รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.มหาสารคาม 410580 : สารคามพิทยาคม สารพี  อุทัยเรือง ครู
2 สพม.มหาสารคาม 410580 : สารคามพิทยาคม ศุภกร  พันธุ์เสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 สพม.มหาสารคาม 410580 : สารคามพิทยาคม รัชภูมิ  เขียวสุย นักวิคอมพิวเตอร์
4 สพม.มหาสารคาม 410581 : ผดุงนารี คณพศ  ยศพล ครู
5 สพม.มหาสารคาม 410586 : แกดำวิทยาคาร นายพิมพ์   ไชยสงค์ ครู
6 สพม.มหาสารคาม 410587 : มิตรภาพ นางวริทยา  ประภาศรี ครู
7 สพม.มหาสารคาม 410588 : โกสุมวิทยาสรรค์ ธนาวัฒน์  ชนะมาร ครูผู้ช่วย
8 สพม.มหาสารคาม 410588 : โกสุมวิทยาสรรค์ สุวรรณี  อุ้ย ครูผู้ช่วย
9 สพม.มหาสารคาม 410588 : โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวสุภาวดี  ศรีธรรมศาสน์ ครู
10 สพม.มหาสารคาม 410589 : เขวาไร่ศึกษา ทัตพงศ์   นนยะโส ครู
11 สพม.มหาสารคาม 410590 : เขื่อนพิทยาสรรค์ มงคล  สีทะนารัตน์ ครู
12 สพม.มหาสารคาม 410592 : วังยาวศึกษาวิทย์ รภัทร  ขูรูรักษ์ ครู
13 สพม.มหาสารคาม 410596 : เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ร่มฉัตร  หงษ์อุดร ครู
14 สพม.มหาสารคาม 410595 : กันทรวิชัย พรพันธ์  ภูสอดเงิน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
15 สพม.มหาสารคาม 410601 : เชียงยืนพิทยาคม เทพประทานพร  ขาววิเศษ ครู
16 สพม.มหาสารคาม 410602 : กู่ทองพิทยาคม เสมา  ชื่นพิบูลย์ ครู
17 สพม.มหาสารคาม 410631 : กุดรังประชาสรรค์ วัลบรรจุ  ปักการะสัย ครูผู้ช่วย
18 สพม.มหาสารคาม 410632 : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ พิกุลสินธ์  ภาณวัตร ครู
19 สพม.มหาสารคาม 410632 : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปัญญดา  ปุยเปีย ครู
20 สพม.มหาสารคาม 410632 : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มลรภภรณ์  บุญตรา ครูผู้ช่วย
21 สพม.มหาสารคาม 410634 : ชื่นชมพิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย  ใจสุข ครู
22 สพม.มหาสารคาม 410634 : ชื่นชมพิทยาคาร ชัดสกร  พิกุลทอง ผู้อำนวยการ
23 สพม.มหาสารคาม 410604 : บรบือ ศิโรมณี  วรรณปะเก ครู
24 สพม.มหาสารคาม 410607 : โนนแดงวิทยาคม สุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ ครู
25 สพม.มหาสารคาม 410609 : ยางวิทยาคม กนกพร  บางศิริ ครูอัตราจ้าง
26 สพม.มหาสารคาม 410610 : โนนราษีวิทยา ศิริวรรณ  จากรัมย์ ครู
27 สพม.มหาสารคาม 410605 : บรบือวิทยาคาร บรรลุ  สุขุนา ครู
28 สพม.มหาสารคาม 410612 : นาเชือกพิทยาสรรค์ ศตวรรษ  สัตถาผล ครู
29 สพม.มหาสารคาม 410615 : พยัคฆภูมิวิทยาคาร นายนิยม  ปะสาวะนัง ครู
30 สพม.มหาสารคาม 410618 : วาปีปทุม ละอองดาว  แพงคำแสน ครู
31 สพม.มหาสารคาม 410618 : วาปีปทุม สุภาศินีย์  เรืองบุญ ครู
32 สพม.มหาสารคาม 410621 : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สายใจ  ปินะกาพัง ครู
33 สพม.มหาสารคาม 410621 : ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มยุรี  เทพถิล ชำนาญการ
34 สพม.มหาสารคาม 410623 : ประชาพัฒนา สุมาลย์  ภวภูตานนท์ ครู
35 สพม.มหาสารคาม 410623 : ประชาพัฒนา เสียงขิม  อุ่นพิกุล ครู
36 สพม.มหาสารคาม 410626 : นาดูนประชาสรรพ์ ฐานิดา  สอนหนูน้อย ครู
37 สพม.มหาสารคาม 410627 : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ วิจิตราภรณ์  กมลเลิศ ครู
38 สพม.มหาสารคาม 410629 : นาภูพิทยาคม นายเสกสรรค์  ไชยสุวรรณ พนักงานราชการ
39 สพม.มหาสารคาม 410630 : มัธยมยางสีสุราช กีรติกาญจน์  โพธิหล้า ครู