รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410253 : บ้านห้วยหลาว ทองใส  หมื่นศรี ครู
2 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410254 : บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) นเรศ  บุญไชย ครู
3 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410255 : บ้านหนองบัวแดง สุพจน์  โสภา ครู
4 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410256 : บ้านหนองแสง ดวงฤดี  เทียงคาม ครู
5 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410231 : บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) Buree  Papatung ครู
6 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410232 : บ้านหัวช้าง ปนัดดา  ธนกิจโสภณ ครู
7 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410233 : บ้านห้วยทราย สมควร  สมศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410233 : บ้านห้วยทราย จักรพงษ์  สร้อยมาลัย ครูผู้ช่วย
9 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410243 : บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) บรรจบ  เตชะแก้ว ครูผู้สอน
10 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410246 : บ้านปอพานหนองโน มนัสนันท์  ปะสาวะเท ครู
11 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410247 : บ้านหนองสระ ณัฐญดา   เวฬุวันใน ครู
12 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410248 : บ้านเหล่าค้อ สังวาล  เทียงธรรม ครู
13 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410249 : บ้านโนนแร่ prakob  tuysimma ครู
14 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410249 : บ้านโนนแร่ นางจรรยา   สัตนาโค ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410269 : บ้านปลาขาว นางชนิดา  น้อยตาแสง ครู
16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410272 : บ้านตำแยโนนยาง นายทวีวัฒน์  แก้วหานาท ครู
17 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410273 : บ้านป่าตองหนองงู ปริวรรต  น้อยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410236 : บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ นางกฤษณา  ประสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410237 : บ้านโคกมนโนนทอง นายปิยะวัฒน์  คองสี ครู
20 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410263 : บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย นางสุภัทราแพไธสง  ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการ
21 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410264 : บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สุพรรณ์  ทองจำปา ครู
22 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410265 : บ้านโพนทราย ศักดา  ทบด้าน ครู
23 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410267 : บ้านเหล่ากว้าง สมัย  สุปัด ธุรการ
24 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410261 : ชุมชนบ้านสำโรง รุ่งฤทัย  พรดอนก่อ ครู
25 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410262 : บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นางประนอม  วรรณพงษ์ ครู
26 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410235 : บ้านป่าแดง นางสาวศิริรัตน์  คำสมบัติ ครู
27 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410244 : บ้านอีโต้ เอกชัย  ภูพลผัน ครู
28 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410245 : บ้านหนองแดง นางเครือวัลย์   รัตนจันทร์ ครู
29 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410234 : หนองกุงวิทยา ยุพาลักษณ์  ใจถวิล ครู
30 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410234 : หนองกุงวิทยา นางสาวรัชฎา  สายไพสงค์ ครู
31 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410266 : บ้านวังหินโนนสว่าง อลิษา  จุลศรี ครูผู้ช่วย
32 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410250 : บ้านหนองแดงสหมิตร ณัฐพล  จันทร์พล ครู
33 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410251 : บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นางเปรมฤดี  โคตรทองหลาง ผู้อำนวยการ
34 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410252 : บ้านเก่าใหญโนนสะอาด วิสุดา  มีดวง ครู
35 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410268 : บ้านหนองโพธิ์ กฤษณา  สิริเธียรธัญ ครู
36 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410270 : บ้านคึมบง สุพัฒน์  สุทธิสา ครู
37 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410271 : บ้านหนองบึง nittaya  Knannarin ครู
38 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410242 : บ้านกุดน้ำใส นฤบล  ธรรมพล ครู
39 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410238 : บ้านหนองเม็ก วิริยุท  ปุราชะกา ครู
40 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410238 : บ้านหนองเม็ก วิภาดา  วาปีสา ครู ชำนาญการ
41 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410239 : บ้านหมากหม้อโนนเกษตร ปัญญา  มาลาม ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
42 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410239 : บ้านหมากหม้อโนนเกษตร นางสาวนฤมล   ฝ่ายพลแสน ครู
43 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410240 : ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน นางสาวศศิธร  ปะนัดโส ครู
44 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410241 : บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มณีรัตน์  พนาดร ครู
