รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450366 : บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก นายสมบัติ  เผื่อแผ่ ครู
2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450362 : บ้านปากช่อง สุพรรณี  พลเยี่ยม ครู
3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450363 : บัวดงมันวิทยา พลภักร์  สมภักดี ครู
4 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450364 : บ้านราษฎร์ดำเนิน มะลิวัลย์  แสนศิริ ครูธุรการ
5 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450365 : ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน นางสาววาสนา  คำแสนโคตร ครู
6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450365 : ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน นางสาววิภาพร  สินธุเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450360 : บ้านคำนาดี ธีระพงษ์  จิตรจักร ครู
8 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450361 : บ้านหนองขอนแก่น นิคม  ทิพมาลา ครู
9 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450346 : บ้านโคกกกม่วง พัชรมัย  บุตรภักดี ครู
10 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450347 : บ้านพรหมจรรย์ วนิดา  สุนทอง ธุรการ
11 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450348 : บ้านดงกลาง กชพรรณ  สารบรรณ ครูธุรการ
12 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450316 : บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน นางสาวศิริลักษณ์   บุตรโคตร ครู
13 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450320 : บ้านแฝก นางสาวเยาวภา  ประหา ครู
14 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450321 : บ้านหนองตอ นางสาวนันทพร  สีลาโส ครู
15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450354 : นาแพงวิทยาคาร เย็นจิตร  รัตนาแพง ครู
16 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450355 : บึงอุดมบึงคำ สุนีย์  จันทศรี ครู
17 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450328 : บ้านหนองม่วง นางสาวชญานิศ  พลเยี่ยม ครูธุรการ
18 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450356 : สะอาดเจริญใหม่สามัคคี นางสาวจิราพร   มาเพรช ธุรการ
19 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450356 : สะอาดเจริญใหม่สามัคคี เสงี่ยม  พลเยี่ยม ครู
20 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450359 : ถนนชัยสามัคคี นายวิโรจน์   หิตายะ ครู
21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450314 : บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ยุวดี  ประทุม ครู
22 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450315 : บ้านดอนหวาย นายนัฐพล  บรรพตาธิ ธุรการ
23 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450310 : บ้านโนนไชยศรี นภาพร  จรบุรมย์ ธุรการโรงเรียน
24 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450311 : บ้านโคกสมบูรณ์ ณัฐพล  บุตรพรม ธุรการ
25 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450311 : บ้านโคกสมบูรณ์ บุญญรัตน์  แยงไธสง ครู
26 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450312 : น้ำคำสมศรี วีระ  อัศวภูมิ ครู
27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450313 : บ้านหนองขี้ม้า ศิวพร  จันทร ครู
28 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450352 : บ้านนาศรีนวล นางสาวขวัญฤดี   แสนจันทร์ ครูธุรการ
29 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450349 : บ้านพรมสวรรค์ นิกร  เชิญบ่อแก ครู โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์
30 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450350 : บ้านนาสีใส ชาญเดช  อัตวิชา ครู
31 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450350 : บ้านนาสีใส นายอานุภาพ  แสนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450351 : บ้านหนองหิ่งหาย นายถิรวัฒน์  เสาศิริ ครู
33 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450351 : บ้านหนองหิ่งหาย นายธเนตร  ทุ่งมน ครูธุรการ
34 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450351 : บ้านหนองหิ่งหาย นางปริญญาณี  โคตุเคน ครูธุรการ
35 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450323 : บ้านโพนทอง นางสาวละมุล  แวงวรรณ ครูธุรการ
36 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450324 : บ้านนาทม นายพนัส  ประทุมชาติ ครู
37 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450324 : บ้านนาทม นิภาพร  พลเยี่ยม ครููผู้ช่วย
38 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450325 : บ้านหนองไฮ นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม ครู
39 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450326 : บ้านนาอุ่ม หัสดิน  สวายน้อย ครู
40 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450327 : บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) อติพงษ์  อัครประชะ ครู
