รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 : บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สมาน  คำปลิว รองผู้อำนวยการ
2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 : บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) นายระดับ  พรมเกตุ ครู
3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 : บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) อนงค์  คล้ายสมจิตร ครู
4 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450047 : บ้านแคนสามัคคี ธีรัช  คำยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450047 : บ้านแคนสามัคคี กาญจน์ธิดา  โสทับ ธุรการ
6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450018 : ธรรมจารีนิวาส เดชา  สังฆมณี ครู
7 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450019 : บ้านหนองพานแยบัวห้าว ชูศักดิ์  ไชยโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
8 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450019 : บ้านหนองพานแยบัวห้าว ชูศักดิ์  ไชยโคตร ผู้อำนวยการ
9 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450020 : บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายธนากร  เพชรแสน เจ้าหน้าธุรการ
10 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450021 : บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) ภฤศญา   ภฤศญา ตระกุลมงคล ธุรการ
11 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450049 : บ้านหนองจิกโคกสูง พรรณวดี  วรรณภักดี ครู
12 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450049 : บ้านหนองจิกโคกสูง ขวัญตา  พิพิธกุล ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450044 : บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) Suratchanee  Chanluang ครู
14 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450026 : บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) นางพิมพ์ทอง  วงศ์อาษา ครู
15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450026 : บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) คำมูล  จันทัง ธุรการ
16 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 : บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) นายสำราญ  พรรณลา ครู
17 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 : บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) นายชูชาติ  โคตะโน ครู
18 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 : บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สุรชัย   บุญมาตย์ ครู
19 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450009 : บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สุกัลยา  นิวาสวงษ์ ครู คศ 3
20 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450009 : บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) นายสมบัติ  ทองดี ครู
21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450010 : สหสามัคคีวิทยา อนุวัฒน์  จัตุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450010 : สหสามัคคีวิทยา ฉัตรชัย  จัตุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450010 : สหสามัคคีวิทยา ภัณฑ์นิภา  เนติรัตน์ ครู
24 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450011 : บ้านป่ายาง นางสาวสุพัตรา  น้อยหลุบเลา ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450011 : บ้านป่ายาง นันทภัค   ศรีวิเศษ ธุรการโรงเรียน
26 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450012 : บ้านหนองผือโพนศรี สันติราษฎร์  เทียนสี ธุรการโรงเรียน
27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450012 : บ้านหนองผือโพนศรี นายญาณวีรุตม์   พิมพ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450013 : บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี นางประทีปทอง  ผาบุญมา ครู
29 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450013 : บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี ทินกร  ศิริวัฒนสาธร ครู
30 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450006 : บ้านโนนรัง สุดา  อุ่นยะนาม ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450008 : บ้านค้อ ภิญญา  อนุพันธ์ ครู
32 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450008 : บ้านค้อ ปนัดดา  พนิตอัชฌา ธุรการโรงเรียน
33 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450035 : อนุบาลร้อยเอ็ด Arthan  Nararach ครู
34 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 : เมืองร้อยเอ็ด นายจักรกริช  เวียงพล ครู
35 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 : เมืองร้อยเอ็ด ธีรพงศ์  สมโพธิ์ ครู
36 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 : เมืองร้อยเอ็ด ทวี  บุญคุ้ม ครู
37 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 : เมืองร้อยเอ็ด อุทัย  โคตรโยธา ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 : วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) นางเรณู  สิทธิศาสตร์ ครูชำนาญการ
39 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 : วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) นางสาวทิวาพร   ศรีโชละ ครู
40 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 : วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) จักรรินทร์  จุลสม ครู
41 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450027 : บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) ชาญชัย  ขันบุตร ครู
42 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450025 : บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) นายจำลอง  พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450025 : บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) นายนิน  โพธิ์ศรี ครู
44 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450002 : บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) นายประหยัด   มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450004 : บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภัทราพันธุ์  นูเร ธุรการ
46 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450004 : บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) นางจิรภา   แพงจันทร์ ครู
47 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450005 : บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) ประวิทย์  กลางคาร ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450005 : บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) นางปรียา  พรหมบุตร ครู คศ.3
49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 : ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู
50 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 : ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู
51 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 : ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) กมลชนก  โรมจันทร์ ธุรการโรงเรียน
