รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410049 : บ้านเกิ้ง นางสาวพนิดา  ทิพเหลือง ธุรการโรงเรียน
2 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410049 : บ้านเกิ้ง นายจิตติพงษ์  อุทาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410051 : บ้านท่าปะทายโนนตูม นางดวงใจ  อุตรินทร์ ครู
4 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410051 : บ้านท่าปะทายโนนตูม ฤติมา  เรืองสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410055 : บ้านโขงกุดหวาย นายเมธี  ฟ้าลี ผู้อำนวยการ
6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410055 : บ้านโขงกุดหวาย พัสตราพร  ตาลโยธา ธุรการ
7 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410008 : ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ นายดลรวี  สุขศรีตรี ครู
8 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410009 : วันครู 2502 เรณู  สัมมัตถะ ครู
9 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410010 : บ้านดอนตูมดอนโด ละมุล  เสือขำ ครู
10 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410010 : บ้านดอนตูมดอนโด สุรภพ  พุ่มเข็ม ธุรการอัตตราจ้าง
11 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410011 : บ้านเม่นใหญ่ เสาวลักษณ์  บุตะกะ ธุรการ
12 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410012 : บ้านหนองใหญ่ รุ่งวราภรณ์  สารเนตร ครูธุรการ
13 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410012 : บ้านหนองใหญ่ พันธ์ณรงค์  สมสายฝน ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410031 : บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) นายประมวล  ไชยเลิศ ครูธุรการ
15 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410031 : บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) นายสนั่น  สมบูรณ์ ครู
16 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410032 : บ้านหันเชียงเหียน นางทิพากร  ปาปะโข ธุรการโรงเรียน
17 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410033 : บ้านเอียด วรัญญา  มาตรา ธุรการ
18 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410035 : บ้านติ้วสันติสุข นันทวัลย์  พิพัฒนวงษ์ ธุรการ
19 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410034 : บ้านหนองตื่น นางสาวพรสวรรค์  ลาภขจร ธุรการโรงเรียน
20 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410036 : บ้านหมี่เหล่าน้อย นายประจิต  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410038 : บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว นายธนกร  วุฒิพันธ์ ครู
22 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410039 : บ้านดอนดู่ ณัฐฎา  ต่างนุจา ธุรการ
23 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410019 : บ้านสมศรี นิตติยา  จะโนรัตน์ ธุรการโรงเรียน
24 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410021 : บ้านหนองโจดสวนมอน สาระวิน  วังมฤค ครู
25 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410022 : บ้านหัวช้างหนองแสง นางสาวรสรินทร์  สนิทลุน ครูอัตราจ้าง
26 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410015 : บ้านโคกก่อ ชญาดา  โคราช ครูธุรการ
27 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410015 : บ้านโคกก่อ นางสาววรารัตน์  ธงชัย ครูธุรการ
28 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410017 : บ้านภูดิน นางบพิตร  แก้วสียา ครู
29 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410018 : บ้านหนองหิน นายอุทิศ  คงแสนคำ ครู
30 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410024 : บ้านดอนหว่านหัวหนอง นายจักราทิตย์  แดงงาม ครู
31 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410025 : บ้านหนองหล่ม ฤดี  บุตชา ครู
32 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410027 : บ้านเหล่าหนาด จักรพงศ์  วรสาร ธุรการ
33 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410013 : หลักเมืองมหาสารคาม วันดี   สมนึกในธรรม ครู
34 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410014 : อนุบาลมหาสารคาม ศรัณย์วุฒิ  วีระกิตตินันทน์ ครู
35 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410041 : บ้านท่าตูมดอนเรือ นางสาวประกาย  หารพรม ธุรการโรงเรียน
36 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410042 : บ้านหนองข่าหนองคูโปโล เพ็ญภักดิ์  ศรีพลลา ครู
37 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410043 : บ้านหนองโดนอ้อยช้าง ชาคริต  แย้มศรีสุข ครูธุรการ
38 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410007 : บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) ปฏิญญา  จรนามล ครู
39 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410007 : บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) ศศิธร  เทียกมา ธุรการโรงเรียน
40 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410005 : บ้านหนองกุงเต่า นางสมจิต   ภูวนารถ ครู
41 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410006 : บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ วัชราภรณ์  ดอนกวนเจ้า ธุรการโรงเรียน
42 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410001 : บ้านท่าสองคอน นางสาวพีชยา  พาณิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410001 : บ้านท่าสองคอน วินัย  ดวงภูเมฆ เจ้าหน้าที่
