รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450107 : บ้านหนองอ่างดอกรัก มะลิ  โสมทัพมอญ ครู
2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450107 : บ้านหนองอ่างดอกรัก ธนาพร  อินทร์โท่โล่ ธุรการโรงเรียน
3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450108 : บ้านฮ่องทราย ขนิษฐา  พายุหะ ครูธุรการ
4 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450109 : บ้านไทรทอง อานนท์  สิงหาด ครูธุรการ
5 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450109 : บ้านไทรทอง นิโลบล  เพชรภักดี ครูธุรการ
6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450115 : หนองพระบางตลาดม่วง ธัญญาภัทร์  สุริยเดชฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450105 : บ้านหนองสระหงส์ ปัทมาพร  หงทะนี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
8 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450064 : บ้านกู่กาสิงห์ นางสาวเอรินทร์  ตรีคาม ธุรการโรงเรียน
9 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450065 : จตุรคามพัฒนา นางสาวจุฑามาศ  พิชญโสภากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450061 : บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น ภัทรพร  มะลิซ้อน ครู
11 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450062 : บ้านโพนโพธิ์หว้างาม ฉัตริยา  พลศรี ครูธุรการ
12 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450057 : เมืองเกษตรวิสัย ธนวัฒน์  บุญทัน พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
13 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450058 : วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) จิตติมา  วงษ์ธรรม ธุรการโรงเรียน
14 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 : บ้านป่ายาง ราตรี  ปาโท ธุรการโรงเรียน
15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 : บ้านป่ายาง นายสุเมต  ปราณี ผอรร
16 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450060 : บ้านหนองแวง กันธิชา  คลังมนตรี ครู
17 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450060 : บ้านหนองแวง นายขจรศักดิ์  สำลี ผอ.
18 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450099 : บ้านดงครั่งน้อย นายสุวิทย์  พิลาบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450099 : บ้านดงครั่งน้อย นางสาวศศิธร   วงศ์อาจ ครู
20 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450100 : ทุ่งกุลาประชารัฐ ขวัญชัย  สมสุข ครู
21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450101 : บ้านโพนแท่น นายกฤษฎาพงษ์  แสงทอง ธุรการ
22 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450103 : บ้านแสนสี นิสิทธิ์  สูงพล ธุรการ
23 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450104 : วัดแจ่มอารมณ์ สุวิท  พื้นสอาด ครู
24 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450106 : บ้านโพนเงินโพนทอง ศิริชัย  อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450106 : บ้านโพนเงินโพนทอง วิชิต  สุระโส ครู
26 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450097 : บ้านดงครั่งใหญ่ สุภาภรณ์  อุดมทรัพย์ ครู
27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450098 : บ้านนกเหาะ ลักษณา  ภูมิเขต ครู
28 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450102 : บ้านโพนทัน มายาวี  ไชยแสง ครู
29 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450102 : บ้านโพนทัน นางพูลศรี  สุดาปัน ครูอัตราจ้าง
30 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450110 : บ้านโพนหิน อินทิรา   มูลทรัพย์ ธุรการ
31 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450111 : บ้านหนองไผ่ลุ่ม สุภาพร  โคตะขุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450114 : บ้านเขวาหรดี นายวีระชัย  ทนทาน ครู
33 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450112 : บ้านเขวาตะคลอง ณัฐวรรธน์  สาวิกันย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
34 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450112 : บ้านเขวาตะคลอง วราเมธ  คงเพชร เจ้าหน้าที่่ธุรการโรงเรียน
35 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450113 : ชีโนวาทธำรง เพ็ญพิชชา  คงสักบัน ธุรการโรงเรียน
36 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450071 : บ้านโนนจาน นางวิภาศรี  จันทร์หอม ครู
37 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450071 : บ้านโนนจาน ขวัญชัย  ช่างถม ครู
38 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450072 : บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นายบุญมี  จันทะบัณฑิต ครู
39 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450070 : บ้านน้ำอ้อม นายสำราญ  ทับงาม ครู
40 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450075 : ไตรคามสามัคคี สุพรรณ  โฮมประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450076 : บ้านผำโนนสว่าง ฉลาด  ไชยน้ำอ้อม ครู
42 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450085 : คุรุราษฎร์สามัคคี ทองปอน  สุคัมภีร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450086 : บ้านเขวาใหญ่ วิชัย  สระแก้ว ธุรการโรงเรียน
44 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450080 : บ้านหนองกุง นายประครอง  เครื่องพาที ครู
45 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450081 : บ้านหนองเปลือยตาแสง พรรษชล  ฉลาดเขียว ครู
46 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450082 : บ้านหัวดอนชาด บุญปลูก  วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
47 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450083 : บ้านตลาดไชย นายชัยรัตน์  มาลาม ครู
48 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450083 : บ้านตลาดไชย สำลี  โพโสลี ครู
49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450083 : บ้านตลาดไชย นาย ยุติธรรม  ปะนิทานะโต ธุรการ
50 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450083 : บ้านตลาดไชย นายอรรถพล   จำละคร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
51 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450084 : บ้านฝาง สายใจ  ผมงาม ครู
52 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450084 : บ้านฝาง ศศิธร  ภูฮง ธุรการโรงเรียน
53 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450084 : บ้านฝาง นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล ครู
54 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450066 : เมืองบัววิทยาคาร นายสุนทร  อินธิสาร ครู
55 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450067 : บ้านหัวดงกำแพง นายชาญวิทย์  ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง
56 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450068 : บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวชนาภา  เอี่ยมผิว ธุรการ
57 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450069 : วัดบ้านโพนเงิน นายประจบ  สีลาสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450093 : บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางขวัญชีวา  ศรีเสมอ ครู
59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450094 : สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สุภาลักษณ์  ิสิงห์วิสุทธิ์ ธุรการ
60 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450095 : บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นางสาวนิศารัตน์  เพชรเกตุ ธุรการ
61 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450096 : บ้านหัวหนองตาด กัลยา  สิทธิจักร์ ครู
62 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450096 : บ้านหัวหนองตาด กุลขนิช  สมพงษ์ผึ้ง ธุรการ
63 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450092 : บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) วันเพ็ญ  โคตรเนตร ครู
64 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450088 : บ้านหนองช้าง ชิณวัฒน์  ครองยุติ ครูธุรการ
65 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450089 : บ้านเหนือ นางหทัยชนก  คชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450089 : บ้านเหนือ นางสาวนิภาภรณ์  เพชรมงคลเลิศ ธุรการโรงเรียน
67 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450090 : บ้านสิงห์ไคล วิภาภรณ์  อินทรกลาง รักษาการผู้อำนวยการ
68 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450090 : บ้านสิงห์ไคล กรรณิกา  กรรณิกา ขุนาพรม ครูผู้ช่วย
69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450090 : บ้านสิงห์ไคล นางวิภาวดี  เทียมวงเดือน ธุรการ
70 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450091 : บ้านอี่เม้ง นายต๋อง  สุวรรณ์ ผู้อำนวยการ
71 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450087 : ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นยประดิษฐ์ชัย  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450078 : บ้านโพนสะอาด นายอมร  ใสสูงเนิน ครู
73 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450079 : บ้านหนองสังข์ Thitima  ธิติมา นาสมตรึก ธุรการ
74 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450073 : ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ณิชนันท์  จันทะเบี้ยว ธุรการ
75 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450074 : บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวสุนิสา   ยศสังข์ ธุรการโรงเรียน
76 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450077 : บ้านดอนดู่เหล่าเสือ ปิ่น  ปิ่น ครู
77 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450231 : บ้านขี้เหล็ก มลฤดี  สีมา ครูธุรการ
78 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450232 : บ้านพิลา จิรัชยาพร  หินโม ครูธุรการ
79 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450233 : บ้านนาแค นางสุธาสินี  ศรีจำปา ครู
80 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450234 : บ้านโพนทอง นายพงศ์สุวรรณ  ขุมหิรัญ ครู
81 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450243 : บ้านขามป้อม ละอองทิพย์  พวงศรีเคน ครู
82 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450248 : บ้านม่วง นางมณีรัตน์  เขตขันธ์ ครู
83 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450249 : บ้านค้อแสนสี นางสาวอภิชญา  มะโรงรัตน์ ธุรการโรงเรียน
84 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450250 : บ้านตาจ่อยหนองสระ นายหาญชัย  อนุเวช ครู
85 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450213 : บ้านหนองคูโคกเพ็ก พุธศรี  เกรียงศรี ครู
86 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450214 : บ้านโพนงาม จุฑามาศ  ชัยสงคราม ครู
87 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450215 : บ้านโนนสะอาดหนองแต้ นายทศพร  ทมงาม ธุรการ
88 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450244 : บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นายโสภณ  พลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450246 : บ้านโนนจาน กฤษฎา  ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน
90 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450237 : บ้านโนนสวรรค์ นายมั่นคง  ไชยแสน ครู
91 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450237 : บ้านโนนสวรรค์ นายพนมภูมิ  ไชยแสน ผู้อำนวยการ
92 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450238 : บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) เพ็ญประภา  เนื้อจันทา ธุรการ
93 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450239 : บ้านน้ำคำ นางสำเร็จ  ปานกลาง ครู
94 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450239 : บ้านน้ำคำ นางปารณีย์   เอี้ยนมี ครู
95 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450240 : บ้านหัวช้างเลิงแก นางสฤฒาพร  ปัสสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450240 : บ้านหัวช้างเลิงแก กฤษณะ  สิมสีดา ูธุรการโรงเรียน
97 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450241 : บ้านส้มโฮง นายพันธวิทย์  ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการ
98 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450242 : บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง นางยุพา  สวาสศรี ครู
99 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450247 : บ้านหนองขาม วุฒินันท์  อันทะชัย ครู
100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450245 : บ้านดงช้าง นางสาวสราวลี  ยาเพชร ครูธุรการ
101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450209 : เมืองปทุมรัตต์ พรฤดี   เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450209 : เมืองปทุมรัตต์ นายสุวัฒน์   ศรีเที่ยง ครู
103 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450210 : บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง น.ส.อัจฉรา  ประมูลจักโก ครู
104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450211 : ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) กสิณ  สิมลี ครู
105 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450211 : ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สัตยา  ศรีจานเหนือ ธุรการโรงเรียน
