รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เลย เขต 3 520171 : บ้านกกจาน แสงเดือน  ดวงใจ ธุรการ
2 สพป.เลย เขต 3 520172 : บ้านน้ำหมัน บรรจง  บุญทัน ผู้อำนวยการ
3 สพป.เลย เขต 3 520173 : บ้านห้วยมุ่น นายพิฆเนศ  พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.เลย เขต 3 520174 : เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ฐิติมา  บุญประสพ ครูชำนาญการ
5 สพป.เลย เขต 3 520175 : บ้านตูบค้อ บังอร   วะทา ครู
6 สพป.เลย เขต 3 520170 : บ้านนาหว้าน้อย นิคม  แก้วเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.เลย เขต 3 520154 : บ้านโคกงาม นายวรวิทย์  สีทาสังข์ ครูผู้ช่วย
8 สพป.เลย เขต 3 520155 : บ้านห้วยตาด นางสาวปริศนา  เนตรแสงสี ธุรการโรงเรียน
9 สพป.เลย เขต 3 520156 : บ้านนาเจียง สินีนาฏ  บุตรโยจันโท ธุรการโรงเรียน
10 สพป.เลย เขต 3 520157 : บ้านหนองหลวง นายประดิษฐ์  แก้วยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.เลย เขต 3 520158 : บ้านชั่งสี่ นางเพ็ญนภา  นครศรี ครู
12 สพป.เลย เขต 3 520159 : บ้านหนองสนุ่น กรณิการ์  สีทาสังข์ ธุรการ
13 สพป.เลย เขต 3 520135 : บ้านศาลาน้อย ศรีสุดา  พาคำ ผู้อำนวยการ
14 สพป.เลย เขต 3 520129 : ด่านซ้าย ไพรวัล  อ่ำนาเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.เลย เขต 3 520130 : อนุบาลด่านซ้าย ดลนภา  แสงพันธ์ตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
16 สพป.เลย เขต 3 520131 : บ้านนาทุ่ม นางสาวหนึ่งฤดี  เชื้อบุญมี ธุรการโรงเรียน
17 สพป.เลย เขต 3 520148 : บ้านห้วยปลาฝา นายจักรพจน์  สุนทราวิรัตน์ ครู
18 สพป.เลย เขต 3 520141 : บ้านแก่งม่วง นางสาวอรดี  สีคำ ธุรการโรงเรียน
19 สพป.เลย เขต 3 520142 : บ้านแก่วตาว(นาดี) นางสาวจิราภา   อำภาคำ ครู
20 สพป.เลย เขต 3 520146 : บ้านนาหมูม่น นายอนุชา  มันตาพัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
21 สพป.เลย เขต 3 520147 : บ้านนาดี พรพิมล   ก้อนคง ธุรการ
22 สพป.เลย เขต 3 520143 : บ้านหัวนาแหลม วิไลวรรณ  แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.เลย เขต 3 520145 : บ้านหนองผือ นางจารุวรณ  ดีมัย ครู
24 สพป.เลย เขต 3 520136 : บ้านปากหมัน ชัยวัฒน์  ชัยวัฒน์ บานเย็น รักษาการผู้อำนวยการ
25 สพป.เลย เขต 3 520137 : บ้านนาทอง นางสุวารี  อนุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาทอง
26 สพป.เลย เขต 3 520138 : บ้านนาข่า ศิริวิมล  สารมโน ธุรการ
27 สพป.เลย เขต 3 520139 : บ้านเครือคู้ เสาวณีย์  สิงห์สถิตย์ ธุรการโรงเรียนบ้านเครือคู้
28 สพป.เลย เขต 3 520140 : บ้านปากโป่ง นางสาววรรณิภา  วงศ์คำจันทร์ ครู
29 สพป.เลย เขต 3 520160 : บ้านห้วยน้ำเมย อาภาพร  จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.เลย เขต 3 520185 : บ้านโป่งชี นายวรวิทย์   แสนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งชี
31 สพป.เลย เขต 3 520186 : บ้านโป่ง คุณานนต์  ฟ้าสาร ธุรการโรงเรียน
32 สพป.เลย เขต 3 520188 : บุญลักษณ์อุปถัมภ์ นางสาวชัญญกาญจน์  จันทร์ทิพย์ ธุรการโรงเรียน
33 สพป.เลย เขต 3 520189 : บ้านทุ่งน้ำใส นายธิติพันธ์  เชื้อบุญมี ธุรการโรงเรียน
34 สพป.เลย เขต 3 520190 : บ้านทุ่งเทิง มนรวี  ต่อสิทธิเดชกุล ครู
35 สพป.เลย เขต 3 520191 : บ้านน้ำพุง นางพิลัยลักษณ์  พิมพสุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุง
36 สพป.เลย เขต 3 520191 : บ้านน้ำพุง นายสุรเดช  แสงราช ธุรการโรงเรียน
