รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.หนองคาย เขต 2 660279 : บ้านกุดบง นายวุธสุเรนทร์  วรรณมหินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดบง
2 สพป.หนองคาย เขต 2 660279 : บ้านกุดบง นางนุชจิรา  ศรีสมบูรณ์ ครู
3 สพป.หนองคาย เขต 2 660281 : บ้านนิคมดงบัง นายวรพันธ์  ท้าวศิริธาดา ครู
4 สพป.หนองคาย เขต 2 660282 : ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ พรนิภา  วรรณมหินทร์ ครู
5 สพป.หนองคาย เขต 2 660282 : ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สุพรรณิกา  เวียงสิมมา ธุรการ
6 สพป.หนองคาย เขต 2 660283 : บ้านโนนฤาษี นางสาว ชนกพร  ถูวะศรี ครู
7 สพป.หนองคาย เขต 2 660284 : บ้านหนองกุ้ง ธีระยุทธ  ริยะบุตร ครู
8 สพป.หนองคาย เขต 2 660286 : บ้านกลุ่มพัฒนา ีธีรพล  สุดภา ธุรการโรงเรียน
9 สพป.หนองคาย เขต 2 660286 : บ้านกลุ่มพัฒนา สถิต  ชินวงษ์ ครูอัตราจ้าง
10 สพป.หนองคาย เขต 2 660231 : อนุบาลจุมพลโพนพิสัย พงษ์ศักดิ์  ทองคำ ครู
11 สพป.หนองคาย เขต 2 660232 : บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี วิมล  พุทธิรักษ์ ครูอัตราจ้าง
12 สพป.หนองคาย เขต 2 660233 : หมู่บ้านตัวอย่าง วิภาดา  ไชยสิงห์หาญ ครูธุรการ
13 สพป.หนองคาย เขต 2 660233 : หมู่บ้านตัวอย่าง กิตติพงษ์  บูชากุล ครู คศ.2
14 สพป.หนองคาย เขต 2 660234 : บ้านห้วยเปลวเงือก ประยูร  บูชากุล ครู
15 สพป.หนองคาย เขต 2 660235 : บ้านนาตาล นางกัญญารัตน์  สะวิสัย ครู
16 สพป.หนองคาย เขต 2 660236 : บ้านนาเพียงใหญ่ อภิญญา  ศรีพูน ครู
17 สพป.หนองคาย เขต 2 660236 : บ้านนาเพียงใหญ่ ชนะ  สุทธิประภา ครู
18 สพป.หนองคาย เขต 2 660237 : บ้านปักหมู วนิดา  ทองประเทือง ครู
19 สพป.หนองคาย เขต 2 660251 : บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ suttanoo  dongrasee ครู
20 สพป.หนองคาย เขต 2 660285 : ยูเนสโกสัมมนา จรูญกิจ  ทองแสน ครู
21 สพป.หนองคาย เขต 2 660285 : ยูเนสโกสัมมนา อรทัย  อุนาสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
22 สพป.หนองคาย เขต 2 660245 : ชุมชนบ้านชุมช้าง นายเกียรติศักดิ์  ไชยฮ้อย ครู
23 สพป.หนองคาย เขต 2 660246 : บ้านบัว ปรางค์วิมล  เสนาอาจ ครู
24 สพป.หนองคาย เขต 2 660248 : บ้านโพนทัน ประยน  เรือนเพ็ญ ครู
25 สพป.หนองคาย เขต 2 660250 : ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางสาวนรินญา  กิวิลา ครู
26 สพป.หนองคาย เขต 2 660267 : บ้านเซิม พิชญา  จันทร์จำปา ครู
27 สพป.หนองคาย เขต 2 660262 : บ้านท่าหนองพันทา อุดมพงศ์  ประสานเชื้อ ครูผู้ช่วย
28 สพป.หนองคาย เขต 2 660263 : บ้านโคกกลาง วรินทร์พงษ์  สุวรรณไตร ครู
29 สพป.หนองคาย เขต 2 660268 : บ้านคำตอยูง นางปัณฑิกา  ศรีดารักษ์ ครู
30 สพป.หนองคาย เขต 2 660277 : บ้านหนองแคนดอนสนุก นางสาวเกษมณี  บุตรศรี ธุรการ
31 สพป.หนองคาย เขต 2 660277 : บ้านหนองแคนดอนสนุก วิรัตน์  โพนสิงห์ ครู
32 สพป.หนองคาย เขต 2 660273 : บ้านหนองแหวน นางสาวปนัดดา  หล้าคอม ครู