106 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450211 : ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) นายกาญจน์บัณฑิต   โชติขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450212 : บ้านหนองบึง อุดม  ต้นจาน ครู
108 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450236 : บ้านจานใต้ นิตยา  อาจวาที เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450235 : บ้านโคกก่อง นางธีญชนก   สีสมยา ธุรการ
110 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450230 : บ้านโพธิ์น้อย ว่าที่ร้อยตรี เมธี   ลาหล้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450229 : บ้านโพนสูง นางสาวจิราภรณ์  เดชชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450216 : บ้านสระบัว บุญร่วม  ทุมจีน
113 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450216 : บ้านสระบัว นางศริญญา  การิโก ครู
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450217 : บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย กาญจนาภา  ช่อรักษ์ ครูอัตราจ้าง
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450217 : บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย ชนิดา   หอมไกล ธุรการ
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450217 : บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย บุญเรือง  แคนลา ครู
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450218 : บ้านเขวาโคกสวายโดด นายวีระยุทธ   ไชยพรม ธุรการ
118 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450219 : บ้านเขวาทุ่ง อรทัย  สิงห์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450220 : บ้านภูดิน นางกิ่งแก้ว  ชำนาญจันทร์ ครู
120 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450221 : บ้านบัวขาว นายมงคล   ภูศรีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว
121 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450222 : หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ณัฐริกา  บันหันไทยสงค์ ธุรการ
122 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450223 : ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) ต่อทรัพย์  พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ
123 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450228 : บ้านดู่ฝายใหญ่ นายวิรกุล  บาลศิริ ครู
124 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450224 : บ้านสวนปอ ญดาวรรณ  ฝางขันธ์ ธุรการ
125 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450224 : บ้านสวนปอ นายศักดิ์ศรี  ไหลสุข ครู
126 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450225 : บ้านสำราญหนองบาก นวลตา  กุมชาติ ครู
127 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450225 : บ้านสำราญหนองบาก นายพิทักษ์ชน  โลทะลาด ธุรการ
128 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450226 : บ้านโคกกลาง บุญถม  ศรีชนะ ครู
129 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450227 : ประสิทธาราม ยุพิน  ลือธิสาร ธุรการ
130 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450264 : บ้านดงมัน สุดาวรรณ  ชัยหงษา ครู
131 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450297 : บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) สุภิญญา  เสนาะ ครู
132 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450300 : บ้านคูฟ้า นางสาวณัฐกฤตา  วลีประทานพร ครู
133 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450269 : ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ว่าที่ร้อยตรีธีระพันธ์  ไชยพร ธุรการ
134 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450269 : ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ว่าที่ ร.ต.ธีระพันธ์  ไชยพร ธุรการ
135 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450265 : คำไฮสำโรงวิทยาคาร นายเกรียงไกร  บุญศรีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450266 : บ้านนางเตี้ยไศลทอง ชวนพิศ  สุขประเสริฐ ครู
137 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450267 : บ้านโปง(ประชาสามัคคี) ละออง  คำผาลา ครู
138 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450268 : บ้านดอนคำ ยุภาพร  ไกรยะอุด ครู
139 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450274 : บ้านโนนศิลา นนทน์ธีกรณัฐ  กิตติซาระบุตร ครู
140 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450274 : บ้านโนนศิลา กิติพงษ์  งวงคำนาม ลูกจ้าง
141 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450275 : โนนไทยวิทยาคาร นายนารินทร์   วงแหวน ธุรการ
142 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450276 : ไตรราษฎร์วิทยา วิเชียร  จันทะไพร ครู
143 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450277 : บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นางจุรีพร  กาญจนศิริรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
144 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450278 : บ้านคำแดง นางสมลักษณ์  นามมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
145 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450279 : บ้านหนองฟ้า นางปัญญา  ศรีวะสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฟ้า
146 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450299 : บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) นางพิศมัย  สอนลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450298 : บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ นางสาวชลิตา  ทองสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450298 : บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ นางวิไลลักษณ์  โพธิ์ไพร ครู
149 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450270 : บ้านชาติ นายชัยวัฒน์  สิงหาทอ ธุรการโรงเรียน
150 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450257 : บ้านโนนม่วง นายมนตรี  โททัสสะ ครู
151 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450271 : บ้านโนนจิกหนองคู อนงค์  สาสนาม ครู
152 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450272 : บ้านคำพระ นางสาวศริญญา  สุกใส ครู
153 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450273 : บ้านนานวลราษฎร์นิยม คนึงนิตย์  ไชยธรรม ี่ครู
154 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450273 : บ้านนานวลราษฎร์นิยม ลัดดา  ใจเมือง ครู
155 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 : อนุบาลเมืองพนมไพร นายสุนทร   บุ่นวรรณา ครู
156 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450252 : บ้านดอนเจริญ นางสาวจิราวรรณ  บุดทะสุ ครูธุรการ
