รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410163 : บ้านแก้งขิงแคง ภูริภัทร์  ธูปกระโทก ครู
2 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410163 : บ้านแก้งขิงแคง นายณภัทร  สิทธิจันทร์เสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410164 : บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ราตรี  พานเมือง ครู
4 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410164 : บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ อรชา  ศิริวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410165 : บ้านหัวขัว สุภาวดี  สิงห์มาตย์ ครูธุรการ
6 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410132 : บ้านหนองสระพังโนนสะอาด อุรมูล  เคนหงส์ ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410133 : บ้านโนนราษีโคกล่าม กาญจนา  ดีสร้อย ธุรการ
8 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410133 : บ้านโนนราษีโคกล่าม เพ็ญนภา  ปาปะขำ ครู
9 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410134 : บ้านวังโพน นายสุภรัตน์   จันทะนนตรี ครู ค.ศ.3
10 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410134 : บ้านวังโพน นางสาวรัตนาวดี   พงษะพัง ครู
11 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410135 : บ้านเหล่าพ่อหา จิราภรณ์  ไตรวิชา ธุรการโรงเรียน
12 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410135 : บ้านเหล่าพ่อหา สราวุฒิ  กุมภิโร ครู
13 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 : บ้านโคกกลาง นายถนัด  เสตเตมิย์ ครู
14 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410137 : บ้านหนองเขื่อน ธนพล  เคนหงส์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410146 : บ้านวังกุง นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง ครู
16 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410146 : บ้านวังกุง อุไรวัลย์  ศรีสุนนท์ ธุรการโรงเรียน
17 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410149 : บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) พรศิลป์  ผิวผ่อง ธุรการโรงเรียน
18 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410150 : บ้านโนนเนาว์ ธัญญลักษณ์  สีมารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410150 : บ้านโนนเนาว์ อัมพร  ศรีธรรมบุตร ครู
20 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410143 : บ้านวังจาน นางสาวณัฐกฤตา  ขานยา ธุรการ
21 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410143 : บ้านวังจาน นายสุรสิทธิ์  ศรีกุลบุตร ครู
22 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410144 : ดอนกลางนุกูลวิทย์ รัตนา  ทินวรรณ ครู
23 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410144 : ดอนกลางนุกูลวิทย์ ดำรง  บุญหล้า ธุรการ
24 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410145 : บ้านทิพโสต นครินทร์  เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410145 : บ้านทิพโสต นางสาวออเดย์   ดรสีเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410145 : บ้านทิพโสต นางสาวนวยนาถ  สีแก้วสิ่ว ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410125 : บ้านแพงหนองเหนือ ธัญญากาญจน์  สาภู หัวหน้าพัสดุ
28 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410126 : บ้านม่วงน้อย ศศิพร  อรรคนิมาตร์ ธุรการ
29 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410127 : หนองโกวิทยกิจ ศศิธร  โพธิ์สม ธุรการโรงเรียน
30 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410128 : บ้านโนนเมืองสองคอน ภิบาล  สอนทะเดช ครู
31 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410128 : บ้านโนนเมืองสองคอน นางสาวหัถยา  บุญปก ครูธุรการ
32 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410138 : บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ นายภาริณ  กะตะศิลา ธุรการโรงเรียน
33 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410139 : บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา นายสัญญา  ด่านกลาง ครู
34 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410139 : บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา นางสาวสุมาลี  ดียะตาม ธุรการ
35 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410140 : ชุมชนโพนงามโพนสวาง สุธาสินี  บุญคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410140 : ชุมชนโพนงามโพนสวาง นางยวนจิตร  สุพรรณฝ่าย ครู
37 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410151 : บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ นางวิภารัตน์  อุตทะสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410152 : บ้านหนองบัวเรียน นายโชคนที  กำเนิดพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
39 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410183 : บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง นางสาวสุมามาลย์  สายจันทร์ ธุรการโรงเรียน
40 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410184 : บ้านสว่างยางท่าแจ้ง นางอุดร  รัตนวงษา ครู
41 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410153 : บ้านผักหนอก นางเพ็ญศรี   เพชรล้ำ ธุรการโรงเรียน
