รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 : บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) นายระดับ  พรมเกตุ ครู
2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 : บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) อนงค์  คล้ายสมจิตร ครู
3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450047 : บ้านแคนสามัคคี กาญจน์ธิดา  โสทับ ธุรการ
4 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450018 : ธรรมจารีนิวาส เดชา  สังฆมณี ครูชำนาญการ
5 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450019 : บ้านหนองพานแยบัวห้าว ชูศักดิ์  ไชยโคตร ผู้อำนวยการ
6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450020 : บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายธนากร  เพชรแสน เจ้าหน้าธุรการ
7 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450021 : บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) ภฤศญา   ภฤศญา ตระกุลมงคล ธุรการ
8 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450049 : บ้านหนองจิกโคกสูง พรรณวดี  วรรณภักดี ครู
9 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450044 : บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) Suratchanee  Chanluang ครู
10 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450026 : บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) คำมูล  จันทัง ธุรการ
11 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 : บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สุรชัย   บุญมาตย์ ครู
12 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450009 : บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) นายสมบัติ  ทองดี ครู
13 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450010 : สหสามัคคีวิทยา อนุวัฒน์  จัตุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450011 : บ้านป่ายาง นางสาวสุพัตรา  น้อยหลุบเลา ธุรการโรงเรียน
15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450012 : บ้านหนองผือโพนศรี นริศรา  สังฆมณี ธุรการโรงเรียน
16 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450013 : บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี นางประทีปทอง  ผาบุญมา ครู
17 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450006 : บ้านโนนรัง สุดา  อุ่นยะนาม ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450008 : บ้านค้อ ภิญญา  อนุพันธ์ ครู
19 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450008 : บ้านค้อ ปนัดดา  พนิตอัชฌา ธุรการโรงเรียน
20 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450035 : อนุบาลร้อยเอ็ด Arthan  Nararach ครู
21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 : เมืองร้อยเอ็ด อุทัย  โคตรโยธา ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 : เมืองร้อยเอ็ด ธีรพงศ์  สมโพธิ์ ครู
23 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 : วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) จุฑารัตน์  แสนอินตา ธุรการ
24 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 : วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) จักรรินทร์  จุลสม ครู
25 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 : วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) นางสาวทิวาพร   ศรีโชละ ครู
26 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450027 : บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) ชาญชัย  ขันบุตร ครู
27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450027 : บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) หิรัญรัชต์  ปัญญาบุญ ธุรการ
28 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450025 : บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) นายนิน  โพธิ์ศรี ครู
29 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450002 : บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) นายประหยัด   มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450004 : บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) นางจิรภา   แพงจันทร์ ครู
31 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450005 : บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) ประวิทย์  กลางคาร ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450005 : บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) นางปรียา  พรหมบุตร ครู คศ.3
33 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 : ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) กมลชนก  โรมจันทร์ ธุรการโรงเรียน
34 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 : ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู
35 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450022 : บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) นางเกษร  รัตนทาหงส์ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450023 : บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) นิติ  อิโน ครู
37 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 : บ้านแมตวิทยาคาร ไพรวัลย์  อุ่นเจริญ ครูธุรการ
38 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450048 : โสภโณประชาสรรค์ จ.ส.ต.วิเชียร  บัวระบัน ครู
