รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 : บ้านเมืองหมี เสาวณีย์  หินกาล ครู
2 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 : บ้านเมืองหมี วรรณภา  สมจิตศรีปัญญา ครู
3 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 : บ้านพร้าวเหนือ นางสาวบัวคำ  บุญจันทร์ ครู
4 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 : บ้านพร้าวเหนือ ศุภณัฐ  พรหมเขจร ครู
5 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 รติมล  สุวรรณเกษี ครู
6 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 ศิรโรจน์  ชารีราษฎร์ ครู
7 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 รวิวรรณ  ขมิ้นเขียว ครู
8 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 ชวลิต  ประลันย์ ครู
9 สพป.หนองคาย เขต 1 660040 : นาฮีนุเคราะห์ นายสมควร  ศรีฮาด ครู
10 สพป.หนองคาย เขต 1 660040 : นาฮีนุเคราะห์ รัตนาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู
11 สพป.หนองคาย เขต 1 660041 : ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ปุษยา  ไชยจักร ครู
12 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 : บ้านโคกสำราญ กิตติคุณ   ขึ้นเสียง ครู
13 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 : บ้านโคกสำราญ นายพรพจน์  คำแพงศรี ธุรการโรงเรียน
14 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 : บ้านโคกสำราญ ทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ
15 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 : บ้านโคกสำราญ นางจิตธิดา  กิจติกาล ครู
16 สพป.หนองคาย เขต 1 660043 : บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา อรุณรุ่ง  วชิรกัลยากร ครู
17 สพป.หนองคาย เขต 1 660043 : บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา นางไชยณา  สูตรสุคนธ์ ครู
18 สพป.หนองคาย เขต 1 660044 : บ้านหนองหมื่น สุรวิทย์  ธรรมสุข ครู
19 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 : ชุมชนบ้านพวก นายประคอง  โคตะวงษ์ ผ้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 : ชุมชนบ้านพวก นางสาวธัญญลักษม์  มหาศิริพันธ์ ครู
21 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 : ชุมชนบ้านพวก สุธาพร  มุศิริ ครูผู้ช่วย
22 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 : บ้านเดื่อใต้ ประภัสสร  โยธายุทธ ครูผู้ช่วย
23 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 : บ้านเดื่อใต้ อนุพงษ์  เหล่าทะนนท์ ครูผู้ช่วย
24 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 : บ้านเดื่อใต้ สิริศักดิ์   นิลเกตุ ครู
25 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 : บ้านเดื่อใต้ พิสมัย  รัตนดี ครู
26 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 : บ้านโคกป่าฝาง สมเกียรติ  โคธิเวทย์ ครู
27 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 : บ้านโคกป่าฝาง พิไลวรรณ  ภาคโส ธุรการโรงเรียน
28 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 : บ้านโคกป่าฝาง อนันตญา  พิมพ์มีลาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ เทียนชัย  พลรัตน์ ผู้อำนวยการ
30 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ ตรีญนัทธ์   อัณชิษฐานุวัต ครูผู้ช่วย
31 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ ครู
32 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ บุลภรณ์  วังแสนแก้ว ลูกจ้าง
33 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 : ชุมชนบ้านปะโค นายกรเมศ  ละอองเอกกุลภัค ครู
34 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 : ชุมชนบ้านปะโค วิทวัส  สินทร ครู
35 สพป.หนองคาย เขต 1 660051 : วัดพระธาตุบังพวน สุภาพร  ศรีจันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.หนองคาย เขต 1 660051 : วัดพระธาตุบังพวน สมหวัง  พุทธิวงค์ ครู
37 สพป.หนองคาย เขต 1 660052 : ราษฎร์นุเคราะห์ นาตยา  ทุมา ครู
38 สพป.หนองคาย เขต 1 660052 : ราษฎร์นุเคราะห์ นางสาวบุสรินทร์  โคตรชมภู ครู
39 สพป.หนองคาย เขต 1 660053 : ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) โกสินทร์  ทุมา ครู
40 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 : โคกคำทุ่งสว่างวิทยา นายสุรศิลป์  หวาวันจารย์ ครู
41 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 : โคกคำทุ่งสว่างวิทยา ปรียา  องค์นาม ครู
