รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เลย เขต 2 520090 : บ้านนาซำแซง นายเวียงชัย  โสกัณทัต ครู
2 สพป.เลย เขต 2 520091 : บ้านห้วยผุก นางอทิฏฐญา  สอนสุภาพ ครู
3 สพป.เลย เขต 2 520091 : บ้านห้วยผุก ละอองรัตน์   โสัณฑัต ครู
4 สพป.เลย เขต 2 520092 : บ้านนาหลวงยางเดี่ยว นายปวินท์  ปลั่งกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.เลย เขต 2 520092 : บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สุชาติ  ผุยมาตย์ ครู
6 สพป.เลย เขต 2 520092 : บ้านนาหลวงยางเดี่ยว นายศิลปกร  น้อมในธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.เลย เขต 2 520093 : บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ วิภาวดี  แก้ววะดี ครูชำนาญการ
8 สพป.เลย เขต 2 520093 : บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ นายกายสิทธิ์  วงษ์มีมา ครู
9 สพป.เลย เขต 2 520094 : บ้านน้ำทบ บุญสูง  บุษบา ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.เลย เขต 2 520094 : บ้านน้ำทบ นายสำราญ  นิระมิตร ครู
11 สพป.เลย เขต 2 520094 : บ้านน้ำทบ นายสุรจิต   ปิ่นทอง ครู
12 สพป.เลย เขต 2 520095 : บ้านแก่งหินกกสะทอน นางาวรัตติยา  สาระวงษ์ ธุรการโรงเรียน
13 สพป.เลย เขต 2 520095 : บ้านแก่งหินกกสะทอน ตัน  ศรีทอง ครู
14 สพป.เลย เขต 2 520103 : บ้านขอนยาง พงษ์เดช  ปทิตตานนท์ ธุรการ
15 สพป.เลย เขต 2 520103 : บ้านขอนยาง วราวุฒิ  ผางสา ครู
16 สพป.เลย เขต 2 520103 : บ้านขอนยาง ขวัญใจ  ผางสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.เลย เขต 2 520106 : บ้านป่าบง อานันท์  วงค์พนม ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.เลย เขต 2 520116 : บ้านโคกขมิ้น นายวสันต์   โคตรมงคล ครู
19 สพป.เลย เขต 2 520116 : บ้านโคกขมิ้น ปรียาภัทร  ตุพรม ครู
20 สพป.เลย เขต 2 520118 : บ้านหินเกิ้ง นายเกษม  ภาษี ครู
21 สพป.เลย เขต 2 520119 : บ้านลาด นายชัยวุฒิ  เตศิริ ครูผู้ช่วย
22 สพป.เลย เขต 2 520119 : บ้านลาด นิตยา  ศรีหาภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.เลย เขต 2 520120 : บ้านกุดลันน้อยคีรี ธันวา  ทองวรรณ ครู
24 สพป.เลย เขต 2 520120 : บ้านกุดลันน้อยคีรี สุดารัตน์  กุลจำเริญ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.เลย เขต 2 520121 : บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม กิ่งกาญจน์  กิ่งกาญจน์ กองกลิ่น ธุรการโรงเรียน
26 สพป.เลย เขต 2 520121 : บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม นางนิรมล  ละโรงสูงเนิน ครู
27 สพป.เลย เขต 2 520122 : บ้านซำนกจิบ พรประเสริฐ  บงแก้ว พนักงานราชการ
28 สพป.เลย เขต 2 520122 : บ้านซำนกจิบ นายนพรัตน์  สมุทรโคตา ครูชำนาญการ
29 สพป.เลย เขต 2 520122 : บ้านซำนกจิบ นายมงคล  สาระสุข ครูผู้ช่วย
30 สพป.เลย เขต 2 520076 : ชุมชนบ้านทรายขาว นิตย์  ขาวดา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
31 สพป.เลย เขต 2 520078 : บ้านนาวัวโพนงาม นายจินดา  ทองจันทร์ ครู
32 สพป.เลย เขต 2 520078 : บ้านนาวัวโพนงาม สุรินทร์  แต่งภูเขียว ครู
33 สพป.เลย เขต 2 520081 : บ้านกกซ้อ นางศีระดา  หินสูงเนิน ครู
34 สพป.เลย เขต 2 520082 : บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ นางสาวธัญลัย   หงษ์ทอง ธุรการโรงเรียน
35 สพป.เลย เขต 2 520082 : บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ นายมังกร  จันทรมณี ครู
36 สพป.เลย เขต 2 520083 : บ้านโพนทอง เสกสันต์  จันทวัน ครูธุรการ
37 สพป.เลย เขต 2 520084 : บ้านน้ำค้อ นางสาวธนัญญา  พรหมอินทร์ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.เลย เขต 2 520084 : บ้านน้ำค้อ นางสาวพิชญาภัค  สายปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.เลย เขต 2 520073 : บ้านบุ่งตาข่าย สายันต์  คิดเข่ม ครู ชำนาญการพิเศษ