52 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 : ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู
53 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450022 : บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) นางเกษร  รัตนทาหงส์ ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450023 : บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) amnat  siriwet ครู
55 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450023 : บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) นิติ  อิโน ครู
56 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 : บ้านแมตวิทยาคาร ไพรวัลย์  อุ่นเจริญ ครูธุรการ
57 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 : บ้านแมตวิทยาคาร นางดวงจันทร์  พิลาภ ครู ชำนาญการพิเศษ
58 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 : บ้านแมตวิทยาคาร ไพรวัลย์  อุ่นเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450048 : โสภโณประชาสรรค์ จ.ส.ต.วิเชียร  บัวระบัน ครู
60 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450041 : บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) นางสาวจิราภรณ์  ถ่อนสันเทียะ ครูชำนาญการ
61 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450041 : บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) นางอวยพร  ธนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450056 : บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) พนาไพร  วิเศษเตมีย์ ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450056 : บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) พรพรรณ์  สิทธิศักดิ์ ครู
64 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450039 : บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) นายมณเฑียร  แรมฤทธิ์ ครู
65 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450039 : บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สุริชัย  อินอุ่นโชติ ครู
66 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450050 : ชุมชนบ้านสีแก้ว อัครพงศ์  ไวยเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
67 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450051 : บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) กัญญาวีร์  เปรมสิงห์ ธุรการ
68 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450052 : บ้านหนองตาไก้หนองตุ นางสาวสุภาพร  พนมหอม ครู
69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450052 : บ้านหนองตาไก้หนองตุ นายกันยา  กิจพฤกษ์ ครู
70 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450053 : บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) นางอัมพร  หอมหวน ครู
71 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450053 : บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) นางรจนา  ธานี ครู
72 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 : บ้านดงสวอง นางระพีพรรณ  พลเยี่ยม ครู
73 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 : บ้านดงสวอง นาย สุรพล  จันทะดวง ครู
74 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 : บ้านดงสวอง ชญานิศ  โภคชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
75 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 : บ้านดงสวอง Niraphada  Phobuppha ธุรการโรงเรียน
76 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450055 : บ้านเปลือยสีแก้ว นางนารี  วันโพนทอง ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450055 : บ้านเปลือยสีแก้ว นายวราเทพ  จันทะคาม ครู
78 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450007 : บ้านซ้งวิทยาคม นางญานิศา  คตโคตร ครู
79 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450015 : บ้านเล้าวิทยาคาร พีระชัย  ไม้แก้ว ครู
80 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450015 : บ้านเล้าวิทยาคาร พีระชัย  ไม้แก้ว ครู
81 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450017 : บ้านหนองแวง วารินี  นิลจันทร์ ครู
82 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450017 : บ้านหนองแวง ธิติมาพร  จันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการ
83 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450036 : บ้านแวงวิทยา บุญศรี  แสงงาม ครู
84 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450037 : บ้านหนองยูง ศิวพร  ไชยวงษ์ ครู
85 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450037 : บ้านหนองยูง ขนิษฐา  ทุมสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
86 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450037 : บ้านหนองยูง นายวิวัฒน์  กุศล ครู
87 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450038 : บ้านขี้เหล็ก จิตพร  ศรีสัมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450042 : บ้านโนนแท่น บุษกร  แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450030 : บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) นางสาวมรรษะนวรรณ  นนตะพันธุ์ ธุรการ
90 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450030 : บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) อัญชลี  โสภา ธุรการโรงเรียน
91 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450030 : บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) จ่าสิบเอกวัชรพล  อุปาจันโท ครู
92 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450031 : บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) นางสาวปภัสสิริย์  ไชยคิรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450032 : บ้านหนองผักแว่น นิตย์กนก   สรภูนันท์หิรัญ ธุรการ
94 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450032 : บ้านหนองผักแว่น พจนีย์  รมไธสง ธุรการ
95 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450033 : บ้านแดงโนนสว่าง ปริยภัทร  เวียงพล ครู
96 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450129 : ชุมชนบ้านโคกล่าม สุพัดชนี  พลหนองแวง ครู
97 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450130 : บ้านหนองคูบอน สิริรัตน์   พันธุ์โย ธุรการโรงเรียน
98 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450131 : บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). สมจิต  ปัญจะแก้ว ครู
99 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450132 : บ้านเหล่ายูง ปฐมาวดี  สารบรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450146 : บ้านดงกลาง นางสัจจา  สุโนภักดิ์ ครู
101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450146 : บ้านดงกลาง นางสาวเพลินพิตา   ปาประโม ธุรการโรงเรียน
102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450147 : รัฐประชาวิทยาคาร สุภี  โคตรทิพย์ ครู
103 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450147 : รัฐประชาวิทยาคาร นายลำพูน  น้อยสุวรรณา ครู
104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450148 : บ้านหัวนาคำ รัตนา  วรรณภูงา ครู