39 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450041 : บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) จิราภรณ์ ถ่อนสันเทียะ  ถ่อนสันเทียะ ครูชำนาญการ
40 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450056 : บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) พนาไพร  วิเศษเตมีย์ ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450039 : บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) นายมณเฑียร  แรมฤทธิ์ ครู
42 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450050 : ชุมชนบ้านสีแก้ว อัครพงศ์  ไวยเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
43 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450051 : บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) กัญญาวีร์  เปรมสิงห์ ธุรการ
44 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450052 : บ้านหนองตาไก้หนองตุ นางสาวสุภาพร  พนมหอม ครู
45 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450052 : บ้านหนองตาไก้หนองตุ นายกันยา  กิจพฤกษ์ ครู
46 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450053 : บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) นางอัมพร  หอมหวน ครู
47 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 : บ้านดงสวอง นางระพีพรรณ  พลเยี่ยม ครู
48 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450055 : บ้านเปลือยสีแก้ว นายวราเทพ  จันทะคาม ครู
49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450055 : บ้านเปลือยสีแก้ว นางนารี  วันโพนทอง ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450007 : บ้านซ้งวิทยาคม จรินทร์  สีบุดดี ครู
51 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450007 : บ้านซ้งวิทยาคม นางญานิศา  คตโคตร ครู
52 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450015 : บ้านเล้าวิทยาคาร พีระชัย  ไม้แก้ว ครู
53 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450017 : บ้านหนองแวง วารินี  นิลจันทร์ ครู
54 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450017 : บ้านหนองแวง ศิธาชนันท์   ศรีศิริ ครู
55 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450036 : บ้านแวงวิทยา บุญศรี  แสงงาม ครู
56 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450037 : บ้านหนองยูง ขนิษฐา  ทุมสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
57 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450037 : บ้านหนองยูง ศิวพร  ไชยวงษ์ ครู
58 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450037 : บ้านหนองยูง นายวิวัฒน์  กุศล ครู
59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450038 : บ้านขี้เหล็ก จิตพร  ศรีสัมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450042 : บ้านโนนแท่น บุษกร  แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450030 : บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) นางสาวมรรษะนวรรณ  นนตะพันธุ์ ธุรการ
62 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450030 : บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) จ่าสิบเอกวัชรพล  อุปาจันโท ครู
63 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450030 : บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) อัญชลี  โสภา ธุรการโรงเรียน
64 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450031 : บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) นางสาวปภัสสิริย์  ไชยคิรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450033 : บ้านแดงโนนสว่าง ปริยภัทร  เวียงพล ครู
66 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450129 : ชุมชนบ้านโคกล่าม สุพัดชนี  พลหนองแวง ครู
67 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450130 : บ้านหนองคูบอน สิริรัตน์   พันธุ์โย ธุรการโรงเรียน
68 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450131 : บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). สมจิต  ปัญจะแก้ว ครู
69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450132 : บ้านเหล่ายูง อรทิพย์  วรนาม ครู
70 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450132 : บ้านเหล่ายูง ปฐมาวดี  สารบรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450146 : บ้านดงกลาง นางสาวเพลินพิตา   ปาประโม ธุรการโรงเรียน
72 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450146 : บ้านดงกลาง นางสัจจา  สุโนภักดิ์ ครู
73 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450147 : รัฐประชาวิทยาคาร นายลำพูน  น้อยสุวรรณา ครู
74 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450148 : บ้านหัวนาคำ อัญชญาภรน์  อุทโท ธุรการโรงเรียน
75 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450148 : บ้านหัวนาคำ รัตนา  วรรณภูงา ครู
76 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450137 : บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ นายกระจ่าง  ประทาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450138 : บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม แสวง  นรชาญ ธุรการโรงเรียน
78 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450139 : บ้านงูเหลือม สุปริญญา  บุญมาก ธุรการโรงเรียน
79 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 : บ้านกอกวิทยาคาร นายไพบูลย์   คูเมือง ครู