40 สพป.เลย เขต 2 520073 : บ้านบุ่งตาข่าย พนิดา  โคตรมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 สพป.เลย เขต 2 520075 : บ้านกุดโง้งวังเดื่อ นางสมสุข  นามวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
42 สพป.เลย เขต 2 520075 : บ้านกุดโง้งวังเดื่อ นางสาวทับทิมสยาม  จันพิลา อัตราจ้าง
43 สพป.เลย เขต 2 520071 : บ้านปากปวน นางบุญเหลือ  สารวงษ์ ครู คศ.3
44 สพป.เลย เขต 2 520071 : บ้านปากปวน อำนาจ  ดอนอ่อนเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น นายยนต์เทียน  พาบุ ครู
46 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น วนาไพร  ยอดพุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น พิศมัย  นามวงศ์ ครู
48 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น นายบุญรักษ์  ดอใจ ครู
49 สพป.เลย เขต 2 520086 : บ้านผาน้อย กิตติพงษ์  พิมคีรี ครู
50 สพป.เลย เขต 2 520086 : บ้านผาน้อย นายวิโรจน์   หมอแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.เลย เขต 2 520098 : บ้านหนองขาม พนิดา  พงษ์ดี ธุรการโรงเรียน
52 สพป.เลย เขต 2 520098 : บ้านหนองขาม มังคุธ  โสมชาติ ครู
53 สพป.เลย เขต 2 520098 : บ้านหนองขาม นายสาคร  วันณา ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูอัตราจ้างสถานศึกษาขาดแคลนตรูขั้นวิกฤต
54 สพป.เลย เขต 2 520101 : บ้านโคกแฝก เฉลิม  เกษทองมา ครู
55 สพป.เลย เขต 2 520087 : บ้านกุดแก ศิริพันธ์  บำรุง ครู
56 สพป.เลย เขต 2 520088 : บ้านโนน นางสาววงษ์จันทร์   ผิวมะลิ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครู)
57 สพป.เลย เขต 2 520088 : บ้านโนน วงษ์จันทร์  ผิวมะลิ ธุรการโรงเรียน
58 สพป.เลย เขต 2 520089 : บ้านโนนกกจาน นายวิชัย  เนียมชมภู ครู
59 สพป.เลย เขต 2 520097 : บ้านโคกมน ปัณฑิตา  สุริยะ ครูผู้ช่วย
60 สพป.เลย เขต 2 520097 : บ้านโคกมน วิไลวรรณ  บุตระมี ครู
61 สพป.เลย เขต 2 520097 : บ้านโคกมน supattra  aunweang พี่เลี้ยงเด็กพิการ
62 สพป.เลย เขต 2 520077 : บ้านนาแก ชลนิชา  ศรีสวัสดิ์ ครู
63 สพป.เลย เขต 2 520113 : บ้านกกเกลี้ยง รุ่งนภา  บุญตาสุทธิ ครู
64 สพป.เลย เขต 2 520113 : บ้านกกเกลี้ยง นางสาวปัณณ์รียา  เกศวัฒนไพศาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.เลย เขต 2 520115 : บ้านนาอีเลิศ นางประภาพร  ศรีบุญเรือง ครู
66 สพป.เลย เขต 2 520074 : ชุมชนวังสะพุง นายศักดา  พุทซาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.เลย เขต 2 520109 : บ้านวังสะพุง นิติศักดิ์  เคนโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
68 สพป.เลย เขต 2 520111 : บ้านน้ำอ้อมเล้า นางสุดใจ  มหาสิงห์ ครู
69 สพป.เลย เขต 2 520112 : บ้านห้วยทรายคำ พิกุล  ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.เลย เขต 2 520112 : บ้านห้วยทรายคำ บัญชา  สำคัญ ธุรการ
71 สพป.เลย เขต 2 520114 : บ้านโนนสว่าง นายพิทยากร  สุนทองห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.เลย เขต 2 520114 : บ้านโนนสว่าง เขมญกา  อิ่มวิเศษ ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
73 สพป.เลย เขต 2 520117 : บ้านดงน้อยโคกหนองแก อนันต์  พลซา ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.เลย เขต 2 520123 : บ้านเล้า พัณณิตา  วงค์คำโสม ครู
75 สพป.เลย เขต 2 520123 : บ้านเล้า ถนอมจิต กาญจนาจินดานันต์  กาญจนาจินดานันต์ ครู
76 สพป.เลย เขต 2 520124 : บ้านกกบก เมตตา  แสนพิลา ครู
77 สพป.เลย เขต 2 520124 : บ้านกกบก อภิศักดิ์  นาแก ธุรการ
78 สพป.เลย เขต 2 520124 : บ้านกกบก สาคร   ภักมี ผู้อำนวยการ
79 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ วิสรุฒ  บุษบา ธุรการ
80 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ อดุลย์  อินโยธา ครู