157 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450253 : บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว นายวิชัย  พงษ์วัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450254 : ดอนเสาโฮง นางโชคศุภกานต์  ข่าขันมะลี ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450281 : ปัญจคามประชาสรรค์ นางพิชชาภา  คณะนา ธุรการโรงเรียน
160 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450282 : บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ปิยมาตร  ชะนะทร ครู
161 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450283 : บ้านดอนบ่อดอนแฮด สุรสิทธิ์  โนภาศ ครู
162 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450284 : บ้านหนองเหล็ก ณัฐกรณ์  ดวงประภา พนักงานราชการ
163 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450284 : บ้านหนองเหล็ก ทิพยธิดา  พวงศรีเคน ผู้ช่วยแม่
164 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450262 : บ้านบัวงาม สิรินันท์  ทรงเจริญ ธุรการโรงเรียน
165 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450262 : บ้านบัวงาม นายปริญญา  อุคำ ธุรการ
166 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450258 : บ้านโพธิ์ใหญ่ นายธวัชชัย  ชูวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450258 : บ้านโพธิ์ใหญ่ เสาวลักษณ์  เนตรวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
168 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450259 : ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ ปัณณทัต  หาญเสมอ ครู
169 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450260 : หนองกุงวิทยา ปริญญา  ตะนุมาตย์ ครู
170 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450261 : บ้านโนนชัยศรีหนองแคน อรพรรณ  รัตนโสภา ธุรการโรงเรียน
171 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450280 : บ้านหัวหนองกุดหลด ดิลก  ภูศรีน้ำ ครู
172 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450291 : บ้านสมสะอาด บรรจงศักดิ์  แถลงธรรม ครู
173 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450289 : บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา วุฒิพงษ์  โภชะโน ครู
174 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450290 : ดอนดู่ดอนเจริญ นางศิริพร   โพธิ์ศรีมาตย์ ครู
175 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450255 : บ้านสระแก้ว ธีระพนธ์  ถวิลไพร ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450256 : บ้านโนนทรายสระทอง พัฒนา  มิรัตนไพร ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450263 : บ้านโพธิ์น้อย ทรงพล  ทองคำ ครูผู้ช่วย
178 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450263 : บ้านโพธิ์น้อย ชญาภณิกศา  กระเดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
179 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450292 : บ้านนาชมดอนกลางวิทยา นางสาวประพิมพ์ภัสร์  คำวิไชย ครู
180 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450293 : บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สุวมาศ   ไชยบูรณ์ ครู
181 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450293 : บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) นายมีชัย  ชาญวิรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
182 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450294 : บ้านดอนแดง นายบุญตา  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 : บ้านท่าลาดวารีวิทยา นางนิรมล  เครินิล ครู
184 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 : บ้านท่าลาดวารีวิทยา อุทิศ  สายรัตน์ ครู
185 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450296 : บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) นางสาวจุฑารัตน์รตี  มูลจันที ครู
186 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450288 : ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม นายศุภชัย  ต้นทัพไทย ครู
187 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450286 : บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) นางทวิพร  เคนโยธา ครูผู้สอน
188 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450287 : บ้านหัวนา นายมงคล  วงค์ท้าว ครูธุรการ
189 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450285 : บ้านหนองทัพไทย ถาวร  ไชยขันธ์ ครู
190 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450410 : เมืองจำปาขัน นายเสน่ห์  ประกอบเสริม ครูชำนาญการพิเศษ
191 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450413 : บ่อพันขันวิทยา นางนวลจันทร์  สุจริต ครู
192 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450414 : บ้านปลาค้าว นางสาวพรรรณี  กลางสุพรรณ์ ครู
193 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450415 : บ้านหญ้าหน่อง นางพิจิตร  ประราศรี ครู
194 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450407 : บ้านหนองบั่ววิทยา นายวิบูลย์  สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450408 : บ้านแดง นายนันทวิชญ์  จุนทวิเทศ ครู
196 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450408 : บ้านแดง อัมพิกา  คำศรี ครู
197 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450402 : บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ปิยนุช  นามคำ ครู
198 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450406 : บ้านค้อโนนสว่าง นางสาววรรณภา  สิงห์คู่ ธุรการ
199 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450381 : บ้านยางเลิง จิราพร  อังคะลา ธุรการ
200 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450382 : บ้านหมอตา พิชัย  จิณรินทร์ ครู
201 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450383 : บ้านดอกไม้ สุรีพร  คำงาม ครู
202 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450384 : บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ธัญบูรณ์  ทองขัน ครู
203 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450385 : บ้านภูงา อัสนี  ธรรมเสนา ครู
204 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450385 : บ้านภูงา นวลสิริ  ชาญอุไร ครู
205 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450386 : จานเตยวิทยาประชาสรรค์ ชาญณรงค์   มณีรัตน์ ธุรการโรงเรียน
206 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450387 : บ้านฮ่องสังข์ นางสาวอรวรรณ  มณีรัตน์ ครูพี่เลี้ยง
207 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450388 : บ้านสาหร่าย ศศิประภา  ถาวร ธุรการ
208 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450389 : บ้านดอนแคน บานเย็น  คำสวาสดิ์ ครู
209 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450390 : บ้านโนนตาด นางสุพรรษา  สีสุทะ ธุรการ
