานราชการ
11 สพป.เลย เขต 2 520116 : บ้านโคกขมิ้น นายวสันต์   โคตรมงคล ครู
12 สพป.เลย เขต 2 520118 : บ้านหินเกิ้ง นายเกษม  ภาษี ครู
13 สพป.เลย เขต 2 520119 : บ้านลาด นายชัยวุฒิ  เตศิริ ครูผู้ช่วย
14 สพป.เลย เขต 2 520119 : บ้านลาด นิตยา  ศรีหาภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.เลย เขต 2 520120 : บ้านกุดลันน้อยคีรี สุดารัตน์  กุลจำเริญ ธุรการโรงเรียน
16 สพป.เลย เขต 2 520121 : บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม กิ่งกาญจน์  กิ่งกาญจน์ กองกลิ่น ธุรการโรงเรียน
17 สพป.เลย เขต 2 520121 : บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม นางนิรมล  ละโรงสูงเนิน ครู
18 สพป.เลย เขต 2 520122 : บ้านซำนกจิบ นายมงคล  สาระสุข ครูผู้ช่วย
19 สพป.เลย เขต 2 520122 : บ้านซำนกจิบ นายนพรัตน์  สมุทรโคตา ครูชำนาญการ
20 สพป.เลย เขต 2 520076 : ชุมชนบ้านทรายขาว นิตย์  ขาวดา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
21 สพป.เลย เขต 2 520078 : บ้านนาวัวโพนงาม นายจินดา  ทองจันทร์ ครู
22 สพป.เลย เขต 2 520080 : บ้านบุ่งค้อ นางสาวกุญช์ชญา   การะเกษ ธุรการฯ
23 สพป.เลย เขต 2 520081 : บ้านกกซ้อ นางศีระดา  หินสูงเนิน ครู
24 สพป.เลย เขต 2 520082 : บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ นางสาวธัญลัย   หงษ์ทอง ธุรการโรงเรียน
25 สพป.เลย เขต 2 520083 : บ้านโพนทอง โพนทอง  นายณัฐวุฒิ แต่งภูเขียว ธุรการโรงเรียน
26 สพป.เลย เขต 2 520084 : บ้านน้ำค้อ ศุภรัตน์  จันทาคำ ธุรการ
27 สพป.เลย เขต 2 520084 : บ้านน้ำค้อ นางสาวพิชญาภัค  สายปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.เลย เขต 2 520073 : บ้านบุ่งตาข่าย พนิดา  โคตรมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
29 สพป.เลย เขต 2 520075 : บ้านกุดโง้งวังเดื่อ นางสมสุข  นามวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
30 สพป.เลย เขต 2 520071 : บ้านปากปวน นางบุญเหลือ  สารวงษ์ ครู คศ.3
31 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์พาณิชย์ ครู
32 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น นายเสกสรร  จันทวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.เลย เขต 2 520086 : บ้านผาน้อย นายวิโรจน์   หมอแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.เลย เขต 2 520098 : บ้านหนองขาม พนิดา  พงษ์ดี ธุรการโรงเรียน
35 สพป.เลย เขต 2 520101 : บ้านโคกแฝก เฉลิม  เกษทองมา ครู
36 สพป.เลย เขต 2 520087 : บ้านกุดแก ศิริพันธ์  บำรุง ครู
37 สพป.เลย เขต 2 520088 : บ้านโนน ฉัตรฑริกา  โยธาภักดี ธุรการ
38 สพป.เลย เขต 2 520088 : บ้านโนน นางสาววงษ์จันทร์   ผิวมะลิ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครู)