33 สพป.หนองคาย เขต 2 660274 : บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน พงษ์ศักดิ์  พันลำ ครู
34 สพป.หนองคาย เขต 2 660278 : บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายประนอม  นันทะเนตร ครู
35 สพป.หนองคาย เขต 2 660278 : บ้านทุ่งหลวงนาขาม อัครเดช  ฐานะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.หนองคาย เขต 2 660244 : บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท อารีลักษณ์  กรีหมื่นไวย ครู
37 สพป.หนองคาย เขต 2 660260 : บ้านแป้น นิรัชรา  ชัยชนะอุดมกุล ครู
38 สพป.หนองคาย เขต 2 660258 : บ้านกุดแกลบ สมเกียรติ  พรหมสุภา ครู
39 สพป.หนองคาย เขต 2 660253 : บ้านหนองหอย นันทิดา  กองกุล ครู
40 สพป.หนองคาย เขต 2 660255 : บ้านก่องขันธ์ นายเลิศชัย  ชนูนันท์ ครู
41 สพป.หนองคาย เขต 2 660255 : บ้านก่องขันธ์ นายพีระพงษ์  อินปัน ครู
42 สพป.หนองคาย เขต 2 660256 : บ้านดงสระพัง อุมาภรณ์  แก้วนารี ครู
43 สพป.หนองคาย เขต 2 660252 : บ้านนาหนัง ปวีณา  พันธ์พิมพ์ ครูธุรการโรงเรียน
44 สพป.หนองคาย เขต 2 660254 : บ้านหนองแอก นายสุทธิพงศ์  เนื้อนิล ครูผู้ช่วย
45 สพป.หนองคาย เขต 2 660254 : บ้านหนองแอก วันทนีย์   ศรีสุราษฎร์ ครู
46 สพป.หนองคาย เขต 2 660249 : บ้านผือ พิษณุ  กิจติกาล ครู
47 สพป.หนองคาย เขต 2 660249 : บ้านผือ ณัฏฐ์ณริณ  สารทรัพย์ ครู
48 สพป.หนองคาย เขต 2 660269 : บ้านคำจำปา นายนิกรณ์  ดาหอม เจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพป.หนองคาย เขต 2 660269 : บ้านคำจำปา ศิริพักตร์  วิเศษ ครู
50 สพป.หนองคาย เขต 2 660261 : บ้านคำเจริญ นายศิลป์ธนู  คันทะภูมิ ครู
51 สพป.หนองคาย เขต 2 660261 : บ้านคำเจริญ นงค์เยาว์  สาระวัตรแก้ว ครูธุรการ
52 สพป.หนองคาย เขต 2 660264 : บ้านโพธิ์ พชรพร  แถวโพธิ์ ครูผู้ช่วย
53 สพป.หนองคาย เขต 2 660265 : บ้านคำปะกั้ง นายวีระชัย  พละดร ครูชำนาญพิเศษ
54 สพป.หนองคาย เขต 2 660266 : บ้านปัก วันเพ็ญ   แสนสุริวงค์ ครู
55 สพป.หนองคาย เขต 2 660240 : บ้านดงกำพี้ ปิติโรจน์  เวชสิทธิ์ ครู
56 สพป.หนองคาย เขต 2 660241 : ชุมชนบ้านปากสวย วงเดือน  สีหาปัน ครูผู้ช่วย
57 สพป.หนองคาย เขต 2 660238 : บ้านวัดหลวง นางนงลักษณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู
58 สพป.หนองคาย เขต 2 660239 : บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวสมบูรณ์  ภูมิเทศ ครู
59 สพป.หนองคาย เขต 2 660275 : บ้านสร้างนางขาว พีระศักดิ์  วงค์ชาญศรี ครู
60 สพป.หนองคาย เขต 2 660276 : บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นายอารยะ   ผาณิบุศย์ ธุรการ
61 สพป.หนองคาย เขต 2 660276 : บ้านเหล่าโพธิ์ศรี อารมย์  พิสัยพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.หนองคาย เขต 2 660243 : บ้านหาดสั่ง ศุมัทนา  บำรุงรส ธุรการ
63 สพป.หนองคาย เขต 2 660272 : บ้านหนองอั้ว พรพิมล  วงนาแพง ครูผู้ช่วย
64 สพป.หนองคาย เขต 2 660288 : บ้านเหล่าต่างคำ นายศุภเวศย์  ป้องสนาม ครู
65 สพป.หนองคาย เขต 2 660289 : บ้านเชียงอาด นายพัทยา  บุญญะรัง ครู