80 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450141 : พรหมยานุสรณ์ เขมจิรา  ศุภกูล ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450162 : บ้านดู่น้อย สุพิน  วรรณสินธ์ ครู
82 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450162 : บ้านดู่น้อย สมควร  บัวสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่น้อย
83 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450163 : ป่าแดงหนองฮูโนนไทย รชต  โสภณพัฒนบัณฑิต ครู
84 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450164 : บ้านดงยาง อภิสิทธิ์  หงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450164 : บ้านดงยาง ประยูร  บาริศรี ครู
86 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450165 : บ้านหนองชาด ยุทธนา  หอมไกล ธุรการ
87 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450136 : รัฐทวิคาม ประหยัด  ผดุงเวียง ครู
88 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450134 : บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล นายศรีธาตุ  ดีสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
89 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450135 : บ้านยางเครือ นิติพัฒน์  รักกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 : บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ ประหยัด  สุวนัตถ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
91 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 : บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สัมฤทธิ์  พลีใสย์ ครู
92 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450142 : ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ปรานี  โพโสภา ครู
93 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450143 : ร่องคำวิทยานุกูล ศรีไพร  วิเศษวงษา ครู
94 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450144 : บ้านโคกมอน นายคำจันทร์  วรรณสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450145 : หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ นายสัตยากร  ถานะวัตร ครู
96 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450145 : หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ นางเยาวลักษณ์  พาโคกทม ครู
97 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450128 : บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายชัยณรงค์   จุปะมะตัง ครู
98 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 : ชุมชนบ้านเมืองหงส์ นายแสวง  นรชาญ ธุรการโรงเรียน
99 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 : ชุมชนบ้านเมืองหงส์ สุรสิทธิ์  พิทยวัฒนานุกูล พนักงานราชการ
100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450127 : บ้านโคกกลาง สุรศักดิ์  เกริกชัย ผู้บริหารสถานศึกษา
101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450127 : บ้านโคกกลาง รัชฎาภรณ์  สุตะโท ธุรการโรงเรียน
102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450161 : รัตนประชานุสรณ์ พรพิมล  สมภาร ธุรการ
103 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450161 : รัตนประชานุสรณ์ ทิฆัมพร  มาลาล้ำ ธุรการ
104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450157 : ลิ้นฟ้าวิทยาคาร ปรวิทย์   นาถเหนือ ครู
105 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450157 : ลิ้นฟ้าวิทยาคาร นายกฤษณวุฒิ  ทุมลา ครูธุรการ
106 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 : บ้านโนนสำราญ นางสาวสุนิสา  ศรีธิสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 : บ้านโนนสำราญ เหมือน  บุตตะกะ ครู
108 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450159 : บ้านป่าดวน นายสมใจ  ศรีน้ำอ้อม ครู
109 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450159 : บ้านป่าดวน นางนวลศรี  หงษ์จันดา ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450149 : บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) บุหรัน  นามโคตร ธุรการ
111 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450150 : สหคามวิทยาคาร นายทรงศักดิ์  วิสัย ครู
112 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 : บ้านดอนแคน นายจุมพล  โคตุทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 : บ้านดอนแคน นายสุชิต   โพธิ์ภักดี ครู
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 : บ้านดอนแคน นางสาวณัฐชยา  เศรษฐา ธุรการ
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450152 : บ้านหนองหิน ปฏิภาณ  วรรณสุทธิ์ ครูธุรการ
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450152 : บ้านหนองหิน นางศิริวรรณ  นาคดี ครู
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450121 : บ้านอุ่มจาน phattawan  pongthai ครููธุรการ
118 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450121 : บ้านอุ่มจาน นางาสาวศิริพรรณ  พิมทา ครูธุรการ
119 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450122 : บ้านหนองแอก มรกต  บุญเหลี่ยม ครู
120 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450123 : บ้านหนองแวงหนองหัวคน ปรารถนา  แซ่ตั้ง ครู
121 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450124 : บ้านข่า ภาวิณี  ขันทะเนตร์ ธุรการ
122 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450124 : บ้านข่า นางสุนารี  ไตรประวัตร ครู
123 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450120 : บ้านหนองผือ นายสนอง  ชมกลาง ครู