45 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410258 : บ้านหนองปอ ภีระพร  ตะโคตร ครู
46 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410259 : บ้านตลาดม่วง นางสาวสุพัฒตรา  ร่มโพธิ์ ครูผู้ช่วย
47 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410274 : บ้านนางเลิ้งโคกล่าม นางสาวศศิธร  ปุยสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
48 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410274 : บ้านนางเลิ้งโคกล่าม อุทร  ซุ้ยไกร ครู
49 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410275 : บ้านหัวสระ นันทพัทธ์  นาคเสน ครู
50 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410380 : บ้านหัวหมู นายไพรวัลย์  พรมพิมล ธุรการโรงเรียน
51 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410396 : บ้านหนองสนมดอนติ้ว สามารถ  อุทปา ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410412 : บ้านหนองผือ นางประภาศรี  สีทาสี ครู
53 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410391 : ชุมชนนาสีนวล เฉลิมพล  อำรุงแคว้น ครู
54 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410392 : บ้านเหล่าน้อย พรพรรณ  บุตรรัตน์ ครู
55 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410392 : บ้านเหล่าน้อย ชนากานต์  ทรงกรด ครู
56 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410394 : บ้านเตาบ่า นางสาวณัฎฐพัชร  นามทัศน์ ครู
57 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410395 : บ้านน้ำสร้างหนองบะ นางสาวแคทลียา  กลั่นสุข ธุรการโรงเรียน
58 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410373 : อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย penpatcha  phathoommung ครู
59 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410376 : บ้านหนองห้าง นายบุญร่วม  บุตรทา ครู
60 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410378 : บ้านดง วาด  พายุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง
61 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410378 : บ้านดง พราวภะงา  สุนาอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410393 : บ้านเขวาทุ่ง สุวรรณา  เทพนนท์กลาง ครู
63 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410393 : บ้านเขวาทุ่ง นฤบล  บุญส่งตระกูล ธุรการ
64 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410390 : บ้านมะชมโนนสง่า Yupaporn  Yothachan ครู
65 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410389 : บ้านดงบากหนองตาเต็น นายสุพรรณ  หลาวเงิน ครู
66 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410424 : บ้านหารฮี ชินนกร  ประจิมนอก ครู
67 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410425 : บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เพ็ญศิริ  ภูกาเมฆ ครู
68 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410425 : บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ นายสุระชัย  ภูกาเมฆ ครู
69 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410426 : บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา นางสาวสุวรรณา  แตงกวารัมย์ ครู
70 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410420 : บ้านแก่นท้าว นิภาพร  ซารีดี ครูผู้ช่วย
71 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410421 : บ้านเม็กดำ นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์ ครู
72 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410422 : บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) นางสาววันเพ็ญ  ตาปราบ ครู
73 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410423 : บ้านตาลอก Nattakan  Buppha ครู
74 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410399 : บ้านเมืองเตา วราภรณ์  จรรยา ครู
75 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410399 : บ้านเมืองเตา นายประสงค์  สีทอนสุด ครู
76 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410400 : บ้านหนองฮี นายสุชาติ   ศรีชาดา ครู
77 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410401 : บ้านโนนบ่อ นางณัชชาพร   จักรแก้ว ธุรการโรงเรียน
78 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410402 : โนนจานวิทยา Laddawan  Nenaka ครู
79 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410377 : บ้านหนองกกหนองยาว นางอุดมพร  พลภูงา ครู
80 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410375 : บ้านเมืองเสือ อุไรพร  ชนะพันธ์ ครู
81 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410374 : บ้านหนองแคน นางวันเพ็ญ    บางวิเศษ ครู
82 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410374 : บ้านหนองแคน พิชญาภา   ประทุมมัง ธุรการโรงเรียน
83 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410403 : บ้านทัพป่าจิก ธนาภา  ปาปะเถ ครูผู้ช่วย
84 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410404 : บ้านค่ายนุ่นโนนแคน นางสาวจตุพร  พรมคำบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410404 : บ้านค่ายนุ่นโนนแคน นายประณต  เผือกสีสุก พนักงานราชการ
86 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410385 : บ้านดงเย็น ไสว  พุทธิเสน ครู
87 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410405 : บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ศรัญญา  สตานิคม ครู
88 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410405 : บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา พูลศักดิ์  มอญดี ครูผู้ช่วย