44 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410002 : บ้านดงเค็งดอนหัน จีรนะ  ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410002 : บ้านดงเค็งดอนหัน วัชรพงษ์  พลอินทร์ ธุรการ
46 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410003 : บ้านหนองเขื่อนช้าง นาฎอนงค์  โคตรักษา ธุรการ
47 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410004 : บ้านหินลาด นางวรินทร์ทิพย์  กุณาพัฒน์ ครูธุรการ
48 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410004 : บ้านหินลาด นางวัชราภรณ์  มนตรี ครู
49 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410028 : บ้านหนองค้อสวนอ้อย สุดารัตน์  แสนเสนา ธุรการโรงเรียน
50 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410029 : บ้านหนองบัวโนนมี้ วิรงรอง  ประยงค์ ธุรการโรงเรียน
51 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410030 : บ้านหนองคูณน้ำจั้น รัติยาภรณ์  เกตุมาลา ครู
52 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410026 : บ้านโคกบัวค้อ นางปราณิสา  ภูปางกลุ่ม ธุรการโรงเรียน
53 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410050 : ชุมชนบ้านลาด ปิยะดา  สุดกันหา ธุรการ
54 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410056 : บ้านกุดซุย นางสาวนิตยา  สีดำ ครูผู้ช่วย
55 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410057 : บ้านเลิงบ่อ ขันทอง  โสภาคะยัง ครู
56 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410057 : บ้านเลิงบ่อ กุสุมาลย์  ดวงพิทักษ์ ครูธุรการ
57 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410048 : บ้านหนองหวาย นิตยา  คันตะลี ธุรการ
58 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410048 : บ้านหนองหวาย ยุพา  มาสังข์ ครู
59 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410052 : บ้านวังไผ่ป่าจั่น จุฑามาศ  ีภาษีภักดี ธุรการโรงเรียน
60 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410052 : บ้านวังไผ่ป่าจั่น ปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุล ครู
61 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410053 : บ้านม่วงโพธิ์ศรี นางสุภาพ  วาทหงษ์ ครู
62 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410054 : บ้านบุ่งคล้าท่างาม ทินกร  ดรมิ่งคุณ ธุรการ
63 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410054 : บ้านบุ่งคล้าท่างาม สุรางค์รัตน์  ยมศรีเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410066 : บ้านร่วมใจ 1 เสาวลักษณ์  ศรีโนนคำ ลูกจ้างชั่วคราว
65 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410058 : บ้านหนองแวง ปาจรีย์  คันธา ธุรการ
66 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410059 : บ้านดงน้อย นางประชุมพร  คำวิแสง ครู
67 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410061 : บ้านหนองโพด ทิพวรรณ  พิมพ์ศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน
68 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410063 : บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด ศุภลักษณ์  อุทาหงษ์ ธุรการโรงเรียน
69 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410023 : บ้านนานกเขียน กชกร  นนยะโส ครูอัตราจ้าง
70 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410023 : บ้านนานกเขียน ศิริพร  คำสิงห์ ธุรการ
71 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 : บ้านกุดแคน นายปัญญา  ซ้ายยศ ครู
72 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410016 : บ้านหนองโนอีดำ ตรีทิพพา  แก้วหานาม ครูผู้ช่วย
73 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410064 : บ้านหนองคู นางสาวมาริสา  เวียงปฏิ ธุรการโรงเรียน
74 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410064 : บ้านหนองคู อมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร ครู
75 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410065 : บ้านโคกศรี สุทธิรักษ์  คำรินทร์ ธุรการ
76 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410065 : บ้านโคกศรี อุทัยทิศ  เสนานิคม ครู
77 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410060 : บ้านหนองปลิง นายเสน  ธนบุรี ครู
78 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410062 : บ้านจำนัก สุวนันท์  แก้วอาสา ธุรการโรงเรียน
79 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410045 : บ้านนาแพงดอนไฮ นางพรรณทิวา  ทองใบ ครูชำนาญการ
80 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410046 : บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ รัชฎาภรณ์  กองเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410044 : บ้านโดท่างาม นางอรุณกร  จันทรงกุล ครู
82 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410499 : อนุบาลแกดำ นายวีรศักดิ์  พลขันธ์ ธุรการโรงเรียน
83 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410500 : บ้านเหล่าจั่นนาภู นางสาวอุไรวัลย์  แก้ววังวร ธุรการ
84 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410501 : บ้านหนองเจริญ จิราภรณ์  สุหา ธุรการโรงเรียน
85 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410501 : บ้านหนองเจริญ อุษา  อุพลเถียร ครู