42 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 : โคกคำทุ่งสว่างวิทยา วิรัตน์  แก้วมหาชัย ครู
43 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 : โคกคำทุ่งสว่างวิทยา เมธาวี  นิตยารส ธุรการโรงเรียน
44 สพป.หนองคาย เขต 1 660055 : บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา นายศุภชัย  ตาตะมิ ครู
45 สพป.หนองคาย เขต 1 660055 : บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา ธีรวุฒิ  ลาภทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
46 สพป.หนองคาย เขต 1 660056 : หนองผือวิทยาคม ประพันธื  คล้อยตาม ครู
47 สพป.หนองคาย เขต 1 660057 : บ้านโคกก่อง นางวีรกัญญา  แลบัว ครู
48 สพป.หนองคาย เขต 1 660058 : มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา วัชราลัย  มูลหา ครู
49 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 : บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ วนัชพร  ไชยทองศรี ครูผู้ช่วย
50 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 : บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ ไพฑูรย์  กันณารักษ์ ครู
51 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 : บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ ธัญวรัตน์ชนก  ตะโสธร ครู
52 สพป.หนองคาย เขต 1 660001 : อนุบาลอรุณรังษี ธัญชนก  โคธิเสน ธุรการ
53 สพป.หนองคาย เขต 1 660002 : เนินพระเนาว์วิทยา ขวัญชีวา  แก้วสมบูรณ์ ครู
54 สพป.หนองคาย เขต 1 660028 : จันทราราม วิฑูรย์  พิสัยพันธ์ ครู
55 สพป.หนองคาย เขต 1 660028 : จันทราราม นางสาวกรรณิกา  วิลัยธรรม ครู
56 สพป.หนองคาย เขต 1 660026 : หนองแดงสร้างประทายพัฒนา วรางคนนางค์  วิชิตพันธ์ ครู
57 สพป.หนองคาย เขต 1 660008 : บ้านโคกแมงเงา นายภานุพงศ์  ภูแสงศรี ครูผู้ช่วย
58 สพป.หนองคาย เขต 1 660008 : บ้านโคกแมงเงา นายภูมิภัทรกานต์  มะลิต ครูผู้ช่วย
59 สพป.หนองคาย เขต 1 660008 : บ้านโคกแมงเงา นางสรินยา   ปัญญาทิพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
60 สพป.หนองคาย เขต 1 660009 : จอมมณี เตือนใจ  แก้วรินทร์ ครู
61 สพป.หนองคาย เขต 1 660014 : บ้านหนองแจ้ง นางชมัยพร  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 : บ้านเมืองบาง ธนภร  ภูวนา ธุรการ
63 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 : บ้านเมืองบาง สรรเพชร  สรรพิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
64 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 : บ้านเมืองบาง นายเอกชัย  ศิริจันทร์ ครู
65 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 : บ้านนาคลอง ภัทราภรณ์  การุณ ครูธุรการ
66 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 : บ้านนาคลอง อรทัย  พลหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 : บ้านนาคลอง สุรศักดิ์  สายประศาสน์ ครู
68 สพป.หนองคาย เขต 1 660022 : บ้านวังยาง ไพรินทร์  พุฒเขียว ครู
69 สพป.หนองคาย เขต 1 660022 : บ้านวังยาง มนุสา  พรมศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย
70 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 : หาดคำบอนวัฒนา ณเรศ  ดาวแก้ว ผู้อำนวยการ
71 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 : หาดคำบอนวัฒนา วิไลลักษณ์  ไชยอาจ ครู
72 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 : หาดคำบอนวัฒนา ดวงใจ  หาบุญมี ครู
73 สพป.หนองคาย เขต 1 660024 : บ้านเบิดวิทยา นิรัญ  รัตนสุรินทร์ ครู
74 สพป.หนองคาย เขต 1 660025 : เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อัศวิน   ศรีสว่าง พนักงานราชการ
75 สพป.หนองคาย เขต 1 660025 : เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จรูญ  เทพเสน ครู
76 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 : บ้านเวียงคุก สุนันทา  เศษสวย ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 : บ้านเวียงคุก สมฤดี  พระโพธิ์ ธุรการ
78 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 : บ้านเวียงคุก อัจจิมา  ศรีอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
79 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 : ครุราษฎร์รังสรรค์ ฐาปกรณ์  แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
80 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 : ครุราษฎร์รังสรรค์ ฤทธิ์สมร  วงศรีแก้ว ครู