39 สพป.เลย เขต 2 520089 : บ้านโนนกกจาน พิมพ์ชนก  วรรณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.เลย เขต 2 520089 : บ้านโนนกกจาน ไวย์โชค  พลศรี ครู
41 สพป.เลย เขต 2 520089 : บ้านโนนกกจาน นายวิชัย  เนียมชมภู ครู
42 สพป.เลย เขต 2 520097 : บ้านโคกมน ปัณฑิตา  สุริยะ ครูผู้ช่วย
43 สพป.เลย เขต 2 520077 : บ้านนาแก ชลนิชา  ศรีสวัสดิ์ ครู
44 สพป.เลย เขต 2 520113 : บ้านกกเกลี้ยง นายอิสระพงค์  ขันละ ครู
45 สพป.เลย เขต 2 520113 : บ้านกกเกลี้ยง นายโชคอภินันทน์  มหธนโภคโสภณ ธุรการ
46 สพป.เลย เขต 2 520113 : บ้านกกเกลี้ยง นางสาวปัณณ์รียา  เกศวัฒนไพศาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.เลย เขต 2 520115 : บ้านนาอีเลิศ นางประภาพร  ศรีบุญเรือง ครู
48 สพป.เลย เขต 2 520115 : บ้านนาอีเลิศ นางสาวอาพัชรี  แสงโสดา ครู
49 สพป.เลย เขต 2 520074 : ชุมชนวังสะพุง สิทธิพงศ์  ถามะณีศรี ครู
50 สพป.เลย เขต 2 520074 : ชุมชนวังสะพุง นายศักดา  พุทซาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.เลย เขต 2 520109 : บ้านวังสะพุง นิติศักดิ์  เคนโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.เลย เขต 2 520111 : บ้านน้ำอ้อมเล้า ธนวัฒน์  ธรรมกุล ธุรการโรงเรียน
53 สพป.เลย เขต 2 520112 : บ้านห้วยทรายคำ พิกุล  ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.เลย เขต 2 520114 : บ้านโนนสว่าง เขมญกา  อิ่มวิเศษ ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
55 สพป.เลย เขต 2 520117 : บ้านดงน้อยโคกหนองแก อนันต์  พลซา ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.เลย เขต 2 520123 : บ้านเล้า ถนอมจิต กาญจนาจินดานันต์  กาญจนาจินดานันต์ ครู
57 สพป.เลย เขต 2 520124 : บ้านกกบก อภิศักดิ์  นาแก ธุรการ
58 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ วิสรุฒ  บุษบา ธุรการ
60 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ นางสาวรัศมี  พิมมะขัน ธุรการโรงเรียน
61 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.เลย เขต 2 520126 : เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) นางสาวสุธิษา   เคระคุณ ครู
63 สพป.เลย เขต 2 520126 : เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) โรงเรียนเจียรนนท์อุทิศ ๔  สิบเอกชาญชัย คำมนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.เลย เขต 2 520127 : บ้านหมากแข้งกกกอก บุญสูง  มูลที ครู
65 สพป.เลย เขต 2 520128 : บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน สมชัย  อุณาพรหม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
66 สพป.เลย เขต 2 520099 : บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ธาดา  ภูพวก ครู