66 สพป.หนองคาย เขต 2 660290 : บ้านนาเมย นิยม  วงค์คำสม ครู
67 สพป.หนองคาย เขต 2 660291 : บ้านโคกหัวภู อรุณ  พิมพเสน ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.หนองคาย เขต 2 660292 : บ้านห้วยน้ำเย็น สุดชีวัน  คนไว ครูผู้ช่วย
69 สพป.หนองคาย เขต 2 660479 : บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก ทัศนีย์  โยคณิตย์ ครู ชำนาญการ
70 สพป.หนองคาย เขต 2 660479 : บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก บุษบา  วงศ์จารย์ ครู
71 สพป.หนองคาย เขต 2 660480 : บ้านนาดี สาริกา  โคตรโสภา ครู
72 สพป.หนองคาย เขต 2 660463 : เฝ้าไร่วิทยา ณัฐพงษ์  พลสงคราม ครู
73 สพป.หนองคาย เขต 2 660464 : บ้านจับไม้ มุณภา  หล่าเพีย ครู คศ.3
74 สพป.หนองคาย เขต 2 660464 : บ้านจับไม้ พิศมัย  สารบรรณ ธุรการ
75 สพป.หนองคาย เขต 2 660465 : รสลินคัคณางค์ อุทิศ  หันมา ครู
76 สพป.หนองคาย เขต 2 660477 : บ้านนาฮำ ฐิตินันท์  โคตรประทุม ครู คศ.2
77 สพป.หนองคาย เขต 2 660478 : บ้านหนองยาง นันทะวงษ์   น้อยสีเหลือง ครู
78 สพป.หนองคาย เขต 2 660478 : บ้านหนองยาง อุไรวรรณ  คำปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.หนองคาย เขต 2 660473 : อนุบาลหนองควาย สิทธิดล  ศรีลานนท์ ครูผู้ช่วย
80 สพป.หนองคาย เขต 2 660466 : เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชนะชัย  ศรีสาระ ครูผู้ช่วย
81 สพป.หนองคาย เขต 2 660475 : บ้านโพนทอง นางสาวขวัญหทัย  วิเชียรเครือ ครูผู้ช่วย
82 สพป.หนองคาย เขต 2 660476 : บ้านท่าคำบง สุกัญญา  วงษ์ประดิษฐ์ ธุรการ
83 สพป.หนองคาย เขต 2 660476 : บ้านท่าคำบง นายโสภณ   จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ
84 สพป.หนองคาย เขต 2 660476 : บ้านท่าคำบง มัทนียา  อุทุมภา ครู
85 สพป.หนองคาย เขต 2 660474 : บ้านหนองวัวชุม อัญมณี  ศรีมณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.หนองคาย เขต 2 660474 : บ้านหนองวัวชุม พรรณพิลาส  พิพรรธคุณ ครู
87 สพป.หนองคาย เขต 2 660471 : บ้านกุดแคนโนนมันปลา ไพบูลย์  เสนานาม ครู
88 สพป.หนองคาย เขต 2 660470 : บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สาวิตรี  แง้วอ๋อง ครู
89 สพป.หนองคาย เขต 2 660472 : บ้านหนองบัวเงิน ฉัตรสุดา  จามน้อยพรม ครู
90 สพป.หนองคาย เขต 2 660469 : ป่าไม้อุทิศ ๘ คุณากร  ปาละสาร ครูอัตราจ้าง
91 สพป.หนองคาย เขต 2 660469 : ป่าไม้อุทิศ ๘ นางศุภลักษณ์   ดวงสำราญ ครู
92 สพป.หนองคาย เขต 2 660467 : บ้านหนองหลวง สุพรรณี  ชินวัง ธุรการโรงเรียน
93 สพป.หนองคาย เขต 2 660468 : บ้านแบง นายธวัชชัย  ธรรมขันธ์ ครู
94 สพป.หนองคาย เขต 2 660481 : เวทีราษฎร์บำรุง วชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล ครูอัตราจ้าง
95 สพป.หนองคาย เขต 2 660482 : บ้านโนนสะอาด จารีพร  หาฝ่ายเหนือ ครู
96 สพป.หนองคาย เขต 2 660483 : บ้านคำโคนสว่าง นางสาวสุธาสินี  พินธะ ครูผู้ช่วย
97 สพป.หนองคาย เขต 2 660453 : สุทธสิริโสภา นายวัสพล  พัดเปี้ยมา ครู
