รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เลย เขต 3 520171 : บ้านกกจาน แสงเดือน  ดวงใจ ธุรการ
2 สพป.เลย เขต 3 520172 : บ้านน้ำหมัน ว่าที่ร้อยโทบรรจง  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.เลย เขต 3 520173 : บ้านห้วยมุ่น พิฆเนศ  พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.เลย เขต 3 520174 : เย็นศิระบ้านหมากแข้ง อาทิตย์  พันธะไชย ครู
5 สพป.เลย เขต 3 520175 : บ้านตูบค้อ บังอร  วะทา ครู
6 สพป.เลย เขต 3 520168 : บ้านน้ำเย็น อนุสรณ์  สุขศรี ครู
7 สพป.เลย เขต 3 520169 : บ้านแก่งครก สงกรานต์  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.เลย เขต 3 520170 : บ้านนาหว้าน้อย นายนิคม  แก้วเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.เลย เขต 3 520154 : บ้านโคกงาม นายวรวิทย์  สีทาสังข์ ครูผู้ช่วย
10 สพป.เลย เขต 3 520155 : บ้านห้วยตาด นางนงนุช  แก้วไชยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.เลย เขต 3 520156 : บ้านนาเจียง นายสุเทพ  วังคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจียง
12 สพป.เลย เขต 3 520157 : บ้านหนองหลวง นายประดิษฐ์  แก้วยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.เลย เขต 3 520158 : บ้านชั่งสี่ นางเพ็ญนภา  นครศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชั่งสี่
14 สพป.เลย เขต 3 520159 : บ้านหนองสนุ่น นางอรทัย  ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.เลย เขต 3 520135 : บ้านศาลาน้อย ศรีสุดา  พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้อย
16 สพป.เลย เขต 3 520129 : ด่านซ้าย นางสาววรรณกร  บุตรแก้ว ครู
17 สพป.เลย เขต 3 520129 : ด่านซ้าย นายไพรวัล  อ่ำนาเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.เลย เขต 3 520130 : อนุบาลด่านซ้าย นายยุทธพงษ์  ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.เลย เขต 3 520131 : บ้านนาทุ่ม นางสาวพรชนก  แดงสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ม
20 สพป.เลย เขต 3 520132 : บ้านน้ำพุ ละออง  พรมราช ครู
21 สพป.เลย เขต 3 520132 : บ้านน้ำพุ เทียนชัย  งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.เลย เขต 3 520132 : บ้านน้ำพุ นางสาวกวินธิดา   ทั่งรอด ครู
23 สพป.เลย เขต 3 520148 : บ้านห้วยปลาฝา นางวิลาวรรณ  โยเฮือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.เลย เขต 3 520141 : บ้านแก่งม่วง นายจิตรกร  อัศวพลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งม่วง
25 สพป.เลย เขต 3 520142 : บ้านแก่วตาว(นาดี) นางสาวจิราภา  อำภาคำ ครู
26 สพป.เลย เขต 3 520146 : บ้านนาหมูม่น นายสมบัติ  แลบัว ผู้อำนวยการ
27 สพป.เลย เขต 3 520146 : บ้านนาหมูม่น นายอนุชา  มันตาพัน ธุรการโรงเรียน
28 สพป.เลย เขต 3 520147 : บ้านนาดี พรพิมล   ก้อนคง ธุรการ
29 สพป.เลย เขต 3 520143 : บ้านหัวนาแหลม วิไลวรรณ  แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.เลย เขต 3 520144 : บ้านโพนหนอง รัชนีกร  เศรษฐบดี ครู
31 สพป.เลย เขต 3 520144 : บ้านโพนหนอง นางสาวอลิษา  ประสิทธิ์ไทย ธุรการโรงเรียนบ้านโพนหนอง