86 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410505 : บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี กิตติณ์พณ  ทุงฤทธิ์ ครูชำนาญการ
87 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410505 : บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี ธัชกร  หีบแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410512 : ชุมชนบ้านหมากค่า นายอุดม  จันปัญญา ครู
89 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410515 : บ้านโสกแดง วิชญ์พล   กุมผัน ครู
90 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410516 : บ้านโนนศรีภิบาล สุกานดา  อาสาภา ครู
91 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410518 : บ้านโคกลิ่น หทัยกาญจน์  ไปนา ธุรการโรงเรียน
92 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410509 : บ้านเสือกินวัวโคกน้อย นางเพ็ญแข  ศิริสุทธิ์ ธุรการโรงเรียน
93 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410506 : ชุมชนมิตรภาพ นางสาววิวัฒนา  พลลาภ ธุรการโรงเรียน
94 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410507 : บ้านป่าข่างโนนลาน ปนัดดา  แสนยันต์ ครูผู้ช่วย
95 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410507 : บ้านป่าข่างโนนลาน สุพัตรา  มาตรา ธุรการโรงเรียน
96 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410508 : บ้านหนองขุ่น กาญจนา  ชะนะบุญ ครู
97 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410502 : บ้านหนองบัว นางสาวปวีณา  แก้วอาจ ครู
98 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410503 : บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม อารุณี  ทุงฤทธิ์ ครู
99 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410504 : บ้านขอนแก่นตะคุ นางสาววนิดา  คำมุลนา ธุรการโรงเรียน
100 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410510 : บ้านวังแสง สว่างจิตร  ทัศคร ครู
101 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410511 : บ้านโคกกลาง นางนันทิยา  นามเต ธุรการโรงเรียน
102 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410511 : บ้านโคกกลาง นายพิรุฬ  วรรณขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410513 : บ้านโพนสวาง ชญาดา  นิลรักษา ครูผู้ช่วยวิทยาศาสตร์
104 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410513 : บ้านโพนสวาง ชญานภัส  อินอุ่นโชติ ธุรการโรงเรียน
105 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410514 : บ้านโพนละออม อรพิน  เกตุทิพย์ ธุรการ
106 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410517 : บ้านโคกไร่ จันทร์ทิพย์  เรืองศักดิ์ ธุรการ
107 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410079 : บ้านน้ำใสม่วงวิทยา อุบลรัตน์  ศรีปัดถา ครู
108 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410080 : บ้านลิ้นฟ้า กนกวรรณ   นามพุทธา ครูธุรการ
109 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410081 : บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา สยาม  สุขสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410083 : บ้านไส้จ่อ จารุวัฒน์  วงศิลา ครู
111 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410090 : บ้านขามเฒ่า จุฑามณี  วีระกิตตินันทน์ ครู
112 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410090 : บ้านขามเฒ่า นายอรรคสิน  เนื่องสิทธะ ธุรการ
113 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410077 : บ้านยางสามัคคี สุดาภรณ์  เทพเสนา ธุรการ
114 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410091 : บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา จิรนันท์  รัตน์อนันต์ ธุรการ
115 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410093 : บ้านปอแดง รุจน์จิรา  รัชธานี ครูธุรการ
116 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410098 : บ้านดอนหน่อง เยาวลักษณ์  นาทันใจ ธุรการ
117 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410099 : ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน เอ็มประภา  โคจันดี ูุธุรการโรงเรียน
118 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410100 : บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) นางศิริกมล  นนทะภา ครู
119 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410101 : บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ตันหยง  เนื่องทะบาล ธุรการ
120 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410103 : บ้านดอนนาห้วยชัน ดวงเดือน  ปาปะเถ ครูธุรการ
121 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410104 : บ้านเขวาใหญ่ สุรินญา  โคตรวงค์ ธุรการ
122 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410105 : บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว นันทิยา  อันทะคำภู ธุรการโรงเรียน
123 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410106 : บ้านเชือกคุยเพ็ก ทวีทรัพย์  ยศเฮือง ครูธุรการ
124 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410107 : บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี กุสุมา  วิสัย ธุรการ
125 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410107 : บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี ธวัช  ไชยพร ครู