37 สพป.เลย เขต 3 520192 : บ้านปางคอม นางอรวิภา  ชูชุม พนักงานราชการครู
38 สพป.เลย เขต 3 520193 : บ้านด่านดู่ นางสาววชิรญาณ์  กันยาประสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
39 สพป.เลย เขต 3 520161 : บ้านโพนสูง นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน ครู
40 สพป.เลย เขต 3 520162 : บ้านหนองอุมลัว นางสาวอัจจิมา  วงศ์ชมภู ครูผู้ช่วย
41 สพป.เลย เขต 3 520134 : บ้านกกเหี่ยน สุฏารัตน์  จันทะนาม ครูผู้ช่วย
42 สพป.เลย เขต 3 520163 : บ้านห้วยทอง นายสุระ  ศรีสิงห์ ครู
43 สพป.เลย เขต 3 520164 : บ้านนาลานข้าว นางสาวพรนิภา  ศรีแสง ธุรการโรงเรียน
44 สพป.เลย เขต 3 520166 : บ้านหัวฝาย นางพรพรรณ  ธนวัฒน์ ครู
45 สพป.เลย เขต 3 520167 : บ้านกกโพธิ์วังกำ นางสาวศศิภา  อุตม์อ่าง ครู
46 สพป.เลย เขต 3 520149 : บ้านวังยาว นายธนกฤต  สมเงิน ครู
47 สพป.เลย เขต 3 520149 : บ้านวังยาว ธวัชพงษ์  พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
48 สพป.เลย เขต 3 520150 : บ้านกกสะตี สมปอง  พิมพ์เสนา ธุรการโรงเรียน
49 สพป.เลย เขต 3 520151 : บ้านผึ้ง นายศุภเกียรติ   เชื้อบุญมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
50 สพป.เลย เขต 3 520152 : บ้านปากแดง ชัยภูมิ   พรมมาวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
51 สพป.เลย เขต 3 520153 : บ้านวังเวิน นายเอกสิทธิ์  วังคีรี ธุรการโรงเรียน
52 สพป.เลย เขต 3 520153 : บ้านวังเวิน นายสาคร    แก้วประกาย ผู้อำนวยการ
53 สพป.เลย เขต 3 520176 : บ้านวังบอน นางสาวบุสดี  สีแสง ธุรการโรงเรียน
54 สพป.เลย เขต 3 520177 : บ้านตาดเสี้ยว นายประกอบ  สินพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว
55 สพป.เลย เขต 3 520178 : บ้านทับกี่ ณราวดี  บุญประสพ ธุรการ
56 สพป.เลย เขต 3 520179 : บ้านหินแลบ นางสาวอรนันท์   โพธิ์นาง พนักงานราชการ
57 สพป.เลย เขต 3 520180 : บ้านวังเป่ง นางสัมพันธ์  บุญชู ครูโรงเรียนบ้านวังเป่ง
58 สพป.เลย เขต 3 520181 : บ้านป่าสะแข ชูเกียรติ   กงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.เลย เขต 3 520183 : บ้านถ้ำพระ นายสันติศักดิ์  บุญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพระ
60 สพป.เลย เขต 3 520184 : บ้านแก่วตาว พันธ์ทิพย์  ทองอ่าง ธุรการ
61 สพป.เลย เขต 3 520165 : บ้านป่าม่วง นวกาญจน์  ประทุมวัน ครูผู้ช่วย
62 สพป.เลย เขต 3 520187 : บ้านห้วยลาด อรพิมพ์  สุภาษิ ธุรการโรงเรียน
63 สพป.เลย เขต 3 520362 : ชุมชนบ้านนาพึง วิชชุดา  บุญมาสัย ครู
64 สพป.เลย เขต 3 520373 : บ้านนามาลา สุพัตรา  สารวิจิตร ครู
65 สพป.เลย เขต 3 520373 : บ้านนามาลา นางวันทนีย์  โพธิ์เรือง ธุรการโรงเรียน
66 สพป.เลย เขต 3 520375 : บ้านซำทอง จันทร์หล้า  นิวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำทอง
67 สพป.เลย เขต 3 520377 : บ้านหนองหวาย รัชณี  ทองใส ครู
68 สพป.เลย เขต 3 520378 : บ้านหัวด่านนาปูน วรัญชยา   หงษ์อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน
69 สพป.เลย เขต 3 520370 : บ้านนาแห้ว อรนาถ  พรหมผาบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
70 สพป.เลย เขต 3 520368 : บ้านเหมืองแพร่ นางสาวธัญญ์วรัศม์   เหมือนศรีชัย ครู
71 สพป.เลย เขต 3 520369 : บ้านแสงภา นางอรพรรณ  ยอดศรีเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
72 สพป.เลย เขต 3 520371 : บ้านบ่อเหมืองน้อย อรณี   สีกุม ธุรการโรงเรียน