32 สพป.เลย เขต 3 520145 : บ้านหนองผือ นายพัทรวิชญ์  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.เลย เขต 3 520145 : บ้านหนองผือ สมชัย  เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.เลย เขต 3 520136 : บ้านปากหมัน ธัญวิกา  นางธัญวิกา สีมาพล ครู
35 สพป.เลย เขต 3 520137 : บ้านนาทอง ชัยวัฒน์  บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง
36 สพป.เลย เขต 3 520137 : บ้านนาทอง อนุสรา  ธนะสูตร ธุรการโรงเรียน
37 สพป.เลย เขต 3 520138 : บ้านนาข่า ศิริวิมล  สารมโน ครูธุรการ
38 สพป.เลย เขต 3 520139 : บ้านเครือคู้ เสาวณีย์  สิงห์สถิตย์ ธุรการโรงเรียนบ้านเครือคู้
39 สพป.เลย เขต 3 520140 : บ้านปากโป่ง นางสาววรรณิภา  วงศ์คำจันทร์ ครู
40 สพป.เลย เขต 3 520140 : บ้านปากโป่ง นางมณีรัตน์  คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.เลย เขต 3 520160 : บ้านห้วยน้ำเมย ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาภาพร  จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.เลย เขต 3 520185 : บ้านโป่งชี นายวรวิทย์  แสนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.เลย เขต 3 520186 : บ้านโป่ง อรพิมพ์  ท่อนแก้ว ผู้อำนวยการ
44 สพป.เลย เขต 3 520186 : บ้านโป่ง อรพิมพ์  ท่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.เลย เขต 3 520188 : บุญลักษณ์อุปถัมภ์ นางตติยา  คล้ายแก้ว ครู
46 สพป.เลย เขต 3 520189 : บ้านทุ่งน้ำใส นายจรูญ  พยัคประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส
47 สพป.เลย เขต 3 520190 : บ้านทุ่งเทิง นายประหยัด  ยศศรี ผู้อำนวยการ
48 สพป.เลย เขต 3 520191 : บ้านน้ำพุง พิลัยลักษณ์  พิลัยลักษณ์ พิมพสุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุง
49 สพป.เลย เขต 3 520192 : บ้านปางคอม นายนิมิตต์  สุติยะวัน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม
50 สพป.เลย เขต 3 520193 : บ้านด่านดู่ วาสินี  เหล็กกล้า ครู
51 สพป.เลย เขต 3 520161 : บ้านโพนสูง ดุจฤดี  อ้วนคำ ผู้อำนวยการ
52 สพป.เลย เขต 3 520162 : บ้านหนองอุมลัว กุลศักดิ์   วงศ์บุญเกื้อ ผู้อำนวยการ
53 สพป.เลย เขต 3 520162 : บ้านหนองอุมลัว นายกุลศักดิ์  วงศ์บุญเกื้อ ผู้อำนวยการ
54 สพป.เลย เขต 3 520134 : บ้านกกเหี่ยน นางสุฎารัตน์  จันทะนาม ครูผู้ช่วย
55 สพป.เลย เขต 3 520163 : บ้านห้วยทอง นายสุระ   ศรีสิงห์ ครู
56 สพป.เลย เขต 3 520164 : บ้านนาลานข้าว นายศุภศิลป์  มั่นมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.เลย เขต 3 520166 : บ้านหัวฝาย เมษาวดี  ศรีคำ ธุรการ
58 สพป.เลย เขต 3 520167 : บ้านกกโพธิ์วังกำ นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.เลย เขต 3 520149 : บ้านวังยาว นายธวัชพงษ์  พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
60 สพป.เลย เขต 3 520150 : บ้านกกสะตี ณรงค์ศักดิ์  บุญสำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.เลย เขต 3 520150 : บ้านกกสะตี จิตกร  กองลาแซ ครูผู้ช่วย
62 สพป.เลย เขต 3 520151 : บ้านผึ้ง ศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.เลย เขต 3 520152 : บ้านปากแดง นายเทียนชัย  นิลโขง ครู
64 สพป.เลย เขต 3 520153 : บ้านวังเวิน นายสาคร  แก้วประกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.เลย เขต 3 520176 : บ้านวังบอน นางสาวบุสดี  สีแสง ธุรการ
66 สพป.เลย เขต 3 520177 : บ้านตาดเสี้ยว อัญชิษฐา  แสงพรม ธุรการโรงเรียน
67 สพป.เลย เขต 3 520178 : บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.เลย เขต 3 520179 : บ้านหินแลบ นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง พนักงานราชการ
69 สพป.เลย เขต 3 520180 : บ้านวังเป่ง นางสัมพันธ์  บุญชู ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.เลย เขต 3 520180 : บ้านวังเป่ง นางมยุรี  โคตรสุโน ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.เลย เขต 3 520181 : บ้านป่าสะแข นายชูเกียรติ  กงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.เลย เขต 3 520183 : บ้านถ้ำพระ นายสันติศักดิ์  บุญกิจ ผู้อำนวยการ
73 สพป.เลย เขต 3 520184 : บ้านแก่วตาว นางสาวสุวีรยา  โสศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.เลย เขต 3 520165 : บ้านป่าม่วง ราวิน  มรุธานินทร์ ผอ
75 สพป.เลย เขต 3 520187 : บ้านห้วยลาด ทิพวรรณ  เสมาทอง ธุรการโรงเรียน
76 สพป.เลย เขต 3 520362 : ชุมชนบ้านนาพึง นายนุพงษ์  อินแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.เลย เขต 3 520362 : ชุมชนบ้านนาพึง นายนุพงษ์  อินแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.เลย เขต 3 520363 : บ้านกลาง นายพงษ์ยุทธ  ธุระแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.เลย เขต 3 520373 : บ้านนามาลา นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง ครู
80 สพป.เลย เขต 3 520374 : บ้านโคก นายบุญชู  สีหะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.เลย เขต 3 520375 : บ้านซำทอง พัชรีญา  เสวิสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
82 สพป.เลย เขต 3 520377 : บ้านหนองหวาย นางกรรณิกา   ภาเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย
83 สพป.เลย เขต 3 520378 : บ้านหัวด่านนาปูน วรัญชยา  หงษ์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.เลย เขต 3 520370 : บ้านนาแห้ว ปานเนตร  บุญสายยัง ครู
85 สพป.เลย เขต 3 520368 : บ้านเหมืองแพร่ ระพีพร  โคตรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.เลย เขต 3 520369 : บ้านแสงภา นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรงเรียนบ้านแสงภา
87 สพป.เลย เขต 3 520371 : บ้านบ่อเหมืองน้อย สุดารัตน์ สีหะวงษ์  สุดารัตน์ สีหะวงษ์ ครู
88 สพป.เลย เขต 3 520371 : บ้านบ่อเหมืองน้อย สุริยน  ชมภู ผอ
89 สพป.เลย เขต 3 520372 : บ้านห้วยน้ำผัก รุ่งเรือง  สารวิจิตร ครู
90 สพป.เลย เขต 3 520367 : บ้านนาเจริญ อภิชาติ  จันทะคุณ ครู
91 สพป.เลย เขต 3 520365 : บ้านนาลึ่ง ฤทัยรัตน์  สุธงษา ธุรการโรงเรียน
92 สพป.เลย เขต 3 520366 : บ้านนาผักก้าม เศรษฐา  ชาวเหนือ ผอ
93 สพป.เลย เขต 3 520364 : บ้านเหล่ากอหก เอนก  ย้อยภูเขียว ครู
94 สพป.เลย เขต 3 520333 : บ้านแก่งม่วง นายบุญนริศ  กมลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.เลย เขต 3 520333 : บ้านแก่งม่วง นางอัลลิปรียา  พรมวิเศษ ครู
96 สพป.เลย เขต 3 520336 : บ้านท่าศาลา ณัฐธิดา  สวรรณเขต ครู
97 สพป.เลย เขต 3 520337 : บ้านท่อน นายกิตติศักดิ์   ดีสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.เลย เขต 3 520340 : บ้านบง นายประสิทธิ์  ศรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.เลย เขต 3 520348 : บ้านปลาบ่า นางนิรชา  พรหมดำรง ผู้อำนวยการ