124 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450119 : ไตรมิตรวิทยา สำรวย  โพธิ์วัน ครู
125 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450117 : บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ นายมงคล  นามใจ ครู
126 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450118 : หนองตอวิทยา นันทิยา  หงส์ชารี ครู
127 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450116 : จตุรพักตรพิมาน สุภาพร  ธวันทา ครู
128 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450153 : ราชสารสุธีอนุสรณ์ จันทร์แก้ว  จาจี ครู
129 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450153 : ราชสารสุธีอนุสรณ์ กาญจนาพร  กิมภา ธุรการโรงเรียน
130 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450154 : บ้านหนองบั่ว วันนา  ปรินทอง ครู
131 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450154 : บ้านหนองบั่ว นายจิรวัฒน์  ลาดคุ้ม ธุรการ
132 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450155 : บ้านอีง่อง นางสาวณัฐณิชา  สินธุชาติ ธุรการ
133 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450155 : บ้านอีง่อง ธัญชนก  ประสารีบุตร ครู
134 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 : บ้านสวนมอญ รวีวร  กองพิธี ครู
135 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450125 : บ้านค้อกุดจอก นันทวรรณ  งามแสง ครู
136 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450206 : บ้านเขวาทุ่ง วุฒิชัย  สุ่มมาตย์ ธุรการ
137 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450206 : บ้านเขวาทุ่ง อัจฉรา  กัสนุกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450207 : บ้านหนองช้าง ธัญญนันท์  นางสาวธัญญนันท์ ศรีอุดร ครูธุรการ
139 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450207 : บ้านหนองช้าง นางสาวนุจรี  หงส์วิลัย ครู
140 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450208 : บ้านหนองต่าย วีระ  ปัญยาง ครูชำนาญการพิเศษ
141 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450178 : บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) นางบัวลอย  ทิพอาจ ครู
142 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450178 : บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) นางสาวพรพิมล  บุญกิจ ธุรการโรงเรียน
143 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 : บ้านธวัชบุรี นางนราลักษณ์  วงค์วันดี ผู้อำนวยการ
144 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450175 : บ้านหนองดู่ นางทองคำ  บูระพันธ์ ครู
145 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450175 : บ้านหนองดู่ นายพยุงเกียรติ  ศีลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 : บ้านหัวโนน นิลวิรุณ  คำภักดี ครู
147 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 : บ้านหัวโนน นายสมประสงค์  เพริดพราว ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 : บ้านหัวโนน นายอำพันธ์  ประชาชิต ผู้อำนวยหชการ
149 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 : บ้านดู่ ทัศมาลี  ศรีอำพล ครูพี่เลี้ยง
150 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 : บ้านดู่ นฤทธิ์  ภูเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450190 : บ้านคางฮุง วงเดือน  ศรีพลพา ครู
152 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450194 : บ้านหนองบัวดอนไผ่ นางประยูร  ประจันพล ครู
153 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450194 : บ้านหนองบัวดอนไผ่ วราภรณ์   สุนทรภักดิ์ ธุรการโรงเรียน
154 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450167 : เมืองธวัชบุรี อนุรักษ์  บุญแจ่ม ครู
155 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450167 : เมืองธวัชบุรี ประดิษฐ์  สุ่มมาตย์ ครู
156 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450168 : ชุมชนบ้านประตูชัย จิรวัฒน์  จงกล นักการ
157 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450168 : ชุมชนบ้านประตูชัย นายสุเวช  ชะโลธาร ครู
158 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450168 : ชุมชนบ้านประตูชัย ณิชาภัส  รัชอินทร์ ธุรการ
159 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 : บ้านไผ่ นายสมชาย  ผาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 : บ้านไผ่ พรรณี  ศิริสาร ครู
161 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450176 : บ้านขาม วรัชยา  วาระเนตร ครู
162 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450177 : บ้านสังข์ นายฉลาด  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450193 : บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร ทวีศักดิ์  เหิรเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450193 : บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร สุธาทิพย์  โคชา ครู
165 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450184 : ไพศาลวิทยาคม สุพัตรา  ชำนาญเอื้อ ครู
166 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450186 : บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา นางสาวไพลิน  วงค์นารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450173 : บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ อัฐญาภรณ์  อริยาพัฒน์ ครู
168 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450173 : บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ นางรุจินันท์  หวานใจ ครูธรุการโรงเรียน