81 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ วันเพ็ญ  หาทอน ครู
82 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.เลย เขต 2 520126 : เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) โรงเรียนเจียรนนท์อุทิศ ๔  สิบเอกชาญชัย คำมนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.เลย เขต 2 520126 : เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) นายสุริยะ  เตชะธนสารสมบัติ ครู
86 สพป.เลย เขต 2 520127 : บ้านหมากแข้งกกกอก บุญสูง  มูลที ครู
87 สพป.เลย เขต 2 520128 : บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน สุภาวรรณ  มูลคำ ธุรการ
88 สพป.เลย เขต 2 520128 : บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน นายมนูญ  พรมมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.เลย เขต 2 520128 : บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน นายพิทักษ์  สีตะริสุ ครู
90 สพป.เลย เขต 2 520099 : บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ กุสุมาย์  เกษทองมา ครู
91 สพป.เลย เขต 2 520099 : บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ วิรัตน์  พันยา ู้อำนวยการ
92 สพป.เลย เขต 2 520099 : บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ธาดา  ภูพวก ครู
93 สพป.เลย เขต 2 520100 : บ้านหนองนอ อนงค์ลักษณ์   คามะดา ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.เลย เขต 2 520100 : บ้านหนองนอ อนุชิต  พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.เลย เขต 2 520105 : บ้านหนองปาดฟาน กนก  บุตรราช ครู
96 สพป.เลย เขต 2 520105 : บ้านหนองปาดฟาน น.ส.ปรีดา  ปัตถา ครู
97 สพป.เลย เขต 2 520107 : บ้านศรีอุบลพัฒนา นางสาวศิริลักษณ์  สังฆะขี ครูโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
98 สพป.เลย เขต 2 520107 : บ้านศรีอุบลพัฒนา กล้าชนะ  สอนสุภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.เลย เขต 2 520108 : บ้านบึงสวรรค์ ยุพิน  ยศปัญญา ครู
100 สพป.เลย เขต 2 520096 : บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 ปิยดา  ยาผา ครู
101 สพป.เลย เขต 2 520096 : บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 สุนันท์  จุลกองฮ้อ ครู
102 สพป.เลย เขต 2 520102 : บ้านเหมืองแบ่ง ณภัทร   เสริฐศรี ครู
103 สพป.เลย เขต 2 520102 : บ้านเหมืองแบ่ง นัยนา  ผุยแสงพันธ์ ครู
104 สพป.เลย เขต 2 520104 : บ้านวังกกเดื่อ โชคดี  อุ่นคำ ครู
105 สพป.เลย เขต 2 520104 : บ้านวังกกเดื่อ สิบเอกจักรกฤษณ์  สิทธิพรมมา ครู
106 สพป.เลย เขต 2 520276 : ชุมชนบ้านผานกเค้า นางรุจิราพร  ราชพัฒน์ ครู
107 สพป.เลย เขต 2 520276 : ชุมชนบ้านผานกเค้า ประเสริฐ  ภูโอ ครู
108 สพป.เลย เขต 2 520276 : ชุมชนบ้านผานกเค้า อนุสรณ์  นิลโฉม ครู
109 สพป.เลย เขต 2 520277 : บ้านห้วยส้มใต้ นางกฤษดา  ไชยบุตร ครู
110 สพป.เลย เขต 2 520279 : บ้านศรีรักษา นฤมล  ดานุรักษ์ พนักงานราชการ
111 สพป.เลย เขต 2 520280 : บ้านวังลานวังทอง นางณัฏฐ์วริน  สีทาสังข์ ครู
112 สพป.เลย เขต 2 520281 : บ้านห้วยหมาก คำพันธ์  พันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.เลย เขต 2 520281 : บ้านห้วยหมาก จริยาภรณ์  ศรีทอนชิน ครู
114 สพป.เลย เขต 2 520282 : บ้านผาสามยอด สุรินธร  สุรินธร มีเหมือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
115 สพป.เลย เขต 2 520282 : บ้านผาสามยอด มณีรัตน์  ชัยภูมิ ครู
116 สพป.เลย เขต 2 520283 : บ้านซำไฮ นางจุฑาทิพย์  สุขะลี ครูผู้ช่วย
117 สพป.เลย เขต 2 520291 : บ้านปวนพุ ชัยนุวัฒน์  ล่ามสมบัติ ธุรการ
118 สพป.เลย เขต 2 520291 : บ้านปวนพุ ธนบดี  บัวใหญ่รักษา 2845
