รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.หนองคาย 660494 : ปทุมเทพวิทยาคาร นายยุทธพงศ์  มนัสทิพารมณ์ ครูผู้ช่วย
2 สพม.หนองคาย 660495 : หินโงมพิทยาคม อนุชา  บุญแสนแผน ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
3 สพม.หนองคาย 660496 : กวนวันวิทยา นางสาวจุฬาลักษณ์  อักษรณรงค์ ครูผู้ช่วย
4 สพม.หนองคาย 660496 : กวนวันวิทยา เนตรชนก  ปาระศรี ครู
5 สพม.หนองคาย 660497 : เวียงคำวิทยาคาร นางสาววิชุดา   ชะนะ พนักงานราชการ
6 สพม.หนองคาย 660497 : เวียงคำวิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  บุญหนา พนักงานราชการ
7 สพม.หนองคาย 660498 : หนองคายวิทยาคาร ปิยวรรณ  หอมสมบัติ คร
8 สพม.หนองคาย 660498 : หนองคายวิทยาคาร ทิฆัมพร   ทองแถม ณ อยุธยา ครู
9 สพม.หนองคาย 660499 : พระธาตุบังพวนวิทยา กมลทิพย์   คินาพิทย์ ครู
10 สพม.หนองคาย 660500 : ค่ายบกหวานวิทยา ชนะศักดิ์  พลแสน ครู
11 สพม.หนองคาย 660501 : ท่าบ่อ ศิวรรณ  อะวะตา ครู
12 สพม.หนองคาย 660502 : โคกคอนวิทยาคม คมกฤษ  สังข์วงศ์ ครู
13 สพม.หนองคาย 660502 : โคกคอนวิทยาคม นางสาวรำไพ  นันทะ ครู
14 สพม.หนองคาย 660503 : ถ่อนวิทยา ยุทธพงษ์  คุณานันท์ ครู
15 สพม.หนองคาย 660504 : ท่าบ่อพิทยาคม นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร ครู
16 สพม.หนองคาย 660504 : ท่าบ่อพิทยาคม นางสาวกัญญาภัค  บับภีร์ ครู
17 สพม.หนองคาย 660505 : หนองนางพิทยาคม มะลิวัลย์  หงษ์ศรีทอง ครู
18 สพม.หนองคาย 660506 : เดื่อวิทยาคาร สมเจตน์  คุณความดี ครู
19 สพม.หนองคาย 660525 : พานพร้าว พัชรี  สวรรค์วิจิตร ครู
20 สพม.หนองคาย 660526 : พระพุทธบาทวิทยาคม เอื้ออังกูร  ดวงตา ครู
21 สพม.หนองคาย 660527 : วรลาโภนุสรณ์ เมธินี  จันทะพงษ์ พนักงานราชการ
22 สพม.หนองคาย 660528 : สังคมวิทยา นางสาววิกานดา  ดีแก้ว ครู
23 สพม.หนองคาย 660528 : สังคมวิทยา วีระยุทธ  แสนพินิจ ครู
24 สพม.หนองคาย 660529 : วังม่วงพิทยาคม ธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู
25 สพม.หนองคาย 660544 : น้ำสวยวิทยา นายเอนก  ไชยคำหาญ ครู
26 สพม.หนองคาย 660545 : ฝางพิทยาคม ปัญญา  โคตะวินนท์ ครู
27 สพม.หนองคาย 660550 : โพธิ์ตากพิทยาคม ประยุทธ  ดุษฎี ครูผู้ช่วย
28 สพม.หนองคาย 660550 : โพธิ์ตากพิทยาคม นางสาวมยุรี  สุวรรณโก ครู
29 สพม.หนองคาย 660514 : ชุมพลโพนพิสัย นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง ครู
30 สพม.หนองคาย 660514 : ชุมพลโพนพิสัย นิติคุณ  พลแสน ครู
31 สพม.หนองคาย 660514 : ชุมพลโพนพิสัย รชฏ  ทรงคาสี ครู
32 สพม.หนองคาย 660515 : เซิมพิทยาคม อุดม  วิเศษวิสัย ครู คศ.3
33 สพม.หนองคาย 660515 : เซิมพิทยาคม นายชัยวิชิต   ทองคำ ครู
34 สพม.หนองคาย 660516 : ปากสวยพิทยาคม เอกบุรุษ  จันทะวงศ์ ครู
35 สพม.หนองคาย 660517 : นาหนังพัฒนศึกษา สำราญ  สมทิพ ครูผู้ช่วย
36 สพม.หนองคาย 660517 : นาหนังพัฒนศึกษา นายวิษณ์ศรัชฏ์  อัศวรรธโสภณ ครูผู้ช่วย
37 สพม.หนองคาย 660518 : ร่มธรรมานุสรณ์ ดรุณี  ธรรมรักษา ครู
38 สพม.หนองคาย 660518 : ร่มธรรมานุสรณ์ อนุสรา  ภิรมย์ ครู
39 สพม.หนองคาย 660519 : กุดบงพิทยาคาร นายอนนต์  นาใจทน ครู
40 สพม.หนองคาย 660546 : วังหลวงพิทยาสรรพ์ กฤษณะ  ทุมซ้าย ครู
41 สพม.หนองคาย 660547 : นาดีพิทยาคม ฐาปรานี   แก้วแวงสิ่ว ครู
42 สพม.หนองคาย 660548 : ประชาบดีพิทยาคม นายวัชการ  เจริญชัย พนักงานราชการ
43 สพม.หนองคาย 660549 : พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ขวัญสุดา  พิมพศักดิ์ อัตราจ้าง
44 สพม.หนองคาย 660549 : พระบาทนาสิงห์พิทยาคม กมลรัตน์  ฟองระย้า ครู