41 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450317 : บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว กรรณิกา  พลเยี่ยม ครู
42 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450318 : บ้านป้องสร้างบุ นางสาวณัฐสิณี  ฤทธิตะมน ครู
43 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450319 : บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด ลำพอง  สุริโย ครู
44 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450345 : บ้านวังยาว สุนทรา  วิเชียรศรี ครู
45 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450340 : บ้านวังม่วย นางสาวน้องแอน  ไชยมงคล ครูธุรการ
46 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450341 : กุดก่วงท่าแสงจันทร์ นางสาวละไมมาด  กมลมาตย์ ครู
47 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450342 : บ้านเหล่าน้อย อรุณี  คมจิตร์ ธุรการ
48 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450305 : บ้านหนองแสงทุ่ง นายนราธิป  ราชติกา ครูธุรการ
49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450306 : บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย จงกล  บุญคำ ครู
50 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450306 : บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย เขมมิกา  พลเยี่ยม ธุรการโรงเรียน
51 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450301 : อนุบาลโพนทอง นายไชยยันต์  พิขุนทด ครู
52 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450301 : อนุบาลโพนทอง อนุวัติ  ทิพมาลา ครู
53 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450304 : พนาลัยวิทยาเสริม เสกสรรค์  พรมไชยา เจ้าหน้าที่พัสดุ
54 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450304 : พนาลัยวิทยาเสริม วีระชัย  บุรีรักษ์ ธุรการ
55 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450303 : กุดสระวิทยานุกูล ณฐพล  โคตวงษ์ ครูธุรการ
56 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450303 : กุดสระวิทยานุกูล นางบานเย็น  พละวงศ์ ครู
57 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450302 : บ้านหนองนกเป็ด จักรี  โอ้อารี ครู
58 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450309 : โนนเพชรพัฒนา นางสาวสุดารัตน์  รัตนพร ครูธุรการ
59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450338 : ชุมชนบ้านสว่าง นายรัฐศาสตร์  มูลศรีแก้ว ธุรการ
60 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450338 : ชุมชนบ้านสว่าง ศิริรัตน์  จรไธสง ครู
61 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450339 : บ้านท่าสำราญ นางสาวพาฝัน  ศรีคุ้มเก่า ครูธุรการ
62 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450343 : คำพระโคกก่งวิทยา นายมานิตย์  ปากวิเศษ ครู
63 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450343 : คำพระโคกก่งวิทยา ณภาภัช  ศรีจวง ธุรการโรงเรียน
64 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450343 : คำพระโคกก่งวิทยา นางสาวอรทัย  จันท่าม่วง ครู
65 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450344 : บ้านคำอุปราช นางสาวณัฏฐ์ชรินทร์  สมบูรณ์ ธุรการโรงเรียน
66 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450344 : บ้านคำอุปราช ศุภกานต์  ทินบุตร ครู
67 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450337 : บ้านโนนลาด นายศราวุธ   นนทริ ครูผู้ช่วย
68 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450337 : บ้านโนนลาด นายเชิดชัย  เพียรสงวน ครู
69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450307 : ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) นายศรัณย์  ยุบลชิต ครู
70 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450333 : บ้านหนองแวงแห่ วิทูล  ทิพประมวล ครู
71 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450333 : บ้านหนองแวงแห่ ศิริพร  แวงเลิศ ครูธุรการ
72 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450334 : บ้านกุดแห่ นางสาวละมุลเพชร  ภูเลี่ยมคำ ครู ค.ศ.1
73 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450334 : บ้านกุดแห่ ปิยธิดา  อุทรักษ์ ธุรการ
74 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450335 : โคกล่ามวิทยาคาร อรรถภณ  จิตแสง ครู
75 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450336 : บ้านดงดิบ เสรี  เกษสกุล ครู
76 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450336 : บ้านดงดิบ จิราพร  ชายสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
77 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450331 : บ้านหนองใหญ่ทับครัว จิราวรรณ  สร้อยกระโทก ครูธุรการ
78 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450331 : บ้านหนองใหญ่ทับครัว นางปรารถนา  นาเมืองรักษ์ ครู
79 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450332 : บ้านโนนโพธิ์ นุสรา  โคคาวี ครูผู้ช่วย