89 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410383 : บ้านสระบาก นางสาววันดี  บุตรอุดร ครู
90 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410384 : บ้านสระแคน จิรกาญจน์  แพงวงษ์ ครู
91 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410379 : พยัคฆภูมิพิสัย นัทฎิยา  สุวรรณกูฎ ครูอัตราจ้าง
92 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410413 : บ้านหนองแก นางสาวเอื้อมพร  เณนาคะ ธุรการโรงเรียน
93 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410414 : บ้านมะโบ่ วิลาวัลย์  จันทะดวง พนักงานราชการ
94 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410414 : บ้านมะโบ่ สุภาพร  การบรรจง ครู
95 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410381 : บ้านจอมพะลาน สมยศ  ช่อรักษ์ ครู
96 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410382 : บ้านหนองระเวียง ปรียาพัชร  หงษ์ษา ครู
97 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410406 : บ้านโนนแคน รุ่งรัตนา  อัยแก้ว ครู
98 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410407 : บ้านดอนหมี นางวันวิสาข์  ซามัชฌิมา ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410408 : บ้านหนองจานบุลาน หทัยกาญจน์  จำปาทุม ครู
100 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410409 : บ้านนาค่าย นางอำนวย  ตังศุภศิริ ครู
101 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410410 : บ้านขี้เหล็ก บุญเลิศ  รินทะ ครู
102 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410411 : บ้านโคกสะอาด นายทวีศิลป์  บางวิเศษ ครู
103 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410415 : บ้านหนองนาใน นางอภิญญา  เจนการ ครู
104 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410416 : บ้านดงหัวช้าง อังกูร  สอนบุญชู ครู
105 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410417 : บ้านหนองบัวกาเหรียญ นางสาววรรณเพ็ญ  แดงสีบัว ครู
106 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410417 : บ้านหนองบัวกาเหรียญ นางปิยวรรณ  สิงห์ชุม ครู
107 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410418 : บ้านขามเรียน วาสนา  คำบรรจง ครู
108 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410418 : บ้านขามเรียน สิทธิพร  ชลาชัย พนักงานราชการ
109 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410419 : บ้านหนองหว้าเฒ่า Supak  Sukhampa ครูผู้สอน
110 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410427 : บ้านโคกล่ามวิทยา กชพรรณ  บุตดีจีน ครู
111 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410427 : บ้านโคกล่ามวิทยา ทวีป  ทองปาน ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410386 : บ้านโนนสูงดอนหลี่ นายประจักษ์  ภูมิศรีจันทร์ ครู
113 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410387 : บ้านหนองบัวคูสองห้อง ณภัทร  พลวุธ ครู
114 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410388 : บ้านหนองบัวแก้ว สุพัตรา   ศิริเมืองราช ครู
115 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410397 : บ้านหนองแสงทุ่มยาว นางสาวกฤษณา  บุญเรือง ครู
116 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410398 : บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก ณัฏพินันท์  ศรีบุญเรือง ครู
117 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410398 : บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก นางพรเนรมิต  ชิณราช ครู
118 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410434 : บ้านขามป้อม สุขุม  สิงคาม ครูธุรการ
119 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410447 : บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา เพชรรัตน์   อะมะมูล ครูผู้ช่วย
120 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410448 : บ้านโนนจาน นายประพต  ปะวันนา ครู
121 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410476 : บ้านโนน ศิวารัตน์  ถวิลรักษ์ ครู
122 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410464 : บ้านแคน นายนพราช  โนราช ครู
123 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410465 : บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) นายรตภล  ศรีสังข์ ธุรการโรงเรียน
124 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410466 : บ้านแวงชัยโคกหนองโจด นายไพสณ  โพธิ์วิเศษ ครู
125 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410467 : บ้านโคกใหญ่วิทยา นางรวงทอง  โคตรสมบัติ ครู
126 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410467 : บ้านโคกใหญ่วิทยา Supatta  Lawan ครู
127 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410468 : บ้านเขวาค้อโคกกลาง รุ่งทิวา  หาญสุโพธิ์ ครู
128 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410469 : บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย นายนิวัต  แคนสา ครู
129 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410470 : บ้านดู่ ชาวฤทธิ์  สัจเขต ครู
130 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410470 : บ้านดู่ วนัชพร  แพงวิเศษ 5836
131 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410480 : บ้านโคกสีทองหลาง นางสมใจ  วงษ์หล้า ครู
132 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410481 : บ้านโคกแปะ นายทองทศ  ไลออน ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410473 : บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) นายวัชรินทร์  ศรีโยวงค์ ครู
134 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410474 : บ้านโคกไร่ บัญชา  กล้าหาญ ครู