119 สพป.เลย เขต 2 520292 : บ้านเหล่าใหญ่ ขุนทอง  เชื้อจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.เลย เขต 2 520293 : บ้านหนองหมากแก้ว จรรยา  บัวสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.เลย เขต 2 520294 : บ้านผาหวาย บุญรมย์  คำมา ครู
122 สพป.เลย เขต 2 520294 : บ้านผาหวาย นางสาวจริยา  สิมาชัย ครู
123 สพป.เลย เขต 2 520295 : บ้านสวนห้อมผางาม ประหยัด  อุ่นคำ ครู
124 สพป.เลย เขต 2 520295 : บ้านสวนห้อมผางาม อนุศักดิ์  พรมดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.เลย เขต 2 520274 : บ้านสงป่าเปลือย นางสาวเริงจุฬา  กลางเสนา ครู
126 สพป.เลย เขต 2 520274 : บ้านสงป่าเปลือย นางสาวอารีรัตน์   กันทุ ครูผู้ช่วย
127 สพป.เลย เขต 2 520263 : อนุบาลชุมชนภูกระดึง วรณัฐ  ชาญรัตนพิทักษ์ ครู
128 สพป.เลย เขต 2 520264 : บ้านทุ่งใหญ่ ปิยะรัตน์  มนัญชัย ครู
129 สพป.เลย เขต 2 520264 : บ้านทุ่งใหญ่ นายอุทิศ  สิงห์ไธสง ครู
130 สพป.เลย เขต 2 520265 : บ้านหนองตูมท่ายาง เพชรธิดา  สายลาด ครู
131 สพป.เลย เขต 2 520265 : บ้านหนองตูมท่ายาง รังสรรค์  แสนสุรินทร์ ครู
132 สพป.เลย เขต 2 520266 : ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) นางสาวภัทรา  พิลาเกิด ครูผู้ช่วย
133 สพป.เลย เขต 2 520267 : บ้านนายาง ภาวนา  กาละพันธ์ ผู้อำนวยการ
134 สพป.เลย เขต 2 520267 : บ้านนายาง รัชนู  ชาลีวัน ครู
135 สพป.เลย เขต 2 520268 : บ้านห้วยคะมะ พุทรา  สารีบุตร ครู
136 สพป.เลย เขต 2 520268 : บ้านห้วยคะมะ นงค์เยาว์   รอนศึก ครู
137 สพป.เลย เขต 2 520304 : บ้านร่องป่าไผ่ นายธวัชชัย  โคตรชนะ ครู
138 สพป.เลย เขต 2 520287 : บ้านตาดข่า นายครุฑภรักษ์  จันทาคำ ครู
139 สพป.เลย เขต 2 520287 : บ้านตาดข่า นางสาวจิตรกัญญา  รีเหม่น ครูผู้ช่วย
140 สพป.เลย เขต 2 520287 : บ้านตาดข่า คเชนทร์  สาวิสัย ครูผู้ช่วย
141 สพป.เลย เขต 2 520289 : บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 อิษติพงษ์  พลซา ครู
142 สพป.เลย เขต 2 520296 : บ้านห้วยไผ่เหนือ นายวีรวัฒน์  ศรีบุญมี ครู
143 สพป.เลย เขต 2 520297 : บ้านห้วยเป้าเหนือ ปณิษฐา   ไชยตาแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
144 สพป.เลย เขต 2 520297 : บ้านห้วยเป้าเหนือ สุทธิดา  แก้วโวหาร พนักงานธุรการ
145 สพป.เลย เขต 2 520299 : บ้านห้วยเดื่อน้อย เจนรักษ์  คำภูธร ครู
146 สพป.เลย เขต 2 520298 : บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นางสาวอุษา  ขันแข็ง ครู
147 สพป.เลย เขต 2 520298 : บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายสมพงษ์   ช่วยบำรุง ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.เลย เขต 2 520298 : บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายจักรินทร์  ชัยยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.เลย เขต 2 520300 : ชุมชนหนองหิน สุวิจักขณ์  ชัยมงคล ครู
150 สพป.เลย เขต 2 520300 : ชุมชนหนองหิน มนูญ  มหาสิงห์ ครู
151 สพป.เลย เขต 2 520301 : บ้านห้วยไผ่ใต้ สุริยันต์  เกษทองมา ครู
152 สพป.เลย เขต 2 520301 : บ้านห้วยไผ่ใต้ น.ส.ทิพาภรณ์  ไชยแสน ธุรการ
153 สพป.เลย เขต 2 520302 : บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ดลนภา  แสงพันธ์ตา ครู
154 สพป.เลย เขต 2 520303 : บ้านไร่ศรีอุบล บุษบา  จำปามี ครู
155 สพป.เลย เขต 2 520269 : บ้านนาแปน นายอรรถพล  นันทศรี ครูผู้ช่วย
156 สพป.เลย เขต 2 520269 : บ้านนาแปน ประกายมาส  โกมาสถิตย์ พนักงานราชการ
157 สพป.เลย เขต 2 520269 : บ้านนาแปน นายจงจิตร  พันสนิท ครู
158 สพป.เลย เขต 2 520270 : บ้านนาโก นายเอนก  แก้วผาง ครู
159 สพป.เลย เขต 2 520271 : บ้านนาน้อยแสนสุข นายเสน่  กัณหา ครู
160 สพป.เลย เขต 2 520275 : บ้านพองหนีบ วีระยุทธ  ปาจี ครู
161 สพป.เลย เขต 2 520272 : บ้านอีเลิศ นายเจตวิศิษฎ์  ซ่องผม ครู
162 สพป.เลย เขต 2 520272 : บ้านอีเลิศ นางสาวดารุณี  แส่วภูเขียว ครู คศ.