169 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450169 : ชุมชนบ้านยางกู่ นายธงชัย  ศรีสายันต์ ครู
170 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450170 : บ้านมะอึ นายสมศักดิ์  บุญภา ครู
171 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450205 : บ้านหนองเบิด ยุทธนา  พิมพ์คีรี ครู
172 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450203 : บ้านเมืองน้อย นางสาวอัจฉราภรณ์  จิรพัธนนท์ ข้าราชการครู
173 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450204 : บ้านมะยาง อารียา   ศรีคำภา ธุรการโรงเรียน
174 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450198 : บ้านราชธานี นายฉัตรประพล  มะโนชัย ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450198 : บ้านราชธานี มลิวรรณ  ป้องนานาค ธุรการโรงเรียน
176 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450199 : บ้านอีหมุน โรงเรียนบ้านอีหมุน  นางวันเพ็ญ เพ็งนาม ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450196 : บ้านหนองโสน ภัทรานิษฐ์  สมบูรณ์ศรี ธุรการ
178 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450197 : บ้านหนองเต่า อรวรรณ  แสงเกตุ ครู
179 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450195 : เวฬุวันวิทยา จุฑารัตน์  แสนเสนยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
180 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450200 : บ้านตาอุด waranoot  boonma ธุรการ
181 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450201 : บ้านหนองสาหร่าย saichol  summart ครูอัตราจ้าง
182 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450201 : บ้านหนองสาหร่าย นางสาวสายชล  สุ่มมาตย์ ครูอัตราจ้าง
183 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450191 : บ้านชาดมะเหลื่อม ทับทิม  คำภักดี ผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา
184 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450191 : บ้านชาดมะเหลื่อม นายมนตรี  จตุเทน ครู
185 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450171 : บ้านไก่ป่า นางสาวรัตนาภรณ์  เรืองหงษา ธุรการโรงเรียน
186 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450171 : บ้านไก่ป่า รัตนภรณ์  สนิทพจน์ ครู
187 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450172 : บ้านดอนชัย นันธิกา  ดงกาวัน ธุรการโรงเรียน
188 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450172 : บ้านดอนชัย นายธีรวัฒน์  โอดจันทึก ธุรการ
189 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450183 : ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา นางจุฬาลักษณ์   ประเสริฐรัตน์ ครู
190 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450183 : ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา นางจุฬาลักษณ์   ประเสริฐรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
191 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450202 : นาคำเจริญวิทย์ นิภาพิชญ์  แสงสวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
192 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450202 : นาคำเจริญวิทย์ นาข พงษ์เพรียว  ศรีบัวชุม ครู
193 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450187 : บ้านฝั่งแดง prayoon  suparee ผู้อำนวยการ
194 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450192 : บ้านตรีคาม ทองแดง  สุ่มมาตย์ ครู
195 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450180 : บ้านป่าสุ่ม พรนิภา  สองสนิท ธุรการ
196 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450180 : บ้านป่าสุ่ม จำรัส  พลหาญ ครู
197 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450181 : บ้านจันทร์สว่าง ขวัญจิรา  ผ่านสำแดง ครู
198 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450182 : บ้านอุ่มเม้า มงคล  ตาลสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450182 : บ้านอุ่มเม้า พิสมัย  อุทุมภา ครู
200 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450701 : บ้านบากหนองแดง บุญสม  วงศ์อนันต์ ครู
201 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450714 : บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) นางทองสี  กวีกิจบัณฑิต ครู
202 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450716 : บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) นางน้อม  เทียมสกุล ครู
203 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450703 : โพธิ์สัยสว่างวิทย์ นายสุเนศ  วงอามาตร์ ธุรการโรงเรียน
204 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450704 : บ้านโพนทอง นางสาวมัลลิกา  พรมวันนา ธุรการ
205 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450706 : บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ นางสาวพิตะวัน  ดุสิต ธุรการ
206 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450706 : บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ ไพบูลย์  สุขพิพัฒน์ ครู
207 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450707 : บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) นางสาวสุภาวดี  คำภาทู ครู
208 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450707 : บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) สุภาวดี  คำภาทู ครู