67 สพป.เลย เขต 2 520100 : บ้านหนองนอ อนงค์ลักษณ์   คามะดา ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.เลย เขต 2 520105 : บ้านหนองปาดฟาน กนก  บุตรราช ครู
69 สพป.เลย เขต 2 520107 : บ้านศรีอุบลพัฒนา นางสาวศิริลักษณ์   สังฆะขี ครู
70 สพป.เลย เขต 2 520107 : บ้านศรีอุบลพัฒนา กล้าชนะ  สอนสุภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.เลย เขต 2 520107 : บ้านศรีอุบลพัฒนา วนิดา  จันทร์เพ็ง ครูผู้ช่วย
72 สพป.เลย เขต 2 520108 : บ้านบึงสวรรค์ คณิตา  โยศิลา ครูผู้ช่วย
73 สพป.เลย เขต 2 520108 : บ้านบึงสวรรค์ คณิตา  โยศิลา ครูผู้ช่วย
74 สพป.เลย เขต 2 520096 : บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 เอกลักษณ์  เชื้อบุญมี ธุรการ
75 สพป.เลย เขต 2 520096 : บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 สุนันท์  จุลกองฮ้อ ครู
76 สพป.เลย เขต 2 520096 : บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 ปิยดา  ยาผา ครู
77 สพป.เลย เขต 2 520102 : บ้านเหมืองแบ่ง ณภัทร   เสริฐศรี ครู
78 สพป.เลย เขต 2 520102 : บ้านเหมืองแบ่ง นราภรณ์  คำแหงพล ครู
79 สพป.เลย เขต 2 520104 : บ้านวังกกเดื่อ สิบเอกจักรกฤษณ์  สิทธิพรมมา ครู
80 สพป.เลย เขต 2 520276 : ชุมชนบ้านผานกเค้า อนุสรณ์  นิลโฉม ครู
81 สพป.เลย เขต 2 520276 : ชุมชนบ้านผานกเค้า ประเสริฐ  ภูโอ ครู
82 สพป.เลย เขต 2 520277 : บ้านห้วยส้มใต้ นายคเนศ  พระสว่าง ครูผู้ช่วย
83 สพป.เลย เขต 2 520279 : บ้านศรีรักษา นฤมล  ดานุรักษ์ พนักงานราชการ
84 สพป.เลย เขต 2 520280 : บ้านวังลานวังทอง นางณัฏฐ์วริน  สีทาสังข์ ครู
85 สพป.เลย เขต 2 520281 : บ้านห้วยหมาก จริยาภรณ์  ศรีทอนชิน ครู
86 สพป.เลย เขต 2 520281 : บ้านห้วยหมาก นายวรรธนัย  นารโท ครูผู้ช่วย
87 สพป.เลย เขต 2 520282 : บ้านผาสามยอด วุฒิแสน  ขานแสน ครู
88 สพป.เลย เขต 2 520283 : บ้านซำไฮ นางจุฑาทิพย์  สุขะลี ครูผู้ช่วย
89 สพป.เลย เขต 2 520291 : บ้านปวนพุ ชัยนุวัฒน์  ล่ามสมบัติ ธุรการ
90 สพป.เลย เขต 2 520292 : บ้านเหล่าใหญ่ ขุนทอง  เชื้อจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.เลย เขต 2 520293 : บ้านหนองหมากแก้ว จรรยา  บัวสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.เลย เขต 2 520294 : บ้านผาหวาย นางสาวจริยา  สิมาชัย ครู
93 สพป.เลย เขต 2 520294 : บ้านผาหวาย บุญรมย์  คำมา ครู
94 สพป.เลย เขต 2 520295 : บ้านสวนห้อมผางาม อนุศักดิ์  พรมดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.เลย เขต 2 520295 : บ้านสวนห้อมผางาม ประหยัด  อุ่นคำ ครู
96 สพป.เลย เขต 2 520274 : บ้านสงป่าเปลือย นางสาวอารีรัตน์   กันทุ ครูผู้ช่วย