105 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450137 : บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ นายกระจ่าง  ประทาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450138 : บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม แสวง  นรชาญ ธุรการโรงเรียน
107 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450139 : บ้านงูเหลือม สุปริญญา  บุญมาก ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 : บ้านกอกวิทยาคาร Pitchayapong  Palahong ครูธุรการ
109 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 : บ้านกอกวิทยาคาร นายไพบูลย์   คูเมือง ครู
110 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 : บ้านกอกวิทยาคาร นาง  สุวรรณ บรรจง ครู
111 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450141 : พรหมยานุสรณ์ เขมจิรา  ศุภกูล ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450162 : บ้านดู่น้อย สุพิน  วรรณสินธ์ ครู
113 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450163 : ป่าแดงหนองฮูโนนไทย รชต  โสภณพัฒนบัณฑิต ครู
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450163 : ป่าแดงหนองฮูโนนไทย นางนันทณัฐ  บุราณ ครูผู้สอน
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450164 : บ้านดงยาง อภิสิทธิ์  หงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450164 : บ้านดงยาง ประยูร  บาริศรี ครู
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450165 : บ้านหนองชาด ยุทธนา  หอมไกล ธุรการ
118 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450136 : รัฐทวิคาม ประหยัด  ผดุงเวียง ครู
119 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450134 : บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล เพ็ญนี   โทนหงสา ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450134 : บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล Juraporn  Tamprasert ครู
121 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450135 : บ้านยางเครือ สุริยันต์  พรมเกตุ ธุรการโรงเรียน
122 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450135 : บ้านยางเครือ นิติพัฒน์  รักกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 : บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ นายสัมฤทธิ์  พลีใสย์ ครู
124 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 : บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ ประหยัด  สุวนัตถ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
125 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 : บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สัมฤทธิ์  พลีใสย์ ครู
126 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450142 : ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ปรานี  โพโสภา ครู
127 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450143 : ร่องคำวิทยานุกูล ศรีไพร  วิเศษวงษา ครู
128 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450144 : บ้านโคกมอน นายคำจันทร์  วรรณสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
129 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450145 : หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ นายสัตยากร  ถานะวัตร ครู
130 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450145 : หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ นางเยาวลักษณ์  พาโคกทม ครู
131 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450128 : บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) คมกริช  ปริปุณณะ ครู
132 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450128 : บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายวีรยุทธ  จันทร์เหลือง ครู
133 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 : ชุมชนบ้านเมืองหงส์ รพีพงศ์  หงส์ชารี ครูขั้นวิกฤต
134 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 : ชุมชนบ้านเมืองหงส์ นายแสวง  นรชาญ ธุรการโรงเรียน
135 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 : ชุมชนบ้านเมืองหงส์ สุรสิทธิ์  พิทยวัฒนานุกูล พนักงานราชการ
136 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450127 : บ้านโคกกลาง สุรศักดิ์  เกริกชัย ผู้บริหารสถานศึกษา
137 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450127 : บ้านโคกกลาง นางสัมพันธ์  บุญเหลี่ยม ครู
138 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450127 : บ้านโคกกลาง รัชฎาภรณ์  สุตะโท ธุรการโรงเรียน
139 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450161 : รัตนประชานุสรณ์ ทิฆัมพร  มาลาล้ำ ธุรการ
140 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450161 : รัตนประชานุสรณ์ พรพิมล  สมภาร ธุรการ
141 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450161 : รัตนประชานุสรณ์ Sirawan  tranga ครู
142 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450157 : ลิ้นฟ้าวิทยาคาร ปรวิทย์   นาถเหนือ ครู
143 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450157 : ลิ้นฟ้าวิทยาคาร นายกฤษณวุฒิ  ทุมลา ครูธุรการ
144 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 : บ้านโนนสำราญ เหมือน  บุตตะกะ ครู
145 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 : บ้านโนนสำราญ Thongpun  Srikrathum ครู
146 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450159 : บ้านป่าดวน นายสมใจ  ศรีน้ำอ้อม ครู
147 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450159 : บ้านป่าดวน นางนวลศรี  หงษ์จันดา ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450159 : บ้านป่าดวน สมใจ  ศรีน้ำอ้อม ครู
149 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450149 : บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) บุหรัน  นามโคตร ธุรการ
150 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450149 : บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาวพรธิวา  สมเพ็ชร ครู
151 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450150 : สหคามวิทยาคาร นายทรงศักดิ์  วิสัย ครู
152 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450150 : สหคามวิทยาคาร พิมรดา  แสงภารา ครู
153 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 : บ้านดอนแคน นางสาวณัฐชยา  เศรษฐา ธุรการ
154 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 : บ้านดอนแคน นายจุมพล  โคตุทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450152 : บ้านหนองหิน ชิษณุพงศ์  โฉมเจริญพัฒน์ ครู
156 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450152 : บ้านหนองหิน ปฏิภาณ  วรรณสุทธิ์ ครูธุรการ
157 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450152 : บ้านหนองหิน นางศิริวรรณ  นาคดี ครู
158 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450121 : บ้านอุ่มจาน phattawan  pongthai ครููธุรการ
159 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450122 : บ้านหนองแอก มรกต  บุญเหลี่ยม ครู