209 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450711 : อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวอุบล  หลักแวงมล ครู
210 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450712 : บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายสุบิน  ประกอบคำ ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450697 : ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) นางสาวบุษกร  แสนหว้า ธุรการโรงเรียน
212 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450697 : ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) วิระ  สุขวันดี ครู
213 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450697 : ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) เอมอร  แสนยะมูล ครู
214 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450699 : บ้านศรีสมเด็จ Rossawan  Malaisit ครู
215 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450700 : บ้านโคกข่าหนองโก ประยุทธ  ไชยคำ ครูชำนาญการพิเศษ
216 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 : บ้านป่าแหนหนองไร่ นางสาวพัชรินทร์  ทิพย์กัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 : บ้านป่าแหนหนองไร่ วิศิษฐ์  ผานาค ครู
218 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450715 : บ้านกล้วยวิทยา ศิรินทร์รัตน์  กุลพิพิธ ครู
219 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450702 : บ้านเหล่ากุด นายสังคม  บัวระคุณ ครู
220 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450702 : บ้านเหล่ากุด ธัญยพร  อินทรวิชา ธุรการ
221 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450705 : บ้านสวนจิก สุวิมล  สุทธิบาก ธุรการ
222 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450708 : บ้านหนองแวงยาว นางสาวมณีรัตน์   จันทำมา ธุรการโรงเรียน
223 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450708 : บ้านหนองแวงยาว มณีรัตน์  จันทำมา ธุรการโรงเรียน
224 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450708 : บ้านหนองแวงยาว นายกอบทรัพย์  ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450696 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ Kesara  Yindeemak ครู
226 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450698 : หนองคูโคกขุมดิน ลำพูล  ปิดสายา เจ้าหน้าที่ธุรการ
227 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450698 : หนองคูโคกขุมดิน นายบุญสุข  วัฒวิเศษ ครู
228 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450717 : บ้านหนองใหญ่ รัศมี  คณาศรี ธุรการ
229 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450710 : โนนสีดาวิทยา ประทุมวัน  ปองดี ครู
230 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450710 : โนนสีดาวิทยา ธันยพร  แนวจำปา ครู
231 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450709 : ทรายทองวิทยา วีณา  ยิ่งยง ครู ชำนาญการพิเศษ
232 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450709 : ทรายทองวิทยา วัทธิกร  ชำนิกำจร ธุรการ
233 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450718 : เมืองจังหาร สรญา  คามจังหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450719 : บ้านแคน นายประสิทธิ์  มูลสมบัติ ครู
235 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450726 : บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) วันวิสา  วันวิสา สามพุ่มพวง ธุรการ
236 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450726 : บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) วันวิสา  วันวิสา สามพุ่มพวง ธุรการ
237 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 : วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) นางเสาวภา  เชื้อคำ ครู
238 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 : บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นายโสภา  บุปผสอน ครู
239 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 : บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นางสำรวย  ผาฤพล ครู
240 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 : บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นายสุวิทย์  จันทร์เสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450721 : บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล นางพจณีย์  พวงพิลา ครู
242 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 : บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา กมลวรรณ  จันทร์นี ธุรการ
243 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 : บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา รัชนก  ภูมิศรีแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
244 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450723 : บ้านหนองเข็ง นายปรินทร์  แก้วกาหลง ครูธุรการ
245 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450747 : บ้านป่านหนองอ้อ นางทองร้อย  ดิษเจริญ ครู
246 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450747 : บ้านป่านหนองอ้อ รัตนาพร  ไวยเวช ธุรการ
247 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450727 : ดินดำบัวรองวิทยา สลับ  สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
248 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450727 : ดินดำบัวรองวิทยา รุ้งลาวัลย์  เดิมทำรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