135 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410475 : บ้านหนองหว้า โชติวัติ   โคตรุฉิน ครูชำนาญการพิเศษ
136 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410471 : ชุมชนบ้านงัวบา ณัฐพงษ์  รามสีดา ครู
137 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410472 : บ้านสระแก้วหนองคู ชญานุช  ดวงดี ครู ธุรการ
138 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410477 : บ้านดงใหญ่ สมหมาย  ประมาคะเต ครู
139 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410478 : บ้านก่อ อาภรณ์  มะปะเข ครู
140 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410479 : บ้านดอนหัน นางสาววิไลจิตร  ดงชะสิงห์ ครู
141 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410490 : บ้านนาข่า นางสาวทรรศน์วรรณ  พันธ์วงศ์ ครู
142 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410490 : บ้านนาข่า นางศุภกาญจน์  ดงจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410490 : บ้านนาข่า นายสำเรียง  เชาระกำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 : บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สมเกีบรติ  ดวงจันรท์โชติ ครู
145 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 : บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นายสมเกียรติ  ปะกิลาภัง ครู
146 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 : บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี รัชนก   นาจรูญ ธุรการ
147 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410492 : บ้านโคกเต่า เวียง  บุญโพธิ์ ธุรการ
148 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410492 : บ้านโคกเต่า นายทวี  หารี ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410493 : บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์ ครู
150 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410494 : บ้านวังจานโนนสำราญ นางสาวสุจิตรา  ภูวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410440 : บ้านตลาดโนนโพธิ์ นิจฉรา  นามเหลา ธุรการ
152 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410441 : บ้านหวาย นางสาวกิ่งดาว  วรรณปะเก ธุรการโรงเรียน
153 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410441 : บ้านหวาย Buaphin  Suramas ครู
154 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410489 : บ้านมะแซวหนองโง้ง พิชญธินันท์   บุญทศ ธุรการ
155 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410495 : บ้านหนองไผ่ นายธนพัต  ปลายขอก ครู
156 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410496 : บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ นายวิชชา  ทุมดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410497 : บ้านเปลือยดอนมันน้ำ ภูธร  ก้านจักร ครู
158 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410498 : บ้านหนองแต้ นายมิตร  สกุลจร ครู
159 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410450 : บ้านประแหย่ง นายวรยุทธ    ศรีประย่า ครู
160 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410451 : บ้านหนองเหล่า นายสมหมาย  แปนเมือง ครู
161 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410454 : บ้านหนองข่า นางสุจิตรา  ศรีจามร ครู
162 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410454 : บ้านหนองข่า นางอุลัย  ม่วงทำ ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410455 : บ้านแก่นเท่า นายยอดเยี่ยม  มะลาศรี ครู
164 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410452 : ราชประชานุเคราะห์ 18 นางสาวปฐมาวดี  ศรีสว่าง ครู
165 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410453 : บ้านตำแย นางอนุธิดา  ลิลากุด ครู
166 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410453 : บ้านตำแย นางสาวอังสุดา  บุตะกะ ครูธุรการ
167 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410449 : บ้านโพธิ์ชัย Boonchan  keawsang ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410456 : บ้านเสือโก้ก รัตนพร  ปองไว้ ครู
169 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410456 : บ้านเสือโก้ก ธารินี  จงอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410457 : บ้านไก่นา โสภา  สาธร เจ้าหน้าที่พัสดุ
171 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410446 : บ้านสนาม อุเทน  ภาคมฤค ธุรการ
172 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410462 : บ้านหนองผือ นายวินิจ  มณี ครู
173 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410462 : บ้านหนองผือ วินิจ  มณี ครู
174 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410463 : บ้านดงน้อย นางสาวอาภรณ์   พลอ่อนสา ครู
175 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410459 : บ้านหนองกุง นางสาวพิรดา  พันธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
176 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410483 : บ้านโนนเขวาหนองแสง สุพัตรา  หลงสอน ครูผู้ช่วย
177 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410431 : ชุมชนบ้านหนองทุ่ม นายธนกฤต  มะธุเสน ครู
178 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410482 : บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา นางสาวจิราพร  ฤทธิยา ธุรการ
179 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410488 : บ้านกระยอมหนองเดิ่น นางจุฑาทิพย์  ปัญจะแก้ว ครู
180 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410484 : ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา นิตยา  มงคลนำ ครู
