รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เลย เขต 2 520090 : บ้านนาซำแซง นายเวียงชัย  โสกัณทัต ครู
2 สพป.เลย เขต 2 520091 : บ้านห้วยผุก ละอองรัตน์   โสัณฑัต ครู
3 สพป.เลย เขต 2 520091 : บ้านห้วยผุก นางอทิฏฐญา  สอนสุภาพ ครู
4 สพป.เลย เขต 2 520092 : บ้านนาหลวงยางเดี่ยว นายศิลปกร  น้อมในธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.เลย เขต 2 520092 : บ้านนาหลวงยางเดี่ยว นายปวินท์  ปลั่งกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.เลย เขต 2 520092 : บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สุชาติ  ผุยมาตย์ ครู
7 สพป.เลย เขต 2 520093 : บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ วิภาวดี  แก้ววะดี ครูชำนาญการ
8 สพป.เลย เขต 2 520093 : บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ นายกายสิทธิ์  วงษ์มีมา ครู
9 สพป.เลย เขต 2 520094 : บ้านน้ำทบ บุญสูง  บุษบา ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.เลย เขต 2 520094 : บ้านน้ำทบ นายสุรจิต   ปิ่นทอง ครู
11 สพป.เลย เขต 2 520094 : บ้านน้ำทบ นายสำราญ  นิระมิตร ครู
12 สพป.เลย เขต 2 520095 : บ้านแก่งหินกกสะทอน ตัน  ศรีทอง ครู
13 สพป.เลย เขต 2 520095 : บ้านแก่งหินกกสะทอน นางาวรัตติยา  สาระวงษ์ ธุรการโรงเรียน
14 สพป.เลย เขต 2 520103 : บ้านขอนยาง พงษ์เดช  ปทิตตานนท์ ธุรการ
15 สพป.เลย เขต 2 520106 : บ้านป่าบง อานันท์  วงค์พนม ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.เลย เขต 2 520116 : บ้านโคกขมิ้น นายวสันต์   โคตรมงคล ครู
17 สพป.เลย เขต 2 520116 : บ้านโคกขมิ้น ปรียาภัทร  ตุพรม ครู
18 สพป.เลย เขต 2 520118 : บ้านหินเกิ้ง อนันต์  พลซา ครู
19 สพป.เลย เขต 2 520119 : บ้านลาด นายชัยวุฒิ  เตศิริ ครูผู้ช่วย
20 สพป.เลย เขต 2 520120 : บ้านกุดลันน้อยคีรี ธันวา  ทองวรรณ ครู
21 สพป.เลย เขต 2 520121 : บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม นางนิรมล  ละโรงสูงเนิน ครู
22 สพป.เลย เขต 2 520122 : บ้านซำนกจิบ นายนพรัตน์  สมุทรโคตา ครูชำนาญการ
23 สพป.เลย เขต 2 520122 : บ้านซำนกจิบ พรประเสริฐ  บงแก้ว พนักงานราชการ
24 สพป.เลย เขต 2 520076 : ชุมชนบ้านทรายขาว นิตย์  ขาวดา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
25 สพป.เลย เขต 2 520078 : บ้านนาวัว สุรินทร์  แต่งภูเขียว ครู
26 สพป.เลย เขต 2 520078 : บ้านนาวัว นายจินดา  ทองจันทร์ ครู
27 สพป.เลย เขต 2 520080 : บ้านบุ่งค้อ นางจินตนา  ผุยขันธ์ ครู
28 สพป.เลย เขต 2 520081 : บ้านกกซ้อ นางศีระดา  หินสูงเนิน ครู
29 สพป.เลย เขต 2 520082 : บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ นายมังกร  จันทรมณี ครู
30 สพป.เลย เขต 2 520082 : บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ นางประทุมรัตน์  มาตรา ธุรการโรงเรียน
31 สพป.เลย เขต 2 520083 : บ้านโพนทอง เสกสันต์  จันทวัน ครูธุรการ
32 สพป.เลย เขต 2 520084 : บ้านน้ำค้อ นางสาวพิชญาภัค  สายปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.เลย เขต 2 520084 : บ้านน้ำค้อ นางสาวธนัญญา  พรหมอินทร์ ธุรการโรงเรียน
34 สพป.เลย เขต 2 520073 : บ้านบุ่งตาข่าย สายันต์  คิดเข่ม ครู ชำนาญการพิเศษ
35 สพป.เลย เขต 2 520075 : บ้านกุดโง้งวังเดื่อ นางสาวทับทิมสยาม  จันพิลา อัตราจ้าง
36 สพป.เลย เขต 2 520075 : บ้านกุดโง้งวังเดื่อ นางสมสุข  นามวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