160 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450123 : บ้านหนองแวงหนองหัวคน ปรารถนา  แซ่ตั้ง ครู
161 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450124 : บ้านข่า อัฐภิญญา  แสงสว่าง ครูธุรการ
162 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450124 : บ้านข่า นางสุนารี  ไตรประวัตร ครู
163 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450120 : บ้านหนองผือ นายสนอง  ชมกลาง ครู
164 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450119 : ไตรมิตรวิทยา สำรวย  โพธิ์วัน ครู
165 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450119 : ไตรมิตรวิทยา นางมุกดา  ไสยสิทธิ์ ครู
166 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450117 : บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ นายมงคล  นามใจ ครู
167 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450118 : หนองตอวิทยา นันทิยา  หงส์ชารี ครู
168 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450118 : หนองตอวิทยา ศมาภรณ์  มูลมาก ครู
169 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450116 : จตุรพักตรพิมาน สุภาพร  ธวันทา ครู
170 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450153 : ราชสารสุธีอนุสรณ์ กาญจนาพร  กิมภา ธุรการโรงเรียน
171 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450153 : ราชสารสุธีอนุสรณ์ นายสุพล  ชมจุมจัง ผู้อำนวยการ
172 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450153 : ราชสารสุธีอนุสรณ์ จันทร์แก้ว  จาจี ครู
173 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450154 : บ้านหนองบั่ว วันนา  ปรินทอง ครู
174 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450154 : บ้านหนองบั่ว นายจิรวัฒน์  ลาดคุ้ม ธุรการ
175 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450155 : บ้านอีง่อง ธัญชนก  ประสารีบุตร ครู
176 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450155 : บ้านอีง่อง นางสาวณัฐณิชา  สินธุชาติ ธุรการ
177 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 : บ้านสวนมอญ นางอนุสยา  ไชยชิต ครู
178 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 : บ้านสวนมอญ รวีวร  กองพิธี ครู
179 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 : บ้านสวนมอญ นางอัญชญาภรน์  อุทโท ูธุรการโรงเรียน
180 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450125 : บ้านค้อกุดจอก นายวีระพงศ์  พืชสิงห์ ครู
181 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450125 : บ้านค้อกุดจอก นันทวรรณ  งามแสง ครูผู้ช่วย
182 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450206 : บ้านเขวาทุ่ง อัจฉรา  กัสนุกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
183 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450207 : บ้านหนองช้าง นางสาวนุจรี  หงส์วิลัย ครู
184 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450208 : บ้านหนองต่าย วีระ  ปัญยาง ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450178 : บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) นางสาวพรพิมล  บุญกิจ ธุรการโรงเรียน
186 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450178 : บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) นางบัวลอย  ทิพอาจ ครู
187 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 : บ้านธวัชบุรี นางนราลักษณ์  วงค์วันดี ผู้อำนวยการ
188 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 : บ้านธวัชบุรี นางส่องสี  จอมทอง ครู
189 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 : บ้านธวัชบุรี สุรพล  นกแก้ว ครู
190 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 : บ้านธวัชบุรี พรรษวุฒิ  ภาระนะที ธุรการ
191 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450175 : บ้านหนองดู่ นายพยุงเกียรติ  ศีลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450175 : บ้านหนองดู่ นางทองคำ  บูระพันธ์ ครู
193 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 : บ้านหัวโนน นายสมประสงค์  เพริดพราว ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 : บ้านหัวโนน นายอำพันธ์  ประชาชิต ผู้อำนวยหชการ
195 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 : บ้านหัวโนน นิลวิรุณ  คำภักดี ครู
196 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 : บ้านดู่ นายสากล  ปัจชะ ครู
197 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 : บ้านดู่ นฤทธิ์  ภูเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
198 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 : บ้านดู่ ทัศมาลี  ศรีอำพล ครูพี่เลี้ยง
199 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450190 : บ้านคางฮุง วงเดือน  ศรีพลพา ครู
200 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450194 : บ้านหนองบัวดอนไผ่ วราภรณ์   สุนทรภักดิ์ ธุรการโรงเรียน
201 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450167 : เมืองธวัชบุรี ประดิษฐ์  สุ่มมาตย์ ครู
202 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450167 : เมืองธวัชบุรี อนุรักษ์  บุญแจ่ม ครู
203 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450168 : ชุมชนบ้านประตูชัย จิรวัฒน์  จงกล นักการ
204 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450168 : ชุมชนบ้านประตูชัย นายสุเวช  ชะโลธาร ครู
205 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 : บ้านไผ่ นายสมชาย  ผาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 : บ้านไผ่ พรรณี  ศิริสาร ครู
207 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 : บ้านไผ่ นายประพงษ์  แสงสัตย์ ครู
208 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450176 : บ้านขาม วรัชยา  วาระเนตร ครู
209 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450176 : บ้านขาม บัวไล  สมเสริฐ ครู
210 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450176 : บ้านขาม นายอรุณ  ทิพยโสต ผู้อำนวยการ
211 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450177 : บ้านสังข์ ธาราพร  บุษเนตร โรงเรียนบ้านสังข์
212 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450177 : บ้านสังข์ นายฉลาด  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
213 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450193 : บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร วิฑูรย์  บูระพันธ์ ครู
214 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450184 : ไพศาลวิทยาคม สุพัตรา  ชำนาญเอื้อ ครู
215 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450186 : บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ณิชาภัส  รัชอินทร์ ธุรการ
216 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450186 : บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา นายวราพงษ์   ทองคำสุก ครู
217 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450173 : บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ อัฐญาภรณ์  อริยาพัฒน์ ครู