97 สพป.เลย เขต 2 520274 : บ้านสงป่าเปลือย นางสาวพจนีย์   กัญญาเลิศ ครู
98 สพป.เลย เขต 2 520263 : อนุบาลชุมชนภูกระดึง วรณัฐ  ชาญรัตนพิทักษ์ ครู
99 สพป.เลย เขต 2 520263 : อนุบาลชุมชนภูกระดึง มาโนชณ์  โนนทิง ครู
100 สพป.เลย เขต 2 520264 : บ้านทุ่งใหญ่ ปิยะรัตน์  มนัญชัย ครู
101 สพป.เลย เขต 2 520265 : บ้านหนองตูมท่ายาง รังสรรค์  แสนสุรินทร์ ครู
102 สพป.เลย เขต 2 520265 : บ้านหนองตูมท่ายาง รังสรรค์  แสนสุรินทร์ ครู
103 สพป.เลย เขต 2 520266 : ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) นางสาวภัทรา  พิลาเกิด ครูผู้ช่วย
104 สพป.เลย เขต 2 520267 : บ้านนายาง ภาวนา  กาละพันธ์ ผู้อำนวยการ
105 สพป.เลย เขต 2 520268 : บ้านห้วยคะมะ นายวัชรพงษ์  กงเพชร ครู
106 สพป.เลย เขต 2 520268 : บ้านห้วยคะมะ พุทรา  สารีบุตร ครู
107 สพป.เลย เขต 2 520304 : บ้านร่องป่าไผ่ นายธวัชชัย  โคตรชนะ ครู
108 สพป.เลย เขต 2 520287 : บ้านตาดข่า คเชนทร์  สาวิสัย ครูผู้ช่วย
109 สพป.เลย เขต 2 520289 : บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 อิษติพงษ์  พลซา ครู
110 สพป.เลย เขต 2 520296 : บ้านห้วยไผ่เหนือ นายวีรวัฒน์  ศรีบุญมี ครู
111 สพป.เลย เขต 2 520297 : บ้านห้วยเป้าเหนือ สุทธิดา  แก้วโวหาร พนักงานธุรการ
112 สพป.เลย เขต 2 520297 : บ้านห้วยเป้าเหนือ ปณิษฐา   ไชยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.เลย เขต 2 520299 : บ้านห้วยเดื่อน้อย นางยุวดี  ทรทึก ครู
114 สพป.เลย เขต 2 520299 : บ้านห้วยเดื่อน้อย เจนรักษ์  คำภูธร ครู
115 สพป.เลย เขต 2 520298 : บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายทศพร  เพ็งพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.เลย เขต 2 520300 : ชุมชนหนองหิน มนูญ  มหาสิงห์ ครู
117 สพป.เลย เขต 2 520301 : บ้านห้วยไผ่ใต้ น.ส.ทิพาภรณ์  ไชยแสน ธุรการ
118 สพป.เลย เขต 2 520301 : บ้านห้วยไผ่ใต้ วันวิสาข์  คนสันต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
119 สพป.เลย เขต 2 520301 : บ้านห้วยไผ่ใต้ สุริยันต์  เกษทองมา ครู
120 สพป.เลย เขต 2 520303 : บ้านไร่ศรีอุบล บุษบา  จำปามี ครู
121 สพป.เลย เขต 2 520269 : บ้านนาแปน นายอรรถพล  นันทศรี ครู
122 สพป.เลย เขต 2 520270 : บ้านนาโก นายเอนก  แก้วผาง ครู
123 สพป.เลย เขต 2 520271 : บ้านนาน้อยแสนสุข นุจนัย   เดชกุล ครู
124 สพป.เลย เขต 2 520271 : บ้านนาน้อยแสนสุข นายเสน่  กัณหา ครู
125 สพป.เลย เขต 2 520275 : บ้านพองหนีบ วีระยุทธ  ปาจี ครู
126 สพป.เลย เขต 2 520272 : บ้านอีเลิศ นายดำรงพล  มงคล ครูผู้ช่วย
127 สพป.เลย เขต 2 520273 : บ้านวังยาง นางสาวรัชฎา  พันธ์ชมพู ครูผู้ช่วย
128 สพป.เลย เขต 2 520288 : บ้านห้วยไผ่ มรกต  แจ่มใส ครู