37 สพป.เลย เขต 2 520071 : บ้านปากปวน นางบุญเหลือ  สารวงษ์ ครู คศ.3
38 สพป.เลย เขต 2 520071 : บ้านปากปวน อำนาจ  ดอนอ่อนเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น พิศมัย  นามวงศ์ ครู
40 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น นายยนต์เทียน  พาบุ ครู
41 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น นายบุญรักษ์  ดอใจ ครู
42 สพป.เลย เขต 2 520085 : บ้านวังแท่น วนาไพร  ยอดพุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.เลย เขต 2 520086 : บ้านผาน้อย กิตติพงษ์  พิมคีรี ครู
44 สพป.เลย เขต 2 520086 : บ้านผาน้อย นายวิโรจน์   หมอแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.เลย เขต 2 520098 : บ้านหนองขาม มังคุธ  โสมชาติ ครู
46 สพป.เลย เขต 2 520098 : บ้านหนองขาม ธัญวลัย  อุทาทิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.เลย เขต 2 520101 : บ้านโคกแฝก เฉลิม  เกษทองมา ครู รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.เลย เขต 2 520087 : บ้านกุดแก ศิริพันธ์  บำรุง ครู
49 สพป.เลย เขต 2 520088 : บ้านโนน วงษ์จันทร์  ผิวมะลิ ธุรการโรงเรียน
50 สพป.เลย เขต 2 520088 : บ้านโนน นางสาววงษ์จันทร์   ผิวมะลิ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครู)
51 สพป.เลย เขต 2 520089 : บ้านโนนกกจาน นายวิชัย  เนียมชมภู ครู
52 สพป.เลย เขต 2 520097 : บ้านโคกมน ปัณฑิตา  สุริยะ ครูผู้ช่วย
53 สพป.เลย เขต 2 520097 : บ้านโคกมน supattra  aunweang พี่เลี้ยงเด็กพิการ
54 สพป.เลย เขต 2 520097 : บ้านโคกมน วิไลวรรณ  บุตระมี ครู
55 สพป.เลย เขต 2 520077 : บ้านนาแก ชลนิชา  ศรีสวัสดิ์ ครู
56 สพป.เลย เขต 2 520113 : บ้านกกเกลี้ยง รุ่งนภา  บุญตาสุทธิ ครู
57 สพป.เลย เขต 2 520115 : บ้านนาอีเลิศ นางประภาพร  ศรีบุญเรือง ครู
58 สพป.เลย เขต 2 520074 : ชุมชนวังสะพุง นายศักดา  พุทซาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.เลย เขต 2 520109 : บ้านวังสะพุง นิติศักดิ์  เคนโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
60 สพป.เลย เขต 2 520111 : บ้านน้ำอ้อมเล้า นางสุดใจ  มหาสิงห์ ครู
61 สพป.เลย เขต 2 520112 : บ้านห้วยทรายคำ บัญชา  สำคัญ ธุรการ
62 สพป.เลย เขต 2 520112 : บ้านห้วยทรายคำ พิกุล  ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.เลย เขต 2 520114 : บ้านโนนสว่าง นายพิทยากร  สุนทองห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.เลย เขต 2 520117 : บ้านดงน้อยโคกหนองแก บัวบาน  พรหมมิ ครู
65 สพป.เลย เขต 2 520123 : บ้านเล้า พัณณิตา  วงค์คำโสม ครู
66 สพป.เลย เขต 2 520123 : บ้านเล้า ถนอมจิต กาญจนาจินดานันต์  กาญจนาจินดานันต์ ครู
67 สพป.เลย เขต 2 520124 : บ้านกกบก เมตตา  แสนพิลา ครู
68 สพป.เลย เขต 2 520124 : บ้านกกบก สาคร   ภักมี ผู้อำนวยการ
69 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ วันเพ็ญ  หาทอน ครู
71 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.เลย เขต 2 520125 : บ้านน้ำจันทร์ อดุลย์  อินโยธา ครู
73 สพป.เลย เขต 2 520126 : เจียรวนนท์อุทิศ 4 นายสุริยะ  เตชะธนสารสมบัติ ครู
74 สพป.เลย เขต 2 520127 : บ้านหมากแข้งกกกอก บุญสูง  มูลที ครู
75 สพป.เลย เขต 2 520128 : บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน นายพิทักษ์  สีตะริสุ ครู