218 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450169 : ชุมชนบ้านยางกู่ นายธงชัย  ศรีสายันต์ ครู
219 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450170 : บ้านมะอึ นายสมศักดิ์  บุญภา ครู
220 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450205 : บ้านหนองเบิด ยุทธนา  พิมพ์คีรี ครู
221 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450203 : บ้านเมืองน้อย นางสาวอัจฉราภรณ์  จิรพัธนนท์ ข้าราชการครู
222 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450204 : บ้านมะยาง อารียา   ศรีคำภา ธุรการโรงเรียน
223 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450198 : บ้านราชธานี มลิวรรณ  ป้องนานาค ธุรการโรงเรียน
224 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450199 : บ้านอีหมุน โรงเรียนบ้านอีหมุน  นางวันเพ็ญ เพ็งนาม ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450199 : บ้านอีหมุน นางวันเพ็ญ  เพ็งนาม ครู
226 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450196 : บ้านหนองโสน ภัทรานิษฐ์  สมบูรณ์ศรี ธุรการ
227 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450197 : บ้านหนองเต่า orawan  suwannasiri ครู
228 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450197 : บ้านหนองเต่า นายโรม  ภิบาลวงษ์ ครู
229 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450195 : เวฬุวันวิทยา จุฑารัตน์  ลาศา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
230 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450200 : บ้านตาอุด อิฑิยา  สีดอกไม้ ครู
231 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450200 : บ้านตาอุด waranoot  boonma ธุรการ
232 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450201 : บ้านหนองสาหร่าย saichol  summart ครูอัตราจ้าง
233 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450201 : บ้านหนองสาหร่าย ชิณภัทร  บุญวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450191 : บ้านชาดมะเหลื่อม นายมนตรี  จตุเทน ครู
235 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450191 : บ้านชาดมะเหลื่อม ทับทิม  คำภักดี ผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา
236 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450171 : บ้านไก่ป่า รัตนภรณ์  สนิทพจน์ ครู
237 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450171 : บ้านไก่ป่า นางสาวรัตนาภรณ์  เรืองหงษา ธุรการโรงเรียน
238 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450172 : บ้านดอนชัย นายธีรวัฒน์  โอดจันทึก ธุรการ
239 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450183 : ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา นางจุฬาลักษณ์   ประเสริฐรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
240 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450183 : ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา นางจุฬาลักษณ์   ประเสริฐรัตน์ ครู
241 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450202 : นาคำเจริญวิทย์ นาข พงษ์เพรียว  ศรีบัวชุม ครู
242 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450202 : นาคำเจริญวิทย์ นิภาพิชญ์  แสงสวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450187 : บ้านฝั่งแดง prayoon  suparee ผู้อำนวยการ
244 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450192 : บ้านตรีคาม สมจิตร์  สุทธิประภา ครู ชำนาญการพิเศษ
245 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450192 : บ้านตรีคาม ทองแดง  สุ่มมาตย์ ครู
246 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450180 : บ้านป่าสุ่ม จำรัส  พลหาญ ครู
247 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450180 : บ้านป่าสุ่ม พรนิภา  สองสนิท ธุรการ
248 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450181 : บ้านจันทร์สว่าง อำไพ  โพธิชัย ธุรการโรงเรียน
249 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450181 : บ้านจันทร์สว่าง รุจิรา  ผ่านสำแดง ครู
250 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450182 : บ้านอุ่มเม้า พิสมัย  อุทุมภา ครู
251 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450182 : บ้านอุ่มเม้า มงคล  ตาลสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450701 : บ้านบากหนองแดง บุญสม  วงศ์อนันต์ ครู
253 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450714 : บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) นางทองสี  กวีกิจบัณฑิต ครู
254 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450714 : บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) นางสาวธนาพร  จรอนันท์ ธุรการ
255 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450716 : บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) นายสมพงษ์  พรมเกตุ ครู
256 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450716 : บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) นางน้อม  เทียมสกุล ครู
257 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450716 : บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) นายสมพงษ์   พรมเกตุ ครู
258 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450703 : โพธิ์สัยสว่างวิทย์ นายสุเนศ  วงอามาตร์ ธุรการโรงเรียน
259 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450704 : บ้านโพนทอง นางสาวมัลลิกา  พรมวันนา ธุรการ
260 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450706 : บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ ละเอียด  กองแก้ว ครู
261 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450706 : บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ นางสาวพิตะวัน  ดุสิต ธุรการ
262 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450706 : บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ ไพบูลย์  สุขพิพัฒน์ ครู
263 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450707 : บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) พัชรนันท์  ทีน้ำคำ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
264 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450707 : บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) นางสาวสุภาวดี  คำภาทู ครู
265 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450707 : บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) สุภาวดี  คำภาทู ครู
266 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450711 : อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวอุบล  หลักแวงมล ครู
267 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450712 : บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายสุบิน  ประกอบคำ ครูชำนาญการพิเศษ
268 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450697 : ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) วิระ  สุขวันดี ครู