210 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450425 : เมืองทุ่งวิทยา วรรณภา  นินนันท์ ครูธุรการ
211 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450426 : ทุ่งศรีเมืองวิทยา ไพบูลย์    ศรีสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน
212 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450427 : โพนขวาวพิทยาคม นายวันชัย  คำมณี ครูชำนาญการพิเศษ
213 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450428 : หว่านท่าสมอวิทยา นางมยุรี  พันธ์ภา ผู้อำนวยการ
214 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450391 : บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) นายมานิส  สลางสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
215 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450392 : บ้านร้านหญ้า นายสัมพันธ์  ภูหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
216 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450393 : บ้านโพนเดื่อ อุบล  พรมมี ครู
217 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450442 : บ้านสระโพนทอง สุพจน์  หินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
218 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450443 : บ้านคูดินทราย นายธีรวัฒน์  ศรีกะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
219 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450443 : บ้านคูดินทราย นายวิเชียร  แสงสุมาศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
220 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 : บ้านตาแหลวโนนหมากแงว นายมงคล  จันดารัตน์ ครู
221 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 : บ้านตาแหลวโนนหมากแงว วิเชษฐ์ชัย  แสนสร้อย ครู ธุรการ
222 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450380 : บ้านเม็กหางเหย นางสาวสุดารัตน์  จัดสนาม ธุรการ
223 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450376 : บ้านนา นางอุรวัล  โวอ่อนศรี ครู
224 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450377 : บ้านงูเหลือม นายสมบูรณ์  สีสัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450378 : ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นายศุภธี  ศรีสนาม ผอ
226 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450379 : บ้านโพนยานาง นายอั๋น  พรหมมา ครู
227 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450379 : บ้านโพนยานาง นางสาวเดือนฉาย   แสงตะวัน ธุรการโรงเรียน
228 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450422 : บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการ
229 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450420 : หนองบัวคุรุประชาสรรค์ นายสมโภชน์  คำลอย ผู้อำนวยการ
230 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450421 : ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี นางสาวนิวัฒน์  พัฒโท ธุรการโรงเรียน
231 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450418 : น้ำคำใหญ่วิทยา นายอาวุธ  ทองบุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
232 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450419 : ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม นายพงษ์เทพ  คำลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450417 : บ้านหนองยางหนองไผ่ นายอรุษ  อินทร์ใจเอื้อ ธุรการโรงเรียน
234 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450411 : บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ นางอุไรพร  ภิบาลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
235 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450412 : บ้านเหล่าติ้ว สัมฤทธิ์  มืดทัพไทย ครู
236 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450429 : บ้านมหิงษาราม พรทวี  ศรีประสาร ธุรการโรงเรียน
237 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450430 : ห้วยหินลาด นายสมคิด  คำสนาม ครู
238 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450416 : บ้านยางเครือด่านน้อย นางพชรพร  ลีทัพไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
239 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450433 : เมืองอารัมย์ นายมานะ  เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
240 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450440 : ดอนยางดอนสังข์วิทยา นางพัชรินทร์  สามะณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450441 : บ้านโพนครกน้อย อนันต์  คำหินกอง ครู
242 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450368 : เมืองสุวรรณภูมิ นายพิษณุ  นนตะพันธ์ ธุรการโรงเรียน
243 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450370 : ดอนแฮดวิทยา บพิตร์  จันทรศรี ครู
244 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450370 : ดอนแฮดวิทยา มณีภรณ์  แทนอาษา ครูโรงเรียนดอนแฮดวิทยา
245 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450439 : โสภาพพิทยาภรณ์ วิมลพรรณ  แต้สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
246 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450374 : บ้านน้ำคำน้อยวิทยา นางนิภาวัลย์  สมสีไสย ครู
247 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450431 : หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา นายมนตรี  เกตุแก้วเกลี้ยง ครู
248 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450431 : หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา นายวีรศักดิ์  โฮมสองชั้น ธุรการ
249 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450369 : อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ นางสาวอุมาพร  เตชปัญญาสิริ ธุรการโรงเรียน
250 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450372 : บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา นายต่อวงศ์  แต้สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
251 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450438 : บ้านหนองแวง ถาวร  จันทร์หนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
252 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450438 : บ้านหนองแวง ณัฐนิชา  เสาศิริ ธุรการ
253 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450432 : จตุคามวิทยา นายนพพล  จันทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน
254 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450434 : บ้านขี้เหล็ก ณัฐพล   บุญพิมล พนักงานราชการ
255 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450436 : บ้านหนองแล้ง นายธีรเดช  พิมภูงา ธุรการ