181 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410485 : ราชประชานุเคราะห์ 17 ณรงค์ชัย   ประเศียรเรือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410486 : บ้านโนนท่อน Sathit  Papakha ครู
183 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410487 : บ้านโสกยาง นางอรสุมา  ยางสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
184 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410487 : บ้านโสกยาง นายไสว  ยางสา ครู
185 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410428 : อนุบาลวาปีปทุม ชุลีจิต  ชมมาก ครู
186 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410429 : เมืองวาปีปทุม นายวรากร  ปะตังทะโล ครู คศ.2
187 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410430 : บ้านหนองคูไชยหนองขาม นางกันทิมา  ปัตตานัง ครู
188 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410432 : บ้านจอกขวาง sompong  Nintarat ครู
189 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410433 : บ้านหัวงัว นายพชรพล  พร้อมสมุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
190 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410458 : บ้านหนองแสน สุจิตรา  นาครัตน์ ครู
191 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410460 : บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ นะภาลัย  ปะวะเสนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
192 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410461 : บ้านกุดนาดีโนนลาน ชัยวัฒนา  ประภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410461 : บ้านกุดนาดีโนนลาน นายวีระศักดิ์  ขันชะพัฒน์ ครู
194 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410461 : บ้านกุดนาดีโนนลาน จารุนันท์  ขันชะพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
195 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410445 : บ้านโคกใหญ่ สายฝน  อัปมะโน ครู
196 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410443 : บ้านนาเลา นายทองเหลือง   ปาปะขำ ครู
197 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410444 : บ้านหนองคูม่วง นางสาวทิพวรรณ  ผดุงรัตน์ พนักงานราชการ
198 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410442 : บ้านหนองไฮ อนันต์  โสภาใฮ ครู
199 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410439 : บ้านหนองบัวกุดอ้อ บัญชา  ปัญโญ ครู
200 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410437 : ราชประชานุเคราะห์ 16 นิพพิชฌน์  ขรรค์ทัพไทย ครู
201 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410437 : ราชประชานุเคราะห์ 16 สวัสดิ์  ปุญยะสาร ครู
202 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410438 : บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง จิระศักดิ์  มะโรงรัตน์ ธุรการโรงเรียน
203 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410435 : บ้านชาดฝางหัวเรือ surasak  buaban ครู
204 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410436 : บ้านหนองแกวิทยา นางโฉมยุพิน  หนองสี ครู
205 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410293 : บ้านยางอิไลดอนก่อ นางนวลจันทร์  พิมพ์สิม ครู
206 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410297 : บ้านสระบัว ธงชัย  ปะระทัง พนักงานธุรการ
207 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410277 : กู่สันตรัตน์ พัฒนเดช  เสตเตมิย์ ครู
208 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410285 : บ้านโคกยาว นายธรรมรักษ์   เพียรอดวงษ์ ครู
209 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410286 : บ้านแดงโพงคำแก้ว นายสามารถ  ประเสริฐโส ครู
210 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410283 : บ้านนาฝาย เอกชัย  นิกรแสน ครู
211 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410283 : บ้านนาฝาย นายอานพ  ปักกาเวสา ครู
212 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410284 : บ้านหนองบัวน้อย พงษ์ศักดิ์   จันทวิมล ครู
213 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410280 : ชุมชนบ้านดงบัง นายวัฒนา  ทองยศ ผู้อำนวยการ
214 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410280 : ชุมชนบ้านดงบัง นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน ครู
215 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410298 : บ้านดงยาง นางสุพรรณี  ปะระตะโก ครู
216 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410299 : บ้านหลุบควันเมืองหงส์ นางสาวรัชฎาวรรณ  ประภูชะเนย์ ธุรการโรงเรียน
217 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410292 : บ้านเครือซูด นายถวิล  ไหวดี ครู
218 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410292 : บ้านเครือซูด ฐิติกร  ปิตโต ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410296 : บ้านหนองผง นางกิ่งากญจน์  ศรีวัชรกุล ครู
220 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410276 : อนุบาลนครจัมปาศรี คุณากร  มะหัด ครู
221 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410279 : บ้านหนองกลางโคก ศิริญญา  เทพแพง ครู
222 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410279 : บ้านหนองกลางโคก นางสาวทวีพร  ยางนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410281 : บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) นายสุรศักดิ์  พาโนมัย ครู
224 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410294 : บ้านหนองจิก ศุภกร  สุวรรณคาม ครู
