รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 : บ้านเมืองหมี วรรณภา  สมจิตศรีปัญญา ครู
2 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 : บ้านเมืองหมี เสาวณีย์  หินกาล ครู
3 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 : บ้านพร้าวเหนือ นางสาวบัวคำ  บุญจันทร์ ครู
4 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 : บ้านพร้าวเหนือ นางสาวสุวนันท์  พึ่งทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 : บ้านพร้าวเหนือ นันทนา  มลาตรี ครู
6 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 ศิรโรจน์  ชารีราษฎร์ ครู
7 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 ชวลิต  ประลันย์ ครู
8 สพป.หนองคาย เขต 1 660040 : นาฮีนุเคราะห์ นายสมควร  ศรีฮาด ครู
9 สพป.หนองคาย เขต 1 660040 : นาฮีนุเคราะห์ รัตนาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู
10 สพป.หนองคาย เขต 1 660041 : ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ปุษยา  ไชยจักร ครู
11 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 : บ้านโคกสำราญ นายพรพจน์  คำแพงศรี ธุรการโรงเรียน
12 สพป.หนองคาย เขต 1 660043 : บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา อรุณรุ่ง  วชิรกัลยากร ครู
13 สพป.หนองคาย เขต 1 660044 : บ้านหนองหมื่น สุรวิทย์  ธรรมสุข ครู
14 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 : ชุมชนบ้านพวก นางสาวธัญญลักษม์  มหาศิริพันธ์ ครู
15 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 : บ้านเดื่อใต้ อนุพงษ์  เหล่าทะนนท์ ครู
16 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 : บ้านโคกป่าฝาง พิไลวรรณ  ภาคโส ธุรการโรงเรียน
17 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 : บ้านโคกป่าฝาง นุชรี  ทิพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 : บ้านโคกป่าฝาง นุชรี  ทิพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ ตรีญนัทธ์   อัณชิษฐานุวัต ครูผู้ช่วย
20 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ บุลภรณ์  วังแสนแก้ว ลูกจ้าง
21 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 : ชุมชนบ้านปะโค นางสาวพรสุดา  ชัยชมภู ครู
22 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 : ชุมชนบ้านปะโค นายกรเมศ  ละอองเอกกุลภัค ครู
23 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 : ชุมชนบ้านปะโค วิทวัส  สินทร ครู
24 สพป.หนองคาย เขต 1 660051 : วัดพระธาตุบังพวน สมหวัง  พุทธิวงค์ ครู
25 สพป.หนองคาย เขต 1 660052 : ราษฎร์นุเคราะห์ นาตยา  ทุมา ครู
26 สพป.หนองคาย เขต 1 660053 : ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) โกสินทร์  ทุมา ครู
27 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 : โคกคำทุ่งสว่างวิทยา เมธิณี  ชำนาญยา ธุรการโรงเรียน
28 สพป.หนองคาย เขต 1 660055 : บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา ธีรวุฒิ  ลาภทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
29 สพป.หนองคาย เขต 1 660056 : หนองผือวิทยาคม ประพันธื  คล้อยตาม ครู
30 สพป.หนองคาย เขต 1 660057 : บ้านโคกก่อง นางวีรกัญญา  แลบัว ครู
31 สพป.หนองคาย เขต 1 660058 : มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา วัชราลัย  มูลหา ครู
32 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 : บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ วนัชพร  ไชยทองศรี ครูผู้ช่วย
33 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 : บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ ธัญวรัตน์ชนก  ตะโสธร ครู
34 สพป.หนองคาย เขต 1 660001 : อนุบาลอรุณรังษี ธัญชนก  โคธิเสน ธุรการ
35 สพป.หนองคาย เขต 1 660001 : อนุบาลอรุณรังษี นุสรา  ผาทอง ธุรการโรงเรียน