80 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450329 : บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี ณพัชนันท์  นารีโภชน์ ครู
81 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450353 : สีดากระพี้ประชาสรรค์ ราชัญ  งามผิวเหลือง ธุรการ
82 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450358 : บ้านดอนชาด พิศมัย  กิติลาภ ธุรการโรงเรียน
83 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450357 : บ้านอุ่มเม่า สมภพ  ส่างมาตย์ ครูธุรการ
84 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450322 : จุมจังนาคำชลประทานวิทยา จุฬาพร  เพชรไพร ครู
85 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450633 : เมืองโพธิ์ชัย นางเพชรา  เวียงสมุทร ครู ชำนาญการพิเศษ
86 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450633 : เมืองโพธิ์ชัย รมิดา  อารีเอื้อ ธุรการโรงเรียน
87 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450634 : โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ปุณกัลย์  บุญเริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450635 : บ้านจัมปาพระอุ้ย จินตนา  สายเมือง ธุรการ
89 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450635 : บ้านจัมปาพระอุ้ย นายสุทัศน์  สงวนรัตน์ ครู
90 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450636 : บ้านหนองบัว ฉัตรเกษร  ไถวศิลป์ ครู
91 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450636 : บ้านหนองบัว ปภัสรา  ชูศรีทอง ธุรการ
92 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450637 : บ้านหนองแวงใหญ่ กัญจน์รัตน์  พลเยี่ยม ธุรการ
93 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450641 : บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ธนทัย  ประภาศรี ครู
94 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450641 : บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์ ครู
95 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450642 : บ้านภูเขาทอง นางเจษฎาภรณ์  มูลศรี ครู
96 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450643 : บ้านโนนใหญ่ สำราญ  มะณีโสม ครู
97 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450648 : บ้านโคกใหญ่ ไมตรี  วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
98 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450649 : บ้านนางาม นางสาวนฤมล  บุตรนาแพง ครูธุรการ
99 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450658 : ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา pinyo  poompun ครู
100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450659 : บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ นายอดุลย์พร   ดีกุดเรือ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450660 : บ้านดอนเรือ ก่อเกียรติ  กะอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ
102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450660 : บ้านดอนเรือ พงษธร  บุตรวัช ธุรการ
103 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450661 : บ้านดงยาง พิมพ์ลักษณ์  ภูมิวินิจ ครูธุรการ
104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450662 : บ้านหนองอึ่งโปโล นางสาวขวัญศิริ   มลามาตย์ ครูธุรการ
105 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450662 : บ้านหนองอึ่งโปโล นายประครอง  ภูมิยิ่ง ครู
106 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450663 : ชุมชนบัวคำ นางสาวเพ็ญอำไพ  พินิจพล ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450664 : บ้านโคกหนองบัว นางสาวพรพรรณ  ศรีวาจา ธุรการ
108 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450664 : บ้านโคกหนองบัว เทพรักษ์  พรมเกตุ ครู
109 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450639 : บ้านหนองนกทา ฉัตรแก้ว  โพนฉลาด ครู
110 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450640 : บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) บุญวรรณ  สังคะทิพย์ ครู ธุรการโรงเรียน
111 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450638 : บ้านโพธิ์ศรี ประจักร์  ล้ำจุมจัง ครู
112 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450654 : บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ นางดาราพร  แย้มโกสุมภ์ ครู
113 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450652 : บ้านดอนควาย ทศพล  พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450653 : บ้านท่าเสียว สุรัส  คำภักดี ครู
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450653 : บ้านท่าเสียว นายชุมพล  ยะลาไสย ครู
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450651 : บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) นางสมปอง  สมสะอาด ครู
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450655 : บ้านหนองตาไก้ ชยกร  มลาขันธ์ ครู
118 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450656 : บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ นางสาวปวีณา  กลมนันท์ ครูธุรการ