81 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 : ครุราษฎร์รังสรรค์ ประสิทธิ์ชัย  จันทร์ผาย ครู
82 สพป.หนองคาย เขต 1 660049 : โพนสว่างป่าตองวิทยา บุญส่ง  สิทธิสมาน ครู
83 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 : บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นางฉวีวรรณ  ตุธรรม ครู
84 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 : บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นายนรินทร์   ศรีอุดม ครู
85 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 : บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นายอิสระ  พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.หนองคาย เขต 1 660045 : ดงเว้นดงเจริญวิทยา ภุชงค์  นิยมธรรม ครู
87 สพป.หนองคาย เขต 1 660045 : ดงเว้นดงเจริญวิทยา นพฤทธิ์  สิทธิสาร ครู
88 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 : ดาวเรืองสมสะอาด นายประเวทย์  พินธะ ครู
89 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 : ดาวเรืองสมสะอาด สิริกร  จอมกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
90 สพป.หนองคาย เขต 1 660047 : บ้านสร้างพอก นางนิรชร  พันตา ครู
91 สพป.หนองคาย เขต 1 660047 : บ้านสร้างพอก นางไพเราะ  จันธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง นายมนัส  วระรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
93 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง นางกุลวนิตย์  บุดดา ครู
94 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง นางกุลวนิตย์  บุุดดา ครู
95 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง ยุภานันท์  ศิลาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 : บ้านบงวิทยา มนูญ  ภูมิประสาท ครู
97 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 : บ้านบงวิทยา อำพาพร  มณีศรี ครู
98 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 : บ้านบงวิทยา อัฉราภรณ์  กวนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
99 สพป.หนองคาย เขต 1 660037 : บ้านจอมแจ้ง อติกานต์  กล้าหาญ เจ้าหาน้าที่ธุรการโรงเรียน
100 สพป.หนองคาย เขต 1 660037 : บ้านจอมแจ้ง รัชนิกุล  โคตะวัน ครูธุรการ
101 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 : หัวหาดวิทยา วิชชุดา  โคตรชมภู ครู
102 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 : หัวหาดวิทยา ศุรดา  พรหมโคตร ครูผู้ช่วย
103 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 : หัวหาดวิทยา ยุพาพร  ชมภูวิเศษ ครู
104 สพป.หนองคาย เขต 1 660032 : บ้านหมากก่องฝายแตก รุจิกาญจน์  โคตะวงษ์ ครู
105 สพป.หนองคาย เขต 1 660032 : บ้านหมากก่องฝายแตก อนิรุท  ศรีสมบูรณ์ ครู
106 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 : สีกายวิทยาคม นางอัญชัญ  ศรีสาร ครู
107 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 : สีกายวิทยาคม อนุมา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
108 สพป.หนองคาย เขต 1 660005 : อนุบาลหนองคาย นางวงเดือน  ภวภูตานนท์ ครู
109 สพป.หนองคาย เขต 1 660006 : บ้านคุยนางขาว นางสมคิด   สุขกระโทก ครู
110 สพป.หนองคาย เขต 1 660003 : ธนากรสงเคราะห์ พรรณราย  ขอคำ ครู
111 สพป.หนองคาย เขต 1 660007 : บ้านหนองเดิ่น นิภาภรณ์  นันแก้ว ครู
112 สพป.หนองคาย เขต 1 660010 : อักษรอดุลวิทยา นางอังสณา  ชาวประมงค์ ครู
113 สพป.หนองคาย เขต 1 660010 : อักษรอดุลวิทยา เสาวนีย์  อะทุมชาย ครู
114 สพป.หนองคาย เขต 1 660035 : พร้าวใต้เจริญสุข นายปัญญา  มั่งมี ครู
115 สพป.หนองคาย เขต 1 660035 : พร้าวใต้เจริญสุข เรวดี  เกษโสภา ครู
116 สพป.หนองคาย เขต 1 660033 : หินโงมวิทยา แสงสุริยา  ศรีพูน ครู
117 สพป.หนองคาย เขต 1 660029 : บ้านดงเจริญ นายสมชาติ  เจริญสุข ครู
118 สพป.หนองคาย เขต 1 660029 : บ้านดงเจริญ รัตติกร   ไตรยางค์ ครู
119 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 : บ้านกองนาง นางสาวปาณิสรา   บุดดาวงษ์ ครู
120 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 : บ้านกองนาง ปาณิสรา  บุดดาวงษ์ ครู
121 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 : บ้านกองนาง รมณ  โคตรเพชร ครู
122 สพป.หนองคาย เขต 1 660163 : บ้านปากมาง นางสาวนฤมล  สุพร ครู
123 สพป.หนองคาย เขต 1 660163 : บ้านปากมาง อุบล  มงคลแก้วเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ
124 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 : บ้านหงส์ทองสามขา นางสาวลวิตรา   สีโยธา ธุรการโรงเรียน
125 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 : บ้านหงส์ทองสามขา นายวสันต์  โยธา ธุรการ
126 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 : บ้านหงส์ทองสามขา นางบัวเครือ  พัดพรม ครู
127 สพป.หนองคาย เขต 1 660165 : ป่าสักวิทยา นายสมบูรณ์  สุบิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.หนองคาย เขต 1 660166 : บ้านนาบง กนกนาถ  คะดุลย์ ครูผู้ช่วย
129 สพป.หนองคาย เขต 1 660172 : บ้านโคกคอน ลักขณา  บำรุงเอื้อ ครู
130 สพป.หนองคาย เขต 1 660172 : บ้านโคกคอน ทัศนีย์พร  นามมัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
131 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 : บ้านหนองผือ นายชวกร  ราชวงศ์ ธุรการ
132 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 : บ้านหนองผือ กนิษฐา  จันทรเสนา ูธุรการ
133 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 : บ้านหนองผือ นายประมวล  อันภักดี ครู
134 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 : บ้านโพนพระ นายณรงค์  นามโยธา ครู
135 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 : บ้านโพนพระ นายอโณทัย  ชัยงาม ครู
136 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 : บ้านโพนพระ ธนพล  พันธุ์พิบูลย์ ครู
137 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 : โกมลวิทยาคาร นายจักรพงศ์  ธรรมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
138 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 : โกมลวิทยาคาร สุพรรณี   นาทา บุคลากรวิทยาศาสตร์
139 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 : โกมลวิทยาคาร โสพันธุ์  ขัตติยะราช ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
140 สพป.หนองคาย เขต 1 660155 : อนุบาลดารณีท่าบ่อ พัฒนา  บัวติก ครู
141 สพป.หนองคาย เขต 1 660155 : อนุบาลดารณีท่าบ่อ ภัทรพล  ชัยสีดา ครู
142 สพป.หนองคาย เขต 1 660158 : บ้านนาช้างน้ำ นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริกาญจน์ ครูผู้ช่วย
143 สพป.หนองคาย เขต 1 660158 : บ้านนาช้างน้ำ ศิริพร  ชาวน้ำโมง ธุรการโรงเรียน
144 สพป.หนองคาย เขต 1 660178 : บ้านกวดโคกสว่าง ปิติยา  สงวนบุญ ครู
145 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 : ร่วมมิตรวิทยา นายวรวิทย์  สังข์วงศ์ ครู
146 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 : ร่วมมิตรวิทยา นายนัตชรินทร์  เทวิญ ครู
147 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 : ร่วมมิตรวิทยา วิภาพรรณ  เบ้าทอง ครู
148 สพป.หนองคาย เขต 1 660175 : บ้านท่าสำราญ นางสาวปัณณภัสร์  พันสีทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.หนองคาย เขต 1 660175 : บ้านท่าสำราญ อภิวัฒน์  แสนอภัย ครู
150 สพป.หนองคาย เขต 1 660175 : บ้านท่าสำราญ ปัณณภัสร์   พันสีทุม ธุรการโรงเรียน
151 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 : บ้านอุ่มเย็น สุนันทา  โสภาพร ครูธุรการ
152 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 : บ้านอุ่มเย็น บ้านอุ่มเย็น  สาคร หอทอง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
153 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 : บ้านอุ่มเย็น บ้านอุ่มเย็น  สาคร หอทอง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
154 สพป.หนองคาย เขต 1 660174 : บ้านหนองแวง นายเสถียร  บัวชัย ครู
155 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง สาวิตรี  พรหมดวงดี ครู
156 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง อนุชาติ  พรมสมบัติ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
157 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง ชัชวาลย์  พรหมดวงดี ธุรการ
158 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง นายประดิษฐ์  ผุยปุ้ย ครู
159 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง นางพิศมัย  โพสาวัง ครู
160 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง นายประสงค์  อาจนาวัง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง กาญจนา  บุญจูง ครู
162 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง นางสุนิษกา   โยคะสิงห์ ครู
163 สพป.หนองคาย เขต 1 660152 : บ้านเดื่อ นางวิไลวรรณ   คุลีดี ครูผู้ช่วย