42 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410154 : บ้านโนนนกหอ อัญชลี  ศรีจันทร์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410154 : บ้านโนนนกหอ นายสุเมธ  มาศงามเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410156 : บ้านยางน้อย นางสาวศรัญญา  สีชาลี ธุรการโรงเรียนบ้านยางน้อย
45 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410156 : บ้านยางน้อย น้ำฝน  ตาทอง ครูผู้ช่วย
46 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410160 : บ้านป่าเป้า นายคมสัน   แสนวิชัย ธุรการโรงเรียน
47 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410160 : บ้านป่าเป้า ปภาวรินทร์  ดวงผุยทอง ครู
48 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410185 : บ้านยางใหญ่ นางสาวสุรินทรา  พรกุณา ธุรการ
49 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410188 : บ้านเลิงบัว ละออ  บุญยารักษ์ ครู
50 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410188 : บ้านเลิงบัว จรินธร  ผิวผัน ธุรการ
51 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410189 : บ้านเลิงใต้ นายเอกพร   พูนขุนทด ธุรการ
52 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410189 : บ้านเลิงใต้ นางสาววิมลพรรณ  ศรีทรัพย์ ครู
53 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410190 : หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา  พลอยกันหา ธุรการโรงเรียน
54 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410190 : หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ นางสาวทยกมล  ฉัตรดอน ครูผู้ช่วย
55 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410148 : บ้านบะหลวงหนองแวง กรวิศ  อันปัญญา ครู
56 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410141 : บ้านวังยาววิทยายน นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา ครู
57 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410142 : หินแห่เสริมศิลป์ สายยนต์  ดรอิศวร ครู
58 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410170 : บ้านหญ้าขาว นวพร  สินธุบัว ธุรการโรงเรียน
59 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410170 : บ้านหญ้าขาว จันทวงศ์  ตาเพียงสา ครู
60 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410129 : บ้านเหล่าโพธิ์ วัฒนา  แสนมี ครูผู้ช่วย
61 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410129 : บ้านเหล่าโพธิ์ ธัญญากานต์  จำปาแดง ธุุรการ
62 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410147 : หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ศุภางค์  ดีจะเสน ครู
63 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410147 : หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร นายมานพ  สุวรรณมุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
64 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410123 : บ้านแห่เหนือ นางสาวเดือนจันทร์  แก้วคำ ธุรการโรงเรียน
65 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410124 : บ้านท่าเดื่อ จรัสศรี  จันทะรักษ์ ครู
66 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410124 : บ้านท่าเดื่อ นายสามารถ  เถื่อนสมสี ครู
67 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410124 : บ้านท่าเดื่อ นางสาวจินตนา   โพธิยา ครูธุรการ
68 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 : บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นงนุช  ชะมะที ครู
69 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410131 : บ้านโนนสัง อนงนาถ  ปลายขอก ครู
70 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410179 : บ้านหนองปลาเข็ง ผกามาศ  สาคร ครู
71 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410180 : บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย พชพร  แก้วเมืองกลาง ครู
72 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410181 : บ้านคุยแพง นางนิอร   รุจิรสิโรตม์ ครู
73 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 : บ้านคุยเชือก วิลาวัลย์  พันธ์วินัย ธุรการโรงเรียน
74 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410178 : บ้านกอกหนองผือ นางสาวศศิมาภรณ์  เพ็ชรกอง ครู
75 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410177 : บ้านโนนสูงวังขอนจิก นางอำนวย  สีพั้วฮาม ครู
76 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410175 : บ้านนาล้อมโคกสว่าง นายไพรัช  ปุริศรี ครู
77 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410176 : บ้านหมากมายโพธิ์ทอง ลลิตา  ภูมาศ ครู
78 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410176 : บ้านหมากมายโพธิ์ทอง รัสยาธร  สีสมัย ธุรการ
79 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 : บ้านหนองเหล็ก กนกกร  ศรีโยราช ธุรการโรงเรียน
80 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 : บ้านหนองเหล็ก ราณี  แสงฤทธิ์ ครู
81 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410172 : บ้านหนองแวงสวนกล้วย นภาทิพย์  จ้อยนุแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410172 : บ้านหนองแวงสวนกล้วย เกษมศรี  นพเก้า ครู
83 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410173 : บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี นายสุรศักดิ์  แสนมานิตย์ ครู