76 สพป.เลย เขต 2 520128 : บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน นายมนูญ  พรมมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.เลย เขต 2 520128 : บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน สุภาวรรณ  มูลคำ ธุรการ
78 สพป.เลย เขต 2 520099 : บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ วิรัตน์  พันยา ู้อำนวยการ
79 สพป.เลย เขต 2 520099 : บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ กุสุมาย์  เกษทองมา ครู
80 สพป.เลย เขต 2 520100 : บ้านหนองนอ อนงค์ลักษณ์   คามะดา ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.เลย เขต 2 520100 : บ้านหนองนอ อนุชิต  พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.เลย เขต 2 520105 : บ้านหนองปาดฟาน น.ส.ปรีดา  ปัตถา ครู
83 สพป.เลย เขต 2 520107 : บ้านศรีอุบลพัฒนา นางสาวศิริลักษณ์  สังฆะขี ครูโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
84 สพป.เลย เขต 2 520107 : บ้านศรีอุบลพัฒนา นายอนันต์  คำดี ครู
85 สพป.เลย เขต 2 520108 : บ้านบึงสวรรค์ ยุพิน  ยศปัญญา ครู
86 สพป.เลย เขต 2 520096 : บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 ปิยดา  ยาผา ครู
87 สพป.เลย เขต 2 520096 : บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 สุนันท์  จุลกองฮ้อ ครู
88 สพป.เลย เขต 2 520102 : บ้านเหมืองแบ่ง ณภัทร เสริฐศรี  เสริฐศรี ครู
89 สพป.เลย เขต 2 520102 : บ้านเหมืองแบ่ง นัยนา  ผุยแสงพันธ์ ครู
90 สพป.เลย เขต 2 520104 : บ้านวังกกเดื่อ โชคดี  อุ่นคำ ครู
91 สพป.เลย เขต 2 520104 : บ้านวังกกเดื่อ สิบเอกจักรกฤษณ์  สิทธิพรมมา ครู
92 สพป.เลย เขต 2 520276 : ชุมชนบ้านผานกเค้า นางรุจิราพร  ราชพัฒน์ ครู
93 สพป.เลย เขต 2 520276 : ชุมชนบ้านผานกเค้า อนุสรณ์  นิลโฉม ครู
94 สพป.เลย เขต 2 520276 : ชุมชนบ้านผานกเค้า ประเสริฐ  ภูโอ ครู
95 สพป.เลย เขต 2 520277 : บ้านห้วยส้มใต้ นางกฤษดา  ไชยบุตร ครู
96 สพป.เลย เขต 2 520279 : บ้านศรีรักษา นฤมล  ดานุรักษ์ พนักงานราชการ
97 สพป.เลย เขต 2 520280 : บ้านวังลานวังทอง นางณัฏฐ์วริน  สีทาสังข์ ครู
98 สพป.เลย เขต 2 520281 : บ้านห้วยหมาก คำพันธ์  พันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.เลย เขต 2 520282 : บ้านผาสามยอด สุรินธร  สุรินธร มีเหมือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
100 สพป.เลย เขต 2 520282 : บ้านผาสามยอด มณีรัตน์  ชัยภูมิ ครู
101 สพป.เลย เขต 2 520283 : บ้านซำไฮ นางสาวถวิลหา  ประเสริฐ ครู
102 สพป.เลย เขต 2 520283 : บ้านซำไฮ นางธนัชพร  บุญปัน ครู
103 สพป.เลย เขต 2 520283 : บ้านซำไฮ นางจุฑาทิพย์  สุขะลี ครูผู้ช่วย
104 สพป.เลย เขต 2 520291 : บ้านปวนพุ ชัยนุวัฒน์  ล่ามสมบัติ ธุรการ
105 สพป.เลย เขต 2 520291 : บ้านปวนพุ ธนบดี  บัวใหญ่รักษา 2845
106 สพป.เลย เขต 2 520292 : บ้านเหล่าใหญ่ ขุนทอง  เชื้อจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.เลย เขต 2 520293 : บ้านหนองหมากแก้ว จรรยา  บัวสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
108 สพป.เลย เขต 2 520294 : บ้านผาหวาย นางสาวจริยา  สิมาชัย ครู
109 สพป.เลย เขต 2 520294 : บ้านผาหวาย บุญรมย์  คำมา ครู
110 สพป.เลย เขต 2 520295 : บ้านสวนห้อมผางาม ประหยัด  อุ่นคำ ครู
111 สพป.เลย เขต 2 520274 : บ้านสงป่าเปลือย นางสาวเริงจุฬา  กลางเสนา ครู
112 สพป.เลย เขต 2 520274 : บ้านสงป่าเปลือย นางสาวอารีรัตน์   กันทุ ครูผู้ช่วย