164 สพป.หนองคาย เขต 1 660153 : บ้านน้อย นายองอาจ   ดอนเกิด ครูโรงเรียนบ้านน้อย
165 สพป.หนองคาย เขต 1 660159 : บ้านเทวีดอนขม ิวิภาวดี  แสงเสนาะ ครู
166 สพป.หนองคาย เขต 1 660159 : บ้านเทวีดอนขม วิทยา  ยาพรม ครู
167 สพป.หนองคาย เขต 1 660151 : โพนศิลางามวิทยา นางสาวอมรรัตน์  คะสีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
168 สพป.หนองคาย เขต 1 660145 : ชุมชนบ้านถ่อน เพ็ชรมณี  โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรีียน
169 สพป.หนองคาย เขต 1 660145 : ชุมชนบ้านถ่อน ผดุงศรี  โยคิน ครู
170 สพป.หนองคาย เขต 1 660160 : โรงเรียนบ้านว่าน อภิชญา   ริวงศา ครูอัตราจ้าง
171 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 : บ้านแสนสุข จำเนียน  วิชากูล ครู
172 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 : บ้านแสนสุข พรพิมล  ดานะ ครู
173 สพป.หนองคาย เขต 1 660176 : บ้านเป้า นางประภัสสร  อุณารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.หนองคาย เขต 1 660176 : บ้านเป้า ปนัดดา  ศิลปชัย ครูผู้ช่วย
175 สพป.หนองคาย เขต 1 660177 : คุรุศิษย์วิทยา นายองอาจ  ศรีสว่าง ครู
176 สพป.หนองคาย เขต 1 660177 : คุรุศิษย์วิทยา นายดีเด่น   ชัยชนะ ผู้อำการโรงเรียน
177 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 : ชุมชนบ้านโพนสา ว่าที่ ร.ต.ชัยญา  ยาพรม ครู
178 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 : ชุมชนบ้านโพนสา สมบูรณ์  วรพิทย์ ครู
179 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 : ชุมชนบ้านโพนสา กิตติมา  ศรีสว่าง ครู
180 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 : บ้านท่ามะเฟือง นางสิทธิชา  อักษร ธุรการโรงเรียน
181 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 : บ้านท่ามะเฟือง นางสาวปารมี  บุญชู ครูผู้ช่วย
182 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 : บ้านท่ามะเฟือง นายสมนึก  ศรีภา ครู
183 สพป.หนองคาย เขต 1 660150 : ราษฎร์สามัคคี นายกุศล  ดวงจันทร์ ครู
184 สพป.หนองคาย เขต 1 660150 : ราษฎร์สามัคคี นายปริญญา   นันทะมีชัย ครู
185 สพป.หนองคาย เขต 1 660146 : บ้านนาน้ำพาย บัญชา  มาตรมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
186 สพป.หนองคาย เขต 1 660146 : บ้านนาน้ำพาย วิไลพร  พรมศรี ครู
187 สพป.หนองคาย เขต 1 660147 : บ้านหนองนาง อรวดี  ไชยเสนา ครูผู้ช่วย
188 สพป.หนองคาย เขต 1 660147 : บ้านหนองนาง ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  โคตรชมภู ครู
189 สพป.หนองคาย เขต 1 660147 : บ้านหนองนาง ไชยเรศ  บัวใหญ่รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง ทวี  น้อยยะ ครู
191 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง วรางคณา  วรางคณา ดวงศรี ธุรการ
192 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง นางสาวจุฑามาส  นาแซง ครู
193 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง นางสาวสุนทรี  คำมณี ธุรการ
194 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 : บ้านดงนาคำ ทูลย์  สมชัย ครู
195 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 : บ้านดงนาคำ ศุภลักษณ์  ไชยวงษ์ ธุรการ
196 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 : บ้านดงนาคำ คำไพ  คำหาญ ครู
197 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 : บ้านดงนาคำ นายคำไพ  คำหาญ ครู
198 สพป.หนองคาย เขต 1 660307 : ชุมชนบ้านหม้อ จำเป็น  จันทร์ขาว ครู
199 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน tanapon  wuttivong ครู
200 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน นางภาวิณี  สีใส ครู
201 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน วิชิต  ขวาของ ธุรการโรงเรียน
202 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน supanan  chaisumang ธุรการ
203 สพป.หนองคาย เขต 1 660309 : บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) นางเสงี่ยม  โคตะมี ครู
204 สพป.หนองคาย เขต 1 660309 : บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) มนัสดา  บัวน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
205 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 : พัฒนาคำแก้ว นายฟิสิกส์   เรืองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 : พัฒนาคำแก้ว นางสาวนิตยา  วันนะวงค์สา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