163 สพป.เลย เขต 2 520272 : บ้านอีเลิศ นายดำรงพล  มงคล ครูผู้ช่วย
164 สพป.เลย เขต 2 520273 : บ้านวังยาง นางสาวรัชฎา  พันธ์ชมพู ครูผู้ช่วย
165 สพป.เลย เขต 2 520288 : บ้านห้วยไผ่ มรกต  แจ่มใส ครู
166 สพป.เลย เขต 2 520288 : บ้านห้วยไผ่ ยุวลักษณ์  อินทร์เจริญ ครู
167 สพป.เลย เขต 2 520285 : บ้านซำบ่าง สรกฤช  สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
168 สพป.เลย เขต 2 520285 : บ้านซำบ่าง เกียรติศักดิ์  สวัสดิรักษ์ ธุรการโรงเรียน
169 สพป.เลย เขต 2 520286 : บ้านผาฆ้อง นางชุดานันท์   ภูมิกระจาย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
170 สพป.เลย เขต 2 520286 : บ้านผาฆ้อง มนูญ  มนัสวีวิจิตร ครู
171 สพป.เลย เขต 2 520286 : บ้านผาฆ้อง นายปริวัฒน์  ปฏิทานาโต พี่เลี้ยงเด็กพิการ
172 สพป.เลย เขต 2 520284 : บ้านห้วยส้ม ชัชวาลย์  คำดี ครู
173 สพป.เลย เขต 2 520284 : บ้านห้วยส้ม นางสาวสุรางค์  ลำดวน ครู
174 สพป.เลย เขต 2 520284 : บ้านห้วยส้ม นายณัฐวรรธน์  ฉายวรรณ์ ครูผู้ช่วย
175 สพป.เลย เขต 2 520391 : บ้านแก่งศรีภูมิ เสวียน  ประทุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.เลย เขต 2 520391 : บ้านแก่งศรีภูมิ นายสุพรรณ์  ปัตตายะโส ครู
177 สพป.เลย เขต 2 520391 : บ้านแก่งศรีภูมิ วิชัย  ศรีจันทวงษ์ ครู
178 สพป.เลย เขต 2 520396 : บ้านนาดินดำ นางเฉลิมศรี   นิพวงลา ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.เลย เขต 2 520396 : บ้านนาดินดำ จิรวัฒน์  ลุนวิรัตน์ พนักงานราชการ
180 สพป.เลย เขต 2 520397 : บ้านสวนปอ ประมวล  ทวีไสย์ ครู
181 สพป.เลย เขต 2 520399 : บ้านหนองบัว นายธวัชชัย  ธรรมกุล ครู
182 สพป.เลย เขต 2 520399 : บ้านหนองบัว ทศวรรษ  เสงี่ยม ครูผู้ช่วย
183 สพป.เลย เขต 2 520400 : บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) รัศมี  พรมศรีธรรม ครูธุรการ
184 สพป.เลย เขต 2 520400 : บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) สุนิสา  เนธิบุตร ธุรการ
185 สพป.เลย เขต 2 520400 : บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) นายวิเชียร   มินทะขัด ครู ชำนาญการ
186 สพป.เลย เขต 2 520401 : บ้านหนองอีเก้ง วิไลวรรณ  ธาตุทาสี ครู
187 สพป.เลย เขต 2 520401 : บ้านหนองอีเก้ง นางละออ  พันธุ์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
188 สพป.เลย เขต 2 520402 : บ้านนาฝายนาโพธิ์ นายเชาวฤทธิ์  เดชศักดิ์ดา ธุรการโรงเรียน
189 สพป.เลย เขต 2 520403 : บ้านไร่สุขสันต์ วนิดา  สู่หญ้านาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.เลย เขต 2 520404 : บ้านโคกศรีเจริญ วงเดือน  อุทธบูรณ์ ครู
191 สพป.เลย เขต 2 520404 : บ้านโคกศรีเจริญ ยุทธจักร  นามขาว ครู
192 สพป.เลย เขต 2 520404 : บ้านโคกศรีเจริญ วิทยา  วรีฤทธิ์ ครู
193 สพป.เลย เขต 2 520406 : เลยตาดโนนพัฒนา ทองคำ  แก้วพันยู หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
194 สพป.เลย เขต 2 520406 : เลยตาดโนนพัฒนา นางสาวเพียงพธู  บิดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.เลย เขต 2 520406 : เลยตาดโนนพัฒนา ประวัติ  ศิริคำภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