129 สพป.เลย เขต 2 520285 : บ้านซำบ่าง สรกฤช  สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.เลย เขต 2 520286 : บ้านผาฆ้อง มนูญ  มนัสวีวิจิตร ครู
131 สพป.เลย เขต 2 520284 : บ้านห้วยส้ม นายณัฐวรรธน์  ฉายวรรณ์ ครูผู้ช่วย
132 สพป.เลย เขต 2 520391 : บ้านแก่งศรีภูมิ นายสุพรรณ์  ปัตตายะโส ครู
133 สพป.เลย เขต 2 520391 : บ้านแก่งศรีภูมิ วิชัย  ศรีจันทวงษ์ ครู
134 สพป.เลย เขต 2 520396 : บ้านนาดินดำ จิรวัฒน์  ลุนวิรัตน์ พนักงานราชการ
135 สพป.เลย เขต 2 520397 : บ้านสวนปอ จินตนา  อุทัยกลาง ครู
136 สพป.เลย เขต 2 520397 : บ้านสวนปอ ประมวล  ทวีไสย์ ครู
137 สพป.เลย เขต 2 520399 : บ้านหนองบัว ทศวรรษ  เสงี่ยม ครู คศ.1
138 สพป.เลย เขต 2 520399 : บ้านหนองบัว รัศมี   พรมศรีธรรม ธุรการโรงเรียน
139 สพป.เลย เขต 2 520400 : บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) สุนิสา  เนธิบุตร ธุรการ
140 สพป.เลย เขต 2 520401 : บ้านหนองอีเก้ง วิไลวรรณ  ธาตุทาสี ครู
141 สพป.เลย เขต 2 520402 : บ้านนาฝายนาโพธิ์ นายเชาวฤทธิ์  เดชศักดิ์ดา ธุรการโรงเรียน
142 สพป.เลย เขต 2 520402 : บ้านนาฝายนาโพธิ์ นางสาวสุณัฏฐา  ชาวงศ์ ธุรการ
143 สพป.เลย เขต 2 520403 : บ้านไร่สุขสันต์ วนิดา  สู่หญ้านาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.เลย เขต 2 520404 : บ้านโคกศรีเจริญ วิทยา  วรีฤทธิ์ ครู
145 สพป.เลย เขต 2 520404 : บ้านโคกศรีเจริญ ยุทธจักร  นามขาว ครู
146 สพป.เลย เขต 2 520404 : บ้านโคกศรีเจริญ วงเดือน  อุทธบูรณ์ ครู
147 สพป.เลย เขต 2 520405 : บ้านเลยวังไสย์ นางสาวเพียงพธู  บิดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.เลย เขต 2 520406 : เลยตาดโนนพัฒนา ประวัติ  ศิริคำภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
149 สพป.เลย เขต 2 520389 : ชุมชนบ้านหนองคัน ณัฐพล  หมั่นขัน ครูผู้ช่วย
150 สพป.เลย เขต 2 520389 : ชุมชนบ้านหนองคัน สันติ  จันทวงศ์ ครู
151 สพป.เลย เขต 2 520390 : บ้านอุ่ม เกษชนก  สะดาแนน ครูผู้ช่วย
152 สพป.เลย เขต 2 520392 : บ้านนามูลตุ่น นางพิไลวรรณ  ไชยคีนี ครู
153 สพป.เลย เขต 2 520392 : บ้านนามูลตุ่น นายสมาส  ประชากูล ครูโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
154 สพป.เลย เขต 2 520393 : บ้านห้วยสีเสียด สุพัตรา  บุบผา ธุรการ
155 สพป.เลย เขต 2 520393 : บ้านห้วยสีเสียด นายอารุณ   อุปรีที ครู
156 สพป.เลย เขต 2 520394 : บ้านทรัพย์เจริญ วาสนา  คำมาทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
157 สพป.เลย เขต 2 520394 : บ้านทรัพย์เจริญ ทิพย์ภาพร  สิมมาสุด ธุรการโรงเรียน
158 สพป.เลย เขต 2 520398 : วังน้ำพุ นางสาวสุนิสา  โสมนัส ธุรการ