256 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450409 : บ้านน้ำคำน้อย สมศักดิ์  สมศักดิ์ ธรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
257 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450405 : บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) นายสุบัน   คำมณี ครู
258 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450403 : บ้านหัวช้าง วรศักดิ์  ไหมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
259 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450404 : บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) นายวิทยาธรณ์  ดุสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างหว้าฯ
260 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 : บ้านโคกสำโรง นางสาวรุ่งนภา  แตงทิพย์ ธุรการ
261 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450437 : บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ วัชราภรณ์  สุดชารี ธุรการ
262 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450423 : ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ นายอนิวัฒน์  มาแสวง ผู้อำนวยการ
263 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450401 : บ้านสองชั้น นางสาวสุปราณี  เวโน ธุรการ
264 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450396 : บ้านส้มโฮง นายเอนก  สามิบัติ ครู
265 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450397 : บ้านโพนดวน นายสม  สระแก้ว ครู
266 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 : บ้านโพนพอุง วีระ  พิมพ์หนองหว้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 : บ้านโพนพอุง ลำใย  ลาสนาม ครู
268 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 : บ้านโพนพอุง สุระพงษ์  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
269 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450398 : บ้านหินกอง นายดาว  ศรีคำภา ครู
270 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450399 : บ้านเล้าข้าว ณัฐณิชา  จำปาหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
271 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450400 : บ้านขัดเค้า นางสาวสาวิตรี  เอียงหลง ธุรการโรงเรียน
272 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450444 : บ้านตังหมอง นางสาวจิราภา   ธรรมราษฏร์ ครู
273 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450445 : บ้านหนองอีเข็ม นางสาวภรณ์พิมล  ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
274 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450627 : บ้านหัวนา ธนาพร  อินทร์โท่โล่ ธุรการโรงเรียน
275 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450628 : บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา นางสาวฉลุลักษณ์   หัตถสอย ครู
276 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450629 : บ้านเหล่าหัวภู นางสุกัญญา  เนื้อจันทา ครู
277 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450630 : บัวสูงบัวเงินวิทยา นายณัฐพงศ์  แก่นสา ครู
278 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450631 : หนองยางวิทยาคม นางพนิดา  วงศ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน
279 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450623 : บ้านสูงยาง นางสาวรุ่งทิพย์  ชนะพันธ์ ธุรการโรงเรียน
280 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450624 : บ้านคูเมือง ฐาปนี  สิงห์นันท์ ครู
281 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450625 : บ้านป่าดวนพังหาด พุทธา  จงใจจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
282 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450626 : ดงเกลือวิทยา นายพิสรร  ปัดชาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
283 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450619 : บ้านเมืองสรวง ถาวร  มูลมะณี ผู้อำนวยการ
284 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450619 : บ้านเมืองสรวง มยุรี  มนตรี ธุรการโรงเรียน
285 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450620 : ชุมชนบ้านผำ นางสุดารัตน์  อยู่ประไพ ผู้อำนวยการ
286 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450616 : บ้านเหล่าฮก นางโสภา  เศรษโถ ครู
287 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450616 : บ้านเหล่าฮก นางบุณยวีร์  ธนาไสย์ ครู
288 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450617 : บ้านป่ายางวนาทิพย์ นายสุทธี  สุริยหาญ ครู
289 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450632 : บ้านหนองผือโนนค้อ นายสัมฤทธิ์  จงใจจิต ครู
290 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450621 : บ้านข่อย นายวิเชียร  กันหาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย
291 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450622 : หนองหินใหญ่วิทยา รัชฎาภรณ์  พันทองคำ ธุรการโรงเรียน
292 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450618 : บ้านหนองหินน้อย นายทินกร  คลังจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
293 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450667 : ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย นายมานะติ  สุวรรณศรี ธุรการโรงเรียน
294 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450668 : บ้านโพนทอง สุภาพร  นากอก ธุรการโรงเรียน
295 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450669 : บ้านหนองพลับ รัตปราณี  บัวทอง ผู้อำนวยการ
296 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450670 : เมืองโพนทราย อนุชิต  ฤทธิวุธ ครู
297 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450671 : หนองบัวประชาสรรค์ นายชัชวาล  ปานบุดดา ครู ชำนาญการพิเศษ
298 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450673 : บ้านหนองสรวงหนองซำ ชยุต  งามเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
299 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 : บ้านหนองยาง ภัทรภร  รวมรส ธุรการ
300 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450675 : บ้านดอนหม่วย อาคม  บุตรหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
301 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 : ยางคำวิทยา นายสวัสดิเกียรติ   ไชยโย ผู้อำนวยการ
302 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 : ยางคำวิทยา พัทราภรณ์  ชิมโพธิ์คลัง ธุรการ
303 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 : ยางคำวิทยา นายอิทธิพล  ปานบุดดา ครู
304 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450677 : บ้านเหล่าข้าว ศรัตนา  ศรีงาม ธุรการ
305 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450677 : บ้านเหล่าข้าว จุฬา  บุญเศษ ครู