119 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450656 : บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ นพพล  เวียงอินทร์ ครู
120 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450657 : บ้านหนองอิโล นายนิวัฒน์  บุศเนตร ครู
121 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450657 : บ้านหนองอิโล นางสาวกาญจนา  เยาวะเรศ ธุรการ
122 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450650 : บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี นายศิวะ  จรฐุรมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450644 : อัคคะวิทยา วรรณภา  คำโพนรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450644 : อัคคะวิทยา นางสาววรรณภา  คำโพนรัตน์ ครูธุรการ
125 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450645 : บ้านนาเลา นางวราวรรณ  พลเยี่ยม ครู
126 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450646 : บ้านโพนเฒ่า นางสาวสุลัดดา  ถินวิชัย ธุรการ
127 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450646 : บ้านโพนเฒ่า ประดิษฐ์  มูลจันทร์ ครู
128 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450647 : บ้านน้ำเกลี้ยง ยุพาภรณ์   แดนกาไสย ครู
129 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450551 : บ้านคำโพนสูง นายชิติพัทธ์  บุญลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
130 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450552 : ไตรมิตรวิทยา นางศันษณีย์  เนตรวงษ์ ครูคศ.3
131 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450552 : ไตรมิตรวิทยา สินธุ์ทัย  สมหวัง ครู
132 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450553 : วังใหญ่หนองผักแว่น นางสาวพลอยไพลิน  เจาะจง ครูธุรการ
133 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450553 : วังใหญ่หนองผักแว่น นายจำรัส  วรรณพฤกษ์ ครู
134 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450554 : บ้านกุดเต่าวิทยา สุรยุทธ  เหมนวล ครู
135 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450555 : บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี จริยา  ทีบุญมา ครูผู้ช่วย
136 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450537 : สามพานประชาสรรค์ อรทัย  เมฆกกตาล ครู
137 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450538 : โคกสว่างหาญไพรวัลย์ นายณัฐดนัย  วริวรรณ ครู
138 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450539 : บ้านแก้งศรีสว่าง สุภาภรณ์  ชมภูทิพย์ ธุรการ
139 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450530 : บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา รัชนีกร   ไชยดำ ครู ชำนาญการพิเศษ
140 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450528 : ท่าสีดาวิทยา นายประทาย  วิรุณพันธ์ ครู
141 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450529 : ทรายทองเฉลิมวิทย์ ชาญยุทธ  ศรีสุลัย ครู
142 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450533 : บ้านหนองแข้ดง นางชัสราพร  สาวะพันธ์ ข้าราชการครู
143 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450534 : ป่าไม้อุทิศ 11 นายณฐกร  พนมศร ครูธุรการโรงเรียน
144 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450531 : หนองแวงบึงงาม นางจิราภรณ์   ทาซ้าย ครู
145 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450531 : หนองแวงบึงงาม ธีรศักดิ์  แก้วศรีนวม ผู้ปฏิบัติงาน ธุรการ
146 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450531 : หนองแวงบึงงาม นางมาริดา  บุญลาด ครูผู้สอน
147 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450536 : ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 นางพีรพรรณ  พนมศร ครู
148 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450532 : เหล่าขุมมันท่าสะอาด นางศิริลักษณ์  ภูมิภาค ครู
149 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450540 : ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก นายสมทรัพย์  หนูแสน ครู
150 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450542 : ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ดวงจันทร์  โพธิ์สุวรรณ ธุรการ
151 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450542 : ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง วีรยา  วรรณพฤกษ์ ครู
152 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450543 : หนองคำวิทยา นายนิติรัฐ  แพงภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
153 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450543 : หนองคำวิทยา มัยตรี   พิชัย ครู
154 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450544 : หนองไฮภูเขาทอง ชาญชัย  ไพหนูสี ครู
155 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450545 : บ้านโนนปลาเข็ง นางสาวนรินธรณ์   นางสาวนรินธรณ์ วรรณโส ธุรการ