269 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450697 : ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) เอมอร  แสนยะมูล ครู
270 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450699 : บ้านศรีสมเด็จ นายอิทธิฤทธิ์  โยธาสุข ครู
271 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450699 : บ้านศรีสมเด็จ Rossawan  Malaisit ครู
272 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450700 : บ้านโคกข่าหนองโก ประยุทธ  ไชยคำ ครูชำนาญการพิเศษ
273 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450700 : บ้านโคกข่าหนองโก นายชลิต  ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
274 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 : บ้านป่าแหนหนองไร่ นางสาวพัชรินทร์  ทิพย์กัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
275 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 : บ้านป่าแหนหนองไร่ วิศิษฐ์  ผานาค ครู
276 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 : บ้านป่าแหนหนองไร่ นางสาวบุษกร  แสนหว้า ครูธุรการ
277 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450715 : บ้านกล้วยวิทยา ศิรินทร์รัตน์  ศิรินทร์รัตน์ กุลพิพิธ ครู
278 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450702 : บ้านเหล่ากุด ธัญยพร  อินทรวิชา ธุรการ
279 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450702 : บ้านเหล่ากุด นายสังคม  บัวระคุณ ครู
280 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450705 : บ้านสวนจิก สุวิมล  สุทธิบาก ธุรการ
281 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450708 : บ้านหนองแวงยาว มณีรัตน์  จันทำมา ธุรการโรงเรียน
282 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450708 : บ้านหนองแวงยาว นายกอบทรัพย์  ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
283 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450708 : บ้านหนองแวงยาว นางสาวมณีรัตน์   จันทำมา ธุรการโรงเรียน
284 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450696 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ Kesara  Yindeemak ครู
285 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450696 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ natthawut  namsa-nga ครู
286 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450698 : หนองคูโคกขุมดิน นายบุญสุข  วัฒวิเศษ ครู
287 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450698 : หนองคูโคกขุมดิน ลำพูล  ปิดสายา เจ้าหน้าที่ธุรการ
288 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450717 : บ้านหนองใหญ่ นางสัมผัส  งามสนิท ครู
289 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450717 : บ้านหนองใหญ่ รัศมี  คณาศรี ธุรการ
290 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450710 : โนนสีดาวิทยา ธันยพร  แนวจำปา ครู
291 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450710 : โนนสีดาวิทยา ประทุมวัน  ปองดี ครู
292 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450709 : ทรายทองวิทยา วัทธิกร  ชำนิกำจร ธุรการ
293 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450709 : ทรายทองวิทยา วีณา  ยิ่งยง ครู ชำนาญการพิเศษ
294 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450718 : เมืองจังหาร สรญา  คามจังหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
295 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450719 : บ้านแคน นายประสิทธิ์  มูลสมบัติ ครู
296 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450726 : บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) วันวิสา  วันวิสา สามพุ่มพวง ธุรการ
297 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450726 : บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) วันวิสา  วันวิสา สามพุ่มพวง ธุรการ
298 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 : วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) จักรพันธ์  ไวสูงเนิน ครู
299 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 : วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) ศศิธร   ไกยศรี ครู
300 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 : วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) นางเสาวภา  เชื้อคำ ครู
301 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 : บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นางสำรวย  ผาฤพล ครู
302 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 : บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นายสุวิทย์  จันทร์เสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียน
303 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 : บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นายโสภา  บุปผสอน ครู
304 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450721 : บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล นางพจณีย์  พวงพิลา ครู
305 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 : บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา กมลวรรณ  จันทร์นี ธุรการ
306 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 : บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา รัชนก  ภูมิศรีแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
307 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 : บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา Sangwian  Parapong ครูชำนาญการพิเศษ
308 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450723 : บ้านหนองเข็ง นางกิ่งแก้ว   บุปผสอน ครู
309 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450723 : บ้านหนองเข็ง นายปรินทร์  แก้วกาหลง ครูธุรการ
310 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450747 : บ้านป่านหนองอ้อ รัตนาพร  ไวยเวช ธุรการ
311 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450747 : บ้านป่านหนองอ้อ นางทองร้อย  ดิษเจริญ ครู
312 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450727 : ดินดำบัวรองวิทยา นายพีรวัสดิ์   เพ็ชรทอง ครู
313 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450727 : ดินดำบัวรองวิทยา สลับ  สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
314 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450727 : ดินดำบัวรองวิทยา รุ้งลาวัลย์  เดิมทำรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
315 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450728 : บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) นางสาวอลิษา  วาสนา ธุรการ
316 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450728 : บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) นายสัมฤทธิ์  นรทีทาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
317 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450729 : บ้านเลิงคา นางสาวจิราภรณ์  นามมะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