196 สพป.เลย เขต 2 520389 : ชุมชนบ้านหนองคัน สันติ  จันทวงศ์ ครู
197 สพป.เลย เขต 2 520389 : ชุมชนบ้านหนองคัน นายภัทรพล  คำสวนมอน ครู
198 สพป.เลย เขต 2 520390 : บ้านอุ่ม กระบวน  อุทธบูรณ์ คศ.3
199 สพป.เลย เขต 2 520392 : บ้านนามูลตุ่น นางพิไลวรรณ  ไชยคีนี ครู
200 สพป.เลย เขต 2 520392 : บ้านนามูลตุ่น นายสมาส  ประชากูล ครูโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
201 สพป.เลย เขต 2 520393 : บ้านห้วยสีเสียด สุพัตรา  บุบผา ธุรการ
202 สพป.เลย เขต 2 520393 : บ้านห้วยสีเสียด นายสมยศ  แก่งตัน ครู
203 สพป.เลย เขต 2 520393 : บ้านห้วยสีเสียด นายอารุณ   อุปรีที ครู
204 สพป.เลย เขต 2 520394 : บ้านทรัพย์เจริญ นายภูมิ   พระรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.เลย เขต 2 520398 : วังน้ำพุ นางสาวจินตนา  วรีฤทธิ์ ครู
206 สพป.เลย เขต 2 520398 : วังน้ำพุ นางสาวครรธรส  บ่อคำ ธุรการโรงเรียนวังน้ำพุ
207 สพป.เลย เขต 2 520398 : วังน้ำพุ นายสุพัฒน์พงศ์  แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
208 สพป.เลย เขต 2 520431 : บ้านพวยเด้งสันติสุข นางสาววัชราภรณ์  แสงตาปัน ครู
209 สพป.เลย เขต 2 520431 : บ้านพวยเด้งสันติสุข สำเริง  สุนทราวิรัตน์ ครู
210 สพป.เลย เขต 2 520431 : บ้านพวยเด้งสันติสุข บพิตร  จันทร์อ้วน ครู
211 สพป.เลย เขต 2 520432 : บ้านหนองตานา ธีระพันธ์  สุวรรณสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
212 สพป.เลย เขต 2 520432 : บ้านหนองตานา อภิเดช  ขาวข้างพูล ครู
213 สพป.เลย เขต 2 520432 : บ้านหนองตานา สังคม  บุตรลำภู ครูอัตราจ้าง
214 สพป.เลย เขต 2 520433 : บ้านนาตาดสมสะอาด นภาลัย  ติใจ ครูผู้ช่วย
215 สพป.เลย เขต 2 520433 : บ้านนาตาดสมสะอาด นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้ ครู
216 สพป.เลย เขต 2 520434 : บ้านหนองแต้หนองโก นพนันท์  ภูปัญญา ครูผู้ช่วย
217 สพป.เลย เขต 2 520434 : บ้านหนองแต้หนองโก พรทิพย์  โมคทิพย์ ธุรการ
218 สพป.เลย เขต 2 520434 : บ้านหนองแต้หนองโก วสันต์  เริงนิสัย ครู
219 สพป.เลย เขต 2 520434 : บ้านหนองแต้หนองโก นายพิชาติ  ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.เลย เขต 2 520435 : บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ นายเดช  ดอนจันทร์โคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
221 สพป.เลย เขต 2 520435 : บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สุวรรณี  พาภักดี ครู
222 สพป.เลย เขต 2 520435 : บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สุรวุฒิ   บุตรธนู ผู้อำนวยการสถานศึกษา
223 สพป.เลย เขต 2 520436 : บ้านหัวขัว มงคลชัย  พรหมมาหล้า ผู้อำนวยการ
224 สพป.เลย เขต 2 520437 : บ้านนาเหมือดแอ่ พรชนก  แดงสีดา ครู
225 สพป.เลย เขต 2 520412 : บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สุพัตรา  สาริยา ครูผู้ช่วย