156 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450546 : บ้านเหล่าโพนงาม นางสาวขวัญมนัส  ปุยะบาล ครู
157 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450535 : บ้านกุดขุ่น ไชยรัตน์  สีงาม ครู
158 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450523 : อนุบาลเมืองหนองพอก นายภูมิชินภัค  ทันตา ลูกจ้างชั่วคราว
159 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450525 : หนองโนราษฎร์บำรุง ธรรมวิทย์  บุตรศาสตร์ ครู
160 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450525 : หนองโนราษฎร์บำรุง ทิพวรรณ  เยาวเรศ ครู
161 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450548 : บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร เด่น  ทัศศรี ครู
162 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450549 : บ้านกกตาลดงบังวิทยา สุมิตรา  ลาสุธรรม ครู
163 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450549 : บ้านกกตาลดงบังวิทยา นายธภัทร์  พัดทะอำพันธ์ุ ครู
164 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450550 : บ้านโพนงามหนองน้ำกิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา  ประชาโรจน์ ครูธุรการ
165 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450556 : บ้านหนองบก ชวน  ละครไชย ครู
166 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450526 : บ้านโคกนาคำ นางสาวโศภิษฐ์  นิลสว่าง ครูธุรการ
167 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450524 : ศรีสวัสดิ์ นายอำพันธ์  โยธาจันทร์ ครู
168 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450524 : ศรีสวัสดิ์ ธัญญาลักษณ์   หกพันนา ธุรการ
169 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450527 : หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ นายต่อศักดิ์  นันทะสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
170 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450527 : หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ทรรศนะ  อุปปะ ธุรการโรงเรียน
171 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450541 : บ้านปลาโด พิชาณัฐ  วีระสอน ครู
172 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450541 : บ้านปลาโด นางสาวดวงพร  พันป้อง ธุรการ
173 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450541 : บ้านปลาโด นายทวิช  ขันวิเศษ ครู
174 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450446 : อนุบาลเมืองเสลภูมิ ญาณิชศา  เขตเจริญ ครู
175 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450446 : อนุบาลเมืองเสลภูมิ นายยงยุทธ์  วารินทร์ ครู
176 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450449 : เสลภูมิสามัคคี ณัฐณิชา  ใบเอี่ยม ครูธุรการ
177 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450450 : บ้านท่าไคร้ นายอนิรุทธิ์  กลางบุรัมย์ ครูธุรการ
178 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450511 : บ้านเหล่าแขมดงกลาง ศรีศักดิ์  ภูมิพันธุ์ ครู
179 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450512 : บ้านดงหวาย นายพีระพงษ์  ทิพประมวล ครู
180 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450512 : บ้านดงหวาย นางสาวกรรณิการ์  ปาปะไพ ธุรการ
181 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450512 : บ้านดงหวาย ทัศณีย์  ทิพนงค์ ครู
182 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450513 : บ้านท่าสี นายภัทรพงศ์  ศรีดวงโชติ ครูธุรการ
183 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450513 : บ้านท่าสี นางนิภาภัทร  จันทรักษา ครูผู้สอน
184 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450514 : บ้านโคกกุงดอนกอก นายพีรวุฒิ  เวียนติง ครู
185 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450516 : บ้านหนองเม็ก นางทิพสุดา  ภูมิพันธุ์ ครู
186 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450516 : บ้านหนองเม็ก นางสาวบุหงา  วะราศรี ครูผู้ช่วย
187 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450451 : ขวัญเมือง รำไพร  ชัยธงรัตน์ ครู
188 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450447 : บ้านดงประเสริฐ นายจรูญ  พลดงนอก ครูธุรการ
189 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450447 : บ้านดงประเสริฐ สุปรียา  ศรีบุษย์ ครููผู้ช่วย
190 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450447 : บ้านดงประเสริฐ นายวนิช  ศรีวงษา ครู
191 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450453 : ชุมชนบ้านขวาว นายพิทักษ์  พรมนิล ครู
192 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450453 : ชุมชนบ้านขวาว วดี  สาระพล ธุรการโรงเรียน
193 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450454 : บ้านโนนยาง นายวิทยา  วรรณเชษฐ์ ครู
194 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450455 : บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ นางสาวสมัย  ทารินทา ครูผู้ช่วย