159 สพป.เลย เขต 2 520398 : วังน้ำพุ นางสาวครรธรส  บ่อคำ ธุรการโรงเรียนวังน้ำพุ
160 สพป.เลย เขต 2 520431 : บ้านพวยเด้งสันติสุข นางสาววัชราภรณ์  แสงตาปัน ครู
161 สพป.เลย เขต 2 520431 : บ้านพวยเด้งสันติสุข วัชราภรณ์  แสงตาปัน ครูผู้ช่วย
162 สพป.เลย เขต 2 520432 : บ้านหนองตานา อภิเดช  ขาวข้างพูล ครู
163 สพป.เลย เขต 2 520433 : บ้านนาตาดสมสะอาด นภาลัย  ติใจ ครูผู้ช่วย
164 สพป.เลย เขต 2 520434 : บ้านหนองแต้หนองโก นพนันท์  ภูปัญญา ครูผู้ช่วย
165 สพป.เลย เขต 2 520434 : บ้านหนองแต้หนองโก พรทิพย์  โมคทิพย์ ธุรการ
166 สพป.เลย เขต 2 520435 : บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สุรวุฒิ   บุตรธนู ผู้อำนวยการสถานศึกษา
167 สพป.เลย เขต 2 520435 : บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ จิราพร  สีหา เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.เลย เขต 2 520436 : บ้านหัวขัว นางดารารายณ์  พรหมพื้น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
169 สพป.เลย เขต 2 520436 : บ้านหัวขัว มงคลชัย  พรหมมาหล้า ผู้อำนวยการ
170 สพป.เลย เขต 2 520437 : บ้านนาเหมือดแอ่ สมนึก  สายคำภา ครู
171 สพป.เลย เขต 2 520412 : บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สุพัฒนพงศ์  ดงแก้ว ครู
172 สพป.เลย เขต 2 520413 : บ้านโนนภูทอง จารุวรรณ  ชินอ่อน ครู
173 สพป.เลย เขต 2 520408 : บ้านโนนปอแดง นนธวัฒน์  จรูญชาติ ครู
174 สพป.เลย เขต 2 520408 : บ้านโนนปอแดง นายเดชา  สอนนวล ครู
175 สพป.เลย เขต 2 520408 : บ้านโนนปอแดง กุลธิดา  สนธิมูล ครู
176 สพป.เลย เขต 2 520409 : บ้านนาล้อม วิวรณ์  โกมาสถิตย์ ครู
177 สพป.เลย เขต 2 520410 : บ้านโนนกกข่า นางดรุณี  วิจิตรปัญญา ครู
178 สพป.เลย เขต 2 520411 : บ้านห้วยไคร้ นางปรารถนา  ศรีคุณ ครูผู้ช่วย
179 สพป.เลย เขต 2 520411 : บ้านห้วยไคร้ วัฒนา  เนาว์แก้งใหม่ ครู
180 สพป.เลย เขต 2 520414 : บ้านซำกกค้อ นางบ่อเงิน   แสนวอ ธุรการโรงเรียน
181 สพป.เลย เขต 2 520415 : บ้านศรีวิไลท่าสวนยา สุพจน์  ผ่านภูเขียว ครู
182 สพป.เลย เขต 2 520416 : บ้านซำไคร้ นางสาวผกามาศ  ผาบวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
183 สพป.เลย เขต 2 520424 : บ้านโนนป่าซาง วิชัน  ทองคำแสน ครู
184 สพป.เลย เขต 2 520424 : บ้านโนนป่าซาง ศตวรรษ  ดีแล้ว ครู
185 สพป.เลย เขต 2 520429 : บ้านห้วยกาบเปลือย นายประภาท  ศรีเกตุ ครู
186 สพป.เลย เขต 2 520430 : บ้านห้วยเดื่อเหนือ รัติยา  ธรรมมา ครู
187 สพป.เลย เขต 2 520430 : บ้านห้วยเดื่อเหนือ นัฏฐิกา  แก้วพิภพ ครู
188 สพป.เลย เขต 2 520425 : บ้านห้วยยาง วีระ  โคตรธรรม ครู
189 สพป.เลย เขต 2 520426 : บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สไบทิพย์  บุญอุดม ครู