207 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 : พัฒนาคำแก้ว พัฒนา  จันทร์ศรี ครู
208 สพป.หนองคาย เขต 1 660299 : บ้านป่าสัก นางสุทธอร  จันทร์ทองศรี ครู
209 สพป.หนองคาย เขต 1 660299 : บ้านป่าสัก อัญชุลีกร  พันกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
210 สพป.หนองคาย เขต 1 660313 : บ้านวังน้ำมอก นางสาวกนกพิชญ์  นามทองจันทร์ ครูผู้ช่วย
211 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 : พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อุทุมพร   หล้าวงศา ครู
212 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 : พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อภิสิทธิ์  เที่ยงคูณ ครูผู้ช่วย
213 สพป.หนองคาย เขต 1 660312 : บ้านถิ่นทอนเหนือ วัชราภรณ์  มอญขาม ครูผู้ช่วย
214 สพป.หนองคาย เขต 1 660312 : บ้านถิ่นทอนเหนือ arunee  sawaree ครู
215 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 : บ้านศรีเชียงใหม่ สุภาพร  จันทะราช ครู
216 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 : บ้านศรีเชียงใหม่ นางสาวศศิธร  พรมคำภา พนักงานราชการ
217 สพป.หนองคาย เขต 1 660294 : อนุบาลศรีเชียงใหม่ นิวัฒน์  กองแก้ว ครู
218 สพป.หนองคาย เขต 1 660294 : อนุบาลศรีเชียงใหม่ พัชราภรณ์  ป้องคำสิงห์ ครู
219 สพป.หนองคาย เขต 1 660295 : สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 นายสุชาติ   วัดปาน ครู
220 สพป.หนองคาย เขต 1 660296 : โนนสง่าหนองแวงวิทยา รวินันท์   นามมัน ครู
221 สพป.หนองคาย เขต 1 660296 : โนนสง่าหนองแวงวิทยา ศิริวรรณ  บุญจันทร์ ครู
222 สพป.หนองคาย เขต 1 660297 : บ้านหัวทราย นวลจันทร์  พรหมสิทธิ์ ครู
223 สพป.หนองคาย เขต 1 660298 : บ้านพานพร้าว สาธินี  นามศักดิ์ ธุรการ
224 สพป.หนองคาย เขต 1 660300 : ดอนก่อโนนสวรรค์ นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู ครู
225 สพป.หนองคาย เขต 1 660300 : ดอนก่อโนนสวรรค์ อุดมพร  โคตรชมภู ครูพัสดุ
226 สพป.หนองคาย เขต 1 660301 : บ้านไทยสามัคคี รัชนี  นาหัวหนอง ครู คศ.1
227 สพป.หนองคาย เขต 1 660301 : บ้านไทยสามัคคี นางคำไพวรรณ์  วัดปาน ครู
228 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 : หนองปลาปากจำปาทอง นางเพชรา  พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
229 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 : หนองปลาปากจำปาทอง นายพงษ์พยัคฆ์  กองแก้ว ครู คศ 3
230 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 : หนองปลาปากจำปาทอง เจนจิรา  แสงนา ธุรการ
231 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 : บ้านขุมคำ อัศนัย  คำเวียง ธุรการ
232 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 : บ้านขุมคำ นางสาวธิดารัตน์  ผาเวช ครูผู้ช่วย
233 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 : บ้านขุมคำ นางสาวกฤตยา  หันไชยศรี ครูผู้ช่วย
234 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 : บ้านนาโพธิ์ พนารัตน์   ใจขาน ครู
235 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 : บ้านนาโพธิ์ สมฤทัย  คันธี ครู
236 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 : บ้านนาโพธิ์ วรภัทร  คำหาญ ครูผู้ช่วย
237 สพป.หนองคาย เขต 1 660305 : บ้านดงบัง จารุณี  วันธานี ครูธุรการ
238 สพป.หนองคาย เขต 1 660305 : บ้านดงบัง นางสาวปัณณภัสร์  พีนสีทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.หนองคาย เขต 1 660306 : บ้านเสียว รุ่งทิพย์   มุทาพร ครู ค.ศ.๑
240 สพป.หนองคาย เขต 1 660306 : บ้านเสียว จิรัชยา  แดนกาไสย ครู
241 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 : ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางณัฐณิชา  ฉิมหลวง ครูชำนาญการ
242 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 : ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางสาวปวริศา  เทียมดามา ครู
243 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 : ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางปวริศา  อมรพงศ์ชัยกุล ครู
244 สพป.หนองคาย เขต 1 660315 : บ้านสังกะลีนาขาม นายสายันต์  เชิญชม ครู
245 สพป.หนองคาย เขต 1 660315 : บ้านสังกะลีนาขาม จิระวัฒน์  พรมนิวาส ครู
246 สพป.หนองคาย เขต 1 660316 : บ้านโสกกล้า สเกน  สุทธิ ครู