195 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450455 : บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ นางนวลจันทร์  สีหาบุตร ครู
196 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450456 : บ้านหันหน่องสามัคคี นางสุวิมล  แก้วหล่อ ธุรการโรงเรียน
197 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450457 : บ้านทรายมูล ประภัสสร  ขันแข็ง ครูธุรการ
198 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450507 : บ้านนากระตึบ รัติยาภรณ์   ประเสริฐสังข์ ครูธุรการ
199 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450507 : บ้านนากระตึบ สมทบ  ไชยฮะนิจ ครู
200 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450510 : บ้านหนองสิม พัชรินทร์  ไค่นุ่นสิงห์ ธุรการโรงเรียน
201 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450510 : บ้านหนองสิม นฤมล  สหัสนา ครู
202 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450509 : บ้านท่าม่วง กวีวรรณ  พฤฒิจิระวงศ์ ครู
203 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450460 : บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา ชบาไพร  ไทยลา ครูธุรการ
204 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450460 : บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา วรรณภา  คำใจ ครู
205 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450461 : บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง นางสาวมยุรี  พฤกษชาติ ครู
206 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450461 : บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง รติกร  สารพล เจ้าหน้าที่ธุรการ
207 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450462 : บ้านสำโรงหนองจอก อัฐนิยา  ชาระ ครูธุรการ
208 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450462 : บ้านสำโรงหนองจอก นางเพ็ญศรี  ประทาพันธ์ ครู
209 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450463 : บ้านพันขาง บุญชู  จันทร์แก้ว ครู
210 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450463 : บ้านพันขาง นางจันทร์เพ็ญ  ไทยลา ครู
211 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450464 : บ้านโพธิ์ชัน นางนุชนารถ  เจาะจง ครูธุรการ
212 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450465 : บ้านกุดเรือ สุพรรณี  โพธิล่าม ครู
213 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450465 : บ้านกุดเรือ ชาญชัย   โพธิ์กลาง ธุรการโรงเรียน
214 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450466 : บ้านโพธิ์ตาก นางสาวจินตนา  ราชณุวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
215 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450504 : บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา ชลดา  ศิริสุวรรณ ครูธุรการ
216 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450504 : บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา บุญริดา  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย
217 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450505 : บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ นายสุวัฒน์  แสงปาก ครู
218 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450502 : บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) นายพชรกร   จันทำ ธุรการโรงเรียน
219 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450452 : บ้านขว้างวิทยากร นางอ่อนศรี  สรภูมิ ครู
220 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450494 : บ้านป่าขีหนองขุ่น นางพรทิพย์  รุ่งวิสัย ครู
221 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450495 : บ้านนาเมือง นายเชวง  ชื่นช้อย ครู
222 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450496 : บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางวราพร  หรสิทธิ์ ครู
223 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450496 : บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางวราพร  หรสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
224 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450497 : บ้านโจด สุพัตรา  กาบอุบล ครูอาสา
225 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450497 : บ้านโจด โสภณพงษ์   สิงห์โตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
226 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450498 : บ้านหนองหงษ์หนองงู นายสมศักดิ์  สารเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียน
227 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450499 : บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นายพิทักษ์  กออำไพร ครู
228 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450500 : บ้านยาง นางสาวสิทธิพร   ประเสริฐสังข์ ครู
229 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450501 : บ้านลาด ประสงค์  แก้วภู พนักงานราชการ
230 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450501 : บ้านลาด นางสาวจารุวรรณ  ไวยศักดิ์ ครูชำนาญการ