113 สพป.เลย เขต 2 520263 : อนุบาลชุมชนภูกระดึง นคร  ศรีจำปา ครู (คศ.2)
114 สพป.เลย เขต 2 520263 : อนุบาลชุมชนภูกระดึง วรณัฐ  ชาญรัตนพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
115 สพป.เลย เขต 2 520263 : อนุบาลชุมชนภูกระดึง นายรังสรรค์  ศรีพยอม ครู
116 สพป.เลย เขต 2 520264 : บ้านทุ่งใหญ่ นายอุทิศ  สิงห์ไธสง ครู
117 สพป.เลย เขต 2 520264 : บ้านทุ่งใหญ่ ปิยะรัตน์  มนัญชัย ครู
118 สพป.เลย เขต 2 520265 : บ้านหนองตูมท่ายาง เพชรธิดา  สายลาด ครู
119 สพป.เลย เขต 2 520266 : ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) พีระพันธ์   โพธิ์ศรี ครูผู้ช่วย
120 สพป.เลย เขต 2 520266 : ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) สุวณี  ศรีสุนนท์ ครู
121 สพป.เลย เขต 2 520267 : บ้านนายาง รัชนู  ชาลีวัน ครู
122 สพป.เลย เขต 2 520267 : บ้านนายาง ภาวนา  กาละพันธ์ ผู้อำนวยการ
123 สพป.เลย เขต 2 520268 : บ้านห้วยคะมะ นงค์เยาว์   รอนศึก ครู
124 สพป.เลย เขต 2 520304 : บ้านร่องป่าไผ่ นายธวัชชัย  โคตรชนะ ครู
125 สพป.เลย เขต 2 520287 : บ้านตาดข่า นายครุฑภรักษ์  จันทาคำ ครู
126 สพป.เลย เขต 2 520287 : บ้านตาดข่า คเชนทร์  สาวิสัย ครูผู้ช่วย
127 สพป.เลย เขต 2 520289 : บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 เจษฎาภร  สีดา ครู
128 สพป.เลย เขต 2 520296 : บ้านห้วยไผ่เหนือ นายวีรวัฒน์  ศรีบุญมี ครู
129 สพป.เลย เขต 2 520297 : บ้านห้วยเป้าเหนือ สรกฤช  ศรีภูมิ ครู
130 สพป.เลย เขต 2 520297 : บ้านห้วยเป้าเหนือ ปณิษฐา   ไชยตาแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
131 สพป.เลย เขต 2 520299 : บ้านห้วยเดื่อน้อย เจนรักษ์  คำภูธร ครู
132 สพป.เลย เขต 2 520298 : บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายสมพงษ์   ช่วยบำรุง ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.เลย เขต 2 520298 : บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นางสาวอุษา  ขันแข็ง ครู
134 สพป.เลย เขต 2 520298 : บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายจักรินทร์  ชัยยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.เลย เขต 2 520298 : บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายประดิษฐ์  สินทร ครู
136 สพป.เลย เขต 2 520300 : ชุมชนหนองหิน มนูญ  มหาสิงห์ ครู
137 สพป.เลย เขต 2 520300 : ชุมชนหนองหิน สุวิจักขณ์  ชัยมงคล ครู
138 สพป.เลย เขต 2 520301 : บ้านห้วยไผ่ใต้ น.ส.ทิพาภรณ์  ไชยแสน ธุรการ
139 สพป.เลย เขต 2 520301 : บ้านห้วยไผ่ใต้ สุริยันต์  เกษทองมา ครู
140 สพป.เลย เขต 2 520302 : บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ดลนภา  แสงพันธ์ตา ครู
141 สพป.เลย เขต 2 520303 : บ้านไร่ศรีอุบล บุษบา  จำปามี ครู
142 สพป.เลย เขต 2 520269 : บ้านนาแปน นายอรรถพล  นันทศรี ครูผู้ช่วย
143 สพป.เลย เขต 2 520269 : บ้านนาแปน นายจงจิตร  พันสนิท ครู
144 สพป.เลย เขต 2 520269 : บ้านนาแปน ประกายมาส  โกมาสถิตย์ พนักงานราชการ
145 สพป.เลย เขต 2 520270 : บ้านนาโก นายเอนก  แก้วผาง ครู
146 สพป.เลย เขต 2 520271 : บ้านนาน้อยแสนสุข นายเสน่  กัณหา ครู
147 สพป.เลย เขต 2 520275 : บ้านพองหนีบ วีระยุทธ  ปาจี ครู
148 สพป.เลย เขต 2 520272 : บ้านอีเลิศ นายเจตวิศิษฎ์  ซ่องผม ครู
149 สพป.เลย เขต 2 520272 : บ้านอีเลิศ นางสาวดารุณี  แส่วภูเขียว ครู คศ.