84 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410174 : บ้านทันดู่เหนือ มุจรินทร์  คุณานันท์ ครู
85 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410186 : บ้านคุยโพธิ์ นรภัทร  บัวคำโคตร ครู
86 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410186 : บ้านคุยโพธิ์ ปนัดดา  นาขี ธุรการ
87 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410187 : บ้านแก่งโกสุมท่างาม นางพนิดา  ดวงวิเศษย์มาตย์ ครู
88 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410118 : ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อัญชลี  ไชยศึก ครู
89 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410119 : บ้านสังข์ทอง นางสาวปวีณา  จำนงกิจ ครู
90 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410119 : บ้านสังข์ทอง นางสาวศุภาลักษณ์  จ้ำแพงจันทร์ ธุรการโรงเรียน
91 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410119 : บ้านสังข์ทอง ลาวัล  รัตนะ ครู
92 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410120 : บ้านดอนกลอยหนองยาง มลทิรา  สารบูรณ์ ครู ชำนาญการ
93 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410120 : บ้านดอนกลอยหนองยาง เอนก  วันท่าค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ
94 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410121 : บ้านโชคชัย ชุลีพร   สีเห็มทอง ธุรการโรงเรียน
95 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410122 : บ้านศรีสุข นางมัณฑนา  อุทโธ ครู
96 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410166 : บ้านเขวาสะดืออิสาน รัตติยา  ดวงแพงมาตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
97 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410167 : บ้านแท่นโนนหนองคู ชาครีย์  สินธุบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
98 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410168 : บ้านยางสินไชย หนองหาด ธัญญารัตน์  รัตนศรีวงษ์ ครู
99 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410169 : บ้านเหล่าหนองแคน นางสาวเรณู   รัตนทิพย์ ครู
100 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410162 : บ้านห้วยม่วง นายประจักษ์  ถิ่นจันดา ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410155 : บ้านแห่บริหารวิทย์ จุฑารัตน์  คชเสโร ครู
102 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410155 : บ้านแห่บริหารวิทย์ ปัญจมา  วงศ์เจริญ ธุรการ
103 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410157 : บ้านดอนสันติ นางสาว ปธิตา  ดอนไชยสีหา ครูชำนาญการ
104 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410157 : บ้านดอนสันติ นางสาวพัชรินทร์  ภูถมเงิน ธุรการ
105 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410158 : บ้านโพนทอง ศิริรัตน์  นาคครุฑ เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410158 : บ้านโพนทอง กิ่งแก้ว  อุทธิยา ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410159 : บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก พิราวรรณ  วรรณเวศ ธุรการโรงเรียน
108 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410161 : บ้านป่าปอ จุฑาวัชร  ศรีพันลำ ธุรการโรงเรียน
109 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410209 : บ้านขามเปี้ย นายนริศ  พรนิคม ครู
110 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410211 : บ้านกู่ทอง พิชชาพร  เศรษฐมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410212 : บ้านเมืองเพ็ง นายสมกิจ   เหล่าศรี ครู
112 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410212 : บ้านเมืองเพ็ง พนิดา  บุรารักษ์ ธุรการ
113 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410213 : บ้านโจดบัวบาน นางชนิศา สารแสน  สารแสน ครู
114 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410213 : บ้านโจดบัวบาน นางนุชจรี   จันเทมา ธุรการ
115 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410214 : บ้านหนองมันปลา นายธีรยุทธ  เนื่องชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410214 : บ้านหนองมันปลา สุปราณี  สิงหะชัย ครู
117 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410215 : บ้านหนองชาด กิติกุล  อนรรฆรัตน์ ธุรการโรงเรียน
118 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410226 : บ้านหนองบุญชู เจียรไน  วิชัยวงษ์ ธุรการ
119 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410226 : บ้านหนองบุญชู นางสาวอรอุมา   กองฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
120 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410195 : บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ สิทธิพงษ์  เกตวงษา ครูอัตราจ้าง
121 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410197 : ศิริราษฎร์หมากหญ้า ไพรวัลย์   เศษโม้ ครู
122 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410217 : บ้านหนองมะเม้า นพรัตน์  สมปักษ์ ธุรการ
123 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410217 : บ้านหนองมะเม้า นางสาวอรัณฌญา   รักษาพันธ์ุ ครู
124 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410220 : บ้านหนองแวง puttong  kamonlert ครู