306 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450672 : บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง อรพร  วงศ์ดินดำ ครู
307 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450678 : บ้านสว่าง ณัฐพร  ชุมเหมา ธุรการโรงเรียน
308 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450679 : บ้านดอนขาม ภันฑิลา  มณีวรรณ ครู
309 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450680 : สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ นางสาวนิอร  เอี่ยมศรี ธุรการ
310 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450681 : บ้านโพนดวนสาวเอ้ นายสณชัย   ทาระคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
311 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450683 : บ้านดงหมากไฟ ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์  สัทธศรี ครูโรงเรียนบ้านดงหมากไฟ
312 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450684 : บ้านหัวดง นางสาวศิริจังกรณ์  ดีวงษา ครู
313 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450665 : สามขาพิทยาคม กิตติพิชญ์   สกุลเดช ครู
314 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450666 : ชุมชนบ้านหมากยาง สุพรรณ  ไชยา ธุรการ
315 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450599 : บ้านขี้เหล็ก นายทรงจิต  สมุทรเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน
316 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450600 : บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) ประภาส  พิลาภ ผู้บริหาร
317 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450602 : บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สุวิทย์  คำพร ผู้บริหาร
318 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450603 : บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ นางสาวสาวิณี  อัตถาลำ ธุรการโรงเรียน
319 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450597 : บ้านหัวนา ครูฝุ่น  ละอองทิพย์ ครู
320 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450595 : บ้านกุดเขียว นางบุญพริ้ง  หาญอาษา ครู
321 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450596 : ชีโหล่นวิทยา สมบูรณ์  ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
322 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450592 : บ้านแจ้ง สุดปรารถนา  ไชยวรรณา เจ้าหน้าที่ธุรการ
323 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450593 : บ้านท่าค้อ นริศรา  ธรรมเกตุ ธุรการโรงเรียน
324 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450594 : บ้านโนนยางรัฐพัฒนา สุเทพ  พวงไธสง ครู
325 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450612 : บ้านสำโรง มณีนุช  อสุรพงษ์ ธุรการโรงเรียน
326 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450614 : บ้านหว่านไฟ นายคุณาวุฒิ  เขวาลำธาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
327 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450615 : บ้านลิ้นฟ้า นายมนตรี  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
328 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450605 : บ้านดู่ เกษร   สายทอง ธุรการ
329 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450606 : บ้านดงเมืองจอก นางรัตนา  แก้วขาว ครู
330 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450598 : บ้านธาตุสามัคคี จิราภรณ์   หว่างแสง ธุรการ
331 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450587 : บ้านโนนวิทยาพัฒน์ นางวัลภา  พวงปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
332 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450588 : บ้านกอก นายพานนท์  การะจักร์ ธุรการโรงเรียน
333 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450589 : บ้านดงบัง เฉลิมพล  นิลผาย ครู
334 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450590 : บ้านเหล่าบากสามัคคี นางสาววรนิตย์  กุลสุวรรณ ธุรการโรงเรียน
335 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450585 : ชุมชนบ้านโพนเมือง นางอาวรณ์  เชาว์ชาญ ครูชำนาญการพิเศษ
336 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450586 : บ้านน้ำคำ อภิญญา  สุรเสน ครู
337 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450583 : ชุมชนดงสว่างหนองแซง อังกินันท์  อุดพิภัณ ธุรการ
338 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450583 : ชุมชนดงสว่างหนองแซง อังกินันท์  อุดพิภัณ ธุรการ
339 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450578 : บ้านแวงวังเซียม บุญชู  อาจสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
340 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450579 : บ้านหนองฮาง พลพรรธน์  พลสระคู ครู
341 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450579 : บ้านหนองฮาง นายวุฒิชัย  ผายตากแดด ธุรการ
342 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450579 : บ้านหนองฮาง สุพจน์ ไชยสิทธิ์  ไชยสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
343 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450580 : บ้านเป้า สะอางค์  เยาวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
344 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450581 : บ้านเมืองคลอง ชูศักดิ์  สุทธิสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
345 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450577 : หนองขามวิทยา อุษาวรรณ  ตินนัง ธุรการ
346 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450613 : บ้านขุมเงิน นางอาภัสรา  ไชยโกฎิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
347 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450610 : บ้านหนองบัว เสถียร  ภิบาลวงษ์ ครู
348 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450610 : บ้านหนองบัว น้ำทิพย์   จันนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
349 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450611 : บ้านหนองเรือ นายชัยบรรณ์  โวหารกล้า ครู
350 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450582 : บ้านแขม นายภาสกรณ์  ปัญญาหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
351 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450575 : บ้านมะกอก นายสมคิด  อุบาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
352 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450576 : บ้านทองหลาง วรัญญา  ช่ำมณี ครู
353 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450576 : บ้านทองหลาง พรชัย  แก้วพลงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