126 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 : บ้านโพธิ์เงิน ธนดล  พลเรือง ธุรการ
127 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410109 : บ้านส้มโฮง นางปิยวรรณ  ปาโส ครู
128 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410092 : บ้านดอนดู่ ณัฎฐณิชา  วงศ์บุตร ธุรการ
129 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410092 : บ้านดอนดู่ พัสกร  เชิดพานิชย์ ครู
130 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410076 : บ้านคันธาร์ จุลจิรา  ศรีจำนงค์ ครู
131 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410102 : บ้านโพนงาม นางพัชราภรณ์  ขันศรีมนต์ ครู
132 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410075 : บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง ธัญยธรณ์  ภูกระจาบ ธุรการ
133 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410067 : อนุบาลกันทรวิชัย พรสุดา  พรสุดา ศรีประไหม ครูธุรการ
134 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410068 : บ้านคอกม้า นางสุธาทิพย์  ภิรมย์รักษ์ ครู
135 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410096 : โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ วิชญาดา  แก้วสวนจิก ธุรการ
136 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410097 : บ้านใคร่นุ่น กฤตยา  พรหมสุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410097 : บ้านใคร่นุ่น แพรวพิไล  ใจกว้าง ธุรการ
138 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410094 : บ้านท่าขอนยาง นายชุมพล  วันหลาบคำ ธุรการโรงเรียน
139 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410095 : บ้านหัวขัว สุดใจ  แซ่เอี้ย ครู
140 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410095 : บ้านหัวขัว อาธิมา  สุขาภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
141 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410111 : บ้านนาสีนวน นางสาววัลลภา  กานุมาร ธุรการ
142 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410112 : บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี นางสาวศศิกานต์  ชัยลิ้นฟ้า ครูธุรการ
143 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410113 : บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี นายวรพจน์  ใหม่คามิ ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
144 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410115 : บ้านตำแยหนองคู นางสาวศิริพร  สระมูล ธุรการ
145 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410110 : บ้านแสนสุข นายสารคาม  รัชโพธิ์ ครู
146 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410116 : บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด วีระชัย  กานุมาร ธุรการ
147 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410117 : บ้านทัน นางมณีจันทร์  ตันลา ครู
148 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410089 : บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง นางสวรรค์  เหล่าสะพาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410082 : ชุมชนบ้านมะค่า นางสาวนริศรา  เขียวขำ ครูธุรการโรงเรียน
150 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410084 : บ้านไผ่น้ำเที่ยง นางชุติกาญจน์   แก้วสุระ ครูธุรการ
151 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410085 : บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สำเนียง  วิชัยภูมิ ผูอำนวยการโรงเรียน
152 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410085 : บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า อุรัษญา  พันธ์โพธิ์คา ธุรการโรงเรียน
153 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410086 : บ้านเปลือยน้ำสามัคคี ศิริลักษณ์   อันสา ธุรการโรงเรียน
154 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410088 : บ้านโขงใหญ่ สุภาภรณ์  แก้วผล ครูธุรการ
155 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410073 : บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ รสสุคนธ์  แสนพันธ์ ครูธุรการ
156 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410071 : บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก พิพัฒนพงษ์   เหล่าชัย ธุรการโรงเรียน
157 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410072 : บ้านนาดีศรีสุข สุจิตรา  เที่ยงธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410069 : บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์ ครู
159 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410070 : ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม อุทิตย์  สมภูมิ ครู
160 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410330 : บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ เปรมสิณี  ช่างยา ครู
161 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410330 : บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ ศิริณัญฑ์  หาชื่น ธุรการโรงเรียน
162 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410331 : บ้านสองห้องฮ่องน้อย นางสาวศุภัทรา  อยู่ลือ ครู
163 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410332 : บ้านเหล่ายาว นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี ครูธุรการ