231 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450458 : บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ นายอำนาจ  พลไชย ครู คศ.3
232 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450459 : ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด นายวีรพงษ์  พฤกษชาติ ครู
233 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450448 : บ้านแห่ประชานุกูล ฺBoonsong  Kochaiyaphum ครู
234 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450448 : บ้านแห่ประชานุกูล คัทธนาม  นามบุญลือ ครู
235 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450468 : บ้านหัวคู นางสาวขันติกาญจน์  ภักดีวุฒิ ครูธุรการ
236 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450469 : บ้านบ่อแกนางเลา นฤมล  สารุณา ครูธุรการ
237 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450472 : บ้านโนนสว่าง พันธฤดี  โพธิสิงห์ ธุรการ
238 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450473 : บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ นายธนา  สุทธิประภา ครู
239 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450473 : บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ นายศุภกร  พลเยี่ยม ครูธุรการ
240 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450474 : บ้านโนนสวรรค์ นางสาวปาริฉัตร  ปิตะฝ่าย ธุรการโรงเรียน
241 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450474 : บ้านโนนสวรรค์ นางนันท์นภัส  พบวันดี ครู
242 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450485 : บ้านสะอาดนาดี นภาพร  เย็นละออง ธุรการ
243 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450486 : บ้านนาแพง นายศรายุทธ   พุทธลา ครู
244 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450487 : บ้านหนองผักแว่น นายกฤษฎา  เมยมงคล ครู
245 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450481 : บ้านนาโพธิ์ ณัฐกานต์  เถาว์ชาลี ธุระการ
246 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450483 : บ้านหนองฟ้า พูนสุข  แก้วเขียว ครู
247 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450479 : บ้านหนองกุง นายนาท   พูลเพิ่ม ครู
248 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450480 : บ้านบาโคหนองแคน นายสมหมาย  อุ่นเจริญ ผอ.โรงเรียน
249 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450475 : ชุมชนนาทมโคกก่อง อำภา  ไชยทะ ครู
250 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450476 : บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) นายเลอปกรณ์  ผุดผ่อง ครูธุรการ
251 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450476 : บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) วีระ  ไสยรัตน์ ครู
252 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450477 : บ้านหนองตุ นรินทร  จิตรจักร์ ครูธุรการ
253 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450478 : บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) นายสุรเชษฐ์  วจีภูมิ ครูธุรการ
254 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450471 : บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ พงศยา  พันสลาบขวา ครู
255 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450471 : บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ กัญจนา  ไผ่โสภา ครู
256 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450471 : บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ อัครฉัตร  เพียรชนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
257 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450470 : บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม ชัชวาลย์  ไชยธงรัตน์ ครูธุรการ
258 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450470 : บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม กฤษณ์  ศรีธัญญรัตน์ ครู
259 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450467 : เมืองไพรวิทยาคาร นายวิชัย  ประภาไสย์ ครูธุรการโรงเรียน
260 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450467 : เมืองไพรวิทยาคาร นายเดวิทย์  สิทธิศาสตร์ ครู
261 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450488 : บ้านบากหนองเทา phutachat  pakwiset ครู
262 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450489 : บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ฉัตรกาญจน์  ใจเที่ยง ครู
263 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450489 : บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา สุดารัตน์  มุขรักษ์ ธุรการโรงเรียน
264 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450490 : บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา ชัญญาภัค  ศรีชนะ ธุรการโรงเรียน
265 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450491 : วังหลวง นางสาวฐิติยา  อุดมกัน ธุรการโรงเรียน