318 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450730 : บ้านขมิ้นจานทุ่ง วิวรรณพร  ราชธา ครู
319 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450730 : บ้านขมิ้นจานทุ่ง นายเกรียงไกร  ผ่านสำแดง ครูชำนาญการพิเศษ
320 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450732 : ดงยางสะแบง นายการ  สมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
321 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450732 : ดงยางสะแบง นางสาวสมหญิง  ผดุงสันต์ ครู
322 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450739 : บ้านพยอม นายโกสินทร์  วงศ์ธรรม เจ้าหนาที่ธุรการ
323 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450740 : ดอนแคนดอนหวายสามัคคี วีระพงษ์  จันทเขต ครู ชำนาญการพิเศษ
324 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450740 : ดอนแคนดอนหวายสามัคคี นายวีระพงษ์  จันทเขต ครู
325 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450734 : บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) ทองฉัตร  จันทะคัด ผู้อำนวยการโรงเรียน
326 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450734 : บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) สุปรีดา  โยธาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
327 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 : บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) เบ็ญจาร์  พรมโสภา ครูธุรการ
328 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 : บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) อมรรัตน์   ขันเงิน ธุรการ
329 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 : บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) สุคนธ์  เผือกแห้ว ครู
330 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 : บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) นางจันทร์ฉาย  เผือกแห้ว ครู
331 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450738 : บ้านเหล่ากล้วย นางจำเนียร  แซ่อึ่ม ครู
332 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450742 : โนนเชียงบังหาดหนองแค นายจำเนียร  โคตรมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
333 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450743 : บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) นายวิสิทธิ์  สว่างวงษ์ ครูชำนวาญการพิเศษ
334 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 : บ้านดงเครือวัลย์ นายธีรพล  สาวิสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
335 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 : บ้านดงเครือวัลย์ นายเขียน   พลประถม ครู
336 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 : บ้านดงเครือวัลย์ วัชราภรณ์  สงวนรัตน์ ครู
337 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450745 : คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา นายโอวาท  แก้วสวนจิก ครู
338 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 : บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า นายสุรชัย  ภูมิผักแว่น ครู
339 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 : บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า จันทนา  ศรีทอง ครู
340 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 : บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ราตรี  เรืองทอง ครูชำนาญการพิเศษ
341 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450741 : บ้านม่วงท่าลาด วิทย์  ภูมิผักแว่น ครู
342 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450741 : บ้านม่วงท่าลาด เอมอร  ขจรมณี ครู
343 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450741 : บ้านม่วงท่าลาด อัญชลี  มากพูน ครู
344 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 : หัวนางามวิทยา รัตติยา  มะโน ครู
345 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 : หัวนางามวิทยา ร้อยตรีดำรงค์  อินอุ่นโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
346 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 : หัวนางามวิทยา นายไพโรจน์  ประมะลิ ครู
347 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 : ไตรคามวิทยา วิทยา  สุดานิช ครู
348 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 : ไตรคามวิทยา สุภาพร  ชมภูบุตร ธุรการ
349 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 : ไตรคามวิทยา นายวิทยา  สุดานิช ครู
350 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450725 : แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สวรส  อนันทวรรณ ครู
351 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450731 : บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ เกรียงศักดิ์  คำภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
352 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450733 : เขวาชีรัฐประชาสรรค์ ประยูร  นาโสม ครู
353 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450733 : เขวาชีรัฐประชาสรรค์ นางสุรีย์นิภา  วิเชียรพนัส ครู
354 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 : บ้านโนนข่า สกล  เวียงอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
355 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 : บ้านโนนข่า นางสาวกรรณิการ์  กรวิรัตน์ ธุรการโรงเรียน
356 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 : บ้านโนนข่า อิศรีย์  มนีวิโรรจน์ ธุรการ
357 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450757 : บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สมสิทธิ์  นงนุช ครู
358 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450757 : บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) นายวิไลศักดิ์  ศิริวรรณ ครู
359 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450751 : บ้านเขือง นายวิรัตน์  ธานีวรรณ ครู
360 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450752 : บ้านดอนพยอมน้อย สุจิตตา  โยวะผุย ครู
361 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 : บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) นายสุบรรณ์  ภูเนตร์ ครู
362 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 : บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วาสนา  ศรีสุลัย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
363 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 : บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) นายสรรเพชญ  พันธ์ภักดี ครู/ชำนาญการพิเศษ
364 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450759 : บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร นายสราวุธ  ระวาทชัย ครู
365 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450759 : บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร ณัฐพร  ใจสุภาพ ครู
366 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450760 : บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) ดนุรุจณ์  แน่นอุดร ครู