125 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410192 : บ้านเชียงยืน สันติ   ภูชนิด ครู
126 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410192 : บ้านเชียงยืน ฐตวัฒน์  รันตทิพย์ ครู
127 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410193 : บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง หทัยชนก  บุญราช ธุรการ
128 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410193 : บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง นางอรวดี  มุนติเก ครู
129 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410194 : บ้านโคกสูง นางวิภาดา  สวัสดิ์ภูมิ ธุรการ
130 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410204 : บ้านแฝกโนนสำราญ พิไลศรี  อิศรางกูร ครู
131 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410205 : บ้านค้อ ลดาวัลย์  ไชยรงศรี ครู
132 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410205 : บ้านค้อ ยุพดี  มนตรีดิลก ครู
133 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410206 : บ้านสะอาดดอนเงิน นางสาววันเพ็ญ  สอรักษา ธุรการ
134 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410206 : บ้านสะอาดดอนเงิน วันเพ็ญ  สอรักษา ธุรการ
135 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410206 : บ้านสะอาดดอนเงิน ปราณี  อุปนันท์ ครูอัตราจ้าง
136 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410207 : บ้านผำ กตัญญุตา  สีดาพล ครูผู้ช่วย
137 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410208 : จินดาอารมณ์ อนนท์  ภูพันนา ครู
138 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410208 : จินดาอารมณ์ มัลลิกา  เลขกลาง ลูกจ้าง
139 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410223 : บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) บุญโฮม  สอรักษา ครู
140 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410224 : บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ณัฐวุฒิ  บุตรธนู ครู
141 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410228 : บ้านนาทอง นายรุ่งนิรัญ  พุทธิเสน ผอ.
142 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410199 : บ้านหนองซอน ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์  ดอนพะลัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
143 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410199 : บ้านหนองซอน นายธงชัย  นายธงชัย แก้วปัญญา ครู
144 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410200 : บ้านสีดาสระแก้ว นางสาวสุจิตรา  แก้วก่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410201 : บ้านหนองไห ปรีชา  ประยงค์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410202 : บ้านโพน ดลมัย  วรรณอุดรชาติ ครู
147 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410221 : บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เสน่ห์  สุขวิชัย ครู
148 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410222 : บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา ชัยปราการ  โพธิ์หล้า ธุรการโรงเรียน
149 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410222 : บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา ชลวรรษ  จันทร์น้อย ครู
150 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410216 : บ้านจานโนนสูง ไพบูลย์  สีระบุตร ครู
151 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410219 : บ้านโคกข่า นายโกสิทธิ์  ภูครองจิตร ครู
152 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410210 : บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 นายเจนณรงค์  ดวงทองมา ครู
153 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410196 : บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) นิภาภรณ์  แสงรุ้ง ธุรการ
154 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410198 : บ้านขีหนองจิก watchree  nareechan ครู
155 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410203 : ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) นางศุภลักษณ์  ธงงาม ครู
156 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410229 : บ้านหนองเดิ่น ภัทรดนัย  ศิริวิชัย ธุรการ
157 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410225 : บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ระวิวัลย์  เหล่าศรี ครู
158 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410225 : บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ กิ่งแก้ว  เนื่องวรรณะ ครู
159 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410543 : บ้านกุดรัง ศิริพร  บุษบง ครู
160 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410545 : บ้านกุดเม็ก นางสาวชฎาพร  หมื่นสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410548 : บ้านหัวช้าง นางดารุณี  คมกลาง ครู
162 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410549 : บ้านหนองคลองหัวขัว นางสุขาวดี  เดชกวินเลิศ ครู
163 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410559 : บ้านหนองแหน นางนภสร  แผ่นผา ครู