164 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410333 : โรงเรียนบ้านเป้า ทิพวัลย์  ภารา ครู
165 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410333 : โรงเรียนบ้านเป้า รัชนีกร  ครองยุติ ธุรการ
166 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410334 : โรงเรียนบ้านแดงน้อย จารุณี   วงชารี ครู
167 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410334 : โรงเรียนบ้านแดงน้อย อัจฉราพรรณ  ทองนาค ธุรการ
168 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410329 : บ้านฮ่องไผ่ นางสาวกนิษฐา  หลอดท้าว ธุรการ
169 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410336 : บ้านหนองขามแสบง ภรดา  ทิพย์โกมล ธุรการโรงเรียน
170 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410335 : บ้านดอนงัว กนกลักษณ์  มอญขาม ธุรการโรงเรียน
171 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410335 : บ้านดอนงัว ชาตรี  ลามะให ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410366 : บ้านเหล่าตามาอุดมชัย นางนงนภัส  แน่นอุดร ครู
173 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410367 : บ้านโคกกุง นางสาววาสนา  อบมาสุ่ย ครู
174 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410368 : บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง นางสาวนงลักษณ์  ขันแข็ง ธุรการโรงเรียน
175 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410368 : บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง ปนิดา   บุราณรมย์ ครู
176 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410369 : บ้านป่ากุงหนานาเจริญ นายวรวงศ์  มั่นหมาย ครู
177 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410370 : บ้านศาลา นางสาวรัฐติกาล  แสนวันดี ครูธุรการ
178 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410371 : บ้านโนนทองโนนสะอาด ศราวรรณ  นาถเหนือ ครู
179 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410372 : บ้านดอนพยอม สุพรรษา  หนูตอ ธุรการโรงเรียน
180 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410356 : บ้านโนนแดงมะขามหวาน สุภัคภรณ์  เทียงปา ธุรการโรงเรียน
181 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410357 : บ้านหัวหนอง อัครธิดา   ยิ้ทสุข ครู
182 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410339 : บ้านหัวขัว นางสุจิตร  โตน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
183 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410340 : บ้านห้วยทราย นางสาวจุฬารัตน์  พิเมย ครูธุรการ
184 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410341 : บ้านหนองบัวโนนสว่าง สิทธินัย  ช่างยา ธุรการโรงเรียน
185 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410342 : บ้านโนนสวรรค์ นายธีระวัฒน์  แก้วพิลา ครู
186 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410343 : บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สุภาวรรณ  นามลิวัน ครู
187 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410344 : บ้านแก่นเท่า นางสาวสุนิสา  อาร้อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410337 : บ้านโนนราษีฝางวิทยา นายศราวุธ  กางสำโรง ครูชำนาญการ
189 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410338 : บ้านเหล่าผักหวาน บุบผา  เอื้อศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410338 : บ้านเหล่าผักหวาน ศุภจินดา  ปะละทัง ธุรการโรงเรียน
191 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410307 : บ้านบรบือ จารุณี  พลพิมพ์ ครู
192 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410307 : บ้านบรบือ วารุณี   ทวีพันธ์ ครู
193 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410308 : อนุบาลบรบือ รังสรรค์  ปริวันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410309 : บ้านโคกกลาง นางสาวจุฬาลักษณ์   นามบุดดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410309 : บ้านโคกกลาง นายธนวัฒน์   โคตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
196 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410310 : วัดนาดีวราราม กิ่งกาญจน์  เสติ ธุรการโรงเรียน
197 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410314 : บ้านโคกล่าม ภูวดล  กุลอุปฮาด ครูธุรการ
198 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410328 : บ้านเหล่าโง้ง อาริยา  สมอดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410315 : บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) นายสันติ  หัดที ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410315 : บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) นางสาวหนึ่งฤทัย  เนื่องไชยยศ เจ้าหน้าที๋ธุรการโรงเรียน
201 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410317 : บ้านหนองหว้าโนนทอง นางจรรยา  ศิริบำรุง ครู
202 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410319 : บ้านเก่าใหม่ สุพัตรา  ภูดวงดาษ ครู
203 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410320 : บ้านหนองหญ้าปล้อง เพียรนภา  แก้วหานาม ครู
204 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410322 : ชุมชนบ้านดงเค็ง นายสมบูรณ์  พรมบุญเรือง ครู