367 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450760 : บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) อุมาพร  เสริมเหลา ครู
368 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450748 : บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม สุจิตรา  จอมคำสิงห์ ครูผู้ช่วย
369 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450748 : บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม เบ็ญจวรรณ  สิวสำแดง ธุรการ
370 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450749 : บ้านแมดโพธิ์กลาง นายสำเนียง  ทัพสุริย์ ครู
371 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450750 : บ้านดอนแดง pissamai  poomdonnao ธุรการ
372 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450750 : บ้านดอนแดง นายพิชิต  มะลาไสย ครู
373 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450754 : บ้านวังปากบุ่ง นายวีระ  แพงวงศ์ ครู
374 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450762 : บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) ศรีลา  วรวงค์ ครู
375 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 : บ้านดอนสำราญ ทองสุข  สมบูรณ์ ครู
376 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 : บ้านดอนสำราญ นางสุมาลี  ปักการะนา ครู
377 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 : บ้านดอนสำราญ ปิลันธน์  สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
378 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450765 : วังยาวเจริญวิทย์ วรรณนิษา  รูจีพันธ์ ครู
379 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450765 : วังยาวเจริญวิทย์ วิลาวัลย์  พรมแพน ครู
380 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450766 : บ้านหนองแก่ง มยุรา  สุวรรณเวียง ธุรการ
381 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450766 : บ้านหนองแก่ง มนตรี  เวชกามา ครู
382 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450767 : บ้านเกษมสุข นางพรพรรณ  โสภาพล ครูชำนาญการพิเศษ
383 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450767 : บ้านเกษมสุข รำไพ  วรสนาม ครู
384 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450768 : บ้านพลับพลา นายศาธรณ์  โสภาพล ครู
385 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 : บ้านมีชัย ปรัชญ์สพล  แสงคำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
386 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 : บ้านมีชัย นางสุชีรา  ขุนเพชรวรรณ ครู
387 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 : บ้านหมูม้น นางสุปราณี  ป่าสนธิ์ ครู
388 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 : บ้านหมูม้น มาณวิกา  ศรีโท ครู
389 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 : บ้านหมูม้น มาณวิกา  ศรีโท ครู
390 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450755 : บ้านธาตุประทับ นางอภิสรา  สิทธิศาสตร์ ครู
391 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450785 : ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ณัฏณภัทร  เนืองภา ครู
392 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450785 : ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา นางปณิดา  พิบูลย์ ครู
393 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450793 : บ้านหวายน้อย มยุรี  แก้วตา ครู
394 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450793 : บ้านหวายน้อย อุไรวรรณ  ปินะถา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
395 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450794 : บ้านจาน เกษมศรี  รูจีพันธ์ ครู
396 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450794 : บ้านจาน ภานุวัฒน์  ภูมิผักแว่น ครู
397 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450789 : บ้านหนาด จิระ  มูลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
398 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450789 : บ้านหนาด นางสาวปรางค์ทราย  นามเดช ธุรการสถานศึกษา
399 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450790 : บ้านยางใต้ รัตนาภรณ์  ศรีภูโรจน์ ครู
400 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450790 : บ้านยางใต้ thuangsit  srijumnong ผู้อำนวยการโรงเรียน
401 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450791 : บ้านอีโก่ม วิทูรย์  เบ้าช้างเผือก ครู
402 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450791 : บ้านอีโก่ม เฉลิมพล  พารา ครู
403 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 : บ้านเทอดไทย ธนบดี  เมาะราษี ผู้อำนวยการโรงเรียน
404 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 : บ้านเทอดไทย ทิพรัตน์  ทิพยสาร ธุรการ
405 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450798 : บึงงามพัฒนา นรรัตน์  คณะนาม ธุรการ
406 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450798 : บึงงามพัฒนา ชาติชาย  สุดเสน่ห์ ครู
407 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450799 : ประชาราษฏร์รังสรรค์ ทวีพันธ์  นิลผาย ครู
408 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450799 : ประชาราษฏร์รังสรรค์ นันทิยา  จินดาฤทธิ์ ธุรการ
409 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 : บ้านนางาม วิรัตน์  สืบกินร ครู
410 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 : บ้านนางาม นายกมลชัย  สกุนินนท์ ครู
411 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 : บ้านนางาม นางกัญจนพร  พันโภคา ครู
412 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450803 : บ้านโนนราษี นายทวีศักดิ์  ทศวัฒน์ ธุรการ
413 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450802 : บ้านดอนแก้ว นางสาวศุภกาญจน์  คามบุศย์ ครู
414 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450795 : บ้านขว้างใหญ่ กาญจนา  อุดมฤทธิ์ ครู
415 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450796 : บ้านขว้างท่าสะแบง นวลจันทร์  ชะยุมาตร์ ครู
416 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450797 : บ้านหวายหลึม อุทุมพร  ชาติแก้ว ธุรการ
417 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 : บ้านซองแมว นายประวิทย์  ปาณีนิจ ครู
418 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 : บ้านซองแมว นางสาวณัฐชา  วงศ์เวียน ธุรการโรงเรียน
419 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 : บ้านซองแมว นายประวิทย์  ปาณีนิจ ครู
420 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450788 : บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) รัฐกร  วิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
421 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450788 : บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) เดชา  ต่อโชติ ครู
422 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450787 : บ้านห้วยสนุกสะพานทอง รุ่งนภา  เถระวัฒน์ ธุรการโรงเรียน