190 สพป.เลย เขต 2 520428 : เจียรวนนท์อุทิศ 3 นภาพร  แก้วอุดม ครู
191 สพป.เลย เขต 2 520420 : บ้านซำพร้าว ศิรินทิพย์  เสริมเหลา ครูธุรการ
192 สพป.เลย เขต 2 520421 : บ้านเพิ่ม อรรคชาติ  เชียงนางาม ครูผู้ช่วย
193 สพป.เลย เขต 2 520421 : บ้านเพิ่ม สมยศ  ถมปัด ครู
194 สพป.เลย เขต 2 520423 : บ้านโคกผักหวาน ชลทิชา  เพ็ชรสวัสดิ์ ครู
195 สพป.เลย เขต 2 520419 : บ้านหัวฝาย นายชินดนัย  สาระฤทธิศักดิ์ ครู
196 สพป.เลย เขต 2 520419 : บ้านหัวฝาย นายไมตรี  ทวีชัย ครู
197 สพป.เลย เขต 2 520422 : บ้านแสนสุข นายเดชา  สุทาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
198 สพป.เลย เขต 2 520417 : บ้านผาขาว ศุภชัย  อินทะสุระ ครู
199 สพป.เลย เขต 2 520417 : บ้านผาขาว กิตติพงษ์  ชุมพล ครูผู้ช่วย
200 สพป.เลย เขต 2 520418 : บ้านดงน้อย นายเพลิงพันธ์  พิมพุฒิ พนักงานราชการ
201 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น อโนทัย   วงษา ครูผู้สอน
202 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น นางสาวสุภารัตน์  คงสิม ผู้อำนวยการ
203 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น สุบิน  บู่ทองจันทร์ ธุรการโรงเรียน
204 สพป.เลย เขต 2 520453 : บ้านนาอ่างคำ ยุพิน  วิจิตปัญญา ครู
205 สพป.เลย เขต 2 520454 : บ้านผาสามยอด นางนงเยาว์  มะโนสุข ครู
206 สพป.เลย เขต 2 520455 : บ้านผาสะนา จารุณี  ทุมสงคราม ครู
207 สพป.เลย เขต 2 520450 : บ้านนาอุดม สมยศ  สิมารับ ครู
208 สพป.เลย เขต 2 520450 : บ้านนาอุดม นายธนรัชต์  ศรีนัครินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.เลย เขต 2 520451 : บ้านซำม่วง สุขสันต์   ยศธสาร ครู
210 สพป.เลย เขต 2 520447 : บ้านห้วยป่าน จิตรลดา  มาลาศรี ครู
211 สพป.เลย เขต 2 520448 : บ้านหนองตูม นางสาวบุญน้อม  บุญสาร ครูช่วยสอน
212 สพป.เลย เขต 2 520449 : บ้านโนนสวรรค์ ขันชัย  กรวดงาม ครู
213 สพป.เลย เขต 2 520442 : บ้านหนองใหญ่ กนิฏฐา  โนราช ครู
214 สพป.เลย เขต 2 520443 : บ้านเอราวัณ นางจำนงรักษ์  แสงนาโก ครู
215 สพป.เลย เขต 2 520444 : ผานาง-ผาเกิ้ง นายอภิชาติ  สุดาชม ครู
216 สพป.เลย เขต 2 520444 : ผานาง-ผาเกิ้ง ณัฐกิจ   ศรีสุโคตร ครู
217 สพป.เลย เขต 2 520445 : โคกสง่า ยุภาวรรณ  ทองทิพย์ ครู
218 สพป.เลย เขต 2 520438 : บ้านวังม่วง นางวาสนา  ศรีเมืองแก้ว ครู
219 สพป.เลย เขต 2 520439 : บ้านโป่งศรีโทน นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล ครู
220 สพป.เลย เขต 2 520440 : บ้านวังเลาหัวฝาย นายฉัตรชัย  จันทะมาตย์ ครู
221 สพป.เลย เขต 2 520440 : บ้านวังเลาหัวฝาย วงษ์จันทร์  ผิวมะลิ ธุรการโรงเรียน
222 สพป.เลย เขต 2 520440 : บ้านวังเลาหัวฝาย สามารถ  ไชยภูมิ ครู