36 สพป.หนองคาย เขต 1 660002 : เนินพระเนาว์วิทยา ขวัญชีวา  แก้วสมบูรณ์ ครู
37 สพป.หนองคาย เขต 1 660028 : จันทราราม นางสาวกรรณิกา  วิลัยธรรม ครู
38 สพป.หนองคาย เขต 1 660026 : หนองแดงสร้างประทายพัฒนา วรางคนนางค์  วิชิตพันธ์ ครู
39 สพป.หนองคาย เขต 1 660008 : บ้านโคกแมงเงา นายภานุพงศ์  ภูแสงศรี ครูผู้ช่วย
40 สพป.หนองคาย เขต 1 660008 : บ้านโคกแมงเงา นายภูมิภัทรกานต์  มะลิต ครูผู้ช่วย
41 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 : บ้านเมืองบาง นายเอกชัย  ศิริจันทร์ ครู
42 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 : บ้านนาคลอง สุรศักดิ์  สายประศาสน์ ครู
43 สพป.หนองคาย เขต 1 660022 : บ้านวังยาง มนุสา  พรมศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย
44 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 : หาดคำบอนวัฒนา วิไลลักษณ์  ไชยอาจ ครู
45 สพป.หนองคาย เขต 1 660024 : บ้านเบิดวิทยา นิรัญ  รัตนสุรินทร์ ครู
46 สพป.หนองคาย เขต 1 660025 : เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อัศวิน   ศรีสว่าง พนักงานราชการ
47 สพป.หนองคาย เขต 1 660025 : เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จรูญ  เทพเสน ครู
48 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 : บ้านเวียงคุก สมฤดี  พระโพธิ์ ธุรการ
49 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 : บ้านเวียงคุก สุภาภรณ์  ประทุมชาติ ครู
50 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 : ครุราษฎร์รังสรรค์ นางสมฤทัย  คันธี ครู
51 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 : ครุราษฎร์รังสรรค์ ฐาปกรณ์  แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.หนองคาย เขต 1 660049 : โพนสว่างป่าตองวิทยา รดาวัลย์  ศรีปานนาค ธุรการ
53 สพป.หนองคาย เขต 1 660049 : โพนสว่างป่าตองวิทยา บุญส่ง  สิทธิสมาน ครู
54 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 : บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นายนรินทร์   ศรีอุดม ครู
55 สพป.หนองคาย เขต 1 660045 : ดงเว้นดงเจริญวิทยา ภุชงค์  นิยมธรรม ครู
56 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 : ดาวเรืองสมสะอาด มรกต  บริสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
57 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 : ดาวเรืองสมสะอาด สิริกร  จอมกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
58 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 : ดาวเรืองสมสะอาด นายประเวทย์  พินธะ ครู
59 สพป.หนองคาย เขต 1 660047 : บ้านสร้างพอก นางไพเราะ  จันธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง รพี  เหลากลม ธุรการโรงเรียน
61 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง นางกุลวนิตย์  บุุดดา ครู
62 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 : บ้านบงวิทยา อำพาพร  มณีศรี ครู
63 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 : บ้านบงวิทยา มนูญ  ภูมิประสาท ครู
64 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 : หัวหาดวิทยา ศุรดา  พรหมโคตร ครูผู้ช่วย
65 สพป.หนองคาย เขต 1 660032 : บ้านหมากก่องฝายแตก อนิรุท  ศรีสมบูรณ์ ครู
66 สพป.หนองคาย เขต 1 660032 : บ้านหมากก่องฝายแตก นายธราธร  มีชัย ครูผู้ช่วย
67 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 : สีกายวิทยาคม อนุมา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
68 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 : สีกายวิทยาคม นางอัญชัญ  ศรีสาร ครู
69 สพป.หนองคาย เขต 1 660005 : อนุบาลหนองคาย สรรเพชร  สรรพิสุทธิ์ ครู
70 สพป.หนองคาย เขต 1 660005 : อนุบาลหนองคาย นางวงเดือน  ภวภูตานนท์ ครู