205 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410361 : บ้านบัวมาศ ชนกนันท์  ช่างหล่อ ธุรการ
206 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410361 : บ้านบัวมาศ บุดดี  ช่างหล่อ ครูชำนาญการพิเศษ
207 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410364 : บ้านหนองแวง-หนองตุ นวพร  จักรนารายณ์ ครุ
208 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410363 : บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) นางสมหมาย  ชุบสุวรรณ ครู
209 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410362 : บ้านบกพร้าว ภัทรา  ยาย่อ ครู
210 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410365 : บ้านแดง นางสาวเบญจมาศ  วรรณปะเข ครู
211 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410345 : บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) วราภรณ์  วังคะวิง ครูผู้ช่วย
212 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410347 : บ้านดอนก่อ วราภรณ์  เชิดชิด ครู
213 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410347 : บ้านดอนก่อ จินตนา  สุนทรวัฒน์ ครู
214 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410348 : บ้านโนนเกษตร นางสาวเสาวลักษณ์  พรดอนก่อ ครูอัตราจ้าง
215 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410348 : บ้านโนนเกษตร นางสุนิตย์  สัจจา ครู
216 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410349 : บ้านโนนสำราญ นายสุขสันต์  ศรีเกิน ครู
217 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410350 : บ้านวังไฮวังทอง นางมลฤดี  พอสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
218 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410350 : บ้านวังไฮวังทอง นางไพฑูรรัตน์  ทองคำ ครู
219 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410351 : บ้านโนนทอง นางสาวสุวรรณา  วงช่างเงิน ครู
220 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410346 : บ้านวังปลาโด พิชญาพร  มุลนี ธุรการ
221 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410321 : บ้านเปลือยหนองตูบ นางกัลยา  ปัสสาโก ครู
222 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410321 : บ้านเปลือยหนองตูบ นางสาวอรชา  ดวงกางใต้ ธุรการ
223 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410318 : บ้านโคกกลาง นายทนง  สิงห์สุขุม ครูไอซีที
224 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410316 : บ้านหนองโก นางสาวมาณิกา  ศิริพรรณ ครูธุรการโรงเรียน
225 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410352 : บ้านหนองคูขาด กฤศ  คลังใหญ่ ครู
226 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410352 : บ้านหนองคูขาด นางสาวจริวรรณ   ลครพล ครู
227 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410353 : บ้านฝายป่าบัว นางสาวรพีพรรณ  ทวยภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
228 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410354 : บ้านโสกภารา เอกพจน์  พันธ์สอาด ธุรการ
229 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410354 : บ้านโสกภารา นางสาวศุภมาส  พงษ์เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
230 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410355 : บ้านไพรวัลย์ปอแดง นางนุชราวรรณ  พลชุมแสง ธุรการ
231 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410323 : บ้านหนองจิก นายกษิดินท์  รินทะรึก ธุรการโรงเรียน
232 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410324 : บ้านดอนบม ธัญญารัตน์  ลาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
233 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410325 : บ้านหนองแก พิชญานันท์  กุลากุล ครูธุรการ
234 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410326 : บ้านซองแมว สุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์ ครู
235 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410327 : บ้านหัวนา จิรดา  อรรคประทุม ครูธุรการ
236 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410327 : บ้านหัวนา ปฐมาภรณ์  ปะการะโพธิ์ ครู
237 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410358 : บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง ภาณุพงศ์ พิมพ์โพธิ์  พิมพ์โพธิ์ ครู
238 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410358 : บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง จินตนา   นาหนองขาม ธุรการ
239 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410359 : บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า ดวงใจ  อาระหัง ครู
240 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410360 : บ้านดงมัน นางสาวสุภาวดี  จันทร์ดิษฐ์ ครู
241 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410313 : บ้านหนองโดนหอกลอง นางสุภาพร  รักกุศล ครู
242 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410311 : บ้านพงโพด นางสาวอนุสรา   ชูวิชัย ธุรการโรงเรียน
243 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410311 : บ้านพงโพด นายสุนทร  แห่กาฬสินธุ์ ธุรการโรงเรียน
244 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410312 : บ้านหนองสิม อนุธิดา  พักละ ลูกจ้างชั่วคราว