164 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410559 : บ้านหนองแหน ธิดารัตน์  นามวงษ์ ธุรการโรงเรียน
165 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410560 : บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) บุณฑริกา  ตาละซอน ครู
166 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410561 : บ้านนาโพธิ์ สุนิสา  เค้าแคน ธุรการ
167 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410562 : บ้านหนองโดน นายวิชัย  จันทร์สม ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410563 : บ้านโนนสมบูรณ์ นายสุรพล  แฉล้มจิตร ครู
169 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410564 : บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ จารุวรรณ  ทินน้อย ธุรการ
170 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410564 : บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สุรีย์พร  หรัญรัตน์ ครู
171 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410565 : บ้านโนนสะอาด ปรเมศร  เนื่่องมัจฉา ครู
172 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410550 : บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เพลินจิต  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
173 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410550 : บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นางพรนิภา   ซาเกิม ครู
174 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410552 : บ้านบ่อแกบ่อทอง จิรประภา  คำโฮง ธุรการ
175 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410555 : บ้านโสกคลอง นายโรจน์กุล  ธูปกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410555 : บ้านโสกคลอง เวียงทอง  โยธาทูล ครู
177 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410555 : บ้านโสกคลอง ศิริพร  ศรีบุตร ครู
178 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410556 : บ้านหนองบอน นางฐิติณา  สิมารักษ์ ครู
179 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410558 : บ้านโสกกาวดาวเรือง นายบุญเพ็ง  มนัสสิลา ครูชำนาญการพิเศษ
180 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410551 : บ้านศรีอรุณ นายศรายุธ  จ ธุรการโรงเรียน
181 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410553 : บ้านห้วยแคนโนนสูง ชวลิต  นุกูลการ ครู
182 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410554 : บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สิริโสภา  มหาอ้น ธุรการ
183 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410557 : บ้านจอมทอง นางมะลิวัลย์  ลอยคลัง ครู
184 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410547 : บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย ธีรดา  สุคำวัน ธุรการ
185 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 : บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ชญาดา  ไชยสีดา ธุรการ
186 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 : บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นายสมเกียรติ  บูรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 : บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นภกมล  เถื่อนสมสี ครู
188 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410544 : บ้านหนองแสง Suwisit  Srikulavong ครู
189 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410567 : ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สุภาพร  สิทธิจันทร์ ครู
190 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410568 : บ้านโนนทัน บุปผา  วิชัยวงษ์ ครูอัตราจ้าง
191 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410569 : ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ศักดา  ลาวงศ์ ครู
192 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410571 : บ้านหนองนาไร่เดียว นายปฐมพงศ์   ซุงหล้า ครู
193 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410570 : บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี ยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
194 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410566 : อนุบาลชื่นชม นางวาสนา  วงษ์ตาแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 : บ้านผือ นางสาวนุชธิดา   พันธุมาศ ครูผู้ช่วย
196 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410577 : บ้านหนองกุง ปวีย์ธิดา   จันทร์พลังศรี ธุรการโรงเรียน
197 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410577 : บ้านหนองกุง สุริยา  นามราช ครูผู้ช่วย
198 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410579 : บ้านกุดจอก ฐานิตย์ดา  มหาฉัตรสุรีย์ ธุรการโรงเรียน
199 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410573 : กระบากวิทยาคาร สุทธิพงษ์  ก้องเวหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410573 : กระบากวิทยาคาร สมชาย  มะรัตน์ ครู
201 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 : บ้านผักแว่น นางสาวปานฤทัย   ภูรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410575 : บ้านส้มกบ ธวัชชัย  เครือหนองสังข์ ครูอัตราจ้าง
203 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410575 : บ้านส้มกบ ศราวุธ  วิเศษคึมบง ครู