150 สพป.เลย เขต 2 520273 : บ้านวังยาง นางสาวรัชฎา  พันธ์ชมพู ครูผู้ช่วย
151 สพป.เลย เขต 2 520288 : บ้านห้วยไผ่ ยุวลักษณ์  อินทร์เจริญ ครู
152 สพป.เลย เขต 2 520288 : บ้านห้วยไผ่ มรกต  แจ่มใส ครู
153 สพป.เลย เขต 2 520285 : บ้านซำบ่าง สรกฤช  สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.เลย เขต 2 520286 : บ้านผาฆ้อง มนูญ  มนัสวีวิจิตร ครู
155 สพป.เลย เขต 2 520286 : บ้านผาฆ้อง นางชุดานันท์   ภูมิกระจาย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.เลย เขต 2 520286 : บ้านผาฆ้อง นายปริวัฒน์  ปฏิทานาโต พี่เลี้ยงเด็กพิการ
157 สพป.เลย เขต 2 520284 : บ้านห้วยส้ม นางสาวสุรางค์  ลำดวน ครู
158 สพป.เลย เขต 2 520284 : บ้านห้วยส้ม นายณัฐวรรธน์  ฉายวรรณ์ ครูผู้ช่วย
159 สพป.เลย เขต 2 520391 : บ้านแก่งศรีภูมิ เสวียน  ประทุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ
160 สพป.เลย เขต 2 520391 : บ้านแก่งศรีภูมิ นายสุพรรณ์  ปัตตายะโส ครู
161 สพป.เลย เขต 2 520391 : บ้านแก่งศรีภูมิ วิชัย  ศรีจันทวงษ์ ครู
162 สพป.เลย เขต 2 520396 : บ้านนาดินดำ นางเฉลิมศรี   นิพวงลา ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.เลย เขต 2 520396 : บ้านนาดินดำ จิรวัฒน์  ลุนวิรัตน์ พนักงานราชการ
164 สพป.เลย เขต 2 520397 : บ้านสวนปอ ประมวล  ทวีไสย์ ครู
165 สพป.เลย เขต 2 520399 : บ้านหนองบัว นายธวัชชัย  ธรรมกุล ครู
166 สพป.เลย เขต 2 520399 : บ้านหนองบัว ทศวรรษ  เสงี่ยม ครูผู้ช่วย
167 สพป.เลย เขต 2 520400 : บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) รัศมี  พรมศรีธรรม ครูธุรการ
168 สพป.เลย เขต 2 520400 : บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) นายวิเชียร   มินทะขัด ครู ชำนาญการ
169 สพป.เลย เขต 2 520401 : บ้านหนองอีเก้ง วิไลวรรณ  ธาตุทาสี ครู
170 สพป.เลย เขต 2 520401 : บ้านหนองอีเก้ง นางละออ  พันธุ์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
171 สพป.เลย เขต 2 520402 : บ้านนาฝายนาโพธิ์ จุฬาภรณ์  แสนอ้วน ครู
172 สพป.เลย เขต 2 520403 : บ้านไร่สุขสันต์ ศิริธร  เมืองมิ่ง ครู
173 สพป.เลย เขต 2 520403 : บ้านไร่สุขสันต์ นางสาวอนงค์ลักษณ์  จริมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
174 สพป.เลย เขต 2 520404 : บ้านโคกศรีเจริญ วงเดือน  อุทธบูรณ์ ครู
175 สพป.เลย เขต 2 520404 : บ้านโคกศรีเจริญ ยุทธจักร  นามขาว ครู
176 สพป.เลย เขต 2 520405 : บ้านเลยวังไสย์ วิทยา  วรีฤทธิ์ ครู
177 สพป.เลย เขต 2 520406 : เลยตาดโนนพัฒนา ประวัติ  ศิริคำภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
178 สพป.เลย เขต 2 520406 : เลยตาดโนนพัฒนา นางสาวเพียงพธู  บิดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
179 สพป.เลย เขต 2 520406 : เลยตาดโนนพัฒนา ทองคำ  แก้วพันยู หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
180 สพป.เลย เขต 2 520389 : ชุมชนบ้านหนองคัน สันติ  จันทวงศ์ ครู
181 สพป.เลย เขต 2 520389 : ชุมชนบ้านหนองคัน นายภัทรพล  คำสวนมอน ครู
182 สพป.เลย เขต 2 520390 : บ้านอุ่ม กระบวน  อุทธบูรณ์ คศ.3
183 สพป.เลย เขต 2 520392 : บ้านนามูลตุ่น นางพิไลวรรณ  ไชยคีนี ครู
184 สพป.เลย เขต 2 520392 : บ้านนามูลตุ่น นายสมาส  ประชากูล ครูโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
185 สพป.เลย เขต 2 520393 : บ้านห้วยสีเสียด นายสมยศ  แก่งตัน ครู
186 สพป.เลย เขต 2 520393 : บ้านห้วยสีเสียด นายอารุณ   อุปรีที ครู
187 สพป.เลย เขต 2 520394 : บ้านทรัพย์เจริญ นายภูมิ   พระรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
188 สพป.เลย เขต 2 520398 : วังน้ำพุ นางสาวจินตนา  วรีฤทธิ์ ครู
189 สพป.เลย เขต 2 520398 : วังน้ำพุ นายสุพัฒน์พงศ์  แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.เลย เขต 2 520431 : บ้านพวยเด้งสันติสุข สำเริง  สุนทราวิรัตน์ ครู
191 สพป.เลย เขต 2 520431 : บ้านพวยเด้งสันติสุข นายวุฒิชัย  ดานะ ครู
192 สพป.เลย เขต 2 520431 : บ้านพวยเด้งสันติสุข บพิตร  จันทร์อ้วน ครู
193 สพป.เลย เขต 2 520432 : บ้านหนองตานา สังคม  บุตรลำภู ครูอัตราจ้าง
194 สพป.เลย เขต 2 520432 : บ้านหนองตานา ธีระพันธ์  สุวรรณสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.เลย เขต 2 520432 : บ้านหนองตานา วิเวศน์  ถาบุตร พนักงานราชการ
196 สพป.เลย เขต 2 520433 : บ้านนาตาดสมสะอาด นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้ ครู
197 สพป.เลย เขต 2 520433 : บ้านนาตาดสมสะอาด นภาลัย  ติใจ ครูผู้ช่วย
198 สพป.เลย เขต 2 520434 : บ้านหนองแต้หนองโก นพนันท์  ภูปัญญา ครูผู้ช่วย
199 สพป.เลย เขต 2 520434 : บ้านหนองแต้หนองโก นายพิชาติ  ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 สพป.เลย เขต 2 520434 : บ้านหนองแต้หนองโก วสันต์  เริงนิสัย ครู
201 สพป.เลย เขต 2 520435 : บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ นายเดช  ดอนจันทร์โคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.เลย เขต 2 520435 : บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สุวรรณี  พาภักดี ครู
203 สพป.เลย เขต 2 520436 : บ้านหัวขัว มงคลชัย  พรหมมาหล้า ผู้อำนวยการ
204 สพป.เลย เขต 2 520437 : บ้านนาเหมือดแอ่ พรชนก  แดงสีดา ครู
205 สพป.เลย เขต 2 520412 : บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สุพัตรา  สาริยา ครูผู้ช่วย
206 สพป.เลย เขต 2 520412 : บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย นางเกษร  สีหา ครู
207 สพป.เลย เขต 2 520412 : บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย กนกวรรณ  พันพิมพ์ ครู
208 สพป.เลย เขต 2 520413 : บ้านโนนภูทอง จารุวรรณ  ชินอ่อน ครู
209 สพป.เลย เขต 2 520408 : บ้านโนนปอแดง นายเดชา  สอนนวล ครู
210 สพป.เลย เขต 2 520409 : บ้านนาล้อม วิวรณ์  โกมาสถิตย์ ครู
211 สพป.เลย เขต 2 520410 : บ้านโนนกกข่า นายกฤษฎา  สายสมร ครูผู้ช่วย
212 สพป.เลย เขต 2 520410 : บ้านโนนกกข่า นายศักดิ์ชัย  ขันแสง ครูผู้ช่วย
213 สพป.เลย เขต 2 520411 : บ้านห้วยไคร้ วัฒนา  เนาว์แก้งใหม่ ครู
214 สพป.เลย เขต 2 520411 : บ้านห้วยไคร้ พรพิมล  สาระคำ ครู
215 สพป.เลย เขต 2 520414 : บ้านซำกกค้อ นายวรวุฒิ  อุทธตรี ครู
216 สพป.เลย เขต 2 520414 : บ้านซำกกค้อ สุมิตรา  ประทุมเม ครูผู้ช่วย
217 สพป.เลย เขต 2 520415 : บ้านศรีวิไลท่าสวนยา สุพจน์  ผ่านภูเขียว ครู
218 สพป.เลย เขต 2 520415 : บ้านศรีวิไลท่าสวนยา กฤตยภัทร  สีทาสังข์ ครู
219 สพป.เลย เขต 2 520416 : บ้านซำไคร้ นายคะเนตร์  ทองประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.เลย เขต 2 520424 : บ้านโนนป่าซาง วิชัน  ทองคำแสน ครู
221 สพป.เลย เขต 2 520424 : บ้านโนนป่าซาง ศตวรรษ   ดีแล้ว ครู
222 สพป.เลย เขต 2 520429 : บ้านห้วยกาบเปลือย นายประภาท  ศรีเกตุ ครู
223 สพป.เลย เขต 2 520429 : บ้านห้วยกาบเปลือย สุรศักดิ์  เลิศประจักษ์ ครู
224 สพป.เลย เขต 2 520430 : บ้านห้วยเดื่อเหนือ รัติยา  ธรรมมา ครู
225 สพป.เลย เขต 2 520430 : บ้านห้วยเดื่อเหนือ รัติยา  ธรรมมา ครู
226 สพป.เลย เขต 2 520430 : บ้านห้วยเดื่อเหนือ นัฏฐิกา  แก้วพิภพ ครู
227 สพป.เลย เขต 2 520425 : บ้านห้วยยาง วีระ  โคตรธรรม ครู
228 สพป.เลย เขต 2 520425 : บ้านห้วยยาง ธีรกุล  ดานะ ครู
229 สพป.เลย เขต 2 520426 : บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สไบทิพย์  บุญอุดม ครู
230 สพป.เลย เขต 2 520426 : บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา นายชุติพนธ์  บุตตะเกิด ครู
231 สพป.เลย เขต 2 520426 : บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา นายเนาว์   เสือพาดกลอน ครู
232 สพป.เลย เขต 2 520428 : เจียรวนนท์อุทิศ 3 มะลิวรรณ  จันทะมา ครู
233 สพป.เลย เขต 2 520428 : เจียรวนนท์อุทิศ 3 อภิชัย  พลพาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.เลย เขต 2 520428 : เจียรวนนท์อุทิศ 3 นางวันเพ็ญ  ตันกสิกิจ ครู
235 สพป.เลย เขต 2 520420 : บ้านซำพร้าว นางณฐมล  ศรีหนารถ ครู
236 สพป.เลย เขต 2 520420 : บ้านซำพร้าว หงษ์หยก  จันทร์มั่น ครู
237 สพป.เลย เขต 2 520421 : บ้านเพิ่ม สมยศ  ถมปัด ครู
238 สพป.เลย เขต 2 520423 : บ้านโคกผักหวาน ชลทิชา  เพ็ชรสวัสดิ์ ครู
239 สพป.เลย เขต 2 520423 : บ้านโคกผักหวาน รังษ๊  สุพรมอินทร์ ครู
240 สพป.เลย เขต 2 520419 : บ้านหัวฝาย นายชินดนัย  สาระฤทธิศักดิ์ ครู
241 สพป.เลย เขต 2 520422 : บ้านแสนสุข นายเดชา  สุทาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
242 สพป.เลย เขต 2 520417 : บ้านผาขาว ศุภชัย  อินทะสุระ ครู
243 สพป.เลย เขต 2 520418 : บ้านดงน้อย นายเพลิงพันธ์  พิมพุฒิ พนักงานราชการ
244 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น นางสาวภัสราภรณ์  ขันตี พนักงานราชการ
245 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น อโนทัย   วงษา ครูผู้สอน
246 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น sopon  Tangrod ครู
247 สพป.เลย เขต 2 520452 : บ้านซำบุ่น สุริยันต์  สะท้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
248 สพป.เลย เขต 2 520453 : บ้านนาอ่างคำ ยุพิน  วิจิตปัญญา ครู
249 สพป.เลย เขต 2 520453 : บ้านนาอ่างคำ จิราภรณ์  เหลาเจริญ ครูผู้ช่วย
250 สพป.เลย เขต 2 520453 : บ้านนาอ่างคำ สุวรรณี  เกษสาลี ครู
251 สพป.เลย เขต 2 520454 : บ้านผาสามยอด กิตติพงษ์  เทวดา ครู
252 สพป.เลย เขต 2 520454 : บ้านผาสามยอด นางนงเยาว์  มะโนสุข ครู
253 สพป.เลย เขต 2 520455 : บ้านผาสะนา จารุณี  ทุมสงคราม ครู
254 สพป.เลย เขต 2 520450 : บ้านนาอุดม สมยศ  สิมารับ ครู
255 สพป.เลย เขต 2 520450 : บ้านนาอุดม บุญเกิด  พยุหะ ครู
256 สพป.เลย เขต 2 520451 : บ้านซำม่วง สุขสันต์   ยศธสาร ครู
257 สพป.เลย เขต 2 520447 : บ้านห้วยป่าน บุญถม  พลบรูณ์ ครู
258 สพป.เลย เขต 2 520447 : บ้านห้วยป่าน จิตรลดา  มาลาศรี ครู
259 สพป.เลย เขต 2 520447 : บ้านห้วยป่าน ภิญโญ  ทองอิน ผู้บริหารสถานศึกษา
260 สพป.เลย เขต 2 520448 : บ้านหนองตูม นางสาวบุญน้อม  บุญสาร ครูช่วยสอน
261 สพป.เลย เขต 2 520449 : บ้านโนนสวรรค์ เพ็ญพักตร์ แสงกอง  แสงกอง ครู
262 สพป.เลย เขต 2 520449 : บ้านโนนสวรรค์ ขันชัย  กรวดงาม ครู
263 สพป.เลย เขต 2 520442 : บ้านหนองใหญ่ น.ส.ณัฐนันท์   ศรีบุรินทร์ ธุรการโรงเรียน
264 สพป.เลย เขต 2 520442 : บ้านหนองใหญ่ กนิฏฐา  โนราช ครู
265 สพป.เลย เขต 2 520443 : บ้านเอราวัณ นางจำนงรักษ์  แสงนาโก ครู
266 สพป.เลย เขต 2 520444 : ผานาง-ผาเกิ้ง นายอภิชาติ  สุดาชม ครู
267 สพป.เลย เขต 2 520445 : โคกสง่า นายสัญติ  สิงห์บุญมา พนักงานราชการ
268 สพป.เลย เขต 2 520445 : โคกสง่า ยุภาวรรณ  ทองทิพย์ ครู
269 สพป.เลย เขต 2 520438 : บ้านวังม่วง นางวาสนา  ศรีเมืองแก้ว ครู
270 สพป.เลย เขต 2 520439 : บ้านโป่งศรีโทน วิทยา  ศรีเมืองแก้ว ครู
271 สพป.เลย เขต 2 520439 : บ้านโป่งศรีโทน นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล ครู
272 สพป.เลย เขต 2 520440 : บ้านวังเลาหัวฝาย สามารถ  ไชยภูมิ ครู
273 สพป.เลย เขต 2 520440 : บ้านวังเลาหัวฝาย นายฉัตรชัย  จันทะมาตย์ ครู
274 สพป.เลย เขต 2 520440 : บ้านวังเลาหัวฝาย นายภิญโญ   กางนนท์ ครู