247 สพป.หนองคาย เขต 1 660324 : บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง วรรณชัย  พิมพ์โพธิ์พันธ์ ครู
248 สพป.หนองคาย เขต 1 660329 : บ้านนางิ้ว จุฬาภรณ์  ทองศักดิ์สิทธิ์ ครู
249 สพป.หนองคาย เขต 1 660330 : บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ชาลิสา  จันทร์เสนา ครู
250 สพป.หนองคาย เขต 1 660330 : บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ดุสิต  สระประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
251 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 : บ้านเทา-นาบอน รุ่งเรือง  สว่าง ครู
252 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 : บ้านเทา-นาบอน ธรรมนูญ  แสงมณี ครู
253 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 : บ้านเทา-นาบอน วัชราภรณ์  ทองน้อย ครู
254 สพป.หนองคาย เขต 1 660333 : บ้านเทพประทับ นางสาวสิรินาฎ  แก่นดี ครู
255 สพป.หนองคาย เขต 1 660333 : บ้านเทพประทับ บุญตา  ใฮงาม ครู
256 สพป.หนองคาย เขต 1 660325 : บ้านตาดเสริม นายสุเวช  อ่างมัจฉา ครู
257 สพป.หนองคาย เขต 1 660325 : บ้านตาดเสริม นายอดิศักดิ์  นรสิงห์ ครูธุรการ
258 สพป.หนองคาย เขต 1 660326 : บ้านม่วง nilamon  khotsaeng ครูผู้ช่วย
259 สพป.หนองคาย เขต 1 660327 : บ้านหนอง นางสาววิไลวรรณ  ไชยรา ครู
260 สพป.หนองคาย เขต 1 660328 : บ้านวังมน นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์ ครู
261 สพป.หนองคาย เขต 1 660328 : บ้านวังมน นายวัฒนา  ตันมิ่ง ครู
262 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 : บ้านผาตั้ง ศักดิ์ดา  แสงฟ้าม่วง ครู
263 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 : บ้านผาตั้ง สว่าง  วิรัสวา ครู
264 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 : บ้านผาตั้ง สุขุมาลย์  อดทน ครู
265 สพป.หนองคาย เขต 1 660322 : บ้านห้วยไซงัว นายเอกวิทย์  ฝุ่นเงิน ครู
266 สพป.หนองคาย เขต 1 660322 : บ้านห้วยไซงัว ธวัชชัย  อินทขีณี ครูอัตราจ้าง
267 สพป.หนองคาย เขต 1 660323 : บ้านดงต้อง นายจักรพันธ์  ชาวน้ำโมง ครู
268 สพป.หนองคาย เขต 1 660320 : บ้านปากโสม พิมพ์ผกา จันเทพ  นางสาวพิมพ์ผกา จันเทพ ครูผู้ช่วย
269 สพป.หนองคาย เขต 1 660319 : บ้านนาโคก นายประกอบ  สุขบูรณะ ครู
270 สพป.หนองคาย เขต 1 660319 : บ้านนาโคก ปฏิญญา  ท้าวพา ครู
271 สพป.หนองคาย เขต 1 660332 : บ้านม่วงน้ำไพร นายพรชัย  ถมพลกรัง ครู
272 สพป.หนองคาย เขต 1 660318 : บ้านแก้งใหม่ นางนิติมา  แก้วดวงดี ครู
273 สพป.หนองคาย เขต 1 660318 : บ้านแก้งใหม่ ประจักร์  สีปุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
274 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 : บ้านฟ้าประทาน รุ่งทวี  โคตราช ครู
275 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 : บ้านฟ้าประทาน บ้านฟ้าประทาน  ศศิธร เปล่งดีสกุล ครู
276 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 : บ้านฟ้าประทาน อรทัย  ดาวแก้ว ครู
277 สพป.หนองคาย เขต 1 660317 : อนุบาลสังคม นายสำราญ  ปิยดิษฐ์สกุล ครู
278 สพป.หนองคาย เขต 1 660317 : อนุบาลสังคม อรัญญา  ทองอินทร์ ครู
279 สพป.หนองคาย เขต 1 660424 : อนุบาลบ้านคอกช้าง พรรณผกา  พวงกันยา ครู
280 สพป.หนองคาย เขต 1 660424 : อนุบาลบ้านคอกช้าง เดือนเพ็ญ  โสดาวิชิต ครู
281 สพป.หนองคาย เขต 1 660425 : บ้านเหมือดแอ่ สุภาพร  เพชรวิชิต ครู
282 สพป.หนองคาย เขต 1 660426 : สมสะอาดดงมุขวิทยา ฉัตรธิดา  โยประทุม ครู
283 สพป.หนองคาย เขต 1 660426 : สมสะอาดดงมุขวิทยา ธัญรัศม์  ฮาดดา ครูชำนาญการพิเศษ
284 สพป.หนองคาย เขต 1 660427 : บ้านนากอ สมภพ  เพชรวิชิต ครู
285 สพป.หนองคาย เขต 1 660427 : บ้านนากอ นายสุกรรณ์  วรรณเสน ครู
286 สพป.หนองคาย เขต 1 660428 : บ้านฝางวิทยา ธัญลักษณ์  คำไสย์ ครู
287 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 : บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ พนิดา  สมปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
288 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 : บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ จันทณา  หวาวันจารย์ ครู
289 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 : บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ นางจันทณา  หวาวันจารย์ ครู
290 สพป.หนองคาย เขต 1 660430 : บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก นายวีระศักดิ์  ชัยวงศ์ศิริ ครูชำนาญการ
291 สพป.หนองคาย เขต 1 660431 : โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ นายคมสันติ  สลาพิมพ์ ครู
292 สพป.หนองคาย เขต 1 660432 : บ้านโนนแดง นางปริญธิดา  เทพารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
293 สพป.หนองคาย เขต 1 660432 : บ้านโนนแดง สุทิศา   จันทกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
294 สพป.หนองคาย เขต 1 660433 : บ้านหนองบัววิทยา ดอน  ไชยคำหาญ ครูช่วยสอน
295 สพป.หนองคาย เขต 1 660434 : บ้านสมสนุกดงหนองบอน นางพิศวาส   สุวรรณมิตร ครูชำนาญการพิเศษ
296 สพป.หนองคาย เขต 1 660435 : ฉันทนาวัณรถ นางสาวเมฐิตา   วงษ์คลองเขื่อน ครู
297 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 : บ้านตอแก นางสาวอังคณีย์  อุปทอง ครู
298 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 : บ้านตอแก ศิริ  โคตรชมภู ครู
299 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 : บ้านตอแก ปริชาติ  โคตรชมภู ครู
300 สพป.หนองคาย เขต 1 660422 : สระใครไชยานุเคราะห์ สุจิตรา  ศรีบุญเรือง ธุรการโรงเรียน
301 สพป.หนองคาย เขต 1 660422 : สระใครไชยานุเคราะห์ นายกิตติชัยเ  เขียวศรี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
302 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 : บ้านหนองบัวเงิน นางสาวชุติมดี  ชาธิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
303 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 : บ้านหนองบัวเงิน สมใจ  สีมา ครู
304 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 : บ้านหนองบัวเงิน ชุติมดี  ชาธิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
305 สพป.หนองคาย เขต 1 660420 : บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 นฤทธิ์  จันทราช ครู
306 สพป.หนองคาย เขต 1 660420 : บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 นายสุพจน์  ภูพันธ์พร ครูชำนาญการพิเศษ
307 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 : บ้านโพนสวรรค์ นายนคร  เกตุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
308 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 : บ้านโพนสวรรค์ นางกัลยาณ์  จันทรัตน์ ครู
309 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 : บ้านโพนสวรรค์ นางสาวรุจิรา  เวียกไทยสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
310 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 : บ้านศูนย์กลาง นายสงวน  หีบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง
311 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 : บ้านศูนย์กลาง ณัฏสุดา  จันทร์โสภา ธุรการโรงเรียน
312 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 : บ้านศูนย์กลาง อรุณศรี  ลมมนตรี ครู
313 สพป.หนองคาย เขต 1 660490 : บ้านน้ำทอน อาภาวดี  เครือเพียกุล ครู
314 สพป.หนองคาย เขต 1 660491 : อาโอยาม่า 2 ประทุมวรรณ  สว่างอารมย์ ครู
315 สพป.หนองคาย เขต 1 660491 : อาโอยาม่า 2 นางสาวสิรพัทร์  สวัสดิ์วงษ์ ครูผู้ช่วย
316 สพป.หนองคาย เขต 1 660492 : อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก นายอภิรัฐ  สุริยวงศ์ ครู
317 สพป.หนองคาย เขต 1 660493 : บ้านดอนขนุนพัฒนา นิรมล  แก้วพวง ครูผู้ช่วย
318 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 : บ้านไร่ สุภาพร  นาหัวนิล ลูกจ้าง
319 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 : บ้านไร่ yopa  sringam ครู
320 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 : บ้านไร่ ไตรภพ  พิมพ์จำปา ธุรการโรงเรียน
321 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 : บ้านโพนทอง วรรณวิศา  ไชยทองดี ครู
322 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 : บ้านโพนทอง teeraphon  pongtapthai ครู
323 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 : บ้านโพนทอง นายสนอง  อักษร ครู
324 สพป.หนองคาย เขต 1 660487 : อนุบาลดอนไผ่ นางสาวจิราพร  ศรีงาม ครูผู้ช่วย
325 สพป.หนองคาย เขต 1 660484 : บ้านโพธิ์ตาก รัชนีกร  ปัจชะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
326 สพป.หนองคาย เขต 1 660484 : บ้านโพธิ์ตาก เจษฎา  สารรัตน์ ครู
327 สพป.หนองคาย เขต 1 660485 : บ้านสาวแล นายบุญเท  แสนบุญเมือง ครู
328 สพป.หนองคาย เขต 1 660485 : บ้านสาวแล ทิวา  โม้เมือง ครู