71 สพป.หนองคาย เขต 1 660006 : บ้านคุยนางขาว นางสาวเนตรนภา  เศษตะคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.หนองคาย เขต 1 660003 : ธนากรสงเคราะห์ พรรณราย  ขอคำ ครู
73 สพป.หนองคาย เขต 1 660007 : บ้านหนองเดิ่น นิภาภรณ์  นันแก้ว ครู
74 สพป.หนองคาย เขต 1 660010 : อักษรอดุลวิทยา เสาวนีย์  อะทุมชาย ครู
75 สพป.หนองคาย เขต 1 660035 : พร้าวใต้เจริญสุข นายปัญญา  มั่งมี ครู
76 สพป.หนองคาย เขต 1 660033 : หินโงมวิทยา แสงสุริยา  ศรีพูน ครู
77 สพป.หนองคาย เขต 1 660029 : บ้านดงเจริญ นายสมชาติ  เจริญสุข ครู
78 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 : บ้านกองนาง นางสาวปาณิสรา   บุดดาวงษ์ ครู
79 สพป.หนองคาย เขต 1 660163 : บ้านปากมาง อุบล  มงคลแก้วเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ
80 สพป.หนองคาย เขต 1 660163 : บ้านปากมาง นางสาวนฤมล  สุพร ครู
81 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 : บ้านหงส์ทองสามขา นายวสันต์  โยธา ธุรการ
82 สพป.หนองคาย เขต 1 660165 : ป่าสักวิทยา นายสมบูรณ์  สุบิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.หนองคาย เขต 1 660166 : บ้านนาบง กนกนาถ  คะดุลย์ ครูผู้ช่วย
84 สพป.หนองคาย เขต 1 660172 : บ้านโคกคอน ทัศนีย์พร  นามมัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
85 สพป.หนองคาย เขต 1 660172 : บ้านโคกคอน ลักขณา  บำรุงเอื้อ ครู
86 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 : บ้านหนองผือ นายชวกร  ราชวงศ์ ธุรการ
87 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 : บ้านโพนพระ ศิริพร  ชัยสาร ครู ค.ศ.3
88 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 : โกมลวิทยาคาร นายจักรพงศ์  ธรรมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
89 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 : โกมลวิทยาคาร สุพรรณี   นาทา บุคลากรวิทยาศาสตร์
90 สพป.หนองคาย เขต 1 660155 : อนุบาลดารณีท่าบ่อ กฤษฎาง  ศรีบุญเรือง ครู
91 สพป.หนองคาย เขต 1 660155 : อนุบาลดารณีท่าบ่อ ภัทรพล  ชัยสีดา ครู
92 สพป.หนองคาย เขต 1 660158 : บ้านนาช้างน้ำ ศิริพร  ชาวน้ำโมง ธุรการโรงเรียน
93 สพป.หนองคาย เขต 1 660178 : บ้านกวดโคกสว่าง ปิติยา  สงวนบุญ ครู
94 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 : ร่วมมิตรวิทยา นายพิษณุ  มีที ครู
95 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 : ร่วมมิตรวิทยา นายนัตชรินทร์  เทวิญ ครู
96 สพป.หนองคาย เขต 1 660175 : บ้านท่าสำราญ ปัณณภัสร์   พันสีทุม ธุรการโรงเรียน
97 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 : บ้านอุ่มเย็น มุทิตา  วงศ์สุวรรณ ธุรการ
98 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 : บ้านอุ่มเย็น บ้านอุ่มเย็น  สาคร หอทอง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
99 สพป.หนองคาย เขต 1 660174 : บ้านหนองแวง นายเสถียร  บัวชัย ครู
100 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง ชัชวาลย์  พรหมดวงดี ธุรการ
101 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง สาวิตรี  พรหมดวงดี ครู
102 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง นายประสงค์  อาจนาวัง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง นางสุนิษกา   โยคะสิงห์ ครู
104 สพป.หนองคาย เขต 1 660152 : บ้านเดื่อ นางวิไลวรรณ   คุลีดี ครูผู้ช่วย
105 สพป.หนองคาย เขต 1 660153 : บ้านน้อย นายองอาจ   ดอนเกิด ครูโรงเรียนบ้านน้อย
106 สพป.หนองคาย เขต 1 660159 : บ้านเทวีดอนขม วิทยา  ยาพรม ครู
107 สพป.หนองคาย เขต 1 660151 : โพนศิลางามวิทยา รัชนีกร  ปัจชะ ครู
108 สพป.หนองคาย เขต 1 660151 : โพนศิลางามวิทยา นางสาวอมรรัตน์  คะสีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
109 สพป.หนองคาย เขต 1 660145 : ชุมชนบ้านถ่อน เพ็ชรมณี  โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรีียน
110 สพป.หนองคาย เขต 1 660160 : โรงเรียนบ้านว่าน สรวีย์  ริวงศา ครูอัตราจ้าง
111 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 : บ้านแสนสุข พรพิมล  ดานะ ครู
112 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 : บ้านแสนสุข ธวัชชชัย  แสนอภัย ธุรการ
113 สพป.หนองคาย เขต 1 660176 : บ้านเป้า นางประภัสสร  อุณารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.หนองคาย เขต 1 660177 : คุรุศิษย์วิทยา นายดีเด่น   ชัยชนะ ผู้อำการโรงเรียน
115 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 : ชุมชนบ้านโพนสา สุกัลป์  จันทวงศ์ หัวหน้าพัสดุ
116 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 : บ้านท่ามะเฟือง นางสาวปารมี  บุญชู ครู
117 สพป.หนองคาย เขต 1 660150 : ราษฎร์สามัคคี นายปริญญา   นันทะมีชัย ครู
118 สพป.หนองคาย เขต 1 660150 : ราษฎร์สามัคคี นายกุศล  ดวงจันทร์ ครู
119 สพป.หนองคาย เขต 1 660146 : บ้านนาน้ำพาย วิไลพร  พรมศรี ครู
120 สพป.หนองคาย เขต 1 660146 : บ้านนาน้ำพาย บัญชา  มาตรมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
121 สพป.หนองคาย เขต 1 660147 : บ้านหนองนาง ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  โคตรชมภู ครู
122 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง วรางคณา  วรางคณา ดวงศรี ธุรการ
123 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง นางสาวจุฑามาส  นาแซง ครู
124 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง นางสาวสุนทรี  คำมณี ธุรการ
125 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง ทวี  น้อยยะ ครู
126 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 : บ้านดงนาคำ คำไพ  คำหาญ ครู
127 สพป.หนองคาย เขต 1 660307 : ชุมชนบ้านหม้อ จำเป็น  จันทร์ขาว ครู
128 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน นางภาวิณี  สีใส ครู
129 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน วิชิต  ขวาของ ธุรการโรงเรียน
130 สพป.หนองคาย เขต 1 660309 : บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) นางเสงี่ยม  โคตะมี ครู
131 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 : พัฒนาคำแก้ว นายฟิสิกส์   เรืองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 : พัฒนาคำแก้ว นางสาวนิตยา  วันนะวงค์สา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
133 สพป.หนองคาย เขต 1 660299 : บ้านป่าสัก อัญชุลีกร  พันกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
134 สพป.หนองคาย เขต 1 660313 : บ้านวังน้ำมอก นางสาวกนกพิชญ์  นามทองจันทร์ ครูผู้ช่วย
135 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 : พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อุทุมพร   หล้าวงศา ครู
136 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 : พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อภิสิทธิ์  เที่ยงคูณ ครูผู้ช่วย
137 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 : พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา จารุภา  รติพรเลิศ ครู
138 สพป.หนองคาย เขต 1 660312 : บ้านถิ่นทอนเหนือ วัชราภรณ์  มอญขาม ครูผู้ช่วย
139 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 : บ้านศรีเชียงใหม่ ทัศนีย์  พงษ์สุพรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 : บ้านศรีเชียงใหม่ ทัศนีย์  พงษ์สุพรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.หนองคาย เขต 1 660294 : อนุบาลศรีเชียงใหม่ นิวัฒน์  กองแก้ว ครู
142 สพป.หนองคาย เขต 1 660294 : อนุบาลศรีเชียงใหม่ พัชราภรณ์  ป้องคำสิงห์ ครู
143 สพป.หนองคาย เขต 1 660295 : สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 นางสาวปริญดา  ปากแก้ว ครู
144 สพป.หนองคาย เขต 1 660296 : โนนสง่าหนองแวงวิทยา ธีระพล  ป้องทัพไทย ครู