249 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450728 : บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) นางสาวอลิษา  วาสนา ธุรการ
250 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450729 : บ้านเลิงคา นายนครินทร์  มานะดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
251 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450729 : บ้านเลิงคา นางสาวเยาวลักษณ์  สุจริต ครู
252 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450730 : บ้านขมิ้นจานทุ่ง วิวรรณพร  ราชธา ครู
253 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450732 : ดงยางสะแบง นางสาวสุภารัตน์  เวียงอินทร์ ธุรการโรงเรียน
254 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450739 : บ้านพยอม นายโกสินทร์  วงศ์ธรรม เจ้าหนาที่ธุรการ
255 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450740 : ดอนแคนดอนหวายสามัคคี นายวีระพงษ์  จันทเขต ครู
256 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450740 : ดอนแคนดอนหวายสามัคคี นายวีระพงษ์  จันทเขต ครู
257 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450734 : บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) สุปรีดา  โยธาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
258 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 : บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) เบ็ญจาร์  พรมโสภา ครูธุรการ
259 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 : บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) อมรรัตน์   ขันเงิน ธุรการ
260 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450738 : บ้านเหล่ากล้วย นางจำเนียร  แซ่อึ่ม ครู
261 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450742 : โนนเชียงบังหาดหนองแค นายจำเนียร  โคตรมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
262 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450743 : บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) นายวิสิทธิ์  สว่างวงษ์ ครูชำนวาญการพิเศษ
263 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 : บ้านดงเครือวัลย์ วัชราภรณ์  สงวนรัตน์ ครู
264 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 : บ้านดงเครือวัลย์ นายนันทชัย   ขาวสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
265 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450745 : คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา อัจฉริยาภรณ์  พลพุทธา ธุรการ
266 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 : บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ราตรี  เรืองทอง ครูชำนาญการพิเศษ
267 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450741 : บ้านม่วงท่าลาด เอมอร  ขจรมณี ครู
268 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 : หัวนางามวิทยา รัตติยา  มะโน ครู
269 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 : ไตรคามวิทยา นายวิทยา  สุดานิช ครู
270 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450725 : แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สวรส  อนันทวรรณ ครู
271 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450731 : บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นางวิลัยวรรณ  วิลาจันทร์ ธุรการโรงเรียน
272 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450733 : เขวาชีรัฐประชาสรรค์ นางสุรีย์นิภา  วิเชียรพนัส ครู
273 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 : บ้านโนนข่า สกล  เวียงอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
274 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 : บ้านโนนข่า นางสาวกรรณิการ์  กรวิรัตน์ ธุรการโรงเรียน
275 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450757 : บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สมสิทธิ์  นงนุช ครู
276 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450751 : บ้านเขือง นายวิรัตน์  ธานีวรรณ ครู
277 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450752 : บ้านดอนพยอมน้อย สุจิตตา  โยวะผุย ครู
278 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 : บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วาสนา  ศรีสุลัย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
279 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450759 : บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร ณัฐพร  ใจสุภาพ ครู
280 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450760 : บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) อุมาพร  เสริมเหลา ครู
281 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450760 : บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) ดนุรุจณ์  แน่นอุดร ครู
282 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450748 : บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม สุจิตรา  จอมคำสิงห์ ครูผู้ช่วย
283 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450748 : บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม เบ็ญจวรรณ  สิวสำแดง ธุรการ
284 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450749 : บ้านแมดโพธิ์กลาง นายสำเนียง  ทัพสุริย์ ครู
285 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450750 : บ้านดอนแดง pissamai  poomdonnao ธุรการ