226 สพป.เลย เขต 2 520412 : บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย กนกวรรณ  พันพิมพ์ ครู
227 สพป.เลย เขต 2 520412 : บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย นางเกษร  สีหา ครู
228 สพป.เลย เขต 2 520413 : บ้านโนนภูทอง จารุวรรณ  ชินอ่อน ครู
229 สพป.เลย เขต 2 520408 : บ้านโนนปอแดง นายเดชา  สอนนวล ครู
230 สพป.เลย เขต 2 520408 : บ้านโนนปอแดง กุลธิดา  สนธิมูล ครู
231 สพป.เลย เขต 2 520409 : บ้านนาล้อม วิวรณ์  โกมาสถิตย์ ครู
232 สพป.เลย เขต 2 520410 : บ้านโนนกกข่า นายกฤษฎา  สายสมร ครูผู้ช่วย
233 สพป.เลย เขต 2 520410 : บ้านโนนกกข่า นายศักดิ์ชัย  ขันแสง ครูผู้ช่วย
234 สพป.เลย เขต 2 520411 : บ้านห้วยไคร้ วัฒนา  เนาว์แก้งใหม่ ครู
235 สพป.เลย เขต 2 520414 : บ้านซำกกค้อ สุมิตรา  ประทุมเม ครูผู้ช่วย
236 สพป.เลย เขต 2 520414 : บ้านซำกกค้อ นายวรวุฒิ  อุทธตรี ครู
237 สพป.เลย เขต 2 520415 : บ้านศรีวิไลท่าสวนยา สุพจน์  ผ่านภูเขียว ครู
238 สพป.เลย เขต 2 520415 : บ้านศรีวิไลท่าสวนยา กฤตยภัทร  สีทาสังข์ ครู
239 สพป.เลย เขต 2 520416 : บ้านซำไคร้ นายคะเนตร์  ทองประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
240 สพป.เลย เขต 2 520424 : บ้านโนนป่าซาง ศตวรรษ   ดีแล้ว ครู
241 สพป.เลย เขต 2 520424 : บ้านโนนป่าซาง วิชัน  ทองคำแสน ครู
242 สพป.เลย เขต 2 520429 : บ้านห้วยกาบเปลือย นายประภาท  ศรีเกตุ ครู
243 สพป.เลย เขต 2 520429 : บ้านห้วยกาบเปลือย สุรศักดิ์  เลิศประจักษ์ ครู
244 สพป.เลย เขต 2 520430 : บ้านห้วยเดื่อเหนือ รัติยา  ธรรมมา ครู
245 สพป.เลย เขต 2 520430 : บ้านห้วยเดื่อเหนือ นัฏฐิกา  แก้วพิภพ ครู
246 สพป.เลย เขต 2 520430 : บ้านห้วยเดื่อเหนือ รัติยา  ธรรมมา ครู
247 สพป.เลย เขต 2 520425 : บ้านห้วยยาง ธีรกุล  ดานะ ครู
248 สพป.เลย เขต 2 520425 : บ้านห้วยยาง วีระ  โคตรธรรม ครู
249 สพป.เลย เขต 2 520426 : บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา นายชุติพนธ์  บุตตะเกิด ครู
250 สพป.เลย เขต 2 520426 : บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา นายเนาว์   เสือพาดกลอน ครู
251 สพป.เลย เขต 2 520426 : บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สไบทิพย์  บุญอุดม ครู
252 สพป.เลย เขต 2 520428 : เจียรวนนท์อุทิศ 3 มะลิวรรณ  จันทะมา ครู
253 สพป.เลย เขต 2 520428 : เจียรวนนท์อุทิศ 3 นภาพร  แก้วอุดม ครู
254 สพป.เลย เขต 2 520428 : เจียรวนนท์อุทิศ 3 อภิชัย  พลพาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
255 สพป.เลย เขต 2 520428 : เจียรวนนท์อุทิศ 3 นางวันเพ็ญ  ตันกสิกิจ ครู
256 สพป.เลย เขต 2 520420 : บ้านซำพร้าว ศิรินทิพย์  เสริมเหลา ครูธุรการ
257 สพป.เลย เขต 2 520420 : บ้านซำพร้าว นางณฐมล  ศรีหนารถ ครู
258 สพป.เลย เขต 2 520420 : บ้านซำพร้าว หงษ์หยก  จันทร์มั่น ครู
259 สพป.เลย เขต 2 520421 : บ้านเพิ่ม สมยศ  ถมปัด ครู
260 สพป.เลย เขต 2 520423 : บ้านโคกผักหวาน รังษ๊  สุพรมอินทร์ ครู
261 สพป.เลย เขต 2 520423 : บ้านโคกผักหวาน ชลทิชา  เพ็ชรสวัสดิ์ ครู