225 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410304 : บ้านหนองโนทับม้า เกียรติศักดิ์ สิงสีทา  สิงสีทา ธุรการโรงเรียน
226 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410304 : บ้านหนองโนทับม้า นางนวพร  นุนหลักคำ ครู
227 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410305 : บ้านหนองแต้น้อย นายทวง  พรมโชติ ครู
228 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410300 : บ้านโพนทอง นายทองมา  ปัดตาปัดโต ครู
229 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410301 : บ้านร่วมใจ 2 อรัญ  มูลบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
230 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410302 : บ้านเหล่าจั่น จักรกฤษ  นาชัยเพิ่ม ครูผู้ช่วย
231 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410303 : บ้านหนองป้าน นางสาวปิยมาศ  กันทา ธุรการ
232 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410303 : บ้านหนองป้าน นางกรรณิกา  สีลาปัง ครู
233 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410290 : บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน จันทิมา  สุขพนัส เจ้าหน้าที่พัสดุ
234 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410291 : บ้านหนองบัวคู BANJOB  WITHATANANG ครู
235 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410291 : บ้านหนองบัวคู เกษร  ขันธะบูรณ์ ธุรการโรงเรียน
236 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410295 : บ้านโนนเห็ดไค สัพพัญญู  ธิธรรมมา ครูผู้ช่วย
237 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410295 : บ้านโนนเห็ดไค นางรุ่ง  ปะระทัง ครูอัตราจ้าง
238 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410282 : บ้านหนองหิน นางเกศกนก  วงษ์นอก ครู
239 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410282 : บ้านหนองหิน สมเกียรติ  ทะพลี ครูธุรการ
240 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410287 : บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นายวิเชียร  กุลธินี ครู
241 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410288 : บ้านหัวดง เพ็ญนภา   ประโพชะนัง ครู
242 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410289 : บ้านดอนดู่วังบอน วีระศักดิ์  กาหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน
243 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410528 : จตุคามประชาสรรค์ อดิศักดิ์   พรมชัย ครู
244 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410529 : บ้านตาพวนสร้างแซ่ง ปัทมา  เพ็งมูล ครู
245 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410526 : อนุบาลดงเมืองน้อย นางนุชนาฏ  ขันโมลี ครู
246 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410522 : บ้านสว่าง นางอัญชรินทร์  ลีปอพาน ครู
247 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410535 : บ้านศาลา นางสาวชนิดาภา  วงศ์วิลาศ พนักงานราชการ
248 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410536 : บ้านนาภู นางสาวอมรพรรณ  แดงจันทึก ครู
249 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410538 : บ้านเหล่าหมากคำ วนิดา  จันทา ครู
250 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410527 : บ้านหัวช้างโคกม่วง ลัดดาวัลย์   อินทโสภา ครู
251 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410521 : บ้านโนนรัง ศุภราภรณ์  ศรีโนรินทร์ พนักงานราชการ
252 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410520 : บ้านหนองจิก นายจักรกฤช  จำนงนิตย์ ธุรการโรงเรียน
253 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410539 : บ้านแวงยางกุดตะเข้ วิไล  ภูทอง ครู
254 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410540 : บ้านหนองหน่อง กาญจนาพร   นามน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
255 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410541 : ชุมชนบ้านยางสีสุราช สุจิตรา  ศรีกุล ครูผู้ช่วย
256 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410541 : ชุมชนบ้านยางสีสุราช นายชัยวัฒน์   ศรีโนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
257 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410542 : บ้านหนองแปน อรวรรณ  มุ่งชู เจ้าหน้าที่ธุรการ
258 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410542 : บ้านหนองแปน รุจิฬา  เพียรอดวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
259 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410530 : บ้านแวงดงหนองยาง จิตามนต์  ปัดสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
260 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410531 : บ้านนกเหาะ ธัญนันท์  นครศรี ครูผู้ช่วย
261 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410532 : บ้านบุ่งง้าว พูนพิศ  อุ่นศิริวงศ์ ครู
262 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410533 : บ้านเปล่งโนนกระยอม yaowanee  tongpan ครู
263 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410534 : บ้านโดน วนิดา  แสนศรี ครู
264 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410537 : บ้านดงแคน pravat  sirivong ครู
265 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410525 : บ้านหนองบัวสันตุ สังคม  พิมพ์ขวัญ ครู
266 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410523 : บ้านหนองแวง ยุทธศาสตร์  ปะนามะทัง ครู
267 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410524 : บ้านหนองรูแข้ คนึงนิจ  คงสมหวัง ครู