354 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450571 : บ้านหนองยาง เขมพันธ์  โคหนองบัว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง
355 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450572 : บ้านกระจายเหล่าสูง น้ำฝน  ป้องทับไทย ธุรการ
356 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450573 : บ้านหนองหัวคน นางสุจิตรา  พันธุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
357 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450574 : สีสวาดเล็บขาว Sarawut  Noinamkham จนท.ธุรการ
358 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450570 : บ้านหนองหมื่นถ่าน นางปริศนา  บุ่นวรรณา ครู
359 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450569 : บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา สถิตย์  วงศ์สมบัติ ครู
360 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450569 : บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา ณัฐพล  แว่นใหญ่ ธุรการ
361 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450567 : บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ประเทือง  ไชยบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
362 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450568 : บ้านโนนแฮด สาวิตรี  บุญยืนนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
363 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450564 : บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา นางสมใจ  มูลหล้า ครู
364 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450565 : จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา ทัตชา  ศรีสมบัติ ธุรการ
365 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450566 : บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ ฐิตาภรณ์  บุตรรัตน์ ครู
366 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450608 : บ้านโหรา นางรุ่งรัชนิดา  ศิริประภากุล ครู
367 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450609 : บ้านหนองหว้า นายมรกต  บัวศรี ครู
368 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450591 : บ้านหนองนาหล้า นางวาสนา  พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการ
369 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 : บ้านหนองย่างงัว สุภัชชา  ปานา ครู
370 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 : บ้านหนองย่างงัว สุภััชชา  ปานา ครู
371 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 : บ้านหนองย่างงัว จำรูญ  ธุระพันธ์ ครู
372 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450604 : บ้านน้ำเงิน นางจิราพร   พรหมเวียง ครู
373 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 : บ้านแคน(วันครู 2503) นางสาวประภาพร  ทองหนองบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
374 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450563 : บ้านศาลา นางสุนันท์  ประกอบ ครู
375 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450557 : เมืองอาจสามารถ การันต์  ศรีบุญเพชร ธุรการโรงเรียน
376 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450557 : เมืองอาจสามารถ นางสุภิญญา   มานะดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
377 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450558 : บ้านส่องอนามัย อินทุอร  สุพรรณา ครู ผู้ช่วย
378 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450584 : บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว นุชนารถ  จันทะโคตร ครู
379 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450560 : บ้านสำราญ ปวีณา  สารคาญ ธุรการ
380 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450561 : ร่องคำหงษ์ทองวิทยา ศราวุฒิ  วิริยะกุล ครู
381 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450561 : ร่องคำหงษ์ทองวิทยา อัจฉรา  พัฒนจักร ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
382 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 : บ้านบุ่งเบา นางสาวสุภักดิ์  สุนทรวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
383 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450784 : บ้านหนองจาน นางสาวสุดาทิพย์  สุทธิธรรม ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองจาน
384 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450779 : บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) บุญทัน  เรืองมนตรี ครู
385 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450780 : บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ชินวุฒิ   คำดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
386 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450781 : บ้านธาตุจอมศรี นายสุพรรณ   นิ่มอนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
387 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450782 : บ้านวารีสีสุก เสถียร  หล้าแหล่ง ผู้อำนวยการ
388 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450783 : บ้านหนองไศล นายวรรณธง  สาคำไมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
389 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450773 : บ้านขมิ้น อนุวัฒน์  ถ้วยทอง ธุรการ
390 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450771 : บ้านดงเย็น สิภากรณ์  ซ้ายโพธิ์กลาง ครู
391 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450772 : บ้านกอกแก้ว ศรัณย์พร  แสนปาง พนักงานราชการ
392 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450769 : บ้านเด่นราษฎร์ นิศาชล  หลอดทอง ครูธุรการ
393 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450770 : บ้านหนองคูณ นางสุมานี   กลิ่นพูน ครู
394 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450777 : สาวแหวิทยา นายพลกฤษณ์  เทศสิงห์ ครู
395 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450778 : บ้านดอนแดง นางสาวนันท์นภัส   สมอาษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
396 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450774 : ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) นายศุภกร  เป็งจักร์ ธุรการ
397 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450774 : ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) นางพรรัตนะ  ถิ่นทัพไทย ครู
398 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450775 : ขวาวคุรุประชาสรรค์ นางน้อมจิตร  ฟรีสโตน ครู
399 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450776 : ดอนกลอยวิทยาคาร นายสุวิทย์  สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน