รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เลย เขต 3 520171 : บ้านกกจาน นิภาพรรณ  ออมิตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.เลย เขต 3 520172 : บ้านน้ำหมัน ว่าที่ร้อยโทบรรจง  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.เลย เขต 3 520173 : บ้านห้วยมุ่น พิฆเนศ  พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.เลย เขต 3 520174 : เย็นศิระบ้านหมากแข้ง อาทิตย์  พันธะไชย ครู
5 สพป.เลย เขต 3 520175 : บ้านตูบค้อ บังอร  วะทา ครู
6 สพป.เลย เขต 3 520168 : บ้านน้ำเย็น นายวิชิน  สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.เลย เขต 3 520169 : บ้านแก่งครก นายศุภชัย  ประสิทธิ์ไทย ผู้อำนวยการ
8 สพป.เลย เขต 3 520170 : บ้านนาหว้าน้อย นายนิคม  แก้วเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.เลย เขต 3 520154 : บ้านโคกงาม ปรีชา  ทัพใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.เลย เขต 3 520155 : บ้านห้วยตาด นางนงนุช  แก้วไชยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.เลย เขต 3 520156 : บ้านนาเจียง นายสุเทพ  วังคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจียง
12 สพป.เลย เขต 3 520157 : บ้านหนองหลวง นายประดิษฐ์  แก้วยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.เลย เขต 3 520158 : บ้านชั่งสี่ นางเพ็ญนภา  นครศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชั่งสี่
14 สพป.เลย เขต 3 520159 : บ้านหนองสนุ่น นางอรทัย  ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.เลย เขต 3 520135 : บ้านศาลาน้อย ศรีสุดา  พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้อย
16 สพป.เลย เขต 3 520129 : ด่านซ้าย นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.เลย เขต 3 520130 : อนุบาลด่านซ้าย นายยุทธพงษ์  ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.เลย เขต 3 520130 : อนุบาลด่านซ้าย ณัฏรดา  บุตรม่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.เลย เขต 3 520131 : บ้านนาทุ่ม นางสาวพรชนก  แดงสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ม
20 สพป.เลย เขต 3 520132 : บ้านน้ำพุ นางสาวกวินธิดา   ทั่งรอด ครู
21 สพป.เลย เขต 3 520132 : บ้านน้ำพุ นายพชรพล  ศรีณรงค์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการ
22 สพป.เลย เขต 3 520148 : บ้านห้วยปลาฝา นางวิลาวรรณ  โยเฮือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.เลย เขต 3 520141 : บ้านแก่งม่วง นายจิตรกร  อัศวพลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งม่วง
24 สพป.เลย เขต 3 520142 : บ้านแก่วตาว(นาดี) นางสาวจิราภา  อำภาคำ ครู
25 สพป.เลย เขต 3 520146 : บ้านนาหมูม่น นายสมบัติ  แลบัว ผู้อำนวยการ
26 สพป.เลย เขต 3 520146 : บ้านนาหมูม่น นายอนุชา  มันตาพัน ธุรการโรงเรียน
27 สพป.เลย เขต 3 520147 : บ้านนาดี นายสุดใจ  ศรีบุตรตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.เลย เขต 3 520143 : บ้านหัวนาแหลม วิไลวรรณ  แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.เลย เขต 3 520144 : บ้านโพนหนอง นางสาวอลิษา  ประสิทธิ์ไทย ธุรการโรงเรียนบ้านโพนหนอง
30 สพป.เลย เขต 3 520145 : บ้านหนองผือ สมชัย  เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.เลย เขต 3 520136 : บ้านปากหมัน ธัญวิกา  นางธัญวิกา สีมาพล ครู
32 สพป.เลย เขต 3 520137 : บ้านนาทอง อนุสรา  ธนะสูตร ธุรการโรงเรียน
33 สพป.เลย เขต 3 520137 : บ้านนาทอง เทียนชัย  งาสิทธิ์ ครู
34 สพป.เลย เขต 3 520137 : บ้านนาทอง ภาณุพันธุ์  จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.เลย เขต 3 520138 : บ้านนาข่า ศิริวิมล  โคตรเพ็ง ครูธุรการ
36 สพป.เลย เขต 3 520139 : บ้านเครือคู้ นางวัชราพร  มหานิล ครู
37 สพป.เลย เขต 3 520139 : บ้านเครือคู้ นางเสาวณีย์  สิงห์สถิตย์ ธุรการโรงเรียนบ้านเครือคู้
38 สพป.เลย เขต 3 520140 : บ้านปากโป่ง นางสาวเนาวรัตน์  โคกแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
39 สพป.เลย เขต 3 520160 : บ้านห้วยน้ำเมย ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาภาพร  จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.เลย เขต 3 520185 : บ้านโป่งชี นายวรวิทย์  แสนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.เลย เขต 3 520186 : บ้านโป่ง อรพิมพ์  ท่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.เลย เขต 3 520186 : บ้านโป่ง อรพิมพ์  ท่อนแก้ว ผู้อำนวยการ
43 สพป.เลย เขต 3 520188 : บุญลักษณ์อุปถัมภ์ นางตติยา  คล้ายแก้ว ครู
44 สพป.เลย เขต 3 520189 : บ้านทุ่งน้ำใส นายจรูญ  พยัคประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส
45 สพป.เลย เขต 3 520190 : บ้านทุ่งเทิง นายประหยัด  ยศศรี ผู้อำนวยการ
46 สพป.เลย เขต 3 520191 : บ้านน้ำพุง พิลัยลักษณ์  พิลัยลักษณ์ พิมพสุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุง
47 สพป.เลย เขต 3 520192 : บ้านปางคอม เมืองมล  เมืองมล พันธ์มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม
48 สพป.เลย เขต 3 520193 : บ้านด่านดู่ วาสินี  เหล็กกล้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
49 สพป.เลย เขต 3 520161 : บ้านโพนสูง นายบุญเลิง  ตุไตลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.เลย เขต 3 520162 : บ้านหนองอุมลัว กุลศักดิ์   วงศ์บุญเกื้อ ผู้อำนวยการ
51 สพป.เลย เขต 3 520162 : บ้านหนองอุมลัว นายกุลศักดิ์  วงศ์บุญเกื้อ ผู้อำนวยการ
52 สพป.เลย เขต 3 520134 : บ้านกกเหี่ยน นายนพพร  โสประดิษฐ์ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเหี่ยน
53 สพป.เลย เขต 3 520163 : บ้านห้วยทอง นายสุระ   ศรีสิงห์ ครู
54 สพป.เลย เขต 3 520164 : บ้านนาลานข้าว นายศุภศิลป์  มั่นมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.เลย เขต 3 520166 : บ้านหัวฝาย นายบพิตร  บพิตร คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.เลย เขต 3 520167 : บ้านกกโพธิ์วังกำ นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.เลย เขต 3 520149 : บ้านวังยาว นายธวัชพงษ์  พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
58 สพป.เลย เขต 3 520150 : บ้านกกสะตี ณรงค์ศักดิ์  บุญสำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.เลย เขต 3 520151 : บ้านผึ้ง ศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.เลย เขต 3 520152 : บ้านปากแดง นายเทียนชัย  นิลโขง ครู
61 สพป.เลย เขต 3 520153 : บ้านวังเวิน นายสาคร  แก้วประกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.เลย เขต 3 520176 : บ้านวังบอน นางสาวบุสดี  สีแสง ธุรการ
63 สพป.เลย เขต 3 520177 : บ้านตาดเสี้ยว อัญชิษฐา  แสงพรม ธุรการโรงเรียน
64 สพป.เลย เขต 3 520178 : บ้านทับกี่ นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ ครู
65 สพป.เลย เขต 3 520178 : บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.เลย เขต 3 520179 : บ้านหินแลบ นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง พนักงานราชการ
67 สพป.เลย เขต 3 520180 : บ้านวังเป่ง นางสัมพันธ์  บุญชู ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.เลย เขต 3 520180 : บ้านวังเป่ง นางมยุรี  โคตรสุโน ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.เลย เขต 3 520181 : บ้านป่าสะแข นายชูเกียรติ  กงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.เลย เขต 3 520183 : บ้านถ้ำพระ นายสันติศักดิ์  บุญกิจ ผู้อำนวยการ
71 สพป.เลย เขต 3 520184 : บ้านแก่วตาว นางจุฑามาศ  พลซา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่วตาว
72 สพป.เลย เขต 3 520165 : บ้านป่าม่วง ราวิน  มรุธานินทร์ ผอ
73 สพป.เลย เขต 3 520187 : บ้านห้วยลาด ชัยวัฒ  บายเย็น ผอ
74 สพป.เลย เขต 3 520362 : ชุมชนบ้านนาพึง นายนุพงษ์  อินแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.เลย เขต 3 520363 : บ้านกลาง นายพงษ์ยุทธ  ธุระแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.เลย เขต 3 520373 : บ้านนามาลา นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง ครู
77 สพป.เลย เขต 3 520374 : บ้านโคก นายบุญชู  สีหะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.เลย เขต 3 520375 : บ้านซำทอง นายพินิจ  การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.เลย เขต 3 520377 : บ้านหนองหวาย นางกรรณิกา   ภาเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย
80 สพป.เลย เขต 3 520378 : บ้านหัวด่านนาปูน บุญจิต  สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.เลย เขต 3 520370 : บ้านนาแห้ว นายทองอินทร์  สีหะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.เลย เขต 3 520368 : บ้านเหมืองแพร่ ระพีพร  โคตรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.เลย เขต 3 520369 : บ้านแสงภา นายไพรวัล  อ่ำนาเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงภา
84 สพป.เลย เขต 3 520371 : บ้านบ่อเหมืองน้อย สุริยน  ชมภู ผอ
85 สพป.เลย เขต 3 520372 : บ้านห้วยน้ำผัก รุ่งเรือง  สารวิจิตร ครู
86 สพป.เลย เขต 3 520367 : บ้านนาเจริญ อภิชาติ  จันทะคุณ ครู
87 สพป.เลย เขต 3 520365 : บ้านนาลึ่ง ฤทัยรัตน์  สุธงษา ธุรการโรงเรียน
88 สพป.เลย เขต 3 520365 : บ้านนาลึ่ง วรวุฒิ  ต้นกันยา ครู
89 สพป.เลย เขต 3 520366 : บ้านนาผักก้าม เศรษฐา  ชาวเหนือ ผอ
90 สพป.เลย เขต 3 520364 : บ้านเหล่ากอหก เอนก  ย้อยภูเขียว ครู
91 สพป.เลย เขต 3 520333 : บ้านแก่งม่วง นางอัลลิปรียา  พรมวิเศษ ครู
92 สพป.เลย เขต 3 520333 : บ้านแก่งม่วง นายบุญนริศ  กมลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
93 สพป.เลย เขต 3 520336 : บ้านท่าศาลา วิเชียร  ผุยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านท่าศาลา
94 สพป.เลย เขต 3 520337 : บ้านท่อน นายกิตติศักดิ์   ดีสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.เลย เขต 3 520340 : บ้านบง นายประสิทธิ์  ศรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.เลย เขต 3 520348 : บ้านปลาบ่า นางนิรชา  พรหมดำรง ผู้อำนวยการ
97 สพป.เลย เขต 3 520349 : บ้านสองคอน เกียรติพันธ์ ทะวัน  ทะวัน ครู
98 สพป.เลย เขต 3 520350 : บ้านกลาง นายนิติธร   รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.เลย เขต 3 520351 : บ้านหินสอ นางสุภาภรณ์  นาราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.เลย เขต 3 520352 : บ้านโป่งกวาง นายวินัย  โสประดิษฐ ครู
101 สพป.เลย เขต 3 520358 : บ้านแก่ง นายจำเนียร  จำรัสกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.เลย เขต 3 520359 : บ้านร่องจิก การ  โกษาจันทร์ ครู
103 สพป.เลย เขต 3 520360 : บ้านนาขามป้อม นายณัฐภูมิ  โกษาจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.เลย เขต 3 520360 : บ้านนาขามป้อม นายพรศักดิ์  ภูสถาน ธุรการโรงเรียน
105 สพป.เลย เขต 3 520361 : บ้านนาคูณ นายชัยสิทธิ์  พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.เลย เขต 3 520344 : บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม นายสุนทร  กมลชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
107 สพป.เลย เขต 3 520344 : บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สายใจ  ไกรเวทย์ ธุรการ
108 สพป.เลย เขต 3 520346 : บ้านแก่งแล่น นายนิติพงษ์  ไชยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งแล่น
109 สพป.เลย เขต 3 520357 : บ้านไฮตาก นางสาววิภาดา  เชื้อบุญมี ครูธุรการโรงเรียน
110 สพป.เลย เขต 3 520353 : บ้านแก่งเกลี้ยง สรัญญา  บุดดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
111 สพป.เลย เขต 3 520353 : บ้านแก่งเกลี้ยง โอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ ครู
112 สพป.เลย เขต 3 520354 : บ้านลาดค่าง ชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด ครู
113 สพป.เลย เขต 3 520355 : บ้านห้วยติ้ว นายปรวิทย์   สุวรรณวงษ์ ครูธุรการ
114 สพป.เลย เขต 3 520356 : บ้านห้วยผักเน่า นาย ทศวัฒน์  นายทศวัฒน์ ยามา เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.เลย เขต 3 520334 : บ้านโคนผง นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนผง
116 สพป.เลย เขต 3 520347 : บ้านห้วยลาด ปรียาพร  โกษาจันทร์ ธุรการโรงเรียน
117 สพป.เลย เขต 3 520347 : บ้านห้วยลาด นายภัทรศักดิ์  ศรีชมษร ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.เลย เขต 3 520335 : บ้านถ้ำมูล พิชิต  ประสมทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.เลย เขต 3 520338 : บ้านหนองแซง ธเนศ  ภักดีมี รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
120 สพป.เลย เขต 3 520339 : บ้านโนนสมบูรณ์ ลลิตา  พรหมรักษา ครู
121 สพป.เลย เขต 3 520341 : บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 นายขวัญศักดิ์  ชำนาญเวทย์ ผู้อำนวยการ
122 สพป.เลย เขต 3 520345 : บ้านแก่งไฮ รัชนี  วันทองสุข ครู
123 สพป.เลย เขต 3 520342 : ชุมชนภูเรือ เชาวกุล  พรมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนภูเรือ
124 สพป.เลย เขต 3 520343 : บ้านหนองบง เอกชัย  จันทร์เจริญ ธุรการ