รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ร้อยเอ็ด 450819 : ธวัชบุรีวิทยาคม อริยา  ทิพชัย ครู
2 สพม.ร้อยเอ็ด 450816 : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กมลณัฐ  สร้อยสีดำ ครู
3 สพม.ร้อยเอ็ด 450817 : โคกล่ามพิทยาคม ณรงค์ฤทธิ์   ม่วงมนตรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.ร้อยเอ็ด 450805 : สตรีศึกษา นางสาวศันสนีย์   มุสิกวัน ครู
5 สพม.ร้อยเอ็ด 450805 : สตรีศึกษา นางอาทิตยา    วงสมศรี ครู
6 สพม.ร้อยเอ็ด 450818 : ดู่น้อยประชาสรรค์ ชลธิชา  ก้านจักร ครู คศ.3
7 สพม.ร้อยเอ็ด 450806 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด วีรพันธุ์   จิตรมานะ ครู
8 สพม.ร้อยเอ็ด 450807 : ขัติยะวงษา สุภาพร  ชมหมื่น ครู
9 สพม.ร้อยเอ็ด 450860 : ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา เยาวลักษณ์  พนมพงษ์ ครู
10 สพม.ร้อยเอ็ด 450861 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด วันทนีย์  สุทธิสน ครู
11 สพม.ร้อยเอ็ด 450861 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด แหวนทอว  ปัจมนต์ ครู
12 สพม.ร้อยเอ็ด 450862 : ม่วงลาดวิทยาคาร ณรงค์ศักดิ์  นามบุญลา ครู
13 สพม.ร้อยเอ็ด 450863 : จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ นายศักดิ์ระวี  พันสาย ครู
14 สพม.ร้อยเอ็ด 450865 : พลับพลาวิทยาคม ศศิวิมล   ศรีทอง ครู
15 สพม.ร้อยเอ็ด 450868 : เทอดไทยวิทยาคม รุ้งราวรรณ  ขนานแข็ง ครู
16 สพม.ร้อยเอ็ด 450804 : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ธนกฤต  ขันธวัฒน์ ครู
17 สพม.ร้อยเอ็ด 450821 : เมืองน้อยวิทยาคม นฤพล  สายวิลัย ครู
18 สพม.ร้อยเอ็ด 450825 : พนมไพรวิทยาคาร ศิริพร  ศิลาเหลือง ครู
19 สพม.ร้อยเอ็ด 450825 : พนมไพรวิทยาคาร พิชามญชุ์  พงษ์รัตนนันท์ ครู
20 สพม.ร้อยเอ็ด 450814 : ปทุมรัตต์พิทยาคม นายวิเชียร  กำลา เจ้าหน้าที่พัสดุ
21 สพม.ร้อยเอ็ด 450826 : น้ำใสวรวิทย์ ภควัต  โอวาท ครู
22 สพม.ร้อยเอ็ด 450815 : โพนสูงประชาสรรค์ รัตนาพร  สัตตาคม ครู
23 สพม.ร้อยเอ็ด 450812 : กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กิตติศักดิ์  เกี้ยมแสนเมือง ครู
24 สพม.ร้อยเอ็ด 450813 : เหล่าหลวงประชานุสรณ์ กษิรา  จิตประเสริฐพงศ์ ครู
25 สพม.ร้อยเอ็ด 450813 : เหล่าหลวงประชานุสรณ์ ขจรเกียรติ  แพงวงษ์ ครู
26 สพม.ร้อยเอ็ด 450845 : สุวรรณภูมิพิทยไพศาล กิจติพร  นาทาม ครู
27 สพม.ร้อยเอ็ด 450846 : หัวโทนวิทยา ณัฎฐิกา  สิทธิจันทร์ ครู
28 สพม.ร้อยเอ็ด 450847 : สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางวราทิพย์  อนุพันธ์ ครู
29 สพม.ร้อยเอ็ด 450848 : ช้างเผือกวิทยาคม ชื่นจิตร  บุตรมาลา ครู
30 สพม.ร้อยเอ็ด 450849 : ทุ่งหลวงพลับพลาไชย สุปราณี  พุฒภิบูรณ์ ครู
31 สพม.ร้อยเอ็ด 450850 : หินกองวิทยาคาร ศิรัญญา  พลภูงา ครู
32 สพม.ร้อยเอ็ด 450850 : หินกองวิทยาคาร วีระยุทธ  ทิพย์อุทัย ครู
33 สพม.ร้อยเอ็ด 450851 : เมืองสรวงวิทยา พิชญาภา  ยมรัตน์ ครู
34 สพม.ร้อยเอ็ด 450853 : ทรายทองวิทยา นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา ครู
35 สพม.ร้อยเอ็ด 450854 : สามขาท่าหาดยาววิทยา ประชา  โสภัณนา ครูชำนาญการ
36 สพม.ร้อยเอ็ด 450855 : อาจสามารถวิทยา ทิวานันท์  สิงห์สาร์ ครูผู้ช่วย
37 สพม.ร้อยเอ็ด 450856 : หนองหมื่นถ่านวิทยา วชิรวิชญ์   จิรโชติธราวัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
38 สพม.ร้อยเอ็ด 450858 : โพนเมืองประชารัฐ วชิระ  ขินหนองจอก ครู
39 สพม.ร้อยเอ็ด 450858 : โพนเมืองประชารัฐ นางสาวศิริวรรณ  นิตุธร ครู
40 สพม.ร้อยเอ็ด 450866 : หนองฮีเจริญวิทย์ นันทพงศ์   นานวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
41 สพม.ร้อยเอ็ด 450867 : ดูกอึ่งประชาสามัคคี แววตา   งามเกลี้ยง ครูธุรการ
42 สพม.ร้อยเอ็ด 450835 : เชียงใหม่ประชานุสรณ์ นายบุญสี  ทิพจรูญ ครู
43 สพม.ร้อยเอ็ด 450844 : วังหลวงวิทยาคม ฐัติมา  อ่อนประทุม ครู
44 สพม.ร้อยเอ็ด 450859 : เมยวดีพิทยาคม ปทุมวดี  พานทอง ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพม.ร้อยเอ็ด 450828 : โพนทองพัฒนาวิทยา รุ่งนภา  ทศภานนท์ ครู
46 สพม.ร้อยเอ็ด 450836 : หนองพอกวิทยาลัย นางวีรยา  แก่นมณี เจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพม.ร้อยเอ็ด 450839 : เสลภูมิพิทยาคม นางสาวปิ่นชนก  บุญทัน เจ้าหน้าที่พัสดุ
48 สพม.ร้อยเอ็ด 450839 : เสลภูมิพิทยาคม นายทรงพล  สาระภักดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพม.ร้อยเอ็ด 450840 : ขวาววิทยาคาร นางเทวี  กลิ่นบัว ครู
50 สพม.ร้อยเอ็ด 450830 : ม่วงมิตรวิทยาคม นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ ครู
51 สพม.ร้อยเอ็ด 450838 : โพธิ์แก้วประชาสรรค์ รสฐกร  ไกรยะบุตร ครู
52 สพม.ร้อยเอ็ด 450841 : เสลภูมิ นงคราญ  ราชณุวงศ์ ครู
53 สพม.ร้อยเอ็ด 450842 : โพธิ์ทองวิทยาคาร พรทิพย์  เสถียรขันธ์ ครู
54 สพม.ร้อยเอ็ด 450833 : โพธิ์ศรีสว่างวิทยา ณัฐชัย  กุตเสนา ครู
55 สพม.ร้อยเอ็ด 450837 : ผาน้ำทิพย์วิทยา กวินลดา  ปากวิเศษ ครู