262 สพป.เลย เขต 2 520419 : บ้านหัวฝาย นายชินดนัย  สาระฤทธิศักดิ์ ครู
263 สพป.เลย เขต 2 520422 : บ้านแสนสุข นายเดชา  สุทาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
264 สพป.เลย เขต 2 520417 : บ้านผาขาว ศุภชัย  อินทะสุระ ครู
265 สพป.เลย เขต 2 520418 : บ้านดงน้อย นายเพลิงพันธ์  พิมพุฒิ พนักงานราชการ
266 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น sopon  Tangrod ครู
267 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น อโนทัย   วงษา ครูผู้สอน
268 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น สุริยันต์  สะท้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
269 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น นางสาวภัสราภรณ์  ขันตี พนักงานราชการ
270 สพป.เลย เขต 2 520453 : บ้านนาอ่างคำ จิราภรณ์  เหลาเจริญ ครูผู้ช่วย
271 สพป.เลย เขต 2 520453 : บ้านนาอ่างคำ ยุพิน  วิจิตปัญญา ครู
272 สพป.เลย เขต 2 520453 : บ้านนาอ่างคำ สุวรรณี  เกษสาลี ครู
273 สพป.เลย เขต 2 520454 : บ้านผาสามยอด นางนงเยาว์  มะโนสุข ครู
274 สพป.เลย เขต 2 520454 : บ้านผาสามยอด กิตติพงษ์  เทวดา ครู
275 สพป.เลย เขต 2 520455 : บ้านผาสะนา จารุณี  ทุมสงคราม ครู
276 สพป.เลย เขต 2 520450 : บ้านนาอุดม สมยศ  สิมารับ ครู
277 สพป.เลย เขต 2 520450 : บ้านนาอุดม บุญเกิด  พยุหะ ครู
278 สพป.เลย เขต 2 520450 : บ้านนาอุดม นายธนรัชต์  ศรีนัครินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
279 สพป.เลย เขต 2 520451 : บ้านซำม่วง สุขสันต์   ยศธสาร ครู
280 สพป.เลย เขต 2 520447 : บ้านห้วยป่าน ภิญโญ  ทองอิน ผู้บริหารสถานศึกษา
281 สพป.เลย เขต 2 520447 : บ้านห้วยป่าน จิตรลดา  มาลาศรี ครู
282 สพป.เลย เขต 2 520447 : บ้านห้วยป่าน บุญถม  พลบรูณ์ ครู
283 สพป.เลย เขต 2 520448 : บ้านหนองตูม นางสาวบุญน้อม  บุญสาร ครูช่วยสอน
284 สพป.เลย เขต 2 520449 : บ้านโนนสวรรค์ ขันชัย  กรวดงาม ครู
285 สพป.เลย เขต 2 520449 : บ้านโนนสวรรค์ เพ็ญพักตร์ แสงกอง  แสงกอง ครู
286 สพป.เลย เขต 2 520442 : บ้านหนองใหญ่ น.ส.ณัฐนันท์   ศรีบุรินทร์ ธุรการโรงเรียน
287 สพป.เลย เขต 2 520442 : บ้านหนองใหญ่ กนิฏฐา  โนราช ครู
288 สพป.เลย เขต 2 520443 : บ้านเอราวัณ นางจำนงรักษ์  แสงนาโก ครู
289 สพป.เลย เขต 2 520444 : ผานาง-ผาเกิ้ง นายอภิชาติ  สุดาชม ครู
290 สพป.เลย เขต 2 520445 : โคกสง่า ยุภาวรรณ  ทองทิพย์ ครู
291 สพป.เลย เขต 2 520445 : โคกสง่า นายสัญติ  สิงห์บุญมา พนักงานราชการ
292 สพป.เลย เขต 2 520445 : โคกสง่า ละออ  ตาดี ครู
293 สพป.เลย เขต 2 520438 : บ้านวังม่วง นางวาสนา  ศรีเมืองแก้ว ครู
294 สพป.เลย เขต 2 520439 : บ้านโป่งศรีโทน นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล ครู
295 สพป.เลย เขต 2 520439 : บ้านโป่งศรีโทน วิทยา  ศรีเมืองแก้ว ครู
296 สพป.เลย เขต 2 520440 : บ้านวังเลาหัวฝาย สามารถ  ไชยภูมิ ครู
297 สพป.เลย เขต 2 520440 : บ้านวังเลาหัวฝาย นายฉัตรชัย  จันทะมาตย์ ครู
298 สพป.เลย เขต 2 520440 : บ้านวังเลาหัวฝาย นายภิญโญ   กางนนท์ ครู