98 สพป.หนองคาย เขต 2 660454 : บ้านนาทับไฮ ไพบูลย์  โสภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.หนองคาย เขต 2 660455 : บ้านนาคำมูลชมภูพร นายสุพรหม  ทาเภา ครู
100 สพป.หนองคาย เขต 2 660456 : บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร สุพรหม   ทาเภา ครู
101 สพป.หนองคาย เขต 2 660457 : รุจีจินตกานนท์ สุมาลี  เหล่ามาลา ครู
102 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 : บ้านหนองเค็ม ทองบ่อ  บ่อทอง ครู
103 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 : บ้านหนองเค็ม ทองบ่อ  บ่อทอง ครู
104 สพป.หนองคาย เขต 2 660460 : บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นายศรายุทธ  โพนธาตุ ครู คศ.1
105 สพป.หนองคาย เขต 2 660450 : บ้านดอนเหมือด นายสุกัน  แก้วม่วง ครู
106 สพป.หนองคาย เขต 2 660451 : บ้านต้อน ประจักษ์  กุศลมานิตย์ ครู
107 สพป.หนองคาย เขต 2 660459 : บ้านพระบาทนาหงส์ อุทัย  สิทธิจันทร์ ครู
108 สพป.หนองคาย เขต 2 660461 : บ้านนาสิงห์ ฤดีมาส  ชื่นใจ ครู
109 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 : บ้านนายาง วิโรจน์  ตะมะนัน ครู
110 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 : บ้านนายาง อัครพล  อ่อนสันสี ครู
111 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 : บ้านนายาง นายเดชศรี  พลอยพุต พนักงานราชการ
112 สพป.หนองคาย เขต 2 660441 : บ้านสามัคคีชัย เปรมชัย  กองธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.หนองคาย เขต 2 660440 : บ้านโปร่งสำราญ ทัศวรรณ  โสภากุล ครู
114 สพป.หนองคาย เขต 2 660438 : เตชะไพบูลย์ 1 สิทธิรักษ์  เต้านวม ครู
115 สพป.หนองคาย เขต 2 660458 : บ้านดงดาล นางวิลาวัลย์  สุขา พนักงานราชการ
116 สพป.หนองคาย เขต 2 660449 : อนุบาลนิคมเปงจาน นางสาววยุดา   ฤทธิ์มหา ครู
117 สพป.หนองคาย เขต 2 660446 : บ้านหนองคอน ธิดารัตน์  งามดี ลูกจ้าง
118 สพป.หนองคาย เขต 2 660446 : บ้านหนองคอน ไพรวัลย์  จันทนา ครู
119 สพป.หนองคาย เขต 2 660446 : บ้านหนองคอน นางลำใย   จันทร์สุรินทร์ ครูธุรการ
120 สพป.หนองคาย เขต 2 660447 : บ้านโพนแพง ณัฏฐิกุล  พิมพ์นนท์ ครู
121 สพป.หนองคาย เขต 2 660448 : สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวอรทัย  ริมโขง พนักงานราชการ
122 สพป.หนองคาย เขต 2 660448 : สนธิราษฎร์บำรุง ธนากร  ศรีสม ครูผู้ช่วย
123 สพป.หนองคาย เขต 2 660445 : บ้านหนองแก้ว อาภาพรรณ  ไทยธานี ครู
124 สพป.หนองคาย เขต 2 660439 : บ้านน้ำเป วัชรีพรรณ  ยกเทพ ครู
125 สพป.หนองคาย เขต 2 660442 : บ้านตาลชุม นางธนวรรณ   หมื่นเรือคำ ครูชำนาญการพิเศษ
126 สพป.หนองคาย เขต 2 660452 : นิคมเจริญชัย นฤมล  เบญจมาศ ครู
127 สพป.หนองคาย เขต 2 660452 : นิคมเจริญชัย นางสาวกัลยา  จันทรักษ์ ครูผู้ช่วย
128 สพป.หนองคาย เขต 2 660444 : บ้านนาชุมช้าง ธัญวรัตม์  คำสิงห์ ครูผู้ช่วย
129 สพป.หนองคาย เขต 2 660437 : บ้านโนนสวรรค์ อภิศร  ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.หนองคาย เขต 2 660437 : บ้านโนนสวรรค์ นายปรีชา  ไชยดี ครู