266 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450491 : วังหลวง นายอภัย  สิงคกุล ครู
267 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450491 : วังหลวง รัชนีกร  โนนแก้ว ธุรการโรงเรียน
268 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450492 : บ้านท่าเยี่ยม เอกภาวิน  แจ่มจันทร์ ครู
269 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450492 : บ้านท่าเยี่ยม นางสาวทวินันท์  จรัญญาอ่อน ธุรการโรงเรียน
270 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450493 : บ้านโพธิ์งาม นายฤาชัย  ศิริเวช ครู
271 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450521 : บ้านโสกเตย นางสาวสาวิณี   ชินคำ ธุรการโรงเรียน
272 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450522 : บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง นายอนุกูล  มามั่งคั่ง ครู
273 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450522 : บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง อนุสรา  มณีรัตน์ ธุรการ
274 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450522 : บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง นายนิติกร  เจนสระคู ครู
275 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450482 : บ้านหนองไผ่หนองหว้า พรรณ์ทิพย์  พรชัย ครู
276 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450484 : บ้านสีเสียด สมประพันธ์  พิลัย ครู
277 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450503 : หนองหลวงประชาบำรุง ณฐพร  มูลอำคา ครู
278 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450506 : บ้านหนองสำราญหนองเรือ ทองพูล  ศรีหานนท์ ครู คศ.3
279 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450517 : บ้านดงแจ้งโนนสูง วราภรณ์   พูดเพราะ ธุรการ
280 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450518 : หนองจอกวิทยา จิตรา  ประเสริฐสัง ครูธุรการ
281 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450519 : บ้านวังเข นางสาวสุจิตรา  ชาคำไฮ ครูประจำการ
282 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450519 : บ้านวังเข นางสาวอภันตรี  พลศิลา ธุรการ
283 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450520 : บ้านท่าลาดหนองผักตบ นางประพิมพ์พร  สารพัฒน์ ครู
284 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450520 : บ้านท่าลาดหนองผักตบ ณรงค์ฤทธิ์   พิมพา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
285 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450686 : ชุมชนบ้านชมสะอาด ชุลีพร  ชมศรีวรรณ ธุรการ
286 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450695 : บ้านหนองโน นางสาวนิตยา  แพงโสดา ครูธุรการ
287 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450694 : บ้านหนองเดิ่น สุภรณี  ภูมิภาค ครู
288 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450694 : บ้านหนองเดิ่น สุธาศิณี  ศิริภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
289 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450692 : บ้านโคกสี ธวัชชัย  สงวนรัตน์ ครู
290 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450693 : บ้านห้วยทราย ศิรินันท์   ดวงวงษา ครู
291 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450693 : บ้านห้วยทราย นางสาวดาวรุ่ง  ศรีขาวรส ครูชำนาญการพิเศษ
292 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450691 : ชุมพรนาเจริญ นายวีระ  เพ็ชรแสน ครู
293 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450691 : ชุมพรนาเจริญ นายพงษ์ศักดิ์   แก่นพุฒ ครูธถรการ
294 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450688 : บ้านโป่งประชาพัฒน์ วัชราภรณ์  ไชยดำ ธุรการ
295 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450688 : บ้านโป่งประชาพัฒน์ สุรินทร์  ศรีหาตา ครู
296 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450689 : คำนางตุ้มโนนสวรรค์ พิทักษ์  วงสุโท ครูธุรการ
297 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450689 : คำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปิยะนุช  วรรณสินธ์ ครู
298 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450687 : ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ กิตติวรรณ  มลากรรณ์ ครู
299 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450687 : ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ พรทิพย์  แสนโสม ครูธุรการ
300 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450685 : อนุบาลเมืองเมยวดี รัศมี  ศึกขยาด ครู
301 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450685 : อนุบาลเมืองเมยวดี นายประมูล  บุญปก ครู
302 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450685 : อนุบาลเมืองเมยวดี จุฑามาศ  ไชยธงรัตน์ ครูธุรการโรงเรียน
303 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450690 : บ้านหนองสองห้อง นางสาวรัชนี  ป้องศรี ครูธุรการ