100 สพป.เลย เขต 3 520349 : บ้านสองคอน เกียรติพันธ์ ทะวัน  ทะวัน ครู
101 สพป.เลย เขต 3 520350 : บ้านกลาง นายนิติธร   รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.เลย เขต 3 520351 : บ้านหินสอ วรรณธิลา  วังคีรี ธุรการ
103 สพป.เลย เขต 3 520351 : บ้านหินสอ นางสุภาภรณ์  นาราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.เลย เขต 3 520352 : บ้านโป่งกวาง นายวินัย  โสประดิษฐ ครู
105 สพป.เลย เขต 3 520358 : บ้านแก่ง นางสาวกัณธิมา  ลีฝ้าย เจ้าหน้าที่ธุการโรงเรียน
106 สพป.เลย เขต 3 520359 : บ้านร่องจิก การ  โกษาจันทร์ ครู
107 สพป.เลย เขต 3 520360 : บ้านนาขามป้อม นายสุครไทย  กรมลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.เลย เขต 3 520361 : บ้านนาคูณ จีระนันท์   ทองปั้น ครู
109 สพป.เลย เขต 3 520361 : บ้านนาคูณ นายชัยสิทธิ์  พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.เลย เขต 3 520344 : บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม นายสุนทร  กมลชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
111 สพป.เลย เขต 3 520344 : บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สายใจ  ไกรเวทย์ ธุรการ
112 สพป.เลย เขต 3 520346 : บ้านแก่งแล่น นายนิติพงษ์  ไชยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งแล่น
113 สพป.เลย เขต 3 520357 : บ้านไฮตาก นางสาววิภาดา  เชื้อบุญมี ครูธุรการโรงเรียน
114 สพป.เลย เขต 3 520353 : บ้านแก่งเกลี้ยง โอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ ครู
115 สพป.เลย เขต 3 520353 : บ้านแก่งเกลี้ยง ภาณุพันธุ์  จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
116 สพป.เลย เขต 3 520354 : บ้านลาดค่าง ชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด ครู
117 สพป.เลย เขต 3 520355 : บ้านห้วยติ้ว นายปรวิทย์   สุวรรณวงษ์ ครูธุรการ
118 สพป.เลย เขต 3 520356 : บ้านห้วยผักเน่า นาย ทศวัฒน์  นายทศวัฒน์ ยามา เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.เลย เขต 3 520334 : บ้านโคนผง นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนผง
120 สพป.เลย เขต 3 520347 : บ้านห้วยลาด นายภัทรศักดิ์  ศรีชมษร ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.เลย เขต 3 520347 : บ้านห้วยลาด ปรียาพร  โกษาจันทร์ ธุรการโรงเรียน
122 สพป.เลย เขต 3 520335 : บ้านถ้ำมูล พิชิต  ประสมทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
123 สพป.เลย เขต 3 520338 : บ้านหนองแซง ธเนศ  ภักดีมี รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
124 สพป.เลย เขต 3 520339 : บ้านโนนสมบูรณ์ ลลิตา  พรหมรักษา ครู
125 สพป.เลย เขต 3 520341 : บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 นิตยา  ศรีกุล ครูชำนาญการพิเศษ
126 สพป.เลย เขต 3 520341 : บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 พิชิต  ศรีเมือง ครูผู้ช่วย
127 สพป.เลย เขต 3 520345 : บ้านแก่งไฮ รุงนภา  ชมภู ครู
128 สพป.เลย เขต 3 520345 : บ้านแก่งไฮ รัชนี  วันทองสุข ครู
129 สพป.เลย เขต 3 520342 : ชุมชนภูเรือ เชาวกุล  พรมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนภูเรือ
130 สพป.เลย เขต 3 520343 : บ้านหนองบง เอกชัย  จันทร์เจริญ ธุรการ