73 สพป.เลย เขต 3 520371 : บ้านบ่อเหมืองน้อย สุริยน  ชมภู ผอ
74 สพป.เลย เขต 3 520372 : บ้านห้วยน้ำผัก นายรุ่งเรือง  สารวิจิจร ครู
75 สพป.เลย เขต 3 520367 : บ้านนาเจริญ นางสาวกานดา   จันทะคุณ ธุรการโรงเรียน
76 สพป.เลย เขต 3 520365 : บ้านนาลึ่ง วรวุฒิ  ต้นกันยา ครู
77 สพป.เลย เขต 3 520366 : บ้านนาผักก้าม นางแสงรวี  วัดไธสง ครู
78 สพป.เลย เขต 3 520364 : บ้านเหล่ากอหก เอนก  ย้อยภูเขียว ครู
79 สพป.เลย เขต 3 520333 : บ้านแก่งม่วง นางอัลลิปรียา  พรมวิเศษ ครู
80 สพป.เลย เขต 3 520336 : บ้านท่าศาลา ณัฐธิดา  สวรรณเขต ครู
81 สพป.เลย เขต 3 520337 : บ้านท่อน กิตติศักดิ์   ดีสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.เลย เขต 3 520340 : บ้านบง นายขวัญชัย  พรมพิมพ์ ครู
83 สพป.เลย เขต 3 520340 : บ้านบง นายประสิทธิ์  ศรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบง
84 สพป.เลย เขต 3 520348 : บ้านปลาบ่า นางพนิดา  สมบัติใหม่ ครู
85 สพป.เลย เขต 3 520350 : บ้านกลาง ดนุพล  ราชภักดี ธุรการ
86 สพป.เลย เขต 3 520351 : บ้านหินสอ หัตถยา  ร่องจิก ครู
87 สพป.เลย เขต 3 520352 : บ้านโป่งกวาง นายวินัย  โสประดิษฐ ครู
88 สพป.เลย เขต 3 520358 : บ้านแก่ง กัณธิมา  ลีฝ้าย ธุรการโรงเรียน
89 สพป.เลย เขต 3 520359 : บ้านร่องจิก ชนิตา  ถาวัลย์ ธุรการโรงเรียน
90 สพป.เลย เขต 3 520360 : บ้านนาขามป้อม นายสุครไทย  กรมลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.เลย เขต 3 520360 : บ้านนาขามป้อม นายพรศักดิ์  ภูสถาน ธุรการ
92 สพป.เลย เขต 3 520344 : บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สายใจ  ไกรเวทย์ ธุรการโรงเรียน
93 สพป.เลย เขต 3 520344 : บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สายใจ  ไกรเวทย์ ธุรการโรงเรียน
94 สพป.เลย เขต 3 520346 : บ้านแก่งแล่น เพชรฤทธิ์  วงศ์บุญเกื้อ ธุรการ
95 สพป.เลย เขต 3 520357 : บ้านไฮตาก นางสาวทิพวรรณ   เสมาทอง ธุรการโรงเรียน
96 สพป.เลย เขต 3 520353 : บ้านแก่งเกลี้ยง ภาณุพันธุ์  จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
97 สพป.เลย เขต 3 520354 : บ้านลาดค่าง ชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด ครู
98 สพป.เลย เขต 3 520355 : บ้านห้วยติ้ว ปรวิทย์  สุวรรณวงษ์ ครูธุรการ
99 สพป.เลย เขต 3 520356 : บ้านห้วยผักเน่า ทศวัฒน์  ยามา ธุรการ
100 สพป.เลย เขต 3 520334 : บ้านโคนผง นางสาววิมล  ปัสสาวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
101 สพป.เลย เขต 3 520347 : บ้านห้วยลาด ปรียาพร  โกษาจันทร์ ธุรการ
102 สพป.เลย เขต 3 520335 : บ้านถ้ำมูล เริงฤทธิ์  แก้ววงศา ครูโรงเรียนบ้านถ้ำมูล
103 สพป.เลย เขต 3 520335 : บ้านถ้ำมูล นายรุ่งเพชร  คำมูลมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.เลย เขต 3 520338 : บ้านหนองแซง ธเนศ   สตท ธเนธ ภักดีมี ครุชำนาญการพิเศษ
105 สพป.เลย เขต 3 520339 : บ้านโนนสมบูรณ์ ลลิตา  พรหมรักษา ครู
106 สพป.เลย เขต 3 520339 : บ้านโนนสมบูรณ์ พรนภา  ตุนาคม เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.เลย เขต 3 520341 : บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 นายพิชิต  ศรีเมือง ครู
108 สพป.เลย เขต 3 520345 : บ้านแก่งไฮ รุงนภา  ชมภู ครู
109 สพป.เลย เขต 3 520342 : ชุมชนภูเรือ นางสาวธิดารัตน์  สุโขยะชัย ครู
110 สพป.เลย เขต 3 520343 : บ้านหนองบง เอกชัย  จันทร์เจริญ ธุรการ