145 สพป.หนองคาย เขต 1 660297 : บ้านหัวทราย นวลจันทร์  พรหมสิทธิ์ ครู
146 สพป.หนองคาย เขต 1 660297 : บ้านหัวทราย วัลลภาภรณ์  มาลาชาสิงห์ ครู
147 สพป.หนองคาย เขต 1 660298 : บ้านพานพร้าว สาธินี  นามศักดิ์ ธุรการ
148 สพป.หนองคาย เขต 1 660300 : ดอนก่อโนนสวรรค์ นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู ครู
149 สพป.หนองคาย เขต 1 660301 : บ้านไทยสามัคคี นางคำไพวรรณ์  วัดปาน ครู
150 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 : หนองปลาปากจำปาทอง เจนจิรา  แสงนา ธุรการ
151 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 : หนองปลาปากจำปาทอง นางเพชรา  พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
152 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 : บ้านขุมคำ อัศนัย  คำเวียง ธุรการ
153 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 : บ้านนาโพธิ์ วรภัทร  คำหาญ ครูผู้ช่วย
154 สพป.หนองคาย เขต 1 660305 : บ้านดงบัง จารุณี  วันธานี ครูธุรการ
155 สพป.หนองคาย เขต 1 660305 : บ้านดงบัง นางสาวปัณณภัสร์  พีนสีทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.หนองคาย เขต 1 660306 : บ้านเสียว รุ่งทิพย์   มุทาพร ครู ค.ศ.๑
157 สพป.หนองคาย เขต 1 660306 : บ้านเสียว รัชนัย  นามทองจันทร์ ครู
158 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 : ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางณัฐณิชา  ฉิมหลวง ครูชำนาญการ
159 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 : ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางปวริศา  อมรพงศ์ชัยกุล ครู
160 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 : ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางสาวปวริศา  เทียมดามา ครู
161 สพป.หนองคาย เขต 1 660315 : บ้านสังกะลีนาขาม จิระวัฒน์  พรมนิวาส ครู
162 สพป.หนองคาย เขต 1 660316 : บ้านโสกกล้า สเกน  สุทธิ ครู
163 สพป.หนองคาย เขต 1 660324 : บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง วรรณชัย  พิมพ์โพธิ์พันธ์ ครู
164 สพป.หนองคาย เขต 1 660329 : บ้านนางิ้ว ศุภชัย  แข็งขัน ครูผู้ช่วย
165 สพป.หนองคาย เขต 1 660329 : บ้านนางิ้ว ศุภชัย  แข็งขัน ครูผู้ช่วย
166 สพป.หนองคาย เขต 1 660330 : บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย เบญญทิพย์   เทพรักษ์ ธุรการ
167 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 : บ้านเทา-นาบอน ธรรมนูญ  แสงมณี ครู
168 สพป.หนองคาย เขต 1 660333 : บ้านเทพประทับ นางสาวสิรินาฎ  แก่นดี ครู
169 สพป.หนองคาย เขต 1 660325 : บ้านตาดเสริม นายอดิศักดิ์  นรสิงห์ ครูธุรการ
170 สพป.หนองคาย เขต 1 660326 : บ้านม่วง nilamon  khotsaeng ครูผู้ช่วย
171 สพป.หนองคาย เขต 1 660327 : บ้านหนอง นางสาวกรวิภา  มิระสิงห์ ครู
172 สพป.หนองคาย เขต 1 660327 : บ้านหนอง นางสาววิไลวรรณ  ไชยรา ครู
173 สพป.หนองคาย เขต 1 660328 : บ้านวังมน ชฎาพร  สิงห์รักษ์ ธุรการโรงเรียน
174 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 : บ้านผาตั้ง สุขุมาลย์  อดทน ครู
175 สพป.หนองคาย เขต 1 660322 : บ้านห้วยไซงัว นายเอกวิทย์  ฝุ่นเงิน ครู
176 สพป.หนองคาย เขต 1 660323 : บ้านดงต้อง นายจักรพันธ์  ชาวน้ำโมง ครู
177 สพป.หนองคาย เขต 1 660320 : บ้านปากโสม พิมพ์ผกา จันเทพ  นางสาวพิมพ์ผกา จันเทพ ครูผู้ช่วย
178 สพป.หนองคาย เขต 1 660319 : บ้านนาโคก นายประกอบ  สุขบูรณะ ครู
179 สพป.หนองคาย เขต 1 660332 : บ้านม่วงน้ำไพร นายพรชัย  ถมพลกรัง ครู
180 สพป.หนองคาย เขต 1 660318 : บ้านแก้งใหม่ นางนิติมา  แก้วดวงดี ครู
181 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 : บ้านฟ้าประทาน รุ่งทวี  โคตราช ครู
182 สพป.หนองคาย เขต 1 660317 : อนุบาลสังคม อรัญญา  ทองอินทร์ ครู