286 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450750 : บ้านดอนแดง นายพิชิต  มะลาไสย ครู
287 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450754 : บ้านวังปากบุ่ง นายวีระ  แพงวงศ์ ครู
288 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450762 : บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) ศรีลา  วรวงค์ ครู
289 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 : บ้านดอนสำราญ ปิลันธน์  สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
290 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450765 : วังยาวเจริญวิทย์ วิลาวัลย์  พรมแพน ครู
291 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450766 : บ้านหนองแก่ง มยุรา  สุวรรณเวียง ธุรการ
292 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450766 : บ้านหนองแก่ง จิรายุส  เสนปอภาร พนักงานราชการ
293 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450767 : บ้านเกษมสุข นางพรพรรณ  โสภาพล ครูชำนาญการพิเศษ
294 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450767 : บ้านเกษมสุข รำไพ  วรสนาม ครู
295 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450768 : บ้านพลับพลา นายศาธรณ์  โสภาพล ครู
296 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 : บ้านมีชัย นางสาวปวิศรา  ทับทิมศรี ธุรการโรงเรียน
297 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 : บ้านมีชัย นายสุริชัย  อินอุ่นโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
298 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 : บ้านมีชัย เสถียร  ตะวงษา ครู ชำนาญการพิเศษ
299 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 : บ้านหมูม้น มาณวิกา  ศรีโท ครู
300 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450755 : บ้านธาตุประทับ นางอภิสรา  สิทธิศาสตร์ ครู
301 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450785 : ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ณัฏณภัทร  เนืองภา ครู
302 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450793 : บ้านหวายน้อย ชยาภา  มังกร ธุรการ
303 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450794 : บ้านจาน สงกรานต์  ภูมิโชติ ครู
304 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450794 : บ้านจาน เกษมศรี  รูจีพันธ์ ครู
305 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450789 : บ้านหนาด นางสาวปรางค์ทราย  นามเดช ธุรการสถานศึกษา
306 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450789 : บ้านหนาด จิระ  มูลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
307 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450790 : บ้านยางใต้ thuangsit  srijumnong ผู้อำนวยการโรงเรียน
308 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450790 : บ้านยางใต้ รัตนาภรณ์  ศรีภูโรจน์ ครู
309 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450791 : บ้านอีโก่ม เฉลิมพล  พารา ครู
310 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 : บ้านเทอดไทย ทิพรัตน์  ทิพยสาร ธุรการ
311 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 : บ้านเทอดไทย ธนบดี  เมาะราษี ผู้อำนวยการโรงเรียน
312 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450798 : บึงงามพัฒนา ชาติชาย  สุดเสน่ห์ ครู
313 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450799 : ประชาราษฏร์รังสรรค์ นันทิยา  จินดาฤทธิ์ ธุรการ
314 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 : บ้านนางาม วิรัตน์  สืบกินร ครู
315 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 : บ้านนางาม สุรดา  วุฒิอ่อน ธุรการ
316 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450803 : บ้านโนนราษี นายทวีศักดิ์  ทศวัฒน์ ธุรการ
317 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450803 : บ้านโนนราษี นายสมยศ  พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนราษี
318 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450803 : บ้านโนนราษี นายทวีศักดิ์  ทศวัฒน์ ธุการโรงเรียน
319 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450802 : บ้านดอนแก้ว ธนวัฒน์  กิริมิตร ครู
320 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450802 : บ้านดอนแก้ว นางสาวศุภกาญจน์  คามบุศย์ ครู
321 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450795 : บ้านขว้างใหญ่ กาญจนา  อุดมฤทธิ์ ครู
322 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450796 : บ้านขว้างท่าสะแบง นวลจันทร์  ชะยุมาตร์ ครู
323 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450797 : บ้านหวายหลึม อุทุมพร  ชาติแก้ว ธุรการ
324 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 : บ้านซองแมว นางสาวเพียงฟ้า  บัวลอย ธุรการ
325 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 : บ้านซองแมว นายประวิทย์  ปาณีนิจ ครู
326 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450788 : บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) เดชา  ต่อโชติ ครู
327 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450788 : บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) รัฐกร  วิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
328 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450787 : บ้านห้วยสนุกสะพานทอง รุ่งนภา  เถระวัฒน์ ธุรการโรงเรียน