183 สพป.หนองคาย เขต 1 660424 : อนุบาลบ้านคอกช้าง เดือนเพ็ญ  โสดาวิชิต ครู
184 สพป.หนองคาย เขต 1 660425 : บ้านเหมือดแอ่ สุภาพร  เพชรวิชิต ครู
185 สพป.หนองคาย เขต 1 660426 : สมสะอาดดงมุขวิทยา ฉัตรธิดา  โยประทุม ครู
186 สพป.หนองคาย เขต 1 660427 : บ้านนากอ สมภพ  เพชรวิชิต ครู
187 สพป.หนองคาย เขต 1 660428 : บ้านฝางวิทยา วีระชัย  สมอรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 : บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ นางจันทณา  หวาวันจารย์ ครู
189 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 : บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ พนิดา  สมปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.หนองคาย เขต 1 660430 : บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก นายวีระศักดิ์  ชัยวงศ์ศิริ ครูชำนาญการ
191 สพป.หนองคาย เขต 1 660431 : โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ นายคมสันติ  สลาพิมพ์ ครู
192 สพป.หนองคาย เขต 1 660431 : โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ ปริญธิดา  เทพารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.หนองคาย เขต 1 660432 : บ้านโนนแดง สุทิศา   จันทกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
194 สพป.หนองคาย เขต 1 660433 : บ้านหนองบัววิทยา ดอน  ไชยคำหาญ ครูช่วยสอน
195 สพป.หนองคาย เขต 1 660434 : บ้านสมสนุกดงหนองบอน นางพิศวาส   สุวรรณมิตร ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.หนองคาย เขต 1 660435 : ฉันทนาวัณรถ นางสาวเมฐิตา   วงษ์คลองเขื่อน ครู
197 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 : บ้านตอแก นางสาวนิภาพร  ฤทธิ์มหา ครู
198 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 : บ้านตอแก ปริชาติ  โคตรชมภู ครู
199 สพป.หนองคาย เขต 1 660422 : สระใครไชยานุเคราะห์ สุจิตรา  ศรีบุญเรือง ธุรการโรงเรียน
200 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 : บ้านหนองบัวเงิน ชุติมดี  ชาธิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
201 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 : บ้านหนองบัวเงิน จิรารัตน์  สุดตาสอน ครู
202 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 : บ้านหนองบัวเงิน จิริยา  ศรีประสงค์ ครู
203 สพป.หนองคาย เขต 1 660420 : บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 นายอภิราช  โคตรชมภู ครูผู้ช่วย
204 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 : บ้านโพนสวรรค์ นางสาวรุจิรา  เวียกไทยสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
205 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 : บ้านศูนย์กลาง ณัฏสุดา  จันทร์โสภา ธุรการโรงเรียน
206 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 : บ้านศูนย์กลาง อรุณศรี  ลมมนตรี ครู
207 สพป.หนองคาย เขต 1 660490 : บ้านน้ำทอน อาภาวดี  เครือเพียกุล ครู
208 สพป.หนองคาย เขต 1 660491 : อาโอยาม่า 2 ประทุมวรรณ  สว่างอารมย์ ครู
209 สพป.หนองคาย เขต 1 660492 : อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก นายอภิรัฐ  สุริยวงศ์ ครู
210 สพป.หนองคาย เขต 1 660493 : บ้านดอนขนุนพัฒนา นิรมล  แก้วพวง ครูผู้ช่วย
211 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 : บ้านไร่ สุภาพร  นาหัวนิล ลูกจ้าง
212 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 : บ้านโพนทอง วรรณวิศา  ไชยทองดี ครู
213 สพป.หนองคาย เขต 1 660487 : อนุบาลดอนไผ่ นางสาวจิราพร  ศรีงาม ครูผู้ช่วย
214 สพป.หนองคาย เขต 1 660484 : บ้านโพธิ์ตาก เจษฎา  สารรัตน์ ครู
215 สพป.หนองคาย เขต 1 660484 : บ้านโพธิ์ตาก อัศนัย  คำเวียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.หนองคาย เขต 1 660485 : บ้านสาวแล ทิวา  โม้เมือง ครู